ROTTERDAM Tien politieke partijen geregistreerd voor 1 juni Prot. Schiedam ongerust over SGP-lijst Enerverende thriller van „Tot Steun in Strijd" i?]fc f AGENDA MUSEUM VU CULTUREEL LEEFKLIMAAT BEVORDEREN Sfeervolle bazar voor jeugdhuis geop a Deelneming aan verkiezing nog niet zeker Inwonertal Schiedam nam toe in februari Toneelwedstrijd S.G. Start grondwerk gymnastiekzaal Burgerlijke stand Interview was niet juist M. Maasdam (52) overleden Lij slinzameliiïg bejaardenzorg 2 tot 13 mei it- Plannen krijgen vaste vorm - 'Pi wmfê „Het begon met E va" heerlijke klucht Hollandiaan 1 beet fel van zich af Brandje op dak van Joh. Calvijnschool BH 4502 of 9094 VAN DER SNOEK ntë ROTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG* 15 APRIL1966 (Advertentie) SCHIEDAM Tien politieke partijen en goreperingen hebben zich laten registreren voor de op woensdag 1 juni te houden ge meenteraadsverkiezingen. Behal ve de groeperingen die thans in de raad vertegenwoordigd zijn (de PvdA, de KVP, de Protestans Christelijke 'Groep, de VVD en. de CPN) hebben zich aan aangediend de Pacifistisch'Socialistische Par tij, de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Boerenpartij, de Partij (Van een onzer verslaggevers) spaar... door nu te Kopen „«lontapm U ter meulert Vandaag |*>»en morgen en dagelijks voor Volkswil en Referendum en de Partij van Vrije Burgers. - -%'é 't ls aan met Koxy,de enige sigaret waar ik ja graag" tegen zeg. Rosy is mij zo vertrouwd, dat ik geen andere' wil. Voor geen prijs wil ik Rosy voor,een andere ruilen» (Van een onzer verslaggevers) SCHIED Aid: De heer C. J. ML Bolmers, directeur van de Stich ting Sporthal Schiedam heelt de redactie van het Algemeen Dag blad om een rectificatie verzocht van het interview dat een journa- ndst van deze krant hem onlangs afnam en dat woensdag werd ge plaatst. Volgens de heer Bolmers bevat dit stuk een aantal onjuist heden en geeft het geen juiste weergave van wat hij de desbv treffende journalist heeft meege deeld. Ondervraagd GEMEENTE SCHIEDAM administratieve kracht voor alle verzekeringen en autofinanciering kantoor: Callenburgstraat 82- VLAARDINGEN rX grote verrassing van ds. John Sven- Mn, predikant van Den Norske Sjö- Bisimskirke, belde enige dagen geleden een Rotterdamse zakenman, de beer W. B. Knoops, directeur van KIPO N.Y., bij hem Mn met de mededeling, dat deze de res- lauralie op zich zon nemen van de bekende bouten Noorse kerk in het Park aan de ^estzeedijk. De Noorse krrk is vijftig jaar oud en is nu dringend aan een ingrijpende herstelbeurt toe. Die lierstelbeurt betreft' tchter niet alleen het schilderwerk, want bslangrfjke constructieve bouten onderdelen bleken te zijn vergaan en die moeten drin gend worden vervangen. Den Norske Sjö- «snnsklrke is geen rijke, gemeente en voor ten dergelijke ingrijpende restauratie ont breken de fondsen. :Ds. Sveneen zou juist een actie ter inzameling van het nodige geld beginnen, toende heer Knoops bij hén kwam en kort. en goed te kennen 'gaf dat by alle zorgen overnam. Ds. Svensen wilde ^it aaijbod eerst niet geloven. „Het is de eerste keer in m'n leven dat me zoiets overkwam", vertelde.'hij ons- Maar de heer Knoops bleek bijzonder serieus. Afgespro ken werd, dat enige deskundigen op het gebied van bouwwerken over een week of twee een volledig onderzoek gaan -instel len en dit het eigen'personeel van de om derhoudsdienst van de gebouwen van KIP0 N.V. naar aanleiding" van de bevindingen van deze deskundigen bet werk,zal uitvoe ren. Voorlopig worden de kosten geraamd op twee ton, men neemt aan dat het'werk, anderhalf tot twee 'jaar zal- duren. Interes* jante bijzonderheid:' rfe' heer Knoops is rooms-kafhöliek. tel»!. (01898)-3697 j (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In februari