van FOKKELMAN "DE RUIMTE" Drukke receptie voor jubilaris Van Lindonk Schiedam heeft culturele en toeristische taak Vijf mille voor 't huwelijksgeschenk Meeuwenplaat en Repelaer aan kop :orm Veertig jaar bij Nieuwe Matex Verkiezingen Gecompliceerde botsing op Grondherendijk Ds. P. Rullmann naar Doornspijk Archeologisch symposion in Schiedam Rozenburg richtte zwemvereniging op Wat en hoe za! het worden? Daar de bank... en daar de eethoek. Daar een schemerlamp... daar een luie stoel. Wees gerust eigenwijs. U weet zelf 't beste hoe u uw huis gezellig maakt. Wat u alleen nog ontbreekt, is goede raad in een zaak van vertrouwen. Goede raad is niet duur ais u Fokkelman 'de ruimte' geeft. Doen... Fokkelman ontvangt u met begrip. Muziekschool hield voorspeelavond Huisvrouwen showden collectie modellen Feestavond CBC in gebouw Triangel Herenteam Advendo herstelde zich Albert Vogel komt naar Maassluis WOENSDAG 23 MAART 1966 nr. ROTTERDAMMER Ook de leerlingen staat een af- sheidsfeest te wachten', namelijk bp zaterdagmorgen 2. april om tien uur in gebouw. De Rank, Op donderdagavond 31 maart, is er eerst 'een besloten bijeenkomst voor bestuur, personeel en geno digden van'half acht "tot half ne gen. (Van een onzer verslaggeefsters) Als de leerkrachten van de Rehobothschool voor Ulo aan de Tuinlaan 64 's morgens aan het werk gaan, brandt er althans 's winters sinds jaar en dag al licht in het eerste lokaal, 's Morgens in alle vroegte zit daar namelijk hun collega, de heer D. K. van der Kooy werk te corrigeren. Dagelijks expositie van de Topform-kollektie 1966. 's Maandags gesloten! De nieuwe katalogus ligt voor U klaar. Nwe. Binnenweg 288-294, Rotterdam. Tel. 250066-252989 (Klassieke meubelen: Nwe. Binnenweg 36) Zo mooi als deze hebben wij nog drieënnegentig pendulettes Maar het mag niet zo zijn: achter de schennen is een huldigingscomité van oud-leerlingen en. leerkrachten, -van ai- les.aan.het voorbereiden. Soms vangt ,hij een glimp van die schermen op, en ."dan draait hij zich discreet om. rtOK GELEZEN van die dure tuinmannen in Schiedan#* Twee mannen bellen aan bij een huis met een voortuintje. Alleenwo nende oude dame doet open en hoort vragen of haar tuin mag wor den opgeknapt. Dame stemt toe, mannen snoeien twee rozestruiken en brengen een hoeveelheid tuinaar de aan. 't Karwei is in een uur gefikst. Mannen bellen weer aan en presenteren dame de rekening ad vierhonderdvijftig gulden. Dame schrikt, maar weet niets anders te doen dan haar AOW-uitkering aan te vullen met een bedrag uit haar kolenspaarpotje. Rekening wordt voldaan, mannen danken beleefd, dame zit in het schip. Na drie, ver moedelijk slapeloze, nachten doet dame aangifte. Politie stelt onder zoek in. Einde verhaal. Commen taar: „Je reinste oplichting". Reac tie lezer: „Neem me nou niet kwa lijk, maar...". Ho, ho, mag ik astublieft die oude dame even in bescherming nemen? Ik kan nou wel zeggen „dat zou mij niet gebeuren", maar ten slotte ben ik geen alleen wonende oude dame. Dat is dat! En nou hoop ik maar dat het de Schiedamse politie zal gelukken deze dure tuinmannen op te sporen. Ik hang het verhaal „aan de lijn" om u te waarschu wen. Om u te waarschuwen voor dure tuinmannen en voor hun vele collega-oplichters, die soms als gesoigneerde lieden door h'et leven gaan en in deftige auto's over 's Heren wegen rijden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het eindbedrag van de