Mr. Jhr. A. Feith van NSF doet opening Op 23 april begint ook sportmaand Sporthal Margriet opent met grootste sportmaand FORTEX FORTEX AGENDA Van der Lely in beroep tegen uitbreidingsplan „Maassluis-West" Nu in Nederland: ASTOR ut 11$ m JAP O.a, landelijke toernooien Ned. Comedie bracht magnifiek spel Vrouw (62) klom over balkons en viel 4/4 meter Een American Blend voor gedistingeerde rokers Aantal gewonden in verkeer Mannen stelen benzine tJejnotterümnmrr steunt opruim 30 jaar ervaring A. Geerlings vraagt over verontreiniging door Shell Brand in wasmachine richtte schade aan FORTEX Maassluis loopt steeds óp plannen vooruit99 Bromfietser gewond bij aanrijding Veertien dagen cel voor doorrijdende behanger J. de Ros veertig jaar bij Hensen -uit nfl ROTTERDAMMER WOENSDAG 13 APRIL 1966 56 Tweede week en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND De N.V. C. van der Lely heeft bij de Kroon be roep aangetekend tegen het be sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waarbij ondermeer goedkeuring is verleend aan het uitbreidingsplan in onderdelen Maassluis-West". Prematuur ASTOR in Nederland, dat is verheugend niéuws! De uitverkoren filtersigaret van gedistingeerde rokers in meer dan 40 landen ASTOR, een melange van de edelste tabakken. Licht, mild en toch een verrukkelijk vol aroma. Een exclusieve sigaret.men ziet dat al aait het chique pakje. En aan de filter uit zuivere zachte natuurkurk! Gun uzelf voortaan het genoegen van het zéér goede. Rook ASTOR, de elegante sigaret van Waldorf-Astoria. ASTOR de American Blend met filter uit zuivere natuurkurk l20 stuks King Size ƒ.1,50 WAS~mm ia? Pagiss-a 5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Kunnen B. en W. meedelen door welke oorzaken of omstan- ifaheden de verontreiniging van bodem, «Iter en lucht in en rondom de Oude «aas door kerosine van de Shellraffina- Xerii is ontstaan en welke maatregelen «orden getroffen om herhaling van ver ontreiniging te voorkomen? Dat is een van de vragen die het raadslid A. Geer- jjgs (pac.soc.) het college heeft gesteld. Tevens vraagt hij of B. en W. het niet l -0aiE achten, gelet op art. 28 en 31 van 'L Hinderwet, verbodsbepalingen en/ol Strafmaatregelen toe te laten passen op de bestuurders van bedrijven die hinder veroorzaken. voorts informeert hij of het college van mening is dat deze bedrijven on- a 'Lojntelbare krachten kunnen ontwikke len èn dat bij het losbreken van deze de bedrijfsleiders de gevaren onvoldoende meer kunnen worden beheersd. De heer Geerlings wil ook weten of de verontrei niging door kerosine nog schade aan de eezondheid en/of financiële gevolgen zal Jeroorzaken voor gedupeerden. VLAARDINGEN Dinsdagmorgen ontstond brand in de douchecel van een •woning aan de Mozartlaan. De 38-jarige bewoonster had een verwarmingselement van de wasmachine onder stroom gezet, zonder water in de machine ta doen. Door oververhitting raakten de rub berslangen en de leidingen in brand. De brandweer behoefde echter geen dienst to doen. De wasmachine is ernstig bescha digd. Vliegtuigen bij opening van „Sporthal Margriet SCHIEDAM Wanneer op za terdag 23 april om half elf 10 vlieg tuigen een half uur lang boven Schiedam rondvliegen met span doeken waarop staat „Sporthal Margriet opent vandaag", dan be tekent dat de aankondiging van de Sporthal Schiedam, die met goedvinden van prinses Margriet de „Sporthal Margriet" zal wor den genoemd. Uit een van deze vliegtuigen zal een parachutist