■naB Recreatie vergt thans internationale aanpak Sü Weer stuk tunnel in Maas „Een stad is nooit los te denken van kunst" mg van .^éÊÊSÊÊÊISÊtÊikL. ii ÜI sm Prins Bemhard op AIT-congres van negeert enzen isi Geen feest bij eerste paal Festival voor de werkende jeugd Omzet Van Nelle voor eerst meer dan 100 miljoen Rydgrme xdcrice wil Joodse geloof aannemen m Provincie behartigt verbetering wegen Piccolotheater Ouders weg? kind (5) huilend straat op Recorder, pick-up en platen gestolen nE ROTTERDAMMER MAANDAG 25 APRIL 1966 J mSIÊMwi n§ I nu... beduidend goedkoper 1 DANKBAARHEID VERTROUWEN e'-Tr1 mÈÈÊ 03 <as&sossr -- - Pagina 3 2 A A- v- J» :"tv 7:7777. v- i EEN LAURENS PRODUKT Tenëelspéeister en ;TV-acirice Petra Laseur 25 STUKS ösSöiMjMisïi x< j 7 :V,'/5 - j/v viti. kfjy W?%-i'" ,';'..'V- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een originele „fles Schiedam" barstte zaterdag morgen-kapot tégen de boeg van tischip dat stond opgesteld op het podium van de echte 'hal die de zelfde naam draagt. Deze zinne- beeidigegebeurtenis, Verricht door jhr. 'Cir; A. -Feith,voorzitten van- de Nederlandse Sport Federatie, betekende' :de' .officiëleingèbruflc- stelBh^i^lfejt:' Schiédamsg-spprt-. paleis^ later- in cen van de véle toespraken zo kernachtig aange duid als „hét-symbool van i Schie- dams stalen moed''. Een.-: mènig^e-van naar schatting: dui tend j genodigden, onder wié burge meester H-Roelf»ema, aud-burgemeester mr. J. W.Peek, dé /beer P. yans Vollénho- ven, aanstaande schoonvader van de. Prin ses dié -toestemming- gafhaar 'naam -aan het Indrukwekkende vouwwerk te ver. bindenden: vele vooraanstaanden -uit de Nederlandse .sportwereld, -zag vervolgens een vljfentwintlgtal jeugdige vertegen- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Ten behoeve van zijn economische toekomst heeft Rot terdam voor wat betreft zijn recrea tie-mogelijkheden heel wat moeten op-' geven. Maar Rotterdam Is niet afge zonderd: het maakt deel uit van een gemeenschap, dié op het gebied van stadsontwikkeling en planologie als een eenheid optreedt. Welnu, wat hier op hef gebied van bovengemeentelijke planologie is bereikt, most ook moge lijk 2ijn op internationaal niveau. Vraagstukken als vervuiling van lucht en water kunnen slechts internatio naal worden aangepakt." Aldus Prins Bernhard, erevoorzitter van de Kon. Nëd. Toeristenbond ANWB en voor zitter van het .World Wildlife Fund, vanmorgen in het Hilton-Hotel op het eerste internationale congres van de Alliance Internationle de Tou risme op het gebied van recreatie. Prins Bemhard memoreerde het grote succes van het internationale verkeers- congres van enkele jaren geleden. Het ging nu om de moeilijkheden die er van zelfsprekend komen in een gemeenschap die zich ontwikkelt van een in hoofd zaak agrarisch verleden naar aan in dustriële toekomst. De natuur laat zich niet ongestraft - vervormen, en, aldus Prins Bemhard, een zorgvuldige plano logie is (bij die ontwikkeling noodzaak. Aan het congres, dat deze hele week. zal duren, nemen 250 afgevaardigden uit 23 landen deel, vanzelfsprekend voor het merendeel uit de Westeuropese landen, maar ook uit de Verenigde Staten, Hon garije, Bulgarije, Polen, Israël, Egypte. Griekenland en zelfs uit Thailand en Korea. Bovendien zijn er nog ongeveer hon derd gasten. Voorzitter van het congres is de iheer V. M. com te de Pange uit Straatsburg. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter van de ANWB, ir. F. H. van der Linde van Sprankhuizen, twee on derwerpen van eminent belang: de va kantiespreiding en het invoeren van de zomertijd. Italië voert dit jaar zomertijd in, Noorwegen heeft er een proef mee genomen maar deze alweer gestaakt. Vraagstukken zijn de groenvoorziening van stad en land, de organisatie van de weekend-recreatie, die hoe langer hoe meer een soort miniatuurvakantie wordt, de verblijfsaccommodatie, toeristische routes. Op dit gebied zijn Nederland en Duitsland reeds in samenwerking voor gegaan: er is een route geprojecteerd door Allgemeine Deutsche Automobil- Klub en ANWB samen, men Zhoopt dat in de komende jaren nog drie van dergelij- I ke routes tot stand komen. De heer E. Legrand, president van de AIT zegde toe, dat vakantiespreiding en zomertijd op de agenda van een volgend congres zullen verschijnen. De heer Le grand hoopte dat dit congres een bijdra ge zou kunnen leveren tot aanzienlijke vergroting van de spreiding van kennis en Inspiratie over alle landen die met j recreatieproblemen voor hun bevolking j hebben te kampen. Staatkundige grenzen, aldus de heer Legrand, kunnen niet scheiden, wat de natuur als eenheid bracht. Er zijn stre ken, waar ter weerszijden van een grens j eenzelfde economische en structurele ontwikkeling-ia waar te. nemen. Dat slaat j óók op de recreatie en de daarbij behó- I rende vertohjfeaccommodatie en dat maakt samenhang in de planologie noodzake lijk. r it 'e s a s di S> Ongetwijféld-lcènt U ze uit de advettentlel van dure speciaal zaken,,'. de Lycra corselets, met vóóïgevormde cups,: it de serléV-van 20 .'tot 30 gulden. En U. vreet het. een corselet - beha 'encorset aan één stuk - waar >U helemaal Inzit, dat Uw figuur corrigeert; de rolletjes verdbezelt. ls. de vrensdroom vin Iedere vróuw. Morgen.kiest U ze uit, corselets van Lycra, dat.z'n fut: niet ver liest en uitstekend wasbaar Is, een luxe corselet voor. nog géén dertien gulden. Morgenvroeg om 9- uur begint devérkoop.;van.,deze Lycra - corselets, met stretch schouder banden, in.B-cup en grote „maten ook in .C-cup, in de Japón maten 38 tjm 50. in wit voor de m Ciira.tel. «f. schrift, bert. - j-hs. woordlgers van evenzoveel Schiedamse verenigingen. !n eigen clubtenue uit de Towp van .het schip" maar bulten ko- mèmTerwijl zij een korte vlaggegroet brachten gaven drie hoornblazers signa len vanaf de „oommandobrug". Het schip Sporthal Margriet soos zee! Met de wens van de NSF-voórzitter dat het zal mogen meehelpen de Nederlandse sport In een goede haven te doen belanden. Mr. Feith legde er in" zijn.', openingsrede de nadruk op dat het gereedkomen van de hal niet een eind, maar het begin van een niéuwe fase betekent. Hij sprak met diepe bewondering over de totstandko ming er. gewaagde met waardering van hét- vele wgrk dat vrijwilligers hebben verricht. Tot hét Stichtingsbestuur: „U hebt eën zelfwerkzaamheid weten op ie brengen dié in"ons' vaderland; in deze tijd vrijwel ondenkbaar is". Tevoren memoreerde ,de heer A. de Jong, voorzitter der Stichting Sporthal Schiedam met trots de geschiedenis. Maar groter dan zijn trots was zijn dank baarheidjegens velen, en niet in het minst jegens het gemeentebestuur dat op krachtige wijze financieelheeft .ge steund. De lieer De Jong achtte het evenwei teleurstellend dat bij de opsom ming van tachtig bedrijven die financiële medewerking vérleenaen (zij staan ver meld in öe éntreehsi) de namen van enkele grote maatschappijen ontbreken, ken. .7 De echtgenoten van de drié mannen die naast Sporthaldirecteur C. J. M. Bol- mers de werkcommlssie hebben gevormd ontvingen