A. Maarleveld loste eerste schot Wilhelmina organiseert voorjaarswedstrijd Raketstunt Horvathweg geen denderend succes AGENDA Voorstel hogere subsidie Dierenbescherming DE Ml J BEALE STREET JAZZBAND Herijk maten en gewichten in Weeshuis iVlaardinger dood in bos gevonden Kring Westland heeft een hechte band Halten WSM-bussen Maasland verplaatst Bijna 5000 gulden voor jeugdhuis Gereikerkeraad gaat weer voetballen Voor verzorging zwerfdieren Van Boehove opende service-station c Bromfietser gewond bij autobotsing Hoekse Boys klopten KMD met 2-1 Baldadigheid jeugd neemt toe tijdens Paasvakantie Eerste klas blijft voor TOG behouden Kinderen vermaakten zich met programma Wonderland express Jager verlost eend uit zijn lijden Kansen Juliana na overwinningen hoger Regen spelbreker bij de voetbalclubs Vrouw (42) betrapt bij winkeldiefstal Wagens bij botsing zwaar beschadigd anrnp' mBmm^ÈÊSÊm ml nR ROTTERDAMMER MAANDAG 18 APRIL 19Ö6 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag middag zijn de traditionele voor jaarwedstrijden van de sdhietkring Westland geopend, In deze oudste sohietkring van het land worden ieder jaar voor- en najaarswed strijden gehouden. Ditmaal organi seerde de Vlaardingse Schietver eniging „Wilhelmina" het tour- nooi. Startschot Cadeaus SCHIEDAM |...e» morgen "D dagelijks VLAARDINGEN I "Aw aMl Dinsdag 19 april 8 uur n.m. Harmonie zaai „JAZZ GEBEURT NU" Bollen se niet meer? i .„V ,w- ■r Pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN Burgemeester en .«thouders maken iedereen die gebruik "*aatt van maten, gewichten en meet werktuigen erop attent, dat er in het 'weeshuis voor de herijk van deze instru menten zitting zal worden gehouden. De 'dienst van het IJkwezen zal de betrokke nen zoveel mogelijk bericht sturen op 'welk tijdstip zi) moeten komen, maar er Wdt op gewezen dat ook al krijgt men *efl oproep de herijkpïicht blijft 1 Er zit aan het herijken meer vast dan 'men zou denken. De maten en gewichten b(e aangeboden worden voor herijk moe- tón schoon, droog en roestvrij zijn. IJze ren maten dienen van binnen en van buiten geverfd te zijn. Koperen gewich ten moeten zijn afgewassen en ook de «aten moeten schoon zijn. De ijzeren ge wichten mogen niet gepotlood zijn, maar moeten na roestvrij gemaakt te zijn wor den ingewreven met gekookte lijnolie. De maten en gewichten moeten voor 1 oktober van dit jaar zijn gestempeld met oen letter b in fantasievorm. De met een jjk»uringsmerk gestempelde maten mo eren" niet in winkels en andere verkoop plaatsen worden gebruikt. uiteraard moet voor het keuren en Justeren van de gewichten worden be- ïtaaid „ten bate van 's rijks schatkist" toals de officiële mededeling vermeldt. De zittingen worden gehouden op 20 -april van 9 30-12 uur en ^*an 13-17 uur. Op 21. 22. 25. 26, 27 en Zi- april van 9-12 =ën van 13-17 uur en op 29 april van 9-12 tn 13-16,30 uür. Voor diegenen die verhin derd zijn de zittingen in het Weeshuis te ■bezöeken bestaat de mogelijkheid om de Wring te laten verrichten op het IJk- kantoor in Rotterdam, "s-Gravendijkwal ï66 elke maandag van 8.30-12 uur en van |3'30-16.30 uur, UTRECHT Enkele wandelaars heb ben zondagmiddag in een bos in rjUersum een dode man aangetroffen. Bij isaderzoek bleek het de 65-jarige C. Ver- rboom uit Vlaardmgen te zijn. Een ter daaise ontboden geneesheer verklaarde jat de man waarschijnlijk is overleden -'san een hartaanval. 