een groep vrouw naar voren FORTEX AGENDA Hervormde jeugd krijgt zaterdag sociëteit Huizenhoge waterzuil m ttuJ JANÊ Strijkijzer veroorzaakt brand in stoffenzaak Mevrouw Knook-de Jong tiende op lijst Nog 3,8 miljoen voor aardgas IWftDtterdmnmrr Prot. chr. Zetel in raad bij veertienhonderd stemmen FORTEX weet raad met elke maat Bijstandsnormen worden verhoogd Man tegen railing geklemd: rugletsel Plan van dsA. Ie Coq Burgerlijke stand Nieuw orgel van Clir. GerefKerk overgedragen Juliana omzeilde lastige klip JL spaar door nu te kopèn -üït- „de Christelijke Vormschool" NIEUWE LEERLINGEN BOEKENWEEKAVOND DE GETEMDE FEEKS EEN ROYAAL CADEAU CADEAU GEM. SCHIEDAM i)E ROTTERDAMMER pagina 3 DINSDAG 22 MAART 1966 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Op de tiende plaats op de kandidatenlijst van de Anti Revolutionaire Partij, die oo>. Rit jaar gezamenlijk met de Christelijke Historische Unie op- jrekt, staat voor de komende ge meenteraadsverkiezingen me vrouw H. Knook-De Jong. In da ouidige raad hebben vier dames zitting, namelijk mejuffrouw G (Burger, mevrouw. W. R. Drukker- Srink en mevrouw J. Krikke-Heir Ivoor de Partij van de Arbeid en mevrouw M. A. C. Taverne-var Campen voor de Katholieke Volks partij. Zal Protestants Schiedam iorgen voor versterking van het S/rouweJijk element in de raad? ...ere morgen f,»n dageliiks mmm vSAm Functies Geen succes voor volleyballers Als de Schiedamse vrouwen van haar geest bezield zijn lijdt het geen twijfel of mevrouw Knook komt in de gemeenteraad. Ze moet. echter de kiesdeler üalen, en dat betekent: veertien honderd (voorkeur) stemmen! moderne ssieke kleuren dessins llfePISP mé- >111 gen waterschade door VERKIEZINGSUITSLAG REEDS BEKEND OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER waArd w&m-wmsMMWi mm&swmm 26 maart - 2 april kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De normen van de Al gemene Bijstandwet zullen, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad, galsnog met ingang van X januari 1963 givorden verhoogd. Zij komen dan op het- Izelfde niveau als die van Rotterdam na- froelijk voor hen die voortdurend op fbijstand zijn aangewezen: echtparen ij 73; alleenstaanden 51, kostgangers 62, kinderen tot 6 jaar 8 van 6 tot 13 jaar, 13 tot 21 jaar 15. "Voor hen aan sjwie de bijstand voor beperkte duur Iwordt goegekend zijn deze bedragen ach tereenvolgens 63, 44, 55, ƒ8, ƒ1 en 15. De verhoging der normen zal tot ge volg hebben dat de uitgaven van de ge meentelijke dienst voor sociale zaken met 150.000 stijgen. De vaststelling van de hieruit voortvloeiende begrotingswij zing staat op de agenda voor de volgende week maandagavond te houden vergade' ring van de gemeenteraad. Grote Kerk: Matthaus Passion (Rott. ffPhÜ. Ork.), 19.30 Passage Theater: Amsteltoneel met L"Moord na de maaltijd" Corg. Schie- Bdamse Gemeenschap). 