I Super-snel weg-wezen...", zei ik Veel animo voor wedstrijden het Mr. Van Bochoye opent drie gemeentescholen B en C-bal was succesvol sluitstuk ffle lustige Witwe luidde Ir Gehoorzaal Trouwdag in s O-17 IAGENDA Aan vehikel van gulden deugde niets Gecostumeerd voetbal bleek zeer in trek 93 m Mfi!I li Bromfietsers reden zeeman aan Bijeenkomst in nieuw gymlokaal f GRIEP! Schiedammer gedood in Frankrijk ASPIRIN Kleuters bij hét oversteken gegrepen Schiedammer krijgt f 375 boete Vele honderden bij afscheid dr, Boomsma Ongevallen in Beatrixlaan favoriet in de kleine klasse KINDER- n« KOtTÉBDAMMfeR Pagina7 VRIJDAG 11 MAART 1966 mWÈmi MÉÉS Garage Van Dalen N.V. Ként XI het idool 0-17? Voor ons al jaren, eèn goéde be- kendelToch.ken.tU 0-17ook! Het is do dartel-spartelen de, rolbollende er ookbjj ho rende groep van'0-171 Deze 047 kleden en er aandacht aanbesteden.is ons geheim datwij XJ graagverklappen. JongenskXeding alléén van O-lO jaar. Binnenweg hoek Mauritsweg Rotterdam Vandaag. ••..en dagelijks SYSTEMEN Cabaret Werk Cees Bouw na tentoonstelling vernietigd Geef uw kind Doet de koorts dalen. Stilt de pijn. Ideale dosering. Op straat kon men gisteravond een kogel afschieten, zo stil was het. In de café's heerste hier en daar wel wat vertier, De meeste Schiedamse burgers vermaakten zich op deze gedenkwaardige dag bij de televisie, ook in de avond uren. spaar- door nu té kopen Lederen voo rj aars-dam es- handschoenen, van 100% Nap paleder, tafelgeverfd, d.wjr. geven niet af aan de binnenzijde, normale prijs 14.90, nu per paar voor nóg géén zes gulden. 1007. iwppa-lederen dameshandschoenen" Waardering voor muzikale medewerking Burgemeester H, Roelfsema zorgde donderdagmiddag met een ferm schot voor de aftrap en daarna ontwikkelde zich een strijd, die soms niets met voetbal had te maken. Maar voor deze keer was dat toegestaan, zelfs het bijna molesteren van de als rechter verklede scheidsrechter Bas Sabel, die uitstekend ge secondeerd werd door zijn grens rechters Siem Jansen en Cor Bel, die als een soort spoorweginspec teur verkleed waren. Wanorde spisisr* .door nu te kópen Draion handdrukstoffen 1 Voor de fotograaf had ik nog net 1/30 jee. tussen twee afspraken voor proef rit met DAFFODIL. Mag ik net zo pijlsnel bij U voor komen rijden? Dan mint U ook een proefrit maken en zelf ervaren wat DAFF ODIL-rij den wil zeggen. Voor de proefrit zelf maak ik geen haast. II mag rustig wennen. Dan even door bet stadsgewoel, daarna op de grote weg. Ben ik toch benieuwd wat U dan zegt over de DAF. Want laten we eerlijk zijn.Wat is overtuigender dan de werkelijkheid? Niets immers. Altijd klaar voor een proefrit.... U hoeft niets anders te doen dan centraal AUTOMOBIELBEDRIJF EIGENRAAM N.V. te bellen. Draai (018981-7541,- toestel 6, en vraagt U even naar de heer Immerzeel. Hij zal graag bij U „voor" komenrijden op datum en uur die u het best schikken. Natuurlijk, geheel vrijblijvend. SCHIEDAM De 42-jarige A. D.f op 'varende van een Grieks schip, stak don derdag op de Rotterdamsedijk de rijbaan over, juist op het ogenblik dat twee bromfietsen passeerden. De een werd [bestuurd door de 19-jarige kantoorbedien, 'de mejuffrouw J.W.K. en de ander door 'de 22-jarige student C. D. "uit Kampen. Laatstgenoemde reed tegen de overste kende zeeman. Deze viel en werd met :etn bloeduitstorting aan linker boven ra onderbeen naar het Gemeentezieken huis gebracht. De beide bromfietsen wer den beschadigd. IwSSratfeaBaB* VJ. 4658,— BUÏS BALLOÏLAAN 4 VLAARDIN GEN - TEL. tlSJS—WW (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De meeste Schiedammers hebben de huwe lijksdag van prinses Beatrix en prins Claus thuis bij de televisie gevierd. Het was regenachtig