Suisse-Air toestel raakte noodlieht Pioniers maakten eerste landing IREVIRA8 trekt u aan MEER RUIMTE VERKEER OUDE MAASBRUGGEN? fleurige gordijnen: uw lente-decor. DE KLERK&ZN Giftige dampen boven Waalhaven Politie maakte alarm voor omgeving Remblok trein treft auto Zevenduizendste schip in R Vlam Gastvrijheid met diefstal betaald Na explosie op binnenschip ürjlottoitmtimrr Cf -wit Dp ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 1 APRIE 1966s (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Luchtha ven Rotterdam (heeft sinds vanmorgen de beschikking over een landingsbaan die alle mid delgrote (en zelfs grote maar dan met enige restrictie ten aanzien van de hoeveelheid benzine) kan ontvangen. De baanverlenging tot tweeduizend meter is in gebruik genomen. Niet officieel, dat ge beurt op 13 april door burge meester W. Thomassen, maar wel praktisch. verlovings/ rtgen Zomerzegels 1966 mannelijk representatief Het omvergevlogen noodlieht achteraan de - baan V spaardoor nu te kopen Géén ut. of schrift. best. De Convair Metropolitan van Suis se-Air vloog enkele malen op zes tig meter hoogte over het vlieg veld. Vanaf de grond waren geen beschadigingen te constateren. ïJi&jr -- - v if 'Stl - j 5 i Haal uw eigen lente in huis, een lente d'e 'düürt, ook als het weer niet meewerkt Uw eigen lente-decor door fleurige en kleurige gordijnen. AI uw gordijnwensen worden bij De Klerk vervuld: dobby, cretonne, velours, linnen; fluweel, vitrages.,, ach, komt u liever zelf kijken en kiezen! DRUKSTOFFEN Geel, bruin en oranjé zijn de hoofdkleuren van een serie moderne drukstof- fen. De "tijdloze" dessine ring maakt dit gordijn uit stekend geschikt voor zowel kleine ais grote wanden. 120 cm breed, per meter 5.90 WEEFSTOFFEN speciaal gedessineerd voor De Klerk. In overleg met onze ontwerpafdeling kwam een bijzondere gor dijnstof tot stand. Een geometrisch dessin in weefstof. Kleuren: blauw, goud, naturel en oranje. 120 cm breed, per meter 0.%70 SATIJNCRETONNE De kwaliteit "Simone300* heeft een naturelkleurig fond en is bedrukt met een sprankelend bloem- dessin in briljante kleuren o.a. cognac, reseda en ivoire. 120 cm breed, cr\ per meter lO.OU SATIJNDAMAST uit onze "Ideai"-serie. Meerkleurig jacquard-pa troon In de hoofdkleuren goud, blauw, groen,fraise. 120 cm breed, o '7 e per meter O. f O maandag gesloten COMPLETE WONINGINRICHTING ROTlÊRDAM/DEN HMG/UTRECHTAfiiSSINGÊN/DEVENTEfi/HOORN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gisteravond tussen vier en zes heeft er een brand gewoed in de lading van het binnenvaartschip Dam co 82. Die lading bestond uit ammonium-nitraat en de om standigheden geleken zeer veel op die van de brand die vorig jaar in Vlaardingen woedde bij Delta-chemie. Vuilgele verstik kende rook dreef over de Waal haven oostzijde en met vijf radio wagens rukte de politie uit om binnen een straal van een kilo meter van de vuurhaard alle straten af te zetten en de bewo ners van de binnen dat gebied liggende woningen dringend te adviseren de ramen gesloten te houden. -Cl WÊÊ F m i-:'.l HP» wayr»® 'dt &ss,mssaa Lange ibaaia in gebruik Aan dit in de ontwikkeling van de luchthaven belangrijk gebeuren ging een incident vooraf dat gelukkig goed is afge lopen, maar dat ook ernstige gevolgen had konnen hebben. Het gebeurde gisteravond om 21.20 uur met het Suisse-Air toestel uit Ztirieh waarmee ook de Ethiopische prinses Kuth Destra (kleindochter va