BOTTjEftDAM Slavenburg naar oude fabriek Eerste paal bij Ingelse grondslag voor jubileum Zaterdagmorgen opening Benzinestation Horvathweg lanceert „raketstunt" 'AGENDA Koude beweging op Harga GLAS Groot meeleven met gang van zaken bij Irene T&Uenka JACKS m FORTEX HUI J Kind mishandeld (dat overleed): vijf jaar cel Paastoernooi wordt in mei gehouden Opera la Bohème werd succes Hoge boete voor werken met niet beveiligde zaag Vrouw krijgt jaar voor messteek TULNDERÖNTKENT BRANDSTICHTING VOOR RECHTBANK Jaarvergadering van „De Belangen99 Weoomleoging Bureerliike stand Jeugdconcert Boete van 25 voor voorrangs-fout Geen aparte flat voor alleenstaanden Geringe interesse Uitkcringscijfers van Dienst Sociale Zaken CV. GLASTECHNIEK voor over „Volksaardewerk" Rijnmond neemt ook deel aan verkeersonderzoek -uit vstusJHEJsr DE ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 14 APRIL 1966. (Van oen onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Dinsdagmiddag vier uur (heelt in tegenwoordig heid van de directeur van Ge meentewerken ir. J. C. Rroeyer, wethouder en mevrouw Van SdioooeveJd en genodigden de heer D. L. Ingelse Sr de eerste paal geslagen voor zijn nieuwe machinefabriek: aan de Stricklede- weg 27. Het terrein is ongeveer 5000 ra2 groot en gelegen aan de Schie. De plannen voor dit nieuwe complex dateren van 1951. Sinds 1958 had de n.v. Machinefabriek en stoomkatelimaikerij v/h Ingelse Co de gnond in erfpacht. Fnndaag..,. }».en morgen **n daaeïnk* Situering sinds 1776 adviserend juwelier Korte Lijnbaan 18a tel. 110534 Rotterdam 3e INDUSTRIESTRAAT II TELEFOON 4775 Organisatie SCHIEDAM De Verenijgirrg „De Belangen.", die ihet gebouw Irene erpküteert^hield woensdag avond in dit gebouw baar jaarver gadering. In tegenstelling tot de zalen elders in de stad was bier geen plaats onbezet. Op deze ver gadering, die behalve drufc-bezet ook bijzonder geanimeerd was, en onder leiding stond van voorzit ter H. Gotinik, kwam ook bet jaar verslag van secretaris H. Meyers, ter sprake. Sportieve jongensjacks van zorgeloos Terienka. Diverse maten en prijzen. Kom gauw kijken en paseen want nu ie onze koliektie het grootst Korte Hoogstraat 11a tel. 6151 VLAARDINGEN GRATIS ANIMOZEGELS op al uw aankopen Specificatie 'it HOEWEL hetgeen er in Ommoord gaat gebeuren geen andere grond heeft dan ,rn jakelij ke, ie aan te nemen dat het iiepe indruk tal maken: het ie de bedoe* 1Bg dat daar twee kerken lullen verrij' jen., die allebei gemeenschappelijk gere- enneerd-hervormd rallen zijn. De Her- winde Gemeente Hillegersberg en de Gere- onneerde Kerk van Hillegersberg. Terbregge verrichten met deze daad lionietswerk in Rotterdam. Twee jaar gele jen werd er een gemeenschappelijke her- ronnd-gerefonneerdde commissie van yoor- bereiding samengesteld. Die commissie is met haar werk gereed en er ia thana een Jcnwcomissis benoemd, wederom ge. iteenschappelijkgereformeerd en her vormd te lamen. Het is de bedoeling dat 'deze bouwcommissie binnen de komende :<tóe maanden een architect aantrekt, die ■»wn voorlopig ontwerp zal moeten maken je bouw van de kerk tal moeten leiden, 'kegge hopen, eaaaaaat eind 1968 de nieuwe :pe Hervormde Gemeente HiUegersberg en ijs Gereformeerde Kerk van Hillegers-Ter- '■Utk de deuren tal openen. In 1973 moeten ,Je tweede kerk en een kleine kapel er lonten. Volgens de ideeën die in de «om- 'missie tijn ontwikkeld, aal de Hervormde tCcmeente de eerste kerk bouwen. De Gere formeerde Kerk zal de tweede laten bou ten. Rat betekent niet, dat ala beide kor jen gereed aijn, de Hervormde Gemeente fftt fa Gereformeerde Kerk weer uiteen fallen gaan, elk naar rijn eigen huis. Inte gendeel, Nadrukkelijk ie vastgelegd, dat dit 'fomengaan in twee gemeenschappelijke Godshuizen permanent ia, op basis van vol- 'Ismen gelijkwaardigheid. Beide gemeenten willen beginnen met een noodkerk, die half }967 er zal moeten staan. Begonnen