BOTTERDAM „Primeur" van tournee voor Schiedam The new image in aula expositie Stedelijk Museum f^RRRRr paasshou 12 de Spits WV waagt logiesriiimte FORTEX AGENDA Schiedams Vrouwenkoor met goed Passieconcert BEIUN m JA RA Anjerfonds deelt weer uit FORTEX weet raad met elke maat is- Banketfabriek W. Kester N.V. MEDEWERKSTER 1) ASS. op het BEDRIJFSBUREAU 2) JONGSTE BEDIENDE FIQ E E WL Frituurapparaat van cafetaria in brand J. Paalman naar expositie Parijs A. Gille halve eeuw bij Hoek Wegen besmeurd Groot tekort bi] Herv. Gem. Overleden aan boord Avalon jubilarissen bij A. de Jong DcHöümUmtntrr Natuurgenot Meld ledenvergadering Kandidatenlijst CH samengesteld Bromfietser gewond op parkeerterrein Jeugdpaasdienst in Magnolia Deikerk KOPERDIEVEN GEPAKT Sterkte politiekorps nu op 117 man Centraalpost voor behandelen van aangetaste vogels deze krant behoort tot Hef Kwartet la goel -uit «.I; isE&mmm nfl BQTTERPAMMEg_ WOENSDAG 6 APRIL 1966 voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Tel 010-122198 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de Aula van het Stedelijk Museum opende dinsdagavond directeur J. J. Paal man de grafiektentoonstelling van elf Pop-Art artiesten onder de ti tel „The new image". Deze expo sitie wend in Amerika samenge steld voor Philip Morris en begint in Schiedam haar Nederlandse tournee. Na afloop wordt de col lectie aan het Stedelijk Museum geschonken. SB? De Krant wordt elke dag tot en met gelezen. (ca. 20 tof 23 jaar) Pagina 5 voorlaan in een groot stuk groen eta tak wil afrukken, zijn hond op Jaartoe niet goedgekeurde plaats de behoef- wil laten doen of rich anderszins wil misdragen: hoed n voor de parkwachter. Wa)l( rinds november van het vorig jaar «in er drie parkwaehlerg aangesteld, wiens tsak het i» natuurbezoekcrs op onrechtma- tirbeden te wijzen, en wie over enige tyd j,evoegdheid is gegeven te verbaliseren. ,jet jij,, de 1-ren "W. Hol, C. van Woerden en J. Konijnenburg, sinds kort precies een der als de boswachters geüniformeerd. Hun ,iak is eerder een corrigerende, opvoeden- Je dan verbiedende, maar wanneer er wer- i ieitjk ernstige dingen gebeuren met Rot- tfrdaros schaarse groen, dan grijpen zü in. De grootste werkzaamheid van de wachters ui, ÏO blijkt, liggen in het verwijzen of terechtwijzen van bondebezitters, die nog veel te vaak hun huisdieren de behoeften laten doen op verkeerde plaatsen Dat zijn: „p stukken gras, waar mensen Iepen of ritten, op gazomu of in zandbakken. Bo vendien willen zij vernielingen van loslo pende honden zoveel mogelijk voorkomen. Evenveel aandaeht znllen zij ook moeten besteden aan de jenzd, die vooral in de hnte haar baldadigheid uit op de natuur. De plaatsen waar de wachters toezicht hou- s den: de heer Etol (vroeger metaalbewer- I bf,.) rijdt op en neer in het noorden, dus ,!iet Yroesepark, en in de wijken Srhie- 1 broek, Overschie. Blijdorp en Bergpoldsr. de heer Van Woerden (ex-glixbcw erker) heeft Rotterdam-Zuid met daarin als be- lanerijkstc plaats het Zuiderpark onder zijn hoede, en il" heer Konijnenburg tenslotte h-rorter hovenier) let op in het Park aan de We-tzeedijk, de Lijnbaan en bet rosa rium hu museum Rovman«-Van Betinin-en. 1 De heren hebben een politionele opleiding srhter de mg, dat wil zeggen dat zij de- elfde bevoegdheden krijgen als een poli tieagent: een algemene opsporingabevoed- hrid en het verbaliseren van overtredingen l ea misdrijven. t ...van de Spits doet u mèèr dan meu beltjes kijken. U kunt er ideëen opdoen, van gedachten wisselen met onze ad viseurs, ontdekken dat de Spits is ingesteld op tov stijlgevoel en budget, 'n Paasshow die u bij zal blijven! 