en guur weer en het befaamde Oranjezonnetje liet ditmaal ver stek gaan. De dag begon als onze traditionele Koninginnedagen: met het uitsteken der vlaggen en het Iniden van alle klokken in de. stad. Zoals gewoon lijk speelde Cor Don op het carillon, waarvan de opgewekte klanken over de stad klonken. Er werd vrij veel gevlagd. De kindervoorstellingen van de Toneel groep Het Podium om 13.00 en 1530 uur in het Passage theater hadden geen gebrek aan belangstelling. Ze wa ren finaal uitverkocht. De winnaar van de behendigheidswestrijd voor fietsers en bromfietsers op het grote parkeer terrein aan de Broersvest. was de 17-ja- rige Jan Mackay (321 ptn.). Er waren veertien deelnemers. De belangstelling was niet overstelpend, maar de hoofdzakelijk jeugdige toeschouwers genoten kennelijk van déze wedstrijd, die uiteraard toch wel spannende mo menten had.. De verdere- winnaars waren 2. J. Konijnenburg 319 ptn.; 3. v. d. Knaap 317 pnt.; 4. Eikenbroek. 312 pnt; 5. Broekhuizen 311 pnt; 6. Nieuwenhui- zen 301 pnt.; 7. Ouweneel- 299 pnt.; 8. Pinto 292 pnt.; Heyster 289 pnt; v. Vliet 281 pnt. Do Schietwedstrijden in de oude Koop- manseurs, georganiseerd door de Schietvereniging „Schiedam", waar de deelnemèrs schoten óm de „Bea- trix-Claus-Trophee" en andere fraaie prijzen, genoten yeei.bélangstellin'g. Men verschoot ongeveer negenhonderd se ries. Ir. B. Wilton zal woensdag 16 'april om 20 uur dn de Koopmansbeurs de prijzen uitreiken. De festiviteiten rond bet huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Ainsbefc -'(werden woensdagavond in de Stadsge hoorzaal ingezet met een uitstekende voorstelling van de operette „Die Lustige <.Wltwe" van Frans Lehar, uitgevoerd [goor de ZuldfNederbuodso Opera. De bekende wijsjes worden erin gezon den;, de Vele mooie'toiletten Worden erin sgédragen en in de tekst zijn allerlei grap- ben ingelast, waarmee het publiek zich yotlédig kan vermaken. Hét resultaat •yan de bewerking is heel gezellig. Men [kijkt, luistert, neuriet mee en lacht. Men (bewondert Mia Grubben, die het ene schitterende toilet na het andere draagt I f Irene: Pers. Ver. Vegla, perscmeelsa- fcond, 20. Musis Sacrum: HR.S.-Ver. Onder Ons, feestavond, 20. - De Bron: Vice Versa, jaarvergadering, ?0. EN MORGEN Geref. Jeugdhuis: Chr. Bibliotheek, uit- lening, 15.00-17.00. Magnolia Dei-Kerk: Werkcomsnissie Geref. Kerk, „Nieuwland", orgelconcert Arcade: Orpheus Tiener Koor, Concrt met bal, 20. hene: Vriendenkring, contactavond, 20. S Tlvoli: Schied. Jazz Sociëteit „Guillau- itne", 20. Musis Sacrum: Pers. Ver. Vlug, feesta- ïond. 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, leU 263954 (bg.g. 010 - 115588 en 01898 - Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamenhof- Straat 139, teL 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. ae boven) dag. van 1830 -1930. Belangrijke telefoonnummers: Alarm PoUtie 264666; alarm brandweer 269X23; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Jansen, Swammerdamsïngel 41, teL 264917. TIE jeugd liep met de muziek mee, maar de rest van Schiedam zat achter de gesloten ramen naar de televisie te kijken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Galerie Wiegman in de Passage exposeert de 22-jarige Schie- damse kunstenaar Cees Bouw tot en met 26 maart gouahces, grafiek en lino's. De ze schilder genoot zijn opleiding aan de Academi voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. In zijn werk gaat Cees Bouw uit van het naturalisme, getuige zijn „Ondergaande Zon' en „Plattegrond". Hoewel hij in besloten kring reeds veel van zijn werken toonde, is deze tentoonstelling zijn eerste officiële expo sitie. Na afloop van de expositie wil Cees Bouw al het niet verkochte