Sportief tomooi voor jeugd en volwassenen Druk gebeuren in Soc. Belangen Grafici vierden gouden jubileum met receptie AAN DEM, M7 A m Afscheid ds. Couvée van Gereformeerd Schiedam ""OTtwm mmm mm ■IS irTipr"Je fp" ÏÏP W. Oostveen weg bij Hollandia Schaper heeft het druk met grote plannen Badminton in De Hoek Groslijst AR is nu gereed Onderscheiding voor Pc Vink 50 jaar lid „Niemand willen choqueren' Gereformeerde kerk beroept predikant WMïk Aantal bekeuringen wegens hard rijden teiocorü Damkampioenschap in Schiedam op gang rmm: nE ROTTERDAMMER Pagina» 3 MAANDAG -7 MAART -1966 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Za&kendra. gershuisje. waarschijnlijk het meest historische gebouw in Schie dam, talloze malen in beeld ge bracht en veel besproken in pers en gemeenteraad, wordt binnen kort een ontmoetings- en oriënta tiecentrum in het bijzonder voor jonge, maar ook oudere mensen, die graag bij de film of televisie willen werken en voor die daar al werken. •Ui spaar.. .door nu te kopen Gegroeid 90 cm (Van een medewerker) SCHIEDAM Tot driemaal toe heeft Gereformeerd Schiedam zon dag afscheid genomen van ds. J. Couvée, die binnenkort naar Voorburg vertrekt. In de wijk van ds. Couvée zelf, de Oosterkerk, en 's middags in De Ark in Kethel droegen de kerkdiensten een nor maal karakter. In de predikaties sprak de „oecumene-predikant" met geen enkel woord over zijn afscheid. Wei heeft de scheidende dominee de organisten en kosters van beide kerkgebouwen dank ge bracht voor hun bewezen diensten. Vette jaren (Van een medewerker) VLAAHDINGEN De zaterdagavond In de Stadsgehoorzaal gehouden gymnas- tiekuitvoering door de vereniging Hollan ds werd voorafgegaan door het afscheid nemen van de directeur, de heer W. Oost veen, die in februari 65 jaar is gewor den. Hollandia-voorzitter, de heer H, Scheepmaker, zei in zijn welkomstwoord dat de uitvoering weliswaar teleksn een feest betekent voor de vereniging, maar dat men ditmaal wel wat weemoedig was gestemd omdat de heer Oostveen immers had gemeend zijn Hollandiataak als hoofdleider te moeten beëindigen. In vo gelvlucht memoreerde hij de gymnastie- kloopbaan van de scheidende directeur die al spoedig in het bezit kwam van het leidersdiploma. De heer Scheepmaker vond het wel prettig dat de heer Oost veen zijn afscheid kon nemen op een tijdstip, dat de vereniging zeer gezond is. Ook verheugde hl] zich over het feit, dat de beer Oosvteen aan één afdeling blijft verbonden en wel die van de vetera nen. De heer Oosfveen ontving een ge schenk onder couvert en zijn echtgenote, die ook op het podium was, kreeg bloe men in een zilveren vaasje aangeboden. Namens de Turngroep Lek en IJssel van de Rotterdamse Turnbond en de vereni ging Sparta uit Delft, sprak de heer H. p. de Bruin. Een fotoboek met fraaie foto's van de vorig jaar te Wenen gehou den internationale Gymnastrada vormde het geschenk, dat aan de heer Oostveen werd overhandigd. Verder werd het echtpaar Oostveen met veel bloemen overladen, afkomstig van de diverse afdelingen van de vereni ging. Met uitzondering van de oefeningen op de evenwichtsbalk, waarbij verscheidene dames hun evenwicht vroegtijdig verlo ren. had de uitvoering een goed verloop. De heer Oostveen werd geassisteerd door de leiders L. van der Weyden, W. de Roo en C. van Wingerden, ZAKKENDRAGERSHUISJE ontmoetingscentrum voor liefhebbers van radio en tv. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij een verkeerscontro le door de politie zondagavond op de Rotterdamsedijk kregen 12 automobilis ten komend vin Rotterdam een pro ces-verbaal wegens overtreding van de maximumsnelheid. Een van hen de acht tienjarige P.V. uit Pijnacker had zelfs met een snelheid van 80 km gereden. Er was slechts één .-'chiedammer bij. „We zullen proberen contacten tot stand te brengen. Hier moet men elkaar leren kennen, zodat er initiatie ven uit ontstaan. Samen moet men hier iets gaan doen. Dit is ook in Amster dam gebeurd. Filmers en filmcritici in Amsterdam zijn enthousiast voor deze gedachte. Velen beloofden reeds hun medewerking. Bij film- en televisiema kers blijkt er een grote behoefte te bestaan van hun werk en inzichten te getuigen. Het lijkt ons geweldig voor oudere en vooral voor jongere mensen, die echt belangstelling hebben om daarvan ken nis te nemen en met deze mensen van gedachten te wisselen. Toezeggingen voor het leiden van discussies en het geven van lezingen ontvingen we reeds van de meeste prominenten op dit gebied: van. Landré, speelfilmproducent en van Fons Rademakers, regisseur. De laatste beloofde, dat we een expositie mogen houden van de werkfoto's en stills van zijn nieuwe film, die binnen kort uitkomt. Verder, van mensen als Jan Blokker, criticus en scenarioschrij ver, van de Skoopgroep (Pim de la Parra en Wim Verstappen), van beken de t.v-regisseurs als Pier Tania en Kees van Langeraad, enz. We willen met dit centrum de mensen niet bezig houden, maar hen die gelo ven dat hun weg zal liggen m het werken voor televisie of film, in de gelegenheid stellen een stuk zelfver- trouwen te winnen, hen helpen hun weg te vinden en him stimulanden geyen. In de grote Rijnmond-agglomeratie met meer dan een miljoen inwoners valt er op film- en televisiegebied niet veel te emplooi vinden in deze vakken. Dit Zakkendragershuisje werd gerestau- doen. De jongeren kunnen moeilijk reerd door onze acteur-werkgroep. De mensen deden het werk met liefde en zonder eigenbaat. Hun vrije uren of ferden ze er voor op." Dit alles vertelde vrijdag In het Zakken dragersbuisje de bekende cineast Jan Schaper aan een aantal journalisten, die hij had uitgenodigd om zijn plan nen te vernemen. Bij de opening in april gaan Schaper en zijn medewerkers het huisje laten zien aan alle Schiedammers, aan men sen uit de buurt, aan hen die geholpen hebben en aan de oud-zakkendragers! Het centrum zal open zijn op alle werkdagen van vier uur "s middags tot twaalf uur middernacht. Elke veertien dagen wordt er een lezing gehouden. Beneden, gelijkvloers, waar de gesprek ken wel iets luidruchtiger mogen zijn dan een trapje hoger, komt als het ware de aanloop voor de tweede ver dieping, het meer stille domein van de lezingen, discussies, demonstraties en voorstellingen van filmmakers en werk in ontwikkeling. Gedachtenwisseling en discussie zijn hier hoofdzaak. Hier liggen ook de boeken, tijdschriften en knipsels ter inzage. Op de tweede verdieping komt tot nog toe de acteur-werkgroep van Jan Scha per bij elkaar. Men zal ook contact opnemen met de Schiedamse Fil kring. De restauratie van het interieur ge schiedde onder leiding van Herbert Voogd: Wat de maatschappij afstootte, is hier gebruikt, vertelde hij. Uit de werkgroep an Jan Schaper groeide in de afgelopen drie jaar een filmbedrijf, (gevestigd aan de Schieka- de te Rotterdam) dat twee dingen doet: Opnamen maken (meestal met geluid) voor een groot aantal televisieprogram ma's, zoals bijv. Signalement en TpEN KIJKJE op 'het interieur van de gelijkvloerse vertrekken van het Zakkendragershuisje. Op de eerste verdieping is een discussie- en leeszaal ingericht. Dienstplicht van Kees van Langeraad en daarnaast eigen televisie- en docu mentaire films produceren, oa. „Over naar Brabant," „Land bezuiden de rivieren," „Aardgas, wat koop ik er voor?" en de sene, „Toekomstmuziek" voor de NCRV. In produktie zijn „Het proces Renesse" en een tweede belang rijke t.v.