botterdam Deltawerken nog niet aan de orde Nieuw stuk kademuur voor de Burg. de Jonghkade Optimistisch verslag van YJG over 1965 Inbrekers stalen geld uit kassa Indrukwekkende uitvoering van de lohannes Passion Bejaardenkoor bracht diamanten paar hulde AAN DE LU JA Boy Loswal Noordgeer zal worden verankerd Weinig schade door de storm De Fakkel had Geld te geef" Vertrouwen in de toekomst Chauffeur reed na botsing door Kandidatenlij st CHU definitief Eerste elftal GTB won ook van BVCB Betere verhouding directe-indirecte belastingen Auto's botsten Gelukwens en taart van burgemeester "Jk s weer M7 Hoekse in de running Spirit kampioen mikro-korfbal Zuidland beroept ckTLSwen 4' Team Oranje Nassau winnaar met 3-2 Sliell installatie Maassluis winnaar bedrij fs weds Ir ij d Rennersclub houdt activiteiten W. v. d. Kolk kaalde zwarte band judo Brandje door broei Passie-zangavond nr. ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 28 MAART 1965 n* r t1 1966 s'lt kas 'lis; !den 2700 v«l a. a MAASSLUIS,De gemeente raad gaat in zijn volgende week maandagavond te houden verga dering beslissen op een vogrstel van B. en W. tot vernieuwing van tóen meter kademuur langs de los- wal van de Burg. de Jonghkade en verankering van een deel van de loswal langs de Heldringstraat aan de Noerdgeer. (Van een onzer verslaggevers) F underingsplaat ng- H. Baron van Laivick meent: VLAARDINGEN Tijdens een bij eenkomst van de Mij. voor Handel en Nijverheid heeft H. Baron van Lawick, hoofd directe algemene fiscale politiek van het ministerie van financiën zich een voorstander getoond van een wij ziging van de verhouding tassen de directe belastingen en de indirecte be lastingen. Die verhouding is na 5842 maar moet volgens Baron van Lawick 50—50 worden. Op het ogenblik is de verhouding in ons land verschillend met die in andere Europese landen. Het lijkt wel eens, volgens Baron van Lawick, dat de belastingdruk in ons land hoger is dan die in andere landen, maar daar betaalt men via de prijzen belasting. Hij zag graag een verschuiving van de loon- en inkom stenbelasting naar de omzetbelasting. Voor een belangrijke verlaging van de vennootschapsbelasting is geen reden, wel voor verlaging van de vermogens belasting en he tsuccessierecht. Mocht de verschuivinb van de ver- houdinng naar 5050 gaan dan houdt dat een verlaging van de ihkomsten- belastinng in met 1350 miljoen gulden en een gelijke verhoging van de om zetbelasting. Dat is een verlaging met twee procent tot negen, een belasting druk zoals in 1951. Baron van Lawick von het vreemd adt er vrijstellingen, zijn voor textiel en schoeisel, in andere landen komen dergelijke vrijstellingen niet voor. „De andere bedrijfstakken moeten dit maar weer opvangen", zei hij. spaardoor nu te kopen Een grote partij Nylon jupons, U weet we!, de moderne, prac- tische halve onderjurk. Ideaal dragen onder rokken, verruk kelijk koel voorzomeren voor jaar. Kanten jupon, van Nylon tule- kant, charmant en zeer jeugdig, en jupons van 100% Nylon, soe pel en dïchtgeweven, met een rijke en flatteuze kantgarnering aan de zoom. Jupons uit de series tot vijf gulden, kiest U morgen uit, per stuk voor nog géén twea gulden. japon (haive onderjurk} Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Jupons in diverse modellen en kleuren, en In de maten S. M. en L, eten til. of tehtlft. but. VLAAPJDINGEN De uitvoe ring die de drie gezamenlijke ko ren Chr. Oratoriuoivereniging „Gloria in Excelsds Deo", Toon kunstkoor en de Chr. Oratorium- vereniging „Excelsior" zaterdag onder leiding van Piet van den Kerkhoff in de Grote Kerk ga ven, toehoort tot de beste die wij deze weken in de kerk of voor de radio hetoben beluisterd. Het ontbreken van alles wat naar het plichtmatige of naar routinewerk zweemt vormt een van de aantrek kelijkste facetten van de uitvoe ringen, die jaarlijks onder leiding van Van den Kerkhoff worden ge. geven. Nog vitaal of uk®. BI», dos; 1 'cnia, kfitt;. dela aauje nissis r het e ou. u it ■erso- Baar het '3% sgea al ke ver- ge- ieder lappe aas a& bet. Aas als even r>ckjr leise Sela- ider. een een ■Ven ning maar Bset 'ickj «o ;ge- Qasd leem moet de drie. t de stat! H i Ut erde ïse roni elde door igea jffl* 3(JS een bast au- tuis, ten- de wr- tad- lere liet. *Zt niet Siin* jen, het t.0 op ;er- up* het en- SdET DE aanhouding van drie manner iu^tft de politie een goede vangat gedaan ti, ij opheldering verkregen over een aantal inbraken in het noorden en westen van Rotterdam. Het zijn de 22-jarige pijpfilter 'jj J, H., de 25-jarige los werkman P. I, fl. m d'e 21-jorige I09 werkman E. v. d. L. de ietttle twee werden in de narht van vrijdag t4p zaterdag gearresteerd; de dorde werd vrijdag aangehouden. Zij worden verdacht van tenminste negen inbraken niet een buit van ruim 20.000, doordat zij aan het werk gingen troffen zij ■«en aantal voorbereidingen. Zo huurden zij ■ju de buurt waar zij dachten te opereren (cn kamer om de omgeving te obaerveren. Een groot gedeelte van de buit is terugge vonden. T», EN W. hehlien de plannen voor een ,'D voetgangerstunnel onder het Weena ge- Vijrigd, zoals reeds beknopt kon worden bericht. Het stelt nu de raad voor die jannei aan te leggen in het verlengde van de Lijnbaan. Indertijd was de tunnel gesitu eerd in de nabijheid van het Hofplein. Men geeft op het ogenblik de voorkeur aan een 'iaoncl in het verlengde van de lijnbaan, 'omdat deze beter zal voldoen aan de be- ihoeften van het voetgangersverkeer in dit 'gebied. Dit zal vooral gelden wanneer in de toekomst He Lijnbaan tussen Kruiskade en Teene definitief is aangelegd en de zuidzij de van het Weena is bebouwd. Een bijko mend voordeel van deze situatie is verder, Hat de tunnel eenvoudiger kan worden uit gevoerd en minder lang zal hoeven te zijn. Illit betekent in verhouding tot het vorige rjdtn, waarvan de kosten rond 1965 drie inuljoen gulden zouden bedragen een bespa ring van rond 700.000, Voorgesteld wordt Ven krediet van 2.300.000 toe te staan en daarvan voorlopig een Itedrag van 1.170.000 beschikbaar te stellen. TIE gereformeerde kerk, die in Het Lage D band in de Prins Alcjtaivderpolder in aanbouw is, zal Verrijzeniskerk heten. De ze naam is liet resultaat van een prijsvraag ■waarvoor zeventien inzendingen van twaalf 'gemeenteleden zijn binnengekomen. Zoals ignrn weet, is in december voor de Verrijze- iiskerk de eerste paal in de grond gegaan. Het ontwerp is van het Rotterdamse archi tectenbureau Wm. en Ben Lengkeek en de ■architectuur heeft een grote overeenkomst 'met die van de Vredevorstkerk aan de •Teldersweg, welke van dezelfde architecten il. Interessant is de ommuurde patio tussen de kerk en den kleinere zaal. Van deze jpatio is van buiten af niets te zien. Activitei ten in kleine Z8al en grote zaal zullen door deze zo gescheiden ligging geen enkele sto rende invloed op elkander hebben. Het zal !d«! mogelijk zijn dat er in de Verrijze niskerk twee diensten tegelijkertijd worden gehouden. Ook de ingang van de kleine "itai ia geheel afzonderlijk van de grote. <Van een medewerker) VLAARDINGEN Er werd zaterdag opnieuw weinig gkorfbald. De meeste wedstrijden van de c.k.c. Oranje Nassau 'konden vanwege de slechte gesteldheid jan de terreinen geen doorgang vdnden. j Het tweede twaalftal van de oranje- ifemden kreeg tegen Fluks 1 een 30 (voorsprong maar de Zuid-Beijerlanders lieten zich niet uit het veld slaan en lieven moedig volhouden. Dit werd be loond met twee tegentreffers, zodat Oran je Nassau met 32 zegevierde, i Da C-cdspiranten van Or. Nassau za ngen hun zwoegen tegen de B-reuzen van Jluks beloond met een 11 gelijkspel. VLAARDINGEN De storm van zon dag heeft in Vlaardingen geen al te gra te schade aangebracht. Er kwamen bij de politie «en paar meldingen binnen van losgewaaide ramen en golfplaten. Een heistelling op de voormalige vuilnis belt aan de Maaskant leverde zondag middag gevaar op voor de omgeving. De stelling stond namelijk op omvallen. De firma aan wie de kraan toebehoort, heeft de nodige maatregelen genomen waar door het gevaar werd bezworen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Slechts een gedeel telijk gevulde Stadsgehoorzaal kon de genoegens beleven van het blijspel „Geld te geer, dat daar zaterdagavond werd gepresenteerd door de toneelgroep De Fakkel. De thuisblijvers kenden blijk baar het stuk al. Het werd enkele jaren geleden voor de t,v, gebracht. Het verhaal spint zich rond een zekere familie Eliot, die door vreemde opvattin gen van de grootvader Eliot, in een nete lige situatie wordt gebracht. Deze groot vader. sinds vijf jaar gepensioneerd van de