Inneming werd geestdriftig gevierd Ook opening van kazerne marechaussee Gasbedrijven straks onder hoogspanning I Nieuwe luchtlijn naar Manchester, Düsseldorf Witold Rowicki bleek bekwaam dirigent Eis van vier maanden in PTT-zaak STUDENTEN "WEGENS BELEDIGING VAN PRINSES CEL IN - ftf 1 i Oud-Briellenaar nu wel tijdig op het feest Minister Veldkamp naar Turkije Verkoop haarden enorm omhoog Drukte op luchthaven Lufthansa neemt vlucht over van KLM Scholier bedreigt verkoopster met pistool H HOGE WINTERPIEKEN VERWACHT #1 np rotterdammer Pagina 3 ZATERDAG 2 APRIL 1966 SLEUTELS DEN HAAG Zowel van de Gasunie als van de distributiebe drijven zal in de komende winter een uiterste krachtsinspanning SCHERMUTSELING SCHADUW NA „MISSER" IN 1922: RAAK SCHOT worden gevergd om ook. dan op de koudste dag aan de vraag te kun-" nen voldoen, zo wordt opgemerkt in het jongste nummer van „Gas", orgaan van de vereniging van gas- fabrikanten in Nederland, Wmmm IPS uers AMSTERDAM Wegens bele diging van prinses Beatrix heeft de Amsterdamse politie drie stu denten gearresteerd. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor de publicatie van foto's in het 63ste nummer van het 'blad „Bikkel Acht, dat wordt uitgegeven van wege de studentensociëteit Olofs- poort. De foto's, die op de eerste, derde en middelste pagina voorko men, suggereren de Prinses voor te stellen en worden in. hun sa menhang voor haar beledigend ge acht. De gearresteerde studenten zijn de 22-jarige J. J. K., de even oude R. P. en de 21-jarige F. B. Zij zijn aangehou den op grond van artikel 112 van het wetboek van strafrecht, in het bijzon der gepleegd ten aanzien van Prinses Beatrix. De maximum straf die staat op het misdrijf, waarvan zij worden verdacht, is'vier jaar. 1000 STUKS ill !Si BRIELLE'S dolle dag -j (Van een onzer verslaggevers) DEN BRIEL Evenals 1 april 1572 bezweek ook gistermorgen de poort van Den Briel. Als water geuzen verklede middenstanders brachten zeven forse stoten niet een laadboom toe, en de toegang tot de stad was verzekerd. Een baal stro, die voor de poort beschilderd met kreten als „Weg met de tiende penning'' en „Weg met Alva" in brand werd gestoken, veroorzaakte echter een zodanige rookontwik keling dat de geuzen hoestend de stad binnentrokken. Vlootvoogd Lumey (v.v.v.-voorzitter A. van Adri- gkem) zei voordat het rammeien begon: „Wc hebben nik3 georganiseerd; we maken er gewoon een dolle dag van, en rammen de poort open op z'n Jan-boeren-fluitjes."' Voor het eerst sinds 1922, toen de inneming van Den Briel grootscheeps werd herdacht, Hepen gisteren weer honderden Briellenaren in zestiende- eeuwse dracht door de nog steeds historie ademende straten van htm stad. Het feest van gisteren werd door de 1 april-vereniging, de mid denstandsvereniging „Handel cn Nij verheid" en de VW georganiseerd als aanloop tot een jaarlijkse her denking, met als bekroning een groot feest in 1972. De meeste Briellenaren vonden het ook gisteren al een geslaagde dag. Bijna alle schoolkinderen en zeshonderd vol wassenen hadden zich ir -estiendv eeuwse costuums gestoken, grond was een stad vol geur-1 het Oranje-Blat..e-BIeu. De groep watergeuzen wt.~*U poort opgewacht door honuerc.,, ters en poorteressen. Na het rammeien van de deur; i trokken zij gezamenlijk naar het stadhuis, waar burgemeester H. van Es zijn vreugde over de komst van de geuzen dit in tegenstelling tot de reactie van zijn ambtsgenoten in 1572 niet onder stoelen of banken stak. Geuzenadmiraal Lumey verzeker de de burgemeester troostend dat de stad niet zou worden gebrandschat. Daarna kreeg hij toegang tot het bor des om de geuzenvlag te hijsen. Hier dirigeerde hij de zingende menigte: „In naam van Oranje doe open de poort", en „wij houden van ons Brieltje".'