ROTTERDAM ssas^ssstepÊF^ Lippenbeer - dholes - grootoorvossen Drie nieuwe diersoorten voor Diergaarde Blij dorp Partikulier kwam met PvdA uit regering als program niet dóórgaat Hinderlijke ouders bij damwedstrijden Maassluis krijgt 1000 telefoonaansluitingen MN OftU Morgen roept de klok L Baart: kritiek op Den Uyl Groots bouwproject in Schiedam Burgemeester prijst burgerzin OefeningEHBO goed geslaagd Burgerlijke stand E. P. Poelman 25 jaar calculator r«^wr.wr"l-'-% Uitbreiding Veveo gjgggbruik gesteld Meflisnhe dienst Vele open doekjes voor Varia na spel ..Bushalte" Causerie Jack Tsang over moderne f grafische kunst Toneelavond Irene ging niet door PE ROTTERDAMMER 2 A ZATERDAG 16 APRIL Wfó- giHt dat HiwóVwé klélftd afaikeijt beter aan. ecsi geholpen. Bet s.. ,s .pen. VandaardtVsiuilin *t* dértórk, de meeste onder- piergaarde sinds kort f nog niet f&ordigd wa- er, twee """■"órvossen. Voor het rlopig zitten arantaine of in de ërblijven. JSC3BH3EHAKI n-* ..„ere maandag rn dagelijks VLMR9UVGEN ..en dagelijks r 'y In de nu practisch" ver-duurde Pagina 4 «euwe Noor- yONDAG worde» in de Nieuwe Noor- derkerk aan de Snellemanstraat de laatste diensten gebonden. Daarna wordt, zoals gemeld, deze gereformeerde kerk gesloten. De bijbehorende lokaliteiten blij ven in gebruik. De Nieuwe Noorderkerk werd op 1 mei 1901 in gebruik genomen, rij is een der oudste gereformeerde bede huizen in Rotterdam. Met veel spijt heeft de kerfceraa d„, der Gere f£JK*rie van Rotter- dara-Gêntfttm-dit begluit-moeteniBeiben. De si tua tte*. iïaarw'deze.k^kjjvooral naar de snel groeiende, „oitlwikkelm week^n fettpft. bres de o«<|èr^,; die manifesteert ztrit, ces. Bovendien gin sneL Ejnd 1965^ van mter dan eeu ton. bpp^9costSfi^V£^de. Een andere maatregel tot vermindering van de tekorten is getrof fen. De gemeente werd opgewekt haar saste vrijwillige bijdrage aanzienlijk te verbogen en de collecten een hogere opbrengst te doen ges en. Het zijn volstrekt noodzake lijke stappen svil men de kerkelijke huishouding zo gezond mogelijk houden. Begrijpelijkerwijs heerst bij de gerefor meerden in het Oude Noorden verslagen heid over deze stap. De geschiedenis van een kerkgebouw met alles wat daarbij be hoort wordt na bijna 65 jaar afgebroken. Of de kerk ooit weer zal worden geopend is een vraagteken. De toekomst is onzeker. Nog zo goed als niets is bekend over de invloed van de komende sanering van deze wijk. Nog niet zo lang geleden was de Nieuwe Noorderkerk vol. Nu zullen de kerkgangers zich verspreiden over Bergsin- gelkerk en Nieuwe Oosterkerk. Op dit mo ment komen er vele herinneringen tot le ven. Ook bij de 79-jarige heer A. G. Cor- heth.Jioofd van de hekende „brandweerfa- milie", wiens leven soor een groot deel is verweven met dat van de Nieuwe Noorder kerk. De heer Corbeth was 20 jaar kerk meester van deze kerk. Hij is er ook ge trouwd, in bet gebouw, waarvoor hij de eerste steen zag leggen. "de ongeveer acht maanden oude lippen- beer is geschonken door de heer A. H. Hartzmauon uit Utrecht,^ opvarende van de hoort toch bij de hondachtigen thuis, zo 'schrijft direkteur dr. A. C. V. van Bern- mei in „Blij dorp Geluiden" van april. De dhole is nauw verwant aan de hyena hond, waarvan Blijdorp deze zomer ook een paartje hoopt te krijgen. De dholes, die ook wel adjag of rode hond worden genoemd, hebben uitgespro ken een slechte naam, hoewel ze er Rotterdamse kustvaarder Provenlerssin- geL Hij kocht het vrouwtje iler in India, waar de iippenberen voorkomen in het HimaHya-gebergte. In dierentuinen zijn dit soort beren vrij zeldzaam. Bij aankomst van het schip in Rotter dam enkele dagen geleden kreeg de diergaarde een brief van de heer Hartz- mann, waarin hij het dier aanbood. Blijdorp maakte daar graag gebruik van omdat men nog geen lippenbeer bezat. Het beest lijkt wat op een kraagbeer, maar is wat langbariger en heeft tuitvor- mige