Autowassen voor waterleiding Kythera - honderd kas weer paar gulden rijker Schoolvoetbaltöniooi na Pasen in Maassluis-W Indonesië Bejaardenzorg deed in 1965 zinvol werk Burgerlijke stand AAN DEUl m MÈ VOLOP HET WAPEN VAN DOSSEN 'éf Vernielingen op Hoekse strand Fümavond gaat zeker door Rooie Sien succes voor p.v. ENCK Kom Zing viert Palmpasen Hoekse Boys kon niet scoren CeesBuddingh9 opent expositie van Otto Dicke Zoeke naar eigen gebouw Palmmaasoptocht goed geslaagd Finales dammen beginnen nu Luciferdoos-aktie en toneel tijdens jaarfeest Spirit CKC Spirit speelde gelijk tegen R'dam C. y. d. Plas winnaar P aasschietwedstrij d A. v. dL Gaag ontving bronzen medaille ODÏ in vorm door zege op Maassluis Sportief doel GSS tegen Smitshoek Veteranen toernooi K en K-tafeltennis Tornooi tafeltennis nu teamwedstrijd rr ROTTERDAMMER Pagina 5 MAANDAG 4 APRIL 1966 o wm r-jv A •••ërt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De acties voor Kythera, het Griekse eiland je waar de 'komende zomer een vijftig Vlaardingse jongelui hulp gaat verlenen, gaan nog steeds door. Een "bijzondere aardige en voor- het waterleidingproj-ect te komen delige manier om aan geld voor was die van „L en V 75". Deze groesp van Liefde en Vrede had evenals de meeste andere beloofd iets voor K ythera te doen. Inenting tegen difterie-kinkhoest- tetanus-kinderver- lamming en tegen pokken Hulp CANVAS SCHOEISEL Amerikaanse stijl. voor Spori Spel voor School Vakantie Waalstraat 12 (bij het stadhuis) TEL. 2257 VLAARDINCEN (Van onze correspondent) c0£K VAN HOLLAND Enkele ndexploitaaten zitten nu reeds met ninke schadepost, voordat het sei- üin is begonnen. Vermoedelijk jeugdige indalen hebben in de nacht van vrijdag raterdag tal van vernielingen ge- sP S ju een aantal strandtenten. In fiVe tenten werden ramen vernield, Waardoor de daders zich een toegang tot L tenten verschaften. Daar alle artike- nog in dozen staan verpakt is het leilijk na te gaan wat er wordt ver- Bil drie andere tenten "trok men de «Skilaten van de daken. Een pas geverf- Kui werd met zand besmeurd, zodat A Verlwerk waardeloos Is geworden, "politie stelt een onderzoek in naar de a<iTwèe jeugdige knapen hebben zater- in het padvindersclubhuis aan de 'rms Hendrikweg een leiding van een fevat vernield. Zij pompten bovendien die uit het vat en namen een stapel "kranten mee, die zij in het duin in brand „roteerden te steken. Dat gelukte echter Isa dele en het vuur kon in de kiem óesmoord worden. De poiitie heeft de jongens over hun sedrag onderhouden en de ouders zullen 5e schade moeten betalen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het beleid van de gemeente ten aanzien van de huur van sportzalen en velden schijnt ook de christelijke korfbalvereniging Spirit in Wa wat moeilijke positie te hebben ge bracht De leden hebben echter spontaan de hoofden bij elkaar gestoken en beslo ten de kas wat sterker te maken door een oud papieractie te houden. Enkele leden kwamen bovendien op de gedachte de leden te vragen de lege luciferdoosjes die zij hadden, te vullen met geld en deze op het jaarfeest aan het organise rend comité af te dragen. Tijdens dit jaarfeest, dat Spirit vrijda gavond heeft gehouden, waren er velen die aan de oproep hebben voldaan. Het feest was een gezellige aangelegenheid. Bijzonder innemend was de junior beat waarbij vijf adspirant-leden hun volake ra instrumentale kennis toonden. De rest van de avond konden de aanwezigen kij ken naar het toneelstuk plmmetje van R. ïaenstra. Deze komische thriller werd op de planken gezet door de leden zelf. Het verhaal speelde rond een vijftal passa giers, die door het onklaar raken van de .bos op elkaar waren aangewezen. Zij belandden in een oud kasteel. Tijdens dit gedwongen oponthoud beleefden zij de vreemdste dingen. De regie was in handen van Jan de "Voogd. Aangezien Spirit met dit stuk deelneemt aan de Vlaardingse toneelcom- petitie konden zij zich verheugen in de aanwezigheid van een aantal bekwame juryleden, die het gebrachte op de juiste waarde wisten te schatten. &'*6> sf ti'? Niet zozeer hit origineelste idee als wel dat wat het meeste geld zou opbrengen was belangrijk. Een van de leden, Bus de Groot, opperde toen het Idee van autowassen. AJ gauw bleek dat dit idee goed kon worden als men een geschik te plaats vond. Ook daar was een oplos sing voor. Het terrein van de samenwerking tegen