nam de Schiedamse bevolking toe met 64 mensen. Op 31 januari bedroeg het totaal der bevolking 81740 en op 28 februari 81894 personen. Er werden in februari 98 kinderen ge boren. Er overleden 48 personen. Van Elders kreeg Schiedam 254 niéuwe ingeze tenen en er vertrokken 239 mensen. Er rwerden 45 huwelijken gesloten, van vier echtparen werd het huwelijk ontbon den. Van ,de 45 gehuwde paren woonden er •tien in eigen woning, vijf bij ouders, een ï>aar in onderverhuur, twaalf paren elk afzonderlijk en zeventien paren buiten de gemeente. Binnen de gemeente verhuisden er in Sparen - en overleggen wat U met Uw hardverdiende geld gaat dóén is vanzelfsprekend - maar kaal tapijt op de vloer en eënvettespaarpot.".is tócbn'ü'c de bedoeling. - Neen, zowelhet een als het ander kan heel goed... ook voor UI Een partij export tapijt, 100% Nylon tapijt, 90 cm breed, dat U makkelijk zelf kunt leggen, een tufted tapijt, dat niet rafelt en niet gespijkerd wordt. Morgen kiest U uit diverse prachtige- tinten Uw Nylon tapijt, per meter voor nog géén zeventien gulden. Morgen begint de verkoop van dit Nylon tufted export tapijt, (het leggeld'kunt U alvast op strijken door 't zelf te leggen!) 90 cm breed, in o.a. cognac, blauw,goud, Jfk AA rood, etc. JÊJFflf/ per meter m/TB Ag, voor Giin UK of schrift, best. iAula Stedelijk Museum: Ver. Vrienden Kh. Museum, concert, 2015. Irene: Scihied. Handbalver. „D.W.S.", j bestuursvergadering 20; Zonnegloren,' to- Beelavoröd, 20. Snrsum Cotda: N.C.G.O.V- contakt- avond, 20. I Marijke: Het Singelkwartier, ruilmid- |dag, 14 ^«11: Schied. Jazz Sociëteit, „Guillau- |tne-, bijeenkomst, 2080 1 "«ne: Toneelver., „Entre Nous", toneel- I avond, 20 I. Musis Sacrum: The Triffids, |dansav)ond, 20 Bijkant. He Rotterdammer: Lange 28, Uitsluitend redactiezaken, 6619) (b'g'S' 010 11558 01 01898 J. v. Gogh, Dr. Zamen- Wgtraat 139, tel. 152400. s.-Tcaï"ten bezorgen: Agentschap (zie bo- l5^ dag- van 1880—1930. öMangrjj^ telefoonnummers: Alarm 264356; Alarm brandweer 269123; A«rm G.G, en GD. 26828®. (Van een medewerker) SCHIEDAM Als bijdrage tn de to neelwedstrijd van de Schiedamse Ge mcenscahp heeft de Toneelvereniging „Tot Steun in Strijd" donderdagavond de thriller door George Batson „Beam Riva- ge" In een-vertaling*van Shlreen Strook er opgevoerd. Het' is een enerverende geschiedenis, die rich afspeelt In het olel- gebied van Louisiana in een periode dat de suikerplantages - stuk voor stuk ver dwijnen en zware grondspeculatiea rijk dom brengt en slachtoffers maakt. *Yan een van deze slachtoffers ,ydl de. dochter het recht'in eigen hand hemen, l Op eed geraffineerde manier gapt rij hierbij te werk. Het is een Colby ge weest die haar vader naar de onder gang heeft gevoerd wat hem het leven heeft gekost. Diens nazaten bewonen het plantershuis „Beau Rivage". Zij vermoordt het mannelijk deel van de familie; ruimt een dochter uit de weg en dringt onder haar naam zelfs in de schoot van de 'familie door. Allen die haar zouden kunnen ontmaskeren zendt deze massamoordenares se naar het hier namaals. Zij woidt uiteindelijk ont maskerd. Voor het zover is zit het publiek in de zaal met klamme hanjen, daat de toneel groep uit de meest spannende momenten wist te halen wat er uit te halen viel. Er waren goede-licht- en geluidseffecten ter wijl de spelers, gegrepen door de ener verende gebeurtenissen, over het alge meen genomen tot goed acteren kwa men. De start was vrij 2wak maar1 toen de koppen begonnen te'vallea werd de span ning op het toneel en in de zaal bijna tastbaar. Behoudens enkele zwakke mo menten in de rolkennis kan „Tot Steun in Strijd" op een geslaagde opvoering terug zien. Suggestief karakterspel van mejuf frouw A. Rodenberg als de zeer exentrie- ke Hairiët Colby die onderonsjes heeft met