werk vernie tigen. Hij vindt namelijk alleen het ma ken van zijn werk belangrijk. Vernietigen of verkopen maakt voor hem weinig verschil. In beide gevallen is hij zijn werk kwijt Hij wil zijn werk slechts eenmaal exposeren en zodoende in het openbaar uitdragen. Het zou voor hem onmogelijk zijn terug te komen met oude dingen. In zijn verdere ontwikke ling wil hij voorkomen, dat hij terug grijpt op oude motieven. Als men aan de Galerie van Diet Wieg man'een bezoek brengt, voordat de ver nietiging een feit Is geworden, bestaat de mogelijkheid de werken van deze origine le schilder tegen redelijke prijs in bezit te krijgen. (Van eenonzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagavond is de Klaas de Vrtesschool B, de Willem Brou- wersehool, de Altda Kleuterschool en een gymnastieklokaal aan 'de Dwarsstraat of ficieel in gebruik genomen. Tijdtng een bijeenkomst die in het nieuwe gymlokaal werd gehouden, opende mr. P. van Bo- chove het complex gemeentescholen. HIJ wenste de Gorzen veel geluk met dele school en voegde.er aan toe, dat Schie- dam-Zuid het complex dubbel en dwars waard ls. Hij feliciteerde de leerkrachten van beide scholen, die van de oude „stal len" naar een mooie en moderne omge ving waren verhuisd. Ook de leerlin gen van de scholen betrok hij in zijn felicitaties. De inspecttice van het kleuteronder wijs, mejuffrouw H. J. Glas, sprak over de vele mogelijkheden die de seriebouw van kleuterscholen heeft. Voorts ging zij dieper in op het kleuteronderwijs, dat de grondslag vormt vóór het verdere onder wijs. Vervolgens voerden het woord de in specteur voor Lichamelijke Opvoeding, de heer H. J. Lemmers, de coördinerend inspecteur voor het Lager Onderwijs L. Dosting, en de heer N. van Boon, namens de prot. chr. schoolbesturen, drs, J. de Winter sprak namens MDW1. Hij schonk een piano voor de kleuterschool en een npleet stel fUmprejektie-apparaten voor de twee gJ.o.-scholen. Het schoolhoofd W. Verhart stak in zijn toespraak xljn vreugde over 'de nieuwe school niet on der stoelen of banken. Onder de talrijke aanwezigen bevon den zich burgemeester H. Roelfsema, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok, gem. inspecteur, van onderwijs C. A. Kamp, de voorzitter van de Vereniging tot bevordering van; Christelijk Onder wijs teSchiedam, mr. H. Snoep en Dr. J. Stevens, voorzitter van Volksonder wijs. Als onderaannemer van MUWI bouwde het aannemersbedrijf D. Baron de drie scholen naar het* ontwerp van -de heer J. C.-Putter, architect van de utiliteits bouw van gemeentewerken.'De Willem en in alle veroverend - zingt. -Men ziet tevreden hoe haar liefde voor graaf Dani- lo enige moeilijkheden in de weg staan, die zij echter keurig opruimt. De rol van graaf Danilo Danilowitsch, secretaris bij de Pontevedrijhse ambassa de, wordt gespeeld door Ferdinand Erdt- raanij. Hij zingt niét erg. maar hij ziet er in al zijn kostuums stralend uit én is de schatrijke en vrolijke weduwe beslist waardig. Wanneer zij hem ten dans vraagt, biedt hij deze voor 10.000 frs. te koop aan de andere heren. Allen trekken zich terug. Dan, alleen met Hanna, nó digt hij haar uit tot een dans, die tot een woordeloze betekenis yan gevoelens wordt. Valencienne, de vrouw van de Ponteve- drijnse ambassadeur in Parijs, is handig en sluw. Met overtuiging zingt zij „Ich bin eine anstandige Frau". Willy Keu- lartz, Nardy Graus en Ben van Ooteghel spelen kleinere rollen. Zij -allen en de leden van het koor zijn door Elisabeth Haanstra schitterend gekleed. Maar het grootste succes heeft natuur lijk Aloys Frings (als gezant), die vakbe kwaam en meeslepend humor in de voor stelling bracht. Het orkest van de Zuid- Nederlandse Opera begeleidt onder