over de molen aan de Kortedijk werd dank zij de bemiddeling van Piet Dijkshoorn ter beschikking gesteld en zo kon men beginnen. Door een adver- (Van onze correspondent) MAASSLUIS Voor de 16e maal orga niseert de schoolvoetbalcompetltie v.v, „Excelsior Ml" tijdens de paasvakantie een schoolvoetb&ltoemooi. Het wordt ge bonden op woensdag 13 en donderdag 14 april op de terreinen in de Dijkpolder. In het wedstrijdprogramma worden de scholen als volgt aangeduid: Dr. A. Koyperschoo! (D.K.S.)Herv, School Maasland (M-S-M.)Gr. v. Frinste rerschool (G.P.S.); Koning. Wilhelm! naschool (K.W.S.): Min. de Vis serschool (M.V.S.) Prins Bern- hardschool (P.B.S.)St. Antoniusschooi (SA.S.); St. Aloyslusschool (R.S.M.) Geref. School Maasland (G.S.M.); Pr. Christln&school (P.C.S.); Chr. Tech. School 1. (L.T.SA); Chr. Tech. School 2 (L.T.S. 2); Chr. Tech. School (L T.S. 3); Chr. Tech. School 4(L.T.S. 4); Mar- nix Ulo 1 (M.M. I); Marnix Ulo 2 (MAL 2); Kon. Juliana UX.O. (KJ.U.) Eet toernooi zal woensdag 13 april om 8.45 uur aanvangen. Om 8.30 uur zal tentie en publikaties op de zaken waar de leden van de groep werken kreeg de actie bekendheid. Uiteraard werd ook de familie ingeschakeld. Zaterdag morgen om negen uur was men klaar voor de start. Tussen negen uur en drie uur in de middag heeft hef niet ontbroken aan klanten. Toen het omstreeks een uur of tien wat stil was gingen een paar mensen op de Sehiedamse dijk de au'o- mobilisten attent maken op de moge lijkheid van autowassen wat binnen korte tijd weer een aantal klanten cp'e- verde. HARD GEWERKT Op het terrein van de „Samenwerking' werd intussen door ongeveer veertien man hard doorgewerkt. Muziek maakte de arbeid Echter en grote spandoeken maakte do buitenstaander bekend met wat er gebeurde. Toen men om drie uur de zaak stopzette waren er een kleine honderd auto's schoongemaakt tegen een prijs van tweeeneenhalva gulden. De hele groep, maar vooral initiatiefne' (Van een medewerker) VLAARDINGEN Tegen het fors spe- lende tweede twaalftal van Rotterdam- Zuid, is het eerste team van de c.k.c. Spirit zaterdag niet verder gekomen dan een l—l gelijkspel met welk resultaat de I Rotterdammers zeker dik tevreden zijn. Voo Spirit begon de wedstrijd hoop vol want na twaalf minuten spelen had L. van der Vaart succes met een zeer fraaie doorloopbal. Echter had R'dam- Zuid haar antwoord binnen één minuut klaar en bracht de stand daarmee in evenwicht. Xn de tweede speelhelft werd de 11 stand niet gecorrigeerd, ook al werden de Vlaardingers steeds sterker. Vooral net Spirit-middenvak kwam er beter in en de verdediging hield de zaal goed gesloten. Echter hadden de verraderlijke schoten van mevrouw G. Teerds- Borsboom geen succes. De confrontatie tussen de sterkste ploe gen in de 3de klasse B resulteerde daar na in een hinderlijk lijf-aan-lijf werk, voornamelijk toegepast door de Rotter- - dammers, dat met korfballen niets te maken had. Toch heeft Spirit de kans op een over winning volledig in eigen handen gehad, met name toen in de 20ste minuut twee strafworpen werden gemist. Het gelijke spel houdt in, dat Spirit op de tweede i §laats blijft staan. Arbiter Snoey heeft - de wedstrijd correct geleid. (Van onze correspondent) MAASSLUIS In de garage van de lemeentepoUtie heeft de .Politieschietver- i enigmg Maassluis de traditionele Paas- aohietwedstrijden gehouden. Na een span- sende strijd kwam als kampioen 1966 met vijftig punten de hoofdagent C. v.d. Ras uit de bus. Ook brigadier M. den Heijer en agent «ageman behaalden vijftig punten, maar ?l schoten minder rozen. Alle drie de schutters zaten m groep één. De winnaars van de andere groepen faren hoofdagent C. J. M. Ruhl (46 pun- jen)I, agent W, N. Quadvlieg (48 punten), hoofdagent-rechercheur A. van Vliet (32 Punten) en reserve-agent M. 't Hart (45 Punten). Burgemeester W. J. D. van Dijck volg- rf, geruime tijd de verrichtingen van de schutters. De inspecteur-korpschef, de iw -A® Jongh, reikte na afloop van de wcastnjd in de kantine van de brand- T?®r,de wisselbokaal en de medailles •an de winnaars udt. een Md van het college van B. en W, de opening verrichten. De prijsuitreiking geschiedt donderdag 14 april om 1930 uur in gebouw de „Sluis" aan de G. A. Brederolaan, waar' enkele films zullen woraen vertoond. De ze filmavond zal ook doorgang vinden als het Schoolvoetbaltoernooi onverhoopt wegens de weers- en/of terreingesteld- heid tot de Pinkstervakantie moet wor den uitgesteld. De leiding van het toernooi berust bij de heer A. de Lange. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het drama uit het volksleven „Rooie Sien" heeft het zater dagavond in de stadsgehoorzaal weer goed gedaan. De belangstelling daarvoor was zo groot, dat de personeelsvereni ging ENCK en Deltachemie kaarten te kort kwam om aan alle verzoeken te kunnen vojdoen, Een uitverkocht huis dus en dat is iets dat zeer zelden voorkomt. De teleur- gestelden kunnen zich echter zaterdag 16 april naar de Stadsgehoorzaal begeven want dan komt het Amsterdams Volksto neel opnieuw naar Vlaardingen met „Rooie Sien". De stemming in de zaal was gezellig ook al zei het „drama" de jeugd wellicht niet zoveel als de ouderen, Beppie Nooy, die de dominerende rol vervulde had niet de minste moeite om haar rol op glansrijke wijze te spelen. Zij ha zelf de regie van het drama met zang en dans door Marius Spree, waarbij Rob Versloot de muzikale leiding had. De de cors waren van Martie Hinrichs. Achtereenvolgens werden gebracht de delen: Moord in donker Amsterdam; Mijn eigen kind: In 'n kroeg op de Schie- damsedijk; Vrouwenmoordenaar; Liefde is niet te koop en Vergeef ons onze schuld. Na de voorstelling volgde een ba] met in de wandelgangen muziek van het trio Hen.r Sitton, terwijl de „Marotta's" in de Harmonie optraden. Op donderdag 7 april 1S66 van 1 30—2.00 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse art sen gelegenheid worden ge geven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie-kinkhoest-tetanus-kin- dervertamming voor geborenen in 1SS0 of later. Aan kinderen, die een half Jaar geleden drie maal werden ingeënt tegen dilterie-kinkhoest-tetanus-kin- derverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te be stendigen Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding ver voegen bij de huisarts, waar bij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren In 1962 volledig lieten Inenten tegen difterie-kink- hoest-tetanus-kinderverlam- ming, worden er aan herin nerd. dat deze kinderen nu voor een hennentmg in aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit veer verlengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin legen de genoemde ziekten Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje ineattngs- boekje worden ingenomen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In verband met Palmpasen bevond zich zaterdagmorgen een aantal welpen van de Wesselgroep van De Nederlandse Padvinders in de Grote Kerk, die niet alleen deelnamen aan de samenzang van „Kom zing met ons en doe als wij", maar die daarna de stad in trokken om fruit enz. te bezorgen bij zieken. Ditmaal betrof het uitsluitend jeugdige zieke personen, van wie een tiental werd bezocht door de padvipders. De bloemenactie vond ook normaal doorgang en zo werden in de Joop van de middag veertig zieken, eenzamen of bejaarden met bloemen verrast. De samenzang werd op het orgel bege leid door Guus Korpershoek, organist van de Emmaüskerk. Er werd een aantal liederen gezongen, die verband hielden met de Ejdenstijd. Enkele daarvan ble ken nogal onbekend te zijn maar dank zij de uitstekende begeleiding kon men de melodieën vrij snel te pakken krijgen. De bas-banton A. de Graaf trad als solist op en zong enkele coupletten van ,,'k Heb geloofd en daarom zing Ik" en „Aan het ruw houten kruis", begeleid door Guus Korpershoek. De heer Thurmer zei verrast te zijn met een gift van ruim 130. Afkom stig van de bewoners van het rusthuis uit de Emm astraat. Zaterdag wordt „Kom Zing" normaal gehouden om II uur in de Grote Kerk maar voor Paas maandag wordt een extra zangdienst be legd, die dan echter om half twaalf begint. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Nadat Hoekse Boys vorige week op bekwame wijze de koplopers tot op enkele punten was benaderd, hebben de rondhemden bij de uitwedstrijd tegen DSVF een veer moeten laten. Beide elftallen kwamen niet tot scoren en het feit dat Hoekse Boys de beste winstkansen heeft gehad doet niets af aan het feit. dat de Hoeke- naren een kostbare Punt hebben verspeeld. DSVP was wat veldspel betreft be paald de zwakste. De gastheren legden het accent veelal op de verdediging en ze deden dat op een zo bekwame wijze, dat zij gedurende de hele wedstrijd geen enkele treffer toestonden. Overigens was dat niet alleen hun ver dienste Het was ook te wijten aan de op deze middag falende aanval van de zater dagspelers Voois, Mozes en Bakker, in andere wedstrijden de doelpuntenma kers, lieten bepaald goede kansen onbe nut en zij verzuimden om him ploeg aan de volle winst te helpen. Daarentegen wist ook de Hoekse de fensie de zaak te klaren. Enkele malen kwam DSVP tot gevaarlijke tegenstoten, maar Steenaard c.s. waren onwrikbaar en zo bleef het een dubbel blanke stand, een uitslag die een wedstrijd toch altijd weer een onbevredigend beeld geeft. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Hoekse voorzitter van de wijkraad, de heer A, Lems, heeft zaterdagmiddag in De Spaansche Vloot te 's-Gravenzande aan de heer A. van der Gaag de bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Deze gebeurtenis was het hoogtepunt van een receptie die de heer Van der Gaag werd aangeboden ter gelegenheid van het feit, dat hij veertig jaar geleden in dienst was getreden bij het landbouw bedrijf van de heer P. Beekenkamp te Hoek van Holland. De jubilaris kreeg bovendien het diplo ma van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw, een televisie-toestel van de familie Beekenkamp, fruitmanden en tal van bloemstukken aangeboden. VLAARDINGEN De postduiven- houdersvereniging De Luchtbode gaat weer beginnen met de activiteiten. Za terdag 9 april wordt er een eierenvlucht georganiseerd. Deze jaarlijkse vlucht be gint vanuit Zwijndrecht. De duiven moe ten de avond tevoren om 19 uur worden gekorfd. Als het weer niet goed is gaat de vlucht toch door. De vogels uilen dan in de buurt van Vlaardingen worden losgelaten. mer Bas de Groot kan tevreden zijn met het bareikte resultaat. Het en thousiasme van de mensen werd extra gestimuleerd doordat niet alleen de heer De Groot maar ook twee andere leden van de groep, Jacques de Keijzer en André van Ipèren meegaan naar Griekenland. (Vervolg van pag. 1) De vierde vice-premier, Boewono, stelde op de persconferentie in het bij zonder economische problemen aan de orde. Hij verklaarde dat buitenlandse economische hulp zonder politieke voor waarden van alle landen welkom is. eze hulpverlening is volgens hem m overeenstemming met de „niet-verbonden maar /actieve buitenlandse politiek van Indonesië". Hij zei met vreugde kennis te hebben genomen van de verschillende denkbeelden, in verscheidene landen ge opperd, voor het geven van internationale steun aan de Indonesische stabiliteits programma's. De vice-premier beklemtoonde de „enorme moeilijkheden op economisch terrein waarvoor Indonesië zich op het ogenblik gesteld ziet". Hij noemde de toestand „ernstig maar niet hopeloos". Zo is er al twee jaar oen inflatie gaande Deze heeft nu zo'n omvang aangenomen dat de toestand uit de hand dreigt te lopeni Gepoogd zal nu worden de rijks begroting in evenwicht te krijgen of in ieder igeval het tekort tot een absoluut minimum terug te brengen- Met de uit voering van het nieuwe economische stabiliserinigsprogramma zal onmiddellijk worden begonnen, aldus Boewono. De hoogste voorrang zal daarbij worden verleend aan de rijstvoorziening. Ook zal getracht worden de handel te vergroten. (Van een medewerker) SCHIEDAM ODI heeft in de uitwed strijd tegen Maassluis bewezen weer goed in vorm te zijn na de misstap tegen het zwakke Bolnes. Met 8—3 wonnen de ODI-anen en de kampioenskansen zijn daardoor min of meer weer terugge keerd. Ton Sprayt opende na een kwar tier de score (01) waarna Jan Versteeg voor 02 zorgde. Na de wisseling scoor de Maassluis tegen (12), maar daarna was het al ODI wat de klok sloeg. Riet van Veen tekende 1—3 aan met een afstandschot. Diet en Thea Sluimer maakten er 15 van en na de rust werd het 18 door treffers van Ton Sprayt (2x) en Riet van Veen. Wel kwam Maassluis nog op 2—8 en 38, maar verder lieten de zwart-witten het niet komen. ODI 2 won van Oranje Nassau 3 met 6—0. A.s. zaterdag speelt ODI de belangrijke wedstrijd tegen THOR. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmiddag heeft de schrijver Cees Buddingh' de tentoonstelling van Otto Dicke, in VL-65 geopend. Xn de kleine galerie was een man of vijfenzeventig bijeen om getuige te zijn van de openingsceremonie. Na een korte inleiding van de tekenaar, las Cees Buddingh' een aantal proza- en poeziegedeelten uit zijn werk voor. Met instemming werd zowel ouder als nieuw werk van de dichter begroet, zo goed als later het werk van Dicke gewaardeerd werd, waarom het allemaal begonnen was. Volgens Dicke zelf heeft zijn werk geen enkele putentae. Het werk op de expositie omvat enkele model-tekeningen, reis-impressies en stadsgezichten, onder andere één op Rot terdam en Genua. Dicke begon na de oorlog met tekenen. Eerst op reclamebureau's, later voor ridh zelf. Hij maakte veel reizen in opdracht van grote bedrijven waardoor hij veel indrukken opdeed. Het werk op deze expositie is te koop. Voor ƒ85 is men de bezitter van een modeltekening. Voor andere werken moet men tot tweehonderdvijftig gulden overhebben. Onder de vele aanwezigen die deze opening bijwoonden bevond zich de wet houder van culturele zaken van Maassluis de heer J. Smit, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een beter spelend Smitshoek kwam in Schiedam reeds in de eerste minuut op 0-1 en wel door een doelpunt van linksbuiten Rietveld. Tot aan de rust moest te GSS-defensie alle zeilen bijzetten, om erger te voorkomen en spil Schop onderscheidde zich in die periode In de tweede helft was het weer Riet veld, die al gauw succes had (0-2), maar het feller spelende GSS kwam verdiend door Snijders op 1-2. Nadat jschop zidh door Loendersloot had laten vervangen, kwam Smitshoek enkele minuten voor het einde nog op 1-3 door een doelpunt van rechtsbuiten De Reus. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Uit het jaarverslag van «Ie Stichting Vlaardingse Bejaarden zorg blijkt dat het afgelopen jaar ge slaagd kon worden genoemd, De Stich ting heeft tot doel bejaarden, dat wil zeggen mensen van 65 jaar en ouder te helpen hun vrije tijd op een prettige en zinvolle manier door te brengen. De Stichting vindt onderdak in de sociëteit aan de Emmastraat, een huisvesting die eigenlijk niet voldoet. Daarom heeft men plannen om een eigen gebouw te gaan zetten. Een bouwcommissie is ingesteld en ook is er contact met de gemeente. Dat wil niet zeggen dat alles nu van een leien dakje gaat. Met of zonder eigen ge bouw doet de stichting echter een hoop werk; excursies, rondvaarten, bustoch ten en allerlei andere ontspanningsncii- viteiten worden georganiseerd. Het bestuur, dat is samengesteld uit le den van allerlei instellingen, doet zo veel mogelijk haar best het de leden van de stichting naar de zin te maken. Er zijn een aantal afdelingen die ieder een onderdeel van de activiteiten rege len, zoals welfarewerk de bibliotheek en clubhuiswerk. Klaverjas-toemooien en dia-middagen staan eveneens her haaldelijk op het programma. Voor het komende seizoen heeft de stich ting al weer een heel programma. De bejaarden die hiervan willen profite ren zullen snel hun lidmaatsschapkaart af moeten halen. Op 7 april is hiervoor voor het laatst gelegenheid. In juni begint men dan weer met bus- en boot tochten. De welfare-commissie doet ook heel nut tig werk. De leden zoeken bejaarden op, er worden tevens vrijwilligers ge zocht die bereid zijn met een bejaarde invalide of zieke te gaan wandelen of op andere manieren, van dienst te zijn. De Stihting telt momenteel ongeveer 1200 leden. Om alle activiteiten te be kostigen is er geld nodig. De Stichting houdt voor dat doel een lijsteoUecte van 2 tot 14 mei. Op zaterdag 14 mei zal er dan ook nog een straatcollectc zijn. Het bestuur hoopt dat men het werk van de stichting wil steunen. (Van onze correspondent) SCHIEDAM Traditiegetrouw hiel den zaterdagmiddag de jongens en meisjes van de padvindersgroepen van de N.P.V. en N.P.V. hun jaarlijkse Palm- paasoptocht onder leiding van de assisten t-districtscommissaris F. J. T. Toxopeus. De route liep hoofdzakelijk door het westen van Schiedam. Zoals gewoonlijk werden in de zieken huizen en de rusthuizen Palmpaasversna- peringen aangeboden. De geslaagde op tocht oogstte heel wat belangstelling. O De leiders van elf Oost- en Mid den-Afrikaanse landen zijn op hun confe rentie in de Keniase hoofdstad Nairobi overeengekomen Engeland aan te sporen tot hardere maatregelen, eventueel met inbegrip van geweld, tegen het blanke minderheidsbewind in Rhodesië. Ook werd besloten Zambia, het buurland van Rhodesië, op elke mogelijke wijze ter zij de te staan. Dit blijkt onder meer uit een met algemene stemmen goedgekeurd communiqué dat zaterdagavond aan het slot van de driedaagse, door de Keniase president Kenjatta belegde bijeenkomst werd uitgegeven. VLAARDINGEN