Rijksmunt, heeft namelijk een hobby, die bestaat uit het fabriceren van geid. Op voorwaarde van zijn zoon, het geld niet uit te geven, mag hij daar mee doorgaan. Wanneer echter de zoon des huizes enkele valse biljetten onrechtma tig in de handel brengt, ontstaan de moei lijkheden vanzelfsprekend. Een zgn. sociale instelling komt er ach ter, dat grootvader nog ettelijke duizen den van deze briefjes in voorrad heeft en te goeder trouw geeft de grootvader aan een tweetal twijfelachtige heren het geld. De krantenberichten melden de vol gende dag e'n financiële Ineenstorting van het ban fcv,v /.en en spoedig wordt het duidelijk wie hier iets mee te maken hoeft» Nel Boer had als dochter des huizes de rob die uitstekend bij haar paste. Haai tegenspeler, Jan van der Hoeven, wist in zijn niet benijdenswaardige positie zijn figuur goed gestalte te geven. Vader Eli ot, Jan Weteiing was niet al te best op dreef evenals moeder Eliot, Adri v. Rees-Bravenboer, die de indruk maakte, haar rol niet erg in te leven. Jan Kap (verzekerïngsconsulent) kwam pas na het tweede bedrijf goed tot zijn recht. Paul en Mar v. d. Lugt brachten met veel zwier en. zwaai enig cachet aan het blijspel. De bijrollen werden op aanvaardbaree wijze op het toneel gebracht. Het gedeelte kademuur aan de Burg. de Jonghkade sluit aan op het stok van 122 meter, voor herstel waarvan de raad in juli 1860 een krediet voteerde. Het gedeelte hij het havenhoofd verkeerde toen nog in een zodanige staat dat ver nieuwing niet direct noodzakelijk werd geacht. Mede met het oog op de toen spoedig verwachte uitvoering van de Del tawerken werd dit deel buiten het ver nieuwingsplan gelaten. Intussen zijn zes jaar verlopen en is de staat van dit gedeelte kademuur aan zienlijk verslechterd. Omdat bovendien de uitvoering van de Deltawerken in Maassluis nog steeds niet aan de orde is, menen B. en W. dat vernieuwing van tien meter kademuur langs de Burg. de Jonghkade bij het haven hoofd niet langer kan worden uit gesteld. Het ligt nu in de besoeliag een funde ringsplaat te laten aanleggen op een nog te heien damwand en twee palen. Op deze plaat zal de kademuur worden aan gebracht. De bestaande kademuur wordt gesloopt tot aan de onderkant van de funderingsplaat. De oude fundering be houdt dus nog een dragende functie. De wrijfstenen steken hij dit gedeel te ongeveer zeventig centimeter ver der de haven in dan bij de andere herstelde gedeelten. B. en W. achten dit echter geen bezwaar, omdat dit ge deelte niet als loswal wordt gebruikt. Bovendien is deze constructie aanmer kelijk goedkoper dan een vernieuwing (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse jeugdgemeenschap geeft in bet jaar- ge- fiversiag over 1965 een tevreden terugblik, de |Het afgelopen jaar is blijkens het verslag voor de gemeenschap goed verlo gen. Na de moeilijkheden die in 1964 een .dieptepunt bereikten zijn er een aantal -.vernieuwingen geweest die hebben ge- "lat £3 De VJG ziet de toekomst dan ook - optimistisch tegemoet. Er zijn nu zeven- tien organisaties aangesloten met in to- taal ruim 4400 leden. De laatst toegetre- 3 den vereniging is de „Vereniging Oecu- f menische Jeugd". De VJG heeft ervoor j gezorgd dat onder de aangesloten orga- nisaties ongeveer 17000 gulden aan subsidie werd verdeeld. j Het werk van de VJG gebeurt in stilte fttaar is daarom niet onbelangrijk. Buiten de subsidieverdeling houdt men zich be- jiit met de huivesting van de aangesloten verenigingen. Er worden kadercursussen gegeven, men geeft adviezen en houdt SCHIEDAM Een personenauto, jWaarvan de bestuurder onbekend bleef, omdat hij na een ongeval met zijn passa giers was doorgereden, botste zaterdag op byt kruispunt Lange Kerkstraat- oroersvest-Huis te Rivierweg tegen een iyoikswagen, bestuurd door V. M. uit Rot- jterdam, die daarbij verscheidene schaaf- wonden aan zijn handen opliep. Laatstge noemde voertuig werd aan de voorzijde sEeheel ingedeukt, terwijl ook de llnker- ifS' j vaa de aut0 ernstig werd bescha digd, De andere auto werd aan de yoor- Eifcjde beschadigd. SCHIEDAM In het confectiebedrijf de firma D. v. Velzen, Rotterdamse- oijk 264b, verschaften gedurende het af gelopen weekeinde onbevoegden zich toe gang tot de winkel waar ze uit een kassa honderd gulden ontreemdden. j -Men was aan de