botterdam Oude Waag nuttig wordt nog sen hebben elkaar ei AGENDA JT: AI in de tijd van Pieter Langendijk... V VLAER KOL f Seth Gaaikema boeide Christelijke Besturen Bond hield ledenvergadering FORTEX FORTEX Laatste oecumenische jeugdavond of 'n «AM DEUJN Mk S3 Ingreep s voorkomen Jeugd moet bond versterken 9 steunt op ruim 30 jaar ervaring Hoedenshow bij mevrM. Reese Uw rekening draagt een naam bij Vlaer Kol FORTEX Twee jongens staken spoorbaan over Bromfietser gewond na botsing met auto ntt ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 30 MAART 196(5 r£ SCHIEDAM De oude "Waag met de topgevel, in 1748 gebouwd naast de toren van St. Jans- of Grote.Kerk op de boek van de Lange Kerkstraat en Nieuwstraat, werd na de Tweede^Wereldoorlog door de gemeente verki-cht aan de Hervormde Gerne.nte, die sedert dien de benedenruimte gebruikt om er allerlei meubilair en re kwisieten uit het kerkgebouw in op te bergen. Vandaag.... en morgen kleedt u altijd een klasse beter! en dagelijks of uw gehele interieur... Bij de Spits kunt u terecht. Bij de Spits ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u. ontwerpt de Spits uw interieurplan. voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 TeL 010-122198 Proficiat, meneer Bijker. Laten we er een slokkie op nemen. (N JEN maandaparwnd 3e Chauffeur van een vrachtwagen op de kruising van de Mariniersweg en de Goudsesingel van een politieagent een stopteken kreeg, merkte ],ij tot zijn grote schrik dat de retmnen weigerden. De wagen reed niet onvermin. dorde snelheid door, de agent kon teman- „ei-nood optü springen en de vrachtwagen botste met de voorzijde tegen de rechterkant van een op de Coutlsesingcl rijdende per- sottenwagen. De aangereden personenwagen draaide een slag om en kwam met de reeds beschadigde rechterzijde tegen een licht mast tot stilstond Maar de vrachtwagen botste bovendien tegen een tweede perso nenwagen en belandde ten slotte ongeveer vijfentwintig meter verder in een plantsoen. ,l)e tweede personenwagen en ook de vracht- auto werden ernstig beschadigd. De be stuurder van de tegen de lichtmast gekwak te wagen, de 35-jarige kantoorbediende F. Croenewcg van dc Oostzcedyk, is met rug klachten naar het Dykzigtziekenhuis ge bracht. Op dc kruising van'de Vcerlaan en de Atjehstraat is maandagavond b(j iaap staande zon een personenauto, bestuurd door de 36-jarige monteur C. J. Verdaas uit Zevenbergen, frontaal tegen een vrachtwa gen gehotst. Hij was door de zon verblind en by merkte daardoor de vrachtwagen niet bijtijds op. De heer Verdaas werd met een hoofdwond en een gescheurde onderlip naar bet Ztiiderzickenhtiis gebracht. De 26-jarige monteur S A. Pouro en de 23-jartge mon teur C. 5Vevers, beiden uit Zevenbergen, die bij de heer Verdaas in de wagen zaten, werden eveneens naar het Ztiiderzickenhtiis gebrarht. de lieer Pottro met een hoofd wond en de heer Wevers met een gescheur de bovenlip. TMTEli zakken niet magnesinmpoeder, die in de oostelijke tunnelbuis van een vrachtwagen vielen, hebben dinsdagmorgen ernstige hinder veroorzaakt aan de verbin ding noord-zuid. Her verkeer in dc ooste lijke buis werd geheel versperd. Tot tien voor negen moest dus van één buis worden gebruik gemaakt. Er deden zich aan weers zijden van dc tunnel grote opstoppingen voor. Deze werkten door tot halt elt toen de toestand weer normaal was. Een scooter- rijder slipte over bet magnesiumpoeder. IIij werd niet gewond. De ROTF.B heeft het wegdek