ROTTERDAM Fel verzet van A. Sonneveld krijgt meer protest pop-art aan het Stedelijk Museum Onbemande kustvaarder boort zich in kantine Raad was gelukkig met uitbreiding schoolbibl. FORTEX M'sluise bejaardeü straks naar de kegelbaan MN Dé ui d 4 W ethouders keren niet terug iili Tunnelbuis versperd Wethouder Van Kinderen trots op de school >The New Image5 met 9 mensen over de kop geslagen Krachtige wint grijpt schip S. Kuiper: „Bijzondere meevaller" Synres boekte lagere winst Vier schepen in aanvaring FORTEX weet raad met elke maat Burgerlijke stand 7lN ^eSoltcrdnmmrr Tuinders „Thurlede" willen geen motoren op hun terrein S.V.C. speelde met wisselend succes „Beleid?" MTi llnl jl 1 Wasgoed raakte in brand boven kachel SS|fe> -üït pf kotterdammek Pagina 5 DINSDAG 29 MAART 1966 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ondanks fel ver zet van Protestants Schiedam bij monde van de heer A. Sonneveld heeft de gemeenteraad gister avond de gemeente-subsidie aan de Stichting Schiedams Muziekschool met ruim tienduizend gulden ver hoogd. Wethouder mr. M. J.-M. van Kinderen was ervan over- tuigd dat dit geld op -den duur vruchten zal afwerpen. limdaag.... en morgen - int ilttiUilijks iiijiuiüt. ito i'liujliail 127. tel Poft Jjfewlil h Schapet) en Wf'cir. Hatit Kostuums wol RQQn en Terlenha y.a, Q9>9U Itt 10 jaar. kst.p.tn. Jongensoverhemd Bet-O-Fast 8.90 2 stuks 14.90 (voor uw zoon) IDEAAL OM TE DRAGEN (voor |i) VERANTWOORD OM TE KOREN |,oy. ijft nlmiwiilo iijudu. UoticjUj! u, vpito küsluUIns iwEjè-.ilj.- eh.aHdere modellen) zal cje'jeügti stébtjs wéér ën dankbaar dragen. ''••p s -mmMM kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstraat 11 a tel; 6151 Viaardingen (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Als de gemeenteraad zich niet tegen een desbetreffend voorstel van burgemeester en wethouders verzet krijgt de bejaardensociëteit binnenkort een kegelbaan in de tuin van het pand Govert van Wijnkade 9. Er moeten daar enige voorzieningen worden getroffen om vochtvorming te voorkomen en B. en W. willen maar gelijk van de gelegenheid gebruik maken in de tuin een kegelbaan te laten aanleggen. De bedoeling is dat de bejaarden die tot nu toe in deze sociëteit maar weinig aan lichamelijke ontspanning kunnen doen hier het zogenaamde „jeu de boule" gaan be oefenen. Gezien het 'grote belang van deze vorm van ontspanning vinden B. en W. de aanleg van een kegelbaan nuttig. Wat het allemaal gaat kosten vermeldt het voorstel van het Maassluise college niet. "pEN INTERESSANTE brief kreeg ik van een bewoner van d Langewelle in Rotterdam-24.Dez Langewelle-bewoner maakte me e op attent dat er voor de omgevin, van het Zuidplein een stratenpla: bestaat en hij voegde bij zijn brie twee tekeningetjes om me dat dui deiijk te maken. Wat deze briefschrijver me ver telt, wist ik. Als ik per 'autobu langs Pleinweg en Strevelswe. rijd, kan ik de nieuwe wegen net jes in de vorm van zandbeddei zien liggen. Maar ik zou zo graag hebben ge zien, dat men bij opzetten van a dat moois de Nieuwe Kerk in he Zuidplein-project had opgenomen Begrijp me goed/ik heb geen on overkomelijkeiéligieuzë of esthe tische bezwaren tegen verdwijnet van dé 'Nieuwe Kerk. Immers „Waar twee' of drie in Mijn Naarr vergaderd zijn ben Ik in hun mid den" en dat geldt voor elke willé keurige plaats. De Nieuwe Kefl was ook geen esthetisch monument Ik zie echter wel de waarde vai ieder steekje in de band tussen ver leden, heden en toekomst,' over oor log en vernieuwing heen. In eer ander Zuidpleinplan zou de Nieuw» Kerk misschien zo'n steekje kun nen zijn geweest. Nu het niet zo is, ga ik tóch