van hem een blijk van waarde ring De heer De Jong besloot zijn toespraak met de belofte dat het Stich tingsbestuur zijn uiterste best zal doen de Sporthal Margriet te maken tot de sporthal van Zuid-Holland. Datzelfde Stichtingsbestuurzag tijdens het'.verdere verloop van de bijeenkomst nog verscheidene cadeaus aan de' vele reeds eerder ontvangen schenkingen toe gevoegd. Zo bood .de heer E. A. Leen- derts als voorzitter van de Schiedamse ^Gemeenschap. Ale 'organisatie die .het eerste initiatief voor eensporthal nam, het reeds aanwezige transportable po dium aan. Hij stond op het standpunt'dat er voorlopig nóg niet aan verfraaiende cadeaus moet. worden gedacht, omdat er nog veel nodige attributen worden ge mist. De heer Leènderts gaf ook een cheque. Namens het hoofdbestuur .van de Ko ninklijke Nederlandse Voetbal Bond sprak' de heer J. ïïijloo, voorzitter van de Afdeling Botterdam. Hij sprak'het ver trouwen uit dat net met de aangetoonde wilskracht .van. net Sporthalbestuur 1 zal gelukken de hal de inhoud te geven die zij-behoeft. De heer J. M. Kuijpers, hoofdaanne mer,. gaf-.mede; namens .zijn, ondéraannet mers "een cadeau ondër couvert, dat bestemd :is. om der tijdelijke naamsaandui- dng .van, de hal door een definitieve te doen vervangen, 'w a.' V Nadat nog 'verscheidene anderen hun geluk wensenen geschenken hadden aan geboden Bief men het glas op Jhet wel zij n van. het sportpaleisaam' welks; feeste lijke ingébruiknèming ook de,. Rijnmond- band had meegéwerkt. .7 'Intussen was de mensenmassa die bui ten de bal iii" dé'stromende -régen stond te wachten op de vllegtnlgescorte die een parachutist zóu droppen 'reeds in de letterlijke zin van hét woord „afgedro pen". Devluchtvairtstnnt ging, zowel om organisatorische, üs om. klimatologische redenen niet door.-Welde receptie van het sporthalbestuur, waarvan, velen heb ben gebruik, gemaakt. '7,:.;:;;i:.,>7. r Een lawntenmsivedstrijd tussen' beken de topspelers .eh'-'een;.,basketbalkamp tus sen' een Schiedamse en een Amsterdamse vereniging warén later sop do dag de eerste, sportieve krachtmetingen- in het gioeanieuwe spörthuis.7,7 ROTTERDAM De heer J.-Steke- lenburg is vrijdag onderscheiden met de bronzen ere-medaille, verbonden laan de orde van Oranje' Nassau. (Hij. ontving de ze versierselen die hem werdén: over handigd door havenmeester H. J. Ver- hoeff 'en adjunctrhavenmeester F.-H. Bo- (Van een onzer verslaggevers) 'ROTTERDAM Wanneer het réeds door -de Tweede Kanier aanvaarde wetsontwerp „Uitkeringen Wegen" wet wordt en de wet in werking zal zijn getreden zal voor quartaire we gen in Zuid-Holland een bedrag in de orde van grootte, van vier a vijf mil joen gulden per jaar ter beschikking komen. Dit antwoorden gecommit teerden van Rijnmond op de vragen, die het Rennmondraadslid J. G. H. LÖbkér' (kath.) stelde. De heer Löbker wees er het dage lijks bestuur op dat als deze wet-van kracht zaL zijn behalve secundaire en tertaire wegen, voor zover deze voor hét 'doorgaande verkeer van belang zyn,' voor uitkering in aamnêrking komen. Ook stelde hij dat veel wegen in het gebied, met name op Voorne- Putten en IJsselmonde in slechte staat verkeren. Deze situatie-is nog verergerd nu na de opheffing der RTM-tramdiensten vele gróte bussen en vrachtauto's 'deze smalle wegen moeten berijden. De heer Löbker vroeg of gecommitf eerden stappen willen doen óm tot een snelle ver breding enverbetéring van deze we gen, Het dagelijks bestuur zegt: daar op dat het, van het beleid van het pro vinciaal bestuur zal