ÏKEVEELAl trekt u aan <*- Burgemeester trok klappen neer Rotterdam en Schiedam nieuwe verbinding Mevrouw Horvath eregaste KAN WIST GEEN KWAAD HOOGERWERF i obi* B en W Maasland: niet protesteren Morgen roept de klok AGENDA DflUN H ■sj>§ Rijbewijs voor jaar ingetrokken KAN ZO GEMAKKELIJK mmm W. Thomassen geeft voorkeur aan Schiedam dagje uit? fijn.„.naar Met buks man in hoofd geschoten Burgerlijke stand Mt? Paa siiaeiitdiens t in Lutherse kerk Lezing in museum Meisje (11) maakte bulldozer onklaar Personenauto rijdt wielrijdster aan klassiek modem 69.50 89.7S 119.?"= ROTTERDAM/SCHIEDAM De burgemeesters W- Thomassen en H. Roelfsema, respectievelijk- van Rotterdam en Schiedam, heb- ben woensdagmiddag dë stedelijke autoweg Rotterdam-Schiedam, de Horvathweg, in gebruik gesteld. Zij deden dat door ieder een klep van de Beukelsbrug met een wit koord, waaraan vlaggetjes in Schiedamse, Rotterdamse en na tionale kleuren naar beneden te trekken. De gebeurtenis werd door tientallen genodigden op de oprit en (honderden Rotterdam mers enSchiedammers vanaf de kant gadegeslagen. CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN WINDHOND spaardoor nu te kopen zwm? .Ipfei' V*SEGVASTi I ferrrïeulen Treinenkwestie BEDELEN Kivestie grenswijziging rlnseliïks Artidomo haalt de lente fn; Entourage: een keur van bloesem, een keus in sculptuur en schilderijen. Hoofdzaak: Exclusieve stukken uit onze collectie, waaraan we onlangs de befaamde meubelen van Knoll International toevoegden. Van Knol! richtten we een aparte afdeling in op onze Paas-Expositie. Vanaf 8 april Tweede Paasdag geopend van 11 tot 5. y'rri f1f_11 Boete van 30 gulden COSTUÜMS LIGHT-WEÏGHTS Modehuis mkADE spaar... door nu te kopen SYSTEMEN #t) Stijlvolle blazer. fn ca mel, bottle green, marine, grey en up-to-date zwart. Kombinerende pantalons, ook in slank gesneden modellen met riem 29.7= -39.75 49.75 ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM' ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VIAARDINGEN LEIDEN ZEIST ARNHEM t Wet) KruiiRade 1 Korte Hoogstraat t Meent 1 Kalend.-. lagedijk s Winkelcentrum '1 Hoogstraat Winkelcentrum Liesveld t Haarlemmerstraat 1 Slollaan j Winkelcentrum-Presikhaaf De eersten die de beide burge meesters met deze nieuwe verbinding gelukwensten, waren de dames 3. A. H. van den Brande-Collie en baar vrien din mevrouw J. C. v.d. Seghers, Beide dames zijn de eerste bewoonsters van de Beukelsweg en hebben de groei van hun wijk en nu van de Beukelsbrug en wat daarmee samenhangt van nabij meegemaakt. Het politieharmonie-gezelschap uit Schiedam verzorgde de (swingende) feestmuziek. Een half uur eerder dan gepland werd de weg, nadat de tiental len genodigden voor een receptie aan boord van de Erasmus waren gegaan, voor het verkeer opengesteld. De ver keerslichten bij het Aelbrechtsplera en bij het Burgem. Memeszplein werden in werking gesteld. Voor de officiële opening was er een bijeenkomst geweeslrin de aula van het Gemeente museum in Schiedam, waar harde noten werden" gekraakt door beide burgemeesters. Eregaste was mevrouw E. Horvath- Brando naar wier overleden man de nieuwe verkeersader Is genoemd. li (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag houdt de Lutherse Gemeente ra sarh'eawerking.met ds. A. Le Coq en zijn'jeugdgroepen- om half twaalf een Paashachtdienst in de Lutherse kerk. Men heeft nog gepro beerd de r.k.jongeren bij de dienst te betrekken, maar dat is niet gelukt daar zij hun eigen Paasnachtdienst niet mo gen verzuimen. De dienst geschiedt