in Schiedam gehouden inzameling.voor het huwelijksgeschenk voor prinses Bea trix en prins Claus heeft 5.453,06 opge bracht In dit bedrag is begrepen de opbrengst van de collecte, georganiseerd door het bestuur en dé leerkrachten van de her vormde scholen namelijk ƒ485,48 en de opbrengst van de collectebussen bij de loketten van de Schiedamse banken, Spaarbank en Postkantoren namelijk 540,38. Na 31 maart za! het echter een ander zijn die als eerste de school betreedt. Dan gaat de heer "Van der Kooy name lijk met pensioen na een respectabel aantal dienstjaren (twee-en-veertig) en een even respectabel aantal leerlingen dat lu'j heeft opgeteld. Stelten we dat op ongeveer dertig per jaar, cLu zijn het er 120®. In bet Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven zal het schooi bestuur de heer Van der Kooy een afscheidsrecep tie aanbieden, (waarvoor honderden oud-ieerlingen al een uitnodiging ont vingen) op donderdagavond dl maart van half negen tot tien uur. D. K. VAN DER KOOY 's morgens vroeg Er zijn oud-leerlingen, wier kinderen nu op hun beurt leerlingen van de scheidende onderwijzer zijn- Anderen zijn uitgezworven over de hele wereld. Het adressenmateriaal reikt zelfs tót 'Australië, Canada en Indonesië. De heer D. K. van der Kooy werd in 1901 in De Krim, Overijssel, geboren. Ook zijn vader was bij het onderwijs en wisselde van plaats tot plaats, zoals dat vroeger' ging. In '1924 'begon de heer Van der Kooy zijn loopbaan bij het lager onderwijs aan de Kuy- perschool in Vlaardingen, om daarna over te gaan naar de Groen van Prins tererschool voorMulo in Maas sluis, en vervolgens op 1 maart 1934 in dienst te treden bij het gereformeerd schoolonderwijs bij de Groen van Prinsterersehool voor Mulo, die in sep tember 1940 naar de (toen) nieuwe Re hobothschool voor Ulo aan de Tuinlaan Verhuisde. Wiskunde was zijn hoofd- cn leve- lingsvak, maar in de loop der jaren gaf hij les in bijbelse geschiedenis, han delskennis, Frans en geschiedenis. De laatste jaren waren de wiskundige vak ken hoofdzaak als gevolg va» de groei van de school. Van 193? tot 1945 was de heer Van der Kooy als leraar verbonden aan de Han delsavondschool Mercurius 1» Rotter dam, sinds 1 januari 1946 aan de Ge meentelijke Middelbare Handelsa vondschool in Schiedam, waarvan hij in september 1955 directeur werd. Op 31 maart vroeg en verkreeg hij daar van ontslag, en werd tijdelijk benoemd tot het eind van deze cursus. •De scheidende onderwijzer heeft een groot gevoel voor humor. Zo vertaalde hij de namen van zijn leerlingen in het Frans tijdens de les. Maar bij wist ook op een bijzonder indringende manier Bij belse geschiedenisles te geven en wie daarom durfde lachen, kreeg een flinke portie strafwerk, dat meestal bestond uit het vervoegen van Franse werkwoorden in alle tijden O ook als je die nog niet geleerd had. Voor achterom kijken was dat dan de vervoeging: je regarde derrière moi etc. Geschiedenis had altijd de bijzonde re interesse van de scheidende leraar. Hij leest veel en krijgt daar hu de tijd voor. Het liefst bad de heer Van dér Kooy afscheid genomen in het' -gymnastieklo kaal van alle leerlingen, en. dan: Weg! (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In de grote zaal aan de Lange Haven 103 hield de Schiedamse muziekschool dinsdagavond haar vierde voorspeelavond van dit cursusjaar. Ineen stampvolle zaal werden twintig pro- grammanummers afgewerkt