i IREVIHA trekt u aan loiter Lawine felicitaties en geschenken Druk bezochte receptie van jubilerende HBSS AGENDA Lichtstoet trekt weer door straten Schiedam 25 TOT 30 PROCENT BENEDEN DE PRIJS! I LLLJJ Schoolbibliotheek ook voor de derde klas HOOGERWERF DE UI! jpm B en W vragen raad kredieten mm Bestrijding rheuma Bloemenhulde in Musis Sacrum overweldigend Evenement van allure Meer subsidie voor de Muziekschool? Extra zwemlessen in Paasvakantie „De Lichtboei" en de verkiezingen MACHINES GEVRAAGD M7 m DEKLERK&ZN VLAARDINGEN nR ROTTERDAMMER Pagina .3 VRIJDAG 5§ MAARTt flSSë SBk vooruitstrevend ut desstn en coupe 149.- 169.- 189.- 198- 219.- dit is 'n kans! (Van een medewerker) SCHIEDAM Het deze week feestvierende HBSS heeft donder, dagavond m de grote zaal van Musis Sacrum gerecipieerd en het bestuur heeft van de zeer vele aanwezigen een lawine van mooie woorden en felicitaties in ont vangst mogen nemen Bovendien regende het geschenken. Naast de talrijke bloemstukken werd d§ jubilerende vereniging zeven nieuwe ballen rijker, vier grens rechtersvlaggen (geschonken door grensrechter H. A. Bollen), een Hok voor de bestuurskamer (van trainer A. Bierhuizen), di verse vlaggen, "-en scorebord, een wedstrijdbord en cadeaux onder couvert. J'r^Jano eti montert Scorebord spaar... door nu te kopen Zandbak CALLENBURGSTRAAT 41 KANTOORINSTALLATIES A1^ sasjgsfsa CCHIEDAM Een op de zes 3 Nederlanders lydt aan rheu ma; gemiddeld dus byna éen ia ieder gezin. Om. deze ziekte te bestryden, maar ook om de zieken te helpen en te steunen is aller medewerking noatg. Hiertoe roep ik u op' De collecte voor de rheuma- bestrydmg, die morgen wordt gehouden, beveel ik ten zeerste it aan. De burgemeester van Schiedam, H, Roelfsema. Superieure, hoogwoordfge komgaren -Trevira 55/45 ii het uitverkoren mafe- riool voor deze meesfer- ii|ke kostuums, Styled by Stefono. ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM t ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VIAARDINGEN t LEIDEN ZEIST ARNHEM Weil KruiiLod® Korf® Hoogstraal Me»nt Katendr log«tdi|Jc Wmk»!c«fttrwm Hoogilroal Winkelcentrum Liesveld Haarlemmer straat Slotiaon Winkelcentrum P-esikhocf Onder de aanwezigen bevonde nzch onder meer de beren J Kalis1, aart fCSU) A. de Jong (SBLO) J C Bronne- man M van Dijk J Bijloo, J v d Mevde ds P R Everaars commissaris K. Rijpma consul J Bergijk en zeer vele anderen Niet rnmder dan 138 handteke ningen telde het receptieboek. toen de heer J D Degreef tegen hall tien alle aanwezigen voor hun moedgevende woor den felicitaties en de ware bloemenhul de Intussen had het voltallige bestuur reeds diverse sprekers aangehoord, waarvan de heer A de jong namens de SBLO, de Sportraad en de SG de rij SCHIEDAM De oecumenische raad van kerken houdt zondagavond om zeven uur een oecumenische dienst m de Opstandirgskerk Dr K J Kraan gere formeerd predikant van Rotterdam, zal in deze dienst de predikint verzorgen SCHIEDAM De commissie voor het Oper Deurwerk van de hervormde gemeente houdt zondagmiddag om vijl uur m de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat een dienst Ds D Broers, her vormd predikant te Amsterdam, zal pre ken over het onderwerp „Jezus en Zijn reisgenoot' «•M- (01898) -3697 Gebouw Irene: SVV. Demos cabaret avond, 20, Musis Sacrum: SVV HBSS, v ariéte-avond, 20 Tivoli: Jongerensocieioit Guillaume 20, Irene: Cefa-voorstelling, 20, Stichting Hulp buiten], werknemers, contactbijeen