wel gemoed de toekomst tegemoet. (PS Wil de zeemansvrouw, di» mij schreef, even haar. adres opge ven? Ik ben het helaas kwijt!) ccn poging tot liet toebrengen van zwaar lichamelijk letsel veroordeel dc de politierechter mr. A. Heynsius de 29-jnrige Marokkaanse zeeman B. H. tot êen gevangenisstraf van drie maanden. De leeman raakte op 23 februari in een ge vecht gewikkeld met een landgenoot aan |x>ord van een Noors schip, dat afgemeerd lag in Viaardingen. Wat de aanleiding van het gevecht was bleef in hel duister. Vast Eloml wel, dat de zeeman op een gegeven moment een groot formaat keukenmes pak te en de ander in het gezicht stak. Het mes ging dwars door wang en tong heen en beschadigde gehemelte en slokdarm. „Als je niet zo'n hukhijl steekt weet je zeker dat er ongelukken van komen", zei de officier van justitie, mr. J. M. van Leeuwen. Hij eiste vier maanden gevangenisstraf tegen de zeeman, die blijkens bericht vun Interpol al twintig veroordelingen op zijn naam had slaan. Mr. Heynsius hield rekening met het feit dat bet hier om een buitenlander ging en verlaagde de eis van de officier tot drie maanden. T(C HOOP dat ik je nog eens in burger 1 tegenkom, dan haal ik een kapot bier glas over je gezicht." Deze en nog veel meer j van weinig respect voor de politie, getuigen- U de-^Jpmeckingen hadden agenten te slikken gekregen van de 34-jarige kelner H. V. op 13 januari. Op de Pleinweg was hij aange bonden, omdat zijn auto van dc ene kant naar de andere kant van de rijbaan schoof. Hun vermoeden, dat de bestuurder wel f eens wat op kon hebben, werd bewaarheid. De kelner had'een stuk of twaalf pilsjes gedronken vanwege „moeilijkheden thuis". „Zo treed je niet op tegen de politie", vond de politierechter maandagmorgen. „Als er bij je ingebroken wordt roep je om hulp, dan kan je de politie wel gebruiken. Ik zou m'n excuses maar maken." Dat deed de kelner dan ook al 'ging het niet van liarte. „Meer dan voldoende voor drie weken ge vangenisstraf cn een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid, vond de officier, mr. J. M. vsn Leeuwen. Hiermee was mr.'Heynsius het volkomen ces. De 44-jarige kelner J. J. A. H. had wat dronken rijden betreft een record geslagen. Hij stond maandagmorgen voor de.achtste' keer terecht voor dit delict. Mr. Heynsius besteedde er weinig woorden aan en veroordeelde hem conform tot zes weken gevangenisstraf waarvan drie voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. ZONDAGMIDDAG was er in de Petrar kerk in Lombardijen een gemeenschap pelijke dienst van Gereformeerden en Her vormden. De wijkgemcente Lombardijen der Hervormde gemeente Rotterdam-Zuid beeft lange tijd gastvrijheid gevonden in de geref. kerk. Nu de eigen kerk bijna gereed is, was er de behoefte om als afsluiting een gemeenschappelijke dienst te houden en samen de éénheid des geloofs te beleven. De kerk was overvoL De gereformeerde predikant ds. J. Niemantsverdrict verzorgde de liturgie, de hervormde predikant, ds. W. Sirag bediende het Woord. Twee punten kwamen in deze dienst naar voren: dank voor de gastvrijheid aan hervormden tot de eigen kerk; gereed was en belijdenis van schuld aan het feit dat nog altijd de gere formeerde én hervormde kerken gescheiden opgaan. Het was een feest om samen als leden van de beide kerken God te loven en te danken, samen te bidden en God» Woord te horen. De heide kerkeraden de den dienst en de opbrengst van de collecten werd fifty-fifty" verdeeld. Hoewel deze dienst ccn prachtige afsluiting was, hoopt men op een nieuw begin, om niet na elkaar maar mét elkaar ter kerke te gaan. Moge van Lombardijen de victorie uitgaan! De