schoongemaakt. IJKT Liberiaanse vrachtschip South Ame rica, dat vorige, maand na een vismeel- brartd in de ruimen op dc Maasvlakte voor lioek van Holland aan de grond werd gezet, is door het slechte weer van de afgelopen weken in drieën gebroken. Het achterschip en bet voorschip van de geteisterde Libe riaan zijn Vrijwel geheel onder water ver dwenen. Het is nog niet bekend welk be drijf de South America gaat slopen en wan neer dat zal gaan gebeuren. Men verkocht de gehele inventaris1914. Hij verdiende 515 per jaar. Daar- waaronder veertig veertig gewichten, na kwam het gebouw aan de brandweer, twintig ijkboeken, enkele weegschalen Jarenlang stonden er de brandspuiten, en zes botennerken. Een jaar daarna totdat bet zijn huidige bestemming werd hét gebouw weer in ebruik geno- kreeg. De fraaie gevelversiering verdient men. overigens wel een ruimere belangstel De laatste waagmeester dateert van 1 ling. Op de bovenverdieping vergaderen de jeugdclubs van e hervormde wtjkge- meente IV (MDS. A. Hoffman). De leden van de gemengde clubs (1521 jaar zon dagavond en dinsdagavond (812 jaar onder leiding van mejuffrouw J .C. van der Touw. dc jongens van 1014 jaar woensdagavond oder leiding van de heer Hamerslag en de meisjes van 1416 jaar donderdagavond onder leiding van e heer Kramer Freher. De ruimte van de oude Waag wordt dus nuttig ge bruikt. In het Gemeente-archief bevindt zieh nog een „Instructie of Ordonnantie voOr de Waagmeester en Collecteur van het Recht van de Waag binnen de Stad Schie dam", waarin we oa. lezen dat „De Waagmeester der Waage steeds in allen opzichten jegens elk en een iegelijk zich ordentelijk en bescheiden zal moeten ge dragen". Er werd van alles gewogen. „Koper, teer, geneverbessen, anijszaad, Hollandse boter verpakt in buitelaartjes, agtendeel- tjes en kinnetjes, kaas en varkens." In 1874 werd de Waag gestoten. SCHIEDAM/VLAARDINGEN De af- deling Nieuwe Waterweg-Noord van Phi ladelphia, de landelijke protestants-chris telijke vereniging van ouders en vrien den van bet afwijkende kind, houd don derdagavond (morgen) een vergadering in één der zalen van gebouw Triangel aan de Fransenstraat te Vlaardingen. Het onderwerp: „Omgang in het gezin'" zal daar worden besproken. Een'goede KOELKAST vindt u bij SAS ai vanaf 298.— Ged. Biersloot 35. TeL 299S Vlaardingen y SCHIEDAM Van vele zijden zijn reeds gunstige reacties binnengekomen op het samengaan van belde Avondvier daagsen. De plaatselijke regellngcommls- sle van de gecombineerde Avondvier daagsen in Schiedam heeft nu bijna alle technische moeilijkheden overwonnen, worden vanaf het Hermes-D.V.S.-terreln in Sportpark Harga. Als startbnreau wordt de kantine op dit terrein gebruikt. Op een onlangs gehouden vergadering zijn de verschillende functies bi de P.E.C. verdeeld. De heer J. Bras ls tot marsleider benoemd: de leiding van de administratie is aan de heer J. F. Bakke ren toevertrouwd. ®en van de grootste problemen was Tiet vinden van een geschikte startplaats, maar ook dat is nu helemaal rond. Oorspronkelijk bestond het plan om van af de Warande te starten. Va'n de zijde van de politie bestonden hier echter be zwaren tegen. Men vond het namelijk niet langer verantwoordelijk de duizen den deelnemers iedere avond de BIC. laan te laten oversteken. Het verkeer zou dan een grote stagnatie ondervinden, terwijl er gevaar bestond voor de indivi- duelen die niet altijd even oplettend zijn. De gedachten zijn ook nog even uitge gaan naar de