-film, die op 10 mei via de NCRV zal worden uitgezonden, aldus Jan Schaper. 'P'K (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Onder gro te belangstelling werd zaterdagmiddag het jaarlijkse badmintontoemooi ge speeld voor de Hoekse jeugd. De deelne mers waren voor het merendeel ULO' leerlingen. Er werd door de jongelui zeer enthousiast, maar ook sportief ge. speeld en vooral enkele finale-partijen waren hijzonder spannend. In tegenstel ling tot het toernooi voor de onderen werden er bij de jongeren alleen enkel spelen afgewerkt. Bij de meisjes ontmoet ten Elly Alders en Henny Deurlo elkaar in de halve finale, Henny Deurlo won deze vrij sensationele partij. In de eerste set kwam ze tot U9, maar de tweede was verrassend voor Elly Alders met 110. In de laatste set kwam Henny weer tot 11—9. Bema Koelman had in haar partij weinig moeite met Ans v. d. Vlies. Het werd 11—3 en 111. De halve finale voor de jongens bracht Leo Bekkers tegenover Martin Boon. Ook dit werd een 3-sets partij die door Leo met 155, 1015 en 158 werd gewonnen. Wim Koelman versloeg Frank Jonk man met 15—13, en 15—11. Zo kwamen dus broer en zus Koelman in de finale. Wim speelde tegen Leo Bekkers en dat gaf geen al te grote problemen. Met 159 en 158 moest Leo het onderspit delven. Ook Bema Koelman mocht zich jeugdkampioene gaan noemen. Henny Deurlo was met1 110 en 113 volkomen kansloos te gen de veel sterkere Bema. Namens de vereniging tennispark „De Hoek" reik te mevrouw v. d. Endt de medailles uit. Bij de volwassenen wordt wel een volle dig toernooi gespeeld, dus ook de dub belspelen zijn hier vertegenwoordigd. Dat had tot gevolg dat bij de volwasse nen de beslissing nog een week op zich laat wachten. Een groot veld van deel nemers bond de strijd aan, maar het is merkwaardig dat in de halve finales en de finales toch steeds weer dezelfde namen naar voren komen. Bij het heren enkelspel moeten nog de volgende halve finale partijen gespeeld worden: H. Deurlo—H. Houwerzijl, R, Nijland—B. Soeteman. Ook in het da mes enkelspel'moeten nog de volgende halve finales worden gespeeld tussen mevrouw v. d. Endt-mejuffrouw Ho- rians, mevrouw Van Lonkhuijzen-me- vrouw Nijland. De dubbelspelen zijn wat verder gevor- i derd. Hier moeten alleen nog de fina- les worden gespeeld. Deze zullen bij de heren gaan tussen: H. Deurlo/F. Fon- teijnR. Nijland/J. Wassink. Bij de dames tussen mejuffrouw Horians/me- vrouw Nijland en mevrouw Deurlo/me- juffrouw v. d. Hoeven. Het gemengd dubbel geeft de volgende finale te zien de heer Soeteman/mejuffrouw Horians en de winnaars van de heer Pon- teijn/mevrouw Van Lonkhuijzen en de heer en mevrouw Nijland. SCHIEDAM De Anti-revolutionaire kiesvereniging .Nederland en Oranje" houdt dinsdag J5 maart een ledenverga dering in de benedenzaal van het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen. Aan vang 1930L uur. Het eerste gedeelte van deze vergadering draagt een besloten karakter en wordt In beslag genomen door de behandeling van huishoudelijke zaken, ondermeer de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Voor