5 De heer Verboon logeerde met zijn 'gezji in het kampeercentrum Ginkeldum bij Leersum. Hij was 's morgens gaan Wndeien. In het vakantiecentrum wer den reeds voorbereidingen getroffen voor Sen. opsporingsactie omdat hij na enkele -aren nog niet was teruggekeerd. In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter van de kring de heer T. van der Caaij eraan dat tweeënveertig jaar geleden het ook Wilhelmina is geweest die de stoot tot de oprichting heeft gegeven. Sinds die tijd is er een hechte band gegroeid tussen de schietvereni gingen in het Westland. Twee maal per jaar, de oorlogsjaren uitgezonderd, heeft men al die tijd wedstrijden geor ganiseerd. De heer Van de Caaij hoop te dat ook in de toekomst deze prettige en sportieve band bewaard zou blijven. De voorzitter vond het verheugend dat de schietsport de laatste tijd ook bij jongeren weer meer in de belangstel ling komt te staan. Niet in het minst is dat te danken aan de propaganda die de Koninklijke Vereniging van Neder landse Scherpschutters voert. De heer Van der Caaij hoopte voot de komöide weken op een sportieve wedstrijd. De voorzitter van Wilhelmina, de heer A. Buis haakte op deze woorden in. Hij was blij dat Wilhelmina deze wedstrij den mocht organiseren. De heer Buis (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wethouder mr. F. van ■Boehove opende saterdagmorgen om elf Nor aan de Horvathweg het dubbelzijdi ge servicestation Total. Hij zei te spre ken in plaats van wethouder W. van Schooneveld, die, nog herstellend van teen ziekte, verhinderd was. In een geestige toespraak herinnerde Me wethouder er terloops aan, dat er een wekere relatie bestond tussen dit servi- Scestation van Total en de nieuwe Spor thal. Beide onderwerpen kwamen name lijk ter sprake in dezelfde raadsvergade ring. De wethouder, die zich als een yerstokt voetganger kwalificeerde, maar daarbij het begrip huldigde van leven yen laten leven", bleek toch oolc veel .■waardering te hebben voor de heden daagse gemotoriseerde weggebruiker. De laats van vestiging van dit servicesta- lon noemde de heer Van Bockhove Jiniek. Tevens meende hij, dat Total in persoon van de heer Van Dorp, die Jnet zijn zonen dit servicestation gaat exploiteren, de juists man had aangetrok ken. I De wethouder deelde mee, dat het set- jweestation aan de zuidzijde een overk .ping met drie luifels krijgt in dezelfde ijl als het nieuwe station van de Neder- indse Spoorwegen. Het servicestation kan de noordzijde van de Horvathweg jiral tevens als onderkomen dienen van het personeel. Total gaat hier ter plaatse een efficiënte servioe aan de gemoto riseerde weggebruikers geven. Met een ■Franse woordspeling op de naam van de maatschappij noemde de wethouder het dan ook „in service Total", waarna hij net servicestation voor geopend verklaar de. Ook de adjunct-directeur van Total-Ne- derland, de heer H. de Boer, voerde het iWoord. Hij overhandigde namens zijn maatschappij duizend gulden aan de wet houder, te besteden voor een sociaal-cul- was, bestond er toch veèl voor de gebeurtenissen. Een groot aai automobilisten maakte reeds gebruik het nieuwe service-station. Ter geleg tureel doel. De heer VanDorp schonk tweehonderdvijfttg gulden. Hoewel het kil, druilerig regenweer belangstellini aanta van het nieuwe service-station. Tér gelegen heid van de openingsplechtigheid ontzin- gen ze aardige souvenirs. Het populaire tamboers- en pij perskorps Ahoy luisterde de feestelijke opening muzikaal op en showde met mar tiaal vertoont voor net publiek. Het hoog tepunt van het evenement had de lance ring van een raket moeten zijn, die een hoogte van zevenhonderd meter moest bereiken. Waarschijnlijk