komst, 20, Arcade: Samenw, Indische Ne derlanders, contactbijeenkomst, 20, Bea trix: Fersoneelsver. Stand aart, contact bijeenkomst, 20 Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28 Uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (bgg 010 - 115588 en 01898 - 6619 Agentschap: J v Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel 152400 Klachten bezorgen: Agentschap (adr He boven) dag. van 1830-19 30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; Alarm brandweer 269123, Alarm G G enGD. 269280 Apotheek; Gouda, Groenelaan 127, teL 168035. opende Hij wees op de zelfwerkzaam heid, die bij HBSS en m Schiedam heel groot is, getuige het werk dat op Harga voor de sportjeugd wordt gedaan. De heer J Bijloo legde het accent op de vriendschap, het jeugdwerk en het be lang van de cursussen die daarvoor wor den gegeven waarna hij samen met competitieleider E. Roelfzema de Rotter damse groen-witte Bondsvlag overhan digde De heer J, v d Meyde (competltlelei- der KNVB en voorzitter VCV) bracht hulde aan de pioniers die hebben doorge zet en daardoor veel lof en waardering verdmen De hee. v d Meyde zei, dat de naam HBSS een begrip is geworden en namens de KNVB mocht hij een tastbaar bewijs overhandigen, namelijk de rood- wit-blauwe KNVB-vlag De directeur van de Chr Technische School, de heer H v, d Wal prees HBSS omdat het zonder toto-deelname het hoofd boven water heeft weten te hou den Hij vindt de voetbalsport voor de jeugd een pracht vrijetijdsbesteding. De CTS heeft reeds mogen meehelpen aan de bouw van het clubhuis onder het motto „Door de jeugd, voor de jeugd". De heer Van de Waal kwam met de verrassing voor de dag. dat donderdag morgen een scorebord op het veld was geplaatst, waarbij hij vooral de naam van concierge C P C den Boer noem de, die hiervoor veel heeft geijverd. Een tekening van het bord overhandig de de heer .- d Waal aan het bestuur, waarna de jubileumcommissie van HBSS met achterbleef en een klok aan bod. Voomter Breevoort kreeg daarna even tijd enkele sprekers te bedanken, waar na de sprekersrij weer werd voortge zet De heer M Leerling (van onze sportredaktie) huldigde HBSS voor de grote aktii iteiten die men aan de dag heeft gelegd en wenste bestuur en spe lers over enkele maanden het kampi oenschap en promotie naar de tweede klas toe De heer H Roozenbeek sprak als voor zitter "an ODI over de vooral de laatste jaren zeer hechte band tussen HBSS en ODL Hij wenste dat die band bestendigd (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM net bestuur van de Stichting Viering Nationale Feest- en Ge denkdagen, kortheidshalve Oranjevereni ging genoemd, houdt op 30 april en op 5 mei «en aantal evenementen, waa.ran vooral de Lichtstoet op 30 april neer spectaculair belooft teworden. Boven dien zal er op de vooravond van Konin ginnedag een lampionoptocht worden ge houden. Ook zijn er kinderspelen voor de leerlingen van de lagere scholen geor ganiseerd. Zaterdag 30 april zal de negende Lichtstoet door de straten van Schie dam trekken. De comrhissie stelt zich als doel de optocht in de wijde omtrek van Schiedam bekendheid te geven Ook uit andere gemeenten kan men aan de optocht meedoen De Lichtstoet Schiedam, die het sluitstuk van de Koninginnedag zal vormen, wil een plaatselijk evenement van allure worden Elk jaar nam het aantal deel nemers toe Vorig jaar waren dat er 65 In een folder zet de commissie de doelstelling van de optocht