De ouders kregen een goed beeld van de vorderin gen, die htm kinderen hebben gemaakt. Uit het vele dat ten gehore werd ge- bracht noemen we Ineke van-Deijk (so- i praan), die met begeleiding van haar lerares mevrouw G. van Schaijk-Tim- mers „Lied des Marmottenbuben" van L. van Beethoven en „Frühlingslied" van Fr. Schubert zong. De gitaarsolo van Wim Spruyt het wiegedeuntje (solozang' van Marijke Dröge, het schoolkoor, en de Al legro uit de Sonate in C gr.t van J. B. Loeillet door Maarten Elfers (blokfluit) en Theo van Es (piano) oogstten zeer veel succes. Er werden o.rn. werken van Handel, Cath. van Rennes, Carrol. Last Tsjai- kowsky, Koeehlln, Brahms, Mozart en Bortnianskl voorgespeeld, soms door zeer jonge leerlingen. (Van een medewerker) ROTTERDAM Het ia de reserve-teams van Meeuwenplaat en van de Repelaer ge hikt Tiet kampioenschap van hun vierde klas afdeling te behalen. Deze beide teams gaan dus met de andere vierde klas kampioenen en met de tien nummers zeven van de derde klas in een aantal poules strijden om een plaats in de derde klas. De strdid belooft heet te worden, omdat er in totaal maar vijf plaatsenin deze derde klas te vergeven zijn en er dus van elke poule van vier teams maar één team over gaat. M-eeuwenplaat 2 behaalde de titel door een 54 overwinning op Stokvis 3. terwijl De Repelaer 2 een daverende 10—0 bevocht op Hermandad 3. PVA3' heeft het derde kiasseschap riet kuhnen behouden. Doordat tegen Hoogviiet 2 slechts gelijk werd gespeeld, kwam men net een punt tekort om de kans te krijgen door middel van beslissingswedstrijden de automatische degradatie te ontlopen. Voor BTTC uit Barendrecht, TBSM uit Bolnes en TOGB uit Berkel is nu inmiddels de promotieregellng bekend geworden. TBSM en TOG-B doen beide mee aan de Bekercompetitie van de EJ8C. De competitie leider .van deze organisatie heeft met het pro mo tieprogramma van deze teams rekening gehouden en hun eerste wedstrijden pas na de promotiecompetitle vastgesteld- - i - (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Leden van de Vereniging van Huisvrouwen show den dinsdagavond in hotel America een collectie van ruim honderd modellen van het modemagazijn „Bas" voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Hoek van Hol land. De mannequins toonden de collec tie met beroepsallure, geassisteerd door lady-speaker mevrouw Bas. De nieuwe modellen voor voorjaar en zomer zijn geïnspireerd op de nieuwe mode-lijnen. Er wordt veel gebruik ge maakt van kunstvezels, vooral bij de tal rijke japonnen. Daarnaast was er ook bij de talrijke mantels veel te geniéten. Bij de badkleding waren geraffineerde creaties te zien, die niet iedereen zal durven dragen, maar voor die laatste groep was er ook de meer conventionele strandkleding. Opvallend was de beschaafde snit van de tienermode, waaruit blijkt dat de jeugd nog wel iets anders kan kopen dan wat als regel wordt gedragen. De VPRO maakte van de show enkele opnamen, die zondagavond 27 maart zullen worden uitgezonden in het programma „Mensen kijken". |K, HEB NOG een verhaar en toevallig gaat het ook over een; Schiedamse dame, maar nu een heel kiene: In een krant staat een advertentie over automatische wasmachines, met een invulbon waarmee .een boekje met inlichtin gen kan worden' aangevraagd bij; het, Consumenten Voorlichtingsbu reau," postbus 207, Dordrecht. De.da-; me meent met de bekende Consu mentenbond te doen te hebben