I r n Hulpbrug over de Scliie geruime De obligatierente stijgt..; obligatierente-rekeningen Mees hope AGENDA Feike Asma en jongenskoor in Magnalia-Deikerk Kwart miljoen planten fleuren Schiedam op ,Zuid-Afrika heeft genoeg vrienden' Jongens (5 en 7) met honderd gulden op stap Belangstelling VS voor zout op Bonaire Trein sleurde auto 30 meter met zich mee 5i% jf erkman (verdacht Ivan veel inbraken) ingesloten Han viel van motor: cheenbeen gewond Wegens reparatie Vijf jubilea bij Vlug's bakkerij Strijd ÖDI-DIO Proefveldjes op kwekerij Tienerskoor gaf muzikale feestavond Bij aanrijdingen vier gewonden Man bij ruzie in patatzaak gewond Scherpe controle verkeerspolitie Fidel Castro zal afgezet worden, denkt z'n zuster ^Jeugdige vandalen richtten grote vernielingen aan jigarettenautomaat I leeggehaald Judoka's Maassluis niet in finale Finale spelregeltest „Excelsior M" Maassluis winnaar EHBO-wedstrij d AR-kiesvereniging houdt vergadering Vergadering leden CHU-kiesvereniging GTB goed op dreef tegen Stellendam Hoekse Boys speelde fortuinlijke strijd Dader van diefstal brommer aangehouden - BREEMAN - BMW-DEAIER GARAGE BOENDER VAN DIJK/SCHOUTEN AUTOMOBIELBEDRIJF RIJKS •396}, w ROTTERDAMMER Pagina 13 MAANDAG 14 MAART 1966 °'NSoag r,4 dus ook de rente op de want deze is gekoppeld aan het rendement op negen staatsobligaties en is dus automatisch gestegen, en wel over februari 1966 tot 0 per jaar 4'.9' MDT. m. MEI JUNI JUU IU8. SEPT. OXT. NOT. DEC. JAN. FE8R. Rente ingaande dag na ontvangst storting tot (in het algemeen) dag van opneming. Opzeggingstermijnen: naar keuze 3 maanden of, met rentevermindering, 1 maand. Tot f 2000.- per maand vrij op te nemen zonder op zeggingstermijn. Voor effectenaankopen onbeperkt. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij BANKIERS Amsterdam Rotterdam 11AARDINGM 'andaag.... "ri dagelijks té CHIEDAM en morgen BMW! WAT EEN WAGEN wAteen WEGUGGING Minister Fouche: Kalfsbeek's Automobiel- en Gar-bedr. DORDRECHT Vannacht om kwart over twaalf is.de auto van de 20-jarige T. van H. op de spoor wegovergang bij de Achterweg door een trein uit de richting Roosendaal 30 meter meegesleurd. if kcHIEDAM Verdacht van «en groot jirial inbraken en diefstallen geduren- j de laatste maanden, o.a. in de Super- öarkt van de Coop, aan de ïilgT. No- Snslaa.n, in het paviljoen Kethel in het Rinses Beatrixpark. in de kantine van voetbalvereniging Hermes-DWS en jj, diefstal van een bromfiets, is vrij- op het hoofdbureau van politie aan t"Lange Nieuw straat ingesloten de 20- i-igj los-werkman A. V. Dinsdag wordt 'in Rotterdam voorgeleid. CHIEDAM Zondagavond slipte op Huis der Rivierenveg de twintigjari- ■cantoorbediende D. H. met zijn mo- v/aardoor zijn duopassagier J. C. S. -.m te vallen en met een geblesseerd iter scheenbeen naar do Dr. Nolet- hting moest worden gebracht. SCHIEDAM Aan het Broersveld is hdagavond de ruit van een sigarette- tomaat, die voor driekwart was ge ld. vernield. De hele voorraad siga- ttcr. is gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanaf vandaag tot en met 21 maart wordt de hulpbrug over de Schie tér hoogte van de NIeuwpoortweg gerepareerd. Gedurende deze tijd is er dus geen verkeer over deze brug moge lijk. Derhalve dienen de gemotoriseerde weggebruikers, die zich vanaf de Burg. Honncrlage Gretelaan in de richting OverschleDelftDen Haag begeven, tot en met 21 maart een andere route te nemen. Bij het kruispunt Burg. Honnerlage Gretelaan 's-Gravelan-dseweg gaat men, links afslaande, de 's-Graven- landseweg op; Vervolgens slaat men men langs de Philippusweg en de Strick van de Brandersbrug op. Via een stukje van de Horvathweg neemt men de oprit naar beneden, waar na men rechts afslaande onder het via duct door op de Overschieseweg komt en men langs de