uiteen Het gaat om de originele ideeen Voor bedrijven, middenstanders, verenigin gen en voor scholen is er een unieke kans om kunstzinnig, beschaafd en bo venal doeltreffend de aandacht te trek ken tan tienduizenden toeschou wers Door deelnemers aan de Lichtstoet mag geen propaganda worden gemaakt voor een politiek- of daarmee, naar het oor deel van de commissie, gelijk te stellen doel Het niet nakomen van deze bepa ling heeft uitsluiting van de deelname tot gevolg Voor het verkrijgen van inlichtingen kan men zich wenden tot de heer A M. Schoof, Lange Haven 77, tel 268812 De lampionoptocht op 29 april zal starten van het centrale punt. het grote plein aan de Broersvest HS heer J. v d. Meyde overhandigde donderdagavond, tydei s de recep tie van HBSS m Musts Sccrum, na mens de KNVB de bondsv ag zou blijven, waardoor men samen één Frot Christ, sportcentrum kan gaan vor men en bouwen. De waarnemend voorzit ter van de Chr Sportfed. Schiedam, de heer W. T. de Gids voegde bij zijn feleici- taties een cadeau onder couvert. De CJV was vertegenwoordigd door de heren "W. F de Wolïf en F Plaisier, die een nieu we bal overhandigden De voorzitter van de SSV, de heer L Schotting, brak een lans voor sportief spel in het algemeen, al gaf hij te ken nen dat de naam van HBSS zeer goed bekend staat Schiedamse Boys-voorzitter J A. M v Geene vroeg meer eenheid onder de plaatselijke verenigingen, voor al wanneer dit het bespelen van eikaars velden of het gebruikmaken van kanti ne s betrof. Wacht geen dag langer nu het voorjaar Is, om Uw kleine van de zo zeer ontbeerde frisse buiten lucht te laten genieten. Zorg dus dat er ook bij U deze Uchtiopende, vlotte wandelwe gen gereed staat, zodat er uur verloren gaat. Een partij wand el wagens van 72.50, geheel verchroomd, met spatborden en vering, verstel bare rugleuning en voetenplank je, en geheel opvouwbaar. Een zeer solide wagen met hoge wielen en rem. compleet mee tasje achter rugleuning en een haak voor Moeders tas, deze luxe wandelwagens kiest U mor gen uit voor iets meer dan veertig gulden. BI Voor zijn dat unieke '-"JVW kansen - en u hebt vast wel een kamer, die op zo'n coupon tapijt ligt te wachten. Wij hebben: „Roma" haargaren verzet bouclé in diverse kleuren, 100 cm breed voor 13.80 per meter: .Victoria" prima haargaren verzet bouclé in gedekte tinten, 130 cm breed per meter 16.80; .Arizona" bouclé tapijt van de K VTzeer zware kwaliteit voor ntensief gebruik, 130 cm breed, per meter 22.80, „Rival" origineel Desso structuur tapijt van zuiver wol, 100 cm breed per meter 27,80. Bij rï-aar hebben wij coupons voor 50 kamers. Wees er vlug bij en profiteer van deze voordelige coupon aanbiedingen maandag gesloten COMPLETE WOftfNGiNnCHTTNG fÖTTBeWfiCWKMMTTTECKCVLBSïïWïïiiTCYJEVTnïrTKORfl Morgen om 9 uur begint m onze Baby-afdeling beneden de ver koop van deze elegante, solide en lichtlopende wandelwagens, in twee frisse ruiten en in effen donker blauw. voor Ce4o tel. of schrift, best. (Tan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De ervaringen met de in 1963 ingestelde Centrale Schoolbiblio theek rijn zo gunstig dat B. en W. ook voor de leerlingen van de derde klassen der lagere scholen aansluiting bij de Schoolbibliotheek bij de gemeenteraad bepleiten. In een desbetreffend voorstel schrijven zij dat het onderwijzend personeel met enthousiasme zijn medewerking verleent en dat de kinderen (van de klassen 4 tot en met 6) gretig