over een at 'MUzieK krant van FORMAAT Overheid moet instaan voor gevolgen van iête over naamsverandering Niet negatief tegenover KVP-voorstel Een lijst is verlakkerij, zegt Schuring m Toxopeus vurig aanhanger van ons koningshuis^ Oostvoorne boos omdat Rockanje strand afsluit I Prof. Polak voor brandstof handel: Meer ruimte voor bouwnijverheid Nieuw Vennep straks De Vennep? BEERNINK: GEEN NOODZAAK OM BE (lil "PTE HEFFEN Begrip Volksunie Landspolitiek Ontwikkelingshulp m Prijswinnaars puzzel D\ Eén lijst? t 66 a nr. ROTTERDAMMER Pagina 5 ZATERDAG 19 MAART 1985 9 VLISSINGEN Gedachtig aan het gezegde „Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede" wil CHU-fractieleider irir. H. K. J. Beernink niet negatief reageren op het KVP-voorstel om een werk groep van personen, die niet de praktische politiek beoefenen, de mogelijkheden van een brede christelijk gefundeerde partijvor ming te laten onderzoeken. „Maar veel verwachtingen koester ik er niet van", zo bekende de aftreden de CHU-voorzitter vanmorgen in zijn jaarrede voor de Algemene Vergadering van de Unie in Vlis- singen. Het streven van bv. de AR-jongeren naar een radicale CDU noemde hij „het najagen van een hersenschim, die gespeend is van elk begr,ip voor de theologi sche en staatkundige verhoudingen in Nederland". „Laten wij maar ronduit tegen elkaar zeggen, dat' een soort Nederlandse CDU er op het ogenblik niet in zit." •- Het nare van verkiezingen is, at de uitslag niet bij voorbaat vaststaat. En nauwelijks bij be- adering valt te voorspellen. In en eeuw waarin alles af ge temd is op planning en progno- e, is dat eigenlijk een verve- :nd anachronisme. We hebben weliswaar de Nipo-enquetes. laar die wetenschappelijk aan- ■eklede waarzeggerij is alleen tuttig voorzover ze het kwel ende gevoel van onzekerheid en beetje weet te verzachten. 7,nig houvast hebben de poli- ieke partijen er niet aan. ï.v.dA. en AR hoeven, met de 'natste Nipo-cijfers in de hand xog niet bang te zijn voor ver- les, en de CHU moet voorzich- 1(7 zijn om nu al over. winst te ■'when. Mr. Beernink was het eens met de conclusie van het structuurrapport van de KVP, dat zolang ARP en CHU nog niet één protestants-christelijke partij hebben gevormd, de verwezenlijking van één grote christelijke partij in ons land moeilijk denkbaar is. „Mijn standpunt over de verhouding AR-CH is bekend. Ik heb altijd het lusiebootje wat afgehou- (Van onze parlementsredactic) voorop geen greintje gewondering te heb ben voor de gang van zaken met de omroepproblematiek. Er is nog niet eens een ontwerp voor een Omroepwet bij de Kamer ingediend. „Er bestaat no geen enkele garantie, dat de Staten-Generaal deze ingewikkelde stof binnen afzienbare tijd zullen kunnen afdoen en can zijn wij volgend jaar bij de kabinetsformatie weer even ver". Sprekend over het financiële rege ringsbeleid herhaalde mr. Beernink, dat dit kabinet veel te veel hooi op zijn vork den. En het was ook mijn plicht als)heeft genomen. „Het kabinet-heeft zich Unievoorzitter om dat te doen, omdat in een onontwarbare knoop gemanoeu- PPn T Tm'mrnAr7iltnx volrnninn mn.t 1urpprrl tl!toinrlnl-iïlf nlunktn Vrv "■AMSTÊRDAM: Rokm 120 Filiaal Hilton Hotel' DEN HAAG „De galden regel van de constitutionele monarchie is: „de koning is onschendbaar, de mi nisters zijn verantwoordelijk". In de discussie rond het huweljk van onze Kroonprinses lijkt die regel, die essen tieel is voor de constitutionele monar chie en haar voortbestaan, met voeten te worden getreden. Mij, als vurig aan hanger van ons koningshuis en als overtuigd voorstander van onze consti tutionele monarchie onder dat huis, is dat een doorn in het oog." Deze hartekreet slaakte gisteren oud-minister mr. E. H. Toxopeus, thans fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, op een verkiezingsver gadering in Den Haag, „Laten wij toch goed