en. stuurt de bon op. Prompt ontvangt zij het boekje met het verzoek daar voor twee gulden over te maken op een bepaalde girorekening. Kort daarna verschijnt een heer aan de deur, die nog eens mondeling djï elektrische wasautomaat komt aan prijzen. Hij noemt een adres in Rot terdam, waar mevrouw het appa raat moet kopen. Mevrouw krijgt enige argwaan, gaat pp onderzoek uit en ontdekt dat het Rotterdamse .adres en het Dordtse bureau hetzel- de gironummer hebben! Ookeen geval van oplichting? Beslist'niet, maar het geeft mij wel een vieze smaak. De Schiedamse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (mevrouw was..lid) nam het verhaal op in haar maand blad "en zette- er boven -„Mislei dend". Daar ben ik het me® °*ns! SCHIEDAM Het woord „kam peerterrein" is op de jaarvergade ring van de VW gevallen. Vele suggesties dienaangaande zijn in de loop der tijd reeds besproken. Zelfs is er in 1954 een ANWB-rap- port uitgebracht waarin werd ge zegd dót de noodzaak daartoe niet direkt aanwezig werd gevoeld. Nu. twaalf jaren, verder, is recre atie, her-schepping, een noodzaak voor de stedeling. Schiedam komt bovendien in een centrum van ver keerswegen te liggen. Er is een openluchtzwembad in de nabij heid. Als de verkeersruit eenmaal is gerealiseerd, is Schiedam een centrum van Brielse Meer, zee cm strand, en -vlakbij :een- wereldstad* gelegen. De vóórnaamste te stellen eis zou een- duidelijke grens tussen dag recreatie en kampeerders moe ten zijn. Gedacht wordt aan een model-terrein', eert "pa'spoortterréin met bepaalde voorzieningen als .toi letgelegenheid, af- en aanvoer van water en een winkel, eventueel te combineren met het zwembad Groenoord. Een kampeerterrein is een trekpleister van de eerste or de, maar kan oök educatief wer ken. Bijvoorbeeld om padvinders en andere jeugd op een verant woorde .manier te leren kamperen. Men gaat nu pogingen in het werk stellen om concrete plannen voor te bereiden. ROTTERDAM Wij wijzen onze correspondenten er op, dat zij vanavond geen uitslagen van de verkiezingen behoeven door te geven. Wij ontvangen alle uitslagen van het ANP. Wel houden wij ons aanbevolen voor eventuele bijzonderheden over de verkiezingen. U kunt ons daarvoor des avonds* op; de krant bereiken. VLAARDINGEN Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Chris telijke Bedrijfsgroepen Centrale wordt vrijdagavond in hetbouw Triangel een feestavond gehouden. De bekende voor drachtskunstenaar de heer Oosterwelder uit Amsterdam zal een deel van het programma verzorgen. Het gezelschap „Insulinde" uit Vlaardingen zal muzika le medewerking verlenen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de heren J. E. Egberts. Datheenstraat 174 (Zuid- wijk); L. J. Emmerzaal, Florislaan 308 en E."van 'Tongeren, Van de Spiegelstraat 80a. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een autobus, een personenauto en een lichtmast werden dinsdagavond op de kruising Grondhe- rer.dijk-Grondherenstraat beschadigd als gevolg van een uitwijkmanoeuvre. De bestuurder van de personenauto wilde van de Grondherendijk rechtsaf de Doklaan oprijden. Door een op de hoek geparkeerde vrachtauto* moest hü een te grote bocht maken. Een juist aankomen de bus van de RET probeerde een aan rijding te voorkomen door naar rechts uit te wijken en ramde een lichtmast. De personenauto botste frontaal tegen de voorzijde van de bus. Een passagier van deze wagen, de