achterzijde van het k ,te2en de regenpijp opgeklommen '1,1, vervolgens via een gedeelte- jiijK openstaand bovenlicht toegang kïerschaft. voorlichtingsavonden, zowel vooi gesloten als voor niet-aangesloten voor aan- vereni- gingen. Het afgelopen jaar heeft de VJG heel wat activiteiten ontplooid. Men heeft een jeugdweek ter gelegenheid van het twin tig jarig bestaan van de VJG gehouden. In die week werd eea tentoonstelling „20 jaar jeugdwerk" geopend, die veel bezoe kers trok. Ook werd er een Unicefmars gehouden en een grote slotavond, waar aan alle aangesloten verenigingen heb ben meegewerkt. De ruilbeurzen van de gemeenschap mochten zich ook in een ruime be langstelling verheugen. Daarnaast waren er ook minder geslaagde activiteiten. Het contactorgaan dat tweemaandelijks zou gaan verschijnen kwam niet van de grond. Alleen het eerste nummer verscheen. De oorzaak van deze misluk king was gebrek aan kopij, tijd en een redaktiestaf. Men wil dit jaar proberen het blad geregeld te laten verschijnen. De bemoeienissen met de intocht van St. Nicolaas verliepen goed: de adviezen van de gemeenschap werden aanvaard. De contracten met gemeentewerken over de kerstboomverbranding liepen door. Dit jaar wil men deze contacten in ieder geval weer voortzetten. Tijdens de kader cursussen die de gemeenschap belegde besprak men uiteenlopende onderwerpen als jeugdwerkontwikkeling in de toe komst, kampeertechniek, handenarbeid en nog enkele andere zaken, (Van onze correspondent) MAASSLUIS De CHU-kiesvereni- ging afdeling Maassluis heeft vrijdaga vond de kandidatenlijst voor de komen de gemeenteraadsverkiezingen vastge steld. Daar voorzitter G. v.d. Houwen verhinderd was heette de heer J. v.d. Ende de talrijke aanwezigen hartelijk welkom. Hij herinnerde aan de uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die voor de CHU zo gunstig verlo pen waren. Bij stemming kwam de volgende kandi datenlijst uit de bus: 1. P. v.d. Snoek; 2. D. Pons; 3. H. G. v. Hoeven; 4. P. W. Wilkes; 5. H. Koenen; 6. C. v. d. Hoff; 7. mevr. A. B. v. Stek-Versteeg; 8. ir. J. v.d. Ende; 9. G. Schuitemaker; 10. T. Masten broek; 11. W. de Vries; 12. G. v.d. Hou wen; 13. J. H. de Pagter; 14. J. Poot en 15. A. A. Koenen. De heer A. C. Verploegh, die om per soonlijke redenen besloten had geen kan didatuur meer te aanvaarden, zal niet in de raad terugkeren. Hem werd dank ge bracht voor het werk, dat hij gedurende bijna twintig jaar in de gemeenteraad heeft xerricht. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De EHBO-teams van Shell Installatie Maassluis, Nederlandse Spoorwegen. Key en Kramer en Van de Lely hebben vrijdagavond in de kantine van Key en Kramer deelgenomen aan de jaarlijkse bedrijfswedstrijd. Het team van Shell Installatie Maassluis werd met 184 punten winnaar en kwam in het bezit van de wisselbeker met de daarbij behorende eerste prijs. Het te behandelen bedrijfsongeluk speelde zich af bij de haven, waar twee ensen gewond raakten door het breken van een kabet Een patient had een vat op zijn buik gekregen, waardoor een in wendige bloeding was ontstaan. De ande re paüënt was getroffen door een staal draad en liep een gecompliceerde onder beenbreuk en een wond aan de arm op. Het aantal te behalen punten was 230. Tweede werd het team van de Nederland se Spoorwegen met 177 punten; 3. v.d. Lely, 175,5 punten en 4. Key en Kramer 171 punten. Deze ploegen kregen een her inneringsmedaille. Voorzitter M. v.d. Lee bracht dank aan iedereen, die geholpen had de avond te doen slagen. Gezien het nut van deze wedstrijd was het jammer, dat zo weinig bedrijven hieraan hebben deelgenomen. Het bestuur hoopt dat voor een volgende bedrijfswedstrijd zich meer bedrijven zullen aanmelden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het eerste elftal van GTB heeft nog steeds de smaak van over winningen te pakken, want zaterdag werd BVCB met een 31 nederlaag naar Berkel teruggestuurd. "Weliswaar liet de leiding van arbiter Toledo ,veel te wensen over, maar dat kon niet voorko men dat GTB na twintig minuten op 10 kon komen toen Sants met een goe de kopbal een vrije trap van v. Ooster hout benutte. Door Rietveld werd het 3—0 met een prachtig doelpunt. In de tweede helft moest doelman Rixoord al zijn talenten aan de dag leg gen om BVÓB het scoren