beseffen dat zulke afwijkin gen van die regel, dat discussies over Koningin en Kroonprinses, schade doen aan ons staatsbestel, waarmee wij zo gelukkig moeten zijn." Na het huwelijk is er helaas toch weer een discussie gekomen en wel via de weg van de schandelijke rook bommenwerpers, de nihilistische pro vocaties, de klachten over het poli- tie-optreden tegen de onverantwoor- lijke krachten. Gelukkig hebben de mi nisters van justitie en van binnen landse zaken de ernst van de zaak terdege ingezien en met bekwame spoed zich gesteld achter het optreden van de politie. Tegen lieden die zich niet ontzien rookbommen te werpen naar de koninklijke stoet kan niet streng genoeg worden opgetreden, al dus de heer Toxopeus. een Unievoorzitter rekening moet hou den met het vaststaande feit, dat een zeer belangrijk deel van de leden en geestverwanten een dergelijke fusie be paald niet wenst. Bovendien heeft nog nooit iemand mij overtuigd van de nood zaak om de CHU op te heffen en tot een andere partijvorming over te gaan. Ik weet", aldus mr, Beernink, „wat ik aan de CHU héb; ik weet niet waar ik met die andere partijvorming terecht kom". Toch had de_ CH-fractieieider wel be grip voor de ideële gevoelens van die Uniegenoten, die één protestantse partij wensen. De mogelijkheid van zo'n partij zal echter moeten worden getoetst aan het antwoord op zes vragen: 1. Is er voldoende overeenstemming over de beginselen van die nieuwe partij? 2. Bestaat er met name overeenstemming over de theologische achtergronden die het staatkundig leven beheersen? Mr. Beernink achtte het niet uitgesloten dat ARP en CHU het eens zullen wor den over de inhoud van een beginsel program, maar was er niet helemaal zeker van dat dit ook zal gelden voor de betekenis van de theocratie, de ver houding van kerk en staat, de opvat ting van de staatstaak e.d. ïs er overeenstemming over de eigen taatsrechtelljke verantwoordelijkheid van elke Individuele volksvertegen woordiger? Bij de laatste kabinetsfor matie was er duidelijk verschil van mening tussen AR en CHU over de binding van de fractievoorzitter aan de oplossing van het omroepvraagstuk. 4. Is er overeenstemming mogelijk op het terrein van de financieel-econo- mische politiek? „Ik ben", aldus mr. Beernink, „bereid het feit dat de AR momenteel regeringspartij is en de CHU oppositiepartij, als incidenteel te beschouwen, maar ik ben toch wel ge troffen door de vele malen -dat de AR in de Tweede Kamer anders gestemd hebben dan de CH". Voorbeeld: de he le CH-fractie stemde indertijd voor de WVV-verhoging, maar van de ("soci- al-linkse") AR-fractie waren drie le- :n tegen. er overeenstemming te bereiken bij n kabinetsformatie? In 1965 was dat et hét geval. er sprake van een gelijksoortige po- 'tieke aanpak en benadering der ,-aagstukken? „Zodra deze zes vragen bevestigend zouden kunnen worden beantwoord, zou den we een goed eind op weg zijn naar één protestants-christelijke volkspartij. Deze partij zou dan het karakter moeten hebben van een protestants-christelijke volksunie", aldus mr. Beernink, Hij voeg de er echter aan toe, dat wie geen kind in de politiek is, weet dat het vandaag de dag (mede door de kerkelijke verscheidenheid in ons land) niet moge lijk is al deze zes vragen met „ja" te beantwoorden. Het zou onverstandig zijn om daaruit geen conclusies te trekken. En vandaar dat ik het fusiebootje af houd". Dat is geen kortzichtigheid, starheid, steilheid of stijfhoofdigheid, maar een standpunt, dat wordt ingegeven door de innige overtuiging, dat de CHU een ei gen plaats heeft in ons volksleven, een eigen plaats als protestants-christelijke centrumpartij, Mr. Beernink was er bo vendien van overtuigd, dat een fusie van ARP en CHU op dit moment slechts een nieuwe impuls voor de doorbraakgedach te zou betekenen. „Immers, een niet te verwaarlozen deel van onze