Boerenpartij vraagt om kandidaten Man vergat verkiezingen zijn bril Adamo gewond bij ongeluk met sportauto Naar betere camouflage autoslopen en Ramp voltrok zich in minuten Alle opvarenden gezonken lirken els gered NS - personeel krijgt dit aar 5 pet. extra RADIO EN Tï 01 It EZ1 per advertentie tweeduizend jaar: vandaag Alleen S B-ers in ASVA-bestuur Bemanning ivas edisciplineerd VS-TROEPEN IN EUROPA VERMINDERD Achterstand in drie jaar weg Dreiging model- actie afgewend Ned. Dagbladunie neemt Weespse drukkerij over Drie aar 50 miljoen an Gend en Loos Pagina 3 ZATERDAG 9 APRIL 1966 Tweeduizend jaar geleden is een man gedood. Men kan dat achteloos zeggen. Tweeduizend jaar? Ach, dat is immers zoveel oorlogen en zoveel concentratiekampen geleden. Dienen wij ons daarover nu nog drukte maken? Ja. Want de dood van die ene man heeft alles te maken met haat en onrecht en agressie, maar vooral met alles wat daartegenover staat. Noem dat liefde of toewijding of vrede. Gebruik elk misbruikt woord, want wij weten allen toch precies waarover het gaat. Jezus is gedood. Hij heeft zich laten kruisigen terwiile van ons. Temidden van alle angstigen (bang om iets te verliezen) en rekenaars (wat geef ik en wat krijg ik er voor terug) heeft hij zijn leven gegeven. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Toen hij het verliezen moest, had hij al gewonnen. Zoals de graankorrel die in de aarde valt. Zij sterft om op te staan. Tegen ons zegt Jezus: Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Op Pasen, het feest van de opstanding, bedenken wij beschaamd in wat voor practisch ongeloof wij vaak gewoon zijn te leven. Een leven, waarin wij mets willen prijsgeven of verliezen. En juist daarom verliezen wij het. Wie echt wil leven, moet de omgekeerde weg gaan. Van het graan, dat sterft om vrucht te kunnen dragen. De tijdsafstand van tweeduizend jaar verkleint zich tot één seconde. De seconde waarin u dit leest. Want de man die gedood werd, tweeduizend jaar geleden, dat is de man van Pasen. Vandaag. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM 's Morgens om vijf uur hadden ze Rotterdam met schip verlaten, 's avonds tegen elf uur kwamen ze terug zónder schip, zonder de Birkenfels, die donderdagochtend om ongeveer twaalf uur, op één mijl ten zuiden van 'het lichtschip Noordhmder (voor de Scheldemond) met een ''iM enorme klap door de Mane Luise ,Bolten de grond werd ingeboord. Ze waren compleet, geen van de 41 opvarenden was verdronken. Eerste stuurman H. Oldenburg (29) uit Bremen noemde dat vrij dagnacht m het kantoor van de rederij-agent aan het Haringvliet eigenlijk een wonder, dat volgens hem vooral te danken is aan het gedisciplineerde optreden van de bemanning. 20 MINUTEN - 8. en C PHILIPS - ERRES - SONY DE VOLLEDIGE SORTERING IND U BU 1e MIDDELLANDSTR.72 AERTV. NESSTRAAT 38 ■Van onze p&rtemcntsreclactle) nFN HAAG De Boerenpartij vraagt onkele serieuze personen voor kandi- Sctelling gemeenteraad Diemeu Gelie- <!fl,rh spoedig m verbind ïg te stellen i G Kranstauber. Diemerlaan 18 post Somen) tel 940782 Aldus een adverter ïi die woensdag n de Dieme: Courant irscheen Volgens het Algemeen Han delsblad maakt deze merkwaardige op- deel uit an een grote actie va n de Xenoartii om voor omliggende ge. Sen van Amsterdam geschikte kand Steii te vinden voor de gemeenteraad#, ferkiezmgen 3e actie ze op touw zijn iezet door de voorzitter van de Amster- ÏLmse bp-kiesverenigtng de heer