worden gedropt, die precies om elf uur met de nodige attributen voor mr. jhr. A.Feith. voorzitter van de Nederlandse Sportfederatie (NSF) zal neerdalen. Mr. Feith zal dan de opening verrichten met een bijl tje, waarmee hij een koord zal (Van een medewerker) (Van een medewerker) SCHIEDAM De Stichting Sporthal Schiedam, waarin gemeentelijke fnstan- (fes samen werken met de SBLO, heeft 1 een sportmaand op het programma ge plaatst in verband met de opening van de Sporthal Margriet. Op zaterdag 23 april zal na de opening 1 (11.00 uur) en een receptie (12.00 uur) om 13.00 uur lawntennis worden gespeeld door diverse topspeelsters van Nederland J o.a. Trudy Groenman, waarna om 15.00 j uur een basketballwedstrijd tussen Ju- i ventus uit Schiedam en Wilskracht SNL uit Amsterdam wordt gehouden. Maan- 'i dag 25 april zijn er hardrijwedstrijden op rolschaatsen voor jongens en meisjes ;ran 9—12 en van 13—16 jaar, aanvangen de 20-00 uur, waarna om 20.30 uur kunst- rijdemonstraties door de Nederlandse kernploeg te zien zullen zijn. De finale i van de hardrijwedstrijden geschiedt om 21.00 uur. Om 21.15 uur is er een rolhockey- •wedstrijd van de RC Residentie (kam- pioen van ons land) tegen een Bondsse- i lectieploeg. In de rust zi landse kampioenen op de zullen Neder- rolschaats kunstrij demonstraties geven. Het zaalhandbal komt op dinsdag' 26 april aan de beurt en wel door jongens en meisjes van UVG en DWS, damesseni- ioren van UVG en DWS en herensenio- oren van WF en DWS, die elkaar zullen bekampen. Op woensdag 27 -pril zal een officiële Ètedenwedstrijd microkorfbal tussen 'Den 5 Haag en Rotterdam worden gespeeld, waarbij zowel senioren als junioren aan I bod komen. SchoolvoHeybal geschiedt 1 donderdag 28 april 's middags - om 14.00 I uur. Om 20,00 uur zal die dag een judode- s aonstratie worden gehouden tussen ster- j ke Nederlandse judoka's. Op vrijdag 29 april is er weer microkorfbal, nu wedstrijden tussen de Schiedamse_ korf balvereniging ODI, Succes en Schiedam. Een groot volleybaltornooi dat 's mor gens om tien uur aanvangt, besluit de eerste week van de sportmaand. Badminton, tafeltennis en lawntennis komen maandag 2 mei aan de beurt, resp. om 20.00, 21.00 en 22.00 uur, waarbij de revanches van de Scbiedamse kampi oenschappen op het programma staan. Van dinsdag 3 mei tot dinsdag 10 mei zal een jubileum-autoshow in de sporthal worden gehouden, hetgeen in de toekomst meerdere malen het geval zal zijn. Weliswaar heeft het Stich tingsbestuur duidelijk de sport primair gesteld, maar het commerciële - terrein mag niet uit het oog worden verloren, gezien de kosten die aan de sporthal •verbonden zijn. Alleen door ook het kleedt u altijd een klasse beter! Korte Koogstraat 11a, te laf bon 6151, Vlaardingen :J - Bijkant. De Rotterdammer: Lange s Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, ^1. 263954 (b.g.g, 010 - 115583 en 01898 - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Slachten bezorgen: Agenschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666; Alarm brandweer 269123; l Alarm G.G. en G.D, 269280. Apotheek: tot maandag 20 uur; Apo- Evers> Lange Haven 81, tel 268242, ~t i £a, maandag 20 uur. Apotheek Kethel, ^hiedamseweg 41, tel. 269927. zakenleven van de sporthal te laten profiteren kan men de sporthalexploita- tie sluitend krijgen. Op dinsdag 10 mei organiseert de zater dagvereniging PPSC een zaalvoetbaltour- nooi waaraan naast PPSC zullen deelne men Hermes DVS, SW" en