2de PAASDAG GEOPEND SCHIEDAM Een onbekend gebleven automobilist die vannacht in de cafetaria van de heer B. G. Boks aan het Hu- bensplein 21 wat wilde gebruiken ontdek te brand en waarschuwde onmiddellijk telefonisch de politie. De olie van het frituurapparaat bleek vlam te hebben ge vat. Tevergeefs trachtte de eigenaar het vuur te blussen. Dit gelukte wel aan de politie die spoedig arriveerde en met een eigen. brandblusapparaat het vuur meester werd. De brandweer die daarna arriveerde, behoefde geen dienst meer te doen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Aquarium- en terra riumver. „Natuurgenot in huis" hield dinsdagavond in het gebouw Arcade een ledenvergadering, die werd geopend door de voorzitter, de heer J. F. Bakkeren. Aangezien het secretariaat vakant was, werd de heer P. M. van der Heyden tot eerste secretaris en de heer M. van der Wel tot tweede secretaris gekozen. Met het voorstel om de contributie met 25 cent per maand te verhogen ging de vergadering akkoord. Men zag wel m, dat de huidige prijsstijgingen dit noodza kelijk maakten. De hoofdschotel van deze contactavond was een interessante bandlezing door de heer De Looze, een goede bekende voor de leden van Natuurgenot over het on derwerp: Vissen, hun kweek en hun voe der. SCHIEDAM De stadsbeiaardier Cor Don zal op 1ste Paasdag van 8.30 tot 9 uur op het carillon in de toren van de Grote Kerk een programma van Paaslie- deren ten gehore brengen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In verband met de te verwachten Paasdrukte zon de VVV 1 te Schiedam graag beschikken over enige reserve in logiesruimte. Wellicht rijn er partikulieren die met de Paasdagen nog een bed en/of een kamer over hebben, die zij willen verhuren. Daartoe kan men zich opgeven bij het kantoor van de WV, Plantage, dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur, telefoon 266060. Het VW-kantoor is Goede Vrijdag geopend van 12.00 - 22.00 uur en zaterdag van 9.00-22.00 uur. Tot 1 september is het WV-kantoor dagelijks weer geopend van 9.00-18,00 uur, behalve 's zondags. De meeste artiesten zijn dertigers. De oudste is Boy LIchtenstein, geboren in 1923 te New York. Van hem zijn aan wezig .Moonscape", „Reverie" en „Sweet Dreams, Baby!" De jongste is Peter Fhillns, geboren in 1939 te Bir mingham, Engeland. Hij maakte stu diereizen naar Frankrijk en Italië. De exposanten" zijn academisch gevormd, met uitzondering van John Wesley. Hi] werkte als illustrator en ontwerper voor een vliegtuigfabriek en was ook kantoorbediende, verkoper in een wa renhuis, vertegenwoordiger, vrachtwa genchauffeur, ijskastmonteur, borden wasser, klinker en postbeambte. De Pop-Art (populaire kunst) iro niseert soms op indringende wijze de realiteit van de alledaagse dingen, zoais bijv. een verkeersbord of een t.v.-toestel. In Amerika is de rage reeds over het hoogtepunt heen, doch de huidige Parijse mode is voor een groot deel nog Pop-Art afgestemd. Hoe men ook oordeelt over dit verschijnsel (men mag het mooi of lelijk vinden), het heeft zijn plaats veroverd m de kunsthistorie en is als zodanig van betekenis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mr. J. Vrolijk, minister van cultuur, recreatie" en maatschappe lijk werk heeft de heer J. Paalman, di recteur van het Stedelijk Museum te Schiedam benoemd tot Nederlands com missaris voor de dit jaar in Parijs te houden derde Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine. Mejuffrouw G. J. A. ten Holte te Amsterdam is benoemd tot assistente van de Nederlandse commissaris. kleedt u altijd een klasse beter! FOKTEX Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 Vlaardingen ROZENBURG Tijdens de dinsdaga vond gehouden vergadering heeft de C H.