Korps naa] wens nieuwe Band" nieuwe Harmonie" van 5 Karwei uitstekend geslaagd BEWONERS ZONNEHUIS NAAR H01Ï VERHUISD ROTTERDAM Rechts en links AR bestaat niet 1 FORTEX Brandschade bedroeg in 1964 706:705 Organisatie Viking geslaagd Shell A'dam eerste in competitie Kolpabad Vlaardinger redt man van verdrinkingsdood DtUJ m 55- Dit is dè jas! GRONINGEN T&ilenkd Ds. C. J. Tissink beroepen FORTEX weet raad met elke maat Verslag Schiedamse Brandweer Servies Beatrix in „Oase" w Diefstal in school van. portemonnee m Voorlichtingsmiddag groenten en fruit GSS en GTB wonnen zeer overtuigend mm Yalpati met fiets: twee jongens gewond ng rotterdammer Pagina' 3 DINSDAG -8 MAAin|a9ó6 De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS SCHIEDAM Het Tamboers- ?n Pijperskorps Harmonie, opge richt 20 april 1929, heeft de nieuwe naam Rijnmond Band gekregen. Op 10 maart zal het korps voor de eerste maal deze nieuwe naam aan het publiek presenteren. Dan ver leent de band namelijk haar mede werking aan de gecostumeerde voetbalwedstrijd van 's middags drie tot half vijf op het hoofdveld van HDVS. Na afloop van de wed strijd maakt het korps een mars door Nieuwland en het verdere westen van de stad. Oefenen SCHIEDAM/VLA ARDIN GEN Het Zonnehuis is vanmorgen ver huisd. De bewoners hebben het pand aan de Schiedamse Boerhaa- velaan verlaten en hun intrek ge nomen in de klaargekomen vleu gel van het in Holy in aanbouw zijnde complex. Het karwei is uit stekend gelukt, zei ons vanmor gen de heer J. de Graaf, genees heer-directeur van het nieuwe Zonnehuis. Drie ambulancewagons van de Rotterdamse en een van de Schie damse GGD hebben de 54 patiënten een veilige overkomst bezorgd. Bij het transport ontstond een klein misverstand over de te volgen rou- GEMEENTE SCHIEDAM S. Silvis op kiesvereniging Dr. J. W. Sehulfe Nórdholt Tegenstellingen in de Amerikaanse maatschappij BOEKHUIS DEN DRAAK kleedt u altijd een klasse beter! Fruit sinaasappel bijv.J met slagroomLekker en gezellig J Uitslagen r i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De leerling M. J. deed maandag aangifte dat 's avonds in de Willem de Zwijgerschool (ULO), uit zijn kleding een portemonnee met ongeveer twintig gulden was ontvreemd. Door het openbreken van een slot drongen onbevoegden maandag in de Kinderboerderij in het Prinses Beatrix- park de volière binnen en haalden er twee vogels uit, een kardinaalsmuts en een Roodkuii. Met het oog op de huidige ontwikke ling die zich voltrekt langs de Waterweg, meende het bestuur geen betere naam te kunnen vinden. Ook als de band naar het buitenland gaat, kan de nieuwe naam haar bijdrage leveren aan de regio nale fputatiebehartiging. In de loop der jaren was het met de naam Harmonie gegaan als met een afgesleten munt: het beeldmerk was er geleidelijk van verdwenen. Het be stuur van de Rijnmond Band poogt zich een nieuw „image" te verwerven. Men moet mee met zijn tijd, zeggen de jonge bestuursleden van het oude CJMV-ikorps. Men wil vooral voor de plaatselijke gemeenschap meer gaan betekenen en helpen Schiedam te „verkopen". Scbie- damse zaken en verenigingen zouden meer een beroep moeten doen op dit tamboers- en pijpers korps, dat met zijn nieuwe uniformen en instrumentale be zetting zulk een spectaculaire presentatie kan geven. Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer G. J. van Aalten (voorzitter) me vrouw Y. J. Ferwerda (secretaresse) en de heer J. van Hofwegen (penningmees ter). Er zijn drie instructeurs, namelijk de heren H. Freijling, J. de Jong en L. Schouten. Tamboermaitre van de Rijn mond Band is de heer B. de Breeijen. Er zijn ongeveer vijftig senior- en veertig juniorleden. trompetten. Men kan er nog wel wat hoornblazers boven de achttien jaar en hoornblazers en fluitisten tot achttien jaar bij hebben. De leeftijdsgrezen voor de junioren variëren ven acht tot vijftien jaar en die van de senioren van vijftien tot ongeveer veertig jaar. Het bestuur van de Rijnmond Band heeft nog vele plannen op stapel staan. De kontakten met het buitenland, waar mee men verleden jaar is begonnen, gaat men successievelijk uitbreiden. Trouwens het ligt in de bedoeling in het algemeen meer naar buiten te gdan optreden.' Het bestuur heeft één grote wens: -een flinke overdekte ruimte, bijvoorbeeld een loods, om erin te -kunnen oefenen, want het oude gebouw aah de St. An na Zusterstraat voldoet niet bepaald aan een -expansieve vereniging. Dit jasje is terecht te telein geworden'. Aan dit principe houdt het bestuur te enenmale vast. De jongere fluitisten oefenen op maandagavond van half acht tot half negen en de ouderen van half negen tot half tien in het gebouw Jeugdha- ven. Lange Haven 129, de hoornblazers en tamboers van half tien tot half elf vrijdagavond in het clubgebouw aan de St. Anna Zusterstraat, de jeugdtam- boers zaterdagmiddag van half vier tot half vijf en de oudere tamboers van half vijf tot half zes, waarna beide groepen'tot zeven uur 's avonds geza menlijk repeteren, eveneens in de St. Anna Zusterstraat. De senior-blazers beschikken over veer tien hoorns, vier trombones en drie t'. 'i. (Van onze kerkredactie) Sluiting Gemeentelijke Bureaus en Diensten Wegens het huwelijk van H.K.H. Prinses,Beatrix en de heer Claus von Amsberg zul len de gemeentelijke bureaus en diensten alsmede de Toon zaal van de G.T.B. op don derdag 10 maart a.s. voor het publiek gesloten zijn. BURGERLIJKE STAND Het bureau van de Burger lijke Stand (Nieuwstraat 26) zal op die dag geopend zijn van 9,009.30 urn-, evenwel uitsluitend voor het doen van geboorte- en overiijdensaan- giften. BUREAU VAN DE VLEESKEURINGSDIENST De dienst van het bureau van de Vleeskeuringsdienst zal worden uitgevoerd zoals op zon- en feestdagen, met dien verstande, dat aangifte van destructiemateriaal nor maal zal kunnen plaats vinden. GEM. VERVOER, REENIGINGS- cn ONTSMETTINGSDIENST Er zal op deze dag geen huis- en bedrijfsvuil worden opge haald. GEM. OPENBARE LEES ZAAL en BIBLIOTHEEK De bibliotheek en de filialen zullen op voornoemde dag voor het publiek gesloten zijn. Dit geldt ook voor de EK. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en haar filialen. STEDELIJK MUSEUM Het Museum is op 10 maart de gehele dag voor het pu bliek gesloten. Schiedam, 3 maart 1966. te, hetgeen enig oponthoud teweeg bracht. Na de eerste route reed echter eèn politieman met mobilo foon in de file mee en waren de moeilijkheden spoedig opgelost. Ik heb 'beslist geen klachten, maar alleen maar lof voor alle medewerking, zei dokter de Graaf, die met trots verklaar de dat de verhuizing geheel volgens plan om twaalf uur voor elkaar was. Voor sommige patiënten betekende de verhuizing wet een emotie, maar ook wat dit betreft zijn geen problemen voorgekomen. De bewoners zijn zich nu aan het acclimatiseren en kunnen van uit hun kamers de verdere afbouw van het moderne complex volgen. Dit werk