Clubhuis HBSS en ODI op 30 maart open Kleuters steken eerste spade „Provinciale politiek" voor AR-kiesvereniging steunt op rum 30 jaar ervaring Ruimtegebrek in toekomst ivordt Chr. Sportfederatie anders van opzet Gloedvol betoog N. vdBrugge GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Verbouwing van Cilicianog niet gegund Bejtattcritouimer GEEF FOKKELMAN "DE RUIMTE" 7 s Inbraak bij Delta: buit van f1475 Geen buitenissige modellen op show Drie teams van SYC wonnen met 3-0 rAjr%o*juue ms&mmmm IÉ Vandnae ....en morgen Hoeveel zorg, smaak en overleg is de inrichting van uw woning u waard? Alles wat u geven kunt, nietwaar? U laat dus niets aan het toeval over. U vraagt de raad van ervaren interieur-adviseurs.... Geef Fokkelman 'de ruimte'. ROTTERDAM IWeèna 1.0" CHiltön HotelT ER GEBEURT op het gebied van wegen- v aanleg heel wat in de polder van Ze s t i e n li o v c n tussen Schiebroek en Overschie. Er komt een provinciale weg noordwaaris in het verlengde van de Sehie- p kade, er komt een mooie nieuwe verbin- ding tussen Schiebroek en Overschie, die aansluit op de rijksweg naar Den Haag. Waar deze weg de nieuwe provinciale weg kruist,komt een groot verkeersplein. 1 Een der belangrijkste kunstwerken in de weg van Schiebroek naar Overschie. welke weg dus bezuiden de luchthaven zal lopen, 5 is een groot spoorwees induct, waannce de spoorbaan tussen bet station Hofplein en •i Den Haag de nieuwe weg kruist.Aan dat viaduct wordt, zoals op de foto is te zien, hard gewerkt. Op bet kaartje is aangegeven 'i waar dat viaduct komt: even benoorden de r? Kleiweg. 'Op de foto is op de achtergrond 5 de oude bebouwing van de Kleiweg te zien, I op het kaartje is aangegeven waar er aan dit viaduct wordt gewerkt. j Van de Overscbiese zijde bezien komt de nieuwe weg onder de spoorbaan door uit op de Paul Scboltensingcl in Schiebroek. I Onder het viaduct komen tramrails, want liier zal ook de doorgetrokken lijn 5 onder I de spoorbaan doorgaan. De Schiebroekers j kunnen dus alvast zien, wat er wordt gc- i daan aan het opheffen van het isolement ingenieuze manier van NV Spoorwegop- s bouw, de dochteronderneming van de Ne- derlandse Spoorwegen die dergelijke wer- ken altijd uitvoert, de dekplaten werden gestort en helemaal gereed gemaakt waarna s zij met vijzels onder de rails zijn ge* drukt. I Om liet viaduct voldoende hoogte te ge- ven men wilde de verkeersweg niet „uit- hollen' in de ter plaatse zeer natte en 6lnppe veenbodem is de spoordijk eerst over een kilometer lengte niet minder dan V drie en een halve meter verhoogd. Die 1 ophoging was al eerder tot stand gekomen. Vlak langs het Noorderkanaal komt de 1 noordelijke randweg, belangrijk onderdeel i van de rijkswegenruit rond Rotterdam. Enige jaren geleden is voor deze noorde- lijke randweg reeds het eerste kunstwerk I gereed gekomen: bet bekende viaduct met de driehoekige pijlers, waarmee de trein i van Hofplein naar Den Haag zo v., het kanaal als de noordelijke randweg kruist. Ook dat viaduct is zo gemaakt, dat de spoorlijn hoger dan vroeger kwam te lig- j gen. Een derde groot viaduct komt benoorden j Schiebroek'in hét verlengde van de provin- eialc weg tussen Bérgschenlioek en de Doenkade, benoorden de Luchthaven. j Ï5IJ DE vreemdelingendienst van de Rotterdamse politie verbleven op bet i ogenblik twee Hongaarse musici. Het zijn de 23-jarige - N. Latzin en de 25-jarige P. i Scholcz. rj Op 8 maart hebben zij zich gemeld bij de Rotterdamse politie en verzocht om een verblijfsvergunning. Van dit verzoek is een j rapport