door de weersomstan digheden, die niet bepaald meezaten, kwam deze stunt niet geheel tot zijn recht. De raket explodeerde op enkele bonderden meters in de lucht, waar door de tekst met de naam van de maatschappij zichbaar werd op een soort parachute, die langiaam naar he nedes zweefde en bleef hangen aan de kale takken van een boom. die juist boven het dak van de St. Maria-school aan de Dr. Z&raenhoffstraat uitstaken. Na afloop was er een drukbezochte en geanimeerde receptie in hotel-restaurant Rijnmond. s I Umtt i Irene: Aquarium- en Terr. ver. jAqua-Fauna, contactavond, 20. 'f Magnalia Dei Kerk: Ned. Chr. vrou wenbond, Nieuwland, ledenvergadering, Musts Sacrum: Dr. Noletstichting, feest avond, 20. (Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 29. Uitsluitend redactiezaken, tel 263594 (bg.g. 010 - 115588 of 01898 - f Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamcn- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen; Agentschap (zie bo tes) dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; Alarm brandweer 269123; Iklarm G G. en G.D. 269280. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- isastraat 58a, tel 268364. i i VLAARDINGEN Groene Kruisge- rhonw, Goudsesingel 81a: Cursus moe- fdersehapszorg en kinderhygiéne, 34.30. jfwresnan 41: Ledenvergadering Het Groene Kruis/Het Oranje-Groene Kruis, '2015. RJv. Verenigingsgebouw, Mark- graaflaan: P. V. A. de Jong. ledenverga dering, 20. Harmonie: Hippo Campus, «Jazz gebeurt nu" door Michel De Ruy te- m.m.v. de „Beale Street Jazzband", Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin- ï*u, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 ■I E-g. 010 - 155888). Uitsluitend voor re- cactaezaken 9493 (b.g g. 6619). L, Klachten bezorging Vlaardingen; H. H. -Vêrhev, Wagnerstraat 24b, tel 3345, mandag t/m vrijdag 18 - 1930, zaterdag ^30 i9,oo uur. .Vlaardingen; Brand 4444; G.GD. 2541, mm wilde de schutters nog eens wijzen op de extra prijs die beschikbaar was ivoor de beste schutter van het tournooi. Hierna verzocht hij het oudste lid en tevens lid van verdienste de heer A. Maarleveld het eerste schot te lossen en daarmee de wedstrijden te openen. Zonder al te veel moeite gaf de heer Maarleveld een welgericht schot af daarmee de kwaliteit van de vereni ging bewijzend. Wat die kwaliteit be treft spreekt Wilhelmina een woordje mee in het land. Binnenkort 2iin de wereldkampioen schappen m Wiesbaden en daarvoor zijn de selectiewedstrijden al begon nen. Op de matchclub van de KVvNS trainen schutters uit heel Nederland om uit te maken wie er op de verschil lende wapens op de kampioenschappen uitkomen. Ook van Wilhelmina doen drie man aan deze selectie mee. De heer M. van der Caaij is na de verschillende selecties nog steeds in de running voor het pistoolschieten en hij maakt een heel goede kans om als een van de beste schutters te worden uitge zonden. De heren L. Maat en R. C. Bruijn doen hun best in het team voor de „petite carabine" te komen. De komende veertien dagen is echter iedereen betrokken bij de Westland- landstrijd. Elke avond wordt in het ge bouw aan de Emmastraat geschoten door elf verenigingen van Roekan je tot Noot. dorp toe. De plannen voor een buitenbaan zijn nog niet helemaal rond, maar Wilhelnii na hoopt dat dat niet at te lang meer zal duren. Ais die baan er is kan er veel meer worden gedaan. Men is nu gebon den aan de beperkingen die een binnen baan heeft. Er Is echter alle hoop dat de plannen werkelijkheid worden. (Van een onzer verslaggevers) (SCHIEDAM