kiezers ziet in de Unie de enig aanvaardbare confessi onele partij". Na opgemerkt te hebben dat ons land bepaald een teveel aan kleine partijtjes telt. wier invloed, zelfs al halen ze de kiesdeler, toch wel bijzonder gering is, zei mr. Beernink, dat de huidige discussie over karakter, grondslag en structuur van onze politieke partijen het grote publiek niet interesseert. Dat pu bliek beoordeelt de partijen naar de praktische politiek en het voelt instinc tief aan, dat, ook al zou er een hergroepe ring van de politieke partijen in ons land plaatsvinden, spectaculaire verande ringen in het politieke bedrijf zouden uit blijven. Wat de CHU betreft: zij laat zich de tegenstelling conservatief-progressief niet opdringen. Wil men een karakterise ring van haar politiek, dan kan heel eenvoudig worden gezegd: de CHU wil een voortvarend beleid. 2e heeft wel de gelijk haar visie op de toekomst. Zij kijkt vooruit en wil geen starre, negatie ve maar opbouwende kritiek leveren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het gemeentebestuur van Oostvoorne is het oneens met dat van buurgemeente Rockanje inzake de afsluiting van het stran-d voor motor- verkeer. Zoals gemeld, besloot de ge meenteraad van Rockanje deze weck op voorstel van B. en W. over te gaan tot deze drastische maatregel, Directe aanleiding tot deze stap was het ongeluk op zaterdag 5 rnaart toen een auto op het strand met grote snelheid over de kop sloeg, waardoor de bestuurder omkwam. Reeds eerder wa ren stemmen opgegaan om het strand af te sluiten. Er gebeuren te veel on controleerbare dingen met allerlei voer tuigen (het is geen openbare weg, dusi ieder mag rijden), meende men. Diti ongeluk was het tweede, waarbij een dode te betreuren viel. E. en W. van Oostvoorne hebben nu bij Ged. Staten geprotesteerd tegen het raadsbesluit van Rockanje. Dit college zond een telegram naar Den Haag waarin o.a. staat dat het besluit van Rockanje in strijd is met het algemeen belang en da-t het de recreatiemogelijk- - heden té'zeer beperkt. De statenverkiezingen van volgende week staan volgens mr. Beernink voor een heel groot gedeelte in het teken van de landspolitiek en znllen veel meer dan vroeger een graadmeter betekenen voor de politieke verhoudingen in ons land. In zijn beoordeling van het beleid van het kabinet-Cals stelde mr. Beernink vreerd, waarbij uiteindelijk slechts het hanteren van het snoeimes uitkomst zal kunnen bieden". Wat net tweede deel van de belasting verlaging betreft: de C.H.U. blijft (mede met het oog op de moeilijke positie van het midden- en kleinbedrijf) de regering aan eenmaal gemaakte afspraken hou den. Ook tegen een verschuiving van de datum van l januari 1967 heelt zij over wegend bezwaar. Waarom de CII-fractie niet, zoals de liberalen, met concrete bezuini gingsvoorstellen is gekomen? „Het ant woord ligt besloten in het feit, dat het bezuinigingsplan van de WD-fractie een jammerlijke mislukking is geworden". Niet de Kamer moet bezuinigingen voorstellen. Daarvoor mist ze het appa raat. De CHU is voor ontwikkelingshulp. ,Maar wij willen dat deze hulp doelma tig en efficiënt zal worden geboden. Aan het zenden van alleen ma# geld zijn gevaren verbonden, omdat er veel aan de strijkstok kan blijven hangen, omdat er wapens voor kunnen worden gekocht. De ontwikkelingshulp moet in hoofdzaak worden verstrekt in de vorm van een geleidelijke verbetering van de sfeer, waarin de ontwikkelmgsvolken hun rou tinewerk verrichten, teneinde de massa dezer bevolking uit haar ellende te ver lossen. Dit betekent dat wij ons niet blind mogen staren op spectaculaire pro jecten, maar dat wij ons moeten aan passen aan de bestaande structuur en ook aan de bestaande cultuur". Tenslotte verklaarde mr, Beernink. dat uit zijn aftreden als Unievoorzitter geen enkele politieke conclusie mag worden getrokken. „Mijn aftreden