lei ding van Jan Hupperts slagvaardig. De vele bezoekers in de Stadsgehoorzaal hebben gisteravond geruime tijd moe ten wachten op de uitvoering van de operette. Regisseur Jef Baarts deelde even na acht uur mee dat het geduld van de Vlaardingers op proef moest worden gesteld omdat een gedeelte van het gezelschap met de bus bij Weert moeilijkheden had. Er werd een pauze ingelast. Na ruim een half uur verscheen het ge zelschap dat met luid applaus werd begroet. Het geduld werd in ruime ma te beloond door de schitterende voor stelling die het operagezelschap gaf. (Van een ónzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Nederlandse ambassadeur te Parijs berichtte vanmor gen, dat op dinsdag 8 maart te Vignole (Frankrijk) ten gevolge van een auto-on geval is omgekomen de 24-jarige Huibert Fontijne uit Schiedam. In het Passage Theater was er des avonds een aardig cabaretprogramma oiv. van de conferencier Herman 't Hart en met medewerking van bekende arties ten als Fred Kaps, de bekende gooche laar, The Three Jacksons, Nederlands po pulairste accordeontrio en Les Valco's, conische acrobaten. Ook het Tiener-koor verleende' zijn medewerking. Er bestond veel belangstelling voor deze cabaretvoor stelling. - Het Beatrix en Claus-Bal in Musis Sa crum trok. veel jongelui De Commissie •- .Eurobal 'van de Schiedamse Jeugdraad had dit evenement georganiseerd. Zij •had-eer van haar werk,-want het bal was een succes. De sfeer was beschaafd en er heerste^ een opgewekte, onge dwongen stemming, zonder' lawaaierige uitbarstingen.The Stork'Town Dixie Kids, een dansorkest,van-aparte klasse, oJ.v. J;. M'pohlj zorgde-voor een pas sende muziakele omlijsting. De grote zaal was vol sfeer versierd, met op de achtergrond een grote foto van1 ;,het bruidspaar van deze dag." In de kleine zaal, terzijde van de foyer, zaten de jongelui1 rustig -naar de televisie te kijken en in het bekende zaaltje ernaast, de Bron, zorgde Hans Oide Monnikhof voor de nodige enter tainment. SCHIEDAM .Geboren: Anna M dr S van der Plas en M J A Entering; Maria J G dv A 3 M Bouman en A M N Wubben; Marcel A G iv M M J Mesritz en A M A van Dijk. Oveneden: j M van Noort CS ev Meli- dam. BLOEMENVEILING BOSKOOP BOSKOOP, S maart Coüp. vereniging „De BoskcopM Velling". Per talc: Forsythia, I 035—0.41, Idem II 037-038, idem m 0.19033. Vertakte Forsythia 037—0A3 en korte takjes 035—1.15 p. be. Per bos: Andro- medablad OAS—0.75; Mahoniabiad 0(69—1.15, Prunus trilöba-taécken, eerste kwaliteit 033— 035, tweede kwaliteit 036—038 en derde kwaliteit 032 per tak. Korte takje* Prunus triloba 1J5130 per bos; Per knop. Rhodo dendron Pink Pearl 0.49; Idem Catawbiese 0.31; Idem Dr. Endtz 031 en idem prot Zaaijer 0.53. Potplanten: Fuhkia 0.29, Hedera 033; Japanse azalea Vuykiana 130; Anthuri- urn 230; Kalaaehoê 1.10—d,40; Cineraria 0.43; Colummea 130, Calla 0.55. PUNACKEB. 9 maart Sla I 31—32. sla C 11—66, staandglas komk 60 op 663 (per stuk); Idem 80 op 91—er. idem 40 op 60—85, idem 35 op 63—75, Mem 30 op 5863, idem 25 op 42—50. kromme komk. 107—131, (per k.g. komk, (wankleurig) 13—44, komk. stek. (grol) 49—55, komk. stek (fijn) 31, snijbonen 339— 590, stoofsla 45—55. VLAARDINGEN De recherche heeft woensdagmiddag de 24-jarige me vrouw S. B.