de groslijst zijn de volgende namen genoemd: D. Breman, W. J. Buur man, ir, G. A, Coppoolse, mej. C. Drentb, ds. P, R. Eveiaars, M. Eijkenaar, I, 't Hart, F. van Heek, mevr. H. Knook-de Jong, mevr. J. Koelman-Teeuw, mevr. J. F. Krijger-Ribbens, W. Mak, E. Meer man, dr. H. J. Molenaar, ds. J N. Nammensma, J. Olieman, C. Passchier, L. van Pelt, W. van Ravens, S. J. Rosman, L. C. Schneider, G. v. d. Schoor J,. A, de Snoo, J. v. d. Steen, J. Straatman, J. Tempel, L. van Veelen, G. H. Veen, J. Vijfwinkel, C. H. L. Westerveld, B. v. d. Zee. Vanaf 20.45 uur is de vergadering openbaar. De heer N. van der Brugge, burgemeester van Giessenburg, en lid van de provinciale staten van Zuid- Holland, zal spreken over het onderwerp .Actuele provinciale politiek". VLAARDINGEN Het eerste twaalf tal van c.k.c. Oranje Nassau heeft op eigen terrein een 7-2 nederlaag geleden tegen GKV 1. Het derde twaalftal had weer een vrije dag, omdat het terrein van KOAG werd afgekeurd. De A-junioren van de oranjehemden waren goed op dreef. Daarvan werd het bezoekende NIOB het slachtoffer want met 6-0 bleven beide punten in Vlaardm- gen. De c-tjes konden niet spelen tegen RWR e omdat het terrein werd afge keurd en de d-juruoren van Oranje Nas sau verloren met 2-0 van KOAG. Ats U gewend bent Uw garde robe op mode-shows te bestel len.,, dan is dit geen aanbieding voor UI Maar als U een van die handige huismoeders bent, die met smaak en handigheid zelf Iets in elkaar zetten... dan verwachten wij U morgen. Want dan verkopen wij pracht kwaliteiten Imprimé Tricel Twiil en Imprimé Polyester (tetoron), stuk voor stuk uit de prljsseries van 7.95 en 8.95, in de nieuwe dessins en kieuren van dit voorjaar. Een extra seizoen-aanbieding Van modieuze japon- en blouse- stoffen, morgen voor- de helft van de prijs, voor nog géén vier gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de af deling Schiedam van de Neder landse Christelijke Grafische Be- drijfsbond werd zaterdagmiddag van drie tot vijf uur in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een ge animeerde receptie gehouden, waar voorzitter G. Jens de heer P. Vink wegens 50-jaar trouw lid maatschap de gouden C.N.V.-speld met lauwertak opspeldde. De heer Vink heeft eerst gewerkt bij drukkerij Schneider aan de Singel en later hij De Magneet aan de Rot terdamse Dijk. De jubilaris is lid maat van de Gereformeerde kerk, waar hij twintig jaar diaken was. Hiervan wijdde hy zich de laatste twee jaren aan de zorg der bejaar den. Thans Is hij alleen nog lid van de telcommissie van de Oosterkerk. De heer Vink heeft acht kinderen, van wie een zoon verleden jaar naar Nieuw-Zeeland verhuisde. Sedert de dag, waarop hij in het huwelijk trad, 46 jaar geleden, woont hij in hetzelfde huis, Oosterstraat 28, Mevrouw Vink was eveneens aanwezig hij de huldi gingsplechtigheid, die voor beiden on getwijfeld een heuglijke en onvergete- lijke gebeurtenis is geworden. Bondsvoorzitter Jens had zaterdagmor gen reeds een vergadering in Rotter dam gehad en ook 's avonds was hij bezet Ondanks zijn drukke werkzaam heden was hij, in gezelschap van de faondssecretaris, de heer L. Blauw, toch naar de receptie gekomen om namens het hoofdbestuur zijn gelukwensen aan te bieden. Hij releveerde het feit, dat de afdeling in de donkere jaren van de Eerste "Wereldoorlog, in 1916, werd opgericht. Toen en gedurende de hevige crisis 'van de dertiger jaren had het bestuur al het mogelijke gedaan de nood