top orm Inspectrice begon met rayon van 600 H. J. Glas. z weg van haar" kleuterscholen m In 17 jaar bekend .Z.-Holland en Zeeland Ilenny Troost opende sportpark Drie Boeren in Eerste Kamer Financieel weekoverzicht invloed op koerspeil Economische groei vijf procent BANDRECORDERS COUZY Dode bij botsing Zusterhuis in Amersfoort uitgebrand Spreekcursussen in Boerenpartij Radio Caroline is in nood De Stam Fokkelman Niet eenvoudig Bewondering Prijswinnaars puzzel nt- ROTTERDAMMER pagina 3 -A ZATERDAG 26 MAART 1966 de GRATIS TOP-FORM catalogus 1966 ligt voor U klaar! in Rotterdam uitsluitend bi] Mariniersweg 39-47 afdeling Windsor en Oud-Hollands: Meent 7a Nwe Binnenweg 288-294 Nwe Binnenweg 3^ D OTTERDAM Velen zullen zich maar moeilijk in kunnen denken dat de actieve mejuffrouw H. J. Glasz op 1 april haar werk als inspectrice van het kleuteronderwijs neerlegt. Ze ventien jaar lang was zij er om met de inzet van haar gehele persoonlijkheid een steentje bij te dragen tot de verbetering van thet kleuteronderwijs. In. 1948 zegde directrice Glasz de school voor voorbereidend onderwijs in Leiden vaarwel om naar Dordrecht te gaan. Sinds die tijd werd zij voor zover zij het nog niet was een bekende figuur in het zuidelijk ge deelte van Zuid-Holland en Zeeland bij allen, die op de een of andere manier met het kleuteronderwijs te maken hebben. Alle min of meer gedecideer de commentaren ten spijt, is de verkiezingsuitslag voor ons per soonlijk nog steeds een groot mysterie. "Wie heeft van wie ver loren en waarom? Wie heeft van wie gewonnen en door ivelke oorzaken? Ons analytisch ver mogen faalt hier minstens zo ho peloos als de stemmachines van Maasdriel. Aan de harde feiten, als daar. o.m. zijn de schrikba rende winst van de Boerenpar tij en het bijna tragische verlies van de PvdA, valt natuurlijk niet te tornen, maar van de duizend en één verklaringen die van die feiten in omloop zijn, heeft nog niet één ons werkelijk kunnen overtuigen. jr\E effectenbeurs heeft met ge- mengde, gevoelens kennis ge nomen van de Statenverkiezingen. Enerzijds was er voldoening over het feit, dat de PvdA „een dreun" gekregen heeft, die flink is aange komen, anderzijds betreurde men het, dat de negativistische elemen ten belangrijk versterkt uit de strijd kwamen. Van invloed op het koerspeil was de jongste stembus niet. De.handel bleef van beperkte omvang, maar de toon was iets vriendelijker. EN PLATENSPELERS ALLE GOEDE MERKEN BU Geen daling Internationaal De issue heeft gefaald omdat de kiezers meer geïnteresseerd bleken in de eigen privé-welvaart (en de gebreken daarvan) dan in utopis tische dromen over de maatschap pij van morgen. Vondeling heeft gefaald als exponent en promotor van die issue. Hij is niet de man geworden van meer wegen, hui zen, bruggen en beter onderwijs, maar de man van de hogere be lastingen. BELEGGINGSFONDS BINNENVAART geklik de complete TOP-FORM collectie 1966 van alle kanten! Direct doen... stuur een kaartje of kom even lange: u krijgt de fraai geïllustreerde meubelcalalogus ge heel gratis. afdeling modern en klassiek: afdeling woninginrichting: afdeling klassiek; officieel erkende TOP-FORM adviseurs Toen een gewapende man het waren- buis van Sam Goldstein in Boston bin- fnenkwam met het bevel „al je geld", zei f de eigenaar: „Ik kan maar eif dollar f missen". De bezoeker streek dat bedrag Sop en ging. Een maai In de twee jaar moest zij de kleuterscholen in haar