lippen, vandaar de naam. Er wordt nog gezocht naar een geschikt onderko men voor het beertje, dat in geen geval bij de andere beren kan worden onderge bracht Een dergelijk geschenk van een parti culier komt met veel meer voor tegen woordig. Vroeger, toen er nog veel Ne derlanders in Indië zaten, gebeurde dat meer. DHOLES De twee dholes zijn in tuinen zeer zeldzame dieren. Voor zover bekend zijn er nn drie In Europa, waarvan éen vrouwtje in Parijs. De twee door Biij- dorp In India gekochte hondachtige die ren zijn geboren in de dierentuin van de stad Mysore, hetgeen ook een unicum is. Kostbaar zijn dholes niet zo zeer, maar wel moeilijk te krijgen. Het dier lijkt wat op een vos, maar (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het socialistische Tweede Kamerlid de heer I. Baart, onlangs benoemd tot burgemeester van Zaandam, heeft vrijdagavond tijdens een persconferentie voorafgaande aan een partijvergadering enkele kritiscbe op merkingen geuit ten aanzien van het regeringsbeleid. Met name ook tegen de maatregelen van zjjn partijgenoot minis ter Den Uyl. De heer Baart is van mening dat de voorzieningen die getrof fen worden om boeren, middenstanders en bepaalde groepen arbeiders met name de mijnwerkers, zonder meer naar een andere bedrijfstak over te hevelen weer- etandopwekken. De heer Baart meent dat er in de P.v.cLA. teveel de dienst wordt uitge maakt door economen en juristen. Ten aanzien van de komende belastingver laging merkte hij op, dat de zaak niet eenvoudig met ja of nee te beantwoor den is. Wel wil hij de verlaging onverkort doorvoeren maar zodra dit moet gaan ten koste van essentiële punten van bet regeringsprogram, dat naar zijn opvatting specifieke socialisti sche zaken bevat, moet de P.v d.A. zich hiertegen keren. Hij zou in dat geval ook willen zien dat de socialistische ministers aftreden, yoor wat betreft de loonpolitiek meet de regering met twee maten, vond de heer Baart. Zolang er niets wordt gedaan aan arbeidsloze inkomens en hoge uit keringen op allerlei gebied moet men yo -mi, jL —S T, -MJ llirishL ff T'f Oi riTHft Ttvoll: "schied. '*Jrazt"St)cUeit me", bijeenaomst, 2030 - Irene: Toneelver, „Entre NouS**,'toneel-, avond, 20 Musis Sacrum: The Trlffids,, dans avond, 20 Irene: Aquarium- en terr. ver. Aqua- Fauna, kontaktavond, 20 Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 11558 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400 Klachten bezorgen: Agentschap (zie bo ven) dag. van 18-3019-30. Belangrijke telefoonnummers: A'arm politie 264656; Alarm brandweer 269123; jtlsnc G G en G D. 269280 Apotheek; 't Gouden Hert, St. Liduina- «traat 58a, tel. 268364. Grofs Kerk: Kom zing met ons, 11, Stadsgehoorzaal: Kindercabaret, buurt vereniging „Beatrix", 14 Betbetkerk: Avondgebed, 1930 Stadsgehoorzaal: Amsterdams Volks toneel met „Rooie Sien", 20 Emmauskerk: Jeugdhuisbazar. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin gen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 fb.g.g- 010-15588). Uitsluitend voor redae- tiezaken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H. H. Verhey, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, maandag t/m vrijdag 18—1930, zaterdag 17v£ardtogen:* Brand 4444; G.GJD, 254L - ook de loonpolitiek maar laten vallen Het NVV moet echter niet uit het overleg stappen. De uitslag van de verkiezingen analyse rend ziet de heer Baart voor de gemeenteraad geen kentering optreden De problemen die er ongetwijfeld zijn, niet voor niets stemt men op Koekoek, moeten in de kern worden aangepakt. Verkeer, woningbouw, recreatie dat alles speelt mee. „Niet iedereen is autobezitter dus ook voor de wandelaar moet gezorgd worden". Uit het betoog van de heer Baart bleek, dat hij het onbehagen onder de kiezers toeschrijft, voor wat de P.v.d A. betreft, aan een minder duidelijk ge luid. De socialisten moeten zich met