Grote volksverhuizing verwacht en Vlaardingen gemeente een mf Bromfietser schuldig verklaard: geen straf voorrang verleend aan 8 5 Burgemeester opent fraai clubhuis H Camping vrijdag open 1 MN DELUN JA m m °P M BENDER Gebouw alom bewonderd en gewaardeerd H erf kens van Andel Accent gelegd/ op jeugdwerk OBK gaf goede jaaruitvoering „Al ernstig genoeg gestraft99 oude mensen in de kost voor jubilarissen bij werf Gusto Aanvaardbaar spel van Onyx-groep ondanks handicaps ;iemeesters doen beroep mm Dit is dè jas! GRONINGEN 'J&tlenJkd F COSTUIIMS LIGHT-WEIGHTS Modehuis (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDINGEN Schiedam en Vlaardingen zul len één gemeente gaan vormen Dit is het onverwachte en ingrij pende besluit van de minister die Gedeputeerde Staten opdracht heeft gegeven, het plan samen te stellen. De beslissing is het ge volg van .te verwachten grens wijzigingen in het. Rijnmondge bied, d-ie zullen leiden tot een gigantische bandstad langsde .Nieuwe' Waterweg. Het samen gaan van Schiedam en. Vlaardin gen stelt de minister zeer urger.t, daar beide gemeenten reeds nu hun plannen voor de toekomst zullen moeten wijzigen.. De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. Beroep Telegram (Van een medewerker) PIANO PER CENTIMETER deskundig in'klank DE JAS Een verlovingsring van Constant. (Van een medewerker) SCHIEDAM Ve'ertig jaren en drie dagen heeft HBSS er - samen met het nu bijna 50-jarige ODI over gedaan om het thans tot stand gekomen clubhuis wer kelijkheid te doen worden. Maar nu het er eenmaal staat is het bouwwerk door zeer velen niet alleen bewonderd, maar ook ge waardeerd.- Tijdens de -woensdag avond gehouden-toespraken werd vooral het accent- op het jeugd werk gelegd, iets waaraan zowel HBSS als ODI reeds jarenlang het hunne doen. Tóespraken ^1-^ 1 B-.-vff "sjSif i SCHIEDAM Het Harmonie-Orkest Oefening Baart Kunst" gaf woensdaga vond in het Passage Theater een geslaag de uitvoering. De belangstelling was bij lander groot. Als openingsmars speelde het orkest Gluck Auf van Joh. Wichers. Op voortreffelijk wijze werd de selectie uit de bekende Musical „Oklahoma" van Richard Rogers en Oscar Hammersteid ten gehore gebracht. Ook het Rule Brit- tannia van Rimmer-Mellema, een num mer in het semi-klassieke genre, klonk uistekend. Verder speeide het orkest o.l.v. de diri gent J. van Beek Bandietenstreken, een ouverture van Fr. von Suppé, arr, G. Wittman. Aan de Golf van Napels, een wals vol zuidelijke romantiek van A. la Guardia. arr. E. Larue, Silencio van Celeste-Brezza, arr. Jaroc. en tot slot een mars met de drumband. De jongens en meisjes -an het Jeugdor kest o.l.v. Piet van Vliet toonden hun vorderingen in de muziek. De leden van de (drumband (32 pers.) demonstreerden voor de eerste maal in het openbaar met hun fraaie, kleurige uniformen, die ze uit eigen zak hebben bekostigd. DE dirigenten van het harmonie-orkest en van het jeugdorkest en de instructeur van de drumband, de heer A. van der Sluis ontvingen als blijk van waardering een bloemenhulde. Na de pauze werd de bekende film van Bert Haanstra „Fanfa re" vertoond. Deze humoristische rol prent, een knap product van vaderlandse bodem, bleek nog steeds bij het publiek in de smaak te vallen. SCHIEDAM De Vereniging tot be vordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam hield woensdagavond ,iri Müsis Sacrum een bijeenkomst voor hen, die samenwerken in het grote verband van ce schoolvereniging. Er was veel be- la.ugs.eiling voor aeze avond, die bedoeld was om ae onderlinge bana te verstevi gen, Het gebeurt niet altijd, dat we zo u.J elkaar zijn, zei de voorzitter, mr. H. snoep in zijn woord van weiKom. vervolgens