geesten en' haar mede familieleden terroriseert. Ook mevrouw A. llmer mag genoemd warden wegens haar juiste spe lopvatting als de jonge weduwe. Van de heren was Dick Goedhart qua persoon de juiste politieman terwijl Leen Roden burg moeite had de figuur van de ja loerse Gerald Colby de juiste gestalte te geven. (Van onze correspondent) ROZENBURG Aan de moeilijke situ atie van de Rozenburgse scholen en gym nastiekverenigingen zal-binnen-afzienba re tijd een einde komen. Deze verenigin gen moeten het nog steeds doen met een gymnastiekzaal van ruim 86 jaar oud, die aan bijna geen enkele eis meer voldoet en bovendien stedebouwkundig Hink in de weg staat. Dinsdagmorgen is men begonnen met het grondwerk voor een centraal gym nastieklokaal op de hoek van de Jan van Goyenstraat en de Vincent van Goghstraat. Het wordt een zaal volgens het "Simplex-systeem, die in één serie met drie andere scholen wordt gebouwd. Reeds in 1959 verleende de gemeenteraad medewerking voor de bouw. In septem ber 1965 kwam de urgetttieverklaring af en in begin 1866 de rijksgoedkeuring. Men verwacht dat het centrale gym nastieklokaal, dat door twee scholen en twee gymnastiekverenigingen zal worden gebruikt, nog dit jaar voltooid zal zijn. Er bestaan plannen voor,tenminste nog een gymzaal en een sporthal, maar voor lopig voorziet dit lokaal reeds in een zeer dringende behoefte. Van de drie laatstgenoemde'partijen vroegen de landelijke hoofdbesturen de registratie aan, zodat nog lang niet vast staat of deze groeperingen ook inderdaad aan de gemeenteraadsverkie zingen zullendeelnemen. Welke partij en werkelijk een gooi naar een of meer zetels gaan doen zal pas ^eigende week dinsdag blijken. Op dinsdag 19 april is het namelijk de dag van de kandidaatstelling. Die dag moeten de besturen van de kiesvereni gingen van 9 tot 17 uur hun kandida tenlijsten op .het centraal stembureau in hst stadhuis komen inleveren. Als men de samenstelling van de toe komstige gemeenteraad prqjekteert op de stembusuitslag van de onlangs gehouden Statenverkiezingen ziet men daaruit dat bij voorbeeld ae Protestants Christelijke Groep, ondanks een absolute stemmen winst van zeven op zes zetels zal terug vallen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de StaatkundigGereformeerde Par tij zich gedistancieerd heeft van, verde re samenwerking met de CHU en de ARP.- Zoals eerder gemeld betekent dit dat de SGP-stemmen (bij de Statenver kiezing warendat er 719 verloren zul len gaan, ant deze partij maakt geen enkele kans op een zetel in de Schie damse raad. Uiteraard maakt men zich in CHU- en ARP-kringen hierover ongerust. Men stelt dat de AGP met het indienen van een eigen lijst haar doel yoorbij schiet. YISSERIJBERICHT VLAAK DINGEN VLAARDINGEN. 15 april 1868 Door de grote aanvoeren van verse makreel in deze week zijn. de prijzen, wdke daarvoor be- taaki worden vrij aanzienlijk gedaald en op een niveau gekomen dat geen grote besom mingen. worden verkregen. De treiters die woensdag en gisteren met deze vissoort aan de afslag kwamen, bestanden voor hoeveelhe den van 1000 tot 140p kisten.van 18.000 tot 20.000 per schip. De hektreUer VL U5 maakte f 22:500. .Vanmorgen was met ca 1000'kisten verse haring aan de markt de treiter Elizabeth, VL 105, schipper S. Dijkhuizen. Op een enke le uitzondering na rijn alle treiters deze week blnnengeweest. De tomgemvisserij kan nu wel als geëindigd owrden beschouwd. 