-. DEN HAAG Minister Veldkamp <so- ciale zaken) brengt van 4 tot en met 8 april op uitnodiging van de Turkse rege ring een kort bezoek aan Turkije om er het Nederlands-Turkse verdrag inzake so ciale verzekering te ondertekenen. Het verdrag behelst een coördinatie van de Nederlandse pn Turkse wetgevingen, waardoor wederzijdse onderdanen op ge lijke voet worden nehandeld. Er zijn voorzieningen getroffen om de verschil lende uitkeringen en verstrekkingen van het ene land in het andere mogelijk te maken. In Nederland werken thans onge veer 8 OOOTurken. J '{ff ■- 'vVi M f fSSS," 13 Z.-4-S tugqg jfe g^.r-ënl Burgemeeester Van Es zijn geuzen. tussen W rv. "K De herdenking van de inneming van Den Briel was niet de enige reden tot feest vieren. Om half vier 's middags reikte de burgemeester de huissleutels uit i~" aan de eerste achttien bewoners van de woningen aan de Gerard van Voor nestraat; om vijf uur werd de mare chausseekazerne aan de markt officieel geopend. Na het uitreiken van de huissleutels was er eerst nog samenzang van leerlingen van de lagere scholen op de Markt Ook hier klonk weer: „Wij houden van ons Brieltje"... Niet buigen, liever' barsten; De poorten uitgezet; dat is de Brieise wet..." Na deze massaal gezongen lof op hun stad wandelden veel Briellenaren naar het Maarland, waar de Koninklijke Ma rine In twee bootjes leden van de Alge mene Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren had aangevoerd. De reserve-officieren werden met gejuich verwelkomd. De officiële opening van de marechausseekazerne gisteren werd ook een brigade van de Konink lijke marechaussee in Brielle gedeta cheerd hegon met het overdragen van het gebouw door ela, ir. der genie, overste J. Conraad aan koionel L. S. Trabbing, commandant van de tweede divisie van de Koninklijke Marechaus see. Generaal <b.d.) A. J. F. M. Egter van Wlssenkerke gaf vervolgens het sein de vlag op het gebouw te hijsen. In een toespraak zei de heer H. W. F. Scholten, voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Algemene Vereni ging van Nederlandse Reserve Officie ren, dat zij op hun excursie naar Briel le waren gekomen, omdat-„Brielle bin nenkort toch bij Rotterdam boort". Burgemeester Van Es vatte de hand schoen op. „De toekomst van Rotter dam verlegt zich naar het Westen; daarom heet ik u van harte welkom als toekomstige bewoners van Den Briel." „Goed zo, burgemeester!" rie pen enkele Briellenaren. De reserveofficierenv werden vervolgens uitgenodigd voor een geuzenmaaltijd (capucijners met spek). Met deze officiële opening van hun kazer ne was het feest voor de marechaus sees nog niet -afgelopen. Om acht urn 's avonds opende generaal (b.d.) Egter van Wissekerke de tentoonstelling „De Koninklijke Marechaussee vroeger en nu", in de burgerzaal van het stadhuis. De generaal liet dé diverse legeronder- Zo juichte vlootvoogd Lumey delen, die Brielle als garnizoen hadden, <rechts) toen de geuzenvlag on het in zijn toespraak de revue passeren. hordes van hf>t „tadhnic was srehesen Hij vertelde dat in 1922 de laatste mili- Boroes van net staonuis was genesen. tairen uit de stad-verdwenen, en bena- drukte dat de marechaussee niet als een nieuw garnizoen mag worden ge zien. (Van een onzer verslaggevers) DEN BRIEL „Nu 45 jaar gele den, In 1923, werd de inneming voor het laatst grootpjieeps - her dacht. Ik was toen zeeman, en kwam in de nacht van 1 april te laat aan." Spijtig vertelde oud- Briellenaar P. C. de Klerk (89) dit gistermorgen. Hij was gisteren (tij dig) uit Rotterdam, naar Den Briel gekomen om het feest nn wel mee te vieren. „Ik hoop de kracht en gezondheid te hebben- het grote feèst van 1973 ook mee te kunnen maken." De heer De Klerk, die gistermor gen in hotel De Nymph al gauw- het lied „Wij houden van ons Brieltje" inzette, is niet weinig trots op zijn vaderstad. „Als zee man ben