Excelsior '20. Donderdag 12 mei spelen Asvion en Spirit een zaalhockeywedstrijd, aanvang 20.00 uur. Vrijdags is er keurturnen tus sen verenigingen uit Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, aanvang 20.00 uur. Zaal handbalwedstrijden tussen diverse Schie- damse scholen komt zaterdag 14 mei aan bod, aanvang 10.00 uur des morgens. Ook op dinsdag 17 mei is zaalhandbal de hoofdschotel en wel door de jongens en meisjes-junioren van WF en UVG en de heren èn dames-senioren van WF en UVG. Zelfs de cricketsport wordt niet verge- een spelers uit de cricketwereld. .Een landelijk, basketball- tornooi is er op donderdag 19 mei, aan vang 10.00 -unr. - De BBLO zelf houdt vrijdag 20 mei de jaarvergadering in de sporthal, ge volgd door een filmpje over de .ope- ning van de sporthal. '4" -• Na een steroptocht door de stad wor den zaterdag 21 mei de turnverenigingen dm 14.00 uur verwacht, waarbij om 20.00 uur de oudere leden 'hun kunnen zullen tonen, -,aan welk programma duizend tur ners (sters) zullen deelnemen. Verder zal zo mogelijk nog een honk- oslwedstrijd op het Schiedam-terrein worden ingelast; en op zaterdag 21 mei op Harga een cricketwedstrijd tussen de Flamingo's en een Scbiedamse selectie. zaamheld, door de medewerking van het bedrijfsleven en die van de burge rij is „verdiend." Twêe-derde van de kosten werden door de gemeenteraad renteloos ge leend, er kwamen bijdragen van de NSF en de KNVB en zo kon men aan de slag. Het door de gemeenteraad ge leende bedrag bedroeg eerst 550.000.-, later aangevuld met 325.000,-. Eind 1964 kwam het bericht dat de bouwvergunning medio 1965 zou afko men, Toch mocht in december 1964 de eerste paal al geslagen en medio 1965 met de bouw begonnen worden. Dat alles daarna zo vlot verliep is voor een groot - m uansua za/ ij.uk r wieivy io iw* v-wü vu doorhakken, waatna een. fles met.deel te danken aan de geweldige zelf* „Schiedams Rat" tegen de romp van een (symbolisch) schip uit een zal moeten spatten. Behalve dat deze plechtigheid de ope ning van de Sporthal Margriet ia! beté kenen, is daarmee tevens de sport maand ingeluid, die tot 22 mei zal du ren en die sportliefhebbers en Beoefe naars uit het hele land naar Schiedam zullen trekken. Om 13.00 uur zal de eerste sportgebeur tenis worden gehouden, namelijk een dubbel- en een enkelspel lawntennis X'an Neerlands beste topspeelsters, o.a. Trudy Groenman. Diezelfde middag om 15.00 uur is er een basketball wedstrijd tussen het Schiedamse Juven- tus en Wilskracht SNL uit Amster dam. Om 20.00 uur volgt een „Topbal in de Sporthal" met medewerkenden als The Sky masters, The Sparkling», Russische zang en als intermezzo een trampoline- groep onder leiding van de heer A. Her laar van DOK. Gerard Bressers zal het elektronisch orgel bespelen. De opening van de sporthal en alle daarna te houden demonstraties en wedstrijden, worden op diverse plaatsen in Schiedam aangekondigd. Op zes pun ten van de stad worden borden en vlag gen geplaatst, met mededelingen over het programma. Heel Schiedam wordt uitgenodigd te vlaggep, muziekauto's rij den door de stad, en op de openingsdag zal het niet aan muziekkorpsen ontbre ken. Dan zal tevens van alle plaatselijke sportverenigingen een groot aantal leden een steroptocht houden naar de sport hal. Met de opening van de sporthal zal een periode worden afgesloten van nauw gezette samenwerking tussen de gemeen telijke overheid en de SBLO, samen voor een deel vormende de Stichting Sporthal Schiedam. In 1955 werd het eerste plan ontvouwd maar deze poging om te komen tot de bouw van een - sporthal mislukte. Een tweede poging gaf een jaarlijks exploita tietekort te zien van 80.000.