heer Sonneveld zag geen enkele reden tot verhoogde subsidiëring over te gaan. Uitgangspunt van zijn betoog was dat, er op de begroting voor voor deze stichting een bedrag voor 1966 van zich diep teleurgesteld over het betoog van de heer Sonneveld. Hij meende vroeger wel eens een positiever geluid van Protestants Schiedam te hebben vernomen en achtte het beleid van de Muziekschool alleszins verantwoord, vooral wat -betreft het muzikale onder wijs aan de Schiedamse jeugd. Wethouder Van Kinderen kon het pro testantse raadslid al evenmin gelijk ge ven. Vroeger, toen de school nog maar een tekort van veertienduizend gulden had moest zij met veel te korte riemen roeien, waardoor ze niet verder kwam. Thans heeft de sehool met een tekort van bijna honderdduizend gulden veel meer mogelijkheden tot expansie. De wethouder achtte de subsidicverho- glng van ruim tienduizend gulden dan ook alleszins verantwoord. Weliswaar zijn de kosten sterk gestegen, maar de school heeft de laatste tijd ook veel meer leerlingen. „Wij fetmnen trots zijn deze -Muziekschool te bezit.ten en op den dunr zullen wij de vruchten ervan plukkén," zo besloot de heer Van Kinderen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Volks- tuindersvereniging „Thurlede", aangeslo ten bij het Algemeen Verbond van Volks- tuindersverenigingen in Nederland, hield maandagavond in het wijkcentrum Nieuwland een druk bezochte jaarverga dering. De voorzitter, de heer M. J. Bou wer, sprak een kort openingswoord, waarna de secretaris, de heer G. van Pelt, het jaarverslag voorlas. Hieruit bleek dat thans alle tuinhuisjes klaar zijn, op twee na. De Gedeputeerde Staten hebben inmiddels hun goedkeuring gege ven aan de tot standkoming vaa een winkel op het terrein. De Schiedamse verkeerspolitie zal voort aan verbieden op zaterdag en zondag met motorrijtuigen op het terrein te rij den. De adviescommissie voor strafveror deningen moet hieraan nog haar goedkeu ring geven. Deze verordening dient voor al om het lawaai van de motoren tegen te gaan. Het jaarverslag van penningmeester D. v. d. Kemp werd in orde bevonden. De financiën vaa de vereniging bleken ge zond te zijn. Er was zelfs een batig saldo. Er was op deze avond ook een belang rijke bestuursverkiezing. De aftredende voorzitter, de heer M. J. Bouwer werd herkozen. evenals het aftredend bestuurslid H. Wigmans. Wegens drukke werkzaamheden had de heer P. Brouwer zich niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats werd de heer F. E. G. Wallast gekozen. In de plaats van de heer J. Mulder, die om dezelfde redenen als de heer Brouwer zijn bestuursfunktie had neergelegd, kwam de heer J. L. van Wa teren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Naar wij vernemen is het thans zeker dat de wethouders H. Sabel (soc.). en W, van Schooneveld in verband met hun gevorderde leeftijd geen kandidatuur zullen aanvaarden voor de komende gemeenteraadsverkie zingen, Dit houdt in dat de per septem ber optredende gemeenteraad tenminste twee nieuwe wethouders zal moeten kie zen. De heren Sabel en Van Schooneveld hebben gisteravond wegens ziekte de ge meenteraadsvergadering niet bijge woond. SCHIEDAM De teams van de Schie damse Volleybal Clüb hebben met wisse lend succes gespeeld. Heren 1 speelde tweemaal in 1 week. Na felle strijd werd Concordia 2 met 3—2 geklopt. De uitwed strijd tegen Delta ging op het nippertje verloren: 2—3. Dames 1 kreeg twee strafpunten te incasseren. Boor plotseling ziekmeldin gen op het laatste moment en doordat een speelster te iaat arriveerde, door mo- torpech stond het team onvolledig ih het" veld. Dames 3 verloor met 3—0 