BOTTERDAM Lente op kinderboerderij Medaille voor moed van Frederik Trooster Gemeente koopt honderd containers en 2 auto's HOOGERWERF typiste créPe Ifr nouss® I Nyiens Camegiefonds beloont redder Barend de Beer komt met lollies NCVB-Centrum had jaarfeest Krediet nodig van f 84.000 Toonkunst uil koor en concert Oecumenemaaltijd nu op 7 mei SGP met openbare vergadering Kantoormeubelen P* V. Werf de Jong maakte plannen V oorrangskruising bij A.Prinslaan Boerdatn voor Behang VOORDEELVOORJAAR Pagina 5 VRIJDAG 22 APRIL 1966 SCHIEDAM Het is er toch van gekomen. Lente in Holland, lente zelfs in Schie dam, waar het Prinses Bea- trixpark ook dit jaar weer zijn vele duizenden bezoe kers zal krijgen. Op de kin derboerderij wadhten een lam en een kalf op de zon en de jeugd. spaar nu te k Bestelauto's CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN KANTOOR INSTALL ATI ES BRONSWERK-FIJENOORD N.V. BEL 4502 of 9094 voor alle verzekeringen en autofinandering VAN DER SNOEK yiaardingen Moet Marjanneke eexx fiets? 2 LICHTECHTE DESSINS, normaal 2,40 nu 1,90 .»»•■-. V*v«v DB LIJNBAAN viert feest. Het unieke winkelcentrum. Twaalfeneenhalf jaar geleden werden, en dat was iets dat nooit .was vertoond, 76 winkels tegelijk geopend. iDe Lijnbaan staat algemeen bekend als de schepping van het architectenbureau Van dea Broek en Bakema. Dat is juist, maar met het geven van die namen wordt toch tekort gedaan aan een man van wie het ■Lijnbaan-idee en de hele promotie van de (Lijnbaan afkomstig is. Dat is de heer J. C. fKoegenboeg (25). Hij is mede-oprichter en ma directeur van de Centrale „Opbouivbc- 'langen Botterdam" N.V. Zijn beroep zou omschreven kunnen worden als „promotor |ran winkelcentra en andere grote objec- i ten". Toor hem was de Lijnbaan niet verle iden tijd op de tiende oktober 1953. Hem 5 werd toen gevraagd secretaris te worden Ivan 'de Vereniging „Winkelpromenade Lijn- Ibaaa". De heer Koegenboeg is nog steeds Me ideeënrijke, hardwerkende man achter jen voor de schermen van Rotterdams be roemde winkelgalerij. Een gesprek met de iheer Koegenboeg wordt onderbroken door "talrijke telefoontjes. Hij laat er zich niet Moor in de war brengen en praat steeds door op de hem bekende beminnelijke wij ze, „Hoe.het allemaal begonnen is? Wel, ik werkte bij de HAL, zo van alles en nog wat. In 1941 hadden de heren F. C. Bon man van de HAL en H. J. Hensen samen met mr. P. H. RL Hoogenberg de Centrale „Opbouwbelangen Rotterdam" opgericht. De heer Bouman merkte een gegeven ogen blik op: dat werk is pet iets voor jou. In 1945 hen ik er alleen mee verder gegaan. Ik heb talloze besprekitogen gevoerd met ge meentelijke instanties en met winkeliers. Toen is het idee geboren- De winkeliers zagen dat het individueel bouwen niet zo aantrekkelijk was. Ze moesten in de hoogte bouwen. Het idee van een groot pand met winkeliers op alle verdiepingen kwam toen, maar iedereen wilde op de begane grond. De plannen werden omgegooid en ik stelde loor te bouwen slechts die ruimte die «inkt noodzakelijk was. Hierna zijn lange besprekingen gevoerd. De gemeente was na melijk al bezig met „iets" achter de Coolsingel. Bepaalde groepen waren en thousiast. De grond was er. Ir. C. van Traa kwam met het plan geen auto's door het centrum te laten rijden. Ut heb het geheel toen verder ontwikkeld en architecten aan gezocht Er is een gedachtenwisseling ge weest, maar het werd al direct het bureau |Van den Broek en Bakema. Interessant was <lat de architecten zelfs een spreekuur be gonnen om alle vragen van belangstellen den te kunnen behandelen. Elke winkelier kon namelijk bepalen boe hij het zelf wil de hebben. Ik heb beleggers gezocht, en gevonden. Er waren voor belangstellenden vele mogelijkheden. De eigenlijke voorbe- teidende plannen duurden van 