opgemaakt en dat is gestuurd naar bet ministerie van justitie. Hierop is nog I geen antwoord ontvangen.v', 3 De 22-jarige echtgenote van Scholcz ver- s wacht over enkele maanden een baby, daar- om is zij bij relaties onderdak gebracht en behoeft zij niet in het politiebureau te blijven. Een half jaar géleden zijn de twee man- ncn met toestemming van de Hongaarse 1 autoriteiten uit hun land vertrokken. De als begaafd bekend staande musici mochten I een half jaar in het buitenland gaan wer- t ken. Drie maanden geleden kreeg ook de stouw een uitreisvisum om haar echtgenoot j te bezoeken. Zij ging echter niet terug naar baar land. I De twee mannen hadden vergeten bij j hun vertrek de militaire autoriteiten op de hoogte te stellen waardoor zij bij terug komst waarschijnlijk desertie (en als ge- volg daarvan gevangenisstraf) ten laste zal ij worden gelegd. J Zij maakten eerst een zwerftocht door l Duitsland, kwamen in Luxemburg terecht i en bleven daar werken. Toen dit werk werd l beëindigd kwamen zij naar Nederland. Di- verse mensen beijveren zich op het ogen- 5 blik om de Hongaren in ons land te hou- den. kleedt u altijd een klasse beter! Korte Hoogstraat 11a( telefoon 6151, Vlaardingen DENT U wel eens verhuisd naar een woning in een pas opgeleverd flatblok in een spiksplin ternieuwe wijk van een dorp in ontwikkeling? Nee, dan weet u ge lukkig nog niet wat u te wachten staat. Een van mijn goede vrien den heeft het verleden week aan den lijve ondervonden. Over de woning zelf wil ik het niet hebben (per slot van rekening was dat de aanleiding van die verhuizing) - maar wel over wat er allemaal ge beurt nadat je de ergste rommel wat hebt opgeruimd en net met een zucht van hè-hè-dat-heb- ben-we-dan-gehad in een stoel wegglijdt, als man, die na die verhuisdagen overdag toch niet thuis is, bent nog te benijden, maar uw vrouw, och arme. Wat een aan passingsvermogen heeft die nodig. De hele dag gaat de bel: Iemand van het energiebedrijf: mevrouw, morgen een uur geen stroom, dan een man die alle galerijen langs loopt en pakjes zeeppoeder aan biedt, vervolgens een man met boe ken die terloops informeert of er. in het flat „import" zit of „inboorlin gen". in dat laatste geval gaat hij liever een blok verderop, in totaal drie maal twee mannen voor verze keringen, iemand met een leesporte feuille, om de andere dag een bloe- menman, iemand die graag butagas levert, alle bekende grootwinkelbe drijven die ieder op hun beurt aan bieden' wekelijks de verlangde boodschappen op te nemen' en dan thuis te bezorgen (wat een servi ce!) en, niet te vergeten, de colpor teurs van de dagbladen, studèntén met bedrukte lapjes, een man met eieren, iemand van een stomerij (al les was het voor de- verhuizing schoon), weer iémand van het ener giebedrijf die even een paar draad jes anders komt leggen..... en ga zo maar door. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Christelijke Sport Federatie Schiedam (CSFS) heeft na maandenlange „stilte" eindelijk weer vergaderd en men heeft niet alleen een nieuw bestuur gekozen, maar ook zyn plannen besproken om tot een andere op zet van de bestuurlijke taak te komen. Weliswaar blijft de CSFS -de belangen van de aangesloten verenigingen behar tigen, maar men wil de regelmatige ver gaderingen in uitgebreider vorm gaan houden. Voorheen was het zo. dat het bestuur van de CSFS ongeveer eens in de maand vergaderde, waarnaast dan eens in het jaar de jaarvergadering werd geh-ouden en soms daarnaast nog een voorjaars vergadering. Men heeft nu besloten