geschiedt zó dat de patiënten daar geen hinder van zullen ondervinden. Het Zonnehuis gaat vrijdag beginnen met het afwerken van de wachtlijst. Wel iswaar wordt dit in eerste instantie een bescheiden begin, maar de komende we ken zal het aantal op te nemen patiënten geleidelijk aan wordfen opgevoerd.' Het pand aan de Buerhaavelaan zal binnen kort worden verkocbt. TIET is de bedoeling dat de minister van verkeer en waterstaat, de heer J, G. Suurhoff, woensdag 16 maart in Rotterdam komt pralen met het gemeentebestuur. Te verwachten is, dat de vraagstukken en moeilijkheden rond spoorwegumnel en Willemstunnel enkele der voornaamste onderwerpen van dit gesprek zal zijn. f~\P het Heliport.terrein is liet Constructie- - en Adviesbureau Voorne N.V. uit Hcllevoetslnis, welke onderneming vertegen woordiger is van Coseley Buildings Lid. te Lanesfield, Voiverliarnlon in Engeland, druk bezig niet het uitzetten van het grond vlak van de expositiehal, die daar tijdelijk de taak van de Ahoy'hal zal overnemen. Zoals men weet, moet de Heliporthal vóór september gereed zijn: de Femina zal het eerste evenement zijn. dat er in wordt ge houden. De hal, die een oppervlakte heeft, dat ongeveer gelijk is aan dat van de Ahoy' hal, wordt niet onderheid. Het bouwwerk zal bestaan uit een stalen skeletconstructie met aluminium beplatinz. Een laag glaswol- dekens vormt temperatuur-isolatie. Voor Ik-litdoorlating wordt gebruik gemaakt van polyester daglichtstroken. De mogelijkheid oi de hal ook zal zijn te gebruiken voor binnensporten, is thans in onderzoek. (Van een medewerker) SCHIEDAM Tijdens een vergade ring in de Julianakerk heeft de Gerefor meerde Kerk van Schiedam ds. C. J. Tissink uit Bodegraven beroepen. Na het welkomstwoord van ds. J. N. Nammens- ma, praeses van de KAZ, werden via de bandrecorder twee preken van de te be roepen predikant beluisterd, waarna de heer Th. Gloude als voorzitter van de hoorcommissie enkele gegevens over ds. Tissink kenbaar maakte. Daarna volgde een stemming die tot gevolg had dat van 124 stemgerechtigde .aanwezigen er USjJhun .stem. aan .het beroep op ds. Tissink-gavenp toe, nstem- méri.. waren.1 tégen,y een' hlatiko '--en "feen ongeldig- j. V. CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandag was er in Mu sis Sacrum een voorlichtingsmiddag van het Produktschap voor Groenten en Fruit, aangeboden door het Centraal Vrouwen Comité aan alle Schiedamse vrouwen-organisaties. Ook de leden van de NCVB, afdeling centrum, en leden van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen bezochten deze voorlichtingsbij eenkomst. Na eer korte inleiding van voorzitster mevrouw A H. Mol!-Tromp gaf een voed seldeskundige voorlichting en een demon stratie over groenten en fruit. In de pauze was er .gelegenheid om groentesalades te proeven. Bovendien verlootte men enkele schaaltjes ruit. Na de pauze werden er twee geluidfilms vertoond, die de groenten en het fruit tot onderwerp hadden. (Van onze correspondent) POOBTUGAAL „Er is geen sprake van dat er in de AR-partij een verschut- ving naar links aan de gang is. Het is juist andersom: de liberale en de socialis tische politiek is veel meer rechts gewor den. Vergelijk deze partijen maar eens met voor de oorlog." Dit stelde de heer S. Silvis (Baren- drecht), oud-voorzitter van de landelij ke ARJOS maandagavond op de jaar vergadering van de AR-kiesvereniging „Nederland en Oranje" in De Haven. 