ik overal geweest, en heb ik ook overal Briellenaren ont moet. Het lied „Wij houden van ons Brieltje", kennen zie overal. Ik heb het horen zingen in -Shanghai en Hongkong!" t De chauvinistische liederen, die gisteren menig keer -werden gezon gen', werden gemaakt door de va der van de heer De Klerk, ,de heer Jan de Klerk. De zoon van de dichter, de heer J. C. de Klerk, hield gisteren ook een toespraakje, waarin hij de voorzittervan de VW, de heer A, van Adrighem, na enkele prijzende woorden, vroeg waarom het feest niet wat strakker was georganiseerd.De heer Van Adrighem antwoordde dat het juist de opzet was vrij 'baan te laten voor de spontaniteit van de burgers. DEN HAAG Het Tweede Kamer lid de heer Peschar (soc) heeft de minister van financiën schriftelijk ge vraagd of het waar - is, dat er nog steeds een tekort aan staatsloten bestaat en zo ja, of de minister bereid is om op korte termijn een wetsvoor stel tot verhoging van het aantal se ries, dat per loterij mag worden uitge geven, bij de Kamer in te dienen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Toen captain -W. Kraus (41) de Friendship van de Luft TransportUnion 0p -de .Rotterdamse luchthaven vrijdagmiddag precies op tijd had neergezet, was daarmee de nieuwe lijn Rotterdam-D-sseldorf (Hannover) een feit geworden. De Frienship Lohau- sen zal voortaan iedere werkdag eenmaal naar Rotterdam komen en verder dienst doen op het Duitse binnenlandse net van de Lufthansa. Hot is een combi, waarin naast 22 passagiers 2,5 ton vracht meegenomen kan worden. Volgens vertegenwoordigers van Lufthansa ligt hierin de grote kracht." Men verwacht veel van de nieu we lijn.' - Met de eerste vlucht waren meegeko men dr.A. Lange en de heren J. Hermsen en F. Michel leden van het landsparlement van Nordrhein-Westfalen De heren verklaarden dat hun land so wie, so een verbinding met Rotterdam wilde hebben. Een hellebaardier, 'die de hele dag de wacht hield voor hotel de Nympf; een joffer die nog even de straat veegde; een ver bluft kind aan de hand van moeder. ACADEMISCHE EXAMENS Kand. rechten:-J. P. AMSTERDAM Bos, Halle (Gld.) Burgemeester Van Es vroeg de aanwezi gen allereerst een minuut stilte in acht te nemen voor de 's morgens om half tien overleden heer H. E. Gelms. Zoals we in een deel onzer edities reeds meldden overleed de 73-jarlge heer Gelms nadat hij had deelgenomen aan het rammeien van de poort, aan .een hartverlamming. Hij was bestuurslid van de VW, en genoot als voormalige leraar van de Brieise LTS grote popula riteit in de stad. Gedurende de opening speelden kinderen in pofbroeken en met kanten kraagjes op de markt: touwtjespringen en tik kertje. Tussen de verlichte gevels kwam een schilderij van Jan Steen tot leven. Ook hieruit bleek weer dat het geïmproviseerde schot van middenstan ders en WV'ers raak was geweest: de geestdrift van de Briellenaren, die van af de middaguren als signeurs en jof fers door de straten flaneerden, onder ving de afwezigheid yan straffe organi satie. Omstreeks negen uur gisteravond marcheerde de muziekvereniging Libertatis Primitiae de bekende liederen blazend naar de markt. Samen met het tamboerskorps van de Koninklijke marechaussee gaf de muziekvereniging hier een taptoe. Kapstokken met kleurige hoeden, en hier en daar een helle baard, in de cafés. waren er echter tot laat in de nacht het bewijs van dat Brielle 1 april 1572 nog niet is vergeten. ROTTERDAM - Het abonnementscon cert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, vrijdagavond in de goed gevulde Schouwburg, werd geleid door de Poolse gastdlrigent Witold Rowicki. Direct al tijdens -het openingsnummer, de „Quatrc Essays" van Rowicki's landgenoot Ta- deusz Baird (welke compositie werd op gedragen aan de dirigent), bewees deze orkestleider zijn voortreffelijke