te veel conformeren met de andere par tijen. Het feit dat men nu in financiële moeilijkheden zit weet hij aan het kabinet Marijnen. De socialistische mi nister van financiën Vondeling moet daarom krap aan doen. van de grootoorvossen. beslist niet woest uitzien. Jagers hebben de dieren vaak moordenaars, gluipers, walgelijke, verachtelijke wezens ge noemd en dat is begrijpelijk. De dhole is een klein dier dat groepsge wijs op een grote prooi jaagt, zoals her ten, zwijnen, bantengs en ook tam vee. Deze dieren zijn zo groot dat de dholes niet in staat zijn ze snel te doden. Hoog en schel keffend storten de dholes zich na een achtervolging op hun prooi en weten dan van geen wijken meer. Enke le dieren springen het ten dode gedoem de beest in het gezicht en bijten waar ze bijten kunnen De ogen en de tong wor den uit het hijgende beest genikt. Ze bijten in de strot, maar moeten het vel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In het Clubhuis De Haven werd donderdagavond de eerste voorronde gehouden van het toernooi om Blom, presi- ^g^vro»dfc^erffabrieken de„uitbrei- ding-vaa^ft; CeniïïuüCËaboratorium officieel -in- gebruik .gesteld. het jeugddamkampioenschap van Vlaar dingen 1966. Het minder gunstige weer is er kennelijk de oorzaak van geweest, dat 30 deelnemers verstek lieten gaan. Zij krijgen echter donderdagavond 21 april opnieuw de kans om een gooi te doen naar het kampioenschap want dan wordt de tweede en laatstevoorronde gehou den. De 36 jeugdige dammers en dammeres- sen, die gisteravond in het gebouw aan het "Weeshuisplein wel present waren hebben m groepen van zes personen ge kampt om een plaats in de finale. In vijf groepen werd het maximaal aantal te behalen punten (10) veroverd door José Van Cotthen, Jacob v.d. Kooy, Ton Schui- rimfgs van höt rimnfrQQi-T ^Kr>V'i^'/v»»inr>n 611 e£reP eindigde Egert ruimte van het Centraal-Labórdtörium zijn m de verschillende ruimten zowel het analytisch-, het research- als het applicatie-laboratorium, alsmede de hierbjj behorende ontvangst- en kan toorruimten opgenomen. Het controle- laboratorium bevindt zich in een van de fabncagehallen. In het applicatie-laboratorium is tevens ondergebracht de „studio", waarmede wordt bedoeld de ruimte, waarin demonstratie-apparatuur is op gesteld, met behulp waarvan tevens de praktische toepassiing van de ge fabriceerde lakken en verven wordt gecontroleerd en getest. VEVEO levert een uitgebreid assor timent van merkprodukten voor nieuwbouw en onderhoudswerk, de hout- en metaalverwerkende industrie, de scheepvaart en de „doe-het-zelf" sector. Met de ingebruikname van het nieuwe laboratorium is de eerste face in de uitbreidingsplannen van Veveo verwezenlijkt; voor de nieuwbouw van de fabricagehalien is het wachten nu op de rijksgoedkeuring, Schiedam: W. J. Franke. Burg. Knappert- laan 30, tel. 288163. F. Jungerius, Jac. Catslaan 8, tel 287355, G. In 't Veld, W de Zwijgerlaan 23, tel. 268599. Vlaardingen: N. Warmolts, Hoflaan 37, tel. 2074; L. T. dc Vries, Tetuniastraat 52a, tel. 4201. Hoek van Holland. J. J. van Lonlthuljzen, Jolinkstraat 2, tel. 2027. Maasland: Nooraam, Molenweg t, tel. 01899 - 2035; veearts voor Maasland en Vlaardingen P. H, Kteinjan, Pr. Irenelaan 13, Maasland, tel 01899 - 2487. Rozenburg: H. F. Ponne, -Qlmendaal 3, tel. 2005. fjfet dholes-paartje, schijnbaar vreedzaam, maar van nature uiterst wreed. met repen afscheuren voor ze de slag' aders te pakken krijgen. Ingewanden en darmen sleuren ze naar buiten. Vaak zit er in het half opgevreten dier nog leven, zo snel gaat alles in zijn werk. De dholes vreten tot ze niet meer, kunnen. Soms braakt een alles weer uit en begint di* rekt opnieuw. GROOTOORVOSSEN Eveneens tot de hondachtigen behoren de grootoorvossen, kleine grijsbruine (he ren met spitse, voor hün'grootte, enorme oren. Blijdorp heeft dit paartje geruild voor een aantal watervogels met de die rentuin van Bloemfontein in Zuid-Afri- ka. Hoewel ze in het wild regelmatig voorkomen, zijn ook deze dieren in die rentuinen toch zelden te zien. DU paartje is net volwassen (ongeveer twee jaar oud), f J^e jonge lippenbeer 'v.