wordt 'in'het oostelijke gedeelte van Ommoord, jysnt daar begint de bouw van de wijk. Als 'de eerste van de twee kerken gereed is, kan de noodkerk naar het westelijke deel van Ommoord en dan zal, als alles volgens plan Verloopt, daar ook de tweede kerk in san- Jouw worden genomen. SCHIEDAM M. K. uit Maaslui» moest woensdag voor het Sctoiedsusse temtoagerechi verschijnen, omdat hij met zijn auto geen voorrang had ver leend aan van rechts komend verkeer. Ik hb blmaal niets gezien, verweer- d K. zich, Het regende en die andere wagen reed helemaal links van de straat dus toen ik met mijn wielen de hoek omkwam pakte hij me gelijk zonder dat ik nog iets had kunnen zien. Desondanks oordeelde de officier van Justitie de gemaakte verkeersfout 40 gul- deno f acht dagen waard, waartegen K. echter onmiddellijk in opstand kwam. De ben het er niet mee eens, zei hij tegen mr. W. E. van Vloten. Ik kwam rustig die straat uitgereden en zondr dat ik r ook maar iets aan kon doen en zond» iets te hebben gezien werd ik aangere den. Hij had. herinnerde K. zich, boven dien kleine lichten op, zodat ik ook van te voren geen lichtstralen had kunnen waarnemen. Het werd voer hem 25 gulden «f vijf dagen. (Van een onzer verslaggevers) I SCHIEDAM - Wethouder Mr. P, van Bochove opent zaterdagmorgen om elf imr aan de Horvathweg, de nieuwe ver keersader tussen Botterdam en Schiedam, hei dubbelzijdige servicestation van Total. Duizenden Schiedammers (en Botterdam- ismaera) kunnen hiervan getuige zijn, jvant de officiële opening bestaat alt hei lanceren" van een raket, die een hoogte vw zevenhonderd meter zal bereiken. Daar zal de raket ontploffen, waardoor Ie mam van het bedrijf zichtbaar wordt «P een soort parachute, die langsaam naar tea eden zweeft. 3 De N.V. Dorzo (in Schiedam wellicht 'Ester bekend onder de naam „Van Dorp "en Zoon") gaat het station met vakbe kwaam personeel exploiteren, Op het ge- iied van serviceverlening heeft dit be drijf zijn sporen in het verleden al ruim- schools verdiend. De behuizing van het servicestation, •ontworpen volgens de normen voor grote Verkeerswegen, is tijdelijk. Nog in de loop Van dit jaar wordt zij vervangen door een ruig stenen gebouw met verkoopruimte, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank beeft .donderdagmorgen de 28-jarige los werk- Jtaaa J.v.L, veroordeeld tot een gevange nisstraf van vijf jaar. De man stond te- ?echt omdat hij zijn een-jarig zoontje gamje in dronkenschap uit het ledikaa- ®e haalde en hem daar weer in gooide, met kind overleed aan de gevolgen hier- ^an. I(De officier van justitei eiste vier jaar - ®itrek en voorwaardelijke terbe schikkingstelling, In het vonnis werd in aanmerking genomen het weerzinwek kend gedrag van de los werkman en het geit dat hij reeds meerdere malen voor taishandeltag was veroordeeld. L anderzijds werd rekening gehouden de man verminderd toerekeniogsvat- vaar moest worden geacht, .VLAARDINGEN Het Paasvoetbal- wrn50i voor schooljeugd is voorlopig wLde -aan- Dinsdag zou er gespeeld gjoeten zyn maar door het slechte -weer ivv.-- het toernooi een dag uitgesteld. h«peeTbaar warea de veldea nlet a -t0Tïeelwedstrijd' v^. Sociale Belangen: Rheorlca, spre- fm in het openbaar, 20 Lft, Stedelijk Museum; Ver. Vrienden f>h. Stedelijk Museum, concert, 20.15 L wne: Schted.Handbalver. „D.W.S.", be- Ruursvergadering, 20 Irene: Zonnegloren, toneelavond, 20 0wda! N.C.G.O.V. kontakt- *voaa, 20 K v?|Jk*ut. De Rotterdammer: bange ?b,frT^?.a.t 2a> Uitsluitend redactiezaken, '6619) 010 - 11558 en 01898 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 130, tri, 182400, 3 .KVLachTEN BEZORGEN; Agentschap f* boven) dag. van 18.30—19130, LJtëFknwlike telefoonnummers: Alarm ^Politie 284658; Alarm brandweer 269123; Aiarm G.G. en O.D. magazijn, doorsmeerhal en toiletten. Aan de zuidzijde van de Horvathweg zijn twee pornpeilanden gebouwd met in totaal zes pompen. Tegelijk kan men hier dus zes auto's bedienen. B|j het rijwiel pad staat een mengsmering-pomp voor bromfietsen. In de toekomst worden beide pompei- landen en het doorsmeerstation overdekt door drie luifels, die goed aansluiten.' aan de moderne vormgeving van het Sehie- darrwe N.S.