-Kiesvereniging de kandidatenlijst jvoor de gemeenteraadsverkiezing samen- gesteld, Op de eerste drie plaatsen staan raadsleden, die thans reeds zitting heb ben. De lijst vermeldt de volgende namen. L B. Lievaart, 2. J. Goedendorp, 3. J. de Waard, 4. H. J. van Marle, 5. ,J Breukel, (thans raadslid), 6. J. van Eek, 7. Mejuf frouw J. Noordam, 8. M. M. Homers, 9. W van Rijn Sr., 10 Mevrouw S. v. Staal duinen-Boon, 11. J. H. Werkman, 12. C. Louwen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer A. Gille uit de Jan Oudegeeststraat 77 viert vandaag §1° vijftigjarig dienstjubileum bij W. A. Hoek's machine- en zuurstoffabnek N.V- Hij werd onderscheiden met de zilveren «remedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De heer Gille (64) oefent het beroep Van draaier uit. Tijdens een huldigings- oijeenkomst in de fabriek heeft burge- I weester H. Roelfsema hem de bij zijn onderscheiding behorende versierselen I opgespeld. I SCHIEDAM Bij het wegrijden van het parkeerterrein aan de Maasboulevard reed dinsdag de personenauto van de 49-jarlge electriciën H. D. tegen een bromfiets, bestuurd door de 36-jange fa brieksarbeider C. M. uit Viaardmgen. De bromfietser viel en kreeg kneuzingen en een bloeduitstorting aan het rechter been. De GGD bracht hem naar de Dr. No- letstiohting. Na behandeling kon hij weer naar huis gaan. SCHIEDAM Doordat een zeswielig motorrijtuig, bestuurd door de 55-jarige chauffeur A. B. uit Rijswijk dinsdag op de kruising Rotterdamsedijk-Koemarkt- plein plotseling stopte, kon de er ach ter rijdende wielrijdster, de 56-jarige me vrouw L. S.-O. niet tijdig genoeg stop pen en reed zij tegen de achterzijde van het voertuig, waardoor zij kwam te vallen. De GGD bracht mevrouw S. met een hoofdwond en vermoedelijk een hersen schudding naar de Dr. Noletstichting waar zij ter behandelmg werd opgeno men. ROTTERDAM Twee koor zijn Rot terdamse wegen dinsdag besmeurd met van wagens gevallen lading. Op de West- zeedijk, Vierhavenstraat, Marconistraat en Radiostraat lag eensspoor van lijnolie dat kwam van een wagen uit Gouda uit een lekkend vat van tweehonderd liter. De Roteb heeft de weg schoongemaakt. Een vrachtwagen uit Pemis verloor op de Baasboulevard een hoop modder. Hier spoot de brandweer de weg schoon. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op Eerste Paasdag zal 's middags om vijf uur m de Magnalia Dei-kerk een speciale jeugddienst wor den gehouden. Greetje Kersbergen, be kend van de grammofoonplatenaktie, zal hieraan meewerken. De jeugdpredikant van de Gereformeerde Kerk, ds. P. R. Everaars, zal het thema „Opstanding" be handelen. Het programma vermeldt ondermeer samenzang van enkele moderne geeste lijke liederen. Na afloop is er geleigen- heid nog wat na te praten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de pauze van de gemeente-zangavond van passie- en paasliederen van de Hervormde wijkge- meente TV dinsdagavond tn de Grote Kerk sprak de heer Ir, J. Pereboom als lid van het Centraal College van Kerk voogden over de financiële noodtoestand van de Hervormde gemeente te Schie dam. Hij noemde allereerst de grote post van uitgaven, namelijk 355.000 per jaar, en raamde daarnaast de in komsten uit vrijwillige bijdragen en collecten op een bedrag van f 220.000. Het tekort van minstens 135.000 zal men dus op de een of andere manier door vrijwillige bijdragen moeten aan zuiveren, wil men niet op den duur voor een debacle komen staan. De leiding van deze sfeervolle zanga vond, waarvoor helaas slechts matige belangstelling was had de wijkpredfi- kant, ds. A. Hoffman, die als tekst had Math. 27 57 en Math. 28 10. Medewerking verleenden het kerkkoor van de Grote Kerk o 1 v. J. P. Bekkers, Schiedams Christelijk Mannenkoor o 1 v. J van der Ree en de Chr. Muziek vereniging Harpe Davids o.l.v. A. L. Glotzbach, die ook de gemeentezang op voortreffelijke wijze begeleidde. Oo.