is een geheel vrijwillige daad, waartoe ik het voorne men al in 1963 heb kenbaar gemaakt". Met enkele ogenblikken stilte her dacht de Algemene Vergadering enkele Unieleden (onder wie dr. H. W. Tila- nus) die het afgelopen jaar zijn overle den. Voorts werden twee telegrammen verstuurd, één aan koningin Juliana en één aan prinses Beatrix en prins Claus („De Christelijk-Historische Unie, te Vlissingen in jaarvergadering bijeen doet U haar beste wensen .vergezellen op Uw huwelijksreis") Vk'iï: De voorkeur van pa De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 12 maart zijn: C. Mout- haan, Frankendaal 133 te Rotterdam 5: mej. C. M. van Schetsen, Jan Dercksstraat 38 te Bergen op Zoom 2.50 en C, van der Sijde, Stevensweg 85 te Dubbeldam 2,50- het aoor de Rotterdamse kun stenaar Karei van Veen ver vaardigde schilderij van konin gin Juliana voor de rechterlijke macht overgedragen aan de Hoge Raad der Nederlanden. Dé overdracht geschiedde door onthulling van het schilderij 'in een gang tussen de grote rechts zaal en de raadkamer in het gebouw van de Hoge Raad. In mei zullen kleurenreproiukties van het schilderij in de kamers van de gerechtsgebouwen wor den geplaatst ter vervanging uan de oude foto's. Minister Samkalden heeft in zijn toespraak bij de overdracht gezegd, dat de vergadering van rechtbank-presidenten in 1960 voor de eerste maal de wens had uitgesproken naar een re presentatief portret van de Koningin. In september 1963 werd officieel de opdracht voor een dergelijk schilderij gegeven, aan de heer Van Veen. De minister zei dat hem bij het aanschouwen van het schil derij twee trekken hadden ge-, troffen, die éven kenmerkend zijn voor de geportretteerde als voor de wijze waarop in haar naam het recht gediend wil wor den, namelijk de waardigheid en de menselijkheid. Van de reprodukties gaat vol gens de minister een waardig heid uit die door de thans nog aanwezige foto's niet kan wor den geëvenaard. Op de fotoKunstschilder Karei van Veen bij het door hem geschilderde portret. (Van onze parlementsredactie) MIDDELBURG Sinds 1962 hebben de dagelijkse beseuren van de A.R.P. en de C.ILU. zevenmaal een bespreking gevoerd. Bij dit oéerleg is ondermeer van gedachten gewisseld over de antithe se, de christelijke partijvorming, de sou- vereinitelt in eigen kring, vrijheid aan discipline in een partij en de plaats van de kerk in het politieke leven. De gesprekken hebben verhelderend gewerkt. Van een algemeen gevoelen dat er geen belemmeringen zijn voor het samengaan van A.R.P. en C.H.U. is niets gebleken. Deze mededeling deed de voorzitter van de CHU, mr. H. K. Ji Beernink vrijdagavond op de algemene vergade ring van de Unie in Middelburg. De verhouding tot de Anti-Revolutionairen vormde vrijwel het enige discussiepunt, tijdens deze bijeenkomst. Een afgevaardigde uit Velsen deed een beroep op het davelijks bestuur in deze tijd van fusies en oecumene de besprekingen over samengaan krachtig te stimuleren. VALKENBURG „De overheid heeft met haar aardgasbeleid schade toege bracht aan de brandstofiendetailhandel Zij deinsde er niet voor terug zich als belanghebbende partij in de concurren tiestrijd te begeven. Het aardgas heeft daardoor een voorsprong bereikt die par- tikulieren in normale concurrentiever houdingen nooit zouden kunnen verwer- ven". Dit zei prof. mr. J. M. Polak, hoogle raar aan de Landbouwhogeschool te Wa geningen, vanmorgen op het congres van de Nederlandse Brandstoffenhandel. Prof. Polak wilde in het midden laten of deze concurrentie oneerlijk of onbeta- Het prinselijk paar is gisteren aangekomen op het eiland Co- zumel. Begeleid door Neder landse rechercheurs h-olt de prinses uit het vliegtuig naar een wachtende auto, waarvan kaar echtgenoot al de deur open houdt. melijk is. Hij vond hem in ieder geval wel onordelijk. „En als de overheid onordelijkheid