-station. Aan de overkant staan drie pornpeilanden met acht pompen. Het populaire tamboer- en pijperkorps Ahoy xal de feestelijke opening muzikaal opluisteren. Op het Edisonpïein vertrekt de band om tien uur voor een muzikale mars doer het Singel- en het Boerbaave- kwartier. Eindpunt Is de achterkant van het servicestation. Na de opening maakt Ahoy een mars door wjjk Nieuwland. Aan de Schiedamse Jeugd worden ballonnetjes uitgereikt. (Van «en onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder auspiciën van het Schiedamse Kunstcentrum gaf woensdagavond in het passage theater de Zuid Nederlandse Opera een geslaagde uitvoering van La Bohème, de bekende opera in vier bedrijven van Giacomo Puccini. Bijzonder goed speelden de belde personae dramatis Mimi, het bloemen borduurstertje (Mia Grubben) en haar geliefde Rodolfo (Ottmar Fraai. Tijd DE negentiende eeuw met zijn paupe risme) en plaats (het toenmalige Parijs als pittoreske situering van het drama) vormen voor de hedendaagse toeschou wer ongetwijfeld iets onbegrijpelijks. Maar „de psychologie van het hart'! spreekt de mens van alle tijden aan. Het harteleed in La Bohème ontroert nog steeds. Vooral als het spel voortreffelijk is, zoals op deze avond. Aan het slot van de voorstelling gaven de aanwezigen, onder wie burgemeester H. Roelfsema staande de spelers een ap plaus, terwijl Mia Grubbens (Mimi en Lili Loerkens (Musette) bloemen kre gen. De belangstelling voor deze opera-uit voering was redelijk. Slavenburg'» bouw- en onderhouds bedrijf in Schiedam zal de nieuwe fa briek bouwen, waarna Slavenburg zelf ln bet huidige gebouw van Ingelse aan de Nieuwe Haven 139 trekt, Sinds 1898 is de machinefabriek aan de Nieuwe Haven gevestigd, na in 1890 te zijn opgericht door de heer D. L. Ingelse aan de Westvest. In 1918 werd de firma omgezet in een N.V. Sinds jaar en dag ziet men kant van Ingelse de lokomobielen (ke tels op wielen) staan. Het bedr-f ver vaardigt momenteel stoomketels, druk vaten, autoclaven, pijpleidingen, melas- se-installaties, staal- en konstruktie- werken, oliertookinstallaties en centra le verwarmingsinstallaties. Een moder ne tak is de industriële aardgas-instal latie. alsook de menginstallatie voor bi tumen waarvoor buitenlandse belang- langstelling bestaat. Een efficiënte be drijfsvoering en een terrein voor het vervaardigen van groot contrtiküewerk waren allang dringende vereisten. Nu de moeilijkheden van de madhinefa briek met de gemeente zijn opgelost, kon de directeur de heer D. L, Ingelse sr. in een speech, uitgesproken tijdens een receptie in De Bron, de gemeente lijke autoriteiten op hun uiteindelijke medewerking wijzen. Een bijzonder woord van dank ging uit naar wethouder van Schooneveld van gemeentewerken en grondbedrijf die, zaterdag uit het ziekenhui, onaf*, gen, nu bij deze eerste paal tegenwoor dig wilde zijn. Prettig is, dat het nieuwe bedrijf aan water is gelegen. Vroeger werden scheepsreparaties aan de Nl« verricht. Nu liggen daar zoal. woonschepen; «en losse kabel over de weg past overigens niet op deze druk ke verkeersweg. Het nieuwe bedrijfsgedeelte wordt opge trokken uit geprefabriceerde betonele menten, de onderhoudskosten hieraan zijn minimaal. De wanden zaten bestaan rnt betonnen sandwieh-wandplaten met een zeer hoge isolatiewsaide. ieuwe Haven „Apotheek: Tot maandag 20 uur; Apo theek Evers, Lange Haven 81, tel. 288242, I* maandag 20 uur. Apotheek Ketbel, rpwledamsaweg 41. Tel. 269927. Lueardfe beet O welkom op baar EXPOSITIE moderne en antieke sieraden. Met werk van Karei Niehorster en Joseph Citroen. Antieke sieraden en zilver uit eigen