< het kerkkoor zorgde voor begeleiding. Afwisselend zong men psalmen en ge zangen. Akoestisch kwamen muziek en zang on der de hoge gewelven uitstekend tot hun recht, oa. de New Castle Hymne door Harpe Davids en het Franse lied Deux petites prières de Frangois. d'Assise (Twee kleine gebeden van Franciscus van Assisie) door Francis Poulenc. Aan de uitgang was er een collecte voor bestrijding van de on kosten. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND -- Aan boord van de Harwichboot Avalon is overleden de 43-jarige Candese overste H. W Mui herin uit Ottawa. Hij was op weg naar zijn onderdeel in Soest (Did.) met een collega. Dinsdagmiddag is de 59-jarige montu- er L. van Hassel, van de Hilledijk plotse ling onwel geworden. Bij aankomst m het St. Clareziekenhuis bleek hij te zijn overleden. wegen .besmeurd, MAASLAND Door de SV. Maasland werden onderlinge schietwedstrijden gehou den. De uitslag is als volgt. Korpswedstrijd op basis van 50 punten; G. M. Dekker 49, J. Kleiwegt 48, A. vd. Berg 46. M. P. Hane maaijer 46, C. Klein Hesselink 45. W. van Roon 44, A, Xorpel 43, H. J, Korpel 42, J. J. van Buuren 42, W, Sonneveld 42, Fr, van Staalduinen Wzn 42, J. W. Groenewegen 42, A, den Toom 40, N. Poot 40, J. van Zwelnen 40, Pr. Van Staalduinen Fzn 39. C. Poot 38, J. Hanemaaijer 38, M. C. Verploegh 37, P. v.d. Pol 32, J, Stolze 31 en A. J, v.d. Pol 31 punten. Vrij baan op basis van 30 punten; 1. A. Korpel 29, H. Korpel 29, J. W. Groenewegen 29. Fr. van Staalduinen Wzn 29, JJ. van Buuren 29. G. M. Dekker 28. Fr. Van Staal duinen Pm *28, C. Klein Hesselink 28, P. v.d. Pol 28, C. Poot 27, W. van Roon 27, J. van Zwieren 27, M. C. Verploegh 26, A. J. v.d. Pol 23, J. Kleiwegt 26, A. den Toom 25, A. v d. Berg 23, J. Hanemaaijer 23 en N, Poot 23 punten MAASLAND De Coóp. Raffeisenbank boekte in de maand maart een spaaro verschot van 116.429,79. Gedurende het eerste kwartaal werd 148 430,63 meer gespaard dan terugbetaald. Tevens werd het bedrag van 3,5 miljoen gulden aan spaargeld overschreden Per ultimo maart was aan spaarders 3511.001,85 verschuldigd, 218 zll- vervloot-spaanders hadden op deze datum een tegoed van f 1S8 606,12. ROZENBURG De vorige week opge. richte Zwemvereniging Rozenburg telt thans 330 leden. Men verwacht nog meer toetredln- gen. ROZENBURG Wegens vertrek van me juffrouw M. van Dijk is tot typiste- telefo niste- receptioniste, ter secretarie mejuf- P-ouw A. Bambata uit Oostvoorne benoemd. V MAASLAND Bij de r.k.kerk en het voetbalveld van MW is een parkeerterrein aangelegd, dat plaats biedt aan een dertigtal auto's. Het errein is van een afrasering voorzien en wordt alleen opengesteld bij godsdienstoefeningen In de kerk en tijdens voetbalwedstrijden. ROZENBURG Door annexatie zijn per 1 april 1966 delen van de gemeente Rozen burg tot de gemeente Rotterdam gaan beho ren. De brandbestrijding in dit gebied zal nu door Rotterdam worden verzorgd. Bij brand moe en de bewoners daarom voortaan gebruik maken van het brandmeldtngsnum- mer van de Rotterdamse Alarmcentrale 99. QCHIEDAM Het Schiedams Vrvu- wenkoor heeft dinsdagavond in de kerk van de Nederlandse Protes tanten Bond aan het Westvest een Passieconcert gebracht, dat mede dankzij de voortreffelijke medewer king van de solisten Johanna Uiten- bogaardt, sopraan, en Rijke