van het ster ke Jong Pendreoht, dames 4 schonk ge heel onnodig twee punten weg aan het Rotterdamse DRL, dat met 31 won. Heren 3 verloor eveneens met 3—0 en wel van Jo-ng Pendrecht 2, terwijl heren 4 leider DVO één punt afsnoepte (22). Ook jongens A deelde de punten met CVT A (22). Woensdag 30 maart houdt SVC haar jaarlijkse ledenvergadering in het Wijk centrum Nieuwland. A. SONNEVELD geen „beleid" f 87.200 was geraamd, op voorwaarde dat dit voor 'de komende jaren het maximum bedrag aan subsidie zou zijn. De begroting van de Muziekschool voor het schooljaar 1965/°66, die pas op 14 januari 1966 bij de gemeente werd inge diend, raamde echter een nadelig saldo van f 97.342,05. Dat was 10.142,05 meer dan de gemeente aan subsidie zou verstrekken.' Het voorstel van B.en W. spreekt van een voortgaande kostenstijging, maar, zo zei de heer Sonneveld, de Muziekschool heeft dat punt niet eens aangeroerd. Overigens was hem gebleken dat van de tienduizend sulden meer tekort, al vier duizend gulden doorvermindering van inkomsten (lesgelden) en niet door kostenstijgingen werd veroorzaakt: „Er is helemaal geen sprake van bui tengewone, zeer belangrijke omstandighe den, die de raad zouden kunnen nopen 2ijn standpunt te horzien," vond de heer Sonneveld. Hij stelde vast dat hier spra ke is van een onzorgvuldige en te gemak kelijke handelwijze van 'het bestuur en de directie van de Muziekschool. „Ondanks de nadrukkelijke waarschu wing dat de maximum-subsidie thans was bereikt, heeft men toch de gemeente raad een begroting met een tekort van tienduizend gulden meer tekort voorge legd, zonder dat ook maar uit iets blijkt dat men zelfs geprobeerd heeft dit te voorkomen." SCHIEDAM Philip Morris Internatio na! heeft het Stedelijk Museum te Schiedam een schenking gedaan van een collectie pop-art grafiek, bestaande uit 33 werken van elf kunstenaars. Van 6 april tot 2 mei zal de collectie in het museum worden getoond onder de titel U pop artists „The New Image". De schenking van de werken is nog een uitvloeisel van het bezoek, dat de direc teur van het Stedelijk Museum, de heer J. Paalman aan Amerika heeft gebracht. De opdracht van Philip Morris Internatio nal aan de kunstenaars was een geheel vrije. Met deze vrijheid hebben zij een nieuwe en belangrijke collectie pop-art graftek doen ontstaan omdat verschil lende technieken, die 2ich bijzonder voor pop-art grafiek lenen, werden toe gepast. De tentoonstelling is sinds februari haar tournee door de Verenigde Staten be gonnen. Zestien sets van deze expositie worden in de komende weken in Ar gentinië, België, Engeland, Frankrijk, Canada, Duitsland, Libanon, Spanje, Musis Sacrum: Schied. Boekhandela ren, Openbare- en r.k. Bibliotheek. Schie damse Gemeenschap, „Een avondje uit" biet Seth Gaaikema, 20.15. Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen bond, vergadering, 20. Irene: Ver. tot behartiging van de be langen van TBC-patiënten, jaarvergade ring, 20. Volksgebouw: Nivon, filmavond, 20. 'rene: Niva, eohtactavönd, 20, Wijkcentrum: Ver. van Nieuwlandze- gels, vergadering, 20. Passage Theater: Harmonie-Orkest K:- Mlfvucrfnij; "i| i m ft:-,toneel- Zweden, Zwitserland en tal van andere landen in musea en galaries getoond. Na afloop van de tentoonstelling te Schie dam zal „The new image" nog worden getoond gedurende de maand mei in Groningen en in 'de maand juni te Amersfoort. Daarna zullen de werken in de grafiek verzameling van het Ste delijk Museum worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een volksautobusje met negen mensen bestuurd door de 42-jarige A. J. B. uit Fijnaart, sloeg maandag na eerst tegen een verkeerspaal te zijr. gere den over de kop op de kruising Arij Prinslaan-Stadhouderslaan. De bestuurder had geen voorrang ver leend aan een personenauto, bestuurd door de twintigjarige A. M. J. F. uit St. Willebrord. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. Vier inzittenden wer den gewond, namelijk de 26-jarige H v G. uft Oudemolen <N. Br.) die over duize ligheid klaagde, de 54-jarige J. N. uit Fijnaart, die een gekneusd sleutelbeen had, de 38-jarige J. H. en de negentienja rige J. B. beiden uit Fijnaart die aan de nek waren gewond. De GGD bracht de eerste twee man nen naar het Gemeenteziekenhuis om al daar te worden onderzocht: Ze konden naderhand weer naar huis terugkeren. VEEMARKT ROTTERDAM Dinsdag 29 maart Aanvoer: Totaal 4413 dieren, weekaanvoer 5493 dieren, waarva-b 140 slachtrunderen,862 gebrulksvee, 305 vette kalveren, 217 graskal veren, 2654 nuchtere kalveren, 23 paarden, 4 veulens, 127 schapen, 39 lammeren en 11 bakken. kg: Slachtrum 1 kwal; 46044.3 De protestantse woordvoerder stelde nadrukkelijk dat zijn fractie er zich niet mee kan verenigen dat het subsidiebe leid op deze wijze wordt doorbroken. In feite vond hij zelfs dat hier niet eens meer sprake was van een „beleid," want niet de gemeente, maar dc subsidie-genie tende instelling st,elt de bedragen vast. De heer B. E. Collé (comm.) toonde KORTE HOOSSTRAAT 15 16 MIDDELLANDSTRAAT S3 -100 WOlPHAERTnOGHT 213 - 224 Prijzen per kwal. 4.4Q-9.70, 3.50-3.65. 3e kwal, -3.40-3.55; Ve 3.70-230. lc kwal. tren extra 2fe kwal', e kalkeren 2.50-2.66. 2e KêtksU'Uiit 28. tel. 263954 oiatia-efiii); .hni|crii:itiiit||:ii LiHiKt: üitsiiiitenci reilacliezakuii, (b.g.g. Ü1G-115588 en v. Cjoyji, t|t'. Ziimen- Agfcitm'liatii J. hufstl-atit 136, tel; 152400. Kladden bezorgen: Agentschap (adr. tiebpveh) dag. yahL1B.aO:ip.aO, Belangrijke Ièlëfbotinutnmers: Alarm extra kwal. kwal; 230-2.50, 3e kwal. 2.10-2.20, Nuchtere kalveren .1.£5-1.35, Stieren 3.95-4.40, Worst- koeltuj 3.25-3.40. Slachtpaarden 3.20-3.85. prijzen per stuk;Kalfen 'melkkoeien ll|S0-1450; ware r' koeien 925-1225; vaarzen (T jf'ijtÖ tseD-T5t), grasj<a|veren -j25i tiiéi'iiii M-KS. vèrëh 50:65, schapen 86-410, Lam- Ovet:UUt: Sliichtrümicrcn ItOlltljiJ (unielij, jll'jjzètt als fikte te - „aanvoer jij iuJileül, yi'ijzfm als glstemi. melkkoeien aanvoel- als votive week, handel mailt! kalf- en lui. prijzen constant. Vaarzen en hinken aanvoer trpielljk; handel stil, prijzen als Valige week;,.y!U,t> ;ktiti|en tln'tv/ii'i; hlljujel kalveren vee|t. yarn k-jre* en t|Bi|vi|(u'! gtjwuoi.i, Wollik, jllitojj mHfijvilH lid, vei,Ui 1 aanvoer Ujetnet-, lit) pet p|t!Hg, |ltij- zen iets Idger. dtasknlvéréli, tririvoéfets kpi'tcr, har,(|cl stijK,.,prijs hljfiertd: Npchtere kpHareriiantivber korter!'jianqfel rustig! voor- t)h psBBvée jfet ih plljd. Elaclitpaardea aan ii, hah-del l-edfelljk. prijshoudend, i Ihiilhièten aanvoer als vorige fej Rising,' gedrukt In. prijs. Voor ,en|oonaje|l|hg hestohd een goetje Ook tifi Itttltjd Valt 3 fi|«|t rijn 1» lel; 14 jtiflh RIDDERKERK De kantine van de firma Johan Smit Schroefbouten en Klinknagels NV te Slikkerveer Is maan dag gedeeltelijk vernield door de kust vaarder Cornelia! B. uit Groningen. Het schip, dat onbeladen en onbemand voor reparatie naar een a art gr enz en de scheepswerf werd verhaald, kwam door de krachtige wind en de sterke stroom dwars op de Nieuwe Maas te liggen, maakte gang en boorde zich diep in de kantine van Johan Smit. Van de kantine, die zich op de eerste etage van het gebouwtje bevindt, werd een. groot deel van de dubbele muur weggevaagd. Grote brokstukken puin vielen het gebouw binnen. Het