van de leden te lenigen. Door middel van gaven in natura geld werd van de steun afgetrokken werd het leven van hen die waren uitgesloten van het arbeidsproces enigszins yerguld, aldus spreker. De bondsvoorzitter memoreerde, dat de afdeling Schiedam begon met zes le den, Hij noemde tevens de namen van enkele voorzitters, o.a. van de eerste voorzitter, de heer Vaandrager en van de heer N. Koren, die met zijn echtge note op de receptie aanwezig was. Jh het oprichtingsjaar 1916 had men de huidige ontwikkeling van de christelij ke vakbeweging niet kunnen voorzien. Van groot belang is, dat de afdeling goed functioneert. Het is een voor recht, dat we in een vrij land leven, waar een vrije vakbeweging mogelijk is, zo besloot de heer Jens zijn toe spraak. De voorzitter van de afdeling Rotterdam (600 leden), de heer G. A Hordijk, zei, dat de samenwerking tussen beide afde lingen altijd voortreffelijk is geweest. „We spreken in onze vakbeweging al tijd van vrienden, maar een goede buur is altijd beter dan een verre vriend, wat m de loop der jaren toch wel is gebleken. Namens de Chr. Besturen Bond en de Chr. Bond van werknemers in Voe- dings- en Genotmiddelen sprak de heer I. de Vaal, die de nadruk legde op de erbarmelijke toestanden, waaronder de werknemers vroeger moesten werken. Het moet voor ons een stimulans blij ven het werk voort te zetten, dat de werkers van het eerste uur begonnen. De heer J. Koudijzer was als afgevaar digde van „Draagt Elkanders lasten" aanwezig. „Het is een typisch lokaal verschijnsel, dat wij als grafische werkers elkaar zo weinig kennen en weten te vinden, terwijl op landelijk niveau er wel sa menwerking is. Is het niet wenselijk, dat er in de toekomst wat meer samen- werknig in het plaatselijke vlak komt?" aldus de voorzitter van de Alg. Ned. Grafische Bond, de heer G. Im- yOORZlTTER W. F. Verniers (rechts) wenst de heer P. Vink geluk met zijn vijftigjarig lidmaatschap van de Nederlandse Christelijke Grafische Bond in Schiedam. merzeel, die met de afdelingspenning meester, de heer A. C. Pijnacker, zijn gelukwensen kwam aanbieden. Namens de afdeling Vlaardingen van de N.C.GB. feliciteerde de secretaris, de heer C van Klink het bestuur. Hij bood een boeket aan. De afdeling Schiedam van de Ned. Kath. Grafische Bond was vertegenwoordigd in haar voorzitter, de heer J. A, Luis terburg, en haar secretaris, de heer J. H. L. Ruts. De voorzitter van de jubilerende afde ling, de heer W. F. Verniers, sprak een dankwoord tot alle sprekers. Na afloop van het officiële gedeelte yolgde een kort, gezellig samenzijn. VErUVG WESTERLEE DE MER, 4 -naart. Andijvie 77-84 4850 kg. snijbonen 7-710 12 kg, alicante 330-335 188 kg, komkommers (krom) 36-117 200, spruiten A 101-105 27 000, AH 23-64, BI 105-110, BIX 20-33, Cl 73, Dl 100, DH 76, witlof 75-96 1500, Wospeen 15-18 1200, spinazie 98-145 4300, Etoofsla 45-67 1500, tomaten A 105 36. C 200, CC 350, prei AI 71-89 1600. BT 85, komk B 69-70 2609 stuks. C 50-67, D 53-58 E 49-52, F 42-44. sla I 21)4-39, II 33-18, Cl 914-16)5, peterselie 33-46 1400 bos, raapstelen 7)4-10 2500, radijs 44-68 2350, selderij 20-41)4 5000, SCHEVENINGEN DEN HAAG Hedenmorgen waren aan de markt de trawUoygers Sch 54 met 6.800, Sch 55 met 12540, Sch 60 met ƒ5.600 en 12 kust- en spanvissers met tezamen 74.210 aan verse vis. Notering per kilogram: groot tong 5.205,35, groot middel tong 6,276.40. kiein middel tong 6,43—6,55, tong I 3,45—3,70, tong H 2,32—2,30, tarbot I 7,10—7,30, tong n 