Philippusweg en de Stric- ledeweg ten slotte weer op de Over schieseweg belandt. In omgekeerde richting, dus komend van Overschle, neemt men de volgende rou te: OVerschieseweg. Strickledeweg, Phi lippusweg, Overschieseweg, onder het viaduct door, Overschiesestraat, linksaf weg, Burg.Honnerlage Gretelaan. Voor het verkeer van het industrieter rein, aan gene zijde van de spoorlijn, wordt er tussen 14 en 21 maart een rijbaan voor in- en. uitgaand verkeer vrijgehouden op het 'weggedeelte van dè 's-Gravelandseweg naar het Plein 1940—1945. Na 21 maart wordt de route vanaf Overschie als volgt: Strickledeweg, Phi lippusweg, Overschieseweg, rechtsaf de ■hulpbrug over de Schie, NIeuwpoort weg, 's-Gravelandseweg, Plein 1940—1945, opnieuw 's-Gravelandseweg, lin-gsaf naar de Burg. Honnerlage Grete laan. 4 !»,- 41°/ jji'q- 4 4 'zo H i) 2 Tl 4 20 Keizersgracht 579 Blaak 10 «lsrocde bij onze overige vestigingen te Rotterdam,'s-Gmcahagt, Delft, Sd jedam, Vlaardingen, Alblasserdam, Botlek en Europoort VLAARDINGEN Gebouw Chr. Be sturenbond. P. K. Drossaertstxaat 69: aarvergadertng SGP, kandidaatstelling emeenteraad en bestuursverkiezing, 20. 1AARDINGEN Gebouw Chr. Bestu rnbond. P.K. Drossaertstraat 69: Vrou wenbond CNV, spreekster, hoofdbe stuurslid mevr. Schouten, 20. Harmo- |ie, bovenzaal: Studiekring, documen- aire films, lezing door de heer Wind- ineyer, 20. Bijkant. De Rotterdammer, Vl3ardin- :n. Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 'g.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor re- Sactiezaken 9493 (b.g.g. 6619). I Klachten bezorging Vlaardingen: H. 1 Vermey, H'agnerstraat 24. tel. 3345, Mandag t/m vrijdag 1819.30, zaterdag 17.3019.00 uur. Vlaardingen: Brand 4444: G.G.D. Ë41. Apotheek: 't Gouden Hert, St Liduina- «raat 58 a, tel 268364. Arcade: Ned. Ver. De Verzamelaar, ruilbeurs, 19.15; 1 Chr. Soelale Belangen: Chr. Slagere end, afd. Zuid-Holland, vergadering, 20: I Irene: Aquarium- en terr. ver. Aqua- fauna. kontaktavond, 20; 1 Musis Sacrum: Modehuis Marler.e, mo- leshorw, 20. jlonopole Theater: Kunstcentrum Schie dam. filmavond, 20; i Arcade: O.N.I., concert en feestavond, EO: Chr. Soc. Belangen: A.R.P.. vergade ring. 20; Irene: C.H.U., vergadering, 20: Gew. Arbeidsbureau, voorlichtings avond, 20; Bloemisten Patroons, vergadering. 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken. |«1. 263954 (b.g.g 018 - 115588 en 01898 - ?5I9). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Straat 139. tel. 152400. I Klachten bezorgen: Agentschap (adr. ïie boven) dag. van 18.30 -19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Jpolitie 264666; alarm brandweer 269123; 4!arm G.G. en G.D. 2Ü9250. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Een team van vijf ju doka's van de Sportschool Henneveld nam zaterdag in Delft deel aan de kampi oenschappen voor teams uit Zuid- Hol land. De Maassluisers deden het niet onver dienstelijk, maar wisten zich niet in de finale te plaatsen. In de eerste ronde wist men te winnen van de judoka's van de Sportschool van Gorsel uit Vlaardin gen. Het eerste punt wist T. Rietdijk te behalen óp L. Benne, die met een 5e beenworp werd uitgeschakeld. De partij tussen T. Hoogendijk en Joh. Rietdijk bleef onbeslist. W. v.d. Knijff kon het tegen S. Kattenstaart niet bolwerken en verloor met een 2e schouderwerp, waar door de stand op 1l weer gelijk was. Bram Oosterman wist met een- houd greep Handstede te verslaan. 