met instemming van de plaatselijke oecumenische raad van kerken en draagt een interkerkelijk karakter. Men krijgt de gelegenheid zijn eigen paaskaars aan te steken, die in het litur gisch centrum staat opgesteld. De gehele kerk zal door deze kaarsen worden ver- ticht. Men dient er rekening mee te houden dat na afloop van de dienst om ongeveer half een de openbare vervoermiddelen niet meer zullen rijden. Het is wellicht mogelijk enkele mensen nog naar huis te brengen. w SCHIEDAM. Onbevoegden ver schaften zich woensdagnacht toegang tot de garages onder het in aanbouw zijnde flatgebouw aan de Stationsplein, waar zij een schrijfbureau openbraken en een transistorradio ontvreemden. (Van een medewerker) SCHIEDAM "M. O. uit Schiedam ilond stond woensdag terecht omdat hij tereden bad met een wagen waarvan ïewel de remmen als de stuurinrichting Ondeugdelijk waren, j Nee, begon O.,' ik wil niet ontkennen, t»aar zo-erg als het d®ar staat Is het niet Rn hij wees op het opengeslagen dossier, 'iiX voor de kantonrechter lag. Dat kan fewoonweg niet, vervolgde O., Ik zit al jaar op de weg en nög nooit is er ook naar iets op me aan te merken geweest. t 0, zei mr. W. E. van Vtetcn. Nooit, lesloot O. met enige stemverheffing. Er k een systeem voor. Altijd! Er zijn er teveel om op te noemen. Kaarten met gaatjes, of kasten met badjes. Bel voor elk systeem probleem 9063. KANTOOR! NSTALLATIES SCHIEDAM De 63-jarige ftansportleider G. L. B. fietste woensdag JP de Hoogstraat en slipte op de hoek fan de Korte Dam, waarbij hij kwam te ™len. Met een wond boven het rechter Jos werd hij door de GGD naar de Dr, Me {stichting gebracht. Het geheugen van de verdachte bleek overigens op de zitting aanmerke lijk korter te zijn dan dat van de rechterlijke macht. Waarvoor, vroeg mr. Van Vloten, na dat hij het dossier had doorgebladerd, bent u dan enige tijd geleden voor de politierechter in Breda geweest? O, trok een gezicht alsof hij van de prins (en van zichzelf) geen kwaad wist. Ik? zei hij op een toon waaruit de opperste verbazing blijken moest De kantonrechter noemde uit het dos sier nog enkele andere overtredingen, waarvoor O. bleek te zijn veroordeeld, maar die hij zich geen van allen scheen te kunnen herinneren Hij was en bleef onschuldig, hield hij hardnekkig staande en nimmer was hij voor enige rechter in Nederland verschenen. Wat ik zo vervelend vind, merkte de kantonrechter na een tijdje op, is wat er de dag voor u werd aangehouden is ge beurd. O. had zichtbaar moeite het zich te herinneren. Dat, zei hij, na zijn voor hoofd verschillende malen in diepe rim pels te hebben samengetrokken, dat was een feestje. De andere dag zocht u overigens weer op een dergelijke manier vermaak, is het niet?, informeerde de kantonrech ter verder. O. erkende het. Maar, haastte hij zich te zeggen, toen heb ik maar heel weinig gedronken. Twee glaasjes cognac of zoi ets. Kennelijk was toch voldoende, repliceer de kantonrechter, om u slingerend - over de weg te doen rijden. De officier van justitie, mr. G. G. Abem, eiste tegen O., die hij onvoorzichtig heid en onzorgvuldigheid verweet, twee boetes van elk100 gulden of 20 dagen, plus een. onvoorwaardelijke ont- seggrag van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden. Kennelijk was het toch voldoende, repli ceerde de kantonrechter, om u slinge rend over de weg te doen rijden. De officier van justitie, mr. G. G. Abeln, eiste tegen O., die hij onvoorzichtig heid en onzorgvuldigheid verweet, twee boetes van elk 100 gulden of 20 dagen, plus een onvoorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden. trok een benepen gezicht, toen de officier zijn eis had uitgesproken. Veel hoor, vond hij. Tja, zei de kantonrechter, dat zit er nu eenmaal in als u zich zo op de weg gedraagt. Hij zei tot slot het het overi gens met eens te zijn met de eis van de officier en veroordeelde O. tot twrc boetes van 100 gulden of 20 dagen eik. De onvoorwaardelijke ontzegging voor de tijd van drie maanden verhoogde hij tot één voor de tijd van een jaar. In de aula van het museum zei de heer Roelfsema dat de weg vooral als de re constructie van de gehele Burgem. van Haarenlaan gereed is, een belangrijke functie heeft. De weg kan de binnenste den ontlasten. Hij zei dat veel mensen van de verkeersvraagstukben nachtmer ries krijgen. „De overheid rent achter de vraagstuk ken aan ais een hijgende windhond ach ter een niet te vatten kunsthaas". Hij deed een dringend beroep op het rijk om de verkeersruit rond Rotterdam (en Schiedam) versneld uit te voeren, niet vertraagd. Iedere maand vertraging ver groot de verkeerschaos. Het kan dan een ramp worden. Hij suggereerde dat burgemeester Tho massen met een helicopter (zoals hij dat in Enschede deed met een T-Ford voor de aanleg van de E-weg) maandelijks naar Den Haag moet gaan om de plan- nen kracht bij te zetten. „Ik wil graag naast hem zitten", zei de heer Roelfsema. Tenslotte merkte hij op dat nu ook het Als U nil in Uw eigen vrije tijd Uw huis dit voorjaar goedkoop wilt opknappen... dan wilt U het toch niet te duur maken door te Veel voor de verf uit te geven! Morgen begint de verkoop van emmertjes met liefst 4- KG „Veegvast" muurverf, niet alleen goedkoop, maar ook van een bijzonder goede kwaliteit. „Veegvast?" muurverf, ge schikt, voor bijna iedere onder grond* in keuken, gang, bad kamer, voor schuurwerk, hard en zachtboard, met water af- dunbaar, per 4 KG voor nog géén drie gulden. *W"V»7ïTt* Morgen begint de verkoop van deze emmertjes met 4 KG veeg vast muurverf,' door „doe-'t- zeivers" met kwast of verfrol op te brengen, - en met een prach tig resultaat, voor "f Geer? tef. of schriftbest* (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester TT. Thomassen heeft er zich woensdag van kunnen overtuigen dat het NS-station Schiedam vanaf het centrum van Rotter dam over de nieuwe Horvathweg in en kele rlnuten is te bereiken. Hij liet zich zeer enthousiast uit tegenover zijn colle ga H. Roelfsema van Schiedam tijdens de receptie die volgde op de oiflciele opening van de Horvathweg. De heer Thomassen liet doorschemeren dot wat het stoppen van internationale ti"inen betreft hij de voorkeur geeft aan S hiedam boven Rotterdam-Noord. „Als rde NS geen bezwaren hebben, ik ook Imet", tei hij. „Trekken, trekken", hup „Schie dam", hup Rotter damt". Dat wa ren de uitroepen die enthousiaste supporters" ten beste gaven toen de twee burgemeesters W. Thomas sen (Jinks) en H. Roelfsema (rechts) de brugkleppen van de nieuwe Beu kelsbrug omlaag trokken. Men kon vaststellen dat de Schiedamse klap een kleine voorsprong had, maar dat de burgemeester aan het eind gelijk gen". fraaie Schiedamse station is ontsloten en die plaats kan krijgen waarop het recht heeft. Burgemeester Thomassen zei dat de aanleg erg lang heeft geduurd. Hij wees er op dat in het Westen van het land door de vele waterwegen en spoorverbin ding de aanleg van wegen erg moeilijk is. De heer Thomassen merkte op dat het trekken aan de touwtjes eigenlijk nutte loos was, omdat een technicus de knoppen bediende. Hij zei dat