'De heer Silvis sprak over het onder werp „Spanningen in de christelijke politieke partijen". Hij zei dat ook de ARP niet aan deze spanningen ontkomt maar noemde de onderscheiding m rechts en links bin nen de partij bijzonder ongelukkig: „We redenoren anders dan vorige gene raties, maar dat heeft niets met rechts of links te maken." Het vasthouden aan de beginselpolitiek beschouwde de heer Silvis als de hoofdzaak. „De AR moet laten zien dat het om meer gaat dan verhoogde welvaart." POORTtTGAAL De collecte voor het huwelijksgeschenk aan prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg heeft in Foortu- gaai (dorp) 720 opgebracht. MORGENAVOND (woensdag 9 maart, 8 uur n.m.) SPREEKT IN DE DERDE AFLEVERING VAN DE LEZING-CYCLUS VAN DEN DRAAK m de bovenzaal ven Triangel, Fransensfraaf, over Toegang; 7,50 p. persoon. Voor groepen van tenminste 12 personen; 1,per persoon. Kaarten verkrijgbaar aan de' zaal an bij de or* ganiserende boekhandel: Vearplein 27 Telefoon 3740 Vlaarding.n. KRIMPEN Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde mejuffrouw M. G. Lepelaars voor het arts-examen. KRIMPEN Gedurende het weekeinde werden tien personen bekeurd wegens ver keersovertredingen. Tevens werd een aantal jeugdige personen verhoord inzake winkel diefstallen. FORTEX Korte Hoogstraat 11a tel. 6151 VI aardlagen (Van een medewerker) SCHIEDAM. Voor de in de afdeling Rotterdam spelende clubs GSS en GTB was het zaterdag een goede dag. GSS versloeg hét Vlaandmgse The Red Stars op overtuigende wijze (4—1) en GTB haalde in Vlaaxdingen bij DVO de pun ten met 1—0 weg. GSS toonde een sterk overwicht en al spoedig bleek, dat The Red. Stars geen stootkracht kon opbrengen. Ai gauw werd het 2—0 voor GSS, waarna de rust toch met 2I kwam. In de tweede helft volgde weer een GSS-overwicht, dat be loond werd in. twee doelpunten, zodat de eindstand 41 voor" GSS werd. GTB kreeg de punten bij DVO niet cadeau en keeper Rixoord (die op halve kracht speelde door een blessure toonde enkele malen zijn talenten. Enkele minu ten voor de rust mocht Rietveld een hoekschop nemen en linksbinnen Sants hopte daaruit de bal bijzonder fraai in (0-1). In de tweede,helft kwam DVO gevaar lijk (en soms te hard) opzetten en arbi ter Kardux onthield de Schiedammers in die periode duidelijk twee strafschoppen. Het bleef ervenwel 0—1, zodat GTB toch op de vólle winst beslag legde. Jammer genoeg werd er te veel gepraat in deze wedstrijd, waaraan enk GTB zich schul dig heeft gemaakt. PPSC verloor de voer de bovenste plaats zo belangrijke wedstrijd tegen Die Haghe- met31, terwijl- HBSS na een rommelige wedstrijd met 10 van Heer- jansdam won (me de sportpagina's). Op donderdag .17 maart vertoond de heer C. H. Verbeek van de afd. Rotter dam voor de leden van de SSV dia's, waarbij hij een lezing zal houden over de scheidsrechgerij. Op 31 maart behan delt de heer L. van Ravens de spelregels en op 14 april volgt de prijsuitreiking van de junlorspelregelwedstrijden. -'"Av'Aj -g .y.-m>. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedurende het jaar 1964 rukte de brandweer in totaal 160 maal uit (in 1963: 174 maal). Dit gebeur de zes maal vdor geruchten van brand, een. maal voor loos alarm, 2" maal voor hulpverleningen en 126 maal voor brand. Er waren twee uitslaande branden, 49 binnenbranden, vier scheepsbranden, vijf tien schoorsteenbranden en 56 buiten- branden, waaronder twaalf auto's, een scooter, een schaftwagen en een hooi berg. De totaal geschatte schade veroor zaakt door brand bedroeg in 1964 ƒ706.705, aldus het ..verslag van de ge- meentelijke.brandweer. In het tekenlokaal van de Rijks-HBS woedde op 16 mei 1964 een uitslaande brand. Het lokaal was gelegen op de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat de trappers doorsloegen raakte maandag op de-Mar- eoniweg de dertienjarige Hendrik de Her tog, die de negenjarige Eduard Meier op zijn tussenstang had, de macht over zijn stuur kwijt waardoor beide jongens kwa men te vallen. Hendrik moest met een hersenschud ding naar het gemeenteziekenhuis wor den gebracht, terwjjl de andere jongen een gescheurde bovenlip en twee losse tanden van het ongeval overhield. Beide jongens wonen in de Edisonstraat. Doordat de bestuurder van een erso- nanauto, F. J. v< E. wonend in Rotter dam, maandag in de Villastraat zeer krachtig remde, wist hij te voorkomen dat de zesjarige Petra Koppesga' die op vier meter afstand van de auto de rij baan overstak, slechts licht werd ge raakt'. ROTTERDAM VLAARDINGEN De zaterdagavond In het Kolpabad gehouden nationale zwemcompetitie tussen L.Z.C. uit Leeu warden, Shell nit Amsterdam, De Vest uit Naarden en De Viking ereniging, die voor het eerst een dergelijk toernooi or ganiseerde, is daarin volledig geslaagd. Prettig bovendien voor de Vikingers, dan enkele van hen een clubrecord scher per wisten te stellen. Chris Aartsen was zodanig in form, dat hij op liefst drie afstanden het clubrecord verbeterde. Ma- roeska de Waard verbeterde het record op de 100 meter schoolslag en Viking-trai ner Arie Kalkman deed dit eveneens op de 100 meter-afstand. Overigens ging De Viking niet al te best van start. Op de helft van het 26 punten tellende programma stond de Vlaardingse vereniging als laatste geklas seerd, maar op de estafettenummer werd de schade ingehaald en zo kon na afloop van de spannende ontmoeting de tweede plaats worden ingenomen, en wel met 83 punten. Eerste werd Shell Am sterdam met 87% punten, derde De Vest met 82 pnt en vierde L.Z.C. met 75% pt. Na de ontmoeting in het Kolpabad heeft Shell de leiding met 167% punten, ge volgd door De Viking met 164 punten, De Vest met 163 en L.Z.C. met 160% punten. Op 26 maart wordt in Naarden de der de ontmoeting gehouden en de vierkamp wordt op 7 mei opgerond wanneer dan in Amsterdam bij Shell zal worden uitge maakt welke vereniging de wisselbeker voorlopig mee mag nemen. De uitslagen luiden: 50 m. vlinderslag da mes: 1. J. v. Emmenes (Shell): 2. B. Noeke (De Vest): 3, G. Joesten (LZC). 100 m. rugslag heren: 1. Chr. Aartsen (De Viking) 1.08 8; 2. F. Jaspers (LZC); 3. G. Kosta (Shell). 100 m. schoolslag, meisjes tot 16 jaar: 1, M. Stroober (Shell); 2 A v. Veen (De Vest): 3 G. Koopmans (LZC). 130 m. rugslag, jongens tot IS Jaar: 1. M Hoogmei (De Vest); 2. C. Hoekstra (LZC); 3 R Ramkema (Shelll. 50 m. schoolslag, meisjes tot 14 jaar: i M. Stroober (Shell); 2. S. Koudijs (De Vest); 3. R. Koole (Viking). 50 m vlinderslag heien: 1 Chr Aartsen (Vi king) 30 4 2. H. Smit (Shell); 3 N. Born (LZC). 1C0 m. vrije slag dames: 1. L. Wagemans (Shell): 2 A. Postumus Meyes (De Vest): 3 B. Noske (De Vest). 50 m schoolslag jon gens tot 14 jaar- 1. G. Hoekstra (LZC); 2. W v. d. Laan (LZC); 3 T, Joorse (Shell). 100 m. rugslag meisjes tot 16 jaar: 1. V. Boshui zen (De Vest); 2. T. Messtek (LZC): 3. I. v. d. Roest (De Vest), 50 ra. vlinderslag jon gens tot 16 jaar: 1. M. Hoogmei (De Vest): 2 C, Borsboom (Viking); 3. C. Stroober (Shell). 