5.90—6,30, tarbot III 3,20—3,80, tarbot IV 2.50—2.70, gnet I 2.80—3.20, griet II 220— 2.40. Noteringen per 40 kilogram: groot middel schol 2128. middel schol 2126, klein schol 18—24, wijting gestript 2025, wijting dicht 12—15 schar 15—24, bot 6—8, middel kabel jauw 3545, kabeljauw I 3444, kabeljauw II 27—34, kabeljauw m 25—33. Notering per 100 kilogram: groot kabel jauw 90—130. Verwachte aanvoer voor maandag uit de west Sch 65, uit de noord de trawlloggers Sch 22, Sch 236, VI 14 en van de kust enige kotters. In de Oosterkerk werd ds. Couvée toegesproken door de heer J. Wage- naar en in De Ark door ds. W. Vons herv.) en pastoor M. Wuyster. Ia bei' de kerken namen mevrouw en ds, Couvée met een handdruk persoonlijk afscheid van de gemeenteleden. De eigenlijke afscheidsdienst gebeurde tijdens de avonduren in de goed bezette Magnalia Dei-kerk, waar zeer vele geno digden acte de presence geven, onder wie de plaatselijke predikanten ds. P. R. Everaars, ds. W. A. Krijger en ds. J. N. Nammensma. Hier ging de predikatie over X Cor. 15 vers 28 waarin het thema was: „God, alles in allen". Het dienen van God en de naaste werd hierin be klemtoond, terwijl ds. Couvée ook aan dacht besteedde aan de oecumene. Na de dienst richtte de scheidende predikant zich tot vele afgevaardigden. Hij zei met erg veel zin naar Voorburg te gaan, ondanks zeven aangename ja ren in Schiedam, „ik ben wel eens tegen iemand opgebotst maar heb daar bij al choquerende niemand willen cho queren. Het is wel eens goed dat een predikant circuleert Vandaag verlaat ik de ene post om de andere post te bezetten. Er zijn fouten gemaakt, maar onthoudt het goede maar." Zich tot de predikanten richtend zei as. Couvée een aangename tijd te hebben gehad en hij wenste hen Gods zegen toe. Voor ds. J. N. Nammensma, die hem waarnemend in de Oecumenische Raad van Kerken zal opvolgen, had ds. Couvée weinig bemoedigende woorden, omdat dit werk dikwijls zo ontmoedigend is. Dc predikant tekende de verhouding met de gemeentelijke overheid als bijzon der goed en wees daarbij op de bouw van de twee kerken. Bij de nog te bou wen twee kerken hoopte en vertrouwde hij op dezelfde prettige medewerking. Ds. Joh. Lever uit Vlaardingen werd ook nog toegesproken, omdat hij diver se commissies vertegenwoordigde. Uw woordspelingen waren kostelijk en met Uw steekspel moet u zo maar door gaan. De leden yan de Oecumenische Raad van Kerken waren ook present en tot hen richtte ds. Couvée zich even eens, alsook tot zijn „lieve buurvrou wen", de zusters Dominicanesse van het klooster naast de woning van ds. Couvée aan de Tuinlaan. De reünistenclub, de Lyonsclub, de commissie van beheer, de heerJ. Vijfvin- kel, de organist G. v. d. Schoor en koster A. Winkel, alsmede „Oom" M. Goeden- dorp (actie Melodie) werden niet verge ten en ds. Couvée haalde zelfs nog de voetbalwedstrijd aan tussen de kerke- raad en de jeugd mat de toezegging de eerstvolgende keer weer van de partij te zullen zijn. De heer Goedendorp noemde hij de bondscoach van de kerkeraad. Ds. J. N, Nammensma beantwoordde als praeses van de KAZ de toespraken van ds. Couvée. Hij hoopte dat de zeven jaren Schiedam niet de zeven magere, maar de zeven vette jaren zijn geweest. Hij wist niet of het de zeven jaren wach ten op Rafael of Lea waren geweest, maar wel dat ds. Couvée en zijn echtge note zeer geliefd zijn in Schiedam en dat men hen node ziet vertrekken. „U hebt met Uw' arbeid veel gepresteerd in de grootste wijk van onze gemeente." Staande werd daarna de predikant en zijn gezin'toegezongen gezang 92 vers 3. In de zaal „Jeugdhaven" onder de Magna lia Dei-kerk werd daarna een intieme afscheidsbijeenkomst gehouden voor ge nodigden, nadat de kerkgangers in d- gelegenheid waren gesteld om met een handdruk persoonlijk afscheid te nemen. Morgen begint de verkoop van deze elegante daipesstoffen, een genot om te dragen, een lust voor !t oog,... 