Wolles- winkel, alt, op een behoorlijk peil stond. Hoewel in het algemeen de overbe kende Passiewerken het meest geliefd zijn, heeft het koor het aangedurfd tot op zekere hoogte de muzikale sleur van deze tijd van het jaar te doorbre ken met een programma van een wat minder populair genre, waarmee in. ie der geval een welkome afwisseling werd bereikt Het Schiedams Vrouwenkoor opende het concert onder de beheerste directie van Ria Borgmeijer met de dialoog Weib, was weinest du van H. Schutz, dat met begeleiding van de organist Aad van der Hoeven een goede vertol king kreeg. Hierna volgde met begelei ding van het West Nederlandse Sym- phonie Orkest het Behold, now is the acceptable time van G. F. Handel. Een bijzonder fraai geheel werd de uitvoering van twee delen uit de Missa Sti Aleyssi van Haydn, namelijk Sanctus en Agnus Dei. Een goed samenspel met de belde solisten en een welluidende koorklank maakten deze werken, en voor al het Agnus Dei, tot een hoogtepunt van het programma. Aad van der Hoeven bracht vervolgens op speelse wijze de Sonate nummer 1 in D grote terts van Carl Philipp in een orgelsolo ten gehore. Dit werk werd fraai en levendig gespeeld. Het Stabat Mater van G. B. Fergo- lesie vormde het sluitstuk van dit con cert. Het werd door alle meewerken den met overgave uitgevoerd. Op zich zelf blijft dit stuk. ook in 1966, yoor protestanten moeilijk te verteren. Het Schiedams Vrouwenkoor heeft op nieuw blijk gegeven over vele geschoolde stemmen te beschikken, al zal vermoedelijk een jeugdige aanvul ling niet onwelkom zijn. De sopraan Johanna Uitenbogaardt boeide haar pu bliek met een heldere stem en de alt Rijkje Wolleswinkel dwong zeker niet minder respect af, waarbij haar be heerste voordracht ais een pluspunt mag worden aangemerkt De intieme sfeer van het kerkje en het alleszins bevredigend aantal bezoekers hebben in niet onbelangrijke mate bijge dragen tot het welslagen van dit Passie concert. J.CJD. (Van een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN In de nacht van maandag op dinsdag is uit het pakhuis van de N.V. ZETHAMETA aan de Konin gin Wilhelminahaven 630 kilo roodkoper gestolen met een waarde van driedui zend gulden. De recherche heeft in verband met deze diefstal dinsdagavond de 20-jarige Vlaardinger H J. B. en de eveneens 20-jarige Hagenaar M. S. aangehouden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 15 maart 1966 is het politiekorps op een grotere organieke sterkte gebracht. De minister van binnenlandse zaken heeft toegestemd in een uitbreiding van de sterkte van 112 naar 117 manschappen. De feitelijke sterkte van het politiekorps bedraagt op het ogenblik 111 man. VLAARDINGEN Het bestuur van de dierenbescherming in Vlaardingen en omstreken, dat zich gespecialiseerd noemt op het gebied van behandeling van vogels, die met olie in aanraking zijn geweest, is in het geweer gekomen tegen de mededeling van het vogelram penfonds in Haarlem, dat opmerkte, dat de vogels redelijk goed met een af- wasmiddel geholpen zouden kunnen wor den. Dit bestuur raadt namelijk een ieder, die als gevolg van het aanspoelen van olie aan de kust van westelijk Schouwen slachtoffers aantreft onder de vogels, zich in verbinding te stellen met deskun digen en deze vogels niet zelf te behande len. zelfs niet met dat middel Als deskundig op dit gebied noemt het bestuur de heer Boot utt Haamstede (voor Schouwen-Duiveland) en de cen traalpost voor het "Waterweggebied (van Goeree tot Scheveningen) te Viaardmgen (telefoon 01898 - 5335, Vlaardings Dieren tehuis). Vanuit deze centraalpost wordt men dan verwezen naar het dichtstbij zijnde opvangcentrum, waar