50 m. rugslag meisjes tot 14 jaar: X. M. Hoogmei (De Vest); 2. s. Koudijs (De Vest); 3. A. Stienstra (LZC). 100 m. boist- crawl heren; 1. -Chr. Aartsen (De Viking) 1.01.2; 2. H. Smit (Shell); 3. N. Bom (LZC). 100 ro. schoolslag dames: 1. I. V. Emmenes (Shell); 2. A. Tilkema (Shell); 3. T. Vermeer (Shell). 50 m. rugslag jongens tot 14 jaar: X. A. Struis (De Viking) 39.2: 2. W. Janse (LZC); 3. T. Joorse (Shell), 50 m. vlinder- slag meisjes tot 16 jaar: 1. M. Stroo-her (Shell); 2. N. V. d. Ploeg (Shell); 3. M. Koudtj3 (De Vest), 100 m: borsterawl jongens tot 16 jaar: 1. R. Ramkema (Shell); 2. P. t,egwit (Shell); 3. A. Krikken (LZC). 50 m. borsterawl meisjes tot 16 jaar: 1. M. Hoog mei (De Vest); 2. S, Koudijs (De Vest); 3. M.-Nagel (De Viking). 100 m, vlinderslag Jongens tot 16 jaar: X. C. Borsboom (De Viking); 2. R. de Jong (LZC): 3. J. Zwart (LZC). 100 m. borsterawl meisjes tot 16 jaar: 1. V. Boshuizen (De Vest): 2. I. Roest (De Vest); 3. M. Oosterbroek (Shell). 50 m, borst erawl jongens tot 14 jaar: 1 H. Koopman (De Vest); 2, G Noppert (LZC): 3 K. Hart (De Viking). 100 nt rugslag dames: 1-. LWa- genaars (Shell); 2. W.Bosch (Shell): 3. B. Noske (De Vest) 100 m schoolslag heren: 1, A. Kalkman (De Viking) 1.16.8: 2. R. de Waard (De Viking); 3. C. Wieders (De Vi king). 5 x, 50 m, vrije slag meisjes tot 16 jaar; 1. De Vest: 2. De Viking; 3. LZC. 5 x 50 m. vrije slag jongens tot 16 jaar: 1. LZC; 2. De Viking: 3. Shell. 4 x 50 m. wisselslag estafette, dames 16 jaar en ouder: 1. Shell: 2. De Vest én 3. LZC. 4 x 100 m, vrije slag heren 16 jaar en ouder: 1. De Viking; 2. LZC en 3. Shell. De leiding van de vierkamp berustte bij de heer H. J. Steehouwer. De jury werd ge vormd door de dames E. Seyner-Selp en D Muyt en de heer A. M Swent. De Schiedamse scheidsrechter Lou van Ravens vervolgt woensdag 27 april zijn internationale loopbaan als arbiter met het leiden van de wedstrijd Oost-Duitsland - Zweden, waarin hij wordt geaissisteerd door de heren Th. Boosten en T. Muis uit respectievelijk Hoensbroek en Giessenburg. SCHIEDAM Geboren: Claslnad v L Huljgen en J P von Beers. Pieter H zv P H Plate en D Wiermga, Adriana A M dv L C Zorg en A A M Koopmaan, Wilhelmus J C zv B Schoenaker en A B-lok, Mathieu'H zv M M H Drummen enC HP van den Bout. Overleden: C G van Engelenburg. 71; S Ouderkerk, 78; J Letterman, 77, echtg Glo'de- mans. SCHIEDAM Geboren: Cornells J z.v. C van Oostenrijk en H C de Rooij; Izaak J z.v. J de Meer en J J Schilait: Roland P z.v. P DG Bomeijn en P Snoeij; Elizabeth C d.v. A van Bodegom en E C van Vuuren. Overleden: C M Bakker, 82. derde verdieping van het "schóolge-- bouw. Men vermoedt, dat bij het oprui men" van het lokaal' een brandend peuk je sigaret in een prullemand is terecht gekomen, na een feestje van scholie ren. Van de pruliemand werd namelijk niets meer teruggevonden. De schade van de brand bedroeg 130.000. Een hardnekkige brand woedde -op 13 september 1964 in de machinekamer van het Panamese m.s. Patricia Mürphy, dat voor reparatie lag op de werf van Wilton Fijenoord. Men neemt nu als vaststaand aan, dat de" brand is ontstaan door een te hete uitlaat 'van een. in de machinekamer geplaatste benzine-motor. De nablussing duurde tot 16 september. De schade be droeg 500.000. De volgende negen lndnstrieën"beschik- ken over een bedrijfsbrandweer: Wil- ton-Fijenoord, Vereenigde Glasfabrieken, Gusto, Hoek's