rayon bezoeken. De hoofdleidsters en leidsters hebben aan deze bezoeken goede herinneringen. In de loop der jaren hebben zij mejuf frouw Glasz leren kennen als een zeer bekwame en sympathieke inspectrice, met wie zij steeds een aangenaam con tact hadden. Dit biijkt ook wel uit het feit dat haar op 30 maart in. Kunstmin in Dordrecht een afscheidsreceptie wordt aangeboden. Maar ook mejuffrouw Glasz bewaart plezierige herinneringen aan haar bezoeken. VWtttt» (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met het onthullen van een gedenksteen waarop de woor den: „Eerste steen gelegd door Hans Bakker,, oud 4 jaar op 24 april 1965" heeft de heer H. Troost vrijdagavond het Zwart Wit-v'omplex De Vaan in Rottcrdam-Zuidwijk officieel geo pend. Toen direct daarop de bedeesde Ireentje Wit (5 jaar) en Arja van Herwijnen <17door het drukken op diverse knoppen de lichtinstallatie in werking stelden en tegelijkertijd de heren C. J. Nieuwstratcn sr, \V. Hui- zer en J. H, Baan buiten de vlaggen hesen, was de officiële openingscere monie verricht. Tijdens een receptie die door een lange rij van sprekers uitwaaierde tot het middernachtelijk uur hebben daar na velen hun bewondering, waarde ring èn erkentelijkheid voor "net werk van Zwart Wit paar voren gebracht. Wij doen een greep uit het vele dat in de stampvolle kantine is gezegd. De heer F. Remmers als KNVB-verte- genwoordiger: „De capaciteit in zijn totaliteit is voor het zaterdagvoetbal enig in ons land, is het mooiste wat ik de laatste jaren heb gezien en is stellig geschikt voor alie wedstrijden die de KNVB organiseert. Dus ook interlands." Als vertegenwoordiger van het VCV zei de heer J. v. d. Meijde: „Ik ben zo blij dat u een daad hebt gesteld waarmee wij in de strijd tegen de toto kunnen werken. Ik ben diep onder de indruk waarmee u vooral ook vorige week met de dankdienst, alles hebt aangepakt." De heer C. de Greef als vertegenwoordi ger van de Raad v.d. L.O.: „In ons coUege is grote waardering voor uw werk." De heer W. Grashoff namens de NCSU: „Dank voor het geld dat u uit de kerkkollecte onze organisatie aanbood." Daarna kwamen er felicitaties van drie junioren van RSM, de Hil- versumse club Altius. de afdeling Rot terdam, de Geref. Kerk (een bijbel cadeau), het clubhuis De Boei, Feyen- oord en nog veel meer. Voor dat dit al werd gezegd, had de heer C. L. Vaandrager als voorzitter na een openingswoord de heer H. Troost als aandenken een grote zilve ren sigaretten- en sigarendoos aange boden en had de heer H. Troost voor afgaande aan zijn openingsdaad gesteld dat niet hij, maar vele tiental len werkers in het middelpunt dienen te staan. Werkers van ''et eerste uur uit de twintiger en dertiger jaren, werkers van het heden als b.v. een Arie v. d. Wel die in het werkers team het-moreel hoog hield. De felicitaties van tientallen vereni gingen, dé regen van cadeaus en tele grammen maakten (het geheel tot een groot feest, „Wat in een kleuterschool zo boeiend is. zijn de kinderen. Als ik binnenkom is laten de kinderen vat* hun werkstuk- jes zien of vragen ze wat ik kom g doen." Wellicht maakte mejuffrouw Glasz er zich dan met een „even naar jullie kij ken" van af, want wat ze allemaal deed is niet in een paar woorden te vertellen. Slej uffrouw Glasz heeft er zeil ook nog een beetje moeite mee. Toen we bij haar waren zei ze ten- g minste: „Ja wat doen we eigenlijk. Ik zal jjf het proberen samen te vatten. En na