de vogels deskundig kunnen worden geholpen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dezer dagen zijn bij de Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. te Sehiedam-Vlaaxdingen twee werknemers gehuldigd in verband met hun vijfentwintigjarig dienstver band. Het waren de heer J, Hoegee, voor- man-electrisch autogeen lasser m de ap paratenbouw en de heer L. Wissenburg, voorman-timmerman. Beiden werden ont vangen door een van de directeuren, de heer C. M. Drop. Deze sprak waarderen de woorden tot de jubilarissen. Beiden kregen het getuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uitgereikt. De heer Hoegee kreeg een Zaanse klok aangeboden en zijn collega een cadeau onder couvert. De dames kregen bloe men. De huldiging werd bijgewoond door bedrijfsleiders, vertegenwoordigen "Jan de ondernemingsraad en leden va*/ de personeelsvereniging. m MEJUFFROUW R. M. H. van de Boergoensevliefc in Rotterdam heeft net als de Schiedamse dame over wie ik vorige week woensdag schreef bij de „Consumentenbond" in Dordrecht inlichtingen gevraagd over elektrische wasautomaten. Maar mejuffrouw H. voelt zich. en dat in tegenstelling tot mijn Schie damse, helemaal niet misleid. „Schrijft u hierover nu ook een stukje in de krant?" vraagt mejuf- fiouw H. mij. Natuurlijk, juffrouw H., hier ben ik al! Mijn briefschrijfster vroeg dus in lichtingen bij het Dordtse bureau. Zij ontving het boekje (waarover ik vorige week schreef) plus een lijst met maar liefst 58 merken van wasautomaten, met of zonder al of niet aangebouwde centrifuge, ver melding van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, de inhoud, de duur van het programma, de naam van de fabrikant, de prijs en nog veel meer. Korte tijd later kwam er een heer van een bekende Rotter damse wasmachinezaak bij mejuf frouw H. op bezoek. Hij verkoopt alle merken en geeft twintig pro cent korting. Mejuffrouw H. zei hem dat ze er nog eens over wilde nadenken. Later kreeg zij nog eens een briefkaart en daarmee was de kous af. Mejuffrouw H. schrijft mij dat zij haar voordeel met al die inlichtingen heeft gedaan, al was het alleen al omdat zij nu wist waarop ze bij aankoop van zo'n duur stuk moest letten. Voor haar was er dan ook niets misle'dends in de zaak, zelfs niet al zou de Rotter damse wasmachinezaak identiek zijn met de Dordtse „Consumenten bond." Het enige wat mejuffrouw H. vreemd vond was de kwestie van de twee gulden (die ze voor het boekje had moeten betalen) maar, zo schrijft zij, als ik die niet had betaald, had niemand mij erom kunnen manen. Maar achteraf vond mejuffrouw H. het boekje de prijs dubbel en dwars waard, temeer om dat zij intussen al weer veel ande ren er een plezier mee kon doen. Ten slotte heeft mejuffrouw H. (want tiaar bent u nou natuurlijk wel nieuwsgierig naar), ik zei, ten slotte heeft mejuffrouw H. haar wasautomaat gekocht bij een firma die zij zelf uitkoos en zij voelt zich niet misleid. En zo zien we maar weer dat wat de een als misleiding ervaart door iemand anders met waardering kan worden ontvangen. Wat dat betreft zijn de mensen eigenlijk net als tie wasautomaten; je hebt ze in vele soorten! In ieder geval ben ik me juffrouw H. weer dankbaar voor haar bijdrage aan mijn lijn. Ik kan ten slotte elke dag wat gebruiken - en daarom houd ik mij voor ieders bijdragen steeds aanbevolen. Het mag ook telefonisch gebeuren. Mijn nummer is 11.55.88 en u vraagt maar gewoon naar mij. Dag juf frouw H,t TVTOG een mooi verhaal: Een jong echtpaar had een mooie flatwoning toegewezen gekregen in de nieuwbouw van Maassluis-West. „Kom eens langs," schreven ze aan familie in