lezen, hetgeen hun ont wikkeling ten goede komt Vanuit onder wijskundig standpunt acht het college ook voor de leerlingen van de derde klassen aansluiting bij de bibliotheek zeer aanbevelswaaxdig. Voor de aankoop van zestig boeken van elke derde klas van de glo-scholen is een totaalbedrag van 14,608 nodig. Hier voor is geen extra krediet nodig, want dit bedrag is nog «ver van vroegere kre dieten, De uitgaven voor de klassen 4,5 en 6 zijn namelijk lager uitgevallen dan begroot. Wel is een extra krediet van ƒ18100 nodig voor de plaatsing van een zandbak SCHIEDAM Hoewel de subsidie van de gemeente voor de Stichting Schie damse Muziekschool bij de behandeling van de gemeentebegroting op 87.200 werd gesteld met als voorwaarde dat dit bedrag voor de komende jaren het maxi mum zal zyn, steilenB en W de ge meenteraad thans voor de subsidie voor 1966 nog met 10 142,05 te verhogenm Uit de begroting van de Muziekschool voor het jaar 1965/1966, die het bestuur eerst pp 14 januari 1966 bij de gemeente heeft ingediend, blijkt namelijk een nade lig saldo van 97 342.P5, dit is 10142,05 hoger dan de toegekende subsidie In hun voorstel aan de raad schrijven B en W. dat deze overschrijding het on vermijdelijke gevolg is van de steeds voortgaande kostenstijgingen Hoewel deze nogere uitgaaf de gemeente thans wel ongelegen komt, stellen B en W de raad voor een aanvullend krediet te voteren (Van een onzer verslggeve.>> SCHIEDAM Evenals verleden jaar bestaat voor de scholieren gelegenheid in de Paasvakantie tegen een verlaagd ta rief vijf extra zwemlessen te volgen op 8, 12, 13. 14 en 15 april De lessen zullen bestaan uit een instructie van een half uur en een kwartier vrij-zwemmen De gelegenheid tot het volgen der lessen staat alleen open voor jongelui die het schoolzwemonderwijs volgen Er zal worden geoefend voor het diploma „Ge oefend zwemmer" De tussenklas werkt aan de eisen voor het „Bewijs zwem- proef' en voor de beginners zal een der instructeurs in het water zijn om de jongens en meisjes over het „dode" punt heen te helpen. Dit alles in het Sport- fondsenbad aan de B K laan voor de jongere leerlingen van de BLO-scholen aan de Burg. Honnerlage Grethelaan (de jongelui graven nu de gazons uit en daardoor verzakt de tegel- bestrating) en voor het op niveau bren gen van de speelplaats met omliggende groenstroken bij de Burgemeester Ver- veenschool aan de Nachtegaallaan. De speelplaats is dermate verzakt dat er bij regenachtig weer zulke plassen ontstaan dat spelen onmogelijk is. Voor het treffen van voorzieningen aan het honkbalveld van de Soft- voet en handbalvereniging Schiedam vragen. B. en W. de raad een krediet van ƒ4008. Deze vereniging is verleden jaar gepro moveerd en omdat de hogere Masse ook hogere, eisen aan de velden stelt voldoet het honkbalveld op het sportpark Harga m zijn huidige staat niet meer. Te zijner tijd is nog een extra krediet van ƒ6000 nodig voor het verwijderen van ter plaatse aanwezige persleidingen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Gereformeerde ge zamenlijke jeugdverenigingen „De Licht boei" hebben een aktueel onderwerp op de agenda van de zondagavond om acht uur in de Magneha Deikerkr te houden vergadering geplaatst- De heer Vf. van Ravens, secretaris van de AR-kiesverem- grng „Nederland en Oranje", heeft men namelijk bereid gevonden een terugblik te komen werpen op de verkiezingsuit slagen en daarna zijn visie kenbaar te maken op