te beletten. Toch kon hij niet voorkomen dat BVCB in de 25ste minuut op 21 kwam. De spanning steeg en het spel werd er har deer door. Toen Sants in vrije positie werd gevloerd was het Den Uyl, die de toegestane strafschop benutte en GTB daarmede verdiend op 31 bracht. GSS kon tegen OFB niet op, voorname lijk omdat de Schiedammers met vijf in vallers moesten aantreden. Er zat weinig tempo in het spel, hoewel ook OFB zeer matig voetbalde. Na een half uur werd het 10 toen Groenewegen en Oudenaar den elkaar niet begrepen en keeper y. Dijk mis moest grijpen. Na rust kwam OFB op 2—0 waarna Bunte cr. tv Ingen het aan de andere kant probeerden, maar zij zochten het doel op de verkeerde plaats. Vooral v. Ingen miste enkele malen grandioos. Na dat OFB voor 30 had gezorgd ging de wedstrijd als een nachtkaars uit. PPSC—De Zwerver werd afgelast en HBSS zag een lelijke streep door de kampioensplannen gehaald nu met 41 van Barendrecht werd verloren. Boven dien kreeg invaller v. Dricl een officièle waarschuwing, zodat schorsing zal vol gen van deze nog maar kort in HBSS 1 spelende junior. SCHIEDAM De Rennersclub Schie dam heeft twee data bekendgemaakt, die voor de liefhebbers van wielrennen van belang zijn. Op zaterdag 13 augustus zal de Ronde van Schiedam voor amateurs worden verreden en een week later de Ronde van Schiedam voor professio nals. De organisatie van beide evenementen berust bij de Reennersclub Schiedam. Op Koninginnedag (30 april) houdt de ren nersclub voor haar nieuwelingen en adspiranten een wedstrijd aan de Vlaar- dingeroijk. Het bericht dat dit jaar de wielerbaan zou worden geopend spreekt men perti nent tegen, ondanks het feit, dat men dit hoorde op de SBLO-vergadering. op dezelfde manier als voor de overige kademuren werd toegepast. De kademuur van de loswal langs de Heldringstraat is al enige jaren aan het wijken, waardoor langzamerhand een situatie is ontstaan die maatrege len noodzakelijk maakt. De ter plaatse staande trechters van de N.V. Keyzer en Zoon zullen binnenkort worden onderheid. Zij zullen dan de ka demuur niet meer belasten. De kade muur als zodanig verkeert constructief in een behoorlijke staat, inaar de hou ten paalfundering is niet voldoende om een verdere afschuiving in de richting van het water te .voorkomen. Men wal volstaan met een verankering van de kademuur door middel van ankerscher- men. B. en V/. stellen de raad voor te heslui ten tot onderhandse aanbesteding en daartoe een drietal geschikte aanne mers uit te nodigen. Voor de vernieu wing van het stuk kademuur aan de Burg. de Jonghkade zal de raad het benodigde krediet moeten voteren. VLAARDINGEN De Vlaardingse ju doka Wim van der Kolk, assistent in de Sportschool Van Gorsel, schaarde zich gisteravond onder de negen judoka's die in Overveen met succes examen aflegden tijdens de aldaar gehouden landelijke Techniek- en Kata-examens. Ruim veer tig deelnemers hebben gestreden om de zwarte band te mogen dragen. Wim v.d. Kolk heeft op bijzonder snel le wijze zijn zwarte band gehaald. Meer dan drie jaar geleden zette hij zijn eerste schreden op een judo mat. Hij be haalde zijn band op de beste en snelste manier. In het praktijkgedeelte won hij vier van de vijf partijen waardoor hij vrijgesteld werd van het examen tech niek en alleen nog maar !het nage no Kata moest laten zien. (Iemand die drie punten haalt slaagt ook voor het praktij gedeelte, maar moet dan nog techniek en Kata laten zien. Wanneer men minder dan 3 punten scoort, is men gezakt.) voor VLAARDINGEN Op het kruispunt Van Bee Jiovensingel-Maassluisedijk ont stond zaterdagavond een aanrijding tus sen twee personenauto's. De 23-jarige A. M. reed znet zijn auto tegen de voor hem rijdende 32-jange F. K. uit Ees. M. had de voor hem rijdende auto niet gezien. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor maar de beide auto's werden zwaar beschadigd. VLAARDINGEN Een 17-jarige en een 15-jarige jongen die vrijdagavond op de Van Hogendorplaan voor de winkel van Jamin aan het stoeien waren, kwa men tegen de etalageruit terecht, waar door deze brak. Een van de jongens-liep hierbij een, zodanige wond aan zijn 'been op dat hij naar het Holyziekenhuis moest worden gebracht. De dirigent heeft zich niet voor altijd vastgelegd aan een bepaalde interpreta tie der koren en koralen, omdat er altijd weer nieuwe aspecten zijn, die zijn aan- dacht vragen. Dit houdt de muziek le vend, en voorkomt verstarring. Het monumentale aanvangskoor, de steeds in onstuimigheid toenemende volkskoren en het altijd ontroerende slot koor „Ruhet wohl", waarin de vele her halingen nergens een gevoel van te grote lengte veroorzaken, werden met een prachtige koorklank en een waarlijk schitterende koordiscipline ter gehore gebracht. In -de koralen brengt de dirigent, o.i. terecht, een subjectief element. Interpre tatie en tekstinhoud vertonen steeds een nauwe samenhang, ook waar van een koraal twee coupletten worden gezongen. Op de wonderbaarlijk schone stemvoerin gen (toch weer heel anders dan in de Matthaus Passion), komt men nooit uitge hoord. Waar het aantal Passionsuitvoeringen in de weken voor Pasen, ook in de pro vincieplaatsen, steeds toeneemt, zal het wel geen eenvoudige zaak zijn voor een dirigent, om zich bijtijds van de mede werking van goede solisten te voorzien. Dat het Van den Kerkhoff niettemin voor deze uitvoering gelukt is om een. aantal uitstekend voor hun taak bereken de solisten aan te trekken, stemt tot gro te voldoening. Carel Willink toonde zich in de vertol king van de Christuspartij een zanger van formaat. Zijn imponerend stemge luid en doorleefde muzikale voordracht gaven zijn partij een hijzonder reliëf. De evangelist Kamiel Lampaert kwam tot een vrij goede voordracht, bij enkele afwijkingen van het authentieke noten beeld. Paul Hameleers zag zich de zware taak toegewezen om de beide tenor-aria's te zingen. Deze beide aria's hebben wij nog nooit (zelfs niet in de jaren twintig) op een geheel bevredigende wtjze horen vertolken. Dat zou misschien alleen maar een Grgli hebben gekund. Het blijft dus steeds een min of meer benaderen van hetgeen Bach in „Ach i.iein Sinn" in muziek tot uitdrukking heeft willen bren gen. Deze aria is van. een beklemmende, dramatische bewogenheid, die men in het gehele vocale oeuvre van Bach maar hoogst zelden aantreft. Hameleers zong muzikaal, correct maar voorzichtig en kwam dus ook niet aan de juiste uitbeel ding toe van Petrus' vertwijfeling na diens verloochening van de Heiland. De bas Otto Ottens, die voor de ziek" geworden Peter de Vos inviel, heeft de kleine baspartijen ten enkele aria's smet: klankvolle stem gezongen. De zang van beide damessolisten, de sopraan Nelly van der Spek en de alt Watty Krap, kan zonder enige restrictie als voortreffelijk worden aangemerkt. Prachtige stemmen, muzikale voordracht en een uitstekende technische beheersing (en dit zegt iets in de laatste sopraan-aria „zerfliesse mein Herz"). Het Rotterdams Phiïharmonisch Or kest, de clavecinist Jan van der Meer en de organist Koos Bons verzorgden de begeleiding met veel toewijding. Kleur rijk, genuanceerd en correct orkestspel viel er tijdens deze uitvoering te beluiste ren. Jammer dat de arioso „Betrachte meine S.-ele" het zonder haxpbegeleiding moest stellen. Het spel van de harpiste (ook al door ziekte verhinderd) werd nu vervangen door de vroeger altijd toege paste pizzicati der strijkers. Ten slotte nog een woord van grote waardering voor de sublieme wijze, waarop Joh. van Loo de cello-solo in „Es ist vollbracht" vertolkte. r. -'-"S-V' -Sj (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vandaag (maan dag) vierden de heer W. L. van 't Oor en mevrouw L. van 't Oor-Schilder htm dia manten bruiloft. Zowel de heer van T Oor als zijn echtgenote is 83 jaar. Zaterdagmiddag was er ter gelegen heid van de zestigjarige echtverbintenis een receptie in de grote zaal van de Immanuëikerk. Vanaf drie uur is het daar eec. komen en gaan geweest van vrienden en kennissen. Ook het UW-bejaardenkoor kwam, 65 man sterk, een muzikale hulde brengen. Dat gebeurde niet alleen omdat het hier twee bejaarden betrof maar ook omdat de beide echtelieden lid zijn van het koor en trouw de wekelijkse repetities 'bijwonen. Zingen doen ze graag. De heer Van 't Oor is zaterdag ook altijd present bij „Kom zing met ons" en zijn vrouw luistert mee via de kerktelefoon. De .vitaliteit blijkt ook uit het feit dat de heer Van 't Oor lot zijn drieènzeven- tigste jaar heeft gewerkt. Hij wilde toen eigenlijk nog niet stoppen, maar na een ziekte heeft hij op aandringen van zijn kinderen