-S; -S>4p5ÊI~0!j- de eerste plaats met 8 pöjjtep. Dlt iastóT komt-later in de halve finale'uit tegea,de!WmaiamLvan de don derdagavond a.s. te hou^atronde.. Toch werden deze ,a fdellngskampioG- nen" gisteren verrast met een prijs. Ook de tweede aankomenden kwamen voor een prijs m aanmerking en dat waren: Teuni Roodbol, Jan van Eijsden, Jennie vd. Graaf, Ar v.d. Mark, Nico Spruyt en Paul Peters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Eind augustus of begin september zal men vermoedelijk beginnen met het heiwerk van 540 Elementum- woningen in hst uitbreidingsplan Groen- oordnoord, ten westen van de Laan, van Spaland, Men denkt hierbij aan vijf brok ken, elk van hondeidacht woningen. De NV Eiementum te" Maassluis heeft na. melijk aan de gemeente Schiedam een offerte gedaan, die gebaseerd is op. de bouw van 2000 woningen, volgens het systeem Larsen en N.eisen in negen woonlagen. De prijs per woning bedraagt 33.583,— inclusief honorarium voor de architect en constructeur, liften en centrale verwar ming. De Centrale Directie van de Volks huisvesting en Bouwnijverheid te 's-Gra- venhage blijkt met deze prijs akkoord te gaan. De woningen zullen worden ge bouwd met steun van het Rijk en met Rijksvoorschotten. Het ligt in de bedoeling van B. en W, om met een of twee andere gemeenten in het Waterweggebied een contract aan te gaan voor de gezamenlijke bouw van 20ÖQ woningen. Men zal voor de voorbereidingswerk zaamheden moeten kunnen beschikken over een aanvangskrediet van één miljoen gulden, (Van een medewerker) VLAARDINGEN Na de opvoering van het toneelspel „Bushalte" van Wil liam Inge kregen de spelers van de to neel en letterlievende vereniging Varia vele open doekjes. Het toneelspel handelt in een cafe er gens in Kansas in de Verenigde Staten. Een bus strandt in de sneeuw voor een. café. De passagiers, bestaande uit tw°e cowboys, een geleerde, een zangeresje en èle chauffeur, raken tijdens het verplichte oponthoud ui tal van verwikkelingen. Tineke van der Hammen, als Elma de serveerster, en Charles de Menthon Bake, die in de plaats van Ger Brussaard de rol van Virgil de cowboy speelde, staken qua spel en dictie boven de middelmaat uit Cocky Dorsman-Wielaard, als de ei genares van het restaurant en Joop Wij- laeker als de sheriff wisten hun rollen eveneens inhoud te geven Een schijnbaar makkelijke maar om goed te spelen moeilijke rol van Cherie, een zangeresje, werd op de planken ge zet door Nelleke van der Vaart, die te dikwijls haar tekst kwijt was. Jan Jon- gerius, als Bo een jonge boer, hadden wij qua zegkracht graag wat sterker gezien, alhoewel hij aannemelijk spel te zien gaf. Verder speelden mee Mar de Buck, als de buschauffeur en Cees WaDenaar als voormalig hoogleraar. Het geheel stond onder regie van Charles de Menthon Bake VEILING WESTERI.EE DE LIER Aandijvie 135—178, SC 000 kg: dubb. bonen 730—900: snijbonen 449550, 200: komkom(krom) 64—98, 7200: waspeen A 57—S9, 56C0; B 35—19: postelein 140—145; rabarber 20—25. 3500: spinazie 64—88, 17000; prei A I 50-6S3C0: komkom AA 82—64, 10 500 stuks extra; A 50—52, 52500: I, B 41—44 5000 bin; I C 36—39, 68 000 totaal: D 3436. E 2830: papnka 652 stuks, selderij 10 50—22 50. 8500 bos; peterselie !S 50-38 50, raapstelen 7.50—9 50, 3500, radijs 15—31, 1", C0; sla 114—21, 610500 stuk export; II 815. S7CC0 bis; C I 6-3, 677 500 totaal; bloemkool 10: 120—230. 