Machine- en Znurstoffa- briek, Veveo, De Nieuwe Waterweg, Gulf Oil, Scheepswerf A. de Jong en Pieter man Glasindustrie. Door 31 brandwachts werden in 1964 brandwachtdiensten verricht bij to neel- en cabaretvoorstellingen, feesta vonden, concerten, kampvuren, kennis tijdens de vakantieweek, tentoonstellin-' gen en andere vermakelijkheden. Het aantal" diensten beliep 515 met in tótaal' 2781 manuren. Aan de Brandweer wer den in het verslagjaar 205-bouwplan nen ter beoordeling voorgelegd, .terwijl" aan B. en W. ,108 schriftelijke rappor ten werden uitgebracht. Terwijl er in 1964 slechts een enkel' geval van brandstichting werd gesigna leerd, veroorzaakte de baldadige jeugd dertien branden. De beruchte vlam in de pan maakte zes brandjes en oververhit ting negen. Op de stormdagen van 15 maart, 29 juni, 8, 18 en 20 juli, 5 septem ber, 16 november, 3, 10 en 30 december 1964 verrichte de brandweer vele hulp verleningen, als het verwijderen en vast zetten van losgewaaide T.V—antennes en stukken dakzink. CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een foto van het drink» servies, dat prinses" Beatrix bij (haar hu welijk ten geschenke krijgt, kan men dezer dagen zien.in de etalage van Oase, een zaak in kunstnijverheid, Dam, 2. De bodem van de kristallen glazen-is op "een bijzondere wijze geslepen, waardoor de reflectie van het kristal -in sterke mate een speciale manier wordt ver- Het eervies is 30-delig én kost ƒ658.- Drie maanden na het huwelijk wordt de verkoop ervan vrijgegeven. Ih elke stad is er slechts één winkel, die de verkoop krijgt, m Schiedam is dat Oa se. Ten behoeve van de verkoop van zijn serviezen heeft'de eigenaar, de heer A. Aan de Wiel juist dezer dagen achter Zijn winkel een geheel ndeuwe, afgesloten ver koopruimte geopend, waar de Manten op hun gemak hun keuze kunnen doen -uit Arzberg, Rosenthal of andere gerenom meerde -merken van een aparte kwali teitsklasse. Men komt hier gemakkelijker tot een rustig gesprek dan in de winkel met zijn komende en gaande man, waar hoofdzakelijk de verkoop van luxe ge schenken en kunstnijverheid wordt ge houden. Maar ook de winkel is geheel vernieuwd. Hier zijn onder meer pla teaus met stoeltjes aangebracht. Natuur lijk staan de etalages van Oase in deze dagen in het teken van het Oranjehuwe lijk. De oude, deftige branders, die in lang vervlogen tijd in dit oude pand op de hoek van de Dam, schuin tegenover de Koopmansbeurs, hun sociëteit bezaten, hadden nooit kunnen dromen dat hier nog eens geslepen drinkglazen verkocht zouden worden van hetzelfde soort als van het huwelijksgeschenk van een Oranjeprinses. De bouw van het clubhuis van HBSS en ODI zal ook op de nationale feestdag donderdag 10 maart vortgang vinden. Enkele groepen hebben toegezegd donder dagmorgen te willen doorgaan. De wasge legenheden moeten deze week hun be slag krijgen op de vloeren na. Er zijn nog hard timmerlieden nodig. Ook schil ders zijn welkom. en op hoogict. (Van een onzer verslaggevers) VLAAÏtDINGEN De negentienjarige P, Chr. Groeneveld uit de Bichard Holstraat heeft zondagavond de 78-jarige J. M. v. d. V. uit het water van de Oude Haven gered. De oude man was ter hoogte van de Hoflaan te water geraakt. Op dat ogenblik passeerde de heer Groeneveld. Hij trok onmiddellijk zijn jas en schoenen uit en sprong te water. Het gelukte hem de drenkeling, die reeds in zinkende toestand was, op de kant te brengen. De bejaarde man is