sporthal, die voor dit doel wel bijzonder geschikt zou zijn. De hoge huurprijs die voor deze hal wordt ge vraagd kan echter niet door de avond vierdaagse worden opgebracht. Uiteinde lijk is de keus op het Hennes-terrein gevallen. Het voorstel hiervan is dat het wandelleger niet meer iedere avond door de stad hoeft te wandelen. Hier tegen over staat echter wel dat deze startplaats' buiten het, centrum ligt, dus iets moeilij ker te betéiken. De voorzitters van de WKR en O en de NWB zijn bijzonder verheugd over het bereikte resultaat. Zij spreken de: wens uit dat de organisatoren erin mo gen slagen eendracht, begrip en sportivi teit in -de avondvierdaagse tot stand te brengen. Ook de politie is verheugd met de combinatie van beide avondvierdaagsen. Zij heeft reeds haar medewerking toege zegd. Tolksgebouw: Nivon, filmavond, 20. Irene: Niva, kontaktavond. 20, Wijkcentrum: Ver. .v. Nieuwland-ze- gels, vergadering, 20. Passage Theater: Harmonie-Orkest, O.B.K., uitvoering, 20. Musis Sacrum: Toneel Onyx, toneela vond, 20. Musis Sacrum: S. G. Toneelwedstrijd, Onyx, toneelavond, 20. Stedelijk Museum: Schied. Boekhande laren, Openbare en r.k. Bibliotheek en Schiedamse Gemeenschap, Lezing door Adriaan v.d. Veen, 20. Sursum Corda: Rheto rica, spreken in het openbaar, 20. Men is van plan de feestelijke intocht vanaf de parkeerplaats bij de Singelkerk te beginnen. Zekerheid hierover bestaat nog niet. In overleg met de politie moet men nog spreken over de verkeerstech nische moeilijkheden die hieraan verbond den zijn. Het staat nu al vast dat de feeste- lijke intocht opgeluisterd zal worden doo(- de Rijnmondband, die in een schrijven aan de PRC zich voor niets heeft aangeboden. De organisatoren ho pen dat dit voorstel door vele korpsen zal worden gevolgd. In oveTleg met de Vlaardigse politie is besloten de avondvierdaagse in beide steden niet tegelijkertijd te organise ren. Het afgelopen jaar heeft dit name lijk moeilijkheden veroorzaakt, door dat het parcours van beide Avondvier daagsen gedeeltelijk hetzelfde was. Ook op hoog niveau is men bezig de Avondvierdaagse, landelijk te. vereni gen. Schiedam heeft dit jaar dan ook 'de kans om te bewijzen dat dit de eenheid in de wandelsport zal vergro; ten. Deze scheiding had in Schiedam toch nlt lang meer stand gehouden, omdat men van hoger hand zou heb ben ingegrepen. Dit is nu bijtijds voor komen. Voor inlichtingen over de gecombineer de -avondvierdaagse kan men zich nu reeds wenden tot de heer J, F. Bakkeren, Rembrandtlaan 15a, tel. 263168. (l 683-1736) Ned. blijspeldichter ...deed Vlaer Kol (van 1691) bankzaken, Dat' is misschien wel interessant Maar onze huidige.cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer 8t Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf warendirect en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Batikiers anno Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351 Rotterdam, Coolsingel 75, tel. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/72.* IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. (Van een onzer, verslaggevers) SCHIEDAM „Ook nu moet er nog gestreden worden, soms met de rug te gen de muur. In 1965 heeft de bond Korte Hoogstraat 11 a, telefoon 6151, Vlaardingen leden verloren. Velen van hen vertrokken naar elders, maar er is helaas geen voor uitgang. De jeugd moet de gelederen gaan versterken". Dit zei de heer L. van Pelt, voorzitter van de Christelijke Bestu ren Bond, dinsdagavond tijdens een alge mene ledenvergadering in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. De voorzitter gaf een uitvoerig over zicht over het afgelopen jaar, dat voor de vakbeweging uitermate spannend is geweest. Hi; memoreerde het kwalijke tijdsverschijnsel, dat grote bedrijven zonder voorkennis van de vakbewe ging en zonder de noodzaak aan te tonen hun bedrijven sluiten of verko pen. De heer Van Pelt zei dat het drie-cents fonds voor het gebouw steeds minder opbrengt. Een andere klemmende vraag is, hoe men tot een gezamenlijke en efficiënte propaganda-aktie moet ko men. Uit het jaarverslag van de secreta ris, de heer W. F. Verniers, blijkt dat er op 31 december 1965 1189 leden wa ren. Tijdens de vergadering besprak men verscheidene onderwerpen, onder meer De Spaarbank als voorportaal van een beleggingsinstituut. In 1961 werd een beleggingsfonds gesticht om ae spaarders bij de Spaarbank voor Protestants Nederland gelegenheid te geven hun spaartegoed verantwoord te beleggen. De tiid ontbrak om dieper op deze materie in te gaan. Uitvoerig besprak men de verschillende facetten van het bestuursbeleid. De af tredende eerste penningmeester, de heer J. de Vaal en de tweede secreta ris, de heer P. van der Spek werden herkozen. Na een rondvraag met geani meerde discussie sloot de voorzitter de laat-geworden vergadering. (Var een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jonge .cabaretier Seth Gaaikema gaf'dinsdagavond in een volle zaal van Musis Sacrum „Een avond je Nederlands." Hij trad op in het kader van de Schiedamse Boekenweek. Zijn (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Buiten was het nog volop winter, maarIn Malson vVesthuis zorgde dinsdagmorgen, mevrouw Reese voor een voorjaarsidylle,: met een apar te collectie hoeden voor voorjaar éh zomer. Patrick en Liz lieten zien dat tur bans nog veel gedragen zullen worden deze zomer, dikwijls met grote strikken achter op het dopje. Ze waren er In mooie katoen-satijn. Van satijn-katoen was ook de vierkante hoed, een nieuwtje voor de jongelui voor wie we ook een leuke pet in op-art dessin zagen, geshowd door Liz. De meer geklede modellen waren van organza handwerk, Zwitserse laise, si- salstro en pedelinestro, dat laatste t ht ouderwets en zo'n dertig jaar geleden ook volop mode, De kleine hoedjes wer den achter op het hoofd gedragen. De hoed is in opmars, het heel jonge meisje draagt tegenwoordig mutsen en petjes en zij durft met iets pittigs verder te gaan dan mama. Een grote chique laise baret oogstte veel succes, heel geraffineerd was deze afgewerkt met een op-art binnenrand. Pasteltinten voerden de boventoon: zacht blauw, rose, en beige in alle nu ances tot bruin toe. Ook het klassieke marineblauw en wit komt telkens weer terug. Het stralende slotstuk van de show.wa ren de bruiden: een klaterend ap plaus klonk voor de bruid-in-het- lang, en de moderne b'Ioemen- toque voor het jonge - bruidje in 't kort. Mevrouw Reese bewees daarmee dat haar bruidsontwerpen gezien mogen worden. De bruidsjaponnen waren, der traditie getrouw van Bervoets. Nieuw was de medewerking van hoe- den-modiste mevrouw A. van de Gaag, die 28 jaar heeft gewerkt bjj het (opge heven) boedenhuis Malson Tiny in Vlaardingen. Ondanks het slechte weer was er een goede belangstelling voor deze show, die in de avonduren werd herhaald. En nu maar wachten op warm weer om al dat moois te kunnen dragen, Bijkant, De Rotterdammer; Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 