dak moest onmiddellijk worden gestut. De „aanvaring" gebeurde een kwartier voor het schaftuur, zodat nemand van de klinknagelfabriek werd gewond. De schade aan de kantine, die nog geen twee maanden geleden werd geopend, schat men op enkele duizenden gul dens. Na de botsing maakte men de kantine weer bruikbaar met behulp van montage-bekisting. Van dit materi aal, dat de fabriek zelf produceert, bouwde men halverwege het zaaltje een nieuwe muur. De schade aan de Cornelia B., die voor de „aanvaring" op de werf v/h De Groot en Van Vliet NV lag gemeerd, beperkte zich tol wat deuken en beschadigingen van de verf op de boeg. SCHIEDAM Wasgoed dat boven de kachel te drogen hing in een woning aan de Oostsingel raakte maandag in brand. De bewoner van het pand, de 70-jarige J. B. bluste zelf het brandje zodat de brand weer geen dienst behoefde te doen. Er waren twee ruiten gesprongen, de verf was geblakerd en enig wasgoed was verbrand. De schade bedraagt ongeveer 250. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de gemeente raadszitting van maandagavond kwam de uitbreiding van de centrale schoolbiblio theek ter sprake waarmee in de afgelo pen jaren de ervaringen gunstig wa ren. Sedert 1963 hebben de 4e, 5e en 6e klassen van de glo-scholen een schoolbi bliotheek. Vanuit een onderwijskundig standpunt is ook voor de leerlingen van de 3e klassen aansluiting bij de centrale bibliotheek aanbevelenswaardig. Ten behoeve van de eerste inrichting vroegen B. en W. de raad een bedrag van 14.600 beschikbaar te stellen. Dit bedrag was nog over van vroegere kre dieten voor de aanschaf van boeken voor de klassen 4 tot en met 6. De uitgaven Waren namelijk lager uitge vallen dan was begroot. Namens Prof. Schiedam zei fractievoor zitter S. Kuiper, volledig met het voor stel van B. en W. in te stemmen. Hoewel zijn fractie bij beoordeling van de invoering van, de schoolbibliotheek voor de 3e klassen gradueel met de mening van het college verschilde, na melijk wat de urgentie betreft. Op dit moment, wilde de. heer Kuiper verklaren dat zijn fractie heel dank baar is voor de -indertijd ingevoerde schoolbibliotheek voor de klassen 4. 5 en 6. De praktijk heeft aangetoond, dat er veel gebruik van wordt gemaakt. De bibliotheek voorziet in een behoef te. iv Het bevreemdde hem evenwel, dat de opstelling van de begroting en daar mee de aanvrage van het krediet inder tijd zodanig is geweest, dat de kosten voor de uitvoering van dit plan uit het nietgebruikte krediet nog volledig kun nen worden gefinancierd: ROTTERDAM De omzet over 1SS5 van de N.V. Chemische Industrie Synres beeft zich. blijkens het verslag, voor wat de tonna ge betreft, bevredigend ontwikkeld. De winstmarges daarentegen vertoonden enige teruggang. Dit vond niet zijn oorzaak in veranderde marktomstandigheden van de verschlller.de afzetgebieden. Dc sterk geste gen directe en Indirecte loonkosten hebben hierbij een grote rol gespeeld. Speciaal In de export was de mogelijkheid niet aanwezig de gestegen kosten In de verkoopprijzen door te berekenen. De aanpassing van het beleid en het kostenpeiLaan de marktontwik keling hebben alle aandacht van de direc tie. Blijkens de geconsolideerde winst- en ver liesrekening stegen de exploitatiebaten tot 34,13 min. (vj. i 21,3 min.). De exploitatie kosten bellepen S 19.03 min. .16,11 min.). Afgeschreven werd 2,37 min. 2,11 min.. Na aftrek van belastingen ad 1.05 min.), enz. resteert een winst van 1,36 min. (ƒ238 min.). Voorgesteld wordt, zoals: be kend. een onveranderd dividend van acht procent over een ongewijzigd kapitaal van 10.02 min De omzetten van alie Syr.res-fa brieken na men