Leeuwarden, „je kunt het gemakkelijk vinden; met de trein tot Maassluis, daar staat de bus klaar voor het station en daar rij je mee tot Verolme. daar wonen we recht tegenover." En zo gebeur de. De familie stapte bij het station in de bus. „Bij Verolme moeten we er uit" zeiden ze tegen de chauf feur. Nou, dat kwam dik voor el kaar. Op een gegeven moment zei tie chauffeur: „Hier is Verolme, u moet uitstappen." Maar het opgege ven adres bleek onvindbaar en na veel zoeken en gevraag kwamen de Leeuwarders tot de ontdekking dat ze niet in Maassluis maar in Rozen burg waren. Terug met de bus naar Maassluis bleek de enige oplossing. Om verdere ellende te voorkomen hebben de Leeuwarders van het Maassluise station maar een taxi naar West genomen die hun voor het gewenste trappenhuis afzette. 't Was recht tegenover Verol- me-Elektra en het was bijna nacht! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het tamboer en pijperkorps „De Pijpers" heeft naar aan leiding van een verzoek een bijdrage van 800 gekregen van het Anjerfonds Zuid-Holland. Dit bedrag is verstrekt als bijdrage in de kosten voor aanscbaf van In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbl adpe rs I - fH,<rftl'f/;*; Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (b.gg. 010 - 115588 en 01898 - bol9. r Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- t hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. v a 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poutie 264666; Alarm brandwer 269123; Alarm G.G. en G.D. 269280. ^Apotheek: Westerdorp, Parkweg 207, |gys»—"«we Broersveid 67 Schiedam vraagt voor haar kantoor een. voor diverse werkzaamheden, waar onder oa. het assisteren bij de loon administratie. Goed salaris. Aanmelden: aan ons kantoor Broersveid 67 of telefonisch 264855. Eind april hebben wy twee vacatures, n.l.: Interessant werk voor flinke kerel van 1823 jaar. Administratief onderlegd met,feeling voor techniek. Hij krijgt de Expeditie, de Tyd- verantwoording en een gedeelte van de Nacalculatie te verzorgen. Goede kans voor meisje of Jongeman, die de eerste stap op de maat schappelijke ladder wil zetten. (Het grootste deel van onze administra-' tieve en technische staf is op deze wijze in ons bedrijf begonnen.) Sollicitaties: Schriftelijk aan onze personeelschef, Postbus 90. Vlaardingen of mondeling na telefonische afspraak met onze Heer Batenburg de Jong, telefoon 010—141311 of 01898—2202 en 7907, toestel 31. trompetten en muziekwerken. De totale kosten die „De Pijpers" moeten maken voor hun nieuwe Instrumentarium zullen ongeveer 5.300 bedragen. Het Anjerfonds heeft een bijdragen van 1.264 toegezegd aan de Stlehting Clubhulzen „De Haven" voor het aanschaffen van een geluidsinstallatie. Deze installatie wordt gemaakt in de clubruimte in het voormalige rt'eesUuis. VISSERIJBERICRT VLAARDINGEN. VLAARDINGEN, 6 apnl. De m IJmtli- den binnengekomen treilers besomden aan verse vis, haring en makrel als volgt" VL 110 16 060, VL 135 I 16 SCO en VL 1C5 18 600. Voor de donderdagmarkt is thuisvarend de treiler Voorbode, VL 103, schipper K C, Rog met ca 1100 kisten rondvis en makreel. VLAARDINGEN N.V. Een noodlanding. Men meldt dd. 5 dezer uit Veenendaal: Heden steeg de luitenant der marine Doorman te Leer dam met zijn vliegtuig op voor het doen van een tocht naar Ede. Onder Veenen daal moest hij een noodlanding doen tengevolge van gebrek aan benzine. De as van een der ivielen werd daarbij ver bogen. Telefonisch werd een werkauto uit het vliegkamp te Zeis! ontboden, zoo dat na ongeveer twee uur vertraging weer kon worden opgestegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1