nHaile Se lassie» rou reizen. Zij kwam echter op Schiphol aan. De Convair Metropolitan maakte een normale landing Vlak boven de erond startte de piloot echter zijn machine door. Toen de verkeersleiding om ophelde ring vroeg antwoordde de piloot: I tou ched something Ok heb wat geraakt), onmiddellijk werd alarm geslagen en reden alle brandweervoertuigen de baan op. Toen bleek dat het toestel met het neuswiel een tijdelijk licht, dat achter aan de nieuwe baan stond, had ge raakt. Verscheidene malen vloog hierna de pi loot zijn machine op een hoogte van zestig meter over het vliegveld om zijn toestel aan de onderzijde te iaten contro leren. Er bleek niets verdachts. De lan ding. waarvoor op het vliegveld alle i voorzorgsmaatregelen waren getroffen, verliep vlot. Het vernielde licht lag enkele hon derden meters verder. De Convair Metro politan van Suisse-Air was het laatste toestel dat op de korte baan landde. parte modeffen j •k Op grarenn kan worden gewacht WINKELCENTRUM-BINNENWEG «5 TELEF 11.66.15» ROTTERDAM,. DEN HAAG De zomerzegels 19G6 zullen op alle postinrichtingen in Neder land verkrijgbaar zijn van 3 mei t/m 25 juni. De opbrengst van de toeslag op deze serie wordt door de stichting comité voor de zomerpostzegels uitgekeerd aan landelijke en regionale instellingen voor volksgezondheid, maatschappelijk werk en culturele doeleinden, die daarmee de projecten financieren, die niet op andere wijze tot stand konden komen. Het viertal dat vanmorgen de ver lengde baan in gebruik nam naast de Mooney. Van links naar rechts de heren J. de Jong van de tech nische dienst, A. Uartnagel van de havendienst, R. J. Zuidema adjunct-havenmeester en haven meester A, W. F. van der Hoek. Het eerste dat vanmorgen de verleng de baan m gebruik nam was een Mooney van de Aero Club met vier „werkers-van- het-eerste uur" aan boord en gevlogen door onderhavenmeester R. J. Zuidema. Dit kwartet had de eer voor zich op geëist. Het stormde vanmorgen om half Zeven toen het kleine toestelletje de eerste lan ding perfect uitvoerde. Tevens konden toen de nieuwe landingslichten vanuit de lucht worden gecontroleerd. Het voor Eu ropa unieke systeem was goed in orde. Daarvoor hadden enkele technici van nacht stevig moeten aanpakken. De Suis se-Air machine was nog vla de oude lichten geland en daarna moesten vele kabels worden doorgesneden en opnieuw worden verbonden voor de overschake ling van oud op nieuw. G cse I ekteerde scheerwol, gecombineerd met Trevira in de samenste 11 ing 55/45, is het materiaal van deze kamgaren kostuums. Top klasse. 159.- 179.- 198.- 225.- Rotterdam ROTTERDAM «OTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM vlaardingen LEIDEN i lEisr i Wosl Kruiskade Korte Hoogstraat Meent Katendr Lagedtjk Winkelcentrum Hoogilroat Winkelcentrum Liesveld i Haorlemmerslroct Slotlaan i oioNaon ARNHEM i Winkelcentrum Presikhaof BOTTERDAM Gecommitteerden van Rijnmond vinden dat op de twee Oude Maasbruggen tussen Usseimonde en Voorne-Putten het wegverkeer wel meer doorgangstijd zou moeten hebben. Het gaat hier dus om de Botlekbrug en de Spijkenlsserbrug. De huidige uren, waarop deze bruggen alleen voor zeesche pen worden geopend, zouden wat ver ruimd kunnen worden tot de volledige spitsuren, zegt het dagelijks bestuur in zijn memorie van antwoord. Die tijden zijn: 6.457.15, 7.458.05, 16.3017, 17.3018 uur. Gecommitteer den noemen een voorbeeld: gedurende de spitstijd van 1630—17.45 