toe met 19 procent in tonnage en met 11 procent in geldswaarde. Qe scheiding tus sen de Eftn-landen enerzijds en de EEG-lan- den arcerzijds deed zich in toenemende ma te gevoelen. De afzet van kunstharsen nam bevredigend toe. De produktie en afzet van kunstharsdispersies vertoonde een belang rijke vooruitgang. In alle bedrijven werd de staf van chemici uitgebreid. Een nieuw laboratorium, werd ingericht in Compiègne voor het onderzoek op het gebied, van moderne in water oplosba- re kiinstharsetrivóoriiridustrtBle toepassing. De directie geeft verdereen opsomming van de resultaten!! der: deelnemingen ln! het buttenlanc. Ofschoon 1965 voor de deelnemin gen tn Brazilië met een positief resultaat werd afgesloten, zijn de resultaten van dit bedrijf in het' jaarverslag van de moeder maatschappij wedèrom buiten beschouwing gelaten. Daarbij werd overwogen, dat de deelneming beperkt Is en dat de winsten niet transferabei zijn. Uiteraard wordt deze deelneming in haar ontwikkeling zeer ge remd door de situatie van hét land, aldus het verslag (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de mond van de Maashaven voeren maandagmorgen de Nederlandse binnenvaartschepen Vertrou wen (689 ton) en de Express 44 (1073 ton) tegen elkaar. Door de sterke vloed- stroom en de harde wind verlagerde de Express 44 (die de Maashaven in wilde) en voer met bakboordzijde tegen de ste ven van de Vertrouwen. Dit schip liep een scheur van 30 cm. aan stuurboordkant van de steven op, lekkage in de kettingbak en een verbo gen ankerbiad, De Express 44 liep onder water een scheur van 2'A m. lengte op, zes spanten waren gebroken, het gang boord opgebold en verder werden be- stekijzcr, bergplaat en versterkingsplaat verbogen. Het schip maakte veel water en is door de pompboten Noorwegen en Spanje drijvende' gehouden en naar de scheepswerf Van de Brink ih de Waalha ven gebracht. Ter Tioogle van de RDM kwamen de Holmside (445 ton) en de Greco (1631 ton) in aanvaring. De Holmside, aa wie het sleepschip Cowpen was gekop peld, wilde da Waalhaven in, maar toen het schip 100 nieter vanaf de zuidelijke rivieroever lag, zag de schipper de Greco I üit de richting van de Maasbruggen kbjiieib Door ebn verkeerde manoeuvre olitytpnder een aanvaring, ,'Dé steven aan bakboord van de Holmsi de werd ingedeukt, het dek opgebold, de ahkerlier ontzet, voorschip ingedeukt. De Gi-ecb I kreeg deuken aan bakboordkant vah het voorschip; het dek werd ontzet, evenals de kluis, enkele spanten werden Olttzet en vrHiOiJill. Ulj littitli) HltiU'tillttRon deden zich geen pi'TÏfRliiiljlse üligelükken voor. HOEK VAN HOLLAND Drie Hoekse kinderen slaagdeh i-oor het zwemdiploma, dat In het zwembad Mauritskade te Den Haag door de KNZB werd afgenomen, Mie- ke Linthorst en Han van Leeuwen behaal den diploma 1. Yvonne van Leeuwen slaagde yoor het diploma 3. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee zakken met magnesiumpoeder die in de oostelijke tunnelbuis van een vrachtwagen vielen; hebben vanmorgen ernstige hinder ver oorzaakt aan de verbinding noord-zuid. Het verkeer in de oostelijke buis werd geheel versperd. Tot tien voor negen moest dus van één buis worden gebruik gemaakt. Er deden zich aan weerszij den van de tunnel grote opstoppingen voor. Deze werkten door tot half elf toen de toestand weer normaal was. Een scooterrijder slipte over het mag nesiumpoeder. Hij werd niet gewond. De ROTEB heeft het wegdek schoonge maakt. A* SCHIEDAM Geboren: Remko J. z.v. J. Vrolijk on H Verdoes; Maria J d.v, Leuver en L J Vérver: Monica d v C Krom menhoek en A W Schippers: Francisca W M d v J H M Hollink en L MT van de