de komende gemeenteraads- verkiezingen. Leden zijn welkom. EXPOSITIE ADRIAAN VAN DER VEEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zoals men weet zijn er in Scniedam twee evenementen tijdens de Boekenweek op 29 maart in Musis Sacrum „Een avondje Nederlands" met Seth Gaaikcma en op 31 maart m de aula van het Stedelijk Museum „Wat is een moderne roman"", lezing door Adrl- aan van der Veen De Gemeentelijke Openbare leeszaal en bibliotheek heeft in de gang een ten toonstelling over leven en werk van Van der Veen ingericht Boeken, kranten knipsels, beschouwingen over de auteur cn criticus maken de kennismaking mei hem en zijn werk niet moeilijk. Voor wie er zich in wil verdiepen belooft het een goede avond te worden, temeer om dat de auteur in een discussie nader wil ingaan op wat de jonge Amerikanen nu vinden van onze literatuur. Adriaan van der Veen werd op 16 de cember 1916 in Vonray geboren. Hij kreeg een opleiding m Brussel onder lei ding tan Jan Greshoff en was gedurende de oorlog m Amerika Hij verbleef onder meer aan de Columbia Universiteit in New York, en was van 1941 tot 1946 ambtenaar bij de afdeling Voorlichting van. het Nederlands Informatiebureau in New York Van der Veen was redacteur van Cutermm, Letterkundig redacteur van de NRC en bestuurslid van het Ne derlands PENcentrum in Amsterdam Adriaan van der Veen woont nu in Den Haag, en doceerde verleden jaar moder ne letteren als „visitmg professor" aan San Francisco State College in de gelijk namige stad Zijn eerste bundel verhalen was „Oefe ningen", merkwaardig om de surrea listische experimenten Hij behandelde het anti-semitisme in „Het wilde feest" Zijn taal is nuchter, de stijl bondig, de doelstelling wordt romantisch genoemd. Wtj zag en op de tentoonstelling in de GLOB van hem De boze vrienden, Alibi van het onvolkomen hart, De man met de zilveren hoed. Doen alsof, en Het wilde feest, dat in 1953 werd bekroond met de Van der Hoogtprijs. Zijn nieuwste roman Een Idealist zal op 31 maart eveneens ter sprake komen Van der Veen ziet verband tussen ce moderne literatuur, beat en pop art en zal dit uiteraard ook toelichten. De toe gangsprijs is 1,50, reductie voor scholie ren en CJPhouders, kaarten verkrijgbaar bij de boekhandelaren, bibliotheken en het bureau SG aan de Plantage. Waar U mensen en handen te kort komt kunnen machines U helpen. Profiteer - Mechaniseer' Schrijven, optellen, aftrekken, fak- xurerenja zelfs Uw gehele boekhouding kuntUmechaniseren. Maak het nieuwe U eigen' Bel 9063 of kom en overtuig U In onze showroom m WE het al waren behoe ven we in Rotterdam niet bang te zijn voor „rellende" beden, zoala m Amsterdam. Dat concludeer ik uit het felle requisitoir van officier van justitie mr. P. A. H. Bos tegen twee jongelui, die er maar eens op los waren gaan timmeren. Ze had den eerst een glas of twintig bier op. Geweldpleging moet bij de wor tel worden uitgeroeid, zegt mr. Bos. Jan Hagel wordt opgepakt. Dit is een schoolvoorbeeld van geweldple ging. Nader verduidelijkte mr. Bos (die, zo vertelt men mij, wel eens „inquisiteur van justitie" wordt ge noemd) dat men deze woorden met verkeerd moet uitleggen. De reden van de eis (een jaar cel) was dat het tweetal dit feit al voor de tweede maal pleegde. De officier wilde geen vergelij- kmgen treffen met de provo's in Amsterdam. „Ik heb alléén maar gedoeld op de openlijke geweldple gingen in dit arrondissement". En hij beschreef de verdachten