Zondag kwam op de kruising Gustoweg-Nieuwe Mathenes- serstraat de personenauto, bestuurd door de 52-jarige A. W. D„ chauffeur uit Rot terdaxn, in botsing met een bromfiets, die uit de tegenovergestelde richting kwam, bestuurd door de zestienjarige H. B. uit Schiedam. Deze kwam te vallen en moest met een hersenschudding en schaafwonden aan handen en gelaat naar het Gemeentezie kenhuis worden gebracht. Doordat hij plotseling de rijbaan in Burgemeester KnapperÜaan overstak, werd zaterdag de zevenjarige Martin En gels uit de Julianalaan geschept door een personenauto, bestuurd door de 65-jange A. v. d, W. uit Den Haag. Het kind werd met een buil op zijn voorhoofd voor onderzoek naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. HS heer A. Maarleveld lost het eerste schot. Naast hem, v.r.n.l. de heren A. Buis en f. van der Caaij. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND In een niet bijzonder aantrekkelijke wedstrijd heeft Hoekse Boys zaterdag kans gezien het Waterïngse KMD een 21 nederlaag toe te brengen. De scheidsrechter zorgde baarbij voor enkele incidentjes die overi gens niets met de goede leiding te ma ken hadden. De arbiter kreeg namelijk in de tweede helft verschillende keren last van een geblesseerde enkel en moest tot twee staken. Voor het overige verliep de Wesüandse „derby" in een nogal gezapig tempo met de Hoekse spelers ais duidelijke sterksten. Toch werd dat Hoekse over wicht niet naar waarde beloond en dat was in hoofdzaak te danken aan de ste vig ingrijpende KMB-defensie, die de Hoekse aanvallen keer op keer wist te onderbreken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGENEen deel van de schooljeugd weet waarschijnlijk geen raad met de vrije tijd van de Paasva kantie. De baldadigheid in de weken rond Fasen is aanmerkelijk groter dan normaal aldus inspecteur L. van Slooten van de Vlaardingse politie. Dat deze baldadigheid niet altijd van onschuldige aard is bleek vrijdagmorgen uit de brand, ontstaan in een container op het terrein van de firma Schut aan de Eerste Industriestraat. Het brandje werd vermoedelijk door een aantal jongens aangestoken. De con tainer brandde geheel uit en het hek werk rond het terrein liep schade op. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te blussen. Eveneens aan de spelende jeugd is het te wijten dat er achttein ruiten gebroken zijn van de Dr. Bavinckschool aan de Burgemeester Pruissingel. (Van onze correspondent) MAASLAND In verband met de reconstructie van het kruispunt van rijksweg 20 onder de gemeente Maasland, zijn de halten van de WSM-busisen verplaatst. Voor dit doel is een tijdelijk emplacement bij de veiling ingericht, waar de bussen in de richtin gen, Maassluis, Delft en Den Haag nu hun halten hebben, Delft en Den Haag nu ting Rotterdam is voorlopig nog bij het wachthuisje op rijksweg 20. Deze halte is nu alleen te bereiken via de tunnel m de Zuidbuurtseweg. Daai ter plaatse is de rijksweg nu geheel af gesloten en verboden voor voetgangers. Binnenkort zal ook deze halte worden verplaatst, zodat straks alle bussen op een plaats samen komen. De toe- gangstrap aan de noordzijde is inmiddels verwijderd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugdhuisbazar die drie dagen lang in de Emauskerk is gehouden heeft bijna vijfduizend gulden opgebracht. Zaterdagavond na sluiting van alle stands kon men de stand opma ken. Het rad van avontuur bleek het leeuwendeel van dit bedrag bij elkaar te hebben gebracht Relatief gezien kwamen de drie jongste medewerkstertjes met de grabbel ton het beste uit de bus namelijk met 144. De Stichting Gereformeerd Jeugd huis kan met dit geld in elk geval haar plannen weer iets sneller concretiseren. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Tafeltenniselub TOG is er in geslaagd met 6-4 te winnen van het Berkelse TOG. Daardoor is de plaats die TOG uit Maassluis in de eerste klas innam veilig gesteld. Hans Nicolai begon goed door beide punten in de wacht te slepen. Zijn opvolgers Piet Pleysier en Piet Kardol verloren. Het was tenslotte Piet Kardol die door met 13-12 van Van der Linde te winnen de beslissing bracht. In de nieuwe competitie komt TOG nu weer, als enige Maassluise club, in de eerste klas tut. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Ongeveer tweehon derd kinderen van de leden van de buurtvereniging .Beatrix" hebben zich zaterdagmiddag In de Stadsgehoorzaal uitstekend weten te vermaken. Onder het motto „Wonderland express" werd een aantrekkelijk programma gebracht, speciaal op de jeugdige kijkers af gestemd. Walt Disney's Poppentheater met nieu we avonturen van Doland Duck en ande ren viel bij de jongeren reusachtig in de smaak. Goochelen wil er bij da jeugd altijd wel in en zo ook tijdens dit feest programma, dat eigenlijk nog werd ge bracht in het kader van de festiviteiten in verband met het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg. Doldwaze clownerieën werden na de pauze vertoond door Sale Renz, de clown van circus Renz. Verder stond er snelte- kenen voor en met de jeugd op hen programma en werd er gezongen in de zaal. Het bestuur van de vereniging kon na afloop tevreden zijn want de kinderen hadden het best naar hun zin, zoals trou wens altijd bij evenementen, georga niseerd doorReatrix". (Van een medewerker) SCHIEDAM De kerkeraad en de jeugd van de Gereformeerde Kerk gaan binnenkort elkaar weer op het voetbal veld bekampen, met als doel de kas van het jeugdwerk te versterken. Op zater dag 23 oktober 1965 gebeurde dit voor de eerste maal waarbij de jeugdpredikant ds. P. R. Everaars de aftrap verrichtte en ds. J. Couvee aanvoerder was van het kerkeraadteam. Het succes was geweldig, ondanks de slechte weersomstandighe den. Er werd gecollecteerd met kerkcol- lectezakjes, diverse bijdragen werden geschonken en een mooi bedrag rolde in de kas van het jeugdwerk van de vereniging De Lichtboei. De uitslag was 66 en strafschoppen beslisten dat de jeugd had gewonnen. De „oudjes" willen nu op zaterdag 30 april revanche nemen. Het ligt in de bedoeling vooraf een pupillenwedstrijd tussen HBSS en PPSC te houden. Om half elf zal de wedstrijd tussen de kerke raad en de jeugd beginnen. Er komen ook tumdemonstraties en tijdens de pau ze muziek aan te pas. De elftallen zullen eerst op de wedstrijddag worden bekend gemaakt, omdat men dit als een verras sing wil zien. Wel is bekend dat ds. J. Couvee uit zijn nieuwe standplaats Voor burg komt om ook dit keer weer van de partij te zijn. Enkele gastspelers zullen het elftal van de kerkeraad versterken. Het jeugdteam bereidt zich serieus op de krachtmeting voor en men hoopt volgen de week zaterdag weer enkele honder den supporters langs de lijnen van het HBSS-terrein op Harga te zien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In verband met de fi nanciële problemen van de Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Schiedam, stellen B. en W. de raad voor de vereniging een subsidie te verlenen van achtduizend gulden per jaar voor het verzorgen van zwerfdieren. Met dit bedrag zal het voor de vereniging