1946 tot on geveer 1951. Toen waren alle plannen ge reed. Op 10 juli 1952 sloeg de heer Hensen de eerste paal. Of ik ooit getwijfeld heb san de bestaansmogelijkheid van de Lijn- laan? Natuurlijk niet. Je moet er zelf in geloven. En is het in al die jaren niet fijn gegaan? We hebben, ook bij de vele acties, ruime medewerking van de gemeente gekre gen, Je moet goede winkeliers hebben na tuurlijk, want die maken een centrum. Ik hekijk liet dan ook altijd van de kant van de winkeliers." In Rotterdam heeft de heer Koegenboeg nog slechts weinig andere pro jecten onder handen genomen. „In het be- gm dacht ik, je kunt geen twee heren dienen. Daar hen ik nu overheen." Hij heeft nu in Den Bosch, Tilburg en in Alblasserdam plannen op tafel. (Van een onzer verslaggevers) r SCHIEDAM In het kader van een 5' actdviteiten die de winkeliers van Ïa Kfo°Sstraat op touw willen zetten, r™h zaterdag niemand minder dan Ba- «naje de Beer zesduizend lollies aan de H uitreiken. Om half drie vertrekt 5?nat het Boerhaaveplein de befaamde Pandje in een schip, getrokken door i?Lee paaiden en voorafgegaan door de frumband van Excelsior. Ve stoet gaat langs het Boerhaaxepleia (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Donderdagavond heeft burgemeester mr. 3. Hettsdens een bijzondere onderscheiding uitgereikt. In de koffiekamer van het stadhuis speldde hij de bronzen medaille van het Carne gie Heldenfonds op de borst van de ne gentienjarige genie-soldaat Frederik Trooster. De burgemeester was er trots op dat hij deze onderscheiding mocht uitreiken. Voor zover hij wist was het pas de tweede maai in twintig jaar, dat hij een dergelijke medaille een stadgenoot mocht overhandigen. De heer Trooster kreeg de on derscheiding, voor het met eigen le vensgevaar redden var. een bejaarde man, de heer "VV. van Dop. Op 19 de cember 1965, Frederik was toen ma troos op de Koningsplaat, hoorde hij dat er iemand in de Nieuwe Waterweg was gevallen, ter hoogte van de Maasboulevard. Frederik bedacht zich met lang en sprong gekleed in het ijskoude water. Na enig heen en weer zwemmen, terwijl hij weinig kon zien door het duister, vond hij de drenke ling. Met moeite kreeg hij hem met hulp van de kapitein en de machinist van zijn schip op de wal. „Deze daad getuigt van persoonlijke moed en van karakter". De burgemeester vond het des te opvallender omdat zoveel keren een groot deel van de mensen blijft kijken zonder een hand uit te steken als er iemand in het water ligt". Mis- schien heb je onbewust gehandeld, maar je daad is voor het Camegie fonds voldoende geweest om je deze onderscheiding te geven. Juist voor da den van persoonlijke moed is deze me daille ingesteld in 1913 door Andrew Carnegie." De famüie Trooster, die aanwezig was bij de plechtigheid, is een enthousiaste watersportfamilie. Mevrouw Trooster is een uitstekend zwemster. Dat is mis schien wel de reden van het vertrouwd zijn met het water meende de vader van Frederik Trooster. De burgemeester overhandigde Frederik namens het Vlaardingse gemeente bestuur een fototoestel als bewijs van dankbaarheid van de burgerij tegeno ver een van haar leden, die een derge lijke daad had verricht. Het was trou wens ai de vierde keer dat de militair iemand uit het water haalde. Uit de Spoorsingel, een vijver in het Hof en de Vlaardingse Vaart heeft hij ai eens een kind gered. Vandaag is zijn vrije dag, die hij van zijn commandant in Vught had gekre gen, weer om. Hoewel pas drie weken in dienst kwam hij bij zijn onderdeel terug met een lintje op zijn uniform, dat niet veel mensen zullen dragen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer en mevrouw P. A. van der Tol-Leeuwenburgh, die in kamer 63 van het St. Jacobs Gasthuis wonen, herdachten dezer dagen het heug lijke feit, dat zij