Cb.g.g. 010-115588 en 01898-661S. VLAARDINGEN Ter hoo-gte van de Bróekwe.g in Vlaardingen, waar rijksweg 20 in de toekomst in noordwaartse rich ting (boven Schiedam langs) gaat afbui gen, is een viaduct in aanbouw. De weg die, nu nog wat provisorisch, onder het viaduct doorgaat sLuit aan op de nieuwe baan van het gedeelte rij-ksweg Vlaar- diragen-Westbrug Boonervliet, die al geruime tijd gereed is. Sinds maandag is deze nieuwe baan (met twee rijstroken) in gebruik. Het verkeer uit de richting Schiedam bereikt deze weg nu via de onderdoor gang. De reden van het opensteilen van deze verbinding ligt echter, in het feit dat de bestaande kruising met de Mara- thonweg zowel voor het afslaande als voor het naar het Westland doorgaande verkeer tijdelijk afgesloten Ls in verband met het doortrekken van de aardgaslei- d ing Leiden-Botlek. Het profijt van de verbetering die tot stand kwam door de verdubbeling van de breedte van de rijksweg is dan ook slechts een tijdelijke aangelegenheid. Met andere woorden: dé nieuwe baan wordt eind van deze week, aLs de werk zaamheden bij het kruispunt Marathon- weg gereed zijn, voorlopig weer gesloten. W «WH AT Agentschap: J. v. Gogh, ar. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 254666; Alarm brandweer 269123; Alarm G.G en G.D. 269280. t Apotheek: Gouda, Groenelaan 127, tel. 268035. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee jongens uit Rot terdam, de elfjarige Eddy en de zevenja rige Jan. wilden dinsdag de spoorbaan tussen Schiedam en Rotterdam overste ken, Mensen van de spoorwegen haalden de beide jongens van de spporbaan en waarschuwden de politie. De politie nam de knaapjes mee naar het bureau en waarschuwde de ouders in Rotterdam, die hun kroost kwamen afha len. SCHIEDAM 'Morgenavond (donderdag) wordt in de St. Jan de Doperkerk, Mgr. Nolenslaau 99, de laatste oecumenische jongerenbijeenkomst gehouden. Hoewel deze avonden zowel organisatorisch en qua programmering van hoog en modern gehalte zijn, is het aantal bezoekers (gemiddeld éénhonderd) nogal tegengevallen. „Ofschoon iedereen praat over oecumene, samenwerken, samen zijn enz., schrikt men er, zodra dit alles In praktijk gebracht wordt, steeds van terug en blijken drie kwartier van een 168 uren tellende week te veel te zijn", zo schrijven de organisatoren ons. Spreker is morgenavond de Anglicaanse reverend Reeves, solo „De Kantorij". De begeleiding is in handen van de „Gin Town Squares", Aanvang. 20.00 uur. „trouwe schildknaap" Roelof StalkDecht begeleidde hem op de vleugel. Deheer. Roodbol van de .gelijknamige boekhandel sprak een kort woord van welkom en overhandigde daarna aan burgemeester H. Roeiofsma twee pocketboeken. In een geestig toespraakje, waarin hij zijn waardering uitsprak voor het boek, zei hij onder meer, .dat zeer veel in het culturele vlak 'valt te bereiken Indien men de handen maar Ineen slaat. Seth Gaaikema presenteerde op deze avond een uitgebreid repertoire van aardige en soms ondeugende versjes, close-ups van het alledaagse leven, ge lardeerd met woord- en toespelingen vol -humor, waarbij de kolder niet "ont brak. Bon-ton schijnt het tegenwoordig té zijn de oecumene er bij,te., halen; thans op de hielen gevolgd door boer Koekoek Övérigenszal hét gezongen en gesproken woord, -van deze begaafde kleinkunste naar met studentikoze inslag ongetwij feld niet het grote publiek aanspreken. Hij is te - veel een klasse apart.Niet iedereen zal.hem kunnen begrijpen en appreciëren. 