-, hetgeen voor een stad als Schiedam niet houd baar-bleek. Toen men een aanbod kreeg om een uit Engeland afkomstige vlieg tuighal voor een bedrag van ruim 800.000.- aan te kopen, zagen de initia tiefnemers er meer „brood" in en in 1962 keurde de'gemeenteraad de aankoop van dat geraamte goed. Dit betekende voor de SBLO een uitdaging. De SBLO aanvaardde deze uitdaging en op 15 mei 1963 werd de Stichting Sporthal Schiedam geboren, bestaande uit zes leden van het SBLO-bestuur, de voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap en twee leden van B. en W. De totale kosten van de sporthal wer den geraamd op 1,25 miljoen gulden, 'exclusief het bedrag dat door zelfwerk- werkzaamheid. Zo zullen volgende week bijvoorbeeld veertig leden van een sport vereniging zorgen dat de vloer van de sporthal (afmetingen 73 x 35 meter) Wordt schoongemaakt. Daarna zal men alles in het werk stellen om de 2000 plaatsen die de „Sporthal Margriet" (de naam werd gisteravond officieel goedge keurd) gaat tellen, gereed te krijgen. Uiteraard is de verbintenis tussen prin ses Margriet en de Schiedammer Pieter van Vollenhoven er de oorzaak van, dat men de Prinses toestemming heeft ge vraagd haar naam aan de sporthal te geVen. Prinses Margriet stemde daarin volmondig toe en wanneer zij volgende week zaterdag niet verhinderd zou zijn geweest, dan zou piet jhr. mr. A. Feith, maar de „naamgenote" van de sporthal de opening hebben verricht..,. SCHIEDAM De TBC-Vereniging .Zonnegloren" houdt vrijdagavond om acht uur in de grote zaal van gebouw Irene een toneelavond. De jeugdclub CNV Boys uit Pemis zal het blijspel Zeeman, pis op" in drie bedrijven op voeren. De toegangsprijs bedraagt ƒ0.75, Kaarten zijn verkrijgbaar aan de beken de adressen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op het kruispunt van Hogendorplaan-Goudsesimgel gaf maandagmorgen de 17-jarige bromfietser P. B. geen voorrang aan een personen auto. Bij de aanrijding die volgde liep B. een arm- en een beenblessure op. Kij is naar het Holyziekenhuis gebracht. 0 De 38-jarige matroos A. J, S. uit slikkerveer gleed dinsdagavond uit aan boord van het tankschl pDelft, liggende aan de Maassluisedijk. Met een vermoe delijke hersenschudding en een hoofd wond is het slachtoffer naar het Dijk- ziehtziekenhuis in Rotterdam gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor een redelijk bezette Stadsgehoorzaal heeft de Neder landse Comedie dinsdagavond de laatste voorstelling van dit seizoen voor bet VKC verzorgd. Afgezien van het lugubere gegeven van Edward Albee's „Wie is bang voor Virginia Woolf' was de zaal vol lof over het spel van de vier spelers. Vooral de vertolking van de hoogleraar door Han Bentz van de Berg was subliem met eveneens waarlijk groots tegenspel van Ank van der Moer als zijn haartdragen- de en wrede vrouw. Femke Boersma en Hans Boswinkel zetten de scherpe kanten yan het stuk nog eens extra aan. ROTTERDAM Omdat zij de sleute was vergeten wilde dinsdagmiddag de 62-jarige mevrouw W, M. van der Smal- Zuiderveld via het balkon van haar buur vrouw in de Lijsteriaan op haar eigen balkon, en daardoor in haar eigen huis komen. Bij het oversteppen raakte een steen van haar balkon los en zij viel op de vier en een half meter lager gelegen grond. Met