20: Irene: Jonge- fgren-saciëteit Guillaume, culturele avond, ^20; Musis Sacrum: Cabaret werf Gusto, |14. I Bijkant. De Rotterdammer: Lange 'Kerkstraat 28, Uitsluitend redactiezaken, Stel. 263954 (b.g.g. 018 - 115588 en 01898 - f6519. I Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- shofstraat 139. tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. i-zk boven) dag. van 18.30-19.30. I Belangrijke telefoonnummers: Alarm jpolitie 264666; Alarm brandweer 269123; t Alarm G.G. en G.D. 269280, I Apotheek: Gouda, Groenelaan 127, tel. 268035. MEVR. H. KNOOK-DE JONG veertienhonderd „Wij hebben al in geen jaren vijf zetels gehad" zegt de secretaris van de ARP, de heer W. van Ravens, „maar mevrouw Knook staat op een zeer ho ge plaats. De jongeren stemmen dit jaar mee, en zij hebben van ons allen een jeugdfoider gekregen." Er is een bloeiende Arjosafdeling èn de geboortegolf gaat meespelen bij de ze stemming. Leeft de emancipatie bij Protestants Schiedam? Dan is me vrouw Knook, ook voor CH-leden, een aantrekkelijke kandidate, want zij ver zorgde negen jaar lang het secretariaat van de NCVB en is als zodanig een bekende figuur bij de Schiedamse pro testantse vrouwen. In een kort vraaggesprekje zei me vrouw Knook ons: .Moet dat nu echt in de krant allemaal? Ik had helemaal niet op die plaats gerekend. Ik ben een van de weinige vrouwen die regelma tig de vergadering van de kiesvereni ging bezoekt. Politiek zit er bij ons van-huis-uit in, het werd me met de paplepel ingegeven. Vader was loco burgemeester in Aimkerk, waar ik ge boren ben. Hij was lid van de Provinci ale Staten van Noord Brabant." „Mocht u in de gemeenteraad komen, ziet u dan al taken voor u?" „Daar zou ik me eerst eens ïn moeten verdiepen" zegt mevrouw Knook beschei den en nuchter, „bejaardenzorg, dat ligt me als vrouw. Ik heb ook aan die enquête over het bejaardenvraagstuk meegedaan. Behalve wat je kwam .vra gen, bleek me toen vooral belangrijk wat je voor deze mensen kuntdoe n .Een instantie waarschuwen, raad geven over een verzekering, het zijn soms kleine dingen waarmee een bejaarde geweldig geholpen kan zijn". Mevrouw Knook heeft twee kinderen, de oudste dochter studeert sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de zoon bezoekt het Groen van Prinsterer Lyceum (3e HBS) in Vlaardingen. Dé heer Knook is voorzitter van het op te richten christelijk lyceum in Schie dam, mevrouw werd onüiDgs hoofd van SCHIEDAM De 45-jarige construc tieschilder J. Maan raakte maandagmor gen beklemd tussen de zwenkarm van een kraan en de railing van een boorei land. Het ongeluk gebeurde tijdens werk zaamheden op de werf van Wilton-Fije- noord. De schilder werd met ernstig rugletsel naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. De heer J. Maan was op het bovendek van het booreiland Transworld Rig 58 met enige collega's bezig met het inhalen van tuidraden. waar een stelling aan had gehangen. De zwenkarm van een kraan, bediend door een dertigjarige Amerikaan, drukte de schilder klem tegen de railing. SCHIEDAM In tegenstelling tot vori ge week, toen de teams van de Schie damse Volleybal Club alle winst behaal den, was er ditmaal slechts één zestal dat een overwinning boekte. Keren 1 ontving Orawi 2, dat bijzonder tegenviel. De Schiedammers speelden echter met drie invallers en waren daar door zo onzeker, dat de ploeg uit Dor drecht toch een 0—3 zege wist te beha len Slechts in de tweede set draaide SVC behoorlijk, maar net niet sterk ge noeg om Orawi te kunnen verschalken. De setstanden waren 1115, 1517 en 7—15. Heren 2 ontving kampioen AMVJ en gaf goed partij. De Rotterdammers ble ken echter sterker en wonnen terecht met 1—3. Ook heren 3 verloor en wel met 30 van Hoogvliet 1. Het meisjes-juniorteam zorgde voor de enige winst. Het klopte Juliana B met 3—1. de busjesactie voor de VU in Schiedam, en heeft zitting in het Centraal Vrouwen- comité Schiedam. Als Johanna Breevoort dat nog eens had kunnen meemaken'Zoals; men weet schreef zij romans met een sterk christelijk-sociale inslag en pleitte zij voor mede-zeggenschap van de vrouw op alle terreinen, van het leven. Zij benaderde het „vrouwenvraagstuk" vanuit bijbelse, gegevens en woonde als mevrouw M.G. Bakhoven-Michels in Schiedam waar zij. mede de stoot gaf tot oprichting van. de NCVB de Nederlandse Christenvrouwenbond. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In verband met de komst van het aardgas beeft de gemeen te opnieuw een groot kapitaal nodig. Van het oorspronkelijk geraamde kostenbe- drag van vijf en een half miljoen Is reeds 1,7 miljoen gevoteerd, zodat nu nog over een bedrag van 38 miljoen moet kunnen worden beschikt. De kosten van de tot dusver uitgevoerde werken heb ben de ramingen nog niet overschreden. In verband met de bestedingsbeper king stellen B. en W. de gemeenteraad, die maandagavond 28 maart vergadert, voor nu een krediet van 3,8 miljoen te verstrekken, maar slechts een bedrag van 2,8 miljoen aan de begroting van het gasbedrijf toe te voegen, en de resterende een miljoen eerst later, zodra de 2,8 mil joen bijna zijn besteed. Voorts is een krediet van 212.500 nodig voor de vernieuwing van hoogspan ningskabels van het schakel huis-West (bij de Julianalaan) naar de N.V. Nieu we Waterweg. Bovendien moet in dit schakelhuis een nieuwe cel worden in gericht. Door het toegenomen stroomverbuik van de scheepswerf A. de Jong, Gulf Oil (Nederland), Gebrs. Vincent, Swart- touw's Constructiewerkplaats en de Scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Wa terweg wordt namelijk het veilig ver mogen van de tóevoerkabels regelma tig overschreden. Voor een ongestoorde stroomvoorziening aan deze bedrijven is de aanleg van nieuwe hoogspan ningskabels noodzakelijk. Wij vertellen geen nieuws aan hen, die al eens eerder over- gordljnstoffen kochten tijdens zo'n speciale aanbieding en toen voor een lage prijs de mooiste gordijnstoffen kregen. Morgen hebben wij weer zo'n. aanbieding, een partijverkoop overgordijnstoffen, prachtige damast, nét zo veel dessins als er rollen zijn... in moderne en klassieke kleuren en dessins, nu per meter voor iets meer dan anderhalve gulden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Zaterdagavond zal om acht uur in de benedenzaal van de Opstandingskerk een nieuwe soci teit worden geopend, ,,ïk sta hier als een jaloers man", zei de jengdpredlkant ds. A. Ie Coq bij de opening van het gerefor meerde jeugdhonk, aan de Hoogstraat. Ja loers is hij nog, want de zaal van de kerk is een tijdelijk onderkomen. Onze tijd vraagt om allerlei nieuwe vormen van jeugdwerk. Wekelijkse vergaderin gen op vaste uren met notulen en ingeko men stukken trekt de jongelui niet lan ger. „Wij willen er, als we ons huiswerk klaar hebben, om half tien 's avonds nog eens uitlopen om anderen te ont moeten, eens fijn te praten en naar een bandje te luisteren" zeiden de jongelui van de jeugddiensten, die allereerst uit genodigd zijn voor de jeugdsociëteit. Ds, Le Coq liep al met het plan rond een jeugdsoos te openen, toen hij naar Schiedam kwam. De gemeente bestaat uit twee brandpunten, zo zei hij, name lijk de eredienst en het sociaal contact buiten de dienst, want ook in het leven van alledag moeten gemeenteleden elkan der (kunnen) ontmoeten. Jeugddienstbezoekers bsturen de soos, waarvoor overigens nog geen naam is gevonden. Voorzitter is Ton de Snoo, B.K. laan 18la, en secretaresse Sla van der Valk, Suiestraat 6a, Rotterdam. Er is een zekere ballotage: alleen door Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van- deze grote partij gordijndamast, i 120 cm breed, per meter voor din tel. of xchrift. 