als „rot jongen®, zoals die altijd wel voor komen." Provo's zullen in Rotter dam niet zijn. Daar is deze stad geen voedingsbodem voor". Geen vergelykmg dus, maar mr. Bos is hiermee toch op het terrein van de provo-kwestie aangeland. Kenne lijk is het Amsterdamse gebeuren mede aanleiding voor deze waarschuwing over de hoofden van verdachten, advokaten en recht bank heen tot het pubkek. Ik kan het me best indenken dat mr. Bos dit even kwijt wilde. Voor sommigen kan het nodig zijn dit nog eens te horen. En daarbij te denken aan de manier, waarop de politie optrad tegen de figuren, die de orde verstoorden in bijv. de Beij- erlandselaan, de Franselaan, bij de Beurs e.cL In enkele gevallen zijn zij direct opgepakt en zagen ze zich zeer snel voor de rechter. De enige afdoende manier om dit kwaad te smoren, lijkt me. Bijkomende omstandigheid is misschien dat de Rotterdammers gewoon „te moe"* zijn om 's avonds nog een? verve lend te doen. Moe van hun drukke» lawaaierige stad, die palen slaat en gaten, graaft, die slooft en slaaft voor de economie van Nederland, ja ook die van Amsterdam... 't Zit erin, nietwaar? Mocht ie mand het ei aiet mee eens zijn, dan hoor ik het wel. Dat zo'n offi cier van justitie zich eens boos maakt kan helemaal geen kwaad.- "DOOS ZIJN ze ook in. Schié- dam, boos op de spoorwegen/ Getuige het artikel, dat ik in hei maandblad De Schiedamse .'Ge-» m eenschap vond. Daarbij staat afge drukt een zeer merkwaardig reisbil jet. Ik heb gepoogd het ook te laten afdrukken op dit papier, dat na let zing is bestemd voor viskoppen e.d. Hopelyk kunt u het lezen." U vindt er de kritiek in die vele Schiedam mers op de NS hebben. Die spoor wegen dan, schoven wat aan de dienstregeling. Hoewel zij zo'n mooi station hebben laten bonwen vonden ze toen dat de stad, die straks het Rijnmondkantoor gaat herbergen, best eens een paar keer per dag kan worden overgeslagen als stopplaats. En daarom zoeven er nu regelma tig treinen langs de fraaie, grote perrons zonder „aan te leggen". Nu het reisbiljet Volgens het blad werd dit verstrekt aan een reiziger, dje komend uit het zuiden tot zijn schrik merkte dat de trein Schiedam gewoon het voor wat het is. öp dat moment verscheen de condukteur om het kaartje te zien. Hij constateerde dat de reiziger op een traject reed, waarvoor deze niet had betaald. Dialoog: „Ja, maar vroeger stopte deze trein toch in Schiedam"- „Kan_ wel -wezen, meneer, maar ik heb in Rotterdam afgeroepen, dat wij er met stopten". „Dat heb ik met gehoord" „Kan wél zijn, maar u moet nu een kaartje ko pen". Het bonnenboekje werd ge trokken en verdere protesten baat ten met Dat was dan één gulden vijftig. Een gulden voor een retour Schiedam-Delft en vijftig cent toeslag wegens het onregelmatige van de gang van zaken. Het „ver grijp" gebeurde om kwart over acht 's avonds Het blad De Schiedamse Ge meenschap vraagt zich nu af en terecht meen ik: „"Waarom als de reglementen nu per sé bijbeta ling gebieden is de condukteur eigenlijk niet met een avondretour op de proppen gekomen?" Ik zou er aan toe willen voegen: „Waarom wordt Schiedam eigenlijk overgesla gen? Dat zou ik nu wel eens willen weten. Wat is de noodzaak van de ze maatregel? Komt het omdat er steeds megr stations op de z.g. oude lijn worden gebouwd. Wat de NS met de ene hand geven halen zé met de andere dus weer terug, denk ik nu. ïi> in iitéi tr^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1