bezit. Deze bijzondere expositie is vanaf vrijdag 15 april tot zaterdag 23 april dagelijks geopend van 10*17 uur, tevens donderdagavond van 19,30 tot 22 uur. (Van een onzer verslaggevers) Blijkens een enquête betreffende de huisvesting van al leenstaanden hebben zich than, nieuw opgegeven 50 vrouwen en 27 mannen. Er warep reeds ingeschreven 89 vrouwen en 15 mannen, zodat dus nu totaal staan ingeschreven 109 vrouwen en 42 mannen. Van hen wonen er twaalf zelfstandig. Van de ITO vrouwen is de leeftijd van 19 vrouwen van 24 t/m 28 jaar en van 13 vrouwen 30 t/m 34 jaar, d.w.z. 32 vrou- m rijn beneden de norm voor een -oortogs Datje. Wel aan deze norm vol- doen 77 vrouwen, namelijk 19 vrouwen van 35 t/m 39 jaar, 24 vrouwen van 40 t/m 49 jaar en 34 vrouwen van 50 jaar en ouder. Van de 42 mannen is de leeftijd van 12 mannen van 23 t/m 34 jaar en tien man nen van 33 t/m 39 jaar, d.w.z. 22 mannen zijn beneden de norm voor een na-oor- logs flatje. Wel aan deze norm voldoen twintig mannen, van wie acht van 40 t/m 49 jaar en twaalf van 50 jaar en ouder. Natuurlijk is de huurprijs die maxi maal door de belanghebbenden kan wor den betaald van belang voor de beant woording van de vraag op welke wijze men ,zou moeten tegemoetkomen aan de behoefte aan woonruimte voor deze cate gorie woningzoekenden. Een huurprijs hoger dan f MO blijkt geen der alleenstaanden te kunnen be talen en van de 151 ingeschrevenen zijn er slechts 41 bereid of in staat een huurprijs te betalen die eventueel bij de bouw van een vrijgezellen-flat als minimum gelden. B. en W. menen dan ook dat het resul taat van de enquête een studie over de bouw van e« napart flatgebouw niet wet tigt. Wel ligt het in de bedoeling bij de planning voor nieuwe woningbouw reke ning te houden met de bouw van flats voor alleenstaanden. De bouwtijd wordt door het toepassen van elementen sterk bekort. In de loop van het volgend jaar hoopt men kan toren en bedrijfsruimten in het nieuwe complex te betrekken. Het bedrijfsge- deelte zal worden geseheiden van een tussenlid, waarin het kantoor komt in wt ee lagen. De gevels aan de Striekle- deweg worden zogenaamd gordijn-ge vels, die een en ander een aantrekke lijk uiterlijk zuilen geven. Bij de ingebruikneming van kantoor- en fabriek zal zal het 75-jarig bestaan van de zaak worden gevierd, want bij deze mijlpaal betékent een nieuwe toekomst voor het oude Schiedamse familiebe drijf. SCJHEEJnAM De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken keende te. januari an urii personen f 183:239 uit. Aan 878 thubrwo- oenaen werd btistand verteemd ten bedrage van f 134.142. Van deze waren er 9S8 perso nen 69 jaar eo ouder. Zij ontvingen f 47.713 en 810 personen josiger dan 65 jaar, dte 1 69.400 kregen. Van deze 978 pereosnen kregen vier woon- rsen werd f 41397 betaald voor bijzondere bijstand, terwijl 9® overige bijstendbehoe- venden 109 J06 ostvisitanu Ingevolge de Rijksgroepsregeling kregen 48 oorJogBtóachtoffers (19W—1843) 8871,28 •^repatrieerden S 4.934. 31 mtodervaliden 760827 zetóstaosSSgen f 8.488 en 30 werkloce werknemers 8J48, Ingevolge de Wet Wer- Kkoahetdisvoorzlentegen ontvtejeen 37 perso nen '12 «23. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een ernstig karakter droeg woensdag voor het kantongerecht de zaak tegen de Schiedammer A. W., die in zijn houtbewerkersplaats een on voldoende beveiligde cirkelzaag in be drijf had, waarmee een ongeluk was ge beurd. U bent er al eens eerder voor ge> waarschuwd, nietwaar, informeerde mr. W. J. van Vloten nadat hij de dagvaar ding had voorgelezen. W. knikte. „Maar het komt zo', verdedigde hij zich. „Mijn zaak wordt op het ogenblik verbouwd en daarom hebben we de beschermingskap laten weghalen en net toen die kap weg was gebeurde dat ongeluk. De kanton rechter vond deze door W. aangevoerde reden geen enkel excuus. Of uw zaak verbouwd wordt of niet, repliceerde hij, die kap hoort