voerde de toneelvereniging „Onyx" een spel in arïe bedrijven op, {.aneld „Er verdwijnt een gast," geschre ven door de bekenae Engelse auteur en toneelschrijver J. B. Priestley, vertaald aoornen Heuer. Pricsttey te spelen is geen gemakke lijke opgave. Voor een amateursverenl- g.ng is het een hele waag. Het getuigt, eao ook van moed, dat „Onyx" het heeft aangedurfd. Ze heeft met deze opvoering geen gek figuur geslagen. jammer was het, aat een van de spe lers, Aart Koster, plotseling ziek was geworden. De heer Bal, ue souffleur, moest nu geneei onvoorbereid voor hem invallen. Hij kon dus niet anders dan met het tekstboekje in ae hand spelen, maar bracht her er toch nog aardig af. V.'im Slcegers viel in als souffleur. Prachtige import-kwaliteiten uit zuiver wollen kamgarens in sprekende dessins. - S 209,219,— - 249, en hoger. in terlenka, dioien en trevira vanaf179,— sehledannMwea et vbuKDnganM. SMS lfet injrijpènde besluit beeft onrust en verwarring .gezaaid In belde gemeente besturen. Ook voor de inwoners van Schiedam ep Vlaardingen zal de grens wijziging van grote betekenis worden. Het plan spreekt Van een volksverhui zing, daar Schiedammers en Vlaardln- gers naar de aard van hun werkzaam heden zullen moeten verhuizen. Men wil hiermee bevorderen, dat bet samengaan van beide gemeenten niet alleen op pa pter. maar. ook voor wat betreft de sa menstelling van de,bevolking werkelijk heid wordt. Deze volksverhuizing wordt uniek in de hedendaagse samenleving van Ne derland, aldus het plan. Een deel van de Schiedammers en Vlaardingers zal worden overgebracht naar een nieuwe stadskern, die tussen de belde gemeen. 9-rv* voor wij verantwoordelijk zijn, hun zelf standigheid behouden". Beide burgemeesters doen tevens een beroep op de bevolking. Reeds vrijdag morgen zal, vanaf acht uur, gelegenheid zijn in beide gemeentehuizen op lijsten in te tekenen. De burgemeesters verklaar den: „Dit is een zaak van alle Schiedam mers en Vlaardingers. Wij roepen hen op morgenochtend ie tekenen, zodat de stem van onze steden zal worden tot een fel protest tegen plannen, die voor Schiedam en Vlaardingen zo'n ingrijpend en tevens treurig gevolg kunnen hebben". BU het ter perse gaan van deze editie is ons bekend geworden, dat beide burge- tcn in zal worden gerealiseerd. Rondmeesters en een delegatie uit de bevoi- het grootste project van de Benelux-1 tunnel zal een gigantische stadskern worden gebouwd, die onmiddellijk na realisering zal moeten .worden bevolkt. Men verwacht dat de bouw van de nieuwe kern reeds voor 1968 gereed zal zjjn. Dit wordt mogelijk, daar alle verde re plannen van belde gemeenten worden ..bevroren", zodat het nieuwe project een grote mate van urgentie krijgt. Beide gemeentebesturen hebben zich sterk gekant tegen dit ingrijpende besluit. Burgemeester H. Roelfsema en mr. J. Heusdens hebben vanmorgen (n een te legram aan de betrokken minister te kennen gegeven niet met het plan te kunnen instemmen: „Wij. en met ons de gehele Schiedamse en Vlaardingse be volking, zullen ons met ar de mogelijke middelen tegen de uitvoering van het plan keren. Schiedam en Vlaardingen. die historisch zijn bepaald, moeten in het belang van de gehele bevolking, waar- SCHIEDAM Bijzonder ongelukkig had de Vlaardinger A. v. G. het getrof fen toen hij in het holst van de nacht op zijn bromfiets een kruispunt overstak. Net op dat moment naderde van rechts een auto, die bovendien een surveillance- auto van de plaatselijje politie bleek en die voorrang had, maar. niet kroeg. G. zei woensdag voor de kantonrech ter, dat het al twaalf uur was op het ogenblik van de aanrijding en dat hij toen helemaal geen verkeer meer ver