een lange pauze (waarin de koffie werd ge zet) sloeg zij er de wet op na. „Dit wetsartikel niet overnemen hoor, want dat,klinkt zo saai. Er zit juist een heleboel goeds en leuks achter." Het bleek dat zij dus onder meer de kleuterscholen moet bezoeken. Datis niet zo'n eenvoudig karwei als wel lijkt. „Voor de wet" (zoals mejuffrouw Glasz de periode' noemt van 1948 tot 1956 toen de wet op het kleuteronderwijs in wer king trad) had zij het rayon langs de lijn Hoek van Holland-, Rotterdam-, Vreeswijk-, Tholen en geheel Zeeland. In totaal ruim 600 scholen, die met behulp van trein, bus en yeërpont bezocht moesten worden! „Na de wet" werd het korps uitgebreid en viel Zeeland van haar rayon af. In IS61 „liet zij Rotterdam los", maar deson danks hield zij toch nog een rayon om ,u" tegen te zeggen. Daarnaast waakt zij er voor dat de verordeningen worden nageleefd, geeft ze inlichtingen aan de hoofdinspecteur en doet ze aan hem en aan gemeentebesturen voorstellen. Voorts is er heel wat correspondentie af te werken en zijn er bemoei—ilssen met de scholenbouw. Over dat laatste is mejuffrouw Glasz nog niet zo te spreken. „Er moeten veel meer scholen komen, vooral in de nieuwe wijken. De bouwvergunningen laten echter zo lang op zich wachten. Maar dat is dan ook zo ongeveer het enige uitgezonderd dan nog het perso neelsgebrek op het platteland waar over zij niet tevreden is. Vroeger was het heel wat slechter. Voor de wet in werking trad financierde het rijk niets. Soms aeden de gemeenten het, maar meestal waren de scholen ia handen yan verenigingen. 70 zullen zich velen mejuf frouw Glasz blijven herin neren: sprekend bij de opening van een kleuterschool. De kinderen waren vaak slecht ge huisvest, onbevoegde leidsters badden soms het heft in handen en de salarissen waren bijzonder- slecht. „Maar lk moet daartegenover stellen dat er veel school besturen en leidsters waren, die met veel liefde van niets iets wisten te maken. Daar heb ik veel bewondering voor. Nee. 't was vroeger niet alleen maar huilen, al waren er verschrikkelijke toestanden. En nu is het niet alleen maar lachen... - Tegenwoordig Is ook de werkwijze op de kleuterscholen veel verbeterd. Men werkt met ander materiaal en men heeft gelukkig het standpunt laten varen dat het „onderwijs" op de kleuterschool ge richt moet zijn op het lager onderwijs, Nu worden de kinderen meer Individueel benaderd. De leidsters hebben door hun kennis van de psychologie beter geleerd op wel ke wijze zij het kind kunnen ontwikke len en leiden. Mejuffrouw Glasz is met ons eens dat er veel veranderd is. „Ja, enorm" zegt ze. Maar dat ook zij daar heel veel voor heeft gedaan wil ze niet horen— (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG In september aan staande treden 37 van de 75 Eerste- Kamerleden af, die gekozen werden door de Statenleden in 'de provincies Zuid- Holland, Gelderland, Overijssel, Gronin gen en Drenthe. Aan de hand van de onofficiële uitsla- .gen der gehouden Statenverkiezingen is berekend, dat de samenstelling van de Eerste Kamer in september als volgt kan zijn: De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsbiad van 19 maart zijn: H. Lap. Sophoklesstraat 99 te Rotterdam 5; J. Wapenaar, Am. Hoogvlietstraat 72 te Vlaardingen 2,50 en J. J. van Es, Troelstrastraat 2 te Alblasserdam 2,50. O In Ceylon zijn elf officieren door de regering geschorst wegens medeplichtig heid aan het komplot tegen de