Viermanschap warmde Schiedam op Sporthal Margriet"9 primeur voor Rijnmond Herfkens Trawler aan dek Talana CEMENTFABRIEK ZORGT VOOR LEEFBAARHEID GEM/GSM-project gaat de laatsté fase in Man doodt zijn vrouw Een verwarrend nachtje werd plezierige morgen Anderhalf jaar geëist tegen twee inbrekers mjÊtÉm Object kwam in tien maanden tot stand Auto's door middenberm dode, 3 gewonden Minister Den Uyi bij opening: Drie lichtpieren in gebruik Bedrijf in augustus gereed Drie en half jaar voor poging tot doodslag ROBVR schenkt cement voor zwembad MICHELIN Gaten geboord voor heipalen <<1 I 4* volgzaam kant BANDEN GENTBUiy] m rotterdammer Pagina 5 DONDERDAG 21 APRIL. 1966 ft 'li/oh OXQ ^£OC-iu>f; (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM Tien maanden hebben de Schiedammers nodig ge had om hun Sporthal Margriet, die zaterdag op spectaculaire wij ze wordt geopend, overeind te zet ten. Jarenlang is er gezeurd over allerlei plannen, maar ze waren al lemaal hier te kort en daar te breed. Na een uitgebreide speur tocht door het hele land lieten de heren C. J. M. Bolmers en N. Spit hoven, resp. penningmeester en secretaris van de Söhiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding in 1962 de bom barsten met de pu blieke bekendmaking „Wij hebben een plan dat binnen een jaar ge realiseerd kan worden". Viermanschap (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam Het grote graauoverslag- en silocom plex in de Botlek ia de laatste fase .ingegaan. Gisteren zijn twee van En het lijkt wel dart hoorneer de dag T/X;» van de opening nadert, hoe meer de werk e t*Tle laadpieren voor binnen- Verdiend trots Als SBLO-voorzitter De Jong op de volgende maand te houden jaar vergadering wordt herkozen, wil hij zioh nog twee jaar beschik baar stellen en dan zijn taak aan »en jongere overdragen. De heer De Jong is nu 63. Toen 'hij zes jaar geleden voorzitter werd en in die functie voor het eerst het woord voerde zei (hij: „Als er on der mijn voorzitterschap een sporthal komt, dan ben ik een ge lukkig mens". Hij ikan het nu zijn! DEN HAAG De 62-jarige grondwerker A. K. uit de Van Ra- vensteinstraat ia Den Haag heeft vannacht zijn echtgenote, de 61- jarige P. C. K. van G. gedood. Van morgen heeft de man zich in Kijk duin in zee verdronken. De man was de laatste tijd geestelijk ge stoord, Plaatsing in een inrichting werd overwogen. Vuartschepen in gebruik genomen, de vierde zal over enkele weken volgen. Rond augustus hoopt de directie, dat behalve het overslag gedeelte, dat al enige tijd in bedrijf is, ook de silo's ikuimen worden gevuld. Vermoedelijk zal in het najaar de officiële opening wor den verricht. ROTTERDAM De Nederland se Comedie bracht dinsdagavond in de Rotterdamse schouwburg tie premiere van Oliver Goldsmith's comedie „Een verwarrend nacht je", een stuik dat bijna tweehon derd jaar geleden werd. geboren, doch dat in een wat moderner ver sie onder regie van Ton Lutz op de planken werd gezet. slaaf erop staat er achter met een 35-jarige ervaring in bandenservice UITLIJNEN -.BALANCEREN SPECIALE GARANTIE t i ROTTERDAM t V -§;-i4a (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Vroeger zeiden ze, dat er voor zoTi jongen maar één oplos sing was: het Koloniale leger. Eerlijk, lk zon niet weten hoe deze jongen op de heen moet worden geholpen." - Dit zei een van de raadsvrouwen don derdagmorgen van haar cliënt, de 22-ja rige classificeerder F. J. P. De jongen stond terecht samen met de eveneens 22-jari-ge classificeerder L. S. voor twee inbraken. Ia de avond van 12 januari hadden zij in een café htm kennismaking hernieuwd, die dateerde uit de tijd, dat bij samen in het buis van bewaring za ten, Uit een winkel aan de Voodelweg stalen zij een schaartje, een fles eau de cologne, een spuitües, een pincet en een ooghaarstift. Via een bovenlicht klom men ze daarna een winkel in de Goudse» wagenstraat binnen; buit van veertig rijksdaalders. S was al zeven keer veroordeeld; P. tien keer. Voor de rechtbank was dit aanleiding om voor wat P. betrof een psychiatrisch onderzoek te overwegen. P. voelde (hier echter niets voor. Hij wilde zijn straf uitzitten en daarna een nieuw leven beginnen. Nieuwe Binnenweg 488 Rotterdam De voormalige vértegenwoordiger w mode-artikelen, thans Sporthal- directeur Cor Bomers (34) vertelt: ,Mgenl\jk was het een uitdaging. In het SBLO-bestuur had ikbe hoorlijk kritiek op een pion dot een (V*n een onzer verslaggevers) ROTTERDA MIn de Merwehaven is vanochtend met behulp van een drijven de bok een 126 ton zware trawler aan boord gezet van het gloednieuwe 13.000 ton metende ma. Talana van de Deutsche Afrika Linie ait Hamburg. Het 21% meter lange vaartuig is ge bouwd voor Fenllia Trawlers Ltd. uit Durban, in welke haven het schip met het eigen laadgerel van de Talana weer yan boord gaat. De trawler, Collen-S geheten, is ge bouwd bij de Scheepswerf „Vooruit" in Zaandam, die nog twee van dergelijke yaartuigea in aanbouw heeft. DORDRECHT Een uit de richting Breda komende auto, bestuurd door de 43-jarige heer J. J. Koch, is gister avond om half zeven op de rijksweg 16 bij Dordrecht over de kop geslagen, vermoedelijk tengevolge van een verkeerde inhaalmanoeuvre. De wa gen gleed ondersteboven door de mid denberm heen en kwam op de rijbaan van het uit de richting Rotterdam ko mende verkeer terecht. De 42-jarige heer G. F. J. Bruinhof, uit Ooster beek, reed er met zijn auto boven op. Zjjn auto tolde enkele malen om zijn as en schoot vervolgens op zijn beurt de middenberm door. Hij kwam tegen een aan de kant van de weg staande lantaarnpaal tot stilstand. De heer Bruinhof was op slag dood. De inzittenden van de andere auto be halve de heer Koch zijn 40-jarige echtgenote en een buurvrouw de 29- jarige mevrouw J, J. M. van Eys werden allen min of meer ernstig ge wond. Mevrouw Koch is er het ergste aan toe. De gewonden zijn naar het rJc. ziekenhuis in Dordrecht vervoerd. Op de rijksweg ontstond een stagnatie, die ongeveer een uur duurde. exploitatie-tekort van f 80.000 bleek op te leveren. Het bestuur zei: ,JCcm jij dan maar eens met wat beters." Dat lukte, want binnen twee weken kwam Bolmers met een verroeste En gelse vliegtuighal uit de dumpbandel op de proppen, die bij een aannemer in Gorkum voor 950.000 te koop was. De gemeente Schiedam versterkte hier voor een renteloze lening en kort daar na kon de Stichting Sporthal Schiedam worden opgericht. Een van do eerste besluiten die het Stichtingsbestuur nam was de vomung van een werkcommissle. Het werd een viermanschap, bestaande uit de heren C. J. M. Bolmers, Th. Jansen, L. van der Kraan en N. Spithoven, dat twee jaar lang het Schtedamss verenigings- en be drijfsleven voor de sporthal heeft „c warmd" en daarnaast de ore leiding over de bouw voerde. Stichtingsvoorzitter A. de Jong (63 en hoofd van WiUezn de Zwijger-ulo) zegt: „Be ben niet rooms-lcatholiek, maar u moet Bolmers eigenlijk den als de bouwpastoor van cteze hal". Het viermanschap heeft bepaald niet te vergeefs gewerkt: Allerlei acties onder de bevolking leverden een bedrag van ruim ƒ20.000 op, bij de Nederlandse Sport Federatie kregen de heren een ton los (waarvan de «re helft ais schen king en de andere als renteloze le ning), de KNVB gaf 50.000, ook de helft cadeau en de andere helft als lening, en de gemeente kwam nog eens met een renteloze lenh tc (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dat de toepassing van het aardgas als warmtebron voor uw fabriek verheugende consequenties heeft voor het vermijden van luchtverontreini ging, is een felicitatie waard. Anderhalf miljoen of ruim vijf procent van de tota le investering hebt u besteed aan ontstof- fingsapparatuur. Gij hebt ermee getoond te beseffen dat de zorg voor de leefbaar heid van ons land mede tot de verant woordelijkheid van het bedrijfsleven be hoort. Aldus drs. J. M. den Uyl, minister van economissche zaken, vanmorgen "dij de off2ciele opening van de Cementfabriek Rozenburg in Europoort-Oost, In 1950, aldus de minister, was ons land voor bijna 2/3 van zijn cementbehoefte aange wezen op invoer. De import was toen ongeveer een miljoen ton. Hoewel seder tdien de invoer belangrijk toenam