dit symboliserend is voor veel overheidshandelingen. Hij stelde vast dat wat de Nederlandse gemeenten betreft de toestand van de financiën precies anders is dan ui België waar de grote steden worden be voordeeld boven de kleine. „Er gaat een enorme geldstroom naar Den. Haag. De relatie tussen het geld dat wij terugkrij gen is zoek", zei de heer Thomassen. Hij deed uitkomen dat hij graag de af geschafte ondernemingsbelasting terug zag. Dan zouden er voor Rotterdam geen financiële moeilijkheden meer zijn. „Die belasting legde verband tussen wat de industrie opbracht en de gemeenten moesten doen", zei hij. „Wij als kostwinners van Nederland moeten bedelen om verhoging van ons zakgeld", zei de heer Thomassen. Vervol gens werd gezamenlijk in RET-bussen de nieuwe route vanaf de Vlaardingerdijk in Schiedam over de Burgem. van Haa renlaan gereden. Overal onderweg ston den mensen te kijken en vlaggen te wap peren. Onmiddellijk na de officiële gebeurte nissen hadden veel automobilisten de nieu we route al ontdekt. In de komende da gen zal de drukte nog wel toenemen. De nieuwe weg is er op berekend. MAASLAND Hoewel d® gemeente Maasland nog steeds betrokken is in de al jaren voortslepende grenswijziging met Maassluis en Viaardingen voelen B. en W. niets voor een protest tegen het beleid van het rijk en de provincie bij de herindeUng van gemeenten. Zij stel len de gemeenteraad dan ook voor niet te voldoen aan het verzoek van het ge meentebestuur van Wemeldinge om ad- haesie te betuigen aan een door deze raad aanvaarde protestmotie. De raad van Wemeldinge heeft bij de behandeling van het voorstel tot herin deUng op Zuid-Beveland vastgesteld dat duidelijke inzichten over de vorm van het toekomstige gemoderniseerde plattelandsbestuur ontbreken. Een dis cussie over het al of niet voortbestaan van de huidige gemeente Wemeldinge SCHIEDAM Herv Gem Grote Kerk 19 ds Jansen HA, 20.30 ds Hoffman HA; Bethel- kerk 19 ds Hemmes HA, 20.30 drs Wissink HA; Opstandingskerk 19 ds Zimmerman HA, 20 30 ds Spalmg HA; Vredeskerk 49 ds Van der Steen HA. 20 30 ds Van der Steen HA; Dorpskerk Kethel 10 en 19.30 ds Vons HA. Chr Geref Kerk 19 45 ds Drenth. Herv Geref Evang Irene ds Van Kooten, 20 Geref Kerk Julianakerk 20 ds Knj- iger. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (b.gg. 010 - i 15588 en 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. ven 18 30-19 30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264S66; Alarm brandwer 269123; Alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek; Westerdorp, Parkweg 207, tel. 267674. ROTTERDAM De 65-jarige mevrouw M. J. N. van Beek-Bergers van de Beijer- landselaan is woensdag op een zebrapad aangereden door een personenauto. Zij werd tien meter meegesleurd. Zij kreeg een diepe hoofdwond, een hersenschud ding en een beenbreuk. Het slachtoffer is in het Zuiderziekenhuis opgenomen. WASSENAAR groot recreatiecentrum met 110 ha. bos en duin epasltuln bowling trampolinecentrum-• kanovaren café-rest,,De Schaapskool'tenz. (Van een medewerker) SCHIEDAM Tamelijk ernstig was de zaak tegen de VJaardinger J. B„ die zich woensdag voor het Schiedams kan tongerecht moest verantwoorden, omdat hij met een lucktbuks een medestedeling in het hoofd had geschoten. Het was een ongelukje, verweerde B. zich, ik wilde helemaal niet op iemand schieten. I weet het, repliceerde de kantonrechter, je schoot op een kopje dat in een kozijn stond. B. knikte, verheugd dat de leden van de rechterlijke macht op de hoogte wa ren met deze, naar zijn idee, verzachten