overheid dat in februari is ontdekt. Elke analyse van 'wat woensdag Is gebeurd, moet noodgedwongen beperkt blijven tot een aaneenrijging van veron derstellingen, waarvoor geen enkel be wijs is te leveren. Deze politieke aard verschuiving (want dat is het naar Ne derlandse begrippen) vindt z'n oorsprong in een bijzonder ingewikkeld complex van oorzaken. De fout van som mige commentatoren is. dat ze slechts één verklaring als de enige juiste presen teren. Men kannu wel zeggen, dat de ver kiezingsuitslag een duidelijke veroorde ling van het regeringsbeleid betekent, maar dat is het niet alleen. Er zit ook een duidelijke kritiek in op althans de liberaleoppositie, die met haar beroer de bezuinigingsplan het tegenstanders van het kabinet-Cals wel bijzonder moeilijk heeft gemaakt om "VVD ie stemmen. De winst van de Boerenpartij is niet alleen een veroordeling van het regeringsbeleid, maar van de héle poli tiek, inclusief die van de constructieve oppositie. Er doen meer simplificaties de ronde. De gebeurtenissen rondom het huwe lijk, zo zegt men terecht, hebben de uitslag sterk beïnvloed. En het verlan gen naar wettelijke maatregelen tegen „Zo is het en naar een (nog) krach tiger politie-optreden tegen de hoofdste delijke straatschenders heeft de mensen in de armen van de Boerenpartij gedre ven. Maar waarom hebben die mensen dan uitgerekend een partij genomen, die zelf voortdurend met de politie over hoop ligt? Zijn de gebeurtenissen in Hoiiandsehe Veld al vergeten? En wat „Zo is het..." betreft: waarom heeft het verzet daartegen veel meer de Boeren partij In de kaart, gespeeld dan de CHU? De heer Beernink Is op dit punt toch even duidelijk geweest als Koe koek C.S.? "Waarom hebben van de uitbarstingen van orangisme wel de CHU en waarschijnlijk ook de Boerenpartij ge profiteerd, maar niet de VVD, die om zich van alle republikeinse blaam te zuiveren zelfs een van haar - veelbelo- vendste politici op straat heeft, gezet. r\VER DE FACTOREN die de vrije L? boeren aan hun triomf hebben ge holpen. zullen zich de komende maanden politici, politicologen, sociaal-psycholo gen en wellicht ook een paar psychiaters het hoofd gaan breken. Het onbehagen van de Koekoek-stemmers moet worden geanalyseerd. Onbehagen waarover? Heerst nu in Nederland dezelfde stem ming die in 1935 de NSB op 8 pet. bracht? We geloven het niet. De omstandigheden zijn totaal anders. In 1935 was er een economische crisis, heerste er verschrikkelijke werk loosheid. Dat leidde niet tot onbehagen, maar tot wanhoop, die door de „sterke man" Mussert demagogisch werd uitge buit. Naarmate het nationaal-sociaiisme meer en meer het masker afwierp, ver-, minderde Mussert's aanhang en in- 1937 was de NSB alweer gehalveerd. Anno 1966 heerst er welvaart- Wel iswaar niet In alle opzichten voor groe pen bedreigde boeren en middenstan ders die op. sanering zitten te wachten, wel echter voor de stedelingen, die Koe koek aan zijn 6,7 pet, hebben geholpen, Hun politieke keuze spruit niet voort uit wanhoop om gemis, maar nlt een diepge worteld wantrouwen In de „hoge Haagse omes die mooi weer spelen van' onze centen". Die stemming Is maar een slap aftreksel van de emoties die in '1935 het beeld beheersten, maar het effect is hetzelfde: een ruk. naar extreem rechts. De staatsmaehinerie is veel mensen te ingewikkeld gewo-den. Ze kunnen de. werking ervan niet meer doorzien. Wat niet doorzichtig is, wordt vreemd en geheimzinnig