veroorzaakt, dan zal zij voor de gevolgen moeten instaan." „Er is een algemeen rechtsbewustzijn groeiende dat onevenredige schade moet worden vergoed. Die vergoeding is niet zomaar een gunst of een politiek gebaar, maar de betrokkenen hebben daar recht op volgens het beginsel der solidariteit Een en ander projekterend op de brandstoffenhandel was voor de Wage- ningse hoogleraar de conclusie niet moeilijk: Hij constateerde enerzijds een rechtmatig overheidsoptreden en anderzijds schade door overheidsbe leid. „Hier wordt een economische noodsituatie veroorzaakt die een be paalde bevolkingsgroep treft en de schade is voor de betrokkenen door gaans onevenredig groot." Prof. Polak achtte spoedige hulp in verschillende opzichten gewenst. Hoe lan ger we wachten, hoe groter de schade wordt, zei hij. De heer Grootendorst. uit Den Haag vroeg de vergadering uitspraak te doen over de wenselijkheid om bij de kamer verkiezingen van 1967 uet de ARP één lijst in te dienen. Nadat hij in de pauze de meningen gepeild had, tiok hij zijn voorstel in. Eerder-op de avond had het Tweede Kamerlid dr. Schuring onrer luid ap plaus reeds betoogd dat dit niet moge lijk was. Dar de manipulaties van de ministers Smallenbroek en Cais zit de a.r. thans in de regering en de c.h. is oppositie. Dan kun jeniet samen werken. dat zou met recht „volksver lakkerij" genoemd kunnen worden, aldus de heer Schuring. Hierna volgde een korte discussie over het koninklijk huis. De Hilversumse af gevaardigde Budie vroeg de heer Beer nink zich te distantiëren van het artikel in de Telegraaf. De Unie-voorzieter had hierin gezegd dat iedere partij een dui delijke' uitspraak moet doen over de monarchie. Ook bij dit onderwerp diende dr. Schuring de aanwezigen van repliek. Wij hoeven dit niet terug te hemen.. De C.H.U. heeft zich duidelijk voor de monarchie uitgesproken en zij heeft hier nooit een politieke zaak van gemaakt, betoogde hij. De algemene vergadering koos als. lid van het hoofdbestuur prof. dr. A. P. N. Lekkerkerkerk, drs. G. van Lëijenhorst (Gouda), mevr. K. van Riet Augsbürgp-r (Rotterdam), de heer P. G, van de Weele (Gouda), die voorzitter is van de Kon. Ned. Middenstandsbond en mr. W. Schol ten lid van de Tweede Kamer. Vie weet, worden er nóg eens mputers uitgevonden die vooraf uitslag haarscherp kunnen door- 'chten. Dan worden verkiezingen latuurlijk overbodig. Jammer ge noeg is het dan ook gedaan met de romantiek van stemhokjes en stembussen en spanning op verkie zingsavond, maar dat komt alle maal toch al in het gedrang door de stemmachines, die wij als eerste land zo nodig moesten importeren. Met enig leedvermakelijk genoegen lazen we deze week het bericht, dat die apparaten in Delft hun onvol komenheid hebben bewezen. Donderdag hebben de fractielei ders Sehmelzer, Nederhorst en Roolvink voor de NCRV-televisie de resultaten van het meest recen te NIPO-onderzoek gecommenta rieerd. Opvallend, maar begrijpe lijk was, dat de heren minder waarde bleken te hechten aan de gegevensnaarmate die minder prettig waren voor hun partijen. De heer Roolvink vond de basis van de steekproef te smal. Dat is juist. Zo het al mogelijk is een enigszins representatief beeld te verkrijgen, dan moetendaarvoor in- dit individualistische en levensbe schouwelijk zo verkavelde landje tooh tenminste honderdduizend mensen aan de tand worden ge voeld en niet achttienduizend, zoals hee NIPO deed. - ER IS '-NOG-.MEER,- dat;', ds.; betrekkelijkheid van' de NIPO- cijfers onderstreept,Namelijk het feit, dat veel geënquêteerden te genover 'de enquêteurs van een andere, meestal radicale politie ke voorkeur blijk geven dan ze in het stemhokje plegen te doen. Daarin ligt de verklaring van de steeds weerkerende discriminatie tussen verkiezingsuitslagen en voorafgaande peilingen. Het invul len van een enquêteformulier Met ingang van 1 