2I, terwijl F, Firei niet een 8e heupworp J. Valk versloeg 31. In de tweede ronde kwam Maassluis uit tegen Leiden. Na een spannende strijd werd het 22. De sportleraar J. Henneveld gaat met de heer Wagenaar uit Amsterdam naar Lyon (Frankrijk), waar de wedstrijden zullen worden gehouden om het Europa Judoka kampioenschap. Dit op uitnodiging van het hoofd bestuur van de FNJJB. De heren zullen tien judoka's begeleiden, die voor Neder land op genoemde wedstrijden zullen uit komen. Achttien landen zullen in Lyon deelnemen. MAASSLUIS Zaterdagmorgen werd in de kantine van „Excelsior M?' de fina le gehouden voor de spelregeltest. Onder leiding van de heer Chr. Hoodenburg, oud scheidsrechter, werden de finalisten aan de tand gevoeld. Het bleek dat de jongens over het algemeen deze test goed doorkwamen, al kan er uiteindelijk maar één winnaar zijn. dit was dan Wlm Tuitel met 47 punten. Hij kwam in het bezit van een fraaie beker. 2. Johan t Hart 41: 3. Jac. Ruhl 40: De heer Chr. Hoodenburg dankte de junioren, die ge durende vijf avonden de tekst hadden gevolgd. Hij hoopte dat zij die kennis zonodig in de praktijk zullen brengen. Bovendien bracht hij dank aan de junior- commissie van Excelsior M voor de mede werking. De voorzitter van deze commissie, de heer P. v. Dijk. dankte de heer Rooden- burg voor de onder zijn leiding ge'hou den testavonden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zaterdag nam de EH BO afd. Maassluis deel aan de ere-wedstrijd, die gehouden werd te Ca- pelle a/d IJssel. Aan de wedstrijd namen tevens deel de afdeling van Vlaardingen, Maasland en Kralingseveer. Ket team van Maassluis bestond uit de leidster mevrouw. A. Jordaan-van Gijzen en de helpers mevrouw D, Jordaan-Ou- wendijk en de heer J. Luyendijk. Het team uit Maassluis werd eerste met 178 punten en kwam in het bezit van een tweetal bekers, ondermeer een wisselbe ker. Kralingscheveer kwam als tweede uit de bus met 173 punten, Maasland derde 171 punten en Vlaardingen vierde met 163 punten. De leidersprljs kwam in het bezit van Vlaardingen met 49 punten, Maassluis 2e 46 p Maasland 3e 44 punten en Kralingseveer 4e met 49 punten. De teams kregen „twee ongelukken" te be handelen. De winnende ploeg uit Maassluis, gaat op 1 april a.s, deelnemen aan een districtwedstrijd te Delft. Vrijdag houdt de afdeling Maassluis de zevende ladder- Wedstrijd in het bedrijf van L. Smit en co's Intern. Sleepdienst. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor ongeveer 125 person eelsleden van Vlug's bakkerijen in Musus Sacrum zijn zaterdagavond vijf jubilarissen gehuldigd. Het waren de he ren J. de Man, die veertig dienstjaren op zijn rekening had staan, P. van Zanten, die een kwart eeuw bij de bakkerij had gewerkt, en J. Putters, D. Krommenhoek en P. van der Kraay, die twaalf en een half jaar geleden in dienst kwamen bij Vlug. De directeur, de heer M. Vlug, overhan digde de jubilarissen de zilveren legpen ning met oorkonde van de Nederlandse Vereniging van Werkgevers in het bakke rsbedrijf, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De AR-kiesvereniging Nederland en Oranje houdt dinsdaga vond om half acht in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een ledenvergade ring, waarop de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal worden vastgesteld. Aan de groslijst, die wij 7 maart publiceerden, moet nog op de ne gende plaats de naam van de heer J. van Katwijk worden toegevoegd. Te 20.45 uur zal in het openbare gedeel te van de vergadering, waar ook be langstellende niet-leden van harte wel kom zijn, de heer N. v.d. Brugge, burge meester van Giessenburg en lid van de Provinciale Staten, spreken over het on derwerp „Actuele Provinciale Poli tiek." Voor deze ledenvergadering heeft het bestuur niet minder dan achthonderd uit nodigingen verzonden. Men verwacht een grote opkomst, vooral ook van de jongeren. Hoewel de2e geen lid zijn, heb ben ze toch een uitnodiging om met het werk van de kiesvereniging kennis te maken ontvangen. vert. en een cadeau onder cou- Peter Piekos zorgde met een cabaret voor de verdere