en wekt wantrouwen op, in het ergste geval haatgevoelens. Men waant zich een speelbal van duistere machinaties. Dat soort sentimenten wordt dagelijks gevoed door bladen als De Telegraaf, die suggereren dat het in Den Haag „één grote bende" is. De man die daar- MYSTERIE op speelt, vindt een willig gehoor bij mensen die mét hem menen dat. mi nisters zichzelf verrijken. Kamerleden leugenaars zijn, de rechterlijke macht een corrupt zootje Is en ambtenaren, verordeningen en belastingen alleen maar uitgevonden zijn om mensen doel bewust te kwellen. IAAT IS HET GEHEIM van Koe- koek's succes: mobilisatie van het wantrouwen. Waar hij voor is doet niet terzake (wie heeft ooit z'n beginselpro gram gelezen?); hij moet het hebben van de mensen die „tegen" zin. Voor velen heeft hij de image van het een voudige, dappere boertje, dat het toca maar durft op te nemen tegen de zelf verzekerde heren van het Binnenhof, dat de moed heeft om temidden van een hoop ingewikkeld geklets precies te zeg gen waar het op staat. Davld tegenover Goliath. Massa's kie zers vinden die heroïek zo boeiend, dat ze Koekoek stemmen, ook al zijn ze helemaal niet tegen de dingen waar hij tegen is. 't Is misschien minder de be wondering voorde held dan wel de sympathie voor de underdog die hier speelt. Als Koekoek in de Kamer uitge lachen wordt, vinden de mensen dat gemeen. Ze lachen niet mee, maar erge ren zich aan de lachers. zetelverdeling: nieuw oud 26 26 PvdA 21 25 (—4) 7 7 7 7 •7 PSP 2 2 1 1 SGP 1 0 (+1) Boerenpartij 3 0 (+3) 75 .75 Bij deze Opstelling is geen rekening gehouden met de mogelijkheid, dat Sta tenleden hun stem uitbrengen op kandi daten van andere partijen. Wanneer bijvoorbeeld de Statenleden van het GPV in Groningen en Overijssel en die der SGP in Gelderland en Overijssel hun stem zouden uitbrengen op de kandida ten van de AR. zou de ARP een zetel meer toegewezen krijgen ten koste van de Boerenpartij. Ook andere combinaties zijn uiteraard mogelijk. WAALWIJK Doordat een personen auto, bestuurd door de heer A.B. uit Waalwijk geen voorrang verleende op een gevaarlijk kruispunt in Waalwijk is een aanrijding met een bestelauto ontstaan. De bestelwagen vloog enkele keren over de kop. De bestuurder van de bestelwagen, de 36-jarige J. Beunis uit Kaatsheuvel is overleden. De Economische Commissie van de EEG heeft In een rapport voorspeld, dat de meeste landen van Westeuropa in de komende paar jaren in staat zullen zijn de economische groei op 4'/. a 5 procent te brengen. Men verwacht, dat de Britse groef dit jaar minder dan drie procent zal zijn. In Frankrijk en Italië zal het tempo sneller worden, maar in het bijzonder In ons land. Oostenrijk en Zweden zal het nog har der gaan. Een langzamer groei wordt vóórspeld in West-Duitsland en Zwitserland. Hoe wel de EEG-commissie zich ook wel eens vergist in zijn prognoses is het toch wel bemoedigend te horen, dat de econo mische groei in ons land goed vooruit gaat, hetgeen trouwens in overeenstem ming is met andere, voorspellingen, wel ke eerder zijn gedaan. De conjunctuur- test van het Centr. Bur. v.d. Statistiek over de maand februari gaf geen onbe vredigende uitkomsten en de totale order ontvangst kwam nog iets hoger uit, als gevolg van een toeneming in de buiten landse opdrachten. Laien we hopen, dat de effectenbeurs spoedig op de goede berichten kan gaan die tot dusver het afgelopen O In de nacht van vrijdag op zaterdag is een villa aan de Utrechtseweg te Amersfoort uitgebrand. De villa was in gebruik als dependance van het zuster huis van het Amersfoortse ziekenhuis de Lichtenberg. Van de twintig in het pand gehuisveste verpleegsters liep niemand letsel op. In nachtgewaad wisten allen het brandend huis te verlaten. Van de persoonlijke bezittingen kon niets worden gered. 