gaven. Hij wenst absoluut niet te epateren, zijn gebaar is sober, maar uiterst doeltref fend. De vier stukken van Baird ontvingen niet het applaus, dat zij ongetwijfeld ver dienden. Deze componist heeft n.L kans gezien om met een vrije toepassing van het twaalftoonsysteem. een zeer expressieve muziek te schrijven, met eerste twee -delen. Bovendien toont Baird zich in deze stukken een meester in de verfijnde instrumentatiekunst. De orkest leden hebben deze partituur, waarbij ook verschillende instrumenten rijkelijk so listisch bedeeld worden, vol overgave tot klinken gebracht. De bekende eveneens Poolse vio- vaak fraaie melodiek, met name in de liste Ida Haendel, die de ziek geworden Tibor Varga verving, was vervolgens so liste in het tweede concert in E van J. S. Bach. Van de hoekdelen gaf zij een nog al eigenzinnige vertolking, waarbij voor al de frazering, door over-accentuering, bevreemding wekte, In het gevoelig voor gedragen Adagio was de violiste geluk kig beter op dreef. De begeleiding door het verkleinde orkest was stijlvol. Na de pauze heeft Rowicki sterke in druk gemaakt met zijn 'feilloos aangege ven tijdens de weergave van Dvorak's meest geliefde symfonie „Uit de nieuwe wereld". Talrijke details leken volkomen nieuw, mede doordat de benadering van Rowicki werd gekenmerkt door een sterk analystische inslag. Het orkest rea geerde voortreffelijk, zodat er een vrij wel ideale uitvoering van dit werk tot stand kwam. P-V. O DEN HAAG Bij KB is met ingang van 16 april benoemd tot burgemeester van Almelo mr. H. Rijpstra met toeken ning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Terneuzen. Mr. Rijpstra," die 46 jaar is, is sinds 1960 burgemeester van Terneuzen, Hij is her vormd en lid yan de CHU. i AMSTERDAM „Als je dat soort za ken gaat- vervolgen, kan je er nog wel, twaalf officieren van justitie bijnemen", zei mr. W. J. D. M, Rompu gisteren' in zijn pleidooi tegen de enige vrouwelijke en tevens laatste verdachte in de gerucht makende fraudezaak bij de PTT en de* Rijkspostspaarbank, (tot een bedrag van 175.000 gulden), de 28-jarige typiste M. de F. De officier, mr. W. Tonekens was het daar- kennelijk niet mee eens. Hij eiste een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk terzake van heling omdat zij van de beide hoofd verdachten uit de PTT-fraude, T, K. en K. B., geld als geschenk zou hebben aan genomen, terwijl 'zij wist, dat die bedra gen door oplichting waren verkregen. De typiste ontkende dit en zei dat het geld alleen bestemd was voor de huishou ding en voor het eten, dat zij voor de hoofdverdachten op tafel had gebracht, T. K., de belangrijkste redacteur van het inmiddels - opgeheven literaire - tijdschrift „Tegenstroom", die gistermiddag van het huis yan bewaring naar het getuigen bank] e was verhuisd, bevestigde dit. Mr. Rompu achtte het aannemen van een geschenk niet bewezen en vroeg vrijspraak. Uitspraak 15 april. Mogelijk wordt, als er een tweede Friendship wordt gekocht de -vlucht aan heteind van het jaar tweemaal daags uitgevoerd. Dit toestel moet dan öok dienst doen op het regionale net. Het streefgetal is drie vluchten per dag. Deze Frienship is door Lufthansa ge charterd van LTU. Het wachten is op de Boeing 737 die Lufthansa op het binnen landse net (en naar Rotterdam) wil gebruiken. Behalve Lufthansa kwam vrijdagavond ook een Carvair van de BUAF uit Manchester aan om de eerste vlucht van deze nieuwe verbinding uit te voeren. Ook dit wordt een dagelijkse vlucht. De luchthaven wordt steeds drukker. Binnenkort gaat de KLM de vlucht naar en van Londen opvoeren tot vier maal per dag, zal Channel Airways de lijn naar Southend doortrekken naar Ply mouth en zal Westpoint een zondags dienst openen op Exeter, een zuiver toeristische aangeiegenehid. Morgen begint "de grote bollentrek van de