feestelijkheden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De CHU-kiesvereni- ging, afdeling Schiedam, houdt dinsdaga vond om acht uur in gebouw Irene een ledenvergadering, waarop men de groslijst voor de gemeenteraadsverkie zingen zal bespreken. Tijdens de vergadering zal men hêt aantal namen op de kandidatenlijst vaststellen. Bovendien stelt men voor "een ander kiesstelsel toe te passen als genoemd is in artikel 20 van het huishoudelijk regle ment. Voor de plaatsen óp de kandidaten lijst wil men tot en met nummer zes een meerderheidstelsel en voor de plaatsen van zeven af een een puntenstelsel, SCHIEDAM Voor het concert dat hei Christelijk Rotterdams Jongenskoor oj.v. Freek Velders m.m.v. Feike Asma taterdagavond in de Magnalia Deitkerk gat, bestond flinke belangstelling. Het ruime kerkgebouw was bijna geheel ge vuld. Over het algemeen was het koor geluk kiger in de weergave van de a cappella composities dan bij die met orgelbegelei ding, Het detoneerde nogal: vooral het slotkoraal uit Cantate 140 van J. S. Bacn „Gloria sei dir gesungen" had hier van sterk te lijden. Ook aan de uitspraak van het Duits zal meer gewerkt moeten worden. Werkjes als „O laat ons Christus prij zen", van Melchior Franck, „O bone Jesu" van Ingegneri kwamen beter uit de verf. al maakte men bij laatstgenoem de compositie soms woordscheidingen die niet verantwoord zijn: rede-misti e.d. Het koor dient zodanig getraind te wor den dat dergelijke hiaten ten behoeve van de ademhaling niet nodig zijn. Beslist te hoog gegrepen was de kelze van nummer zes van het programma: „Kyri" Uit de Missa Brevis KV.272 en „Jubilate Deo" KV.117. beide van Mozart. De weergave was niet in overeenstem- (Van een mede werker) SCHIEDAM De korfbalwedstrijd ODI—DIO moest zaterdagmiddag een kwartier voor het einde bij de stand 3—0 voor ODI worden gestaakt. Niet door ongeregeldheden tijdens de wedstrijd, maar omdat scheidsrechter Robooi het niet langer verantwoord achtte op het slechte en natte veld verder te laten spelen. Na 25 minuten opende Jan Versteeg met een worp van onder de korf 1—0 en met een fraai afstandsschot kon 'dezelfde speler voor 2—0 zorgen. In de tweede helft bracht Costic Toussalnt de stand op 30 en daarna werd er niet; meer gescoord. Op de ranglijst zal deze uitslag worden opgenomen en alleen wanneer aan het eind van het seizoen blijkt, dat deze uitslag de andere clubs zou kunnen bena delen (bijv. doordat meneen punt op ODI achterstaat) dgn zullen de resteren de minuten alsnog worden uitgespeeld. ODI neemt nu nog steviger de eerste plaats in met redelijke kampioenskansen, hoewel ook de tweede plaats mogelijkhe den voor promotie biedt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ongeveer 330 bloembak ken zullen dit voorjaar en deze zomer Schiedams uiterlijk verfraaien met kleu rige en geurige bloemen en planten. De voorbereidingen daartoe zijn al lang in volle gang. Op de gemeentelijke kweke rij op het industrieterrein kweekt men ook dit jaar weer zo'n 250.000 planten voor de voorjaars- en zomerbakken en voor de beplanting In parken, plantsoe nen en diverse openbare gebouwen. De kwart miljoen planten bestaan uit ongeveer 35.000 viooltjes, zevendui- zen afrikaantjes, zesduizend geraniums, vijfduizend salvia's, vijduizend dahlia's en uit verscheidene andere soorten. Niet alle soorten kunnen zonder onder zoek worden gebruikt, zo moet men bijvoorbeeld uit het zeer grote aantal geraniums dat la de handel is een keu ze doen. Daarbij maakt men gebruik van opgeda ne praktijkervaring met de plaatselijke dus al beperkt. De weersomstandighe den en de ongunstige groei-voorwaar- den (bijvoorbeeld in de bloembakken) zijn andere factoren die invloed uitoe fenen op de keus. Er komen echter ook steeds weer nieu- (Van een medewerker SCHIEDAM Op verrarsende