N verlaan De eer Koekoek heeft een L mgesprek met het. Handelsblad de «nroeo-per-aê - ertenti afgekeurd Als St waar is," zei h.j, .dan zal ik Verlaan een standje moeten g 'er Ik zal dt :aak direct onderzoeken, want zo mag je het Eiet aanpakken' WQRMERVEER Wegens verduiste ring var- een stembiljet heeft de politie proces-verbaal opgemaakt tegen een 47-iange inwoner van Vormerveer De rean nam op 23 maart bij dt State ver- ktezmgieen stembiljet m ontvangst en liep daarmee naar het stemhokje De loorzitter van het stembureau, 'P-N -raadslid Kuiper, zag echter dat de man geen stem uitbrach' en z ider het biljet m de bus gedaan te hebben het verkiezingslokaal wilde verlaten. De voomtte.' nep de man terug, maar deze weigerde hem het biljet weer ter hand te etellen Aangezien hierdoor eer verschil ontstond tussen uitgereikte en terugont- vangen stembiljetten, moest hierover door de -ooratter een rapport worden uitgebracht Naar aanleiding hiervan werd ren proces-verbaal opgemaakt De man gaf als reden os dat hij zijn bnl met bij zich had en daarom vreesde op de erkc 'di pa ij te zullen stem- ;nen. Hi; wilde de K VP. kiezc®. Zijn plan ras later met briï terug te Jsome; n aar hij zag hiervan af omdat.hij kwaad sas geworden over de opmerkingen van dt voorzitter van het stembureau. De overtreding kan worden gestraft met een flsamum boete van driehonderd gul den. PARUS De Belgisch-Italiaanse zan ger Saivatore Adamo is* bij een iuto-on- geluk vrij ernstig gewond In de bv :t .van Poitiers vloog hij met zijr, snelle Alfa-Romec uit de bocht De auto kwam vervolgens tegen een boom terecht en srd zwaar be :chadigd Naar het «heen met een paar hchte kneuzingen kroop de zanger uit de ver melde sportwagen Hij kreeg een lift naar Poitiers en trad op alsof er mets %as gebeurd Toen hij na illoop door een arts werd onderzocht, bleek, dat hij een dubbele kaakbreuk, een verstuikte enkel en een gel jusde borstkas had opgelopen Adamo zal enkele weken met op de planken kunnen staan t UTRECHT De stichting recreatie beeft het initiatief genomen om n over leg me vertegen woord'gers van Rijk, provincies en gemeenten tot een beti camouflage te omen van de m het vlak ke Nederlandse landschap bijzonder ontsierende autosloperijen en -kerkho- Vêö De stichting recreatie is van me ning, dat met betrekkelijke eenvoudige voorzieningen door beplanting veel i deze opslagplaatsen van oude voer tuigen aan hel oog kunnen worden ont trokken f •"r publikatie van de Nederlandse Hervormde Kerk AMSTERDAM De studenten organisatie ASVA aan de stedelijke universiteit heeft een nieuw bestuur gekozen., dat geheel bestaat uit leden van de Studenten Vak Beweging STB) Op de donderdagavond ge houden ledenvergadering hat iet Neierlands Studenten Akkoord (NSA) kk kandidaten gesteld voor het nieu- we bestuur Deze werden echter met gekozen li het warenhuis van V. en D. n Rotterdam kregen de schipbreu kelingen een nachtelijke koffie maaltijd. si .'