1500 stuks; 12 91—114; 15: 53—110: tomaten A 2C60—2090, 1414 bakjes export- extra C 1940—1050, 354 bin; tomaten IA 1970—20(50 17-38 totaal; B 19SÖ; I C 1320*,1860; CC V30—1SS1 Twaalf BB-ers kregen vrijwillige rsmeda Ije (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester Mr, J. lleusdens heeft vrijdagavond twaalf BB-ers onderscheiden met de vrywilli- gersmedallle met oorkonde, ter gelegen heid van het feit dat *U tien jaar lang hun vrije tyd besteed hebben aan de BB- organisatle. De burgemeester gaf, voor hjj tot het uitreiken van de onderschei dingen overging, een overzicht van het belang van de BB voor de gemeenschap. Mr, Heusdens dankte de twaalf onder scheiden personen voor hun werk. „Ik wil niet zeggen dat BB-ers meer waard zijn dan willekeurige andere burgers, maar u bewijst met de daad dat u iets over hebt voor de hulp aan de medemens in geval van nood." Die noodgevallen hoeven beslist niet uitsluitend -in oorlogs tijd voor te komen. De burgemeester benadrukte nog eens dat juist ook bü rampen de BB zeer nut tig werk doet Hij betreurde het dat het ledental van de BB de laatste tijd achter uit loopt De gemeente en in het alge meen de overheid is verplicht hulp en be scherming te geven aan de burgerij als dat nodig'ls. Sr zijn dan .ook genoeg ban den die dat kunnen doen, maar of het al* tijd even geoefend gebeurt Is de vraag. Met name de BB is een organisatie die in die gevallen uitermate van pas komt, al* dus de heer Heusdens. De burgemeester ging ook in op de plannen die de regering heeft op het ge* lied van de civiele verdediging, een be- irip dat langzamerhand is ingeburgerd. Die civiele verdediging zal aangepast moe ten woden aan de heersende toestanden. De regering heeft dan ook een commis* sie ingesteld die dat onderzoekt „Daarin zitten ook burgemeesters en ik ben er daar een van. Ik kan u wel zeggen dat er in de kring van burgemeesters juist (Van onze correspondent) MAASSLUIS Binnen niet al te lange tijd zal Maassluis er weer duizend tele foonaansluitingen bijkrljgen. Niet minder dan vijfhonderd mensen hadden reeds een aanvraag om aansluiting ingediend, maar er was nog geen kans op inwilliging van dit verzoek, zo werd hen bericht. Deze week Is men begonnen met het leggen van een nlenwe telefoonkabel vanuit de telefoon-centrale aan de Lange Boonestraat. In 1S68 denkt men het totaal van duizend nieuwe aansluitingen klaar te hebben. hebben donderdagavond onder zeer slech te weersomstandigheden een oefening ge houden, die ondanks de harde sneeuw buien goed is geslaagd. Op het terrein van de Ned. Spoorwegen was, zo werd verondersteld, een trein stel 1 op een goederenwagon gereden. Er waren dertig patiënten die in ambulance en andere auto's naar het lokaal van de vereniging m de Reinestraat werden'ver voerd, nadat eerst een noodverband was aangelegd In -het lokaal aan de Reinestraat, dat was veranderd in een noodhospitaal, maakte de heer C. Tuytel, 'bestuurslid van de vereniging,-ijverig aantekeningen van de gemaakte fouten. In, een nabe spreking werden de fouten besproken' en de goede prestaties geprezen.' De verwondingen van de „slachtoffers" waren overigens niet van lichte aard. Er waren er bij die een longbloeding had den, shockpatienten. slagaderlijke bloe dingen, hersenschuddingen etc. Voor elk SCHIEDAM: Henr. Gem. Grote Kerk 10 ds Hemmes, 17 ds Wolthers, Bunnik. Bethel- kerk 10 ds Spaling, 19 ds Jansen Ons tan- Wingsker-k HO ds Zimm«nöfint 19 u ds It (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de Burgerzaal van het stadhuis heeft de Vtaardingse kunstschilder Jack Tsang vrijdagavond een causerie gehouden over het onder-, werp „Moderne grafische kunst". Hij deed dat voor de kaderleden van de 'aangeslo- ten organisaties bij de Stichting Vlaar- dingse Jeugd Gemeenschap. L De belangstelling was bepaald niet overweldigend, maar niettemin heeft de 24-jarige kunstenaar op interessante wijze zijn visie gegeven over het werk van an deren en van zichzelf. Wat betreft zijn eigen werken zei de heer Tsang, dat hij tijdens zijn werk dikwijls van idee ver andert en dat hij de kleuren tijdens het schilderen