op die machine en anders mag er niet mee worden gewerkt. W. haalde zijn schouders op. Het was trouwens helemaal mijn schuld niet, her vatte hij. Ik heb in de werkplaats wel gezegd dat met die machine niet meer mocht worden gewerkt, maar u weet net hoe die mensen zijn. Als je je nog maar net hebt omgedraaid gaan ze verder alsof ze niets gehoord hebben. Ze zullen ook wel niets gehoord heb ben, onderbrak de kantonrechter, want gedurende al die tijd dat de kap ontbrak is er gewoon doorgewerkt zonder dat daar ooit iets van is gezegd door u. De officier van justitie oordeelde de overtreding welke W. had begaan bijzon der kwalijk temeer daar hieruit lichame lijk letsel was -voortgekomen. Hij eiste tegen hem een boete van 200 gulden of twee maanden. En dan, voegde hij eraan toe, mag u nog blij rijn dat u er zo vanaf komt. Mr, W. E. van Vloten maakte er 250 gulden of 50 dagen van waarvan 150 gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tweeduizend scholieren actief in Paastornooi VOOR NAAR (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de eerste dag van het 17 e Paastoernooi woensdag in het Sportpark Harga, waarbij 37 elftallen van 29 lagere scholen meededen, waren de finalisten de St. Mariaschool, de Getne- niusschool B., de St Alostasschool, de Aib. MSgnusschool en de Jan I.igthart- school. Men had eigenlijk dinsdag al met het Paastoernooi willen beginnen, maar de hevige regenbuien van de laatste dagen hadden de zes voetbalvelden onbespeel baar gemaakt. Hoewel het woensdag ijzig-koud was, kon men nu toch spelen en de ruim vierhonderd scholieren deden het dan ook met volle geestdrift. Zoals de voorzitter van de commissie voor Schoolvoetfoal en -handbal, de heer J. van der Griend om vijf uur aan het eind van de wedstrijden door de microfoon zei; Deze wedstrijden hadden iets hartverwarmends, vooral van de zijde van de spelers. Hij bracht alle aanwezigen hartelijk dank: de scheidsrechters, de rode-kruismensen, de leiders, die zich zoveel moeite had den getroost en de supporters. "Vooral voor hen moet het niet bepaald ple zierig geweest zijn urenlang in de kou te staan, aldus de heer v. d. Griend in zijn geïmproviseerd toespraakje. De organisatie liep overigens ge smeerd. Jeugdambtenaar G. Rens ver zette de gehele dag bergen werk met leiding geven en administratie. Het „hoofdkwartier" was in de raune kan tine van Hermes-DVS gevestigd, waar het woensdag behaaglijk warm en de stemming prima was. Via de micro foon op' de werktafel, waarachter de „generale staf" zat, waren de voetbal velden te bereiken. Behalve zijn gewone werk moest de heer Rens ook nog vele jeugdige voet ballers te woord staan. Hij fungeerde namelijk tevens als „Bureau Gevonden Voorwerpen". Het ging ongeveer zo: Een knaapje met dikke tranen op zijn van-koude- rode wangen: Meneer, ik ben mijn beu gel van mijn gebit kwijt De heer Rens greep onmiddellijk naar een kinder- beu'geltje-voi-zand, dat naast hem op de rechtmatige eignaar lag te wach ten. Hier heb je hem, jongen. Nee me neer, die is van een ondergebit Ik ben er een kwijt van mijn bovengebit, huil de het ventje nog harder. Hij droop te leurgesteld af. Ik was al blij dat ik het ding kwijt was, zei de heer Rens, die aan de lo pende band jongetjes moest te woord staan. De een was zijn das verloren, een ander zijn portemonnaie, maar die was toch gevonden. „Wat zat er in?", vroeg het „Bureau Gevonden Voorwer pen". „Een fotootje", was het antwoord en het klopte inderdaad. Zo ging het voortdurend. Tegen vijf uur zat in een hoek de gezellige vriendenkring van de veertien scheidsrechters, die zo maar pro Deo hun diensten hadden bewezen, rustig te keu velen. Om half zes was deze eerste dag van het sportfestijn ten einde. Vanmorgen om half negen zijn de fina listen van gisteren met hun volgende wedstrijd begonnen. Het Paastoernooi is in de loop der jaren met recht een begrip geworden van