2tes schepen ligge nmomenteel binnen voor onderhoud en reparatie. President Tito van Zuid-Slavié heeft voqrgesteld ,een topconferentiete beleg gen met Nasser van Egypte cn Indira Gandhi van India. Tito wilde op een dergelijke bijeenkomst de problemen aan de orde stellen waarmee nietverbon- den landen te maken hebben. Dit is gisteren door het in Cairo verschijnende weekblad El Moessawar bekendgemaakt. Meer waardering San -men in de bestu ren van de CHU- en ARP-kiesv-erenigm- gen dan ook opbrengen voor het stand punt van het Gereformeerd Politiek Year- bond, dat-niet met een eigen lijst zal uitkomen.' Deze partij ..behaalde bij de Statenverkiezingen van 23 maart totaal 340 stemmen en liep daarmee terug van 09 tot 0,7 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Hier staattegenover dat het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde kiesvereniging van oordeel is dat er bij de CHU en de ARP van een verzwak king der principes sprake is. Men acht verdere samenwerking met de andere christelijke partijen om'principiële rede nen niet langer verantwoord. De zittende partijen zullen gebruik ma ken van de gelegenheid die de Kieswet biedt om lijsten voor een voorkeurnum mer aan te bevélen. Reeds nu staat vast dat de Ujstnumaners ééa tot en met vijf gedragen zullen worden-door respectieve lijk de Partij van de Arbeid, de Katholie ke Volkspartij, de Protestants Christe lijke Groep, de Partij voor Vrijheid en Volksdemocratie en de Communistische Partij Nederland- De overige partijen die aan de verkie sing deelnemen zullen, door loting een 'hjsiaummer toegewezen* krijgen. De'offi ciële bekendmaking' van de 'namen der kandidaten gesciedt te, zijner tijd door middel' van huis-aan-huis te yierspreiden vouwbladen. SCHIEDAM Donderdag werden 'drie .rijwielen- ontvreemd, een van een jeugdige scholier in, de Lekstraat, een van een verpleegster op de Vlaardinger- dijk en een van een scholier op het voetbalveld van Hermes DWS in het sportpark Harga. De rijwielen stonden n.et op slot. SCHIEDAM Op Tweede Paasdag werd in het volkspark aangtroffen een zwervende zwartharige dwergpoedel Het dier dat kennelijk zijn baas kwijt was, is ondergebracht op het terrein van de ge meentereinigingsdienst aan de Buitenha venweg. De eigenaar gelieve rich in ver binding te stellen met ae politie. SCHIEDAM Ondertrouwd: JNA Beu man 26 en A W A Borsüjoooi 18: W Aleman 21 en J Óen Hond 21; C Avezaat 20 en E B T H de Boer 22; A J Feeldera 25 en E JM van der Klink 20; J J A FeeWera 19 en P Kok 18; J Hoogland 25 en UW Schouten 21: T J Hiibens, 27 jen T G van der Klink 23r C J Kok 23 en L M Kleto 23; A A Xooijman 22 en J M A Kazenhroot 21; A Moerman 22 en H Entrop 23;' J Oranje 28 m A Dijkhui zen 26; G A de Rond 21 en I L> H- M Veringnteier 22; S Thinners 25 en. A Kreft 2S; A A Vla 22 en M P Niquet 19: L A Wfflemse 25 en L L Meed er 23; B Jongste 19 en II X. Rib 22. -Gebrouwd: C J Gramsma 27 en W J Stieber 28; R E TJljl 25 en M K C M van der Pol 20; W van der Spek 38 en J vrijeahoek 37: G G. Wijnstekers 23 en W dements 28; T H JongeoWer 22 en .E Gravel- ijn 22; M L Vorstenbos 24 en V/ C van Leeuwen 19; A Noordermeer 25 en. L T Hermans 26; H A van Rijn 21 en E M Brossere 18; P Valk 38 en J B Heinsbr-ook 25; E E Kalngeros 23 enk M Zandwijk; 20; CP Boutestein 22 err J Cqïisten 20,: C J van der Velden 25 en T.Heuvelexnan 21; J Boer 25 en H van der Touw 19, Geboren: Ar.tomus P C M zv L J Kerkhof en M H Lansbergen: Rudi M zv J Huijgen en I P M Fredriks; Tonny zv M A Nuwenhuis en A Schwarz; Glenn S zv R S Cowley en G R A Lombar- di. Overleden: W C Smit 81; A Grootera Sporthalman Bolmers in de clinch met AD f i Si j (Van onze correspondent) HOEK VAN 'HOLLAND Onder de bekwame regie van Tiny' Groothuizen hebben de Hoekse toneelspelers donder dagavond met vaart de klucht „Het be gon met Eva" van Ariewaa der Lugt op de planken van de Harmonie gebracht Het verhaal is simpel, (alledaags zelfs. Het speelt in een klein familiepension, waar iedereen rust zoekt na een jaar van werken en televisiekijken. Vooral dat laatste wordt door alle gasten verfoeid, totdat de beroemde regisseur