uur zou voorrang kunnen worden verleend aan het wegvervoer. Dat zou grotere aantal len mensen een snellere doorstroming geven in het woon/werkverkeer. Het maken van de Blankenburgtunnel is een rijkstaak. Gecommitteerden heb ben nog geen indruk van het tijdstip, waarop de bouw zal beginnen. Het zou toe te juichen zijn als na het gereedko men van de Beneluxtunnel kon worden doorgebouwd. Vermeld wordt dat Rotter dam plannen voor een hoge Botlkebrug bestudeert. De Willemstunnel is urgent, de noodzaak van die oeververbinding be hoeft geen nader betoog. Het tolvrij maken van de. Beneluxtun nel (gesuggereerd was de minister te vragen de tunnel al bij de opening over te nemen; zon aantrekkelijk zijn. Maar de tunnel zou er niet zijn ais niet een particuliere nv hier een initiatief had genomen. Een vraag aan het rijk lijkt succesloos, omdat afspraken zijn ge maakt voor overneming uiterlijk 1580. Dat bij tunnelbouw soms te weinig rekening wordt gehouden met de belan gen van voetgangers, fietsers en brom fietsers vindt het dagelijks bestuur ook. Mogelijkheden op dit gebied voor de Beneluxtunnel worden bestudeerd. Het is te vroeg om mededelingen te doen. Wat het openbaar vervoer betreft stelt het dagelijks bestuur van Rijnmond zich op het standpunt dat ook op dit gebied het rayon als een eenheid moet worden gezien. Aan die gedachte moeten de voor zieningen worden aangepast. Te verwach ten is dat op die manier de service kan verbeteren. Gecommitteerden staan verbeteringen voor ©gen naar het voorbeeld van de onlangs getroffen maatregelen voor de Haagse agglomeratie Samenwerking, zo als tussen de RET en de RTM en de opheffing van instapverboden vormen daarvan een onderdeel. Men hoopt dat op dit stuk resultaten kunnen worden geboekt. UTRECHT Een auto die voor een gesloten overweg in Gouda stond te wachten is vanmorgen om kwart over zeven getroffen door een remblok dat van de trein afvloog. Er werd niemand gewond. De auto is zwaar beschadigd. Het toppunt van luxe en behaag lijkheid in nachtkleding is toch wel de tricot pyjama, die zo prettig zit en die U niet hoeft te strijken. Maar even goed is de prijs be kend... een prijs, die nu nies iedereen zo best uitkwam. En daarom is dit een zeer blj- •zondere aanbieding, want mor gen verkopen wij deze tricot damespyjama's van 12.95, voor minder dan de halve prijs, voor-nog géén zes gulden. Het jasje in fleurig motief, de pantalon effen bijpassend, een verrukkelijkwarme pyjama, met flatteuze col. Morgenvroeg begint de verkoop van deze tricot dames-pyjama's in de maten S (38-40) M (42-44) en L (46-48) SP ROTTERDAM Eendag eerder dan vorig jaar heeft de Maasstad het zeven duizendste schip mogen begroeten. Het is het Duitse Wiirtembürg, dat met stuk goed uit Antwerpen vrijdagmorgen is af gemeerd in de Maashaven. Vorig jaar kwam als zevenduizendste binnen het Zweedse schip Celcius. - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een 52-jarige kantoor bediende heeft zijn gastvrijheid duur moeten betalen. In een café in de bin nenstad ontmoette hij "een zeema, die hem vertelde, dat "hij gee oderdak had. Hij verschafte hem logies e moest de volgnde dag ervaren, dat de zeeman er vandoor was met een aantal Chinese en Indiase kunstvoorwerpen ter waarde van ongeveer 1.000. De directeur van een werktuigenfa- briek aan de Aelbrechtskade heeft aangif te gedaan van oplichting. Bij hem was ■wezen solliciteren naar de betrekking van