vijftigjarige ijzervléch- ter uit de Merelstraat werd mét een heupfractuur naar het Züiderziekenhuis gebracht. Op de kruising Zuiderparkweg-Olde- gaarde is dinsdag de 65-jarige expeditie knecht A. Konijnendijk uit de Aelwijn Florisstraat met zijn bromfiets tegen een. vrachtauto gebotst. Hij werd zeven meter weggeslingerd. Op het Micldellandplein is dinsdag avond de zestienjarige typiste M. P. Tee- tenburg uit de Zwaerdecroonstraat bij het oversteken aangereden door een' brom fietser. Zij werd met een bekkenbreuk naar het Bergwegziekenhuis gebracht. (Van onze correspondent) - MAASSLUIS Het tweede heren'tèam van „Advendo" heeft zich krachtig hersteld. Het team gaat zich nu eindelijk in de competitie weren en speelde tegen het höcggeklasseerde SVH met 2-2 ge lijk. In de eerste set nam Advendo een voorsprong van 6-13. SVH kwam terug tot 13-13, maar daarna nam Advendo het heft in handen en won met 13-15. .In de tweede set was het een gelijk opgaande strijd, maar SVH wist dezeset in zijn voordeel te beslissen; 13-15. De- derde set was opnieuw voor Advendo: 12-15. De laatste set moest de beslissing, brengen. Na een 6-0 voorsprong voor Advendo, wist SVH deze te winnen met 16-14. De wedstrijd liet zien. dat Advendo 2' aan een krachtig herstel bezig is. Maandagavond speelde hetzelfde team een wedstrijd tegen Set-Up uit Berkel. Het resultaat was opnieuw een gelijk spel 2—2. De setstanden 5-15, 15-3 515-4, 11-15 geven wel aan dat Advendo goed partij heeft gegeven en zelfs een overwinning had kunnen behalen. Het spél: was van goede kwaliteit. Maar'ook op deze avond kon men zien dat er perspectief in het team zit en men de goede opstelling van de spelers heeft gevonden. Het derde team speelde een .wedstrijd tegen NIO uit Maasland. Zoals men. had verwacht won Advendo dezewedstrijd met 2-1: door dit resultaat is Advendo nu kandidaat geworden voor het kampi oenschap. j, f HOEK VAN HOLLAND Ds. P. Rull mann heeft het beroep van de Gerefor meerde Kerk van Doornspijk aangeno men. Hü gaat de vakature bezetten die daar in april zal ontstaan als ds. E. Mo- bach met emeritaat gaat. Ds. Rullmann (58) staat sinds 19 sep tember 1950 in zün huidige gemeente, die bijna zeshonderd ziel entelt. De gemeen te te Doornspijk (classis Harderwijk) is ongeveer even groot en huidige predi kant ds. Mobach staat er even lang als ds. Rullmann in Hoek van Holland. De datum van het afscheid zal nog nader worden vastgesteld. MAASLAND De S.V. Maasland heeft onderlinge schietwedstrijden gehouden. De uitslag is als volgt. Korpswe Is:rijden cp basis van 50 punten: A. Korpel 47, V,\ van Hoon 46, G. Poot 46, C. Klein Heaselmk 45, A. H. van Dorp 45, Fr. van Staalduinen Win 45, W. Sonneveld 45, J. W. Groenewegen 45, A. den Toom 44, M. P. Hanemaaijer 44. A. Poot 44, A. v. d. Berg 43, .J van .Zwienen 43, C. Poot Dzn 42, M. C. Verploegh 41, Fr. van Staalduinen Fzn 41. P. v. d. Pol 41. J. Kieiwegt 11. J. A. Kingma 40. Al. van Staal duinen 40, P. Boekestijn 41, J. A. Kingma 40, Ad. van Staalduinen 40, P. Boekestijn 40. J. Stolze 39, J. Hanemaaijer Jzn 38. G. Dekker 37, H. van Woerden 33. B. van Buur-n 35 en A. J. van der Pol 35 punten. Vrije baanop basis van 30 punten: A. v, d. Berg 28, A. Korpel 29. W. Sonneveld 2), C. Klein Hessel- ink 28, G. Dekker 23, Fr. van Staalduinen Wzn 28. C. Poot Dzn 27, A. den Toom 27, M. C. Verploegh 27, G. Poot 2J, J. W. Groenewe gen 27, W. van Roon 28, J. van Zwienen 