weer mogelijk zijn haar dierentehuis aan de St. Anna Zusterstraat verder te exploite ren. Tot op heden ontving de vereniging een subsidie van 1100 per jaar. De laatste jaren bracht de politie de door haar op straat aangetroffen die ren (loslopende honden en katten) naar het dierentehuis, waar ze werden opgenomen, verzorgd en voorzover mo gelijk weer ondergebracht bij nieuwe meesters. Lukte dit niet, dan werden de dieren afgemaakt. De inwerkingtreding van het Honden- en Kattenbeslult van 9 oktober 1964 bracht voor de vereniging een niet ge ringe verzwaring van lasten met zich mee. Opgevangen zwerfhonden en -kat' ten moeten namelijk op grond van ge noemd besluit worden ingeënt tegen honde- en katteziekte en drie weken in bewaring wonden gehouden alvorens ze mogen worden afgeleverd. De kosten van de inentingen bedragen thans volgens voorschrift van de Maatschappij voor Diergeneeskunde voor honden ƒ12,50 en voor katten ƒ7,50 per inenting. Voor het pijnloos afmaken zijn de kosten respectievelijk 8,50 en 6,50 per injectie. Gevoegd bij het feit, dat het salaris van de beheerder van het dierentehuis in de loop der jaren aan de algemene loonontwikkeling moest worden aange past, kwam de vereniging voor zodani ge financiële problemen te staan, dat ze tot sluiting van het dierentehuis moest overgaan. Ten einde de vereni ging gelegenheid te bieden haar werk weer voort te zetten stellen ÏS. en W. voor de vereniging een ruimere finan ciële steun te geven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmiddag heeft een van de in Schiedam geregistreerde jagers een mannetjeseend, die op de Stad houderslaan door een auto was overre den, met een enkel geweerschot uit zijn lijden verlost. Het dier was ulotseling de weg over gestoken. zodatde automobilist geen kans zag de eend te ontwijken. De inmid dels gealarmeerde politie stelde zich on- middelijk in verbinding met een jager, die een einde maakte aan het leven van de eend. VETTE KALVERENMARKT BAJRNEVELD Aanvoer 563, handel vlot. Prijzen: 8« kwal. 3—3,30, kwal. 2,86-3,». 3e kwal. 2.60-0,7®. HOEK VAN HOLLAND Het clubhuis van de padvinders aan de Prins Bendrikweg staat al geruime tijd bloot aan grotere en kleinere* vernielingen. Enkele weken geleden heelt de politie enige jongens betrapt. Hun ouders hebben de aangebrachte schade ver goed, maar de vernielingen gaan nog steeds door. Vermoedelijk gaat de politie nu tot andere maatregelen over. 0 Maassluis De ledenvergadering die de afdeling Maassluis van de Staatkundig Gereformeerde Partij woensdag zou houden wordt door omstandigheden één dag ver- SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana heeft in de afgelopen week overdui delijk bewezen een serieuze gegadigde voor het kampioenschap in de overgangsklasse te zijn. Dank zij twee schitterende overwinnin gen op achtereenvolgens het sterke Delta en mede-gegadigde Blokkeer/DES 2, zijn de Schiedammers nog slechts bereikbaar voor het Dordtse Orawi 2 en het genoemde Blok keer/DES 2. Deze twee teams hebben overi gens nog slechts twee wedstrijden te spelen, zodat de kansen op beslissingswedstrijden bijzonder groot zijn. Tegen Delta moesten de Schiedammers slechts in de tweede set een veer laten (915). maar in de overige waren zij met 159. 