-H. aangehouden, die zich schuldig had gemaakt aan diefstal van levensmiddelen uit twee zelfbedie ningswinkels. HOEK VAN HOLLAND Geboren; Robert J, z v J W van Belkom en A G Rijnders; Cornelia GLM, dvPAJ van Vliet en G T Kooter. Het dragen van echt lederen handschoenen it niet alleen maar een luxe voor enkele dames, neen, ledereen. af onze klanten kunnen zich deze luxe veroorloven, want morgen be gint er een speciale verkoop van 100% Nappa lederen dames» handschoenen voer een onge kend lage prijs. Norgen begint de verkoop van deze Nappa lederen voorjaars- dameshandschoenen, in alle maten en de kleuren zwart, wit en marine, per paar voor CUit Ul. of icftrift. Hit. ge Monica de SCHIEDAM De 4-jarig' Bruin, wonend aan de Lange Kerkstraat, stak woensdag de rijbaan in de Bo- terstraat over. De juist passerende personenauto bestuurd door de 44-jarige vertegenwoordiger J. L. P. kon niet tij dig genoeg stoppen en slingerde het kind tegen het wegdek. Ogenschijnlijk kreeg het geen letsel. Twee. andere kleuters, beiden'ongeveer vier jaar oud, Arend K. en Henkje H. staken woensdag in de Groenelaan de rijbaan over nadat ze van achter een stilstaande vrachtauto tevoorschijn geko men waren. Een vrachtauto, bestuurd door de 41-jarige W. E. reed Henkje H. omver. Het kind kreeg een bloedende wónd boven het rechter oog. VLAARDINGEN De twaalfjarige Cornelis Zwanenburg liep woensdagmid dag over de betonnen luifel onder het Liesveldviaduct. De jongen stootte met zijn hoofd tegen de betonnen onderrand, waardoor hij een hoofdwond opliep en in het Holyziekenhuis werd opgeno men. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schiedammer C. J B, stond woensdagmorgen tijden* de afge, lopen zitting van het ScWédamse kanton gerecht terecht, omdat hij de euvele moed had gehad zonder rijbewij* een wagen te besturen waarvan niets, mrer dan ook letterlijk nlels in behoorlijke staat verkeerde. Ten eerste ontbraken aan de wagen deugdelijke remmen, was het stuur niet In orde en de versnelling versleten, terwijl het vehikel, dat „en passant" ook nog op'verschillende plaat sen was doorgeroest, onverzekerd was. Al met al een onverzekerde'doodklst, be sloot mr. W. E. van Vloten de waslijst gebreken. R. knikte. Inderdaad was er weinig goeds aan de wagen, gaf hij te kennen, maar dat kon ook niet anders volgens hem. Hij had per slot van rekening maar vijftig gulden voor het vehikel betaald. Dit is een al te gekke toestand, zei de officier van justitie, mr. G. G. Abeln, in zijn rekwisitoor. Iemand die zonder rijbewijs, zonder verzekerd te zijn in een dergelijke wagen zich in het ver keer waagt verdient een behoorlijke straf. Hij eiste tegen R. boetes van 75, 125, 25, 75 en 150 gulden te vervangen door een evenredig aantal dagen plus een voorwaardelijke hechtenisstraf van veertien dagen met een proeftijd van twee jaar. 't Is veel besloot hij, maar er is ook veel fout gedaan. Dit was ook de mening van mr. W, E. van Vloten, die zei de boete niet eens zo heel zwaar te vinden, gezien het aantal overtredingen. Stelt u Kostelijk hebben de honderden toe schouwers gelachen om de vreemde capriolen van de politie-agent, de narren, de oma's, de „gevangenen", de beer en de vele; anderen, die ver kleed rondliepen en trachtten het vij andelijke doel te vinden. Soms ging dit met behulp van de scheidsrechter en grensrechters, soms juist met te genwerking van hen. De „gewonden" werden gedragen, hoe wél die even later weer konden mee- spelen. Een „vrijend paartje" werd twee minuten naar de tribune verwe zen, .waar ook hoofdcommissaris K. Rijpma van zijn belangstelling blijk gal Een soort traangas ontbrak niet, er werd propaganda gemaakt voor „glaas je op, Iaat je rijden", er werden rotjes en zevenklappers ontstoken en ook ont brak het Bengaalse vuur niet tijdens de wedstrijd. Natuurlijk werden ook nog doelpunten gemaak en wanneer de scheidsrechter en zijn grensrechters goed geteld hebben, zou de uitslag 7-7 moeten zijn. Voor rust was partij A sterker en had men een 4-1 voorsprong. Na de thee kwam elftal B danig opzetten en uiteindelijk bleek de balans met 7-7 in evenwicht te zijn ge bracht. Bijna kwamen er na de rust wanorde