wijze heeft een bijzonder goed spelend GTB leider Stellendam met lege handen naar huis teruggestuurd. Reeds in het eerste kwartier kreeg GTB scoringskansen, maar rechtsbinnen Rietveld faalde tot tweemaal toe voor open doel. Nadat Stel lendam op 01 was gekomen, maakte Rietveld zijn fouten goed door voor 11 en 21 te zorgen. Er volgde een waar bombardement op het doel van Stellen dam en na 22 kon linksbuiten Den Uyl de stand via een strafschop op 32 bren gen. Nog voor de rust scoorde Burger 4—2. Na de thee kwam'Stellendam nog wel op 43, maar dank zij voortreffelijk werk van. spil Jan Zwep bleef de voorsprong voor GTB behouden en de punten kwamen verdiend bij GTB ter echt. GSS speelde een slordige wedstrijd te gen Sunlight. Bij de rust stonden de teveel pratende Gustomannen reeds met 10 achter en na rust liep Sunlight tot 40 uit, al werd het derde doe1"' door GSS zelf gescoord. Arbiter De Reeder had veel moeite om het onsportieve spel (vooral var GSS-zijde) de kop in te drukken. PPSCLoosduinen werd afge last en HBSS won in Zwijndrecht met 2—0 van WGZ, waarvan meer op de sportpagina's. VLAARDINGEN De heer Wind- meyer, leider van een filmstudio in Delft, die documentaires maakt voor de regering komt dinsdagavond spreken voor de Studiekring. De'heer Windmeyer zal de leden vertellen hoe zij een docu mentaire moeten maken. Hij zal deze lezing verduidelijken met enkele werkstukken van eigen hand. De kring bomt bijeen om 20 uur in de bovenzaal van de Harmonie. we mogelijkheden voor de platen, om dat de kwekers steeds weer zoeken naar verbeterde soorten, die in de on gunstige omstandigheden toch goed kunnen groeien. Deze nieuwe soorten moeten worden getest op de plaatselij ke omstandigheden. Om zich een waar borg te verschaffen voor de goede kwa liteit, groei, en bloei zijn'op de kweke rij een aantal proefveldjes aangelegd, waar men voor de verwerking de nieu we soorten beoordeelt. SCHIEDAM Het Orpheus Tieners Koor hield zaterdagavond in het gebouw Arcade een feestavond. De voorzitter van het gelijknamige Koninklijke Schiedams Mannenkoor, de heer P. Smit, sprak een kort woord van welkom. Vervolgens zong het tienerskoor onder leiding van Leo Smit een aardige selectie nummers, afgestemd op hun leeftijd, zoals het de buut Susie en verder The stars will re member, Tous les garcons en toutes les filles, Consider yourself en het typisch Nederlandse liedjes, „Des winters als het regent". Adri Slootmaker, die de muzikale be geleiding had, gaf zijn solistische mede werking aan de vleugel met een vijftal rags en blues, die kennelijk bij het hoofdzakelijk jeugdig gehoor in de smaak vielen. Zo hoorde men de Smahs-Up Rag van Gwendo'-n Ste venson en de Good Mornings Blues en Blue and Sentimental van Gount Basye. Ter afwisseling van het muzikale ge deelte speelden enkele leden de klucht in één bedrijf „Een bruid teveel" van Dick van Maaslaerd. De accordeoniste Ineke Molendijk speelde met veel brio Rozenwals, Ouver ture Hollandia, Kristal Wals en El Cho- clo Tango. Tot slot zong het tienerskoor voor de tweede maal op deze avond „An der schonen Blauen Donau en In Salzkam- mergut uit de bekende operette „lm weiszen Hössl. Na afloop was er, na de trekking van de tombola met mooie prijzen, een geani meerd bal verzorgd door The Sizeyesli- mers. Er bestond veel belangstelling voor deze feestavond. Aan het slot boden de tieners de dirigent en de solisten bloe men aan. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Na de te leurstellende nederlaag, die Hoekse Boys vorige week tegen HPSV leed, hebben de strandbewoners zich zaterdag ultste kend hersteld in de derde achtereenvol gende uitwedstrijd. DSO. de tegenstan der van zaterdag is op eigen terrein al tijd moeilijk te verslaan en over de 2-3 uitslag was men dan ook bijzonder tevre den. Temeer omdat het er in het begin eni ge tijd naar uitzag dat de Boys door de Zoetermeerse voetballers van het veld zouden worden geveegd. De rood-zwar- ten begonnen dan ook wel zeer onfortuin lijk. Reeds een paar minuten na het be gin van de wedstrijd leidde een vededi- gingsfout ertoe, dat DSO doelman V,d. Knijff het nakijken kon geven. Nauwe lijks vijf minuten later wat het 2—0 na een goedé actie van de DSO-aanval- Iers. De thuisclub begon al,-, enigszins in feeststemming te verkeren, maar Hoekse Boys liet weten dat een wedstrijd nog niet gewonnen is, voordat er twee keer vijfenveertig minuten is gespeeld. Na uitstekend voorbereidend werk van Voois kon Moerkerk de achterstand tot 21 terugbrengen. DSO was hierdoor even aangeslagen en daarvan wist Hoekse Boys goed te profiteren. Lokers schoot de beide ploegen in evenwicht en nog voordat de eerste helft verstreken was, kon van Leeuwen juichend de han den omhoog heffen, omdat hij de bezoe kers op 23 had geschoten. De vijf doelpunten voor de rust inspi reerden niet tot grote daden na de her vatting. Een groot deel van het spel werd nu gespeeld op het middenveld en vooral Hoekse Boys speelde met een wat versterkte defensie, waarop DSO keer op keer strandde. Toen dan ook het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter klonk, konden de Boys beide punten meenemen uit deze stevige, maar sportlef gespeelde ontmoe ting. ming met de klankschoonheid van de werken zelf. De beide Bach-koralen „Jesus richte mein Beginnen" en „Dankt, dankt-nu allen God" werden daarentegen behoor lijk gezongen, al gelden ook hier onze bezwaren tegen de uitspraak van het Duits in het eerste koraal onvermin derd. Er gaat van jongenskoorzang altijd een grote bekoring uit en bij een verstandige programmakeus gepaard aan ijverige stu die waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan klankschoonheid en homoge niteit kan ook -het Chr. Rotterdams Jon genskoor gaan behoren tot de aan winsten op het schaarse gebied van de jongenskoorzang. Feike Asma heeft op het orgel voor afwisseling gezorgd met een aantal bij het publiek gemakkelijk aansprekende werken, waaronder de zesde Sonate van Mendelssohn over „Het Gebed des He ren". VRAAGT UW DEAUR OM EEN PROEFRIT (Vên een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag gebeurden in Schiedam twaalf, zaterdag zeventien en zondag vijftien aanrijdingen. Op de Rot- terdamscdijk kregen zondagavond acht automobilisten een proces verbaal we gens overtreding van de mxlmum snel heid. De 84- jarige heer A. Warnewa die zaterdagmorgen in de Van Swindenstraat plotseling de rijbaan overstak, werd door een bromfietser aangereden. De brom fiets werd bestuurd door de zestienjarige J. v. A. De man kwam te vallen. De GGD bracht hem met een ernstige hoofd wond naar de Dr, Noletstichtlng, EEen personenauto, bestuurd door de 34 jarige kantoorbediende mejuffrouw C, de R. schepte doordat de bestuurster alip- te, zaterdag de 74- jarige wielrijder A. van H. in da Lange Singelstraat. De GGD bracht de man met een hersenschudding en snijwonden aan het gelaat naar het Gemeenteziekenhuis. Bij de kruising Sportlaan ter hoogte van het viaduct onder de spoorlijn war den zaterdag de zestien jarige wiel! rijdster B.V. en de zeventienjarige brom fietser R. S., allebei scholieren aangere den. Ze staken vrij onverwachts de rij baan over toen een personenauto nader de, bestuurd door de 28-jarige BJB. Deze roed de wielrijdster omver. Ze brak bel de benen en kreeg wonden aan het ge laat. De GGD bracht haar naar het ge meenteziekenhuis. Schlestraat 24 (nabij Hofplein), tel. 12.23.10, 14.23.73; Zuid Bree 13 - telefoon 19.44.43. CJiarloise KerKsingel 46 telefoon 27.70.51 52, AUTOMOBIELBEDRIJF Coolhaven 158, tel. 23.34,45; Samuel Muller- straat 