april a.s. zullen eni ge maatregelen van kracht worden, die een verdere verruiming van het goedkeu- ringsbeleid op het gebied van de bouw nijverheid, met uitzondering van de nieuwbouw van- woningen, betekenen. De Minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, drs. P. C. W. M. Bogaers, heeft bepaald, dat vanaf die datum: geen rijksgoedkeuring, is 'vereist voor werken tot en met ƒ5.000,- (thans is dit ƒ3.000,-); de grens van 15.000,- wordt ver hoogd tot ƒ25.000,- voor werken, waar voor de gemeentebesturen gemachtigd zijn rijksgoe-dkeuring te verlenen. Voor de gemeenten Amsterdam, 's-Gra- venhage en Rotterdam wordt de huidi ge grens van ƒ200.000,- gebracht op ƒ300.000,-; de huidige grens van ƒ200.000,- wordt verhoogd tot ƒ300.000,- voor de werken, waarvoor de Hoofdinge- nieursdirecteuren van de volkshuisves ting en de bouwnijverheid in de onder scheidene provincies gemachtigd zijn rijksgoedkeuring te verlenen. De minister heeft tot verruiming van die grenzen besloten, mede omdat de spanning op de bouwmarkt de laatste tijd is verminderd en de arbeidersbezet ting op de in uitvoering zijnde werken is verbeterd. NIEUW VENNEP Zal het plaatsje Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer bin nen afzienbare tijd wor den omgedoopt tot De Vennep? De directies van een aantal plaatse lijke industrieën hebben in ieder geval de eerste 22 of 23 maart zal mor den opgehaald. korter, krachtiger en moderner en bovendien wordt in het lokaal De initiatiefnemers spraakgebruik al van De vinden dat „door de Vennep gesproken." Ook steeds 'groeiende beteke- historisch zo menen nis van uw woonplaats de initiatiefnemers als industriecentrum, de zou de naamswijziging naam van Nieuw Ven- verantwoord zijn. nep in De Vennep moet stap op dê weg naar deze worden veranderd en Mocht de bevolking naamsverandering ge- wel om twee redenenvan het plaatsje blijkens zetzij hebben besloten ten eerste is Nieuw de enquête naamsver- onder de bevolking van Vennep voor buitenlan- andering willen, dan zal Nieuw Vennep een en- ders moeilijk vit te spre- daartoe een verzoek aan quate te houden met hei ken en dus te onthouden, het college van burge- doel een uitspraak uit te wat een handicap is r.u meester en wethouders lokken over deze ktoes- het plaatselijke bedrijfs- van de gemeente Haar- Lie. Alle inwoners heb- leven steeds meer con- lemmermeer worden ge- ben in de afgelopen da- tacten met buitenlandse richt. Over een week zui gen een enquêteformu- bedrijven krijgt. Ten len de (Nieuw) Venne- lier ontvangen, dat op21, tweede is De Vennep penaren meer weten.... wordt kennelijk opgevat als een zaak van andere orde dan het roodmaken van. een wit balletje op een stembiljet. Als progressieve VU-student kan je net NiriO honderdmaal vertellen aat je straks PvdA gaat sammen, maar in het stemhokje voel je ae strenge buk van vader over je scnouaer. nn dan stem je Ah. Ats katholieke boer zeg je Dij ae en- queie aat je aumaai rsiesneuvel en a us de Ah zal kiezen (na het structuurrapport van ae KVP heb je aaartoe atie vnjneia), maar xn net stemlokaal derix je piotseung aan rmjnneer pastoor en uan stem je toen maar hVP. Waarmee we maar willen zeggen, aat ats het erop aankomt, uci overgrote deel van ae kiezers traaiciegebonaen stemt, alle bij ae enquetênng ver- toonae aapperneia ten spijt. Een en anaer bnjki ook wel uit het hlPÜ-onaerzoek, zonaer twijfel is net stemmen zoars vader en moeaer aeaen oneinaig veet wij- uer ver brei a dan net Nlhu heext geconstateerd. Cos. ae conles- siünexe partijen neroergen üiuzenaen, cue weieens hvaA of Vvu zouden wüien stemmen en aie, ai or met geenqueteera, ooit lucnt geven aan om voorkeur; maar in net stenuokaat waagt steents een neel kiem percentage oe sprong en de rest biijrt, te eiider ure ae ouaernjke roepstem voigena, trouw aan ae „eigen par tij. x/at is, hoewel in