lijkheden, toen de musicerende Boerenka- pel van St. Ambrosius tijdens de wed strijd oyer het yeld marcheerde en gele jeugdige toeschouwers „achter de mu ziek" aan liepen. Gelukkig kon de strijd weer normaal verder gaan. Tijdens de rust zorgde de Rijnmond band voor een prachtige show, die bij zonder werd gewaardeerd. Na afloop bleven de spelers met hun dames nog enige tijd in de kantine van Hermes DVS bijeen voor een „hartige hap". Tafelpresident C. van Ouóheusden sprak daarbij woorden van dank tot de deelnemers en hoopte bij een volgende gelegenheid op stralend weer. Het feest was overigens al bij het stati on, waar de voetbaliers zich. reeds om een uur bevonden. In de bagage-afde ling was een ruimte gecreëerd, waar de spelers zich niet. alleen konden ver kleden, maar ook werden gegrimeërd. Om twee uur stonden zij klaar om met de lift naar het perron te worden ge bracht, maar de lift kon de 25 perso nen niet bevatten en zakte weer naar beneden. Ook de tweede rit (met 10 personen) mislukte en via de tweede lift werden de spelers .uiteindelijk in drie groepen naar boven getranspor teerd. Veel hilariteit ontstond op het perron, waar de treinreizigers zich af vroegen wat die rariteiten moesten be tekenen. tich eens voor, richtte hij zich tot R., wat er met die wagen allemaal niet ge leurd kan.zijn..Er waren geen remmen, zodat u niets had kunnen doen, wanneer plotseling een kind de weg was opgelo pen. Uw stuur was niet in orde, dus uitwijken kon uook al' niet. Trouwens, besloot de kantonrechter, u had niet vreemd behoeven op te kijken als uw hele-gezin-op een gegeven moment door de bodem was gezakt Hij veroordeelde R. tot geldboeten van 75, 125, 25, 50 en 100 gulden met een voorwaardelijke hechtenisstraf yan veer tien dagen -met een proeftijd yan twee jaar. (Van onze correspondent) BOLNES Even leek het er woensdag avond op dat alle drieduizend patiënten van dr. J. P. Boomsma in de kantine van Boele's Scheepswerven afscheid van hem kwamen nemen. Vanaf hall acht tot tien uur. toe-stroomden .de mensen de kantine in om hun zo zeer gewaardeerde huisarts en zijn echtgenote alsmede zijn opvolger de hand te drukken. Zoals bekend'is dr. Boomsma benoemd tot geneesheer - di recteur van een In Monster in aanbouw zijnde inrichting voor zwakzinnige kinde ren. Een van de patiënten vertolkte in een korte toespraak de gevoelens van de aan wezigen.-Voorts werd het geschenk yan de patiënten officieel overhandigd: een fraaie antieke stoeltjeSklok. En ook me vrouw Boomsma ging niet met lege han- den naar huis. Op zijn bekende Beestige wijze bedank te de%cheidende arts zijn patiënten voor het vertrouwen dat zij hem in die ruim twaalf jaar hebben gegeven. „Ik zal maar niet alles vertellen wat er 's nachts allemaal is gebeurd. Dan zou wellicht het laatste beetje aureool dat ik nu nog bezit, ook wegvallen". De heer Boomsma moest erkennen dat hij door zijn vrouw was tegengehouden toen hij over zijn benoeming moest beslissen. Zij was lie ver in Bolnes gebleven. Toen we beslo ten hadden weg te gaan, moest het maar met vliegend vaandel en slaande trom, aldus dr. Boomsma. Hij toonde zich zeer verrast over het prachtige geschenk, dat kan een gewoon boerendoktertje nooit be talen". Onder hen die afscheid kwamen nemen waren burgemeester Van der Hoe ven van Ridderkerk, de wethouders Boer en Van-Rietschoten en gemeentesecreta ris Bolhuis. VEILING WESTERLEE DE LIER, 9 maart Andijvie 59—84 15300 kg, snijbonen 599—630. 12. ALkante 299—320, 200, komk (krom) 123137, 2100. spruiten AI 128—137, 18.000, All 25—70, BI 151—154, Bil 20—65, Cl 99. CEt 20, Dl 87, Dn 65, witlof 74-82, 2000 kg, spinazie 87—105. 6500, stoofsla 49—50, 2350, prei AI 66—93. 