90 cm breed, door elkaar per meter voor hm Ctin til. of schrift, best. (Van een medewerker) SCHIEDAM De voorronde om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam maakt goede vorderingen. Vrij dagavond werd reeds de derde ronde verspeeld en er komt al enige tekening in de strijd. Doordat de heer T. Meyer verstek liet gaan is Groep '1 tot zes man ingekrompen, waardoor alleen Groep 2 zeven dammers telt en de Groepen 1 en 3 zes. De uitslagen van de derde ronde zijn in groep 1: H. Tettelaar - J. Wester veld 0-2, J. de Wilde - B. v.d. Steeg l-l. Groep 2: M. den Houting - R. v.d. Steeg 2-0, B. Quist - M. Veldt 0-2, T. A. Prins - J. J. v. Kuyk afgebr. Groep 3: A. D. Kinnigin - C. den Boer 0-2, M. v. Erkel - C. W. v. Dam 1-1, J. v. Straaten - W. Vrijland 2-0. De stand na deze drie ronden is als volgt. Gr. 1: A.v. Otterloo 2-4. J. de Wil de 2-3, J. Westerveld 2-2, H. Tettelaar 2-2, C. Korpel 2-2, P. v.d. Steeg 3-1, Groep 2: M. den Houting 3-6, C. W. Sleeuwenhoek 2-3, J. J. v. Kuyk 2-2, B. Quist 3-2, M. Veldt 3-2, C. W. Sleeuwenhoek 2-1, TA. Prins 1-0. Groep 3: M. v. Erkel 3-5, A. D, Kinnigin 3-4, C. W. v. Dam 2-3, J, v. Straaten 2-2, C. den Boer 3-2, W. Vrijland 3-0. (Van een medewerker) SCHIEDAM Reeds een dag na het afscheid van ds. J. Couveé als gerefor meerd predikant van Schiedam, gaat de kerkeraad van deze gemeente over tot het bespreken van het beroepingswerk. Men heeft reeds het "og laten vallen op ds. C, J. Tissink ui - ~°ver>, van wie vanavond (maan'1 s - "dikatie zal worden belui"' - -n speciale bijeenkomst- _rk. Ds Tissiua. ^.sieren (6 maart) veertig jaar en is als predikant in zijn ambt bevestigd te G i essen-Rij s wij k (Noord-Brabant) en wel op 20 oktober 1957. Op 19 maart ging ds. Tissink naar Bodegraven en Nieuwerbrug aan den Rijn, waar hij nu woont in de Spoor straat 30. Het ligt in de bedoeling vana vond het besluit te nemen ds. Tissink bij acclamatie te beroepen. „AL enkele jaren, worden in ■^•Rotterdam op de zondagmidda gen om drie uur in het Engelse zeemanshuis aan de Pieter de Hoochweg kerkdiensten c-q. evange lisatiesamenkomsten gehouden voor de in Rotterdam werkende Span jaarden vanwege het interkerke lijk comité Communidad Evangeli- ea Espanola", zo schrijft mij ds. J. de Tombe,emeritus-predikant in Leiden. Niet omdat ik dit niet wist, maar om nog eens de aandacht te vestigen op dit initia tief. Deze diensten zijn voor ieder toegankelijk, dus ook voor Neder landers, die de Spaanse taal ver staan. Spaanse en Zuïdamerikaanse protestanten gaan van tijd tot tijd voor. Het H. Avondmaal wordt be diend in kerkelijk verband. Men is dus wel oecumenisch, meent ds. De Tombe. Niet viermaal, maar zes maai per jaar wordt het avondmaal er gevierd. Omstreeks Pasen zal dat ook weer gebeuren. Alle in Ne derland verblijvende Spaanse pro testanten worden uitgenodigd. Na de viering wordt een typisch Spaan se lunch geserveerd. Het werk breidt zich steeds meer uit. Zo is er nu een bijbelstudiekring opgericht, die bijeenkomt in gebouw „Atri um" aan de Karei Doormanstraat. Zodra er meerdere