1e MIDDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 reageren. De dividenden, zijn aangekondigd over boekjaar, kunnen bepaald niet teleurstel ler.d worden genoemd. Zo kwam de Auto Industrie „Rotterdam" met 30 procent di vidend voor de dag. waarvan 5 pröcent in agio-aandelen (v.j. 25 proeent cash), Kempkes Meubelfabriek kondigde 9 pro cent aan, waarvan 5 procent in aand., te gen 8 procent v.j., Holl. Melksuiker 14 procent tegen 12 procent v.j., Gero maakte de aandeelhouders blij- met 13% procent div. tegen v.j. 12% procent, He ro wil 10 procent geven tegen v.j 9 proeent. •Een en ander valt beslist niet tegen. Wel is het moeilijk om tegen de af waarts e stroom der koersontwikkeling iR te gaan en de hoge rente verhindert een behoorlijkherstel op de beurs. Telkens wordt de kapitaalmarkt ondermijnd door nieuwe leningsaanvragën. Deze week verscheen, de Bank. voor Ned. Gemeenten opnieuw, ditmaal met een 6% procent lening van 25 jaar looptijd tegen 99 pro cent. Het bedrag dér'lening is 109 mil joen, met het recht tot verhoging van het totale, bedrag tot 150 miljoen, als er voldoende belangstelling blijkt te bestaan. Zolang deze emissie-activiteit onver minderd voortduurt, kan men niet reke nen op een daling der rente. De aange kondigde huur-indexlening van 6 procent obl, Immofund (via een dochteronderne ming) gaat wegens gebrek aan belangstel ling niet door. Er werd slechts voor 2.6 miljoen ingeschreven, terwijl 10 mil joen beschikbaar was gesteld. De eerste poging tot' indexering van schuld gaat dus niet door. maar we hopen, dat het hier niet bij zal blijven. De jaarvergadering op woensdag 6 april van de aandeelhouders der Holland Amerika Lijn belooft weer een bewogen karakter te krijgen. Het comité bekend van de vergadering van het vorig jaar, „de Stichting tot Behartiging van de Be langen van Aandeelhouders HAL" zal op nieuw do strijd aanbinden tegen het bestuur der vennootschap. Zoals nïen 'zich zal herinneren gelukte het vorig jaar het dividend 2 pro cent hoger te. krijgen dan het be stuursvoorstel eerst luidde (van 6 op 8 procent).,Vólgens de statuten loopt de bestaansauur der vennootschap in 1972 af, zodat 2/3 van de aandeelhouders tot voortzetting zou moeten besluiten. Het bestuur wil echter reeds nu de zaak vei lig steller en aan de orde komt een statutenwijziging, welke beoogt de ven nootschap na ,31 dec. 1972 voor onbepaal de tijd voort te zetten. Het bestuur tracht de oppositie, welke vorig jaar ter vergadering bleek, te paaien met een soort dividendgarantie voc- de e.v. jaren. Dé uitkering van dividend za] preferen voor dotaties aan de reserve voor ver nieuwing en uitbreiding. De eerder genoemde Stichting wil ech ter meer weten over de toekomstige divi dendpolitiek van het bestuur, alvorens het wapen van het stemmen vóór of tegen de statutenwijziging uit handen te geven. Natuurlijk is het duidelijk, dat de Hol land Amerika Lijn zijn werkzaamheden ook na 1972 moet voortzetten, dat is een groot maatschappelijk belang, maar we kunnen ons voorstellen, dat de zo vele jaren door een uiterst magere dividend