Albrecht Hitskop ten tonele verschijnt. Deze verschijning, overigens een heer lijke creatie van Daaf van Wilgenburg, doet de meningen op slag veranderen. Vooral de dames doen hun uiterste best om bij de regisseur de nodige indruk te maken, zodat er wellicht een filmtoe komst voor hen is weggelegd. Het pasge trouwde paartje Gerard en Bea Jansen ziet door dit gebeuren de huwelijksreis verstoord, omdat het vrouwtje plotseling andere mogelijkheden ziet dan de rol van huisvrouw. Marianne den Hartog en Gerard Riper maakten van dit jonge paar iets heel leuks. De boezemvriendinnen Truusje Wezelaar en Toosje van Zemelen (Janny van Dam en Bea de Weers) blijken plotseling niet meer zo dik bevriend, te zijn en de kameraadschap verandert in pure jaloezie. Tussen dit alles door speelt de zwerver Teun Taks een .-handig spelletje om er zelf beter van te worden. Hen Groothui zen was geknipt voor deze op de laclispie-' ren werkende roL Verder zagen we Riet van Wilgenburg in de rol van de pensi oenhoudster, Aad Buys als kellner, Rita Kats en Piet Steenaard als een leuk jong stel. Het artikel in het Algemeen Dagblad heeft zowel' in de Schiedamse sportk ringen als bij de plaatselijke autoritei ten nog al wat beroering gewekt. De .verbazing gold hoofdzakelijk de mede deling- die de heer Bolmers aan de AJL-medewerker zou hebben verstrekt over de wijze waarop het hem gelukte de rijksgoedkeuring voor de Sporthal te bemachtigen. Onder de kop „Als je niet brutaal bent bereik je niets" legde het A.D.r de heer Bolmers oa. in de mond; „Ik heb uren ritten praten bij de heren in Den Haag. Flessen jenever heb ik neergezet bij de bureaus van de ambtenaren." Het dagelijks bestuur van de Stichting Sporthal Schiedam heeft donderdag avond onder leiding van voorzitter A. de Jong de heer Bolmers uitvoerig on dervraagd. over al zijn activiteiten ter bevordering van de spoedige verstrek king van de voor de bouw noodzake lijke rijksgoedkeuring. Het bestuur heeft hierbij de stellige over tuiging gekregen dat de heer Boimers met voortvarendheid en hardnekkig heid de urgentie van de sporthal bij de overheidsinstanties'heeft bepleit en dat hij hierbij uitsluitend normale en gewettigde argumenten heeft na gestreefd, aldus het Stichtingsbestuur in een na afloop van de vergadering verstrekt communiqué. De heer Bolmers heeft het bestuur meegedeeld dat hij zeer beslist niet heeft gezegd ambtenaren geschenken van welke aard dan ook te hebben aangeboden. Het Sporthalbestuur is overtuigd van de integretiteit, zowel van alle ambtenaren die hebben gead viseerd als van zijn'directeur. Naar wij vernemen stelt het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijver heid een intern onderzoek in naar de juistheid van de uitlatingen van de heer Bolmers,*-zoals die in het Alge meen Dagblad werden weergegeven. VLAARDINGEN Iii de promotie-de- gradatie-eompetitie van de afdeling Rot terdam van de NTTB heeft Hollandiaan 1 fel van zich afgebeten tegen het bezoe kende TBSM. De Slikkerveerders keer den huiswaarts met een 9-1 nederlaag. De Vlaardingers behouden hun redelijke kans op promotie naar de eerste klas se. Het eerste team van de Windmolens kwam tegen 21 Up 5 niet verder dan een gelijkspel. Braber gaf zich wederom ten volle en .zorgde zelfs voor een hattrick. Brobbel zorgde ook voor een puntje maar omdat Bastemeijer alle partijen verloor werd de uitslag 5-5. Sunlight 2 kwam tegen Telefoon 3 goed voor de dag door met 7-3 op beide punten beslag te leggen. Assenberg, De Kruijf en Vink scoorden allen twee pun ten, terwijl het dubbelspel voor het ze vende punt zorgde. Beide Matste ontmoe tingen waren van belang yoor een plaats in de derde klasse. VLAARDINGEN Een ketel met bitu men die donderdagmorgen op het dak van de Johannes Calvijnschool stond in