1200. komk A 87—89, B 83—96. C 75—79, D 66—59, E 57—58, F 46-60, 33.000 stuks ex port 2000 binnenland, 350.000 totaal, sla 1 28)i—33, n 13—17, CU 10',i—15. 527600 stuks export, 72.000 binnenland. 6CO.OCO totaal; pe terselie 11—34, 800 bos. raapstelen 710)4, 4400, selderij U—30, 5200, radijs 28—60, 2500. Brouwerschool, hoofd de heer W. j. Klaaysen, en de Klaas de Vriesschool B, hoofd de heer W. Verhart, hebben zeven leslokalen. Daarnaast heeft men de kleuterschool gebouwd, hoofd mejuf frouw G. van Waardenburg, met vier lokalen. Het gymnastieklokaal, is 21 meter lang en twaalf meter breed. De douches, ventilatie- en verwarmingsapparaten zijn modem geoutilleerd. De leslokalen'/ an beide glo-scholen zijn ruim, met kleine lessenaars van don kerbruin teakhout en met verstelbare schoolborden. Het interieur is in lichte tinten gehouden. Langs de leslokalen loopt een lange gang, die een breedte heeft van ruim twee meter. Op de beide g.Lo.-scholen gaan samta ongeveer driehonderd leerlingen en op de kleuterschool honderdzestig kleu ters. Morgan kunnen moderne huis- moedert die Draion overgor dijnen alt wensdroom hebben- hun gang gaan. Want dan worden déze wonder mooie gordijnstoffen, die nor* maai 19.75 per meter kosten... verkocht voor nog géén acht fulden. Een fabriekspartij prachtige, luxe ©vergordijnstof, Draion handdrukst©ffen (met hier en dat een piepklein dnikfoatjt) in een bijzonder fraaie dessinering en kleurstelling. Morgenvroeg begint de verkoop van deze Draton handdruk over* gordijnstoffen, 120 cm breed, voor een ongekend lage prijs, per meter voor WW» ■yANDAAG hou ik hetmaar |v- kort.,Als er al aandacht,is voor',; dekrant dan slechts op puntf '-' het huwelijk- Bijna-iedereen- heeft het gezien. En uw krant, geeft de, kans het nog eens na 'te lezen'eh;' visuele indrukken te releveren. De televisie heeft het ditmaal weer ge wonnen voor de meeste lezers. '(K Daarom haak ik maar actueel in, -Met een paar ervaringen uit de le zerskring, diesteeds bereid "blijkt- deze rubriek van „voedsel".te voor-r zien. -Concludeer voor u zelf wat deze staaltjes te maken hebben met; het grote gebeuren van gisteren: Jongetje, nauwelijks drie jaar, is verzot op telefoneren. Hij kan haast niet van de zwarte schijf af blijven. Meestal laat hij gelukkig de hoorn er' op liggen. Vraagt zijn.' vader op een gegevën moment: „Wie ben jij?". Zegt het ventje: „Ik bel de koning'5.. Vader staat perplex, maar vraagt even later: „Ea.. wat zei de koning? Jongetje antwoordt: „De koning was er nog niet" en voegt daaraan toe: .Ander keertje". Toen had de vader het niet meer... Kleuterschool. Leidster geeft op: tekeningen maken van de bruids- stoet. Kinderen gaan ijverig aan de' slag, vullen de vellen met veel fan-: tasie. Juf gaat rond oon de resulta-/ ten te zien. Een jongetje heeft prachtig getekend. 'Maar het valt., op, dat zijn paarden zulke grote, staarten hebben. "Natuurlijk vraagt juf waarom. „Nou", zegt het teke-3,' naartje. „Die zijn om .te drukken De juf. heeft zich móeten vasthou-: den... SCHIEDAM Op de Prinses Beatrix laan gebeurden de laatste twee dagen - twee .verkeersongevallen. Woensdag reed een personenauto, bestuurd door de 36-ja rige P. .de V;, die zijn echtgenote rijles gaf, bij het achteruit rijden tegen een verkeerszuil. waardoor deze evenals dé,ï achterzijde yan de auto, werd bescha- digd. Donderdag botste een personenauto in de zelfde laan, bestuurd door de 30-Ja» rige mevrouw W. I. van D. tegen een> lantaampaal, omdat zij omkeek tóen een paar kinderen die achterin de auto zaten, iets tegen haar zeiden. Zij kreeg een bloedneus en schaafwonden. De lantaarn-f paal en- de .auto werden -heide bescha* digd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1