Thans gevorderd tot Thurlede Aardgasfaiiizen naderen Schiedam Voorzitter HBSS sclirifft tegen bedrijfsvoetbal TREVIKA® m U I mr drie delen verbouwd DFIU m JA msxmd Bijstandsnormen worden verhoogd H. Roelf sema in SSY-foram Te veel gewonden „Qthello" dook in hete zomernacht Motorcarrier in brand geraakt Burgerlijke stand Havenongeluk DEKLERKsZN Kerk, vergaderzaal en woning Friese avond in Ylaardingen verstevigt band geloof ons- II vorm Kortom: Uw jas. 69.75 89.75 119.75 129.- I Wie wil fluiten bij school voetbal? B. en W. van Schiedam: i (Van ee nonzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aardgas na dert thans de oude stad, waarmee bedoeld wordt Schiedam tot en met Nieuwlajid. Men is begonnen in Kethel en men is thans gevor derd tot het Volkstuinderscom- plex Thurlede, dichtbij" het teï- ongecompliceerd harmonie functie en wosbaor, rein van SMHC Asvion (hockey club). De mannen van de Neder landse Gasunie zijn druk bezig met het leggen van de gasbuizen, die twaalf meter lang zijn en een wanddikte hebben variërend van negen tot twaalf milimeter. Het stadsgasnet is namelijk niet zo maar geschikt voor het aardgas. Elke leiding moet men controleren en indien nodig in snel tempo vervangen. Het aard gas heeft een grotere druk. Dit reeds maakt een intensieve con trole noodzakelijk. Het gemeente lijk gasbedrijf heeft zijn handen vol aan dit grootste sociaal-tech- nisohe projekt, dat ooit in Schie dam is uitgevoerd. spaar.door nu te kopen In Zacht .glanzend, glad kunstleer omvat u, als u zit, draait, neigt, rijdt. Een fauteuil die alles heeft: rijk bekieed in Green Finch, Dahlia, Black of Parchment, verendopgehangen op het houten onderste,!, rijdend op vier rubber bal-wielen, draaibaar. En bo vendien: een K-3 meubel. Dat wil zeggen: Drie De Klerk-voor delen: Vaste Collectie (altijd voorradig), Vaste Kwaliteit (De Klerk staat er achter) en geselecteerd Model - (de keus van de vakman). En dat alles, draaien, m schommèlen, rijden, héérlijk zitten, voor. ai SCHIEDAM Het college van B. en w- is op de hoogte van de recente verho ging in verschillende gemeenten van uit keringen op grond van de Algemene Bijstadswet. Dit hebben B. en W. geantwoord op de vragen, die het socialistische raadslid drs. J. H. Simons stelde. Met deze verho gingen houden verband de prijsstijgin gen, het optrekken van het minimum- Joon, het overgaan naar een ander syseem van berekening en het besef, dat het in de huidige tijd onaanvaardbaar moet worden geacht, dat het bestaan voor een groep mensen op een uiterst i minimum is vastgesteld. Het college van bijstand, dat ingevolge de Bijstandswet de bevoegdheden van B. en W. uitoefent, hreft zich op 9 februari en 11 maart beraden over de nadere vaststelling van de normen. Op korte termijn zijn over de resultaten van dit beraad mededelingen aan de raad te ver wachten. De definitieve resultaten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. i" N' v (Van een medewerker) SCHIEDAM De burgemeester van Schiedam, de heer H. Hoelfsema heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in een forum, dat over enkele weken voor de Schiedamse Scheidsrechtersvereniging (SSV) zal optreden. Dat gebeurt op don derdag 25 mei. De voorzitter van de afdeling Rotter- dam van de KNVB, de heer J. B-jioo uit Schiedam, zal voorzitter van het forum zijn en naast de burgemeester zullen on der meer zitting hebben de heren Dirk Nijs (voorzitter scheidsrech terscommissie KNVB), A. Stouthander (voorzitter Her mes DVS) en C. Verhoef. Men verwacht vragen over fusieplan nen in Schiedam, sporthalproblemen, en kunstijsbaanperikelen. De avond wordt in Musis Sacrum gehouden. Op 14 april volgt de prijsuitreiking van de junioren test wedstrijden, dat gebeurt in de kanti ne van de v.v. Schiedam op Harga. m m in Kleurecht, bli jvend mooi. ROTTERDAM i Weit-Kruhïcada ROTTERDAM - Korfa Hooffiiraof ROTTERDAM Meent