•5, Zonder iets v: hun bezittingen te kato en kunnen redder;, kwamen ze m de Maasstad terug Direkt werden de Duitse zeelieden in een warenhuis var kleding oorzien, waarna ze m diverse hotels en het Deutsche Seemannsheim werdei. on- Odergebracht Onverwacht en met de her mnering aan. hun redding zullen ze met Pasen bij hun familieleden zijn Het p «ciese tijdstip van de aanvaring wisten dr stuurman, bootsman R Wei chenthal, kok K Hilbers en een 17-jange scheepsjongen zich met meer te herinne ren De kapitein van d Marie Luise Bollen wenste vrijdagnacht mets hier over los te laten Maar het moet ond 12 uur zijn ge weest, lege? etenstijd. De Birkenfls was met itukgoed op weg naar de Perzische Golf en zou eerst Duinkerken aanlopen. Iet zicht was matig Stuurma Olden burg was niet aan dek toen de ruim 15.000 ton metende bulkcarrier Marie Luise Bolten de bijna Ï00Ö tons Birken fels met stev aan stwirboordkant ramde, >lj luiS; SS, Het anker van de bulkcarrier moet de gehele romp van de Birkenfels daarbij hebben openg eten. In twintig minuten was ons schip ge- ar,ken," vertelt Oldenburg Toen hij de klap hoorde is hij met enkele anderen, direkt nadat geconstateerd vas dat de schade emstlf was, het schip rond ge gaan om te kijken jf iedereen present was. Kapitein Herbert Huismann [47) gaf vrijwel onmiddellijk order de zwem- isten om te doer en dt twee bak boordsloepen te strijke de twee aan stuurboord waren beschadigd Het water kwam snel dl ruimen en de WASHINGTON De VS zullen in de komende maanden hun militaire kracht in Europa tijdelijk zien dalen door het terugroepen van, ongeveer jf tienduizend militaire specialisten. Dit werd donderdag in officiële Ameri kaanse kringen verklaard. Hierdoor zal het huidige aantal Ame rikaanse militairen in Europa, onge veer 225 000 dalen tot ongeveer 210 000 man De maatregel zal echter geen betrekking hebben op belang- machmekamer binnen De sloepen lagen i rijke gevechtseenheden Het is de be- al te water toen stuurman Oldenburg doehng dat de nuidige getalsterkte te met zes bemanningsleden nog aan boort was voor een laatste control Zij spron gen ei en daarna in het water en moesiten ongeveer 151 meter zwemmen naar de dichtstbijzijnde sloep Toen ze daar net inzaten, verdween de 15 jaar oud; Bl cenfels m de golven O; het uitgezonden noodsein steeg an het vliegveld Valkenburg een heli kopter op, die later echter te ,-ugkeerde toen het >encht doorkwam dat de tee lleden aan boord aten van de Mane Luise Bolten Dat was om ongeveer een uur Met de laadbomen van dit schip zijn de sloepen aan dek gezet De Duitse kapitein Herbert Rappold (53> gaf zijn andgenoten direkt warm eten en drinken waarna ze zich konden wassen Bij de zeven die moesten spangen was ook bootsman tVeichenthal (25) die reeds tien jaar vaart Hij was aan dek ezig toe hij plotseling ten scheeps hoorn hoorde Pal daarop zag hij an stuurboord, op eet veertig meier, de hog. steven van de Marie Luise Bollen op de Birkenfels aankomen Eerst wilde hij met geloven dat ze zouden worden aangevaren, maar dat was hem snel dui delijk, Hi riep de bemanningsleden aan es: bij elkaar, zc rei mogelijk weg van plaats tvaar hij de aanvaring rei wachtte Dat kan voor ikelen hun ed- ding hebben betekend Voordat Weichen- iha /ar boor sprong, had ij eerst nog Zijn hond Jumbo moeten redden Verzekeringsexperts schatten vrijdag nacht de waarde van ie Blrkentrl (ei gendom van de rederij Ilans» uit tre men) met lading op ongeveer 25 miljuen galden. De schade aan de Marie - rise Bolten valt mee De teven is geknakt cn de verschansing enigszins ontzet. Men gen het eind van dit jaar weer be reikt za! zijn De gerepatnec-dt ;pecia- listen zullen dienen om m de VS nieu we eenheden te vormen, die als gevolg van de oorlog in Vietnam in het leven zijn geroepen ROTTERDAM - De Nederlandse Dag bladunie en de directie van de ofpet- drukxenj Breumelhof in Weesp hebben overeenstemming beieikt over de inne ming van deze drukkerij m