het werk maar neergelegd. Toen had hij er 62 jaar als kuiper opzitten, een echt Vlaardings beroep dat niet veel meer beoefend wordt. Zijn jongste zoon is evenwel het vak van zijn vader trouw gebleven en de oudste heeft meer dan 30 jaar op de visserij gevaren. Het gezin telt verder nog twee dochters van wie er nog een thuis is. Er zijn negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Vandaag was het thuis op de Broekweg ook nog de hele dag druk. Burge meester mr. J. Heusdens en echtgenote kwamen feliciteren en brachten als ca deau de traditionele taart mee. Ook de wijkpredikant ds. G. Biesbroek kwam op bezoek. EDe heer en mevrouw Van 't Oor zijn al sinds jaren abonnee van onze krant. IK weet niet of het werk van „Pro Rege" u ter harte gaat. "Wel neem ik aan dat u bekend bent met de doeleinden van de Konink lijke Nederlandse Militaire Bond. Daarom ben ik maar zo vrij uw aandacht te vragen voor een paar opmerkingen uit het jaarverslag, dat saterdag ter vergadering werd uitgebracht Sommige zaken bij „Pro Rege" lopen namelijk niet zo als het zou moeten. Het jaarverslag spreekt in KNMI-stijl van „depressies". Daarmee wordt be doeld de bezetting der onderafde lingsbesturen. Dat is de grootste zorg, elk jaar weer, schrijft alge- - meen secretaris J. v. Putten. Na de zomervakanties zijn er al tijd wel een paar besturen die, het zij 'door onderbezetting, hetzij door slapheid, om welke reden dan ook, niet of nauwelijks op gang komen. Soms lukt het dan, door snel ingrij pen, het schip drijvend te houden.' Maar men moet ook wel eens van de grond af aan opnieuw beginnen. „Merkwaardig dat sommigen In- - eens niets meer in „Pro Rege" zien en soms ook de moeite niet nemen ons dit even te berichten of probe ren een opvolger te vinden", ver zucht de heer Van Putten. „Trouw heid schijnt een deugd te zijn, die soms heeft opgehouden te bestaan. Wij kunnen dit maar moeilijk ver werken. We dachten dat met de woord Pro Rege niet te marchande ren valt." - .- Gelukkig zijn er ook andere ge- luiden in dit verslag. Zo is er 'in Alexanderstad nog niet eens ëen be- - stuur en toch werd er gewerkt, na melijk voor de PIT (u weet wel: op pad,..). En in Heyplaat is er een nieuw bestuur, dat met vaart aan het werk ging. In het Noorden der - Maasstad is men actief, in Pernis en Pendrecht werden besturen ge vormd, evenals in Zuidwijk. Maar: Pogingen om Centrum nieuw leven in .te blazen mislukten; de toestand wordt precair genoemd. Hoogvliet is nog steeds bestuurloos, maar wordt dit jaar „bewerkt". Kraling-, seveer schijnt nog op dood spoor te staan. Oost schijnt ui een impasse" te zijn geraakt. IJsselmonde en Zuid zijn bestuurloos, U ziet: er is wel wat te doen. Ondanks de hoge ijfers van de PIT-collecte ontbreekt er het nodige aan „Pro Rege". Er is meer be- stuurskracht nodig. Mocht u in een der genoemde gebiedsdelen wonen en u geroepen voelen... De alge meen secretaris, Eskampstraat 9d, tel. 283307, zal u zonder twijfel gaarne verwelkomen. PS Er was vorig jaar een Pro— Rege huwelijk: Een vrouwelijk be stuurslid van Overschie trad in de echt met een bestuurslid van Oost. Op die manier kan het aantal be- stuurders dus ook al verminderen. Daar had ik nog niet eens aan ge dacht. SCHIEDAM Waarschijnlijk door broei ontstond zaterdag brand in een kluis met dertig zakken pindavelletjes in de fabriek van de N.V. Handelsonderne ming IMKO Noordvest 18-20. De brand weer heeft het vuur onder leiding van waarnemend commandant J. Keuzen kamp met twee stralen op de waterlei ding geblust. De 52-jarige koffiebrander J. G. de Boer wonend Lorentzlaan 40b, had de brand notdekt. De schade be droeg 30. MAASSLUIS De kandidatenlijst van de KVP voor de gemeenteraadsver kiezingen is thans definitief vastgesteld. 1. drs, R, G. Diebei; 2. G. P. M. Smeele; 3. C. v.d. Lely: 4. mej, A. J. C M Soeter- broek; 5 A. P. Zwaard en 6. H. J. 't Hart. SCHIEDAM De 57-jarige mevrouw H. J. K.