is het aandeel van de nationale produktie in onze cementvoorziening zodanig geste gen, dat in 1965 de verhouding tussen behoeftedekking uit eigen produktie en import het omgekeerde was van die in 1950. Bovendien vertoonde het cementver bruik in ons land sinds 1950 voortdurend een snelle stijging. In 1065 was het ver bruik ongeveer vier en een half miljoen ton of 285 procent van dat in 1950. De bouwproduktie steeg in diezelfde periode tot 265 procent. Het cementgebruik groei de dus sneller dan de bouwproduktie. Dat Is het gevolg van de wijziging in de bouwtechniek. De na+ionale produktie die ln 1950 nog geen 600.000 ton bedroeg steeg tot 3 miljoen ton, su vervijfvoudig de. Het cementverbrulk zal ongetwijfeld verder toenemen. Hier lag een uidaging aan de Nederlandse cementindustrie die niet heeft geaarzeld deze zodanig te aan vaarden, Nadat in 1955 tot 1957 de prijs met ruim 11 procent steeg, daalde de prijs na 1958. Sinds 1964 is de cement- prijs stabiel op een peil dat ongeveer 10 procent boven dat van 1955 ligt. Met de nieuwe fabriek wordt Neder land niet selfverzorgesd voor cement. De ongestoorde voorziening Is mede te dan ken aan de goederen nauwe samenwer king tussen de Nederlandse overhelden de Nederlandse en ook buitenlandse le veranciers. Een jaarlijkse afspraak waar bij voorziening ln de Nederlandse ce mentbehoefte regen een tevoren overeen gekomen prijs onvoorwaardelijk wordt gegarandeerd, werd mogelijk door een element van de afzet&uotering in de bin dingen tussen de Nederlandse, de Bel gische en de Westdaitse cementin- dustrieën en de Nederlandse markt, zoals die zijn neergelegd ln het Noordwij kso cementakkoord. Dit kartel is voorwerp van een aktie van de zijde van de Europese Econo- 1-eniag van 550 000 rvaa de over de brug, waarvan de aflossing pas in 1970 begint. Toen later bleek dat met name het grootbedrijf minder toeschietelijk was dam men had ver wacht deed de gemeente er nog eens ruim drie ton bij. Behalve het geld praatten Bolmers en rijn medewerkers ook een goed deel van de benodigde onderdelen en inrichting bij elkaar. -Niet te versmaden douceur tjes .waren onder cod ere een ge- luidsmstaBatie, een complete sanitaire in richting, een keukeninstallatie en de meubilering voor het kantoor. Als Bol mers zijn Bjst van bedrijven die cadeau tjes gaven eens natelt komt hij zeker tot over de honderd. En dan de zelfwerkzaamheidmet on voorstelbaar enthousiasme hebben tallo ze leden «n supporters van allerlei ver- eolging«ï hun banden uit de mouwen gestoken. Vooral op zaterdagen is er met vrijwillige krachten bijzonder veel ■werk verzet, vaak tot in de nacht toe. de mode onder de mod© Elegant corselet. Ademt mee en beweegt mee b(j sport, spel en werk. Dank zij luxueus stretchkant en elastische zachte achouder- bandjea (verstelbaar) Cups behouder» perfecte pas vorm, óók na vele malen wassen. Cup» B en C 39.75. Alle filialen van en van lust toeneemt Gisteravond waren zo'u vijftig h zéstig jongens aan het werk. Bolmers: „Kijk ze daar nou's bezig met die verf, ik ga ze een glaasje limonade aanbieden, dat stimuleert weer wat". De Sporthal Margriet, gebouwd door aannemer N.V. v.b. Fa. Kuijpers uit Schiedam naar een ontwerp van de Schiedamse architect HBO A. J. ter Braak (bouw en inrichting 1,25 miljoen) is met zijn afmetingen van 73 x 35 meter een imposant bouwwerf:. De voorziening is voor het Rijnmondgebied een primeur, waarop Schiedam verdiend trots is. Uiteraard is de hal in de eerste plaats bestemd voor de Schiedamse sportvereni gingen, Om echter de exploitatie sluitend te krijgen zal zij enkele malen per jaar voor commerciële doeleinden ter beschik king worden geeteid. Alleen hierdoor is het mogelijk de tarieven voor de Schie damse verenigingen op een redelijk ni- veau te houden. Daarnaast staat vast dat deze uitste kende accommodatie belangstelling zal genieten van landelijke bonden voor bet houden van nationale en regionale evenementen. Ook de gunstige situe ring speelt hierin een belangrijk» rol De tijd tussen augustus en de ope ning zal worden gebruikt om eventu ele