6«t. SCHIEDAM Geboren: Marcel J zv B F Kemper en J S M van Os; Ary z.v «T Snijders en Cr G Schulze; Gregory A zv J Cvik en J A Barkey; Peter zv K aan de Wiel en C J Coenen: Mark zv G Over delinde en G J E Deutekom: Odile T C <iv C H Hoogzaad en C J Koot: Gerdina J dv W H J Kruizinga en G'H 'Dunnewold; Jeroen zv W de Leeuw en C Meijer; Marcel zv \V de Leeuw en C Meijer; Sylvia dv G Visser - en J Ploeg; Johannes L zv P J Zulj-derwijk en M A Metaal;Johan J zv .J J Jonk en P G A Buurman; .Ronald zv A Gommel en C M Maas; Peter A S zv A F Hardin# en E S Kneefél. Overleden: C Steeds 78 ev >Van den Berg- he; M van iDijk 69; J" J H van Hees 60; F Nijs 57, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In de Christelijke Gere formeerde Kerk aan de Warande wordt zaterdagavond om half acht het nieuw gebouwde orgel overgedragen en voor de gemeente ten gehore gebracht. De avond zal onder leiding staan van ds. H. van Leeuwen uit Rotterdam. Wan neer het orgel officieel is overgedragen door de orgelcommissie aan de kerke- raad, zal de organist Henk Geluk een solo ten gehore geven en de gemeente zang begeleiden. De oude organist de heer A. Loch, die jaren lang alle onhebbelijkheden van het oude orgel, heeft verdragen, zal zaterdag gast zijn en nog eenmaal in Schiedam (waar hij niet meer woont) spelen, maar dan op het nieuwe orgel. Deze week zijn de bouwers aan het intoneren. Het instrument is compact ge bouwd en zonder front gekocht. Van bet oude orgelfront wérden de pijpen gepo- lijst. Later zal dit orgel in. eigen beheer sprekend worden gemaakt. De dispositie van het electrische orgel is als volgt: twee manualenen pedaal Manuaal 1: roerfluit 8, prestant, baarpijp 4, mixture 4-5. Manuaal 2: baarpijp 8, roerfluit 4, baarquint 2 2/3, trechterfluit 2. Pedaal: subbas 16, roerfluit 8, baarpijp 4, en een tremulant als hulpmiddel. Hiermee is het werk van de orgelcom missie nog niet ten einde. Op zaterdag 16 april staat er een verkoopdag op het programma, te houden in de Groen van Prinstererschool aan de Singel, waar ook verschillende attracties aan- .verbonden zullen zijn. introductie is lidmaatschap mogelijk. De sociëteit is bestemd voor jongelui van zeventien tot 25 jaar. Er geldt een toegangsprijs van 1.50 per avond. In september zal een lidmaatschap per sei zoen mogelijk, zijn. Voorlopig start men met één avond per maand. In de toekomst hoopttmen eens in de veertien dagen of wekelijks bij een te komen. Er worden koffie en frisdranken geschonken, een bandje. „The G-men", zal medewerking verle nen. „Ik wilde dater 's zaterdagavonds iets was, dan kijken vader en moeder toch maar naar de tv" was een algemeen gehoorde klacht. Ds. Le Coq hoopt met dit typische moderne patroon van jeugdwerk in een behoeft te voorzien, een voorziening die niet speciaal alleen voor Hervormde jongelui bedoeld is, al staat, bet geheel onder supervisie van deH ervormde Jeugdraad. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Maandagmorgen om ze ven uur sprong de waterleiding in het pand Wilhelminaflat 238. Bewoner ir. K. H. Schlebaum was niet aanwezig. Het water bezorgde overlast aan de zevenverdiepingen, die onder de woning van de heer Schlebaum zijn gelegen. Schade werd geleden aan behang en stof fering. (Advertentie) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM De met enige zorg tege moet geziene wedstrijd Concordia II—Ju liana is door de Schiedammers- tot een goed einde gebracht. Door dit resultaat blijven zij de koplopers goed volgen. Beide partijen bleven duidelijk bene den hun normale vorm. Bij de Julia- na-spelers was de goede wil weliswaar in ruime mate aanwezig maar Concoria was deze keer een weinig inspirerende tengestamder. Juliana won de eerste en de tweede set met resp. 157 en 1513 maar kreeg in de derde set even een inzinking waarvan Concordia wist te pro fiteren: 915. In de vierde en laatste set gaf Juliana haar tegenstander echter een gevoelige afstraffing met 15—3 en won zodoende met 31. Ook de wedstrijd Juliana 2Z.V.C., van belang voor de bezetting van de tweede plaats, is enigszins tegengevallen. De Rotterrammers vielen tegen waar door het een nogal eenzijdige strijd is geworden. De eerste en de tweede set gingen met resp. 15—3 en 15—7 Ofschoon het nederlandse volt, pas morgen ter stembus gaat, Is het tóch een feit dat er allerwegen gesproken wordt overeen altslag die al. bU voorbaat vast staat. Zo wonderlijk ls dit echter niet. Het gaat- hier over een geheel ónder soort „verkiezing" - de ver kiezing voor een voordeliger le ven. Daarover hoeft namelijk In het geheel niet gestemd te worden, omdat iedereen die even nadenkt onmiddellijk zjjn stem geeft aan de markt, Op de markt voeren marktkoop man «n straathandelaar een vreedzame strijd om de laagste prijzen, zij winnen bun klanten door hun vriendelijke en vak kundige service én doordat zij hun een keus uit bonderden kwa- Uteltsartlkelen bieden. Wie op de markt koopt behoort altijd tot de winnende partij en volgt de verstandigste politiek. De markt is met algemene stemmen verko zen tot het gezelligste en voor deligste koopcentrum, want SCHIEDAM Een huizenhoge wa terzuil versierde maandagmorgen bij na een uur lang het rommelige beeld van de Burgemeester van Haarenlaan, waar men nog altijd met de asfalte ring bezig is. Bij de uitvoering van werkzaamhe den sprong een hoofdleiding van de waterleiding, waardoor een fontein van viereneenhalve meter hoog ontstond. Eerst na drie kwartier slaag de men er in de leiding af te sluiten. Vele duizenden liters water waren toen verloren gegaan. Het regeeringsbrood onzuiver. Alge meen wordt opgemerkt, dat, althans te Rotterdam, het regeeringsbrood den laat- sten tijd buitengewoon veel onzuiver heden bevat. Telkens heeft men bij 't eten van zijn „regeeringsboterham" kaf of zelfs kleine scherpe stukjes hout of dergelijke tusschen de tanden. Daar dit in 't begin van de verstrekking van re- geeringstarwe niet liet gevaL was, dunkt ons, dat het ook nli wel voorkomen kon worden. Laat men den kostenlijken re- geeringsmaatregel toch niet door slor digheid of door onachtzaamheid gaan verknoeien door het overigens heerlijke en gezonde en bovendien goedkoope volkorenbrood in discrediet te brengen. KWEEKSCHOOL VOOR KLEUTERLEIDSTERS Plein Emaus 2 Vlaardingen Dir.: P. Broos Telefoon: 01898-7181. GELEGENHEID TOT INSCHRIJVING VAN VEREIST: Ulo-diploma, diploma 3-jarige H.B.S., Lyceum. Candidaten, die dit jaar voor een dezer diploma's zakken, kunnen onder bepaal de voorwaarden een toelatingsexamen afleggen. De cursus begint 1 september. Aanmelding graag voor 1 juni a.s. bij de directeur. DINSDAG, 29 MAART a.s., 's avonds 8 uur in de Stadsgehoorzaal van de Vlaardingse Boekverkopers met een speciale voorstelling dooi de C.J.V.