vijfenzestig jaar gele den in Den Briel in het huwelijk traden. De heer Van der Tol werd in Rotterdam geboren, en Is bakker geweest, zowel in Rotterdam ais in Vlaardingen. Zijn vrouw werd iu Heinenoord gebo ren. Het echtpaar heeft drie kinderen, een zoon en een dochter in Rotterdam en een zoon in Oss, en ook klemkinderen, van wie er twee m Amerika wonen. De heer Van der Tol is ook beheerder van het gebouw voor Chr. Sociale Belan gen geweest. Hij kan zich de oorlogsja ren nog goed herinneren, toen er Duitse soldaten m het gebouw ingekwartierd lagen. Ook wist hij nog, -dat Wilton-Fijé- noord in die jaren er haar kantoor had. De heer Van der Tol is reeds jarenlang abonnee van „De Rotterdammer". Aange zien het echtpaar (allebei zijn 87 jaar) niet meer opgewassen was tegen de druk te van een „echt" jubileumfeest, heeft men geen ruchtbaarheid aan deze 65-jari- ge huwelijksviering gegeven. „Daarom, hebben we het maar niet in een zaaltje gedaan", zei de heer Van der ToL Toch heeft het hun op hun kamer niet aan de nodige belangstelling ontbroken. Daar van getuigen de bloemen en de cadeaus. Burgemeester H. Roelfsema en zijn echtgenote zijn komen gelukwensen, evenals -drs. H. W. Hemmes, de wijkpredi- kant van de Hervormde gemeente, waar toe het echtpaar Van der Tol-Leeuwen- burgh behoort, en een grote schare van vrienden en kennissen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Nederlandse Chris ten Vrouwenbond-centrum, hield don derdagavond in het gebouw Irene een jaarfeest, dat werd geopend door de voorzitster mejuffrouw D. A. van Apel doorn. Er werd een éénakter, getiteld Rapsodie in rood" door M. van Kampen opgevoerd, onder regie van mevrouw M. J. Ligthart-Kootwijk. De rolverdeling van het vlotte to neelstuk, dat de dames met veel brio speelden, was als volgt: Juffr. Hobs, werkster (mej. A. Winkelman), juffr. An drews, werkster Cmevr. M. M. v. d. Ent-de Boom), Madame Doré, eigenares van esn hoedenzaak (mevr. M. J. Ligt hart-Kootwijk), de hertogin van Daflefon (mevr. M. Mackenbach-v. d. Velden), Gartie Gat-bij, vanete-artieste (tnej. B. P, Mackenbach), mrs. Elmer B. Brown, Amerikaanse millionairsvrouw (mevr. W. Sonneveld-van Dijk), Doris, leer ling-verkoopster (mevr. A. Lagen dijk-Visser). Er werd tijdens dit jaarfeest ook een wedstrijd met leuke prijzen gehouden, onder het motto: „Uw kennis wordt ge test op artikelen van Nederlands fabri kaat". Wat een uitgezocht Moederdag* cadeau... straks, zo'n praetische rol veger met sterke haren bor- stel en handige lange steel. Een ongelukje mee de asbak?... een kamer vol visite... even de "olveger erover en alle as, pluisjes en stof wordt met één ruk meegenomen. Kruimelvegers, een uitkomst ook voor hen, die niet zo makke lijk meer bukken, in zeer fraaie uitvoering, morgen voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze handige rolvegers, gemakkelijk te ledigen, guldens goedkoper dan normaal voor Géén tet. of schrift, best. Morgen crêpe Mousse Nylons, naadloos, passend voor iedere maat, uiterst rekbaar - versterk te hiel, kortom de ideale kous. Ragfijn gebreid en daardoor zo elastisch en goed aansluitend... een perfecte afkleding," die Uw been als een tweede huidje om sluit. Vindt U het normaal dat U voor kousen met die eigenschappen minstens 2,50 per paar moet betalen? Maar niet tijdens deze spedale serie-verkoop, want nu koopt U ze ruim een gulden goed koper. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de Af deling Schiedam der Maatschappij tot Be vordering der Toonkunst heeft gevorder de plannen voor de oprichting van een koor en orkest. De initiatiefnemers heb ben op hun plannen reeds veel positieve en enthousiaste reacties ontvangen. Op dit moment worden onderhandelin gen gevoerd met de heer Piet Struijk, dirigent van het Rotterdamse Operakoor en -orkest. Voor de repetities is het ge bruik van het Stedelijk Museum toege zegd. Het ligt in de bedoeling niet te zware werken in studie te nemen, zoals bij voorbeeld Bach's Bauernkantate, Kaffee- kantate, Haydn's Der Apotheker, enz. Daarnaast zullen speciale orkestwerken in studie worden genomen en verder zal o.a. de vorming van duo's, trio's, kwartet ten, een Teenagerkoor, een Jazz-band en een balletgroep worden bezien. De plannen zullen worden besproken op de algemene ledenvergadering die maandagavond 25 april in de aula van het Stedelijk Museum wordt gehouden. In verband met de nieuwe activiteiten stelt het bestuur voor het aantal bestuursleden met twee uit te breiden. Voorgesteld zijn mevrouw A. Zoete- man-Vos en de heer dr. J. E. W. Spronk. De vergadering begint om 20.15 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De reeds eerder aange kondigde oecumenische broodmaaltijd van de Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam is uitgesteld tot zaterdag 7 mei om 17.30 uur in de Opstand mgskerk. Opgaven tot deelname kunnen tot woensdag 4 mei worden ingediend bij de secretaris, Vondellaan 13a, tel. 26.16.87. De deelnemerspmjs bedraagt ƒ2,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt op postrekening 56.74.99 t.n.v. de heer W. bedrag kan worden overgemaakt op postrekening 56.74.9S tm.v. de heer W. van der Gaag. Zondag wordt om 17.00 uur in de Gro te Kerk weer een Open Deurd lenst ge houden. Voorganger is ds. J. D, Smids uit Amersfoort. Naar aanleiding van Spreuken 30:24-28 zal hij spreken over „Wat dierenvrienden ons kunnen le ren (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. vragen de gemeenteraad een krediet ad 84.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van honderd containers ten behoeve van de vervoers-, relniglngs- en ontsmet tingsdienst, twee bestelauto's voor de technische bedrijven en een personen auto. alsmede een bestelauto ten behoeve van het openbaar slachthuis. Het gebruik van containers voor het afhalen van grote 'hoeveelheden afvalstof fen neemt hand over hand toe, -waardoor een. alleszins gewenste mechanisatie van het reinigingswerk wordt verkregen. Dit betekent zowel ten aanzien van het perso neelstekort als met het oog op de ar beidsbelasting van het personeel een ver betering, die in aanzienlijke mate toe neemt naarmate het aantal uitgezette con tainers sneller kan worden opgevoerd. Naar schatting zal men zeker 400 a 500 containers kunnen plaatsen. Op het ogen blik zijn er 75 containers in gebruik. Men had erop gerekend, dat dit jaar 50 containers zotuien worden aangeschaft. Maar aangezien pas in augustus van het vorige jaar werd begonnen met het ge bruik van de containers, was bij het opstellen van de begroting voor het lo pende jaar de snelle ontwikkeling niet te voorzien. De aanschaffing van de hon derd containers bedraagt 57.500, af te schrijven in ten hoogste tien jaar. Twee bestelauto's in gebruik hij de Gem. technische bedrijven voor fitters- werkzaamheden gas en water dateren van 1960 en zijn aan vervanging toe. Ze zijn geheel afgeschreven. De prijs van de auto's bedraagt 6.590 per stuk. Het aanbrengen van schappen, kastjes, enz. in de laadruimte vergt een bedrag van ongeveer 1.200 per auto, terwijl de verdere afwerking ongeveer 200 per auto zal kosten. Het totaal benodigde krediet van beide wagens bedraagt der halve 15.980, af te schrijven in ten hoogste vijf jaar. De lichte bestelauto, in gebruik bij het openbaar slachthuis, dateert van 1960 en is eveneens aan vervanging toe. Ze was op 31 december 1964 geheel afgeschreven. Het noodzakelijke vervoer fcb.v. de Keu- ringskring Schiedam is gedurende een aantal jaren uitgevoerd met een auto, maar deze gang van zaken wordt niet bevredigend geacht, omdat het gecombi- £en goede zakelijke en sfeervolle orrjgeying bevordert prestaties!. Erzijn veie oorspronkelijke frisse ideeen voor stoeien, tafels, kasten, lampen en bureaus in hout of metaal. Een goed advies verplicht U tot niets! Be! 9063. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Staatkun dig-Gerei. Partij „Groen van PrLnsterer" spreekt dinsdag 26 april 's avonds om acht uur in de bovenzaal van het Geref. Jeugdhuis, ingang Vismarkt, de heer W. H. van Oostrum-van Zuüichem over het onderwerp: De vrouw en het staatkundig leven, heeft zij plaats en taak? Op deze avond zal eveneens het een en ander worden gezegd over de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor de SGP met een eigen kandidatenlijst uit komt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop var. deze crêpe naad* loze Nylonïs in modekleuren en ook in wit voor de tieners, 1 x 20 denier, per paar voor Giin tel. of schrift, best. - Swammerdamsingel - Korte Sin gelstraat en Broersvest. Tot omstreeks half vier verblijft Barendje de Beer op de Hoogstraat met gulle hand lollies uit reikend. In aansluiting op deze uitdeling van zoete kindervreugd is er in het Monopole Theater om half twee en om half jrier eep kinderfilmprogramma. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Op de in het Vere nigingsgebouw gehouden ledenvergade ring van de personeelsvereniging A. de Jong Vlaardingen/Schiedam werden plan nen gemaakt voor de komende penode. Op het programma staan een puzzel tocht voor zaterdag 7 med en ten minste even interessant belooft de autotocht te wor- edn op vrijdag 20 mei. Het ligt in de bedoeling can dan een Bruggentocht te maken, waarbij een bezoek zal worden gebracht aan de Bnenenoordbrug, de Oosterscheldebrug, de Harmgvlietbrug en de Grevelingendam. Voor de jeugdige leden zal op zaterdag 18 juni een tender- autotocht worden gehouden. Na het huishoudelijke gedeelte van de agenda werden dia's vertoond over de Keukenhof. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het kruispunt Adm de Ruyterstraat-Ary Prinslaan en Julia- nalaan-Stadhouderslaan heeft de ver keerspolitie dezer dagen borden voor voorrangskruising aangebracht, waarbij het verkeer via de Adm. de Ruy terstraat-Ary Prinslaan voorrang knjgt. Vooral door de verplaatsing van de Ingang van de Werf Wilton-Fijenoord was deze verkeerstechnische verbetering noodzakelijk geworden. Speciaal tijdens de drukke spitsuren blijkt de nieuwe vooirangskruxsing een nuttig effect te sorteren. i Machine- en Apparatenfabriek Fijenoord Schiedam Wij vragen voor onze Afdeling Correspondentie met ULO of hieraan gelijkwaardige opleiding. Minimum-leeftijd: 17 jaar. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde maatschappij, postbus 22, Schiedam. Voor hef maken van een afspraak kuntU zich telefonisch met ons in verbinding stellen, telefoon (010) 26 92 00, toestel 3072. kantoor: Callehburgstr. 82 Een fonkelnieuwe is natuurlijk mooi, maar voor ravottende kin deren. is het vaak ver standiger (en voorde liger) een goede 2e hands te kopen. Kijk eens in de Koeriers In deze krant—of plaats er zelf een... neerde vervoer Van personen (keur meesters) en onder meer kadavers met dezelfde auto in strijd is met de moderne begrippen omtrent hygiëne. Een proef met een aanhangwagen heeft evenmin, bevredigende resultaten opgeleverd. De directeur van de Keuringsdienst acht het daarom gewenst, dat het desbetreffende vervoer wordt verdeeld over twee auto's, namelijk een personenauto en een bestel auto. De aan. de aankoop van twee auto's verbonden kosten bedragen 10.500 in clusief het aanbrengen van een tus- senschot en een uitneembare bak, voor kadaververvoer in de bestelwagen. De afschrijvingstermijn kan men op ten hoogste vijf jaar stellen. Onze uitschieters van