grote faam voor de Schie damse sport. Het is niet meer weg te den ken. Ruim tweeduizend scholieren bevol ken in deze (koude) Paasvakantie de sportterreinen van Harga, ROTTERDAM - De 26-jarige publieke vrouw C. M. M. dia in een bar op Ka- tendrecht een Zweedse zeeman met een mes in zijn rug stak, werd donderdag, morgen veroordeeld tót een gevangenis straf van twaalf maanden, waarvan twee voorwaardelijk en een. proeftijd van twee jaar. Dr aftrek. kandelabers, a in platte en bolle (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In aansluiting op de tentoonstelling „In kannen en kruiken" heeft drs. J. de Kleyn van het Rijksmuseum voor Volkskunde „Hst Ne derlandse Openluchtmuseum te Arnhem woensdagavond in de aula van het Stede lijk Museum een lezing over het Volksaardewerk na 1600 gehouden. Aan de hand van een aantal fraaie kleurendia's toonde spreker verschil lende soorten van volksaardewerk, soms genoemd naar de plaats van afkomst, bijv. Bergen-op-Zooms-aardewerk. De pottenbakkers hebben in de loop der eeu wen dit zogenaamde, volksaaraewerk dn velerlei fraaie vormgeving gemaakt, zo als koffie- en melkkannen, oud-Hol landse poffertjespannen, schalen en schotels modellen. Eenvoudig, maar soms van grote kunst zinnige schoonheid, waren de Meuren- compositles en het lijnenspel, evenals de afbeeldingen van menselijke en dierlijke figuren van dit volksaardewerk uit vorige eeuwen. Men beweert wel eens dat pot tenbakkerskunst, het eenvoudigst is, om dat ze het meest elementair is, maar dat ze daarnaast ook het moeilijkst is, omdat ze het meest abstract is. Ze behoort in ieder geval historisch tot de vroegste kunstvormen. Er was bijzonder weinig belangstelling voor deze interessante lezing. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond acht het van belang dat het verkeersonderzoek der gemeente Rot terdam zich zal uitstrekken tot het gehe le Rijnmondgebied. Daarom wordt de Rijnmondraad voorgesteld 5000 beschik baar te stellen, de extra kosten ia de eerste fase van dit onderzoek. Zoals bekend, gaat bet hier om de eerste fase van een studie over de perspectieven van het verkeer en de eisen, die moeten worden gesteld. Deze fase zal ongeveer drie maanden vergen en is gericht op het verkrijgen van in zicht m het werkschema, dat in de tweede fase zal worde gevolgd en ge baseerd zal zijn ot> een rapport, dat gege vens over de ontwikkeling tot 1986 be vat. Het werk zal aan twee Engelse bu reaus worden opgedragen. Na de eerste fase zal in volle vrijheid kunnen worden beslist of een opdracht tot het ter hand nemen van de tot de tweede fase beho ren. De eerste fase kost Rotterdam J 60.000. Op 17 maart stelde de raad een krediet X8» 65.000 beschikbaar. e eis was negen maanden met aftrek. Zij kreeg woorden met de Zweed toen deze weigerde een consump tie voor haar te betalen. De rechtbank heeft donderdag de 25-ja' rige djfermonteur P. R. R. voor een poging tot zwaïfe mishandeling veroor deeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden waarvan arte voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. Hij had geprobeerd weer in contact te komen met zijn vroegere verloofde. Toen zij hier niets voor voelde sloeg hij haar in haar woning met een. glazen asbak op het hoofd. De eis was acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. ROTTERDAM De Maaslandse tuinder A, v, A. (26), die verdacht wordt van brandstichting in zijn eigen ketelhuis en in si)n woning, ontkende vanmiddag ter zitting van de rechtbank. Hij verklaarde dat de rechtercommissaris tijdens de verho ren heeft gezegd: ,,Je bespaart je vrouw eeu hoop narigheid, beken daarom maar". In het vooronderzoek heeft Van A. tot driemaal toe de tenlastoselegde feiten bekend. Nu herriep hU deze bekentenissen, die hem - naar hi) zegt - onder dwang zijn gedaan. De zitting duurt voort. De plaatsbezetting van de zalen was in 1965 niet bevredigend. Het biykt