de omstandigheid. Maar je mag, vervolgde de kantonrech ter, helemaal niet schieten met die din gen, in ieder geval met op de openbare weg. De officier zei in zijn rekwisitoor, da naast de luchtbuks, waarmee het kogel tje was afgeschoten ook nog een pistool was aangetroffen, dat B, voor de politie had verborgen gehouden Jammer genoeg, besloot hij zijn rek wisitoor, kan ik hiervoor niet hoger gaan, dan de daarvoor vastgestelde straf. Hij eiste tegen R. een boete van 30 gul den of zes dagen, waartoe hij door mr. W. E. van Vloten werd veroordeeld. SCHIEDAM In aansluiting op de tentoonstelling „In Kannen en Kruiken II" zal drs. J. d. Kleyn van het Rijksmuseum voor Volkskunde Het Ne derlandse Openluchtmuseum te Arnhem op woensdag 13 april in de aula van het Stedelijk Museum een lezing houden - over „Het volksaardewerk na 1600", De lezing begint om 20.15 uur. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de kassa van het museum, Hoogstraat 112 a 0.50 voor leden van de Vereniging Vrienden van het Stede lijk Museum a 1, voor metleden en a 0 25 voor jeugdleden en houders yan een cultureel paspoort SCHIEDAM Een. meisje van elf jaar gooide woensdag op de "s-Gravelandse- weg zand in een bulldozer, die daardoor buiten werking wex-d gesteld. Er was vier uur vertraging bij dit werk. De schade bedroeg 164. Prachtige import-kwaliteiten uit zuiver wollen kamgarens in sprekende dessms, 209,219,— - 249,— en hoger. m terlenka, diolen en trevira vanaf ...ƒ179, aehledamsawog 51 viaopdinaen tal. sso9 SCHIEDAM Geboren: Hilda d v. M C Coenradle en K M van der Lelij, Astnd d.v. M C Coenradie en K M van der Lelij; Li lian C d-v. A A van Elten en X C Boyer- O verleden: C van Oortmerssen, 75; F Scheepbouwer, 45; M van den Berg, 91 wed. Morman. SCHIEDAM Geboren: Dirk z.v. C VJasblom en W den Hertog; Peter, H zv. P M de Jong en M"C van der Haar; Jacqueli ne d v.- J Weber en G Weewer: Dionysia M G d.v. CJH Wiers en A M Sogers; Teucis z.v. H A Dekker en H E T de Rüüïj. Overleden: s Klozen, I. ROTTERDAM Weena f0 (Hilton Hotel) AMSTERDAM: Rokin~120 Filiaal Hilton Hotel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Schiedam- sedijk werd woensdagmiddag de 24-ja- nge wielrijdster G. E. S. aangereden door een personenauto, bestuurd door de 29-jarige A. T. uit Schiedam, De oorzaak van de aanrijding is onbekend. De wiel rijdster reed geheel rechts van de weg. Het slachtoffer is met een vermoede lijke hersenschudding en een hoofdwond m het Holyziekenhuis opgenomen. Het vrachtschip G. W. C. Boyce is dinsdag met een lading vaten met radio actieve grond uit de omtrek van Falo- mares in Charleston aangekomen. Dg vaten zullen worden overgebracht naar de stortplaats voor radioactief afval van de Amerikaanse commissie voor atoom energie. In totaal worden 5.000 yaten overgebracht. Als U parkeerproblemen heefc.,, en U moet eer, stuk lopen voor Uw bestemming... meestal nog in de regen „dan is deze para pluis dè oplossing. Een opvouwbare herenpara» pluie, normale prijs f 40.