verband met reparatiewerkzaamheden raakte oververhit. Er ontstond een begin van brand die met eigen middelen kon worden geblust. De brandweer behoefde geen dienst te doen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND,— De-heer M. Maasdam, hoofdagent bij het Hoekse poli tiekorps, is op 52-jarige leeftijd plotse ling overleden. In verband met zijn gezond heidstoestand deed de heer Maasdam de laatste jaren uitsluitend bureaudfenst Voor de velen die het Hoekse politiebu reau hebben bezocht voor, inlichtingen of andere' zaken, Is hij steeds'-een grote hulp geweest. De begrafenis is vast gesteld op maandagmiddag twee-uur. 0 SCHIEDAM De. 29-jarige bankwer ker-monteur A. Li P., die met zijn perso nenauto donderdagmiddag bij de oversteekplaats -ter hoogte - van de Hema op de Broers vest een meisje had aangere den, dat daarbij 'licht werd gewond, en was doorgereden, is door de politie aan gehouden. VIS SEKIJBERICHTENIJMDIDEN K.W. 149 16.910,164 6140, 125-4.520, 94 1240, 109.480, 178 4080, 110 2800, 119 3030, 105 840, 69 1620,98 780; YJlt 2 6430. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De stichting „Vlaardingse Bejaardenzorg" gaat van 2 tot 13 mei weer haar jaarlijkse lijstinza- meting houden die afgerond 'wordt met een straatcollecte op zaterdag' 14 mei. Het bestuur van destichting ,he_eft het coileetebureau weer geyestigd in het clubhuis Emmastraat-43a. Het vele werk dat de-stichting doet-op sociaal-cultureel terrein voor de bejaarden kost handen vol geld. De collecten zijn dan-ook'zeker niet overbodig, ©m te slagen zijn el even wel medewerkers en werksters no dig die in de genoemde> periode met een lijst willen lopen. Het -bestuur van de stichting hoopt dat-velen zich voor deze taak-op zullen geven. Het mooiste zou zijn als in iedere straat een contactagent was die in die straat helpt, niet allen 'met de collecte maar ook met ander werk. Iedereen die mee helpen wil kan- zich opgeven bij de dames: H. Qualm-Hooger- werf, Kethelweg 15, tel. 2216; P. J. M. -van den Berg-Man in 't Veld. Sweelinck- straat 11, teL 5667; J. Teding van Berkhout-Miedema, Binnensingel 17, teL 5414; H. Schippers-Hofman, KanuOnnes- straat 89, teL 7189 en de heren: C. M. de Jong, Parkweg 70, teL5417; "J. Zuur mond, Goudsesingel 39, teL 3810; A. Borsboom, Broekweg 63; J. L, „Kuil, Waalstraat "63, teL 3755;- A. - Odijk, Em mas traat 75, J. Rijken, Kievitaan 3, teL 3138; P. Hoogendam, Burg. Verkadesingel 3, teL-3264; P„ Esseveld, Oranjelaan 4,-teL 4989. KLONK Jan Krant heel komisch in de oren in deze tijd van .supersone....- snelheden, van kunstmanen, van satelieten enzo voor het vertrek van KLM's raspaardje de DC-9 "„Stad Amster dam" te horen:-'„Hiér spïéekfuw purser. Namens gezagvoerder "Van Cappel heet ik u hartelijk welkom aan boord. We gaan. een non-stop vlucht maken van Schiphol naar Zëstienhoven via Nieuwkoop. De vliegtijd is ongeveer acht minuten." Kijk, dat gaat als je met een toestel dan negenhonderd km. per uur kan vliegen even een sprongetje maken, meer is het niet, tussen de' twee grote Nederlandse luchthavens. En dat zonder tussenlanding™ Voor de oorlog, vertelde iemand mij, deden ■we er een half uur over- en het 'kostte drie rijksdaalders. Als de DC-9 zijn twee straalmoto ren „de-sporen" geeft zou de machi ne er," starten, aanzetten, afremmen en weer landen niet meegerekend, er 4,5 minuten over kunnen doen. Nee, een dergelijk toestel is toch niets voor een luchtverbinding Am sterdamRotterdam. Een van de directeuren die dacht dat de alomgeprezen KLM-servïce bij een", vliegduur van zeven minu ten in gevaar kwam, zei tegen Jan Krant en zijn collega's: „We drin ken van te voren in het restaurant maar een kopje koffie. Daar heb ben we in de lucht geen tijd voor." De twee stewardessen konden hun