voor organisaties geen eenvoudige zaak hun leden en belangstellenden naar de bij eenkomsten te trekken. Ook de voet bal-woensdagavonden hebben nadelige invloed op de verhuringen. In 1965 bleek opnieuw, dat de belang stelling voor de kleinere zalen groeien de is. Bij de plannen tot verbetering en verfraaiing van oude zalen werd met deze tendens rekening gehouden. De houten stoelen van het voorgebouw kregen een beklede rugleuning en zit ting. Deze zachte zit werd algemeen op prijs gesteld. De kring van huur ders is veel wijder geworden dan de oprichters in 1803 bedoelden. Uitgaande van de mogelijkheid, dat elke zaal» 365 keer per jaar kan worden ver huurd, zou men op basis van zes zaten 2190 verhuringen per jaar kunnen heb ben. In 1965 waren er ongeveer 913. De spreiding van deze 42 procent toont duidelijk aan, dat .aan velerlei groepen van verschillende levensopvattingen goede en gezellige werk- en vergade ringruimte ter beschikking staat Verenigingen die zich op het terrein van de ontspanning bewegende (dans, mu ziek, voet- en korfbal, toneel, e.d.) 11,4 procent. Onderwijsinstellingen (cursus sen, examens e.d.) 10,8 procent Her vormde Gemeente met daarmede ver wante organisaties (jeugdkerk, cate chisaties, bijeenkomsten Ger. Bond, kerkkoor e.d.) 9,0 procent. Organisa ties op cultureel terrein (Simavi e.d.) 6.8 procent overige kerkgenootschappen met daarmede verwante organisaties (Geref. Jeugdverband e.d.) 1.5 procent familiefeesten 1,2 proeent, bedrijfsleven (personeeisavonden, shows e.d.) 0,8 pro cent en politieke .verenigingen (CHU, SGP) 0,5 procent Door verhuizing naar buiten de stad en het verscheiden van enkele oudere le den brokkelde het ledental langzaam af. Nieuwe leden zijn niet gemakke lijk te winnen. De tegenwoordige afc- tfvMelten maken dit wel begrijpelijk. In dit verband is terloops wel eens de opmerking gemaakt de verenlgings- vorm om te zetten In die van een Stichting om daarmee een betere basis te verkrijgen voor het beheer van de eigendommen, „Als we het notulenboek en het verhuur- boek over 1965 doorbladeren, valt het ons op, dat bepaalde doelstellingen „verbleekt" zijn, maar aan de andere kant bleken ze in 1965 toch ook weer actueel te zijn. Verbleekt voor onze Vereniging (tot bevordering van de be langen van de Nederlandse Hervormde Kerk), omdat de Hervormde Kerk in vele opzichten haar taak bewust is ge worden door zelf de aktiviteiten ter hand te nemen, waarvan onze statu ten spreken. Actueel, omdat het ook in 1965 toch wel nodig bleek te zijn, de gemeenteleden aan te sporen hun ver plichtingen in de ruimste zin van het woord na te komen. Ook het aankwe ken van liefde voor het Huis van Oranje bleek niet geheel overbodig te zijn", aldus de heer Meijers in zijn jaarverslag, SCHIEDAM Vanaf vandaag, donder dag. 14 april, tot en met woensdag 20 april zal wegens werkzaamheden aan de rijbaan het gedeelte van de Burg. Van HaarenTaan vanaf de hoofdingang van de Algemene Begraafplaats tot aan de Jan senstraat af gesloten zijn voor het gemo toriseerde wegverkeer. De weggebruikers richting Vlaardin- geu kunnen tijdelijk gebruik maken van het gedeelte van de Vlaardingerdijk, dat achter de Burg. Van Haarenlaan loopt. Het verkeer vanuit Vlaardïngen rich ting Rotterdam dient gedurende de ko mende week rechtuit te rijden en via de Burg Knappertlaan door de binnenstad te gaan. SGHfEDAM Geboren: Marines iv H Vrijenhoeic en G J van den Oever: Colette dv H Streunding en J Schellere; Monica P dv A J Thljiuen en P ■van de Brug; John D nHC Meyer en C van der Moezel; Sara H dv B L van de Meeberg en P N Bot: Pteter J J rv J Rodenburg en M Poot: Robert zv M Bats en J Kraan: Krtka C dv M W o Stotanaan en C G J den Boel; John Win W K G van Rutten en CM F Olsthoom; Paul zv T Bakker en A T de Kooter: Basti- aen F J zv A M A Stegmann en J A Kramer; Nicoiette M X, dv T C JC M van Dorp «LMC van Tienen; Müdred C dv P L de Paepe en E M de Raaij: A nita s H dv J Smant enMJWT Verhellen; Hoh n H zv h Brinkman en H G Swarberg; Jeannette dv J Niemeijer en G Voogt; Sua! dv M Sulai- roan en C M de Bruin: Marlssa M dv L F Piek en C Duikelaar; Ronald zv G van Kleel en T A Verkade, Overleden: M SI Hoogwerf, 62; P W M H Berkhout. 