om eens in -de twee maanden te vergaderen, waarbij al- ie aangesloten verenigingen minstens een afgevaardigde zulten moeten zenden. De 'bijde CSFS aangesloten verenigin gen zijn: DOK. HBSS, Animo, Juliana, ODO, ODI, de Oranje Garde en de Golf brekers en de baanbrekers. Deze verenigingen zullen in samenwer- king methet nieuwe bestuur van de CSFS dit jaar weer gezamenlijk de SSS- aüctie op touw zetten in Schiedam; om zodoende gelden bijeen..tc. krij'gen. 1 - 'Van het oude bestuur zijn deze week afgetreden op de in „Jeugdhaiven" gehou den vergadering de heren H. Roozen- beek (voorzitter), H Nagtegaal (pen ningmeester en F. E. Koelman. Als nieu we (waarnemend) voorzitter zal de heer W. F. de Gids optreden, de heer H. Apon blijft sekretaris en de heer J. Olieman is penningmeester geworden. Men betreurde het dat drie bestuurs leden tegelijk aftreden, maar force ma jeure was hier de oorzaak van. Met de nieuwe opzet hoopt men in ieder geval te bereiken dat de aangesloten vereni gingen regelmatig hun afgevaardigden naar de te houden vergaderingen zullen sturen, daarmee aller belang dienende. De vo/lgende vergadering zal op donder dag 14 april, wederom in gebouw „Jeugd- haven" worden gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Maar drie teams van de Schiedamse Volleybal Club traden de af gelopen week in het strijdperk en alle drie zorgden voor een fikse zege. Het eerste herenteam kreeg het Delftse Alexo op bezoek en zegevierde verdiend met 3-0, Heren 5 leverde een bijzondere prestatie door uitspelend het sterke Eu rostar 1 een 3-0 nederlaag toe te bren gen. Het meisjes juniorteam versloeg DRLBmet3-0. Voor woensdag staan twee moeilijke wedstrijden op het program. Heren 2 ontvangt de kampioen van de eerste klasse, het ongeslagen AMJV 1. Heren 1 krijgt Orawi 2 op bezoek. Beide wedstrij den worden gespeeld in de gymnastiek zaal aan de Thomas a Kempisstraat. TV/T'N vriend dacht: een voorbeeld-? dorp, wat een service kennen die mensen; daar 'móest' je'bij on? ..in- de stad eens om komen... Maai? de drie belangrijkste mannen staan- er niet bij: de bakker, de melkboer en de groenteman. De eerste twee vinden het te vermoeiend de galerij en langs te lopen. Ze blijven bene den luid claxonerend staan. Er is toch geen concurrentie, 'n kwestie van sanering. De flatbewoners schieten naar beneden. Haast is no dig want de mannen wachten niet lang, en winkels zijn er nog niet, se zijn dus oppermachtig. Het insti tuut van groenteman-aan-de-deur is nog onbekend in dit deel van Spijkenisse. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een druk bezochte ledenvergadering van de AR-kiesvereni ging „Nederland en Oranje", dinsdaga- Belangcn, sprak de heer N. v.d. Brugge, burgemeester van Glessenburg en lid derwerp „Actuele Provinciale Politiek", waarin hij de werkwijze van dit openba re lichaam op nitvoerige wijze behandel de Zuid-Holland noemde spreker een van de belangrijkste van de elf provin ciën. Ongeveer een vierde gedeeelte van de gehele Nederlandse bevolking woont in deze provincie, die 'vanaf he den tot het jaar tweeduizend een dyna mische ontwikkeling zal ondergaan. Het betekent onder meer, dat geduren de de komende 34 jaren minstens 570.000 - huizen moeten worden ge bouwd en dat men elk jaar honderden hectaren grond met een tot dusver agrarisch karakter zal moeten opoffe ren. De agrarische gebieden zullen in deze provincie grotendeels verdwijnen, Men zal meer aandacht moeten wijden aan het scheppen van grote recreatieoor den. In de driehoek Delft- Maassluis- Vlaardingen