28, P. v. d. Pol 26, A. Poot 20. J. Kleiwegt 26, Ad. van Staalduinen 25, A. J. v. d. Pol 25, P. Boekestijn 25, J. Hanemaaijer Jzn 23, .J A. Kingma 21 en H. van Woerden.21 punten, CAPELLE Op donderdag, vrijdag en zaterdag houdt de muziekvereniging Een dracht Maakt Macht op het. Raadhuisplein een Fancy Fair. waarvan de opbrengst is besemd voor het instrumentenfonds. Tij dens de eerste avond zal onder meer de trekking gebeuren voor «en grote verloting. "TEN DERDE VERHAAL: Een ■Ej van niijn lezers in. Rotterdam- Zuidwijk wordt in het weekblad De Spiegel, geattendeerd op een in on ze kringen gewaardeerde vereni ging, dieheilzaam werkt eheen goed, verzorgd blad uitgeeft. Acade mici, en vooral artsen, uit de voor ste protestants-christelijke gele deren werken er aan mee. De naam vertel ik niet, om te voorkomen dat iemand mij. ervan zou kunnen beschuldigen dat ik een blaam op die vereniging wil werpen. Dat wil ik beslist niet, want daarvoor is zij mij veel te sympathiek. Maar nu verder met het verhaal: De meneer uit Zuidwijk schrijft een bedrag (van 4.80 geloof ik) over op .het gironummer van die vereniging voor een jaarabonnement op het blad. Na enige tijd ontvangt hij een brief waarin hij bedankt wordt voor de overschrijving en waarin hem tevens wordt verteld dat het abonnementsgeld voor 1967 voor 15 januari overgemaakt moet zijn. Een machtiging voor een automatische: giro-afschrijving, is bijgesloten. De meneer, die op dat moment het be wuste blad nog nooit had ontvan gen, is erg boos geworden. Hij ver telde mij dat hij de brief, compleet met machtiging voor automatische giro-afschrijving, gelijk in zijn Ka-, chel heeft gedeponeerd. Oplichting? Geen sprake van! Misleiding? Wel nee! Wat dan wel? Een stukje zaké- lijke onbeieefdheid! - Eenzelfde soort ongezonde .praktijken houden sommige uitgevers er op na, die, mensen langs dé deuren sturen om abonnementen op tijdschriften en boekenseries aan de man (meestal aan de vrouw) te brengen. De voor beelden liggen voor het grijpen, maar dan zou mijn lijn vandaag echt te lang worden. Maar goed, ik heb mijn hart weer eens gelucht! (Va» een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In het kader van het internationale symposion „Middeleeuwse Archeologie in oude binnensteden" kwam dinsdagmorgen een groot aantal deelne mers, uit binnen- en buitenland naar het Schiedamse Stedelijk Museum. De direc teur van het museum, de heer J. Peal- man, sprak een woord van welkom. Ver volgens trok de lezing van dr. W. Neuge- bauer over „Die Ausgrabungen in der Altstadt Lübeck" sterk de aandacht. Aan de hand van dia's toonde dr. Neu- gebauer schalen, een serie glaswerk en een houten bordje afkomstig uit de vüf- tiende eeuw. De vondsten trof men aan w afval- en rioolputten die bij graaf werkzaamheden in de. stad bloot kwamen te liggen. - Om kwart over tien volgde een Engel selezing door de konservator van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo demonderzoek te Amersfoort, drs. H. Haibertsma. Hij sprak over „Het mid deleeuws Staveren in *he*t licht der op gravingen". Drs. J. de Kleijn, konserva tor van het Openlucht Museum te Arn hem hield daarna een inleiding tot de tentoonstelling „In kannen en Kruiken", ■waarna de aanwezigen een rondgang over de tentoonstelling maakten. Aan de deelnemers werd door de ge meente Schiedam een lunch aangeboden m de sfeervolle kelders van het gebouw, dat in 1789 gereed kwam naar ontwer pen van Jan Giudici. Leerlingen van de Openbare Huishoud- en Industrieschool boden bij het aanbieden van de verver singen de helpende hand, onder leiding van de directrice mejuffrouw Th. Vis en nun lerares mejuffrouw G. Jordaans. °m twee uur vertrokken degasten naar Delft waar het symposion werd voortgezet aan de Technische Hogeschool. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN - Dinsdagmiddag hebben zeer veel relaties vrienden en bekenden de heer J. van Lindonk gefe liciteerd 'met zijn veertigjarig jubileum bij de Nieuwe Matex. Het was tussen drie en vijf een komen en gaan van „oiie"-mensen. Opmerkelijk was hoeveel oud-colle ga's van de „Oude. Matex", die nu on derdeel van Shell is, de jubilaris kwa men gelukwensen. Naast de directie van de Nieuwe Matex en vertegenwoordigers van andere soor telijke industrieën kwamen ook men sen uit de organisaties waarin de heer Van Lindonk zitting heeft, hem compli menteren. Onder hen waren de hegr J. van der Schaft en H. Sloots van de besturen der christelijke schoolvereni gingen en de beer J. H. van Dam met echtgenote namens het bestuur vande Christelijke Leeszaal en bibliotheek. 's Avonds is er in intieme kring met het personeel gezellig feest gevierd. Eerder op de dag ontving de Raad van beheer van de N.V, PHs. van Ommeren, de jubilaris in het Rotter damse hoofdkantoor. De heer P, van de Vorm bood hem de oorkonde voor veer tig jaar trouwe dienst en het daarbij behorende bedrijfsinsigne aan. (Van onze correspondent ROZENBURG Hoewel de gemeente geen zwembad rijk is en de plannen nog in een voorbereidend stadium verkeren is in Rozenburg een zwemvereniging op gericht. De vereniging wil in zeer korte tijd een groot aantal leden werven, teneinde het zwembad-projekt urgent te maken en de bouw te bespoedigen. Wanneer het zwembad is gebouwd denkt de zwemver eniging het beheer van dit bad te gaan voeren. Men heeft het lidmaatschap op mini maal 2,50 gesteld, zodat de kosten voor geen enkel gezin een bezwaar zullen op leveren. Het adres van de secretaresse mevrouw B. Bos-Oenema is: Abelenlaan (Van onze correspondent) MAASSLUIS Onder auspiciën van de Maassluise Kunststichting brengt de voordrachtskunstenaar Albert Vogel don derdagavond in de grote zaal van de Caland LTS aan de Mesdaglaan zijn nieuwste programma „Dagboek van Euro pa". Het dagboek is samengesteld uit dag boekbladen en brieven van beroemde Eu ropeanen. De nadruk valt op de twee onderwerpen „politiek" en „liefde". In het eerste deel komen grote politie ke machthebbers aan het woord zoals Napoleon, koningin Victoria en TrotskL Ook kunstenaars als getuigen van da jeugd in wereldoorlogen, onder meer An ne Frank, worden ten tonele gevoerd. Het onderwerp „liefde" wordt in vela, variëteiten en opvattingen voorgedragen, onder meer met teksten van Vincent van Gogh, Tolstoi en Camus. De avond be gint om kwart over acht. U moet kunnen kiezen. Daarom maakt Junghans uurwerken in zo'n grote en smaakvolle verscheidenheid. Een daarvan is beslist de pendulette die u zoekt. SCHIEDAM Geboren: Marcel z.v. P van Ruiven en T Castelijns: Monique C d.v. J K Helder en A M van Pernis: Petronella d.v. J P Monster en B van der Staaij; René z.v. A F Salfischberger en A H C van Hagen; Maarten, z.v. W Difkszwager en A van Zoe- len; Govert H C T z.v. B Meilink enGH Runhaar. O verleden JETVVLilzau,70.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1