wonden aan hoofd en benen is mevrouw Van der Smal naar het Dijk- tigtziekenhuis vervoerd. Een valpartij van vier meter maakte insdar de elfjarige Robert Aouters van e Wildenburg. Hij was op het dak van en gymnastieklokaal aan de Wildenburg geklommen en viel. Met een gecompli ceerde linker enkel fractuur is de jonge ceerde linker enkel fractuur is de jongen naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Die wage stopte on verwacht in de bocht en toen reed ik er ooven op", zo verweerde woensdagmor gen voor de politierechter zich de 55jari- ige behanger-stoffeerder J. v.d, B. Hij vergat de politierechter e minsens zo belangrijke oorzaak van de aanrijding te vertellen dat hij die dag gnovember vier pilsjes en twee bo reltjes had gedronken. DVAT FEIT WERD HEM E DMR.A R Dat feit werd hem echter door mr. A. doorgereden zonder zoals de dagvaarding R. Jolles niet verweten, wel, dat hij was omschreef „zijn identiteit bekend te ma ken". „De auto kreeg zo"n klap, dat hij een heel eind naar voren schoof", getuig de de eigenaar van de aangereden auto, de 21-jarige monteur P. J. van Kwawe- n. gen. „Iedereen kan zo'n ongeluk overko men", zei de officier mr. J. D. de Jong, en ogenblik van onoplettendheid kan een aanrijding veroorzaken. Wat ik hem kwalijk neem, is, dat hij na de aanrij ding is doorgereden". Hij vroeg een hech tenis van tien dagen en ontzegging van e rijbevoegdheid voor zes maanden. De behanger had bezwaar tegen de duur van de ontzegging. „Ik heb mijn wagen hard nodig". Voor mr. Jolles was dit aanleiding om de straf om te zetten in veertien dagen hechtenis en drie naan- en niet rijden. Het eerste bezwaar van Van der Le ly is dat de goedkeuring niet Is onthou den aan het plan in zijn geheel, maar aan het ontworpen stadscentrum, zowel wat betreft, de vormgeving en de capa citeit als wat betreft de gekozen plaats. Aangezien bet plan een nieuw stadscen trum behoort te bevatten Is het naar het oordeel van de N.V. Van der Lely onmogelijk het plan voor het overige ongewijzigd te laten. Voorts is de N.V. van oordeel, dat hierbij niet alleen het z.g. winkelcentrum be trokken behoort te zijn, maar ook het bestuurlijke deel van net centrum, om dat deze beide delen een eenhied vor men zoals uit de toelichting bij het plan blijkt. De N.V. is van mening, dat het onjuist is deze eenheid te verbre ken door slechts aan het ontworpen winkelcentrum de goedkeuring te ont- -houden, maar wat het bestuurlijke deel van het centrum betreft het plan goed te keuren. De N.V, zegt ta haar beroepschrift zich steeds te hebben verzet tegen de uitbrei dingsplannen van Maassluis, omdat Maassluis in haar plannen steeds vooruit blijkt te lopen op de nog aanhangige grenswijziging tussen de gemeenten Maassluis en M Maasland. Juist het ontwerpen van het bestuur lijke deel van het nieuwe stadscentrum aan de Maasdijk vlak tegen het fa briekscomplex van de N.V. van der Lely aan wijst er op dat Maassluis plannen maakt voor een stad, die ter weerszijden van de Maasdijk zal komen te liggen. „DDeze plannen zullen ons bedrijf in het hart treffen", zo wordt in het be zwaarschrift opgemerkt De N.V. van der Lely meent, dat het ta elk geval prematuur is nu- een wijzi- ging van de grens tussen Maassluis en Maasland nog zozeer een ongewisheid is, de plaats van het bestuurlijke deel van het nieuwe stadscentrum te bepa len en de ontworpen plaats goed te keuren, als de plaats van het winkel centrum te bepalen. In het beroepschrift