kiest. Hij vindt het onjuist dat bij velen de ingewortelde traditie leeft dat een schil derij bekeken wordt alsof het in de eigen kamer hangt. Kunst draagt oen idee en oen schilderij mag niet beoordeeld of veroordeeld worden als het niet past in het kader van de kijker, aldus de heer Tsang, Ook liet de kunstenaar een aantal rota- prenten zien van Aat Veldhoen, die enige tijd geleden publiciteit kreeg toen hij zijn zeer realistische prenten in Amsterdam op een bakfiets tentoonstelde. Via een bandopname beluisterden de aanwezigen een vraaggesprek tussen Aat Veldhoen en Simon Carmlggelt, dat ook werd afge draaid tijdens de opnlng van een expo sitie die in maart te Vlaardingen werd gehouden en waarbij Frank Lodsizen geen voorstander bleek van de rotaprenten, die slechts vijf gulden per stuk -kosten. De heer Tsang gaf ook nog zijn mening over een aantal werken van de Vlaarding- se kunstenaars Dirk Brouwer, Cor van Dorp en Age Klink. Na de inleiding wer den 'de werken in de Burgerzaal uitge- stad.en bezichtigd. (Van onze correspondent) SUUISSLUIS .Ongeveer tachtig le-E ROTTERDAM Op de Carnisselaan dm V3a tienjarig Mijndert Grote Kerk ds Wolthers. Gerei. Ooster kerk .10 ds Vries te Loosduinen, 5 ds Hanunaafjer te Haarlemmermeer. Kethel „De Ark" 950 ds Ter Haar te Rotterdam, 5 ds De Vries. Magnsüa Dei Kerk 10 ds Bohlmeyer te Maassluis, 5 ds Bouwknegt te. Den Haag. „De Goede Haven" 10 ds Hanerhaayer, Ter Haar Julianakerk 10 ds Bouwknegt, 5 ds Bohlmeijer. KETHÈL: Herv. Gem. fle Rank 3 30 ds Nag- tegaai te Schoonhoven. Dorpskerk 10 ds Nagtegaal. De Rank 19 is Zimmerman VLAARDINGEN Herv. Gem. Grote Kerk, 10 dhZ. Hoogendam, 17 ds. Bergsma; Nieuwe Kerk, 10 ds. De Jong, 17 ds. Schou ten: Bethelkerk, 10 ds. Van Noort, 17 ds. Hoorn; Immanuelkerk. 10 ds. Hoorn, 19 ds. Kolkert: Rehobothkerk, 9 en 10.30 ds. Biel, 19 ds Bergsma: Ichtuskerk, 10 dhr. De Pa ter, 19 ds Dé Jong: Holykapel. 10.30 dhr. Van Zetten. Holyziekenhuis: 9 ds. Aalberaberg. Ger. K«rk. Oosterkerk, 10 ds. Tlemersma, 17 drs. Kouwenhovén; Emmauskerk, 9 ds Krol 1030 ds. Aalbersberg, 17 ds. Lever; PniïlkerR, 9 en 10. 30 ds. Lever, 17 ds. Tlemersma: Maranathakerk, 10 en 17 ds. Krol; Hoiykapel 9 drs. Kouwenhoven. 17 ds Vischer. GCr. OCm. Kerk Westoieuwland 10 en 17 ds. Hulsman, Chr. Ger. Keric. Kerk Emmastraat 116, 10 ds Drenth, 17 ds. Ouwer- kerk; Ds. de Cockschcol, Ph, de Goedestr. 162. 9 ds. Ouwerkerk, 17 ds. Drenth. Chr. GeL Gem. Dijksleeg 6, 10 en 37 dhr. NIJhof. Rem Ger. Gem. Hoflaan, 1030 ds. Meihulzen. Leger des HeU» Baanstraat, 10 en 19,30 sa menkomsten. ROZENBURG Her». Gem. Immanuel kerk 9 45 ds. C. A. Eveleln, 1830 ds. Quart el. Westerkeric 9,46 ds. v. lepe ren, Aula ulo 9.45 Jonserendienst. Gerei. Kerk 930 en 1830 ds. J. Plantinga. Geref. Kerk (vrljjem.). 9.45 Leesdiênst, 16.15 ds. A. Veefkind, HOEK VAN HOLLAND: Her». Ge». 10 ds Van Leusden, 7 ds Kalkman, Geref 10 en 5 u ds RullmAtun. Herv. Evasg. 130 ds VroegindewelJ. MAASLAND: Herr.'oem. 10 en 3 ds Keijzer. Geref. 10 en 230 ds Potjer. van Hengst uit de Quiutstraat uitgegleden over een aardappelschil. De jongen kreeg bij zijn* val een schedelbasisfractuur. Hjj is in het Dy kzigtziekenhuis opge nomen. i r VLAARDINGEN Geboren; Johannes zv J'M Vermeule «n B Whitney, P.KDrossaar- straat 155; Erwtn zv S Verheij en M van Rijn, Dr. W. Beckmansingel 329; Matthilda dv Hejkes en K M Buitendijk, Magnolia- straat 2,1c: Willem Jan zv C Arsenka en A Lanenga Vossiusstraat 314 Ovcrlenden: Machiel Becker, 72 ochtg van M. Stolk, Maassluis; Gehuwd: Johannnes Jansen, 22 en Wilhelmina Maria van RIJ, J0: Nlcolaas van Vliet 24 en Adrians van der Pllgt 23; Cornells Johannes Hollaar 23*en Anna Dirkje Stlgter 30 TESTO OP WEG NAAR VOLWASSENHEID (Van een medewerker) VLAARDINGEN Ondanks haar kortstondig bestaan la de christelijke gymnastiekvereniging TESTO hard op weg volwassen ie worden. In de nieuwe gymnastiekzaal