overgebracht naar de Dr. Nolelstichting in Schiedam. De moedige redder werd door zijn vader opgehaald. m P er post is van" „Philadel phia" krijgt die altijd-grote aandacht. U weet, die naam heeft deprotestants christelijke vereni ging van ouders en Vrienden" van het afwijkende kind. En u zult het me niet kwalijk nemen, dat juist deze vereniging bij mij een streep je voor heeft. „Philadelphia" dan gaf een brochure uit, waarmee"-zij heter .begrip ensamenwerkingtus sen allen, die de-zorg voor het gees telijk .gehandicapt kind ter harte gaat Deze samenwerking zou'^d&n leiden tot een öptimale hulpverle ning, die bijzonder noodzakelijk ik zo zegt het "bestuur. 'Hieronder iets uit de -brochure. Het, kan maar een-indruk zijn, als u meer Wilt weten moet ,u beslist dit drukwerkje bestellen (secretari aat P. Busink, Moltzerstraat 15, Bot terdam). In zijn artikel De ontwik keling der sociaal-pedagogische zorg voor geestelijk gehandicapten pleit de zenuwarts J. van Londen voor een. consultatiebureau waar de deskundigen als kinderartsen, psy chiater-neurologen, sociaal pedago gen, orthopedagogen en psycholo gen, en "daarnaast als consulenten keel-, neus- en oorartsen adviezen konden geven aan ouders an-de ge- '„handicapte -kinderen. Wellicht- zou het, bureau in hetzelfde gebouw kunnen komen als het zuigelingen- bureau, aldus de heer Van Londen, ,een dergelijk consultatiebureau te verbinden aan de onderafdeling So ciaal Pedagogische Zorg van de afdeling Sociale. Psychiatrie en geestelijke Hygiëne van de G.G. en G.D. (van welke afdeling hij het hoofd is). Het tweede artikel in de bro chure is van de heer M. van Driél, directeur van de dr. J. H, Pa- meyer werkplaats, die de plaats duidelijk maakt van „Jeugdigen in de sociale werkplaats". Dr. H, M, Matter, gereformeerd predi kant in Kralingseveer, sluit het ge schrift af xnet „Na het kind de ouders". Hij breekt in het artikel een lans Voor de ouders van het geestelijk gehandicapte kind. ÏN het laatste nummer van het personeelsblad van een groot Rotterdams bedrijf las ik een ge dichtje dat kennelijk geschreven is door iemand die in zijn auto heel lang heeft staan wachten voordat hij de Maastunnel bon induiken. Vermoedelijk zijn de verzen, han gend over het stïiiuy bi rijn gedach ten. opgekomen- De belevenis die hij weergeeft kan door iedere auto mobilist die 's morgens en 's avonds de tunnel moet nemen zijn geschre ven, want iedereen moet wachten en iedereen maakt mee wat deze man (of vrouw) heeft geschre ven. Hier is het dan: Een timnel is een heel mooi ding,/ Je bent er zo maar .door./ Er is alleen een klein bezwaar,/ Je staat er zolang voor./ Vijf wegen sluiten erop aan,/ En één kan er maar door,/ Dus groeit en groeit de karavaan,/ Daar zorgt het spitsuur voor./ De lichten op de toevoerweg/ Zijn vier, vijf tellen groen,/ Daar kun je zelfs met veel peka's/ Niet bijster veel mee doen./ De een rijdt door 't oranje- licht/ En de ander zelfs door rood,/ Maar als meneer agent dat ziet/ Dan zit je in de boot./ Zo'n man, het zijn er zeker tien,/ Doet ook maar weer zijn plicht./ Van henx mag u de tunnel in/ Maar niet door 't rode licht./ En dus bezit men zijne ziel/ In lijdzaamheid, dat wel./ Men maakt zijn neus of auto schoon/ Al drinkend van de Shell/ Men zucht en haalt diep adem tot/ Men zelf naar diesel ruikt./ Een tunnel is een héél mooi ding/ Mits men hem niet gebruikt. - 4.' B

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1