Getrouwd* Robert Ar nold Jung 22 en Reina Taal SO: Hendrik us Odljfc 28 enEMzabeth. Helena van der Spek 18; Arie van Vleit 20 en Margareïha Lidulna den Otden 16: Gijsbertus Bvert Vermeer 28 en. Antje Franclna Brinkman 22; Rudi Gertruda Clara de Bru'yn 20 en Geertruida Duiveman 19; Geboren: Masgaretha Louise Annette dv P van der Windt en A E Breur VI: Liesveld 125; Klaas ev X Brobbel enG Jongste. VI: Westnleuwland 65A; EHsabetü dv J Taapken en H P Post Maassluis: CRABOTBSTK13; Johannes Jacobus, sv C va Everdingen en A M Hubers VI: v. Hogen- dorplaan S4SC; Jacomine Lettina Maria dv G B van Tienen en H W de Wee, VI: Dr Wiardl Beckmanslngel 11; Mark Robert zv A C Kraaijenbrusk en B Flipse Vil: Klaproosstr IB. Overleden Marinus Adrian us Horians 57 echtg. v, A Buitelaar, Hoek van Hoiiand, Pr. v A de Vreugd VI: Vcrp! Chassêplein 5; Jacoba Cornelia 'LangeLaan 83 wed v C W van Leeuwen VLHoliaan 45. VLAAJRDINGBN Getrouwd: Daniel Jo seph van den Broek 28 en Ahcia van dier Steen 26: Ane Gerrit Noordhoek 24 en Fiorina Margaretha Jansen 21; Geboren: Adriaan Paul zv A van Wijk en H J Wesslag, Fioris e Vijfdeiaan 6; Gilles Matthijs xv A C Gerth en H van der Lee, Leeuwerikstraat 40; Monique dv J van der Harst en B die Ligt, Valeriusstiaat 31; Maitdy dv J van der Harst en B de Ligt, Valeriusstraat 34; Abraham Arend zv P van der Voorden en C Dijkshoorn, Komelis SpeeOmanstraat 41. Overleden: Neeltje de Bloois 77 Frank van Borselenstraat 299. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Anton Pieter Cornells Noita 18. Zaandam en Mar tha Hosman 59. Van Hogendorplaan 120A; James Barry Bodin 24, St Paul, Minnesota (Ver. Staten) en Theodora Maria Witberg 22, Korte Hoogstr 31D; Cornells Adriaan van de Weg 25, Dordrecht en Geertruida Johanna Bofana 01, Ant Knottenbeltsingel 36: Joan nes Awtomus Lambertus Habr&ken 30, Rot terdam en Maria Christina Jongkind 13, Kethelweg 225C; Johannes Matthdjs Coolen 22, van Hogendorplaan J7C en Johanna Hen- dr.ika van Osnabrugge 20, Liesveld 51: Hen- derikus Johannes Cevierkig 22, Önanjelaan 30 en Fetnaneha Maria Penning, 18 van Leeu- enhoekstr 59; Corstianus Johannes Troost Insulindestr 95 en Louise Yvonne Doolaar 18, Mr Troelstrastr 45; Hertnenegildo Schönherr 20, Datheenstr 132 en Johanna Maria Hagestem 19, Datheenstr 132;Johan- nes Onderdelinden 22i Rotterdam en Metje Sijgje van 't Hof, 24 van de Splegelstr 18; Arie den Ouden 23, Pr Hendrlkstr 12(2 en Klazina Johanna Rijke 21, Burg Pruissmgel 104 A; Leendert Bel 22, P, C. Hooltstr 18 en Cornelia Hanegraaff 17. Ternatestr 23: Wou ter Bos 24, Kethelweg 68: A en Mariene Marianne Stam 19. Kievitlaan 6. MAASSLUIS Geboren:' Maria Johaims dv J G Janssen en M J J Wijnen; Monique dv M Kampers en Th W M J Hessing; Alexandra Janna Sophia dv J G van der Spek en J Wagetwoort; Richard Johannes Adrianus zv J J H v d Boon en C A de Roos; Harald Chrjstia&n Johannes zv H C J Koning en W F M Douwes; Jacob Daniël Pieter zv P Snel en P L Nugteren; Monique Adeltaa Connela dv A Vos en A de Lange; Jessica dv J A Andrfessen en M Kamphuis; Hans-Jurgen zv J H v d Tholen en E M C v d Mede; Jantine dv P de Groot en F E van iSetjn; Frieda dv B G Jondaan en P P Kerver; Jaquline dv B G Jtordaan en P F Kerver: Jeanaette dv P J Knoppert en J J v d Form. OndertrouwdA van der Veen en C A Overduiki: R B M van Beers en K Berg- werff. Getrouwd: W Quak en N A van der Windt; C C Gosal en E W H Vrleselaar; L C Janson en L Ohardon; W de Jong en H R van TJrk. Overleden: Neeltje Catharina Paul, wed v G- Noordam, 83 j. MAASLAND Geboren: Johannis Antoni- us zv T Vermeer en J J Noordam, Kerkweg 32; Robertus Martmus Gerardus zv C T Blokland en P A van Velzen Herenlaan 2b; Adrianus Comelis zv J P Rietveld en W Zager. Burg; v d Lélykade 8; Marina Cathari na dv J van Rees en W P Uittenbroek 's Prtnsensmgei U. Ondertrouwd: L A Mvan Os 21 j en J C Vermeulen 20 j; L D Bakker 22 j en J C v d Pol 2B j; G M M Boers 21 j, en A van Dorp 20 j. Overleden: Josef Come lis Johannes Maria RuigTOl 18 j P de Hooghstraat 12, De Lier, HOEK VAN HOLLAND Ondertrouwd: J M van Dam 21 en L v d Gaag S0; Overle den: G L Leerdam 30 j. SCHIEDAM Ondertrouwd: C P Bou* testeln 22 en J Christen 20: H Coster 28 en W E van Heiten 49; A Heijboer 26 en M W Weergang 21: G H Hofstra 22 en I C Keret 22; T H Jongenotter SS en E Gravelijn 22; C J Joustra 29 en E D van OSterloo 29: E E Kalogeros 23 en M