kinderziekten te overwinnen en om de ingewikkelde elektronische besturing (met behulp van een Bull-computer) in te stellen. Daar voor zal echter het gehele bedrijf veertien dagen moeten worden geslo ten. De bouw van het gehele complex dat in samenwerörinig met de Graan Elevator Maatschappij (GEM) en Graan Silo Maatschappij (GSM) wordt gerealiseerd, zs aanmerkelijk vertraagd. Dit vindt zijn oorzaak in een tegenslag bij 'hét met behulp van een glijbekSsting optrekken van hert middelste vierkante silogebouw. Daar bij moest een gedeelte warden afgebro ken (de brokstukken moesten met de kraan naar beneden) en opnieuw, maar nu op de traditionele wijze wor den gestort. Ook de weersomstandigheden héb ben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Op de grote hoogte kan een kraan niet meer werken bij wind kracht zeven en dat is er in het vlak ke Bottókgebied nog wel eens. De directie heeft zich niet op dit complex blind gestaard. Met het oog op de steeds groter wordende schepen en de diepte van de Botlekhaven, heeft het bedrijf bij de gemeente Rot terdam een claim om in het Europoort- gebied eventueel met drijvende eleva- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank heeft donderdag de 24-jarige opperman P. J. wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden. Tegen hem was drie jaar geëist. Od 2 Januari ontsnapte zijn achttienjarige vrouw volgens de pohtlearte nauwelijks aan de dood, toen na een ruzie de opper man zijn vrouw bij de keel greep. Tijdens de zitting ontkende de man de bedoeling te hebben gehad zijn echtgeno te te doden. toren te gaan lossen en bovendien een claim op een stuk grond waarop nog een overslagcomplex kan worden ge bouwd, groter als dat in de Botlek dat reeds 150.000.000 heeft gekost. GEM-dÈrecteur P. J. G. Fumée zei tijdens een gisteren gehouden persex cursie niet bang te zijn voor Engelse plannen om bij Londen een groot en snel werkend overslagbedrijf te stich ten voor schepen tot 30.000 tan. In Rotterdam kan men nu reeds tot 60.000 ton gaan. De Engelsen die hun plannen met veel bravcur hebben be kend gemaakt, zouden graag' bij de GEM in de Botlek komen kijken, hoe men daar werict. De heer Fumée zei niet bevreesd te zijn zolang de concurrentie vrij blijft en de Engelse regering niet gaat subsi diëren. „Daar kunnen we niet tegen op", zei hij. Het bedrijf verwacht dit jaar een record van tien miljoen ton verwerkt graan (inclusief de drijvende elevato ren m de haven) te kunnen bereiken, verleden jaar was het record 8,2 mil joen ton. Bij de vier nieuwe drijvende elevatoren die e& een capaciteit van vierhonderd ton per uur hebben (de pneumaten in de Botlek hebben ook deze capaciteit) zijn weer twee drij vende elevatoren besteld. Deze blijven onmisbare hulpwerktoi- gen van de GEM. Men zal nooit op een geheel „rijdend" bedrijf overgaan. De twee nieuwe elevatoren zijn speci aal voor het lossen van kopra en moei lijke derivaten. De totale capaciteit van de Botlekinstallaties zal vier mil joen ton per jaar zijn. mische Gemeenschap. Ik heb begrip, al dus minister Den Uyl, voor verschillende bezwaren van de Europese commissie in het licht van de Europese integratie. Ik hoop echter dat het mogelijk zal blijken te voorkomen dat door de aktie de basis verloren gaat voor de samenwerking tus sen de Nederlandse overheid en de in dustrieën m een vorm die rekening houdt met alle betrokken belangen, en die een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse cementeconomie niet in de weg staat. Minister Den Uy! stelde het bedrijf in werking door het ROBUR-kasteel, het merk van de cementfabriek Rozenburg N.V., met een sleutel te openen en zelf de eerste produktie op een vorkheftruck naar buiten te rijden. Het Belgiscee voetbalteam heeft woensdagavond voor 17.000 toeschouwers in het PARC des Princes te Parijs Frank rijk overtuigend met* 3—0 verslagen. Bij de rust leidden de Belgen met 1—0. (Van een onzer verslaggevers) 4 T> OTTERDAM - Burgemeester J.C. Aschoff van Rozenburg beleefde vanmorgen by de offi ciële opening van de Cementfa briek Rozenburg N.V. de ver