1510 en IS—6 duidelijk de meerde ren. Vooral Cees de Muunlk en Aad Bremer speelden een sublieme wedstrijd. Te Den Haag in de wedstrijd tegen Blok keer/DES 2 heeft Juliana nogmaals duidelijk gedemonstreerd, dat de conditie en het mo reel momenteel opperbest zijn. Beide ploe gen speelden weliswaar onder grote druk maar bij de Schiedammers kwam dit in hun spel nauwelijks tot uitdrukking, integendeel zij hebben de Hagenaars in slechts 38 minu ten een gedecideerde 3—6 nederlaag toege bracht. Het damesteam zorgde eveneens voor een verdienstelijk resultaat doorhet hopjjge- vxoegd. De vergadering wordt nu morgen avond (dinsdag) gehouden in de zaal van de Chr. Geref. kerk. Aanvang 20.90 uur. MAASSLUIS Tien judoka's van de Antwerpse Judoschool Jjrgo komen zaterdag naar Maassluis voor1 een ontmoeting met de judoka's van Sportschool Henneveld. Er was reeds eerder een ontmoeting Antwer pen-Maassluis. waarbij laatstgenoemden het onderspit moesten delven met 6-6. Na de wedstrijd van zaterdag is er een gezamen lijke training. De ontmoeting wordt besloten met een diner. MAASSLUIS De hoofdagent van ge meentepolitie J. J. van der Heiden slaagde te Delft voor het eind-getuigschrift primaire cursus Autotechniek van de Politietechnische Dienst der Rijkspolitie. VLAARDINGEN De leden van de post duivenvereniging De Luchtbode worden woensdag 20 april nogmaals ln de gelegen heid gesteld de duiven af te richten. Er sal gevlogen worden vanuit Zwijndrecht. De dui ven moeten dinsdagavond om 7 uur worden ingekorfd. Zaterdag 23 april zal de eerste wedvlucht worden gehouden, vanuit Roosen daal, een afstand van 42 km. Inkorven vrij dag 20 uur, klokken aanslaan om 3 uur. (Van een medewerker) SCHIEDAM - Het heeft de voetbal lers zaterdag -weer niet meegezeten, want •laatste Shell een gelijkspel af te dwingen. en de tweede set waren met rasp. 15—5 en 15—6 voor het enthousiast en m hoog tempo spelende Juliana maar in Ce iwee resterende sets gaf de grotere routine van de Vlaardingse dames de doorslag: 6—35,12—15. Jongens-A speelde tegen Lekkerlcerk-A ge lijk. De Betstanden waren: 16-43, 4—15. 15—10 en 16—45. Meisjes-A kwam ook al tot een puntenver deling tegen AMVJ/RLVC-a maar belde ploegen speelden onder protest omdat het net op bevel van de scheidsrechter veel te laag was gehangen VLAARDINGEN Een 42-jarige vrouw werd zaterdagmiddag in een win kel aan de Van Hogendorplaan betrapt bij het wegnemen van artikelen. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt, VÏSSHRUBERICHT VLAARDINGEN. VLAARDINGEN, 16 april De trailer VL 106. die jongstleden vrijdag met een mooie ladmg haring aan de afslag kwam, profiteer de van een zeer wiOige markt. Hierdoor werd eer® voor deze tijd van het jaar bijzone der gunstige besomming verkregen, welks ruim 47 600 bedroeg. Vanmorgen kwam ds Middel Jan, VL 810, sebtoper C. V/d. Zwam, met een lading natoert en via aan de afslag. VLAARDINGEN Op het kruispunt Parallelweg-Diepenbrockstraat verleende zaterdagmorgen de 47-jarige chauffeur C. P. de R. uit Schiedam met zijn vracht auto geen voorrang aan de personenauto van de 35-jarige J. de V. De beide auto's werden zwaar beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongeluk ken. r*-rts V - serie optreden van ingeleid onder Het motto door MICH IEL DE RUYTER. Krt. 3,(jeugd.p. 2,verkrijgbaar dinsdag 10-1 en vanaf 7 uur aan de zaal. Is Johan te groot ge worden voor kinder spelletjes en slingeren z'n rolschaatsen nu doelloos rond? Laat ze niet vastroes ten maar verkoop ze per Koerier in deze krant. Zo ziet u het geld ook nog eens rol de vrijdagavond gevallen regen was de >ak dat zowel PPSC. GTB hun competitiewedstrijden niet kon den spelen omdat de velden werden afge keurd. Bijna zou ook NSW-HBSS niet zijn doorgegaan, maar doordat de Nu- mansdorpers zand op de natste plekken van het veld