wachtte. Mr. W. E. van Vloten knikte. „Van het eerste zou ik nog kunnen zeggen merkte hij op, dat het een ver gissing was omdat u met de mogelijk heid dat er nog anderen, zich gelijktijd dig op de kruising zouden bevinden geen rekening hield. Maar, voegde hij eraan toe, hier staat ook dat u roet een snelheid van 45 kilometer reed." G. bevestigde dat. Dit lijkt een beetje op Russisch roulet te. zei de officier van justitie, zo zonder uit te kijken, zonder snelheid te vermin deren een kruising over- te gaan. Hij eiste tegen G. een boete van 30 gulden of zes dagen voor hét niet verlenen van voorrang en één van 45 gulden óf negen daaen voor de te hoge snelheid. Ik ben bij oude mensen in de kost, verdedigde G. zich nadat de officier was uitgesproken, en ik reed zo hard omdat ik thuis moest zijn voordat zij naar bed gingen. Ik hadgeen sleutel bij me1 ziet u....? - -■ Dan had u natuurlijk ook eerder naar huis kunnen gaan, repliceerde de'kanton rechter. Dm werd conform .veroordeeld. W, de W. uit Maasland moest voor de kantonrechter verschijnen om zich te ver antwoorden voor hej H-let geheel correct nemen van een bocht naar rechts, waar bij hij een brommer had aangereden. Wh gaf voor het hekje toe dat- de, genoemde fout door hem was begaan. Maar liet hij. er onmiddellijk op vol gen," die ander kwam de bocht zonder licht door en -zodoende heb ik hem maar heel even gezien toen hij in mijn lichtbundel reed. Die ander slipte en pakte me nog.net Voordat hij de sloot ingleed.", W. ontkende' dat hij teveel links zou hebben gereden. „Het is daar een ver velende bocht, zei hij tot de kanton rechter, maar ik geloof niet dat ik Crisis in de cacao-industrie. Men lueidt: Met ingang van 1 April a.s. zijn de plm,150 losse werklieden der cacao fabriek van de firma Bensdorp en Co., •e Bussum, wegens liet uitvoerverbod van suiker enz. uit hun dienstbetrekking ontslagen. Een deel dezer arbeiders heeft reeds ander werk gevonden. Paarden voor Duitschland. Te Tiei t!Jn 7 Duitsche kooplieden' aangekomen oi» in de Betuwe en Noord-Brabant «en duizendtal paarden op te koopen. teveel van de rechterkant ben afge weest, De getuige J. H., bestuurder, van de bromfiets, beweerde precies het tegeno vergestelde. Hij zei tegen de kanton rechter, dat'hij uiterst réchts'had gere den en dat zijn licht goed had gefuncti oneerd. Maar hij, zei hij tegen mr. W. E. van Vloten, reed teveel links' én duwde me precies de sloot in. De tweede getuige in deze zaak, dè ver balisant, verklaarde dat de bocht bij zonder gevaarlijk was en dat hij na het ongeval ter plaatse had geconsta teerd, dat deaanrijding gedeeltelijk op •het linker deel van de weg was ge beurd, hetgeen W. ontkende, ,cn dat de voorlamp van de bromfiets slechts een zwak licht uitstraalde. De officier van justitie zei in zijn rek wisitoor het bewezen te achten dat W. veel te links door de bocht was ge gaan, waarvoor bij een boete eiste van 30 gulden of zes dagen. Mr W. E. van Vloten deed hiervan de 'helft af. Muzikale flatbewoner of concertpia nist. Wij streven naar maatwerk In onze adviezen. Daarom nemen wij de tijd oné in Uw problemente ver diepen. En daarom hanteren wij naast de stemvork ook de duimstok. Uw woonruimte, budget of extreme eisen prikkelen on9 tot het vinden van een -passende oplossing. Neem bij Bender de tijd om dit zelf te ervaren. Botterdam, W. de Withstraat 32 - tei. 133113 Amsterdam - Arnhem - Breda - Lelden VEILING WESTERLEE DE LTER Andijvie M—98, 22,500 kg.; snijbonen 510—540. 40; komkom, (krom) 7884. 2400; waspeeri 44—63, 1C00; postelein 165—180. 300; rabarber 88—133, -2S20: spinazie 49—73, 27500; stoofsla 30-40. 22G0: prei AI 4862, 2300; peterselie 12«,i35>,5. 