M Zandwijk 20: J G Lansbergen 22 en J H C van Mil 20; J W van Otterloo 02 en J F Rokers 22; H A van Rijn 2d en E M Bressers 18; 3 H van der Sluis 21 en C M Spiering 24; R E Uljl 25 en M K C M van der Pol 20; C J van der Velden 25 en T Heuvelman 21; A F B Verbeek 23 en V A Evers 17; W P Walthie 23 en Z J B Stoker 18; B C Wensvoort SA en C G Burger 18; H Wiideboer Schut 25 en J P van Grevettbróek 26; C A Zwaan 24 en C J van Put 22, Getrouwd: T J J Nieuweabung 22 en G H L van Gervan 2d; G J Vendam 21 en C E van Hoek 09: M Westemeid 25 en W Peters 25; A Seip B3 en S J Speksnijder 32; J J F Roodenrijs 24 en A H' A Albers 28; B Dekker 24 en C J Lesgemate 22; C Magieise 25 en. C Pols 47; A van der Zouwem 22 en G Roosjen 24; W van Seters 01 en A L Verveen 22; H Ouwendijk 28 en J H Weerman 22; J F Timmerman 27 en J C C Beekman 24; H A J M van de Brug 25 en M Maelntyre 24; H de Heij 18 en A H de Vries 13; F I Steketee 25 en B C Lourens 18: P J Rigters 27 en L F Steketee 136. Gebaren: Mlchal 3 zv J van Ardenne m M U 6 Hett. Overie. den: A F Vas Dias 70 j. SHÏE1DAM Geboren: Marco z.v. 3 Keij zer en J J Flohil; Anthonle M z.v. L H M van den Berg en M L H Zagwijn; SylviaB djv. J Romein en B Thompson; Joland f en A C Reinertsen; Annemieke A ü.v. M Strutjk en L van Dijk. Overleden: J J Dtritsen, 80; A Onink, 73 wed jv der Roer; C. G van der Drift, 81: F Valck 71. (Van onze correspondent) nJAASSLUIS Daar het ongeveer 15 jaar geleden is dat de tafeltennisvereni ging Key en Kramer werd opgericht, werd op initiatief van één der oprichters een veteranentoeraooi gehouden, in de kantine van Key en Kramer. Voor dit toernooi hadden zestien oudgedienden in geschreven. Het was hen aan te zien, dat zij reeds enige tijd de sport niet meer fictief beoefenden, want menig zweetdrup peltje viel -waar te nemen. Er heerstte een gezellig drukte, waarbij het aan span ning niet ontbrak. In de finale van de winnaarsronden plaatsen zich de heren D. J. van Willigen- burg en J. van Wijland. Na een spannen de strijd won Van Willigenburg. De he ren L. Slot en 3. Moerman plaatsten zich ais finalisten voor de verliezersronde. Hier ging de winst naar de heer L. Slot. MAASSLUIS Als verlengstuk van "eJ* Hst begin van dit jaar gehouden tafeltennistoernooi, waar de persoonlijke titels werden verspeeld, worden donder dag in de lokaliteiten van de verenigin gen Smash en TOG- resp. in de Pr. Bern- hardschool en „Sursum Corda" team wedstrijden gehouden, voor jongens en meisjes, onder "auspiciën van de Maassluise Gemeenschap. De schoolkampioenen van lager- en voortgezet onderwijs zullen Maassluis op de nationale wedstrijden om het kampi oenschap van Nederland vertegenwoordi gen te Heemskerk op zaterdag 16 aprü. (Van een medewerker) SCHIEDAM Nu de voorronden van de wedstrijden om het persoonlijk dam kampioenschap van Schiedam bijna ach ter de rug zijn, heeft de organiserende vereniging, de Damclub Schiedam reeds partijen van de finales vastgesteld. De vrijdagavond gespeelde voorronde-partji- en hadden de volgende resultaten. Groep 1: J. de "WildeH. Tettelaar 20. Groep 2: J. J. v, KuykC. W. Sleeu- wenhoek 11, T. A. PrinsM. den Hou- ting 02. M. v. d. SteegM. Veldt wordt woensdagavond gespeeld, In groep 1 zijn de heren A. van Otter- loo en J. de Wilde tot de finales doorge drongen, in groep 2 is de heer M. den Houting reeds zeker van een plaats, en is de partij tussen v. d. Steeg en Veldt voor da tweede gegadigde beslissend. Wint v. d. Steeg dan is hij finalist, wordt het remise of wint Veldt, dan is de heer Sleeuwenhoek finalist. In groep 3 zijn het de heren C. W. van Dam en M. van Erkel, die zich reeds plaatsten voor de eindwedstrijden, die woensdagavond zul len beginnen. Dan zullen gespeeld wor den; W. C. HeuvelmanJ. C. Onink, H. Mirck—M. den Houting, C. W. van Dam—J. de Wilde en M. van Erkel—A. van Otterloo. Zoals bekend zijn de heren J. C, Onink, W. C. Heuvelman en H. Mirck zonder voorrondepartijen te spelen in de finales gekomen. Wanneer woensdaga vond de tweede finalist van groep 2 be kend is, zullen in de komende weken genoemde negen damfenomenen elkaar graan bestrijden om uit te maken wie zich straks persoonlijk damkampioen van Schiedam mag noemen. TxE HEER Wolvekamp uit de Dordtsolaan is woensdagavond in het sportpark „De Vaan" gaan kijken naar een avond, wads tri jd tus sen de Christelijke voetbalvereni ging Zwart-Wit en de bekende