iets mmaere maie, ook dij ue niet-comessione- ie partijen zo. Ars ae rijkgeworaen, mee liberale sympatrueen ronaio- pende zoons van sDAri-ers niet met een politieke vaderninarng zouden zijn oeiaepi, telae ae Pvan. minaer aan arieenveertig zeteis in iweeae trainer. xNATUUrtLuK zal memand wuieh oeweren, dat net stemmen op at partij-van-vader aheen maar een dom automatisme is. het kan en zal in heel veel gevallen een -weioewuste keuze zijn. Wanneer eonter (wat een onmis kenbaar reit is) de politieke belang stelling tn kennis van zaken en het heooen van een duidelijke levens- en wereldbeschouwing afnemen, maar desondanks aires oij het ouae biijlt, ligt de conclusie, voor de hand, aai stemmen steeds meer een automatis me, en steeds minder een kwestie van innerlijke overtuiging wordt... "Wie geen. notieiheeft-.,van wat er .poliu&iz gaandecis-.en -in hèt rijkader '..beginsë- aen éven goed thuis, is als êeti~pmvó~ inkapperszaak, heeft voor -zbfcr standpuhtoelang maar éen vast ge geven: me voorueur van pa: De traditiegebondenhërd wordt in plaats van verzwakt veelal; versterkt door de tegenpool ervan: de drang naar vernieuwing. Die.likt reacties un' van een soms reactionair karakter.,Er, is wat dat betreft een merkwaardige,; bijna paradoxale ontwikkeling aan de gang. Aan de ene kant meer vrijheid van partijkeuze, meer zwevende kit- zers ook, pleidooien van onverdachte zijde voor „deconfessionalisering" van' de politiek; aan de andere kant een soort politieke ruimtevrees, die gé- paard gaat met een duidelijke afkeer van txperimenten en een. even duide lijke vlucht in de status quo. Het nieuwe blijft voornamelijk beperkt tot de theorie, tot ingewikkelde rap porten, die de kiezer koud laten, of tot radicalistische scherpschrijverij, alleen bestemd voor de (linkse) hap py few. Voorzover iets ervan tot de praktijk doordringt, verbijsttrt het de gemiddelde kiezer en doet het hem des te angstvalliger vastklampen aan de oude, beproefde kaders. Die vor men een oase van rust in de verwar rende veelheid van verschijnselen die om nadenken en dus om geestelijke inspanning vragen. Een inspannisg, dit de denkluie welvaartsstaatsbur gers terwille van hun gemoedsrust niet wensen op te brengen. De tradietiegebondenheid van de Nederlandse kiezers zal ook de verkiezingsuitslag van volgende week woensdag bepalen. Met ande re woorden: veel zal er niet veran deren. Wel zullen natuurlijk weer diepzinnige conclusies worden ver bonden aan die paar procenten meer of minder voor deze of gene partij. Voor dat soort verschuivin gen zorgen dan de „zwevende kie zers", wier zweverigheid wij ais vaste abonnees van gevestigde par tijen graag met het epitheton „be ginselloosheid" afdoen. Bij winst van de PSP cn Boerenpartij zul len we de wenkbrauwen fronsen en spreken van toenemend politiek extremisme in Nederland". In ver lies van de PvdA en winst voor VVD en CHU zullen we een min of meer duidelijke veroordeling van het (financiële) regeringsbeleid zien. Bij .heel duidelijke accent verschuivingen zullen we zelfs van „politieke aardbevingen" spreken. In een tijd van groeiende wel vaart als we nu beleven zijn zulke verschuivingen niet te verwachten. Verstoringen van het economisch klimaat kunnen de traditiegebon denheid van de kiezers nog wei eens doorbreken. Maar als die ach terwege blijven, hebben verkie zingsslogans als McMillan's „You've never had it so good; so do'nt change" en Erhard's „Kerne expe- rimente" gegarandeerd succes. We hebben het goed. ondanks de ver hoging van de indirekte belastin gen en het loonplafond, dus waar om zouden we veranderen? Om onze antipathie tegen of sympathie voor „Zo is het....", Claus, het koningshuis, de republiek, de BVD, de Provo's?. Welnee, het gaat im mers op 23 maart omde provin ciale staten. Wie lacht daar? -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1