1400 bos.; raapstelen 8fi—411». $600: 'radijs, 14—28, 13500; seldrlj 12—2314. 6000; komkom. AA 66;, A 66—61, 21000 stuks extra; B 48—53, 23000 stuks I; C 46—48. 2000 stuks binn.; D 4345; E, ,40—42. Totaal 45000. Sla I 16Vi—06, S18000 krop export; II 13—16, 55000 krop blnn. Cl 710: Totaal 673000, Tomaten A 25.2027I B 24.70, C 25.70—27. CC 20.00. Totaal 6O0O kg. SCHIEDAM/VLAARDINGEN —De ze kanrt geeft een beeld van het plan, dnt Gedeputeerde Staten op verzoek van de betrokken minister heeft sa mengesteld. De twee gebouwen over de Beneltixivcg zijn de gemeenschaps gebouwendie de samenvoeging sym boliseren. De gearceerde delen geven de nieuwe woongebieden aan. De spoorlijn (gestippeld) wordt ten zui den van de nieuwe wijken verlegd door de te dempen Poldervaart, tvaat tevens het nieuwe N.S.-station komt. king de intekenlijst vrijdagmiddag per soonlijk aan de minister zullen over- bandigen. Red. VISSERIJB3RICHT VLAARDINGEN VLAARDINGAX. 31 cnrt. De In IJmul- (Van een medewerker) SCHIEDAM Een schuldigverklaring zonder toepassing van straf verkreeg de Schiedammer J. G. de J.. die met zijn broemflets geen voorrang had ge geven aan een auto. „Ik remde af maar mijn remmen braken", verdedigde J, zich die nog steeds last bleek te onder vinden van de gevolgen van de aanrij ding en woensdag voor de kantonrech ter op een stoel had plaatsgenomen. De snelheid was natuurlijk ook wel wat aan de hoge kant, oordeelde de kan tonrechter, u naderde met een snelheid van 30 kilometer de kruising. De officier van justitie, zei in zijn rek wisitoor de overtreding bijzonder ernsitg te vinden maar gezien het zware letsel dat J. daarbij had opgelopen het toch maar te willen laten bij een geldboete van elf gulden of twee dagen. De ver dachte is al ernstig genoeg gestraft, besloot hij. Ik doe het nog erger, hernam mr. W. E. van Vloten nadat de officier het rek- ••vistoor had beëindigd, een schuldig ver klaring zonder toepassing van straf. De Schiedammer J- A. v. S. stond terecht omdat hij met zijn auto bij het iinksafslaan geen ruimte had gelaten voor. een hem achteropkomende scooter. Waarschijnlijk, zei S. op de zitting, heb ik gedacht, dal die scooter een brommer was waardoor ik hem niet aan die kant van mijn auto verwachtte. Tegen de poli tic hebt u overigens verklaard, dat u op een auto moest letten, onderbrak mr.AV. E. van Vloten; Dat is ook zop; vervolgde S., die auto had ik wel gezien maar niet die scooter. De officier van justitie zei in zijn rek wisitoor dat het toch wel een ernstige fout was geweest, die S. had begaan. Op de weg moet je met alles rekening hou den. besloot hij, Hij eiste tegen S.'een boete; van .45. gul- rrui etsie tegen o. een uueie vdinij gui- 1Ïm S vi m ken of negen dagen, Mr. W; E. van Vlo- f 26.460 en VL 73°f 24.1C0 De VTt' 142 is naar !1®" maakte er tenslotte,40 guldenhof acht. Vlaardingen gekomen en blijft enkele weken dagen van. 'binnen voor. een. onderhoudsbeurt. De trei ors VL 15 en VL 121 die zulk een baurt al hebben gehad vertrekken dezer dagen weer :er visserij. Vanmorgen waren aan de afslag de trei- Iers Ursinus VL 1. schip-per P. v. d. Harts. Caroline VL 90. schipper N. Pronk en de \nita VL 34, schipper L. v. d. Harst. Deze ichepcn voerden elk ca. 800 kisten rondvis en haring aan. SCHIEDAM De Staalkundig-Ge- ref. Partij „Groen van Prinsterer," afde ling Schiedam, houdt dinsdag 5 april 's avonds om 8 uur in gebouw Irene een openbare vergadering, waar ds. E. Vene- ma, chr. geref. predikant in H.V. te Zwijndrecht, een tijdredezal houden. SCHIEDAM Bij de N.V.' Werf Gusto v/h' A. F. Smulders zijn vanmorgen drie werknemers gehuldigd in- verband- met hun veertigjarig dienstjubileum. Zij wer den' koninklijk