4-6, telefoon 25-25.33. Adamshof straat 45, Rotte rdam-K mitogen, telefoon 11J7.15. SCHIEDAM Nieuwe Haven 233 - Tel. 269503—267298 SCHIEDAM Eert zelfstandig ritje van twee jongetjes die ternauwer nood de klcuterschoenen zijn ontwassen is al een bijzonderheid, maar twee jongetjes die met een biljet van honderd gulden willen betalen is wel heeï buitensporig. Dat vond een buschauffeur van een RET-bus zondag ook, toen de vijfjarige Martien en de zevenjarige Robbie bij een halte aan de Aleidastraat In koelen bloede de bus instapten en hem het forse geldbedrag toonden. Hij achtte het beter om de politie te waarschuwen dan om de jongetjes twee kin derkaartjes te geven. De politie bracht de kinderen, mèt hun financiën, naar huis. SCHIEDAM Zondag hield de politie in Rotterdam een Schledamse brom fietser aan. Deze vertelde dat hij hét voertuig geleend had van de zestienjarl- ge Rotterdammer C. W. Deze jongen had de bromfiets op 17 februari'op de Singel aangetroffen en toen meegenoemén. De eigenaar, de PTT- ambtenaar K. M. had daarna aangifte van deze "diefstal.bij de politie gedaan. De politie heeft de dader thans aangehouden. SCHIEDAM Zondagavond ontstond in de patatzaak aan de Nieuwstraat one nigheid tussen de twee bezoekers, C. R. en H. van M. De ruzie liep uit op een handgemeen. R. kreeg bij de vechtpartij een scheurwond aan zijn voorhoofd, de glazen vitrine in de zaak sneuvelde. Een 24*jarlge Deense matroos, opvaren de van het motortankschip Christlan- borg, liggend bij de Nieuwe Waterweg, vernielde zaterdagavond in een dronken bul de glazen voordeur van de dancing De Vest aan de Broersvest. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie zal vanaf heden tot 21 maart een verscherpte con trole houden op een aantal speciale on derwerpen. Onder meer zal men nauwlet tend acht slaan of de weggebruikers zich houden aan de verkeersborden en stop lichten. In het bijzonder dient men te letten op het waarschuwingsbord op de hoek Broersvest—Korte Singelstraat, waarop staat vermeld dat het tussen 16 en 18 uur op werkdagen verboden is links af te slaan, indien men uit de Korte Sin- gelstraat komt. SCHIPHOL Premier Jonckheer van de Antillen heeft In overleg met minister Biesheuvel besloten vergun ning te verlenen aan de Amerikaanse International Salt Company voor de exploitatie van de rijke zoutpannen op Bonaire. Terwijl de Amerikanen in dit pro ject 4% tot 5 miljoen dollar gaat in vesteren, zal de Antilliaanse regering voor 1% miljoen dollar de bodera in orde brengen. Daartoe moeten o.a. dij ken worden aangelegd. De Amerikaan se maatschappij zal voorts huur beta len voor het gebruik van de pannen. Met deze opbrengst kunnen de Antil- lianen dan weer de lening van 114 miljoen dollar terugbetalen. Zodra de exploitatie een zoutop- brengst van 400.000 ton per jaar be reikt zullen de Amerikanen de Antil len per ton een bepaalde royalty moe ten uitkeren. Premier Jonckheer maakte dit gisteren bekend op Schip hol bij zijn terugkeer naar de Antillen via New York waar hij met de Inter national Salt Company de laatste be sprekingen zal hebben. KRUGERSDORP Volgens minister van Defensie Jacobus Fouche hebben drie vooraanstaande landen Zuid-Afriha wapens van een zwaar type aangeboden. Hij vertelde niet welke landen dat wa ren en evenmin wat voor soort wapens het zouden zijn. In een poiitieke rede voor dc parlemen taire verkiezingen van 30 maart zei Fou che: ,De Verenigde Partij (de belang rijkste oppositiepartij) zegt dat Zuid-Af- rika geen militaire vrienden heeft, maar we hebben er meer dan genoeg; niemand ter wereld kan ons militair bedriegen". De Zuid-Afrikaanse minister var. de fensie beweerde ook dat zijn land de meest ingewikkelde wapens zelf kan ma ken.: „Als we willen kunnen we zelis morgen beginnen