aan de Geert Groo^elaan is zij met enkele nlenwe groepen gestart. De zaai betekent voor TESTO de enige mogelijkheid om de start van anderhalf jaar geleden nu volledig te voltooien. De tweede start is niet zonder moei te en moeilijkheden verlopen. „Het besluit van het gemeentebestuur om de huur van de turnzalen met maar liefst driehonderd procent te verhogen heeft ons heel wat zorgen gebaard", zei de heer L. P. Verschoor voorzitter van TESTO. „We stonden lange tijd in du- bio of we de ons ter beschikking gestel de uren wel konden aannemen. Geluk kig is er via de KNCGV wat extra geld gekomen en kónden we de «tap wa^en". De heer Verschoor Is zeer enthousiast over de start in de -Geert Grootelaan. Als gymnastiekvereniging kon TESCO daar ais eerste van start gaan. De nieuw opge richte groepen lijden nog niet' aan over bezetting, daarom is men blij met ieder nieuw lid dat zich meldt. De heer H. van "der'Wal, hoofdleider, ziet de toekomst al evenmin somber in. „De ene keer dat wij in de nieuwe zaal hebben gedraaid heeft ons al weer zes nieuwe leden opgebracht", vertelde hij. „De uren dat wij in de zaal aan het werk waren hebben* wil onze vereni- gingsvlag aan het wandrek gehangen. Meerdere mensen die langs liepen en ons bezig zagen belden even aan en vroegen 0113 naar de lestijden van de groepen. Velen toonden zich enthousiast dat zij nu ook dicht bij kunnen turnen", aldus de heer van der WaL De heer van der Wal blijkt een leider die zijn enthousiasme aan zijn leerlingen kan overbrengen. Wordt de vraag gesteld hoe de verhouding is met de andere gym nastiekverenigingen, zegt hij „Wij kun nen goed met elkaar opschieten en wil len tegenover anderen besli3t met de naijverige concurrent zijn". De heer Van der Wal legt uit, dat gymnastiek niet uitsluitend turenen bete kent. Hiermee doelt bij op het turnen dat men op de televisie ziet „Dat is het keurwerk dat slechts een enkeling kan bereiken. Wanneer het woord „gym nastiek" wordt gebruikt moet men niet alleen denken aan moeilijke dingen, maar ook aan het ontspannen bezig zijn met anderen, die hetzelfde doel nastre ven hun lichamelijke en geestelijke con- ditie op peil te houden of te brengen". Het lijkt er op dat Testo ook met haar afdellhgen voor conditietraining een goe de gooi heeft gedaan. Zowel bij de da mes als bij de heren wat er bij de eerste les een zeer hoopgevende toeloop. Testo kan zicb reeds beroemen op niet minder dan dertien afdelingen. Op dinsdag en donderdag zijn de leden vanaf haif vijf tot tien uur 's avonds berig in de zaal aan de Geert Grootelaan. In de gymnastiekzaal aan de Claudius Civilislaan trainen zij op maandag van vijf tot zes uur en op vrijdag van half vijf tot zes uur. Zowel het bestuur als de technische leiding zijn bereid al het mogelijke te doen om de enige christelijke gymnas tiekvereniging in Vlaardingen tot bloei te brengen. voor het werk van de BB grote waard». ring bestaat vooral met het oog 0d d» civiele verdediging". Mr. Heusdens wenste het nieuwe hoofd van de BB, de heer L. van Marion, succS toe in zijn functie. Hu hoopte dat met de heer Van Manon op dezelfde pretfe wijze zou worden samengewerkt als ia»t zfln enige tijd geleden gepensioneerde voorganger de heer Nouwens. Vervolgens reikte de burgemeester de onderscheidingen uit aan. mejuffrouw k_ Bot, mej. K. Bot, mej. P. Brock, R, van Hensbergen, D. van Keulen, mevr. C. C de Kruüf-Vink, mevr. J. Oosterlec-van der Sluis, mevr. J. Over dc Linden, M. p van Poppet, L. Stam en B. II, Verstéer De heer P. J. van Hoogdalem was door* ziekte verhinderd, zjjn moeder nam de onderscheiding in ontvangst. Na de plechtigheid hebben de B3-ers een gezellige avond gehad met het gezel schap Coos van de Velde dat de shom .T Zit weer sner" bracht (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag vierde de heer E. P. Poelman zijn vijfentwintigja- rig jubileum bij de