-S. wonend aan de Broersvest, deed zondag bij de politie aangifte dat twee koplampen waren ontvreemd van een personenauto die daar op het par keerterrein stond. SCHIEDAM In de Grote of Sint- Janskerk zal op dinsdagavond 5 april een gemeente-zangavond worden gehou den die in het teken staat van lijdenswe ken en opstanding. De medewerkenden zijn nagenoeg dezelfde als die, van de Kerstzangavond die zich destijds in een grote belangstelling mocht verheugen: het Schiedams Christelijk Mannenkoor onder leiding van de heer J. van der Ree, het kerkkoor van de Grote Kerk met de cantor-organist Jacq. P. Bekkers en de Christelijke Muziekvereniging „Harpe Davids" o.l.v. de heer A. L. Glotz- bach. De heer ir. J. Pereboom zal als lid van het college van kerkvoogden iets zeggen over de precaire financiële situa tie waarin de Hervormde Gemeente yer- keert. HOEK VAN HOLLAND In één slag zijn de kampioenskansen van Hoekse Boys zater dag weer ten goede gekeerd. NletaUeen won nen de boys bijzonder royaal met 40 van SV '35, maar bovendien verloren ook de beide andere concurrenten HJ'SV en Wasse naar, waardoor de strijd in la weer volko men open is. In het eerste kwarUer van de wedstrijd legde Hoekse Boys de basis voor deze overwinning. Leider SV '35 was ken nelijk met kampioensaspiraties naar de Hoek gekomen en een beetje neerbuigend liet men de Hoekse aanvallen op zich afko men. Die aanvallen waren bijzonder talrijk, want direct na de aftrap brachten de rood zwarten een belangrijk wapen In de strijd, namelijk een tempo dat de SV-spelers nau welijks konden volgen. De achterhoede der gasten verd in paniek gebracht door de Hoekse voorwaartsen en na een paar mizra- ten kon IVlozes aï juichend de handen om hoog heffen. Hij had met een fraaie treffer de thuisclub de leiding gegeven. Twee minuten iater was het Z6. Voois passeerde beheerst de SV-defensie en scoor de. De Haagse defensie rende van het kastje naar de muur en na precies een kwartier plaatste de rechtsback de bal terug op zijn doelman. Die doelman was er echter niet meer en dat betekende 3—0 voor Hoekse Boys. 'Even bliezen de Hoekse spelers nu wat stoom a£ en ze konden dat zonder gevaar doen. De gasten waren door deze snelle achterstand zo aangeslagen dat ze niet de kracht hadden om terug te slaan. Het zou m de eerste helft zelfs nog 40 worden, toen Mozes handig gebruik maakte van een hem geboden kans. In de tweede helft leek SV zich iets hersteld te hebben. Gesteund door de krach tige wind trokken ze ten aanval. Hoekse B. concentreerde zich nu wat meer op de de fensie. met de halfspelers teruggetrokken Met de wetenschap van een 4—0 voorsprong konden de Hoekse spelers de Haagse storm rustig op zich af te laten komen. Er werd knap verdedigd en toen het hij SV allemaal niet wilde lukken probeerden enkele spelers onaangenaamheden uit te lokken. De Hoekse jongens „trapten" daar echter niet in en met de wetenschap dat wie het laatst lacht altijd het best lacht speelden ze de wed- i strijd naar een rustig einde. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het eerste achttal van Spirit, dat dit seizoen uitkwam in de derde klasse, heeft het irükro-korfbal- kampioenschap op zijn naam gebracht. "Van de tien teams, die met Spirit om te titel streden behaalde het Vlaardingse team overtuigend de eerste plaats met 43 punten. Tweede werd stadgenote Oranje Nassau met 35 punten. De derde plaats bezette Ado 2, dat ook 35 punten behaal de. Door dit resultaat promoveert Spirit naar de tweede klasse. Het kampioensteam, dat 18 wedstrijden won, 7 maal gelijk speelde en slechts tweemaal verloor bestond uit de dames: R. Poot, R. Hoogwerf, R. de Ligt, N. de Ligt, J. v. Loon, G. Teerds-Borsboom en de heren C. P. de Hoog, F. Oprei, H. J. Snijders en S. Stoker. De wedstrijden werden gespeeld in de Energiehal te Rot terdam. Leden, donateurs, en andere belangstel lenden zijn van harte welkom als de c.k.c. Spirit vrijdagavond in gebouw Tri angel haar jaarfeest gaat houden. De ei gen toneelgroep van de korfballers zal dan de komische thriller „Pimmetje" op de planken brengen. (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN Ds. Th, Swen, gere formeerd predikant, heeft beroep ontvan gen van de kerk van Zuidland. Ds. Swen is de nestor van de gereformeerde predi kanten. Hij staat in Vlaardingen sinds juli 1949. Voordien was hij predikant in "Wir- dum (Fr.) en Hardenberg. Ds Swen die 58 jaar is, heeft vele malen mee gevaren met het hospitaal- kerkschip „De Hoop" als geestelijk ver zorger van de vissers. Indien hij het beroep naar Zuidland aanneemt wordt hij daar de tweede gereformeerde predi kant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1