ROTTERDAM t Katandr. Lagedijk HOOGVLIET e Winkelcentrum SCHIEDAM i Hoog treat VLAARDfNGEN Winkelcentrum Liesveld LEIDEN Haarlemmerstraat ZEIST i Slot!aan ARNHEM j WinkelceoJrum PresikhaaF (Van een medewerker) j SCHIEDAM De voorzitter HBSS, de heer H. Breevoort jr., heeft in een artikel in het jongste orgaan van ,JDe HBSS'er" duidelijk laten weten dat hij het betreurt, dat de KNVB geen streep haalt door het laten organiseren van het zogenaamde wilde voetbal, waar in bedrijfselftallen elkaar in competitie verband ontmoeten. In Schiedam kennen wc de Algeme ne Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC> de Schiedamse Zomeravondvoetbal competitie (SZAC) én nog enkele klei nere onderlinge bedrijfscompetities, waarvoor de KNVB afdeling Rotter dam regelmatig toestemming ver leent. Hiertegen konit de heer Breevoort op, vooral omdat in het verleden is geble ken. dat diverse spelers voor hun eigen vereniging niet konden spelen omdat zij gewond raakten in wedstrijden voor de bedrijfsvoeibalcompetitie. HBSS gaat over enkele maanden se rie-wedstrijden houden ter gelegenheid voor; het volgende week te vieren veer tigjarig bestaan. Ook dan zullen dc teams van HBSS de eigen spelers hard nietig hebben, waardoor men die moei lijk kan afstaan aan bedrijfswedstrij- den. Overigens worden de wedstrijden van bedrijfselftallen jaarliiks actueler en interessanter. Ook de SZAC is opgedo ken om de bedrijfsvoetbal tegen te gaan. Intussen vernamen we. dat de Algemene Bedrijfsvoetbalcompetitie weer volop zal gaan draaien en zeer binnenkort zal de eerste vergadering daarover worden gehouden. Of de spelers van HBSS hieraan zullen meedoen, is nog een open vraag, want zij zullen moeilijk toestemming van hun bestuur krijgen. Ook het bestuur van PPSC staat afwijzend tegenover het ABC-voetbal, dit in tegenstelling tot het voetbal in de SZAC, waarvan de secretaris van PPSC, de heer J. v.d. Berg zelf de grote animator is. CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Toneel vereniging Othello" speelde in het ka der van de toneelwedstrijd van de Schie damse Gemeenschap, donderdagavond in Musis Sacrum „Een hete zomeravond" (Hot Summernight), toneelspel in drie bedrijven door Ted Willis, in de verta ling van A'b( Visser en met regie van Pie- ter Revet. Het stuk is het dramatisch verhaal van de vakbondsleider Jack Palmer (Piet de Kaper) in zijn strijd voor gelijke rechten van kleurlingen en blanken. De hande ling speelt zich af in zijn huis in Londen. Het begint op „een hete zomeravond". De dochter van Palmer Kate (Netty de Groot) 'heeft als vriend een neger, Sonny Lincoln (Jan v. d. Harg). De vrouw van de vakbondsleider, NeU (Gré de Kaper- Peek) voelt niets voor deze verhouding, waarmee ze bij haar vriendinnen niet yoor de dag kan komen. Pittig en raak zijn de opmerkingen van de vader van Jack (Piet Dessens). Frank Stephens, een fabrieksvoonnan (Sjaak Dessens) en Ju dy Goraei, een kennisje van de Palmers (Netty v. d. Harg-Rebers) maken het ge zelschap compleet. Er zijn velerlei conflicten in dit stuk. Het spel vereist een grote dosis psycho logisch inzicht. Als sociaal fenomeen is dit drama afgestemd op de eigentijdse rassendiscriminatie, die men moeilijk uit onze moderne samenleving bl>ikt te kun nen elimineren. Othello" wist van dit toneelstuk een alleszins verantwoord sa menspel te maken. Nico de Gruyter had voor goede decors gezorgd. In de hal was een interessante tentoonstelling onder dc titel „Werken aan een voorstelling", met foto's van. Peter Beckmann. Er was vrij veel belangstelling voor deze „hete zo meravond". SCHIEDAM Waarschijnlijk doordat er benzine in de motor liep, raakte don derdag in de Boerhavelaan de motorcar rier van de 46 jarige broodbezorger J. B. uit Rotterdam in brand. Met een schuim- blusapparaat werd het brandje geblust. Op de Kruising Burgemeester Van HaarenlaanParkweg botste donderdag de achttienjarige