onderschleden met de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.; De jubilarissen waren de modellenbe- waarder W, Rutteman (63) uit de St'ep- Nieuwe Binnenweg 466-Telefoon 30281 hensonstraat 3a, de centerdraaier G. Ooms (59) uit de Wattstraat ISa en de magazijnbediende" A. F. van der Wilt (62) uit de Nieuw Mathenesserstraat 94a. Mr. H. Snoep, chef van het kabinet van burgemeester H. Roelfsema, heeft hun vanmorgen de onderscheidingen uit gereikt. CLAUDIA Een moderne ring. In breedten van 4 tot en met 10 mm. Een Constant ringt JUWELIER HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BE1JERLANDSELAAN 178 ROTTERDAM HOEK VAN HOLLAND Vrijdag zal de nieuwe camping in Hoek van Holland zijn deuren openen. Daarmee zal dan definitief een streep worden gezet achter de periode van Fe noodcamping aan de Langeweg. De nieuwe camping heeft vier jaar nodig gehad om aan de Tasmanweg de kinderziekten te overwinnen. Vooral de kwestie van het grondwater speelde lange tijd parten. Waarschijnlijk zullen de eérste campingbezoekers zich dit weekeinde aandienen. Zij zullen een rustig, zij het nog wat onvolgroeid terrein vinden, maar dat is een kwestie die'de tijd zal oplossen. Iets van de oude camping zuilen zij nog wél-terugvinden. Kantoren e'n toiletten zijn namelijk overge bracht. Juist voor deze in het oog lopende opstallen was helaas geen vol doende geld voor vervanging beschikbaar. Onderdevele genodigden ,(de kantf? he was voor deze gelegenheid te klein) bevonden zich Schiedams eerste bor ger, mr; H. Roelfsema. wethouder me. P. van Bochové, de heer M. ESSSSSS (SBLO), W. F. H. Grashoff (NCSU en CNS), EHDnlfer (CKB), F. Plaisier en W. F., de Wolff (CJV), verder afgevaar digden van zusterverenigingen, SVV, CKB'Oprfchters en tal va anderen. Voordat om acht uur mr. Roelfsema het woord kreeg, bedankte de heer M. Adriaanse de leden van de bouwcom missie voor het vele werk dat was verricht. Daarna droeg de heer K. J. Simon die het bouwwerk had aange nomen én daarbij HBSS en ODI daad werkelijk steunde hetclubgebouw officieel aen de besturen van HBSS en ODI over, hetgeen met een handdruk aan beide voorzitters, resp. H. Breev oort jr. en H. Roozenbeek gepaard ging. De heer Simon sprak de wens ll/LET een druk op de schakelaar verricht burgemeester H. Roelf sema de officiële opening van het nieuwe clubhuis van HBSS en ODI. uit, dat men het 'gebouw in goede 'staat ^-..zou,-weten tehottóer».; - -F Vervolgens; riep de Tleer H. ,Roozen4 beek dè héren Jacq. Griep, én Leen Bijl naar voren, want zij hebben bijzonder hard gewerkt >en waren nagenoeg iedere dag. present -bij" de bouw. Zij ontvingen daarvoor als dank zilveren manchetkno pen aangeboden van de ODI-voorzitter. "TDe heer Breevoort brachi tenslotte dank aan de „duwer" en „Motor!'c de heer K.-; J. Simon die eveneens een geschenk' kreeg. Intussen arriveerden de vele genodig den, die de offieëie opening zouden bijwonen, waarna ook 'een voltallig Harpe Davids (45 man) het terrein op marcheerde en tussen de viagggen door de inrichting van- het clubhuis wandelde. Ceremoniemeester Hans De gree! gaf dirigent A.,L. Glotzbach gele genheid een pittige tiiars te' laten ho ren, waarna voorzitter H. Breevoort-jr. een terugblik wierp op de bouwvergun ning die twee jaar geleden wérd ver leend.waarna met man en macht is gewerkt aan wat nu tot-stand is geko men, Hij kenschetste HBSS en ODI als .twee verenigingen -wadr pit iiLzit.