afhangen of be tekenende verbeteringen kunnen wor den aangebracht. Gecommitteerden zijn bereid- de verbreding en ver betering der wegen- in het Rijnmond gebied te' stimuleren indien en voor zover daarbij belangen zijn betrok ken. waarvan de behartiging mede tot de taak van Rijnmond behoort. gaards) wegens zijn veertigjarige dienst verband hij de Havendienst Momenteel is de heer Stekelenburg havenbedien- de-schippèr; -Behalve de ere-medaille ont ving de jubilaris bok de zilveren legpea hing van de Maatschappij voor Nijver heid en. Handel en een gratificatie. D OTTERDAM „Dat is griezelig goed gegaan", zeiden de mensen van de N.Y. Beneluxtunnel, toen zon dag het tweede deel van deze oever verbinding op zijn plaats onder water lag. Zaterdagmorgen om kwart voor twaalf voer het transport met de be tonnen doos de Madroelhaven uit. Zon dagmorgen o/n 6 uur gingen de luiken open en was de verbinding met het" eerste stuk (op 26 maart gezonken) een feit. Dat betekende dat het tijd schema van 18 uur precies volgens de planning uitkwam. Ondanks enkele minder gunstige factoren, zoals een flinke stroom, is de operatie dus vlot verlopen. Men streeft er naar over drie weken stuk nummre drie op zijn plaats te brengen. Dat kan dus zater dag 14 mei zijn. De tunnel is nu op een kwart van de lengte. ROTTERDAM In tegenstelling tot hetgeen in de bedoeling lag is de eerste paal van het protestantschristelijke fce- jaardencomplex aan. de Abtsweg in Over- schie vandaag zonder bijzondere plechtig heden geslagen. Men zal aan het leggen van de eerste steen wat meer reliëf geven. vrw7-7:-,-., .-V'y IpÖS;-:/ ROTTERDAM „Zoiets als dit was in mijn kinderjaren niet denkbaar, hoewel ik die heb door gebracht in een omgeving die op het gebied van kunst wel heel erg fijn was", aldus burgemees ter W. Thomassen zaterdagoch tend in de kantine van Fhs. van Ommeren N.V., waar hij het Jeuigdfestival-1966 officieel open de. ..Wij waren in. het Gooi en in Amster dam bijzonder bevoorrecht door het con tact met allerlei gekke mensen," vervolg de de heer Thomassen. „Ik was in m'n jeugd al gewend aan mensen met baar den! Maar ik heb Nederland later leren kennen ais een heel wat prozaïscher we reld. Wij jongeren in Bussum hadden er ;eeh benul van, hoe de oudere mensen ïun boterham verdienden. Dat benul heb ben de jonge Rotterdammers heel wat beter!" Burgemeester Thomassen stelde: „Een stad is nooit los te denken van kunst. Dat sprak eeuwen geleden van zelf. Wij zijn dat contact kwijt en wij worstelennn om het terug te krijgen. Elk woningblok waar niets, met de gevel gebeurt is een gemiste kans. Poëzie in ons eigen leven ontbreekt evenzeer. De Indoctrinatie met kleine vruchten van 'de literatuur acht Ik beslist aan te bevelen." Ook in ander opzicht achtte burge meester - Thomassen het Jeugdfesti- val-1966van grootbelang. „Drie balletge zelschappen", zo stelde hij, „gaan nu voor het eerst iets samen doen zonder onder ling ruzie te maken." 7, 7 7 7 7 ;"7 TDe heer Thomassen voegde daaraan verontschuldigend -toe: „Ik /zeg nogal eens gekke dingen, waarvoor allerlei mensen me-op de vingers tikken. Maar dat. kan me niet schelen. Ik sta toch niet zo ver, meer van m'n pensioen." De burgemeester meénde, dat het een volkomen vanzelfsprekende zaak moet zijn, dat de kunst in Iedere vorm geïntre- gTeerd Is betrokken bij alles wat zich binnen onze horizon bevindt .