bromfietsbestuurder J. F. G. tegen een personenauto. Hij viel en kreeg schaafwonden aan de rechterarm. Bij de familie Jeup in de Kreu- pelstraat ontstond donderdag een schoorsteenbrandje, dat spoedig door de brandweer kon worden geblust. Er was geen schade. De buizen zijn aan de buitenkant voor zien van een 'beschermende laag glaswol, een laag vilt en twee lagen bitumen. Aan de binnenkant bespuit men de bui zen met een verflaag, die de wand spie gelglad maakt en de capaciteit van het buizentransport verhoogt. De Gasunie levert liet aardgas in de hoofdleidingen aan de „poort" van Schie dam af. Dan begint de moeizame taak van het Gemeentelijke Gasbedrijf, dat voor de distributie en de levering aan de verbruikers zorgt. Thans ontvangt het gemeentelijk' be drijf zijn gas Tegelrecht van de Gas unie. Zelf produceert het dus niet meer. De overschakeling van het oude op het nieuwe (aard)gas vormt een inge wikkeld en omvangrijk werk van ve lerlei arbeidsprestaties. SCHIEDAM Ondertrouwd: J. J. de Laat. 23 en C E Alberg, 28. G. J. van den Berg, 26 en G L. M van der Heiden, 19, P Borst 22 en P. van Wolferen 21., J Bregonje 26 en C J L. de Vette 23. A Bijloo 24 en C J Huijsdens 19. B Dekker 24 en C J Legemate 22, H M Huisman. 24 en C M J Vermeulen 24, J D J Leenderts, 23 en M Hoek, 18, B J Lupker 25 en M. Bergkotte 21, N. Maagdenberg 30 en J. C. de Vries, 21, T J J Nieuwenburg 22 en G H L van Gerven 21, C J van der Steen, 24 en J. Esbach 19. J F Timmerman. 27 en J C C Beekman 24, B Versteege, 24 en P J E Verlinde 23, A Wagemakers 22 en S C GH. Kemper'19, H J Wiegmann, 24 en P. Pij 2, 18* G. Winter. 26 en G. de Jong 23. H A J M van de Burg 25 en M. Mac Intyre 24. Ge trouwd: J. Krommenhoek 31 en P. M. W, Bogerd 19 C M. van der Haar, 25 en H. Post, 22, M. C. Overbeeke 21 en C Meulstee 20, M S Klink 25 en F P. L. Stouthandel 19 H. de Wit 29 en C. van Tricht 32, J M C van der Hoeven. 24 en A. C. van Wassenaar, 22 AIX van Eijk, 23 en D. H. Hermsen, 23 P. M. de Jong, 24 en M. C Van der Haar, 20 M. Freij 22 en C W. van Harskamp 19. G J Dankel- man, 22 en P. Mak, 13, M. Jonker, 22 en K. H. Mahler, 21, H. Op den Kelder 29 en A. JJVl. Dirks 22 J. C. Brökling, 22 en E.S. L. Oosterwaal, 22 Geboren: Pieter J zv J P Kloosterman en A C L Schreutelkarop; Ro bert z v A Groenenboom en C U Permis Levyssohn: Den nis F. z.vaL P. M. Be vers en H. K. Lansink; Martin J L, z. v. J L. Scholte en G. J. Muller, Overleden: A. P. Engeïe, 82 G T Volk. 85. O MAASLAND Met ingang van 15' maart is aan de zuidzijde van de Slot de Hourve- laan. vanaf de 's-Herènstraat tot aan Huis Veldelaan, een wachtverbod van kracht ge worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan boord van het Nederlandse sle-epschip W. van Driel, dat in de Waalhaven ligt. is de 26-jarige schippersknecht J. Manders uit Poortu- gaal uitgegleden over zwavelstof en 1.20 meter gevallen. Hij is met een gebroken been naar het Havenziekenhuis gebracht. Als U morgen deze damesrok ken, die normaal tot 16.95 kosten, koopt voor nog géén tientje... en dus zeven gulden spaart, dan ziet U wat Uw winst is... een winst die voor de volle 100% voor U alleen is. Daarom.kochten wij een extra grote partij van deze prachtige Terienka Plissé rokken in uni en fantasie en wollen - Sherlock Holmes rokken, geheel gevoerd, in pracht kwa liteiten, voor een prijs! waarop U guldens spaart. Morgen begint de verkoop van deze partij damesrokken, Ter ienka Plissé in uni en fantasie en wollen Sherlock Holmes rokken, geheel gevoerd, in alle courante maten en in diverse kleuren rante 0 Céén tel. of tchtift. best. H maandag gesloten COMPLETE V BOTTERDAMMEN K*AG/UTRECKTiVUSSJNGÖi(DEV£NTEfVHOORM 3? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Men is titans begonnen met het restaureren en verbouwen van de boerderij „Landsvreugd" bij de nleu- we wijk Groenoord, tussen^ de toekomsti ge rijksweg 20 en Sweellnckslngel.