Pas; Robert J z v J Blanken en J H van Gerven; Catharina d v M A van'den Kieboom en M C van Katwijk; Helena AdvJA dc Goede en C J Hamelink; Michel z v N J van Leeuwen eri J L Kinnegen; Alexander F z v M Friederidh en J M T van Rutten; Michel z v J de Lange en J M Staz; Elizabeth 31 d v J F Janse en W A Hermans: Pieter J J z v P J J van Dijk en A Rodenburg; Arjan z v A Sluimer en N B Winkelman; Martinus G z v J M de Jager en P Laeroix: Pieter W A z v W P 'Westerhof en R C G Mulder; Groot. Imre J. z.v. J I Ess'er en F Min- Yvonne M d v H JWindhorst en M C de Overleden: C Putters, 72 Jr echtg Peter- broers; C van de Steenoven. 74 jr, wed van Kan; J M Arts, 62 jr, echtg Fltsch: J var Schijndel, 28 echtg Sas. Dit vond hij een heel bijzondere me valler. „Wij dachten het meer bijzo der, omdat we juist leven in een ti; van steeds meer oplopende prijze Heeft de wethouder misschien tot reeds met zeer vooruitziende blik g> sen? Als dat zo is zijn we gaari dacht aan de leerlingen van de 3e kla bereid het overschot van het krediet Elaatsen op uw regeringsbalans ond et hoofd: „Regeren is vooruitzien." Op de woorden van de heer Kuipt waarin een ondertoon van lichte sp te beluisteren viel, kon wethouder n P. van Bochove niet veel anders ar woorden dan een laconiek: ,,'t Was derdaad een meevaller." Het voorstel werd glorieus aangen men. yAN EEN MIJ sympathiek aboi nee kreeg ik een gesehen dat niet voor mij is bedoeld ma' voor mijn vriend, die, zoals ik en ge dagen geleden schreef, zo'n moe te had met het vinden van mi; huis, omdat de straatnamerij in Ho terdam wat gecompliceerder is dt in andere Nederlandse steden. Deze abonnee werkt bij de. PT en hij vestigt door zijn geschenk misschien zonder opzet mijn aai dacht op een punt dat ik'bij h beschrijven van de navigatiemoe lijkheden van iemand die niet b< kend is in Rotterdam niet heb aai geroerd: Rotterdam is verdeeld 1 een groot aantal wijken, waarvs 27 met een nummer en enkele, z< als Hoogvliet, Pernis en Kéthe met een eigen naam. Hij stuurde mij namelijk eé PTT-straatnamenboekje, dat 1 mijn vriend gaarne zal overhand' gen. De betekenis van die wijkt is, dat de PTT al lang heeft on> dekt. tot wat voor narigheid h' aanleiding kon geven, dat er in Roi terdam een Adrianalaan en ee Adrianastraat zijn, die kilometet uiteen liggen. Brieven voor ieman in de Adrianalaan kunnen immej door een minimale fout terecht kt men in de Adrianastraat. Goc zegt de PTT, adresseer dan ee brief naar iemand in de Adrian: laan naar „Rotterdam-12" en ee 'tbrief napr; iemand, in de Adria nastraat 'naar „VRotterdam-3", Da Ts er geèn- vergissing meer (moge lijk. Mijn vriend heeft me, toen' i hem verweet dat ik zo zelden we van 'm hoorde, verwonderd aangs keken en me gezegd, dat hij ra toch écht heel vaak had geschre ven. Waar zouden dan zijn brieve toch wel zijn. gebleven? Voortaa moet hij het nummer van m'j wijk maar op het adres vermelden Dan heeft hij de PTT niet meer al schijnheilig excuus als ik geen brie ven van 'm krijg! SchielnrnTs hooge zeedijk. In d» gistermiddag lxier ter stede ge-houder vereenigde vergadering van het hoog heemraadschap Scbieland is besloten den dijk te brengen onder normaal pro fiel, ter breedte van 5 meter en tel hoogte van 4.60 meier. Echter is ten opzichte van. dt b© bouwde gedeelten nog geen definitie besluit genomen. De genomen beslissing zal aan de goedkeuring van Gedeputeerde Stater worden onderworpen: tevens is daarvan mededeling gedaan aan de betrokker gemeentebesturen, opdat deze, indien zy dit noodig oordelen, daartegen hun be zwaren kunnen inbrengen. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1