deze week (van 23 april—29 april) Jacob v. d. Wintstraat 18, hoek DSjklaan, Tel. 2872, Vlaardingen. yo NU EN DAN word ik wel eens gedwongen een taxi te ne men. Er is ergens een brand, waar ik onmiddellijk bij moeit zijn of een andere onverwachte gebeurtenis, waarvan noodzakelijk melding moet worden gemaakt. En wat ook nogal eens voorkomt: men vergeet de een of andere festiviteit per brief aan te kondigen en grijpt op het laatste moment naar de tele foon. Dat is wel eens vervelend, want u begrijpt dat ook bij de krant de werkzaamheden ordelijk worden ingedeeld. Nu vergeet Jan Krant zijn. gramschap nogal gauw, zeker als hij naast de taxichauffeur gezeten zich naar de afgesproken plaats laat rijden. Want taxichauffeur* zijn over het algemeen nogal-mak kelijk^ pratende mensen, die in hun beroep overal mee in aanraking, ko men. Het gebeurt maar zelden, dat zij niet iets belangwekkends kun nen vertellen. Eén van hen maakte zich laatst een beetje zorgen over het aanzien van zijn beroep. JEn dat was de schuld van de gemeente Rot terdam. „Ik schaam me soms voor) m!n cliënten", zei hij. De reden? De situ atie verandert hier elke dag. Als je ergens vlug naar toe wilt rijden, merk je halverwege, dat er weer eens straten opgebroken zijn. Je verliest tijd en dat gaat de klant geld kosten. Hij neemt het je kwa lijk, dat je niet op de hoogte bent Maar het is hier echt miet meer hij te benen". IJET IS MIJ onmogelijk die taxichauffeur tegen te spreken. Maar wat willen we? Er moet hier een stad worden gebouwd met al les er op en er aan. Mooie brede straten, grote gebouwen, een metro. Nu is die metro-aanleg de schuld van een heleboel narigheid. AI jaren lang drijven de metrobouwers met hun diepe sleuven een lekkere wig in de stad. Het einde is welliswaar in zicht, maar de ellende duurt voort. We hebben een stukje Coolsingel, straks komt er weer een stukje bij. Maar er is nu weer geen Hofplein. Althans zo kun je het knooppinH nauwelijks noemen, 't Is dat de fontein er staat (en soms spuit) anders zou je denken dat ie verdwaald was. Natuurlijk, de krant heeft ge waarschuwd. Maar het overkwam me zelf dat ik dezer dagen langs de oostzijde van het zogenaamde Hof- Pte™ van Weena naar Coolsingel wilde rijden. Dat was er niet bij want het verbindingsweggetje was er met meer. Men had het wegge haald, omdat de RET eindelijk zijn tramsporen ook wel weer eens ron dom de fontein wil gaan leggen. De warns hebben nu lang genoeg over bruggetjes en balkjes gereden. Als er een mooi Hofplein komt (in carrauselvorm) heeft dat niet meer. Inmiddels moet het rijdend ver keer het Weena af, dan de Karei Doormanstraat in. Een klein stukje maar, want als je naar de Coolsin gel moet, moet je links de Kruiska- - de op. Rechtdoor gaat ook niet. want daar is de boel weer opgebro ken. Aldus kom je dan op een gege- Y?"_ .moment al kurketrekkend door het centrum heen.... H°E -N0G> verzuchten we. Niemand die het weet Rot terdam is en blijft nog Rommeldam- Maar misschien dat we over een jaar of zo het centrum eens wat netjes houden. Konden we maar eens de Coolsingel helemaal weer belopen en berijden. Dat zou de burger moed geven. Dan moet die Coolsingel nog wel wat gezelliger worden. Ik zou die bomen wel eens een speciaal groeuniddel willen ge ven, opdat ze als vroeger voor zeer veel groen zorgden. Maar de gebou- wen groeien altijd harder, helaas. Omleggingen zullen we altijd wel hebben. Als nu die metro maar eens klaar is, het gaat me te lang «uren. Ik zou wel willen dat het zover was. Dan kunnen we mis- schien proberen de stad weer een levend hart te geven. In plaats "van een-stukje hier en een beetje daar. En we zetten overal bordjes „verbo- 1 den de straat op te breken".,.. .-.••'♦Vók

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1