„Het forme le denken is nog lang niet zover," aldus de burgemeester. „Kunst is nog altijd Iets wat-ergens aan wordt toegevoegd en knust-Is het eerste, wat wordt wegbezul- nigd." In zijn welkomstwoord stelde de ac teur Piet van der Meulen, dat het Jeugd- festival geen verlenging is .vaneen cur sus. Het is. dé .bedoeling de jeugd .te confronteren mét de kunst en mee te wérken de kunst in. het leven. van. alle dag te integreren; De kunstenaars, .zo stelde hij, werken niet mee.vit,idealisme, maar uit noodzaak. Het programma heeft artistieke hoogtepunten, maar de heer Van der Meulen stelde daarbij, dat hét levensgevaarlijk is over jezelf tevreden te zijn'v Pierre Janssen, directeur van de acade mie van Beeldende Kunsten - te Rotter dam, stélde - een aantal - aan het fes tival medewerkende kunstenaars voor, waarschuwend tegen het „dodelijke la chen." „We hebben al genoeg kunste naars weggetreibvd," aldus de heer Jans sen. „De zin van het festival is,-dat ieder een mag meespelen." Het contactorgaan Electronische Mu ziek heeft zaterdagmiddag met medewer king van de Studio voor Elektronische Muziek te Utrecht de deelnemers aan het Jeugdfestival alhier in het Piccolo Thea ter een uitvoering aangeboden van- elektronische muziek. Frits "Weiland stel de in zijn inleiding, dat muziek het voortbrengen van klanken is. Het was, juist met hetoog op het doel van dit festival erg jammer, dat hij er niet nog veel meer bij vertelde. Want volgens zijn definitie is iedereen, die met een hamer op een spijker slaat, bezig muziek te maken. En dat zal hij wel niet hebben bedoeld. Overigens bleek niets de; sa menstellers van de geluidscomposities, die helemaal verkeerd met muziek wer den betiteld, te gek, zodat er door de driehonderd jongelui hartelijk is gela chen om de meestal afschuwelijk klin kende dwaasheden, die te horen werden gebracht in Piamo-Forte van Dick Raaij- makers, Reflexen van Ton Bruynèl, Visions van Makoto Shinohara, het tweede deel van de Suite van Gottfried Michael Köenig en Artikulation van ■-i-jvA- ,4'( (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ook het afgelopen jaar stond in het teken van de strijd tegen kostenstijgingen. Het antwoord op de daaruit voort vloeiende margeverfcrap- pingen bleef in de eerste plaats het stre ven naar productiviteitsverhoging. Daar mee komen wij echter langzamerhand onder de werking van de afnemende meer-opbrengst, zodat toeneming van om zet ons moet helpen. Deze steeg dan ook, evenals vorig jaar, met zeventien procent en wij overschreden hiermede voor de moedermaatschappij in de geschiedenis der vennootschap de 100 miljoen, aldus de directie van de Erven de Weduwe J. van Nelle N.V. in het jaarverslag over 1965. Volgens de winst- en verliesrekening steeg het exploitatieresultaat van de moe dermaatschappij tot i 4,8 miljoen (vorig jaar 4,7 miljoen). György Ligeti. Met elektronisch appara ten experimenteren is iedereens goed recht, maar deze composities als muziek te betitelen is een fundamentele fout, want het zijn voor de toéhóorder alleen maar geluidscombinaties en ge- luidsopeenvolgingen zonder het geringste verband. Misschien kunnen zij dienst doen. bij een film, maar overigens zouden de samenstellers van al dat raars er wijs aan doen, hun experimenten voorlopig binnenskamers te houden, want hun ge noegen er aan wordt door het overgrote deel van de muziekliefhebbers nog niet gedeeld. Dat bleek ook deze middag heel duidelijk, want howei de jongelui vol goede wil luisterden, waren hun reacties op al dat gepiep, geratel 'gegil, gestamp en geplof duidelijk die op- iets lolligp, misschien nog beter gezegd, op iets geks. - Na een pauze werden de