-Speelgroep ARGUS o.t.v. regisseur Joop van Dorp van Shakespeare's blijspel „Shakespeare met een knipoog" Wervelend, charmant, kolderiek Lach maar eens hartelijk mee. GA NAAR DEZE KOSTELIJKE boekenweekavond. TOEGANG ƒ3,50. Voor scholieren en houders van culturele jeugdpaspoorten 1,75 KAARTVERKOOP BIJ: -Lr A. P. BOEKWINKEL Dayer 2, telefoon 2070 BOEKHUIS DEN DRAAK Veerplein 27, telefoon 3760 BOEKHANDEL HOOGLAND Schiedamseweg 31, telefoon 3435 -Tr DE OOSTER BOEKHANDEL Van Hogendorplaan 83a, telefoon 5300 AART PONTIER, BOEKVERKOPER Smalle Havenstraat 3, telefoon 4304 heeft de boekhandel voor u in petto: In de boekenweek ontvangt u bij het kopen van 7,50 aan boeken, het nieuwe boek van Theun de Vries: HET ZWAARD, DE ZEE EN HET VALSE HART In de afgelopen weken hebben.. 270 leerlingen, van ULO-scholên" ëetl bezoek aan het hoofd bureau van politie gebracht. De jongelui kwamen uitsluitend uit de hoogste klassen. Zij kregen alle afdelingen van het politieapparaat te zien. Men maakte daar druk gebruik van de mogelijkheid om bij de recherche een vingerafdruk te laten maken die men mee naar huis mocht nemen. Er werd ook geschoten in de garage, waarbij de beste schutter een prijs kreeg. Als aandenken aan dit bezoek kreeg iedereen een groepsfoto, die aan het be gin van de rondleiding door de politiefo- tograaf werd gemaakt. VLAARDINGEN Op de Burge meester Pruissingel werd maandagavond de 69-jarige mevrouw A. K.-R. aangere den door een scooter toen zij zonder op het verkeer te ietten de rijweg overstak. Zij is met een hersenschudding in het Holyziekenhuis opgenomen. Sluiting gemeentelijke bureaus wegens verkiezing Provinciale Staten De bureaus van de gemeente secretarie, gevestigd Nieuw- straat 26 en Oude Kerkhof 19, alsmede het kantoor van de ge meente-ontvanger. zullen op WOENSDAG 23 maart a.s. voor het publiek gesloten zijn. De Afdeling Bevolking en Bur gerlijke Stand (Nleuwstraat 26) zal die dag echter wel geopend zijn voor zaken betreffende de BURGERLIJKE STAND van 8.30 -12 uur en van 13,30 -14.30 en voor VERKIEZING S AAN GELEGENHEDEN van 8 -19 TTE historie van de RTM op stoomtramgebied blijft ball- points en schrijfmachines van le zers in beweging brengen. Een lan ge .brief kwam bijv. van de heer G. Euwijk, Waaldijk 7, Rijsoord. (Wordt ook aan onze RTM-mede- werker doorgegeven). De heer Eu wijk is bijna 68 jaar. Hij herinnert zich uit zijn jeugd dat de tram kwam. „Nu is het met een tramweg net als met de mensen", schrijft hij. „Zij komt, bloeit en verdwijnt, maar laat haar indrukken achter. Het was toen een evenement, dat hoestende, stomende en slingerende apparaat, dat zijn dagelijkse gang maakte van Rotterdam naar de Drechtsteden (dat is een moderne term, meneer Euwijk - Jan Krant). „Als jongens hadden wij dage lijks onze belevenissen met de tram. Als we wisten dat hij in de verte aan kwam puffen, gingen we met ons oor plai op de rails liggen en dan