de Dagbladu- nie De transactie vindt plaats door mid del van ruil van alle aandelen van de met-rojeeibari certificaten van gewone aandelen van de Nederlandse Dagbladu nie UTRECHT Als het College van Rijksbemiddelaars en de regering voeren per 1 januari 1967 en net spoor wegpersoneel in de gelegenheid te stel len gebruik te maken var; een gepre mieerde spaarregeling. Ook zullen de gemeenteklasseverschillen worden af geschaft en wel per 1 januari 1967, en zal de vakantietoeslag wordei ver hoogd De huurcompensaties zullen m seen spr.ak m het wiel steken val het de loonschalen worden verwerkt ruim 28 000 man tellend spoorweg-1 Nader overleg zal gepleegd worden, personeel dit jaar naast de normale" 7 procent, een extra loonsverhoging ontvangen van 5 procent. Daarmee zal dan het grootste deel van de al jaren lang bestaande loonachterstand 'door een onafhankelijke studiecommissie be- aald op 9 procent) worden ingehaald. De resterende 4 proeent zal in twee gedeelten van 2 pr ;ent extra worden gegeven in 1967 en 1968 verwach voor de para s ongeveer een week nodig te hebber Over de oorzaak kan niets worden gezegd- De Marie Luise Bolten is eigendom van de reden, August Bc en uit Ham burg en een halfjaar oud Het maakte de zesde reis van Hampton Roads (V S naai Rotterdam, de lading bestond uit 20 000 ton kolen lie gelost moesten wor den bij de SHV in de Waalhaven Naa Amerika vervoert dit schip per reis ,750 Volkswagens (in de schoolsteen staat het VW-merk) Hierover is na we«\.enang zei in tensief onderhandelen tussen de di rectie van de Nederland'e Spoorwegen en de drie vakbonden v an v er- voerspersonee] j vereen.-, lemming be reikt Hoewel de leden van deze bon den het akkoord nog moeten goedkeu ren, ziet het er naar mi dat fle drei ging van een modelaclie, die ontstond j naciat de onderhandelingen in eerste instantie op een mislukking waien uit gelopen, is afgewend le NS-directie en de vakbonden zijn overeengekomen, dat «le nieuwe cao eeu looptijd zal hebben van dne jaar. Besloten werd dat de loonsverho gingen in 1967 en 1968, afgezien 'an de tweemaal 2 procent extra, gelijk zullen ziin aan die van het overheids personeel Voorts kwamen de partijen overeen de toeslagen voor onregelmattpe dienst, eveneens m drie fasen, te ver hogen een dipnsttiidento°slpg io te zo is afgesproken, over verdere ar beidstijdverkorting, de arheidstijden- regelmg, het bevordenngsbeleid en de 'ormmg van vakbondsfondsen voor de financiering van activiteiten in het al gemeen belang Ais gevolg van dit akkoord zullen i de loonkosten van NS, die thans ruim 300 miljoen bedragen, met ca. 59 miljoen stijgen. De betrokken vakbondsbestuurders toonden zich tevreden met het bereik te resultaat, vooral, omdat daardoor nog dit jaar een belangrijk deel van de loonachterstand zal woiden wegge werkt Zoals bekend wilde de directie aanvankelijk niet verder gaan dan een extra loonsverhoging van 2 5 pro cent Ook over de nieuwe cao voor de ruim 6 000) werknemers bij Van Gend en Loos is overeenstemming be reikt De lonen zullen worden ver hoogd met 6 procent en de vakantie toeslag zal van 4 op 6 procent worden gebracht De huurcompensaties zullen in de loonschalen w orden verwerkt De dnectie van Van Gend en Loos heeft zich eveneens bereid verklaard net de vakbonden nader te onderhan delen over de financiering van fondsen ten behoeve van activiteiten in het algemeen belang. 'J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1