politiek getreiterde aandeelhouders meer zekerheid willen hebben over de bedoe lingen van het bestuur terzake van de toekomstige winstultdclingen, alvorens in te stemmen met het voorstel der statuten wijziging. Inmiddels liep de koers der aand. HAL deze week al op van 120 tot 135 procent. Ook andere scheepvaartwaarden lagen iets vaster in markt. Zo. steeg Van Ommeren van 205 tot 213 procent. Van de internationale aandelen was Kon. Olie in herstel. De notering herstel de zich van 145 tot 148. De Alg. Kunstzijde Unie heeft onderhands 50 miljoen geleend tegen een rente van 6% procent, koers 98% procent, zodat dit concern voorlopig van de publieke kapi taalmarkt wegblijft. De Zwitserse 5 pro cent lening van' Philips is een groot suc- cs geworden, want de lening werd zwaar overtekend. Een bewijs van de goede reputatie van het Eindhovense con cern in het buitenland. Maar ons natio naal luchtvaartfonds geniet die ook, met name in Amerika. De koers der aand. KLM was deze week 460 en daarmede steekt dit fonds Philips 118 ofwel 470) naar de kroon. Het kan raar gaan in deze wereld! Op de lokale industriemarkt steeg Mosa Tegels van 368 tot 394 procent op het gunstig verslag van deze zeer sterke onderneming, die b.v. het servies van prinses Beatrix heeft vervaardigd. Kon. Zout-Ketjen daalde verder van 720 tot 680 procent. De voorgestelde 20 procent contant dividend, ditmaal zonder 5 pro cent in agio-aandelen, stelde teleur. Het icndement op deze aandelen is klein, gerekend naar de tegenwoordige omstan digheden. Maar men dient wel in het oog te houden, dat het hier om een prachtig chemisch fonds gaat met veel toekomst kansen. Machinefabriek Hensen halveert het di vidend van 10 op 5 procent, een tegenval ler voor de aandeelhouders, die overi gens voorbereid waren op een daling van de winstuitkering. De Ned. Kabelfabriek wil een onveranderd dividend van 16 procent voorstellen, wat wel in de lijn der verwachting lag. De koers der aand'. reageerde niet op het bericht <310 pro cent). Gist- en Spiritusfabriek te Delft stelt 14 procent dividend voor tegen vorig jaar 10 procent plus 5 15/17 procent agio- aandelen. De beurs honoreerde het voorstel met een koerswinst van 12 pro cent (392 procent). Op de obligaticmarkt was de stemming iets gemakkelijker, mede door de aankon diging der nieuwe 6% procent lening centrale gemeentebank. MEPPEL De Boerenpartij heeft moeilijkheden. Er zijn «iet voldoende mensen om het grote aantal zetels in de Staten te be zetten. Er is gebrek .aan kader en sprekers die in goed Neder lands de doelstellingen van de partij kunnen vertolken. Er zijn daarom spreekcurs'is- sen ingesteld in het hele land. ook voor de verkiezingen. De cursus in Ommen vjerd toen bij gewoond door de heren J. Ubak uit Staphorst en G. Stroeve uit Gramsbergen die beiden zijn ge kozen voor de Staten van Over ijssel. Dertig vrije boeren en enkele vrije boerinnen nemen deel aan een cursus in Apeldoorn. Maar er zijn ook anderen. Dat zijn de loltrappers, die dit keer voor de grap Koekoek hebben gestemd. Ze zitten waarschijnlijk vooral onder de aller jongste kiezers, ,,'k Stem Boerenpartij, dan ken je lache" was de laatste weken een bekende kreet in de. ijssaions en patatkraams. Het Is de mentaliteit van: „stemmen is fiauwe kul, je kan er maar het beste een "geintje van maken". Onschuldiger is de categorie Koe koek-stemmers bij wie het Gart Jan Kruutmoes-accent van de grote man aangename