wordt opge merkt, dat Maasland krachtige argu menten heeft aangevoerd tegen annexa tie door Maassluis van het territoir tussen Maasdijk en rijksweg 20, ont leend aan de beginselen .van een goede ruimtelijke ordening. De N.V. an der Lely verzoekt de Kroon het besluit van gedeputeerde Staten fe vernietigen en alsnog aan het uitbreidingsplan in onderdelen „MaasslUi3-West" in zijn ge heel goedkeuring te onthouden. De afdeling geschillen van het bestuur van da Raad van State zal deze zaak donderdag 21 april in een openbare zit ting behandelen waarna advies zal wor den uitgebracht aan de Kroon. Daarna zal de beslissing per koninklijk besluit bekend worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat de chauffeur niet voldoende vrije doorgang verleende botste dinsdag op de hoek BroersvestKor- rte Singelstraat een autobus, bestuurd door de 43-jarige M. R. uit Rotterdam tegen een bromfiets, bestuurd door de 39-jarige J. D. G, M. uit Schiedam. De laatste kwam te vallen en moest met een hersenschudding en een hoofd wond naar de Dr. Noletstichtlng worden gebracht, t Een rijwiel met hulpmotor waarvan de bestuurder, de 19-jarige scheepsbesehieter J. D. geen voorrang verleende, werd dinsdag op de hoek van de -Rembrandtlaan-Mesdaghlaan aangere den door eert personenauto, bestuurd door de 38-jarige J. W. B„ De scheepsbesehieter werd met een hersenschudding en schaafwonden aan het hoofd naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De 15-jarige verpleeghulp mej, W. S. werd dinsdag op de Swammerdamsingel plotseling onwel en viel van haar rijwiel, gde GGD bracht haar naar de Dr, No letstichtlng ter behandeling. ROTTERDAM De heer J. de Ros vierde woensdag het feit dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Machinefabriek Hensen. Tijdens een fees telijke bijeenkomst in het bedrijf ontving de jubilaris het diploma met de draag- penning van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel, het gou den Hensen-insigne en diverse cadeaus van directie en personeel. De technisch directeur van Hensen, ir. J. Nijman, sprak de heer De Ros toe. Ï-SSSSS m TJUAAR DE betonmassa's het weinige groen steeds meer verdringen, ligt het voor de hand dat het natuurbehoud extra aan dacht vraagt. Ook daarom bestaat de Natuurbeschermingswacht „Rot terdam en omstreken", die met hun natuurwachten zoveel mogelijk on nodige vernielingen en plagerijen van dieren proberen tegen te gaan. Van deze vereniging ontving .ik het jaarverslag over 1965, waarin nauwkeurig alle activiteiten over het vorige jaar worden omschre ven. Het aantal leden neemt gesta dig toe blijkt hieruit. Het vorige jaar werden 46 nieuwe leden in geschreven, zodat het totale aantal eind -december tweehonderd gewo ne leden en 32 huisgenoot-leden be droeg. Het organiseren van wande lingen zowel voor de leden als niet-: leden werd in het afgelopen jaar met succes voortgezet. Verder werd medewerking verleend aan de na tuurwandelingen onder auspiciën van het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie. Aan al deze wandelingen deden 266 personen mee. Het aantal natuurwachten is in 1965 gestegen van veertien tot zestien. Deze natuurwachten rapporteer den in 1965 373 gevallen van vernie ling <of verontreiniging van de open bare groenvoorziening. Dat betrof 68 keer in bomen klimmen en tak ken afbreken, 61 keer door struiken dringen, 11 keer fietsen of voetbal len op gazons, 13 keer gooien naar watervogels, 15 keer bloesem, pluk ken of