Machinefabriek A Fontijne. De heer Poelman is calculator bil de firma. De heer J. J. Fontijne sprak da jubilaris namens de directie toe. Hij overhandigde hem het gouden insigne van het bedrijf en de traditionele en velop met inhoud. Namens de maatschappij voor nijver, heid en handel bood ir. C. C. Losecaat Vermeer de legpenning en de oorkonde van de maatschappij aan. De jubilaris werd verder toegesproken door collega's en vertegenwoordigers van bedrijfs. bureau, jubileumfonas en de personeels- vereniging. De sprekers lieten hun woor den vergezeld gaan van cadeau's. i DEZER DAGEN was ik in De Doe len. Ja, ik ben er al meer geweest, maar nog niet in dit stadium van afwerking. De inrichting van dit in- drukwekkende gebouw nadert haar voltooiing. Er wordt hard gewerkt en al maar meer duidelijke en on-j duidelijke zaken< worden binnenge dragen. "'Waar het blijft weet - ik'i niet, maar het-komt* er biet1 weer* uit. Zo groot is het in De Doelen, dat je er kan verdwalen. Even maar, natuurlijk, want het complex is vierkant en je komt wel weer' terecht bij een buitenzijde. Indrukwekkend is wel het woord voor dit muziek- en congrespaleis.1 Een andere term zou ik niet weten. U zult het moeten beamen als u er straks komt. Dan spreekt u ook over de hal en de marmeren trap pen, over de kristallen luchters, de verrassende aanblik bij het betre den van grote en kleine zaal, over de tapijten (duizenden vierkante meters). Alleen al om die kostbare zaken zal het gebouw een be- zienswaardigheid worden van de eerste grootte. Maar Iaat ik niet in details ver vallen. Voordat het 18 mei i3, de dag van de opening, zal in deze krant nog genoeg aandacht worden besteed aan dit bijzonder veelom vattende* geheel. Waarschijnlijk zul len we er niet over uitgeschreven raken. Maar het is dan ook de moei te waard. En al die woorden en beelden hebben de bedoeling om de bevolking van dit geibied op te war men voor een bezoek aan De Doe len. Maar dan moet u wachten tot na de 18e. Straks is iedereen welkom in De Doelen, het gebouw zonder drempels (ja. dat kunt u letterlijk opvatten!) Nu niet Toegang is zelfs streng verboden als u er geen afspraak hebt. Ik liet tóe vertellen dat de portiers die er nu al eni ge tijd zijn al heel wat nieuwsgierigen de deur hebben ge wezen. Mensen (soms met came ra's), die alvast een kijkje kwamen nemen. Dat kan niet want er wordt gewerkt. De leiding van De Doèlen wil straks een gaaf geheel presenteren aan de bevolking, die het haar ge- bouw mag noemen. Voor dit stand punt heb ik veel begrip. Ook voor de nieuwsgierigheid van de illegale bezoekers. Maar het kan nu een maal niet. Men zal even geduld moeten hebben. Nog maar iets meer dan een maand. En voor die tijd wens lk alle werkers in De Doelen veel sterkte. Want er moet, dat heb ik wel gezien, nog enorm veel gebeuren. „De laatste hand" is in dit geval wel een zeer forse! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De TBC-vemUging „Zofl- negloren" zou vrijdagavond in het geaouw Irene een toneelavond geven. Wegens st il rek: aan belangsteUtng had men verieeea week deze avond afgelast. Men had echter verzuimd daarvan door middel van de krant mededeling te doen. Vele mensen hebben gisteravond koude en regen getrotseerd om deze Zonnegloren- avond te bezoeken Ongetwijfeld had men zich enkele gezelllgee uurtjes In de bekende famlHe-achllge sfeer van deze vereniging en een goed toneelstuk van de C.N.VvBoys uit Ferms voorgesteld. Het was dan ook een pijnlijke zaak, dat men weer teleurgesteld naar huls kon gaan. SCHIEDAM De ln het laatste Oecume nisch Bulletin aangekondigde broodmaaltijd wordt om zaaltechnlsche redenen niet ge houden op zaterdag 23 april, maar op zater- dag 7 mei ln de zaal onder dee opstandigs- kerk. Aanvang om 17.30 uur. De opgave t« deelname moet vóór 4 mei worden Inge»®*ar den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2