1 v 11 - Toch' blijft hij de minstreel en conferen cier, die, een select gezelschap uiterma te weet te-boeien. Op zichzelf is..het reeds een prestatie, dat hij zijn gehoor tot een spontane conununity-slngng wist te brengen. Het. is één van.de vele bewijzen van zijn grote vak manschap 2de PAASDAG GEOPEND. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een bromfiets, bestuurd door de achttienjarige leerlinge- lectrotechniek R. W. die geen voorrang verleende, kwam dinsdagavond uit de kruising Rembrandtlaan- Jan Steenstraat-Graaf Flórisstraat in botsing met een personenauto, bestuurd door de 25-jarige B. v. D. De. bromfietser kwam te vallen en moest met schaafwonden aan de rechter enkel en een gebroken been naarde Dr. Noletstichting worden gebracht. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM -- Geboren: Otto K zv O K Helstnger en M G.B J Boer; Apita E dv E A Wöhler en J M E Droge; Jcquelne dv A van der Zouwen en J H Stnke; Jacqueline WH dv A M M. van Soest en P Pleunes; Dorien dv J Vlugeter en A A Bolhuis; Dieuwke dv K de Haan én B G Deden. Overleden: F Adrtaanse, 4S echtg.v.: WU- lemse; A M van den Hoek, 62 wed.v.De Neeff: M M* de Koning, 72 ed.v.: Frteder- icb; M M J Hebben, 88 wed.v.: Luijpen; J Zandvoort, 33. BIJGAANDE foto, betekent de grote triomf van ir. J. J. B. Bijker (links). Die legt over een paar dagen zijn functie van direc teur van de gemeentelijke Rotter damse drinkwaterleiding neer en hij is er in geslaagd nog vlak voor: hij uit het ambtelijke leven ver dwijnt een watertje te leveren, waarvan wethouder H. "W.JetÜn^- hoff, die de eer genoot daarvan te mogen proeven, s zijn ogen, voU-zalig genot dichtknijpt. Iedereen, die bezuiden de Nieuwe Maas water van Rotterdam, krijgt, tapt dat lekkers nu heel gewoon uit de kraan, zonder te beseffen, hoe bijzonder datnu wei is en hoe gloeiend jaloers de Rotterdamse wa- t er verbruikers benoorden de Nieu we Maas nu-wel zijn. - - Want een jaar of veertig geleden bén ikeens met m'n fietsje naar Den Haag geweest en toen ik van .die trip terugkwam heb ik me gere aliseerd dat thuis het waternaar modder smaakte. -DaaropIét'; jë t over -het algemeen" niet zo, aLs. je het elke dag drinkt:maar' als je 's een keer buiten, de- stad bent - ge weest valt zoiets op. MEER dan een halve eeuw was het Rotterdamse water vies en hooguit geschikt om er luiers in te wassen. Meer dan veertig jaar was een ordentelijke kop thee in Rotter dam en omgeving een onbereikbaar ideaal. Als je het handig aanlegde kon je er misschien nog mee koken. ïk heb in mijn allernaaste omge ving iemand gekend, die uit het zich opheffende Nederlands-Indië was gerepatrieerd, in Rotterdam te land kwam en zich toenspoorslags naar de eerste de beste arts spoedde niet de vraag of consumptie van drink water mogelijk ernstige lichamelijke gevolgen zou kunnen hebben. De verzekering van de desbetreffende arts dat dit niet zo was, heeft deze repatriant met de nodige reserve aangehoord. In ieder geval moet de consump tie van spuitwater in Rotterdam en omgeving jarenlang groter zijn ge weest dan waar ook in Nederland. Een Rotterdammer die het inaar enigszins kon betalen dronk slechts water-met-prik uit een flesje, of iets sterkers. In ieder geval, daaraan is nu voer wat betreft het zuidelijke voorzie- ningsgebied voorgoed een einde ge komen. Over i«en jaar is misschien het noordelijke gedeelte ook aan de beurt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1