- Voor deze verbouwing heeft de, gemeenteraad enige tijd geleden'een krediet- beschik baar, gesteld van 154.000. De oude boerderij zal worden :yef- bouwd in drie afzonderlijke delen, na melijk een ruimte voor, een nk. nood kerk, werk- en, vergaderruimten voor enkele jeugd verenigingen en èen wo ning voor-de voormalige éigénaar, die in'de boerderij: blijft wonen: - VA Op 25 november .1960 ging „Landsvreugd" met -enige weilanden door aankoop over ïn handen van --de gemeente. De boerderij was' opgenomen in het onteigeningsplan. Ook 'dé weilan den vielen ten offer aan de stadsuitbrei ding. De boerderij leende zich -dus niet meer voor uitoefeninp van de veehouder rij. Aangezien de r.k. noodkerk nabij ;de Molensingel wegens de bbuw ven wonin gen moet verdwijnen èni een nieuwe kerk eerst in-^juli '1967 gereed kan zijn, richt men thans de stalruimte met werk- keuken en* woonvertrek. töt,'r.k. noodkerk in. Daartoe moet noen del stalvloer-en de veestalling slopen.'.een nieuwe vloer met een verhoogd gedeelte en tal-van voorzie ningen aanbrengen Met bijbehorende schilders-, stücadoórs- on elektrici'- ekomeïï -•■V" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdag Is de vloer in de Sporthal gereed gekomen- Omdat de vloer eerst „vast" moet worden mag gedurende veertien dagen niemand een vot in de hal zetten. Hoewel de sportjhal in grote trekken een brok werkelijkheid is geworden, valt er nog veel te doen voordat het gebouw op 23 kan worden-geopend. teitswerk'en, inclusief verwarming, kost dat 66i000. Als toekomstige gebruiker van het gedeelte bestemd .voor enkele vereni gingen denkt men aan. het Ned. l'ad vindsters Gilde (TONO-Groep). Deze groep werd destijds verdreven uit de r boerderij De Vijf Sluizen. Eveneens komt- in aanmerking de Ned. Jeugd bonr voor Natuurstudie. Hiertoe moet men de balklagen van de zolder verstij ven, gevelramen en daklichten aanbren gen en afscheidingen maken voor toilet- ten en trappen naar de zolder. Daarbij .konit nog het schilders-, stucadoors- en loodgieterswerk. De kosten voor dit ge deelte bedragen 70.000. Ten slotte dient de woning van de voor malige eigenaar, die nu een geheel vormt met de stal en de bijruimte, volledig te worden afgescheiden. Dat .betekent," ddt men de naden van de verbindingen moet dichten en op de -zolders eén 'schèidingswand moet .optrek- ken. Bovendien moeten ér) eéh keuken, douche, toiletten en een zolderopgang met slaapkamer komen. DeZe verbou- wing komt.op 18.000. Mén wil de wagenloocis tot een verga- der-en óntspannlngsruimte inrichten. De stalruimte beneden heeft-een opper vlakte, van 275 m2 en de zolder is 42 m2 groot. (Van een medewerker) VLAARDING.EN Het „Sefsklp Riehts Gratcma". cat vorige week woensdag Fries cabaret op zijn Hollands op" liet tA'.-schérm bracht, 'bevond zich gisteravond in 'de Vlaardtngsé Stadsge hoorzaal met hetprogramma „It liif op 'e least". Een gezellig en vrij gevarieerd programma ;dat bijzonder in de- smaak viel bij de bijna tweehondérd bezoekers. Deze bestonden allen uit Friezen, die in de zaal een hechte familie bleken te zijn. De bijeenkomst die werd gehouden door de Friese vereniging „Lyts Bigjin" (Vlaardingen en Schiedam), werd ook bezocht door Friezen die speciaal geko men waren uit Maassluis. Hoogvliet en Spijkenisse. De Friese band kwam goed tot uiting toen alle aanwezigen na het welkomstwoord van de voorzitter van Lyts Bigjin. de heer G. Plantinga, het Friese volkslied zongen. Het was een Friese avond en dit houdt in. dat ook het kabaret van Rients Grata- ma zich aan dè Friese taal hield. Dit gezelschap is ongeveer drie jaar geleden ontstaan uithet andere Friese cabaret van Tetman de Vries, dat ook in de Stadsgehoorzaal voor Lyts Bigjin heeft opgetreden. Bepaald gemoedelijk trad het ge zelschap op en de schetsen kregen een heel goed onthaal bij de bezoekers. Wel werd er af en toe gehekeld, maar