vertrappen, een keer schorsbeschadigen, 3 keer papier tussen struiken gooien, 2 keer schieten met pijl en boog, 8 keer loslopende honden in het Kralingse- bos, 46 keer tenten plaatsen op ver boden terreinen, 6 keer grasmat beschadigen, 6 keer vuurtje stoken, 7 keer waarschuwen om paddestoe len plukken tegen te gaan, een keer vogelnest uithalen, 3 keer greppelta luds beschadigen, 3 keer wild ja gen, 43 keer wandelaars op ruiter-" paden en 5 keer auto's op-voetpa den. Bovendien werd nog 205 keer gewaarschuwd wegens fietsen op voetpaden in het Kralingsebos, het Beatrixplantsoen, het Vroesenpark en het Zuiderpark. Een hele opsomming! De natuur wachten zitten bepaald niet stil. Hun werk is beslist niet tevergeefs- Eigenlijk zijneer te weinig natuur wachten om hét gebied in en rond" Rotterdam voldoende te kunnen controleren. Daarom vraagt de ver-1 eniging nog een stel actieve mede-/' werkers. Een verzoek, dat ik van - harte ondersteun. Zij, die zich op het gebied van de natuurbescher ming verdienstelijk willen maken - kunnen-zich aanmelden bij het se-, cretariaat, Bergselaan 9'1A, telefoon/, 243892.' U-, fA TY/-IL MEN mij misschien zeg- gen hoe ik in de Prins Alexan-' dexpolder de weg kan vinden? De') bewoners weten het niet, de,bus-', chauffeurs weten het niet "en op'' de toch al niet verhelderende plat- tegrondjes bij het binnentreden van, f de wijk staat, helaas; niet het punt-r waar-men-zich-bevindt. - Ook "heb" ik er lang het Jacob van Kampen-s plein op gezocht, maar dat ik' die niet heb gevonden kan nog aan mij liggen (later is het me gewezen). Wil men mij dan, als men toch aan het vertellen is, tevens zeggen waar ik mij het beste kan ophou-\ den als ik een uurtje moet wach- ten? In de stad heb je nette gele genheden "waar je tegen betaling een kopje koffie of chocola kunt nuttigen, maar dat is in de polder kennelijk niet zo. Ik ben maar een boekwinkel ingeschoten, daar sta je droog en warm en je hebt wat te', lezen. Ook kun je proberen, je een uur op te houden in een super-, markt, maar dat zal wel enige wre- vel wekken bij de verkoopchefs. Tenslotte heb ik de stellige in- druk dat de wind er harder waait dan in „de stad", maar neemt u me niet kwalijk: dat zal wel komen doordat ik me toch al onbehaaglijk voelde, toen ik o,p een middag het bovenstaande ongerief onderging. De reden van dat laatste hoeft u me dus niet te vertellen. VLAARDINGEN In de nacht van. dinsdag op woensdag beeft de politie een personenauto aangehouden waarin elf jer rycans met elk twintig liter benzine la gen, Deze benzine bleek bij navraag t zijn ontvreemd bij 'een tankstation in Rijswijk. Een der verdachten, de dertigjarige L. W. uit Vlaardingen, bleek ook nog twee gevulde jerrycans thuis te hebben. De andere verdachte, de 35-jarige G. B. komt eveneens uit Vlaardingen. Beiden zijn overgebracht naar de poli tie in Rijswijk. Onderwijzers-salarissen, B. en W. van Vlaardingen stellen den Raad voor met ingang van 1 Jan, 1916 alle aanvangs- jaarwedden van het onderwijzend per soneel met 100 te verhogen. Voor de onderwijzers bedraagt het dan 700 en voor de hoofden van scholen 1400. De 8 tweejaarlijksche verhoogingen van 50 voor de hoofden van scholen blijven gehandhaafd. Evenzoo de vergoedingen voor de woninghuur, die voor alle ge huwde onderwijzers 100 bedraagt, voor 30-jarigen 150 en voor de hoofden 300. - Deze nienwe regeling kan 'de ge- - meente 6500 per jaar kosten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1