44 echtge: Hoefsloot: H Scheller, Z Pot, S3 echtge.: Dominleus: M Boden; m p EMEENTE - ARBEIDERS? BIJ heel veel mensen komt er een cynisch trekje om hun mond als je vraagt hoe zij over dit soort lieden denken. Steevast antwoordt een flink percentage dan altijd: „Oh, die jongens met die spaden die krom_ staan van het leunen?" of „Ja, ja, zoals die straatmakers, die vijf tegels per uur leggen?" Dat soort antwoorden is eigenlijk een zaak van overlevering, ze gaan van vader op zoon. En dat komt vooral omdat dit soort arbeiders bijna al tijd „aan de weg timmeren" en er zodoende vaak gekeken wordt naar wat ze uitvoeren. En dan valt na tuurlijk altijd het eerst datgene op wat de gemeentewerkers in de ogen van de toeschouwers verkeerd of slecht doen. Aan een ploegje har de werkers wordt weinig aandacht geschonken. De antwoorden die de mensen dan ook vaak voorin de mond liggen; vind ik daarom misse lijk en onjuist. Generaliseren is nooit correkt. Toch kan ik het me ergens voorstellen dat men zo rea geert. Dezer dagen heb ik dat aan den lijve ondervonden toen ik uit een van de ramen van een flat een- mooi- uit2icht had op een stuk straat dat opnieuw gelegd moest worden. Allereerst dit: over een stuk straat van nog geen 100 meter heeft men een dag of tien gedaan. Lijkt me niet al te snel, maar goed,- laten we daarop niet letten. w? "W"AT ME het meest opviel wa- *v ren de zeer weinige produktie- ve uren die op een regenachtige dag worden gemaakt. Ik weet wel dat je in een plensbui niet prettig werkt in de buitenlucht, maar dan is het natuurlijk niet nodig er ook nog flink de kantjes af te lopen. Bij het minste geringste druppeltje kro pen de straatmakers hun huisje in, waarvan af en toe de deur open ging om een hand door te laten die probeerde nattigheid te voelen. Dat gebeurde zo'n tien keer die dag. Juist in het schaftuur was het droog en kon er best gewerkt wor den. Maar nee, toen bleef de straat liggen zoals ie was en het huisje bezet. Kijk, dat vind ik nu een wat vreemde gang van zaken. Het lijkt mij alleszins redelijk dat er ge werkt wordt wanneer dat kan en er niet gewerkt wordt wanneer dat niet kan. Rotterdam schreeuwt om betere straten. De kuilen en gaten zijn niet meer te tellen. En met dat kleine straatmakers-korps in de Maasstad kan niet veel tot stand worden gebracht. De betreffende wethouder heeft het pas nog in de gemeenteraad gezegd. Een betere verdeling van de werkuren af hankelijk van de weersomstandighe den en uitgaande van redelijkheid lijkt me al een goede stap voor waarts om te komen tot beter gepla veide straten en wegen. En mis schien zal dat er ook nog eens toe leiden dat men bij het horen van het woord „gemeente-arbeiders" niet zo gauw meer in de lach schiet. tb; burg, 60; N SB Hewbach. Herscheid, 4. .1 maand: T F J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest onder leiding van de dirigent Eduard Fischer zal op dinsdag 19 april om 11.00 uur in het Passage Thea ter een jeugdconcert geven. Het program ma bevat werken van Mozart Symfonie in D, K.V. 504 (le deel), Smetana Sarka uit „Mijn Vaderland" en Strawinsky L'oiseau bleu. "Algemeen? toestand. Sinds'hun laatste successen aan den linker Maasoever, hebben de Duitscncra zelf bij Verdun geen nieuwe aanvallen van veel beteeke- nis gedaan. Alleen bij Mort Homme hebben zij den Franschen eenige kleine strikken loopgraaf ontnomen zoo meldt het Franscho stafbericht van gis terenmiddag, dat eveneens melding maakt van een bloedige mislukking van een Duitschen aanval ten Zuiden van Donanmont.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1