jeugdherinneringen heeft op gewekt aan zonovergoten zomervakan ties op de boerderij van. oom Teun en tante Ploon. Hoeveel Amerikanen heb ben destijds niet op Goldwater gestemd omdat zijn stoere kreten associaties op riepen met de sfeer van de Westerns en de geur van de prairies. Er zijn er ook die de Boerenpartij hebben gekozen omdat Koekoek de eni- ge politicus is die ze kennen. Volgens de NIPO-enquête van januari is hij het bekendste Kamerlid. De grootste schreeuwer trekt altijd de meeste aan dacht. - TVOOR WELKE OORZAKEN dan •Lr ook, het zijn vooral de twee grootste partijen geweest, die kiezers aan de Boerenpartij zijn kwijtgeraakt. Zeker de KVP, die anders altijd automa tisch profiteerde van de grote bevol kingstoename in het katholieke zuiden, maar juist daar nu verliezen leed. ter wijl de vrije boeren er met sprongen vooruit gingen. De KVP-leiding zou wei een spijt als haren op d'r hoofd kunnen hebben dat ze haar „deconfessionali- seringsrapport" zo vlak voor de verkie zingen in de publiciteit heeft.gemikt. Merkwaardiger is nog de overgang van voorheen socialistische kiezets naar de vrije hoeren. De PvdA' heeft waarschijnlijk vooral aan de CHU en- PSP verloren, maar haar verlies is he-: Iangrijk groter dan de winst van die twee partijen. .Zonder. Koekoek is dat extra verlies niet te verklaren.Maar dan houdt ook elke verklaring op. Wat In vredesnaam beweegt' iemand ertoe om van links naar uiterst rechts te draaien? Het is een groot raadsel. De aderlatingen van KVP en PvdA zullen vermoedelijk nief tot wijzigingen van net regeringsbeleid en spanningen in hét', kabinet leiden. Een sterkere oriëntatie, van de KVP op rechts zou, alleen te verwachten zijn; als de WD en CHU spectaculair hadden gewonnen. Aan concurrentie met de Boerenpartij zal geen serieuze KVP-er denken. Eén linksere koers van de PvdA lijkt, ge zien haar verlies naar rechts, niet voor de hand te liggen. Katholieken en socialisten zullen zich met de stabiel gebleven ARP waarschijnlijk meer op het midden gaan concentreren en bij de uitvoering van het regeringsprogram alle avontu-i ren en experimenten vermijden. Zo kan, het tot aan dc verkiezingsstrijd van, .1967 nog een betrekkelijk rustig politiek, jaar worden, zeker ais de'concstructieye oppositie zich met regering en. rege ringspartijen verenigt in een gezamen-, lijke actie tegen het wantrouwen, de onkunde, de gedesinteresseerdheid en. de valse romantiek, die aan de winst van de Boerenpartij ten grondslag lig- gen. T\E VERLIEZENDE PARTUEN zul- 4' len echter eerst orde op zaken in eigen huis willen stellen. Vooral in de PvdA is dat hard nodig. Dé „issue" van. de socialisten, de gemeenschapsvoorzie- ningen, heeft niet alleen niet aangesla gen, maar. grote weerstanden opgewekt. Het zelfde geldt voor het optreden van minister Vondeling, wiens positie als toekomstig Pvd A-lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen '67 na de laatste ont wikkelingen bijzonder wankel is gewor den. Een hypothecaire obligatie van het biedt gecedeerde zekerheid en 7% rente. Prospectus verkrijgbaar bij banken, commissionairs en hef Beleggings fonds, Den Texstraat25, Amsterdam, telefoon n 221812*- IJMUIDEN Het radioschip Cheeta dat Radio Caroline herbergt en vaart ter hoogte van Harwich, verkeert in nóód. Er Is gemeld dat het schip in de noord- westerstorm is lekgeslagen en assistentie nodig heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1