slagschepen er. duikbo ten te bouwen". Veel landen, waaronder Amerika en Engeland hebben overigens geweigerd Zuid-Afrlka wapens en munitie te leve ren vanwege de apartheidspolitiek. MIAMI De Cubaanse premier Fidcl Castro heeft volgens zijn zuster Juanita te kampen met een oncontroleerbare toestand van ontevredenheid en rebellie binnen de Cubaanse strijdkrachten, die zo hevig is dat hij zal worden afgezet. -Juanita zei dit in een radio-uitzending van'de Cubaanse bannelingen die zater dag naar Cuba is uitgezonden. Zij sprak de beschuldiging uit dat twee hoge offi cieren, die de regering Castro verleden week arresteerde, als proefkonijnen zijn gebruikt bij een poging antl-commu- nistlache plannen te ontdekken en te ver ijdelen. De beide officieren, Rolando Cu- belas en Ramon Guin, zijn veroordeeld tót 25 jaar gevangenisstraf wegens een samenzwering tegen het leven van Castro. De dictator heelt de rechtbank verzocht hun levens te sparen. jf PAPENDRECHT Vrijdag en zaterdag zijn vQf jeugdige" van-" dalen van 11 tot 15 jaar in deltij- delijk niet bewoonde woning van mevrouw Vonk aan het Oosteind binnen gedrongen. Zij hebben een groot deel van het huisraad ver nield of beschadigd. Mevrouw Vonk verbleef bij een van haar kinderen. De politie kreeg een tip van iemand, die de bandietjes zag inbreken. Ook een meerderjarige, de 21-jarige K. van W„ ook uit Papen- drecht, werd aangehouden op beschul- ïg van medeplichtigheid. De inbre- hebben een groot aantal goede ren, waaronder een hadio, sieraden, kleding, bestek en enkele elektrische apparaten, meegenomen. Toen de heer Van V. de overweg wilde passeren, kwam het voorwiel van de auto naast het platform terecht en bleef tussen de rails klem zitten. De bestuurder en zijn mede-inzittende ver lieten onmiddellijk de auto. Even later kwam er een trein aan, bestuurd door de 39-jarige M. A. L. de B. uit Roo sendaal. Er ontstond een frontale bot sing, waarna de trein de auto ongeveer 30 meter meesleurde. De trein die met een snelheid van ongeveer 80 km reed, ondervond een vertraging van een kwartier. De auto werd geheel ver nield, de trein werd aan de voorzijde beschadigd. SCHIEDAM Geen officieie dankbe tuigingen en speeches,' geen vertegen woordigingen van andere kerken en. geen afscheidspreek kenmerkten het afscheid van de hervormds vicaris mejuf frouw ds. E. A. Bos zondagmorgen. Ka de kerkdienst, geleid door ds. A. Hof fman waarin hij met geen woord over uit in de consistorie afscheid te. nemen, het afscheid-sprak dit op verzoek van os. Bos nodigde hij d gemeenteleden bruik de scheidende vicaris de hand te Velen maakten van de gelegenheid ge- djukken. We zagen onder de aanwezigen Klaassen, ds. en mevrouw Zimmerman, ds. J. G. Jansen, ds. en mevrouw Spalïng. de oud-gemeente secretaris mr. N. J. Post en de vrouwelijke ambtsdragers ou derling zr. L. H. Roosenschoon en diaken mejuffrouw C. Soeters. Ds. Bos ontving geschenken in de vorm van cadeau- en boekenbonnen, bloemen en planten, een cadeau onder couvert van velen: jeugdkerk. Jong Ge- zinnenbeweging, Hervormde Vrouwen dienst, particulieren en kerkeraad. Koster De Groot droeg grote ketels kof- fe aan, en zo werd dit afscheid tot een geanimeerde receptie en plaats van ont moeting voor allen, die ds. Bos een warm hart toedragen. Bijna vier jaar heeft zij de Hervormde Gemeente gediend in wijkgemeente vier, met een eigen wijk 's-Graveland. De plaatsen op het predikrooster die nu opengevallen zijn door haar vertrek, zul len door de andere predikanten worden waargenomen. Na haar afscheid preekte ds. Bos "s avonds om zeven uur in de Bethelkerk. Zoals men weet treedt zij deze week in dienst van de Stichting Haagse Sociale Academie als leidster voor het practische werk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1