families tiit Spanje in Rotterdam of omgeving zijn gevestigd zal ook een zondags school gaan starten in het zeemans huis. Eventueel wordt dan ook de doop bediend in een der kerken door een daartoe geordend predi kant. De evangelisatiediensten op de zondagen worden gevolgd door een zangdienst onder leiding van een cantor organist. Spaanse gezan gen worden dan bestudeerd. Men zorgt voorts voor christelijke Spaan se lektuur en een bibliotheek zal worden opgebouwd. Ï?R is dus wel activiteit van de zijde van deze „communidad", concludeert ds. De Tombe terecht. Helaas, voegt hij eraan toe, is dit alleen in Rotterdam het ge vak In, Leiden is echter met Kerst 1965 een samenkomst van Nederlanders en Spanjaarden gehouden, die zeer slaagde. Zelfs zo, dat er met Pasen een herhaling komt. „Dit mooie en nuttige werk moet onze aandacht hebben, opdat de protestantse Spanjaard zich in deze voor hem zo vreemde omgeving niet geïsoleerd voelt. Het doet hem goed medele ven te ondervinden van de Neder landse Christenheid." Dit was dan iets uit een uitvoerige brief van ds. De Tombe, die zelf ook af en toe voorgaat in de diensten aan de Pie ter de Hooehstraat. Op wat hij nog jpeer schrijft kan ik misschien een andere keer eens terugkomen He zou nu willen zeggenr Als 11 Spaans verstaat, (ga dan .eens zdin.dienst meemaken. Verstaat u die taal niet en wilt u toch op de een of'andere manier helpen dan zal de heer G. den Braber, leider van de „commu nidad" (Va3i Moorselplaats 247, Rot- terdam-14, tel. 201936) u welkom heten en zeker een weg vinden! MU het yandaag gaat" over oecu mene, is het maar een stap om' te wijzen op een initiatief van de Rotterdamse Volksuniversiteit. Zij heeft op haar programma gezet een cursus van vijf inleidingen over en bezichtiging van vijf kerken in de Maasstad onder de titel „Vijf ker ken - vijf erediensten, in het teken van de oecumene." Die cursus wordt gehouden op de woensdag avonden 20 en 27 april, 11, 18 en 25 mei, steeds om acht uur, maar steeds op een andere plaats. De eerste keer is het doel de oud-k?., tholieke Paradijskerk aan de NieoJ we Binnenweg, waar pastoor G. A. van Kleef ontvangt en toelicht. Op de tweede avond treedt kapelaan H. A. A Mounts als gastheer op in r.-k. Verrijzeniskerk, in tegenstel ling tot de-eerstgenoemde kerk een gloednieuw bedehuis. St. Mary's Church (de Anglicaanse kerk dus, het zeemanshuis van de „communi dad" is er vlak naast) is aan de beurt op de derde avondr Reverend C. Reeves spreekt de cursisten in het Nederlands toe. Ds. John Sven- sen zal zich bedienen van de Engel se taal als men de vierde avond in „Det Norske Sjjjmannskirke" komt, het bekende houten gebouw bij Het Park aan de Westzeedijk. De Deut sche Evangelische Kirche aan de Zwarte Paardenstraat sluit de rij en het is duidelijk dat pfarrer Fi scher (al 25 jaar in ons land) taal zal hanteren. "Wie aan deze cur sus deelneemt zal dacht ik veel kunnen leren van het „hoe en waarom" van kerk en eredienst bij denominaties, waar de „gewone pro testant" meestal vreemd tegenover staat. En het lijkt me dat deza „Vijfkerkentoeht" wederzijds be grip zal bevorderen. TPN dan: van oecumene naar zonneschijn hoeft geen grote afstand te zijn. Zo was het alweer op het Stadhuisplein, waar men ge noot van die heerlijke zonneschijn. Een klein festijn als voorproef van het lentezijn. De ogen dicht, het hoofd iets omhoog. Genieten vaa het licht en de keel niet al t« droog....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1