riepen we tot elkaar: lrHij komt eraan." Als bet ding in zicht was wisten we nog net weg te ko men. Volgend vermaak was: je on, zichtbaar maken in de grote stoom wolk, die de tram permanent verge zelde. Voor voerlui was het niet zo leuk. Menig paard moest bij de teu gel worden gehouden tot de tram weg was." Meneer Euwijk schrijft over het spijkers op de rails leggen, een, an der vermaak van de jongens. Maar ook over de ongelukken, in die tijd veelal op (haakse) kruisingen, die het leven hebben gekost van een aantal Rijsoorders. De veldwachter, die gezag had, passeert de revue, evenals lieden die „een glaasje op" hadden, zich lieten rijden per RTM, maar onderweg lastig werden. Al les kan ik natuurlijk niet vermel den uit deze herinneringen, die de heer Euwijk uit zijn hoofd op pa pier zette. Ik heb er respect voor en ik dank hem hartelijk voor zijn bijdrage. OET is natuurlijk wel vreemd zo van de RTM over te sprin gen op de NEH. Ik waag het er maar op. De Nederlandse Econo- misohe Hogeschool dan zond mij haar jaarlijkse gids „Studeren in Rotterdam", onmisbaar voor allen, die plannen hebben in die richting of alleen maar willen worden vocr- gelicht. Het boekje is bedoeld als een eerste.kennismaking, meer kan het ook niet zijn, zoals prof. T. J. Bezemer, de rector-magnificus, iri eën voorwoord zegt: Meer kunnen," aspirant-studenten en ouders te we ten komen op de voorlichtingsda gen, die elk jaar worden gehouden. Dit jaar zijn deze data vastgesteld: 13 en 14 april voor de faculteit der. economische wetenschappen en op 15 april voor de faculteiten, der rechtswetenschappen en der sociale wetenschappen. Wie wil komen moet zich opgeven bij de studenten- dekaan, Pieter de Hoochweg 122, tel. 235.000. Er is een uitvoerige gids, maar zoals ik al zei dit handzame boekje is voldoende voor de eerste verkenningen. UAN Rotterdams pionier op universitair gebied een over-- stapje weer naar het vervoer. Maar dat is dan meer iets voor de RET voor haar stadsnet. Dit Moskou bereikte bijgaande foto de Rotterdamse redaktietafels. U'weet misschien dat men achter het IJze ren Gordijn nogal knap is in het benutten van „plastic" (ik gebruik die verzamelnaam nu maar) in car rosserieën. Auto's van plastic rijden- ook hier rond. Maar nu zijn er bok trams van plastic en dit is er dan een. Een experimentele tramwagen van de Ust-Kataevfabriek, bericht men mij. Het onderstel is natuur lijk niet van plastic. Deze tram weegt twee ton minder dan het ge bruikelijke type, waarvoor men staal gebruikt. Misschien iets voor de RET als er weer eens een serie nieuwe trams moet worden besteld? (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Een strijkijzer, dat maandagavond in het winkelpand van Buys stoffenzaak aan de Haagstraat 94 niet was uitgedaan, heeft vanmorgen vroeg een beigin van brand veroorzaakt. Het strijkijzer brandde door de strijktafel en schroeide een flink gat in de vloer. Een voorbijganger die rook uit het pand zag slaan, meldde de brand aan surveillerende agenten. De per mobilifooa gewaarschuwde brandweer verbrijzelde een ruit van de toegangsdeur. Een verstikkende rook noodzaakte de brandweerlieden van hun maskers gebruik te maken. Zij blusten het vuur met een nevelspuit. Schade aan interieur, rollen stof en patronen wordt door de verzekering gedekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1