*B.u'r-' gemeester: Roelfsema noemde de geschiedenis van de bouwplannen van HBSS en ODI een boeiende film, - - „In 1956 werden 'reeds de eerste plan nen haar voren gebracht, waarbij de naam; van uw-toenmallge voorzltter-K. J. Eibers "een belangrijke, rol speelcje. Samen met ODI groeide dit centrum, groeide ook het bedrag, dat aanvanke lijk 15.900 bedroeg, maar later 65.000 werd.' In; Werkuren-moest dit eigenlijk verdubbeld 'worden, zodat u eenzelfde bedrag verdiend hebt door uw zelf- werkzaamheid". De :heer Roelfsema noemdedé firma'Si mon en de gemeentelijke instanties ais devoornaamste mede werkers,- die'de •bouw'.konden doen slagen en wees er op, dat cèntrum betekent „Middelpunt en hart" en sprak de 'wéns uit', "dat dit trefpunt vooral voor..jonge mensen zal zijn". Behoudt deze geestdrift en ik' geef u .de opdracht,het-bestuur te steu nen bij het instandhouden van 'dit sportcentrum". Daarna schakelde de burgemeester de lichtinstallatie in -en verklaarde het bouwwerk voor geo pend. ODI-voorzitter H. Roozenbeek bracht vervolgens hulde aan de ge meentelijke instanties en gaf mr. Roelfsema. een symbolische blijk van waardering (gej)balpen van de ODI-aktie). De heer J. Bijloo, voorzitter van de afd. Rotterdam van de KNVB had. de vergadering van zijn bestuur en de •edstrijd Zwart Wit'28-Ajax laten vo°r deze opening. j zei dat men met elkaar dit tot -,_nd heeft gebracht en zal moeten bewaren, maar dat de jeugd daar voor al van zal moeten profiteren: „We heb ben deze jonge kerels in de maatschap pij van morgen zo hard nodig". Namens de NCSU en het CNS sprak de heer V7. .F H. Grashoff over de finan ciële bijdragen van deze instanties sportwerk en legde ook ;het accent op het jeugdwerk. De CKB en het Bondsbestuur werden vertegenwoordigd door de heer E, Dulfer die vooral ODI roemde bij deze zelfwerk zaamheid, omdat deze vereniging zoveel kleiner is dan HBSS en daarbij nog voor de helft uit.dames bestaat. - .L Vrijdagavond zal de bouwcommissie en allen die hebben geassisteerd in de kanti ne een special „werkersavpnd" worden aangeboden. Tussen de bedrijven door kreeg Harpe Davids enkele keren gelegenheid de zaak mét vrolijke marsmuziek nog gezelliger té maken. Dóorzitter .van Zwaluwen, de heer D. A. v. d. Snoek vond het prettig dat de verhouding tussen HBSS en zijn 'vereniging nog steeds.'Van zeer goede aard is en wees ook op het belang om de jeugd beslist niet uit het oog te verlie zen. r r Nadat de heer Breevoort de sprekers had bedankt en ODI-voorzitter H. Rooz enbeek een hoeraatje uitlokte voor de bouwcommissie, werden de genodigden door de .kleedlokalen en andere verblij ven rondgeleid, waarbij iedereen het, er over eens was, dat hier iets tot stand is gebracht waarop 'zeer velg. verenigingen trots kunnen zijn. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Géboren: Henricus A zv H B Sanderink en C J van Gamme- ren; Jürgen C zv C van der Lee en E P van Driel; Petronella dv C IJsseisiijn en T van der Graafft Anita dy M J A Bevers en C van Hagen; Charlotte J dv J Nicolai en J C R Sweerts. Overleden: A M Gunnewegh, 71 j. -TTT ,.r fOED beschouwd is er toch ei- genlijk maar weinig nieuws on der de zon. Bilderdijk heeft het trouwens al gezegd: „In 't verleden ligt het heden" en ik begin hoe langer hoe meer te geloven dat de man gelijk had. Ik zal u zeggen waarom: Vanmiddag behandelde de gemeenteraad in Rotterdam een. voorstel van burgemeester en wet houders om een krediet van vijf honderdzestigduizend gulden op ta fel te leggen „voor het aanleggen, van tramsporen en bovenleiding in. de Schiedamsedijk en het Vaste land in verband met de wijziging van de route van lijn tien". Zo staat het letterlijk in de stukken en de ras-echte Rotterdammers begin- nén mij nu te begriioen als ik zeg: dat er toch eigenlijk niet zoveel .nieuws-onder de zon is. Want het is bepaald niet voor het eerst als straks de RET over de Schiedamse dijk gaat rijden.Pas