bankwerker een man, die zich A. B. noemde en 32 jaar was. Hij gaf hem 15.30 als reiskostenvergoeding maar de man verscheen niet op de dag van zijn indiensttreding. Het is gebleken, dat de man reeds meermalen op dezelfde ma nier aan geld kwam. In Delft is in no vember 1965 proces-verbaal opgemaakt. Een hevige vrijwel niet te blussen brand in de 600 ton am monium-nitraatwaarmee de in de Waalhaven te Rotterdam ge legen Damco 82 was geladen, bezorgde de naaste omgeving van de Waalhaven gisteravond grote moeilijkheden. De dichte gele rook bevatte giftige dam pen, die brand->u-strlieden moes ten hun werk met perslucht- maskers deen en een adjudant van de Rotterdamse politie werd onwel en moest worden weggebracht. Ten slotte moest de Damco 82 op een ondiepte tot zinken worden gebracht. Is* '4 -tt'r- jÈ-- i :-*> jfe "h- - i' -.'«fJ-fe, .i'u'kji' -"jj ,T: -i-l ut.» ,1-O.ït! l- -rdmr*.)-[ fc-=-"«aK- "iS JA" «nU'-sTb C--F rs-(-bC -~r?k raT-i HSISgijl --m L-l iSSKj. -yJ liiüljp ii-atssy 4 T/f Men wist in het begin niet of de rook giftige dampen bevatte. Hinderlijk waren zij in ieder geval: vele brand weerlieden en politiemensen kregen Pijnlijke ogen en adjudant H. Laanen van de politie werd onwel en moest worden weggebracht. Van de zijde van de brandweer werd. al dadelijk gesteld, dat een airunonium- nitraatbrand praktisch niet is te blus sen. Men dacht aan de ervaringen van vorig jaar in Vlaardingen. Met water kanonnen werd het ruim van de Dam co 82 onder water gezet en ondertussen probeerden de vier blusboten, die met dit karwei bezig waren, de Damco 82 naar Pier 7 te duwen, waar men het schip wilde laten zinken. Dat gelukte tegen een uur of zes. Ondertussen werden aan boord van de PH van de politie metingen ver richt ter bepaling van de concentratie. In sterke concentratie zijn deze ni- trenze dampen zeer giftig, zij kannen zelfs dodelijk zijn. 'p .f i.J- Vanzelfsprekend waarschuwde de be manning van de Pil de schepen, uit de buurt te blijven en zo mogelijk de om geving van de Damco 82 te verlaten. In ieder geval moesten de ventilatie-ope- &V-V vSï3\ ueiSüSSitëSi ningen en roefrarhen zorgvuldig worden gesloten. De brandweer maakte gebruik van persluchtmaskers. Teen de ruimen van de Damco 82' vol water waren, was de zaak spoedig bekeken. De politie kon de 'afzetting opheffen. De Damco 82 was gezonken,* maar de blusboten hadden het schip boven een ondiepte gemanoeuvreerd, zodat er thans gedeelten boven water uitsteken. De oorzaak is nog niet bekend, de ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. Uitgerukt waren K 9, eenheid 7" G- 8,. Havendiensten 14 en 12, M 1 A. 9. De leiding had eerst brandmeester M. Bruin- se en later hoofdman H. Nieuwenkuiper. De blussers werden regelmatig voorzien van flessen melk als „tegengif'. De brandweer gebruikte voor vervoer een rubberbootje. De toestand op Marken. De herstel* lin^werkzaamheden na de watersnood zijn in volle gang. De commissaris der Koningin heeft een onpartijdig opziehter over die her- stellingswerkzaaniheden benoemd. Alle oudere opzichters zyn daarmede ontsla gen. Die opzichter bepaalt, welke wo- ningen voor herstelling in aanmerking komen, ontwerpt een schets van de her- stellingen die hij nodig acht en berekent de kosten daarvan. Wegens gebrek aan kosthuizen zal «en kamer van het Raadhuis ingericht wor> den voor slaapplaats voor een aantal werklieden, *j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1