rassing van zijn leven. Want hoewel deze fabriek op grond gebied der gemeente Rotterdam staat, bleek directeur ir. L. A. A. M, Klinckhamers van de ce mentfabriek een open oog te hebben voor de noden der ge meente Rozenburg. De zak ce ment, die minister Den Yul ten teken van de officiële ingebruik neming met een vorkheftruck naar buiten had gereden, bood hij de gemeente Rozenburg aan, daarmee symbolisch te kennen gevend, dat de Cementfabriek Rozenburg alle cement beschik baar wilde stellen voor het in Rozenburg ontworpen zwembad! Het verhaal speelt zich af in kringen van de oud-Engeise landjonker HardcaSt- le, maar of men in die kringen destijds de taal gesproken heeft die nu en dan de dialogen wat ontsierden valt te betwijfe len. In de sfeer van het spel verloren deze kleine, doch onnodige, ontsporingen "tukkig wel veel van hun accent, toch n men beter het misbruik van Gods naam achterwege laten. Van Tony, de stiefzoon van de familie Hardcastle, een levenslustige jongen, die graag en vaak niet ongeestig tegen de taal en de leefgewoonten van bet huis rebelleerde viel een enkele grofheid wel te accepteren, maar van het overige ge zelschap niet Maar goed, het is een pretentieloos blijspel waarin Tony, levendig gespeeld door Willem Nijholt, de nodige verwar ring stichtte door de verdwaalde Marlow en diens vriend naar het buis van zijn stiefvader te sturen met de suggestie, dat dit de beste herberg van de streek was. Hardcastle verwachtte de jonge Mar io w als huwelijkspretendent voor zijn lieftallige dochter Kate, doch als Marlow binnenkomt met zijn vriend Hastings ge draagt hij zich prompt als gast m een herberg, hij beveelt en eist, niet wetende dat hij zich in het huis van zijn-toe-: komstige schoonvader bevindt. w Daardoor wordt ook de eerste ontmoe ting met Kate een mislukking. Doch Ka- te voelt wel wat voor haar „gast" en in de gestalte van de gedienstige in de her berg weet zij snel de schroom van de afgemeten Marlow te doorbreken. Dat dit alles leidde tot een serie aardige ver warringen ligt voor de hand en. ook "dat deze verwikkelingen de volgende mor gen tot plezierige klaarheid werden ge bracht Petra Laseur speelde een charmante en listige Kate, waartegen Jules Croiset, als de jonge Marlow niet bestand was. Zijn omschakeling van bedeesde jonge man naar actieve minnaar maakte hij op geestige wijze waar. Hardcastle's echtgenote, Nel Koppen, bracht in menige scène de vrolijke noot aan. Door riekte van Allard v. d. Scheer, moest Jacques Commandeur diens rol van Marlow's vriend George Hastings overnemen. Hij deed dit" op voortreffe lijke wijze. Marja Habraken speelde een aanminnige Constance, het nichtje van Kate. Het open toneel met de zetstukken, waardoor het verwisselen van decor zon der enig oponthoud verliep, was voor dit stuk een goede vondst, waardoor de vaart er tot het einde toe ln bleef. Het lag dan ook niet aan de spelers of het decor dat deze comedie niet bevredig de. Het geheel was te weinig-verrassend en weigerde werkelijk geestig te worden en het werkelijk tekort aan originaliteit deed de vraag rijzen of het de moeite waard was dit stuk uit het stof der verge telheid te halen. Niettemin heeft het publiek zich met de verwarringen kostelijk geamuseerd en het beloonde het geselschap warm en spontaan applaus. H. St. ap met een 8 ROTTERDAM Bij de tegen slagen in de bouw van het graan- overslag- en silobedrijf in de botlek hoort ook het heien. Dat heien heeft een jaar en drie maanden geduurd. Op een betrekkp"ijk klem terrein moesten 174X palen worden geslagen van ieder 24 meter lang en honderd ton zwaar. Hierdoor werd de grondverdichting zo erg (zestien procent) dat de laatste palen niet op de normale manier de grond in konden worden ge slagen. Men heeft toen gaten moeten boren in de als steen samengeperste grond en in de gaten de heipalen moeten laten zakken. CEHTRUM-SCHIETBAANSrar/tEt-Spmi z«o: KOFTTE Kiuasm a-Mi-reuvaa»- WEST: SETtoWËG 11 (SPAANSE POWER) Ta_t5S33JENtót«» Door grootste omzet, laagste prijzenl 3 Stt *-2?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1