strooiden, kon HBSS toch nog met vele auto's naar Numansdorp trekken. Met 10 wonnen de Schiedam mers en doordat Heerjaasdam een punt tegen Baren drecht verspeelde staan HBSS en Heerjansdam nu weer op de gedeelde eerste en tweede plaats, waar bij HBSS iets betere doelcijfers heeft. Ook de korfballers leden van de slech te weersomstandigheden, want in de klas waarin ODI uitkomt werd geen enkele wedstrijd gespeeld, zodat de situatie nog steeds onduidelijk blijft. m TVEZE rubriek is niet bestemd voor opwekkingen om te geven aan collectes. Maar een uitzonde ring is mogelijk. En die maak ik vandaag voor de SAKOR, de Sa menwerkende Kinderbeschermings- organisaties. Omdat hierin alle instellingen werken, die op dit ge bied bestaan. En omdat het hier niet om een plaatselijke, maar een regionale zaak gaat. Zaterdag 23 april is de dag van die collecte. Collecteleidster mevrouw C. E. v. Hamersveld-Schilt, schrijft er dit van: „Het kinderbeschermingswerk in ons land wordt van overheidswege gesubsidieerd. Dit subsidie kent ech ter grenzen. Grenzen, waarbuiten b.v. vallen: een belangrijk percen tage van de kosten van nieuwbouw of verbouwing, spel- en sportmateri- aal voor een tehuis, een verjaar- dagscadeautje, een beetje extra gezelligheid op feestdagen, een schoolreisje, wat bijzonders tijdens de vakanties, het lidmaatschap van een club of vereniging. Om de 45.000 kinderen, waarvan het me- rendeel de zorg van een vader of moeder moet missen, zo weinig mo gelijk te doen voelen dat zij eigen- j lijk tot een aparte, weinig benij denswaardige groep behoren, moe- ten de grenzen van het subsidie dagelijks vele malen worden overschreden. Maar dat kost geld dat uit particuliere bronnen moet - worden bijgepast. Jaarlijks een be drag van 'meerdere miljoenen gul dens!" Hieruit blijkt dan wel de nood zaak van deze collecte, dacht ik. Wie liever zijn giroboek pakt kan storten op nummer 6400 van het bankiershuis- Mees en Hope, Rotter dam, ten behoeve van het SA- KOR-comité. „Uw gilt komt vooral ten goede", zo staat het in de brief - aan de Mnderbeschermingsinstel- lingen in.Rotterdam en omge- vmg, van welke, godsdienstige ridi- trng ook. Dö'i zijn 50'tehüizen, tien voogdijverenigingen en zeven ver enigingen voor gezinsvoogdij. Uit naam van duizenden kinderen dan ken we u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage". Daar sluit ik me helemaal bij aan. Volledigheidshalve vermeld «tv ook nog de namen der leden van het comité van aanbeveling: me vrouw A. N. Thoxnassen-Li-rd, me-' vrouw prof. mr. dr. J. C, Hudig, kinderrechter; mr. H„ E. van-' Opstal], kinderrechter; mr. E. K. Ch. Schroder, kinderrechter; me vrouw mr. E. A. Stoop, Raad voor de kinderbescherming; mr. J. J. H. v. d. Brug, kantonrechter en het Convent van Kerken, Rotter-"" dam TTEN stad' als Rotterdam heeft nogal wat viaducten. En dat zijn lastige dingen, zo blijkt maar steeds weer. De gemeente wil graag het spoorviaduct door het centrum5' kwijt, de bewoners van Zuid zijn niet bijster blij met het metrovia duct De chauffeur van de trailer op bijgaand plaatje, die met zijn oplegger nieuwe auto's vervoert, zou liever willen dat er nooit een spoorwegviaduct over de Steven Hogendijkstraat had bestaan. Of dat die stalen hindernis maar wat hoger was. "Ra, het staat er toch duidelijk op: hoogte 3.45 meter. Als Je dan met zo'a hoog opgetaste etagewagen komt blijven de gevol gen niet uit De gloednieuwe wa gens konden er echt niet onder- door.„. Een flinke schadepost - „I-V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1