activiteiten dan ook beperken tot het aanbieden van een piepklein snoepje. Jan Krant slikte het laatste stukje in toen het toestel al boven Rotterdam vloog. Misschien, zo dacht ik, kan door de enorme snelheid het vliegen Wat goedkoper, worden en dan waar schijnlijk een uitkomst betekenen voor de overvolle wegen. De vlieg- tijden tussen de diverse steden worden-steeds kleiner. - TIETE TRADTIONELE aanbie- den van maaltijden komt, ze ker in het Europese verkeer, steeds meer in het gedrang. U nuttigt toch ook geen maaltijden als u een uur tje in de trein zit? Waarom in de lucht 'dan wei, vraagt Jan Krant zich af. Op de lijn Rotterdam—Lon den moet zo'n maaltijd, zeker een diner, onmiddellijk worden geser veerd, De klant moet ook een heel vlug etertje rijn om alles nog voor het landen'naar binnen-te werken. TSTaaF'ja, de service is een concur rentie factor geworden met'al die' -vastgestelde luchttarieven. In Rotterdam krijgen we er zo langzamerhand ook mee te maken. Meneer Thomassen zei nou wel dat Botterdam een bescheiden tweede1 wil worden, maar kom eens over een paar jaar... De gemeente zat woensdag met al die buitenlandse gasten die naar de lange startbaan kwamen kijken eigenlijk een beetje in de maag. Zestienhoven is te klein om er zo veel mensen een dag .zoet te houden. Waarheen dus? Naar de havens met de Erasmus, kunnen al'die bui tenlanders eens zien wat voor „ach terland" Rotterdam heeft - en dat een, luchtlijntje naar deze stad nog- niet zo* gek is. Maar een lijntje naar Amsterdam zal voor de KLM voor lopig wel een stuntje blijven. Hoe wel zo'n minuut of tien is een heel mooie tijd.... VB3UTNG WESTERLEE DE UER Andijvie 120—163, 20260 kg; snijbonen 4—410. 40; komkom(krom) 71—75, 4300; postelein 175—190, 180; rabarber 28-^42, 1369; ^jinezie 48—75, 7000; stoofsla 30—38, 2400; prei A I 40—06, 2000; komkom AA. 63, '12000 stifks extra; A 51-456. 32800, I; I B 4446, 1500 bin; C 40Ut, 46000 totaal; D 36-39; E -32—33; sla I 13—21, 553000 stuks export; H 6—U, «2000 bin; C I 6-3. 615000 totaal; peterselie 121514: raapstder 6—954, 4500 bos; radijs 16-34, 8500; selderij 654-rri. 3000; waspeen 56—69,1000 kg. By de Gemeentelijke Dieast voor Sociale Zaken kan een worden geplaatst Eisen: een goede algemene ontwikkeling en typevaardig- heid. Tot aanbeveling strekt het Mulo-diploma. Beloning per maand: voor meerderjarigen 340,tot 597,— (rang van schrijver) of 513,tot 672,(rang van schrij ver A) en voor minderjarigenvan 185,tot 485,afhankelijk van leeftijd en opleiding. De vakantietoeslag bedraagt 6% per jaar. AOW/ AW W-premie wordt niet ingehouden. Studiekosten- en premiespaarregeling zijn van toe passing. Sollicitaties worden binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep ingewacht btj de directeur van de Dienst, postbus 197, Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS B. en W. hebben het pand Zuiddijk 16, waarin tot voor kort het Gewestelijk Arbeidsbureau was ondergebracht toegewezen aan het Gemeentemuseum. Dit betekent een nieuw onderkomen voor de verzame ling oudheidkundige voorwerpen, die al geruime tijd op onverantwoorde wüze in de kelder van het raadhuis ligt opgeslagen. Het pand Zuiddijk 16 zal in de komen de maanden worden verbouwd tot een aantrekkelijk gebouw, waarin zowel ten toonstellingen schiedkundige betekenis als tijdelijke van voorwerpen van ge- kunstexposities zullen worden gehouden. De naam Oudheidkamer zal echter ver dwijnen. omdat deze niet meer aan de doelstelling beantwoordt. In het toekomstige museum zal ook de schooljeugd op gezette tijden werkstuk ken kunnen exposeren. Voorts wordt het gebouw geschikt gemaakt voor lezingen en andere activiteiten. Zoals bekend heeft de gemeenteraad de exploitatie van het Gemeentemuseum opgedragen aan een raad van beheer - die uit elf leden bestaat. Naast wet houder J. Smit en de raadsleden W. Molenaar en D. Pons hebben hierin acht vertegenwoordigers van de bevol king zitting. De vijf leden van de voor malige beheerscommissie van de Oud heidkamer zijn in de raad van beheer opgenomen. Zoals destjjds gemeld is deze commis- Tot dit doei wordt maandagavond 25 april een openbare vergadering gehouden waarin de leden van de raad van beheer in hun functies zullen werden geïnstal leerd. Het voorlopig dagelijks bestuur stelt de raad van beheer voor als ledeij van het dagelijks bestuur aan te wijzen de heren T. Mastenbroek en D. Pons uit sie de eerste die" bestuursbevoegdheden de commissie Historie en de heer V. R, kreeg opgedragen. De raad van beheer 'J, Lambree en mejuffrouw A. J. C. M. is voornemens van deze bevoegdheden Soeterbroek van de commissie Exposities, een zodanig gebruik te maken dat door Voorgesteld wordt voorts de heer J. C. het zoeken van nieuwe mogelijkheden Stam, referendaris ter secretarie aan te het Gemeentemuseum hij de bevolking wijzen als secretaris. Dezelfde avond zul- gaat leven, waardoor het leefklimaat .len ook een reglement van orde en de in cultureel opzicht wordt bevorderd. I concept begrotingen worden y astgestel ei. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het was donder dagavond om half acht bijzonder druk in de zalen van de Emmauskerk. De zes zalen waren* helemaal Ingenomen - door de stands van de jeugdhuisbaxar die tot en met zaterdag wordt gehouden.. Deze langzamerhand traditie geworden bazar werd ditmaal geopend door ds. A. J. Tiemersma die Iedereen opwekte om met een lege portemonnaie te vertrekken. Het geld. was volgens hem goed besteed op de bazar want het kwam'ten goede aan het jeugdcentrum. Niemand in Vlaar- dingen weet nog waar het centrum komt, maar na een geslaagde bazar komt daar vermoedelijk verandering In. Direct na de opening was er,al een grote toeloop. De organisatie-had het druk met zorgen dat iedere stand bezet was. De verschillende j eugdverenigin gen verleenden medewerking als'stand houder of als verkoper van lootjes. De bedoeling van de bazar is dat men T»or deze keer zijn inkopen doet in do Emmauskerk. Er is namelijk een uitge breide levensmiddelenafdelmg waar men alle soorten artikelen kan krijgen. Daar naast is er een al even grote textiels tand en een goed gesorteerd boekenstalletje. Verder kan men zijn-geld kwijt aan allerhande attracties zoals schijfschieten, een rad van avontuur, balgooien, een dubbeltjesgaas, sjoelen, ringgooien en nog veel meer. Om -acht uur, was het al flink vol. Het rad van avontuur draaide toen al op volle toeren en-de stem van de afslager riep de prijzen at Het schie ten trok vooral belangstelling bij'de man nen en de dames waren voornamelijk verzameld In-de textiel en levensmidde lenbranche. Het jeugdhuisstichtingsbestuur -hoopt dat het alle dagen zo druk blijft. Men heeft zijn best gedaan om alles zo aan trekkelijk mogelijk te maken en daarin is men geslaagd. De héle benedenverdie ping van de kerk ziet er leuk uit Een van de zalen Is op fantastische wijze veranderd in een bar. Men krijgt er de indruk ergens in het buitenland met va kantie te rijn. De heer A. J. Koqy voorzitter van* de „Stichting Jeugdhuis" heeft rijn handen" vol «ar» de organisatie. Hij en zijn mede bestuursleden en de dames van de vrou wenvereniging hebben de afgelopen we-1 ken veel werk verzet Om de stands ge vuld te krijgen voor het goede doeL Dat goede doel is het jeugdhuis. Gevraagd naar wat concretere gegevens daarover, zegt de heer Kooy: „We hebben een aan tal ijzers in het vuur, we hopen dat'daar binnenkort iets uit komt. Definitief, is er nog niets, maar het begint iets: te, lij-, ken." - t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1