deelnemers in de Rotterdamse Schouwburg ontvangen waar oa. Richard Flink de jeugd voorlichtte over het artistieke hoogte punt van deze eerste jeugddag, de opvoe ring van Schiller's „Don Carlos." Daarna werden in de'Beatrixzaal van. het Groot- handelsgebouw nieuwe krachten opge daan met een gezellig diner voor de avondvoorstelling in' de schouwburg waar .Don Carlos" door het Niéuw Rot terdams Toneel werd opgevoerd. u TEL AVIV In Israël heeft .het de aandacht getrokken, cat.de Rctterdaaise uit-.een 'christelijk,; gezin "geborenactrice Rita Maréchal, die nu.in Israël optreedt, bij hét opperrabinaat té' Jeruzalem eén verzoek heeft ingediend om tot het Joodse geloof toe te mogen treden. 7 Zij wil de. Joodse toneelspeler en kunstschilderYesbahau Kleinmann trou- 'eiL 7-- A -.7. ;7.f 7.7,7,7 In Israël- bestaat, nog niet het (burger lijke huwelijk zoals' men dat in. Neder land kent. Alleen een kerkelijkhuwè- lijk, Joods dan wel Christelijk, is moge lijk en dat heeft ook voor de - civiele autoriteiten bindendekracht. Maar de moeilijkheid is, dat niet: voorzien/is in de mogelijkheid van een/gemengd- huwe lijk of een huwelijk dat de, "beide-..part-., ners niet kerkelijk willen sluiten,; pat is alleen buiten Isaraël mogelijk "eh de meeste Israëli, die geen kerkelijk' huwe lijk wensen,, gaan daarvoor haar. Cyprus, dat veen geliefd oord werd voor, dé huwe lijksreis, van niet-kérkelijké óf kerkelijk gemengde paartjes. :7-7''L-VV Rita Maréchal wil' behalve 'een Joods kerkelijk huwelijk; ook een volkomen op gaan ih de Joodse cultuur en het Joodse volksdeel.- Hét dagblad ,,'Jëcüoth Akhro- noth" schreef over haar: „zij wil ook Joodszijn buiten het toneel".- ROTTERDAM Zaterdagavond om streeks elf uur kwamen twee politieman nen ih. dé. Bellevöystraat een vijfjarig jongetje 'tegen dat in zijn pyamaatje: liep te huileh. Zijri óuders bleken nlet thuis te zijn. In de wonihg lagen nóg twee kinde ren van twee en- drie jaar .te slapen. Eén familielid waarschuwde de oudere, en een uur later namen déze wéér dè zorg voor hun kinderen op zich, 7 ROTTERDAM Op de Aelbrechtskade werd zaterdagavond de 23-jarige schip per A H. uit-Den Haag aangehouden. Hij reed daar met een dertién jaar oude Volkswagen;: had geen-rijbewijs,. ;kec- teker.'bewij s, en belastingkaart; en de auto was niet verzekerd en verkeerde overi gens ook -niet.-in 'goede,.staat; van, onder houd. Tegen dé schipper is een uitgebreid proces-verbaal, opgemaakt, de wagen is in bewaring genc-men. ROTTERDAM In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken bij het wijkgebouw'; Stichting .Centrum Een dracht aan de Baarlandhof.Een band recorder, een pick-up en een hoes met ongeveer dertig grammofoonplaten wor den vermist Bij de firma Paul aan de Sluisjesdijk namen een of meerdere inbrekers: elf honderd pakjes -sigaretten ter waarde van tweeduizend gulden mee. 77' Duitsche wapenen en munitie voor Ierland! Londen, 24 April. De Admirali* teit méldt: Tusschen 20'. en 21 April werd een poging-gedaan om wapenen en munitie in Ierland aan land -te brengen door een schip, dat 'als- een neutraal koopvaardijschip was vermomd, doch in werkelijkheid een Duilsche hnlp- kruiser was, die met Dnitsche onder zeeërs samenwerkte. De hulpkrniser werd tot zinken gebracht en een aantal gevangenen werd gemaakt waaronder sir Roger Casement, die sinds het begin van den oorlog een anti-Engelsche cam pagne in Dnitschland heeft gevoerd, lerschc krijgsgevangenen trachtende te verleiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1