is reeds een dergelijke re- creatiemogelijkheid planmatig uit gestippeld. Als er in het jaar 2000 vier miljoen mensen in Zuid-Holland wo nen, zal dit een ingewikkelde proble matiek met velerlei facetten met zich mee bréngen. „De heer Van 'de Brugge dacht hierbij, behalve aan de reeds genoemde huizen bouw, aan kerken, scholen en bejaarden tehuizen. De overheid is er om de verschillende levenskringen naar eigen aard te doen ontwikkelen. Bij de veelheid van vraagstukken meoten we een vaste grond hebben, waarop wc staan en dat is het Woord van God, aldus besloot de heer Van der Brugge rijn gloedvolle re de. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd druik gebruik gemaakt. De vergadering stond onder leiding van de voorrittdr, de heer L. van Veel- en. HARTVERWARMEND is de-be-' begroeting van dekerk. Nog voor mijn vriend en zijn gezin er waren was de dominee reeds aan de deur en hij bleef komen tot ze er waren.' Maar bo vendien werd huis-aan-huis een vouwblad bezorgd met de woorden „Welkom in Spijkenisse" en waar van de eerste regels hopenlijk de mensen in alle drukte van de ver huizing even tot nadenken zet. Er staat: Verandering van woonplaats, het komen in een nieuwe omge ving, kan voor uw levenshouding ook nieuwe gezichtspunten inhou den. Zo u ooit de gedachte mocht hebben om later nog eens opnieuw te mogen beginnen, naar de Kerk gaan bijvoorbeeld, dan ligt hier uw kans. Misschien heeft u het in uw oude woonplaats niet aangedurfd, omdat u bang was dat er over gesproken zou worden. Mogen wij u dan van harte uitnodigen.-. Er staan ook verder enkele con tactadressen in. De sympathieke wijze van stellen doet zeker voor een wijk waarin iedereen nog ieder een moet leren kennen, hartverwar mend aan. Dat deed niet het briefje dat m'n vriend gisteravond kreeg en dat opzettelijk èen belangrijke informatie achterwege liet, namelijk dat het van de PvdA was. Een ano niem schrijven dus, want de naam van de aanbevolen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezing (vandaag reeds in Spijkenisse en Hekelin gen) zegt een nieuw ingekomene niets. De leus daarentegen is door zijn algemeenheid op iedere partij van toepassing. Een minder fraaie manier van opvangen van nieuwe inwoners, vond mijn vriend. Deze partij heeft in zoverre pech gehad dat volgens de kieswet men reeds bij de kandidaatstelling in deze ge meente moet wonen om te mogen stemmen, en dat was niemand in zijn flatblok. Ik meen dat mijn vriend zich hierover dan ook niet druk hoeft te maken want de ge vestigde Spijkenissers (en Hekelin- gers) weten wel, als ze de naam zien, welk vlees ze in de kuip heb ben. Ik wilde u echter wel laten zien wat u by een dergelijke ver huizing te wachten staat en wat u moet verwerken. Het beste is om als de meubeltjes er staan eerst maar een paar weken met vakantie te gaan naar uw oude woonplaats by voorbeeld, want daar moet u toch gaan stemmen voor de provinciale staten Registratie van namen en/of aanduidingen politieke groeperingen Het Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad Schiedam heeft ingevolge het be paalde in artikel G 3 der kieswet in het daarvoor be stemde register ingeschreven de namen en/of aanduidingen van onderstaande politieke groeperingen: 1. Naam Katholieke Volkspartij Aanduiding K.VJP. 2. Naam Pacifistisch Soclialistische Partij Aanduiding P.S.P. 3. Naam Protestants Christelijke Groep Aanduiding Prot. Chr. Groep 4. Naam Partij van Vrije Burgers Aanduiding Vrije Burgers 5. Naam Staatkundig Gereformeerde Partij 6. Naam Partij voor Volkswil en Referendum Aanduiding P.V.R. 7. Naam Communistische Partij Nederland Aanduiding CPN. 8. Naam Boerenpartij 9.