Engelsen uitgevoerd eveneens door Westpoint. Dit zal in de komende weken grote drukte geven voor de wat accom modatie betreft nog niet ruime luchtha ven. Op grond van de voortdurende stijging van de verkoop van gasverwaxmlngstoe- stellen wordt verwacht, dat de gasafgifte op koude da gen In de komende winter in vele gemeenten het dubbele zal kunnen bedragen van die van de piekdagen van' de afgelopen winter. Er werden in Neder land in 1965 In totaal 383.900 gashaarden," gaskachels en gasradlatoren verkocht te gen 227.700 in 1964. Ongeveer driekwart' van alle verkochte haarden en kachels waren bestemd voor het stoken met gas. In februari jL leverde de Gasunie in totaal ruim 250 miljoen kubieke meter gas. Hierin is begrepen kooksovengas, Gronings aardgas en aardgas uit andere bronnen. Het aandeel van Slochteren-gas hierin bedroeg 207 miljoen kubieke me ter. In februari 1965 werd in totaal ruim. 146 miljoen kubieke meter afgeleverd, waarvan 89 miljoen kubieke meter Sloch teren-gas (61 pet.). In de eerste twee maanden van 1966 werd in. totaal 554 miljoen kubieke meter gas afgeleverd, waarvan 462 miljoen kubieke meter Slochteren-gas (83 pet.). Vorig jaar wa ren deze afgiftecijfers in dezelfde perio de resp. 298 miljoen kubieke meter e» 178 miljoen kubieke meter. Het Slochte ren-gas nam toen dus nog slechts 60 pet in deze totale afzet van de Gasunie voor zijn rekening. SCHIPHOL De dagelijkse avond- retourviucht van, de KLM Amster- dam-Bremen-Hamburg is stop gezet. De Lufthansa - heeft deze verbinding definitief overgenomen. Dat betekent, dat de passagiers niet meer per Viscount-machine, doch met het snel lere Boeing 727 straalvliegtuig zullen reizen. Gisteravond kwam deze machine met genodigden op de openingsvlucht uit Hamburg op Schiphol aan; Geleidei lijk aan poogt de Westduitse regering wat meer evenwicht te brengen in de verdeling tussen KLM en Lufthansa van het luchtverkeer tussen Neder- land en Duitsland. Nog niet zo lang geleden was dit geheel in handen van de KLM. AMSTERDAMEen 15-;jarrge scho lier- uit Amstelveen heeft donderdaga vond de 50-jarige verkoopster in de sou venirwinkel „The, wooden Shoe" in dè Amsterdamse Warrmesstra&t onder be dreiging 80 gulden, afhandig gemaakt Toen de knaap, na binnen, te zijn geko men, de deur achler zich had gesloten, eiste hij van de verkoopster 200 gulden. Hij deed het voorkomen alsof hij een pistool in een van zijn zakken had. De van huis weggelopen jongeman werd later in de binnenstad aangetroffen door zijn ouders, die .hem'dwongen sa men met hen' naar de winkel terug te gaan. Van de 80 gulden had hij inmïd- dels 50 gulden opgemaakt.'De overgeble- ven 30 gulden gaf hij terug en de reste rende 50 suppleerde zijn-vader, zodat-de winkelier geen schade heeft geleden. De' knaap, die door de politie onder verden king van afpersing )n de winkel werd aangehouden, is overgeleverd aan de kin derpolitie. A TJE Friendshipdie vrijdag de dienst Düsseldorf-Rotterdam opende. Inzet: gezagvoerder Wolf gang- Kraus. Weena-1Ó.(Hiiton Hotel) ROTTERDAM stils AMSTERDAM120 .-" ';-,- -v - F'riiiiaf Hilton Hotel Tevens zal proces-verbaal worden' opgemaakt tegen de 38-jarige tijd schriftverkoper en boekhandelaar J. van L., die een deel van de opla ge (1000 stuks) ten verkoop heeft aan- geboden. Het merendeel van de oplage is gestuurd aan abonnees. Van L, kan tot maximum een jaar gevangenisstraf worden veroordeeld op grond van arti kel 112 respectievelijk 113 van het W.v.5. De drie studenten, die voorlopig op het hoofdbureau van politie worden vastgehouden, zullen dinsdag voor de officier van justitie worden geleid. Zij zullen, tenzij anders wordt beslist, in voorarrest blijven. De tijdschriften,; die bij Van L. werden aangetroffen, zijn in beslag genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1