— samengevouwen 44 cm lang, uit geklapt net zo groot als een nor male parapluie een luxe aan- 'schaf, nu voor ieder betaalbaar. Morgen koopt U deze solide heren parapiuies, -opvouwbaar en ideaal om in aktetas, jaszak of auto mee te nemen, met 100% Nylon bespanning, de knop overtrokken met ledervinyl en met blank stalen binnenwerk, morgen voor nog géén vijftien gulden. bespanning Morgen begint de verkoop van deze solide opvouwbare heren» paraiuies, met 1 jaar garantie op -binnenwerk en bespanning en met ledervinyl éA A A/t foudraai, 3w m fjff) kleur zwart voor Géén UI. of schrift, best. t.Uf. (01898) - 3697 m ULK JAAR opnieuw ben ik erg blij met het lange Paaswee kend. In de eerste plaats komt dat geloof ik omdat Pasen zo'n fijn feest is. Ik vind. het eigenlijk het belangrijkste van de christelijke feesten. Maar ook ben ik altijd blij met het Paasweekeinde omdat het me de kans geeft eens even een paar dagen uit de tredmolen te stap pen. Daar zijn we geloof ik alle maal hard aan. toe, want het was weer een hele ruk vanaf Nieuw jaar. En het duurt voor de meesten nog ongeveer even lang voor ze aan. hun zomervakantie toe zijn. Nee, voorlopig zijn we nog niet zover. Maar ik ben nu wel waar ik wezen wil. A AVER zomervakantie gespro- ken: ik heb in deze krant gele zen dat -'de-;; Streek-VW Van 'Ede, Lunteren, - Bennekom en - Otierlqo deze week voor Pasen gebruikt om bij een miljoen mensen in Rotter dam, Schiedam, Vlaardingen, Dor drecht en Hoogvliet (ja, Hoogvliet stond er ook bij) reclame te maken voor vakantie op de Zuidwest-Velu- we. Volgend jaar zal Den Haag en omstreken worden bewerkt en het jaar daarop Amsterdam. De vier Veluwse gemeentebesturen, hebben tot dit doel hun subsidies aan de Streek-VW verdubbeld. Blijkbaar is dit dus allemaal no dig en ik verbaas mij er niet over. Want sinds meneer Pietersen een auto heeft gaat hij cum suis met vakantie naar Italië. En sinds me neer Jansen met zijn salaris boven de welstandsgrens uitkomt zat hij het eerste jaar met zijn vakantie in Oostenrijk, was hij het volgend jaar in Zuid-Slavië en heeft hij voor dit jaar besproken in Grieken land. Hebt u het ook al weer ge hoord van uw collega's en kennis sen waar ze van 't jaar naar toe gaan? De verhalen van die „lekker rustige" camping aan de Costa Bra- va? Een van. die „fantastisch goed kope" bungalow in Tarragona? Ze zijn weer „niks duurder uit" dan wanneer ze in Nederland zouden blijven! TK DOE altijd mijn best zulke verhalen geïnteresseerd aan te horen. Aan het eind komt steevast de vraag: „En waar gaan jullie van 't jaar naar toe?". Tja, en dan moet je voor de draad komen, hè? Moet u eens zeggen dat u op de Veluwe een zomerhuisje hebt gehuurd! Tien tegen één dat ze het leuk vin den en u antwoorden met „Daar is 't ook mooi", de kenners! Maar u voélt dat u in één klap een enorm stuk in hun achting gekelderd bent. De Veluwe is namelijk „te burger lijk" geworden voor de welstandsge- metende randstedeling. Hij vindt dat het er mudje vol zit en dat hij er elk paadje kent. Het eerste is beslist niet waar (zelfs niet in het hoogseizoen). Het tweede trek ik altijd sterk in twijfel. Ik ken vrij veel mensen die jaar op jaar naar het buitenland trekken, maar die nog nooit iets van het „Planken Wambuis" hebben gezien en die nog nimmer een voetstap hebben gezet in de „Onzalige bossen" bij Velp. TK MISGUN niemand een bui- tenlandse vakantie, maar in de eerste plaats vind ik dat velen er veel te veel mee te koop lopen en ten tweede constateer ik maar al te dikwijls dat zo'n vakantie wordt be kostigd van de opbrengsten van overwerk en bijbaantjes. Ik zeg het maar net als ik erover denk nie mand moet daar maar kwaad om worden! Ik wens de Veluwse Streek-VW veel succes met haar propaganda campagne in de randstad Holland. De Veluwe is beslist een ruimere belangstelling waard dan zij de laatste jaren geniet. Maar of het wat zal uithalen is natuurlijk de vraag. Voor de komende zomerva kantie zijn de Veluwse WV-ers in ieder geval rijkelijk laat!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1