-Naam -Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Aanduiding V.V.D. 10. Naam. Partij van de Arbeid Aanduiging P.v.d.A. Datum-beschikking: 14 maart 1966. De Voorzitter van het Centraal Stembureau, H. ROELFSMA. CVan een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De opdracht tot de verbouwing van het voormalige Engelse passagiersschip Cillicia, dat zoals bekend, de tweede havenvakschool 2al herbergen, zal pas over enkele weken kunnen wor den verstrekt. Die periode is nodig om de prijzen die de scheepswerven Verol- me, Wilton-Fijenoord' en de RDM hebben genoemd, te bezien. Er rijn inmiddels over de verbou- van de Stichting Vakopleiding Ha venbedrijf besprekingen, gevoerd met het ministerie van onderwijs. De werven Van der Giessen-de Noord Boele en Nlehuis en Van de Berg hebben hun inschrijving voor de verbouwing van het schip (dat nog altijd in de Park haven ligt gemeerd) ingetrokken. De kans bestaat nu dat door het uitblij ven van de gunning het verbouwde schip niet in september, zoals het plan was, gereed is. Men denkt nu in de richting van januari. Zolang blijft de noodschool in de Tjalklaan in gebnik. Passage Theater: KunstcentrumSchie dam, concert, 20; Irene: KNMTP, kontaktavona, 20; Sollied. Filmclub, vergadering, 20. SCHIEDAM Geboren: Astrid d,v T M de Bruin, en C Neusehwaoger; Sary dv L C Roodenburg en S.Korpershoek: Sylvia dv J Tuijtel en W. J van der Hoek: Huibertlna dv H GoedJiart en K A Koene: Freddy G zv G J TWjssen en J T M Hoogerboord; Adria- nus T W zv A 3 W Beerens en E H B M van Dijk; Bemardus J zv B J- Vermeulen en C Dito; Peter P zv P Schriel en M A de Koning: Cornells zv C Goediknegt en H S M Verhei): Victoria S dv J van der Zee en A J H Pattje; Bené zv J J Bonte en M Groen; Steven zv A Koning en A M van der Hoe ven. Overleden: J M M Kloos 92, echtgenote v Meeder. Irene: Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le zing, 14. Musis Sacrum: S.G. Toneelwedstrijd, toneelavond, 20; Magnnlia Dei-Kerk: Ned. Chr, Vrou wenbond, afd. Schiedam-Nieuwland, le denvergadering, 20; Chr, Sociale Belangen: Rhetorica, spreken jn het openbaar, 20; Sursum Corda: Centrale Kerkeraad, vergadering, 20. 'jj I De borrel duurder. ïn een gist ren J: 1# Utrecht gehouden vergadering van de •i Vereeniging „Vergunning" aldaar, is 4 besloten met ingang van heden de prijs •j*. I van-de 10-cents-borrel op 12 cent en die van 6 cent op 7 cent te brengen. Voorts l is de slijtverkoop verhoogd met 10 cent tv I per liter. - j I Oneerlijke en eerlijke-Zigeuners. De t. t woonwagens zwerven na de paarden- J;. markt te Haarlem daar nog in den om- I l trek rond. De Zigeuners maken het den dorpelingen lastig en stelen óveral hooi, js'v jf dippen en verschillende artikelen, ij' Te Schoten miste iemand na geld- wisselen een bedrag van 12. Na eenige 5, f dagen ontving hij het geld echter....» j P«r postwissel terug. Nwe. Binnenweg 283-294, RoSterdam. Tel.250066-252989 (Klassieke meubelen: Nwe Binnenweg 3® VLAARDINGEN In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij de N.V. Delta aan de Oostbavenkade. Er werd een grote ravage aangericht er. een bedrag van 1475 werd vermist. Aange zien er ter plaatse veel bloedsporen rijn aangetroffen vermoedt men dat de dader zich yerwond heeft. I Dagelijks1 van 9 tot 5 oxposiilo van de Tcpform-kclloktie 1966. De nieuwe kalafogua ligt voor U klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1