dit alles geschiedde cp zeer aannemelijke wijze. De medewerkenden naast Rients Gratama, die zelf de teksten schreef en de regie had, waren Jetske Zijlstra, Titia Dijkstra, Sipke Oppedljk en de pianist Cor Huisman, die de muziek voor het cabaret schreef. De- Vlaardingse accordeonist Bob De- kenga van de accordeon-orkest vereni ging Concertino verraste de aanwezigen met het spelen van Friese liedjes, waar van er enkele werden meegezongen door de enthousiaste bezoekers. In de pauze (skofft) werden verscheidene Friese con tacten gelegd en het was allen aan te zien, dat eert dergelijke avond zeer op prijs wordt gesteld. m T)E VERKIEZINGEN worden tel- kens maar saaier. Deze verzuch ting slaakt iedereen, die met de woelige jaren voor de oorlog be kend is en zich de kleurrijkp debat ten en verkiezingsacties van die tijd herinnert. Bij mij in de straalt bijvoorbeeld gingen de buren bij zonder aardig met elkaar om en, als er iets gezamenlijk te organiseren viel leverde dat geen moeilijkheden op. Die eensgezindheid verdween naarmate de verkiezingskoorts steeg. Niemand ontkwam er aan. Zelfs de goedmoedigers rechtten hun rug en kregen die spreek-me-niet-te- gen-blik in hun ogen. "Waren ze voor de oppositie, dan begreep ja uit hun woorden, dat alleen een wonder de Nederlandse economie drijvende hield. En de voorstanders van de regeringspartijen konden de oppositiejongens in die tijd alleen maar zien als staatsgevaarlijke ele menten. Dat waren nog eens tijden. De. ware partijgangers gingen zelfs voor een knokpartijtje niet uit de weg. Het is verleden tijd. We zijn te netjes geworden in de politiek èn te genuanceerd. De zaak komt niet meer van de grond. Mag'ik-daarom uw aandacht vra gen voor een misschien onbedoelde poging van' een anonieme plakker om het politieke.vuur wat aap:te wakkeren?Het aanplakbord is te vinden langs de Groene Kruisweg. Als hét in de nacht voor-de verkte- zingen wordt-gesloopt, weet ik ten minste. dat u nog daadwerkelijk aan politiek doet. -- WEN ANDERE-aanplakker zag de verschrtlen'-.tussen de. politieke partijen helémaal nietl-meec; zitten. Als ze nou', al gezamenlijk een yef. kiezingskrant-uitgéVertI;;dankort:-ilj de affiches ook- •wel-'.dombinerei^ dacht hijkennelijk. En) "zögaat^nu j de PvdA,' niet-zoüdéc-nnsbaar. op reis met de'KVPi Dit fraaie voor beeld van' samenwerking is te vin den op een zuil'aan het Oostpleih in Rotterdam. - (Van een medewerker) SCHIEDAM De Afdeling Rotterdam van de KNVB doet ook dit jaar weer een. beroep, op scheidsrechters om .me dewerking te willen verlenen bij het lei den van de diverse schoolvoétbaltor- nooien, die ook in Schiedam weer zullen worden gehouden. t Men gaat dit keer zelfs zo- ver, dat niét alleen scheidsrechters worden uitgeno digd zich op.te.geven, maar ook,oud- scheidsrechters, voetballers en oud.-voet- ballers. Kortom „allen,die het school- voetbal een. warm, hart toedragen en in staat zijn een aantal wedstrijdox.te lei- de" aldus luidt het officiële verzoek, f Voor Schiedam Stan men zich opge ven bij de heer P. F. v.d. Ploeg, Burg. van. Haarenlaan 458, tela. 265105 en bij de heer L. C. Webers, Goeman, Borgesius- laan 40. - - "i .j'/'-J ROTTERDAM Woensdag 23 maart zal om verkeerstechnische redenen de brug van de- spoorbrug over de Ko ningshaven van 18.40 tot 19.00 uur zijn gesloten. Een extra brugopening zal op die dag: worden, gegeven van 19.46 tot 19.57 uur. I ROTTERDAM De Centrale Antire volutionaire Kiesvereniging houdt maan dag 21 maart een verkiezingsbijeenkomst in gebouw Atrium om 20 uur. Een gespreksgroep bestaande uit de heren H. A. Brokking, dr. J. J. Neuteboom, N. van der Bruggen en dr. A. Veerman zal.on der leiding van de heer B. Roolvink vragen beantwoorden., In het zelfde „ge bouw houdt -de Centrale .Kiesvereniging op woensdag 23 maart de gebruikelijka ultslagen-ayond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1