Amsterdamse club Ajax. Daarover scfareef hij me een brief. De heer Wolvekamp is enthousi ast, wat de „Zwart—Witten" op hun sportpark tot stand brachten met eigen krachten en uit eigen midde len, helemaal buiten de voetbaltoto cm. De heer Wolvekamp is hele maal niet enthousiast voor de bij drage der gemeente Rotterdam aan de toegangswegen tot „De Vaan". Dit weg, 2» schrijft hij, is vol kui len. gi ten en modderplassen. De verlichting is dermate „luguber", dat „Zwart-Wit" na afloop van de wedstrijd de terreinveriichting liet "branden om de bezoekers te hulp te komen. Dat vindt de heer Wolvekamp al lemaal maar een treurige zaak, En hij verbindt daaraan meteen met een zucht de conclusie „dat de ge meente Rotterdam zich weer wei nig gelegen laat liggen aan het zui delijk stadsdeel". Dat klinkt hard. Voorzover mij is gebleken uit ge sprekken die ik vrij regelmatig heb met mensen die daarover wat in de melk hebben te brokken met dergelijke mensen praten is nu een maal de taak van een kranteman, óók van mij is dat beslist niet waar. Op dezelfde manier zouden de bewoners van Delf shaven zich achteruit gesteld kunnen voelen, omdat er niet genoeg geld Is voor de restauratie van dat historische stadsdeel. En ook de Kralingers, Schiebroe- kers, Hillegersbergers of Over- schieënaren kunnen om een an- dere reden menen dat zij tekort zijn gedaan. Rotterdam is nu een maal een rare stad: een conglome raat van dorp-achtige wijken, elk met eigen lanige tenen. Ik denk dat er, zij het voor u, meneer Wolvekamp, nog mei zicht baar, hard wordt gewerkt aan de omgeving die u noemde. Daar komt een groot wegenproject. Ik héb zo'n idee dat tezamen met dat project ""Wierlei "kleinere klusjes, zoals het sportpark, meteen worden meegeno men. Bovendien zit Rotterdam op een allerakeligste manier op zwart zaad. De stadsbestuurders moeten heel goed uitkijken, welk van de vele noodzakelijke verbeteringen er eerst moeten worden aange pakt. PEN TWEEDE Macht betreft de bescherming van de eigen dommen van de kerk. Kerkramen worden ingegooid en de politie kan daaraan weinig doen. Dat komt niet, omdat de politie te „sloom" is voor preventief toezicht. Ik ken een aantal wijkagenten in Rotter dam-Zuid. Die zijn even bedroefd als u over de vernielzucht van de jeugd. Het achterhalen van kwajot». gens lijkt op het zoeken van ees speld in een hooiberg. Want als Jan tje een ruif insmijt, gaat hij aan de haal, Pietje zal zü'n vriendje be slist niet verklikken en Klaasje weet van niets. De moeilijkheid ligt ergens an ders. U noemt de Breepleinkerk, die het moet ontgelden. Die staat in een nogal oude en bijzonder druk ke buurt, waar de jeugd weinig ruimte heeft om te spelen. Jeugd die in zo'n dwangpositie zit,' is al tijd baldadig. Dat is in Noord pre cies zo als ïn Zuid. Daarom is het „leefbaar maken" van de stad een onderwerp waar mee allerlei belangrijke autoritei ten rich intensief bezig houden. Ze ker, ik vind het erg dat de jeugd kerkramen insmijt. Maar ik vind het nog erger dat de jeugd door de omstandigheden tot die baldadig heid is gekomen. DS. NAUTA BEROEPEN VOOR J. VAN NOORT (Van en onzer verlsaggevers) VLAARDINGEN De Centrale Kerke- raad van de Hervormde Gemeente heeft een toezegging van beroep gedaan aan ds. A. P, Nauta te Middelburg. Het be roep wordt uitgebracht voor de aanstaan de vakature ds, J. van Noord, die zoals gemeld per 1 mei met emeritaat gaat. Ds. Nauta is 42 jaar. Hij staat sinds februari 1961 in zijn huidige gemeente en diende daarvoor de Hervormde Ge meenten te Eikerzee en St. Johannesga. ROZENBURG Bij besluit van bur gemeester en wethouders van 31 maart zijn de brandwachten eerste klas H. Schipper en T, van Vliet bevorderd tot brandmeester der vrijwillige brandweer. Zout voor de haringvisserij. Er heerscht dezer dagen een groote drukte langs de havenkantente Vlaardingen door de aankomst van 4 groote Dnitsche aken, die ieder meer dan een millioen K.G. zout aanvoeren. Dit zout, bestemd voor de a.s. haringvisscherij, wordt in de pakhuizen opgeslagen, waarvoor heel wat men8chen noodig zijn. Nog meerde- ro zullen volgen. Een mislukte proef. De winkeliers, die te Vlaardingen gedurende twee maanden een proef neuten met de 9- uur-sluiting, hebben besloten die proef op te geven, omdat redenen van per soonlijken aard de voortzetting er van ongewenschi maakten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1