zo'n goeie twintig jaar geleden (het was in de oorlogsjaren) zijn namelijk die tramsporen uit het Vasteland en de Schiedamsedijk weggehaald. Ik begrijp uit dit raadsvoorstel dat we binnenkort de vooroorlogse toestand weer terug krijgen toen lijn achttien van Spangen over de- Wéstzeedijk, het Vasteland en dé'? Schiedamsedijk naar Crooswijk reed. Op het Vasteland, ongeveer ter hoogte van de Schotse kerk, nam de tram de bocht naar links de Schiedamsedijk op, die bekend stond om zijn vele cafés. Aan de ene kant 58 en aan de andere kant 63, of iets van dien aard. Via zijste- gen bereikte men enerzijds de Leu- vehaven en aan de andere kant de Baan, waar 'de bekende Dr. Kuy- perschool stond. Ik weet zeker dat heel wat van mijn lezers hier schoolgegaan hebben en vaak bij de smederij van Uitman hébben ge- keken als daar paarden van nieuwe hoeven werden voorzien. Over paar den gesproken; wie herinnert zich nog de paardetram? In de tijd van lija.achttien was die weliswaar al i uit-de mode, maar in de jaarlijkse - VW-week (de eerste wéék van.yj september) kwam" hij wéér van- stal. Luid klingelend reed het vehi-' kei dan steevast dé route Westzee- dijk - Vasteland - Schiedamsedijk -.Vismarkt en weer terug. A/TAAR GOED, binnenkort gaat dus lijn tien weer over het Vasteland en de Schiedamsedijk rij den. Dat betekent in ieder geval wat meer lucht voor de heren auto mobilisten op de Eendrachtsweg én in de Witte de Withstraat. Vijfhon- dèrdzestigduizënd gulden voor de aanleg van de tramsporen en de bovenleiding vind ik voor zo'n be trekkelijk klein stukje wel een hele hap. Er gaan dagen voorbij dat ik dit bedrag niet op zak heb, maar ik ben ervan overtuigd dat deze uit gaaf verantwoord is. Het voorstel zal wel aangenomen zijn. Gelukkig heb ik in deze krant gelezen dat het werk „vanzelfspre kend" in combinatie met wat ge-- meentewerken op de Schiedamse dijk, de Westzeedijk en het Vaste land van plan is, wordt uitgevoerd. U weet wel: het op Deltahoogte brengen van de waterkering. Ja, stel je'voor dat de vijfhonderdzes tigduizend gulden die we' met z'n allen op tafel gaan brengen straks kosten op het sterfhuis zullen blij ken. In dat geval zóu ik willen zeg gen: Laat lijn'tien nog maar rustig een poosje door de Witte de Withstraat bij mij langs rijden. Vijfhonderdzestigduizend gulden is tenslotte niet niks! HAD het dus over „nieuws" en over de „Witte de Withstraat". Die beide begrippen combinerend denkt u dat neem ik maar aan vanzelf aan uw, krant, De Rotterdammér. En u zegt misschien:„Hoe krijgen ze die krant elke dag vol?" Woorden van soortgelijke strekking hoor ik ten minste vaak van lezers. Nu, dat vol krijgen is op zichzelf niet zo moei lijk. Er is altijd te veel, neemt u dat maar van mij aan, Maar het gaat er om: wat staat erin. Een deel van de kunst van het „krantenmaken" is: wat plaats je nu in de krant. Er zijn dingen die je beslist niet in de krant neemt, zaken waarvan je twijfelt en ook gebeurtenissen, die je beslist moet berichten. En daar ligt weer zo veel tussen. Om nu een lang ver haal kort te maken: Ik nodig u uit zelf eens wat in de krant te komen zetten. Om deze rubriek nu eens' ten dele te verzorgen.f Omdat bij. een krant het nieuws snel wordt verwerkt, zou ik zeg-, gen: Dan maar meteen ook. Ik ver wacht u' morgenochtend, zo vanaf - half tien tot een uur of elf, half twaalf in ons gebouw. Dan kunt u mij wat geven voor deze rubriek, als u wilt erover praten, zelfs op een schrijfmachine een stukje schrijven over-een zaak, die u na aan het hart ligt Als u de'portier naar mij vraagt komt het in orde! Maar het kan alleen morgen, vrij-- dag 1 april!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1