met en over de i voor .rolschaatsa 87 'AGENDA in Nederland: A.STOR m Cf lil m Vaardigheidsproeven van DOK goed geslaagd FORTEX :-j Burgemeester: „Nu lang genoeg M. Eykenaar pleit voor dierenasyl Een American Blend voor gedistingeerde rokers FORTEX J) n weet raad met elke maat In Sporthal Margriet: Inbraak in het VW-ïraisje Deze week veel activiteiten Student leerde autorijden Landsbergen verloor eerste schaakronde om kampioenschap 'f 1' nu beduidend goedkoper éénnwM® aatibiedioB Voor de dieren l t'nndaas en morgen - - en dagelijks ASTOR in Nederland, dat is verheugend nieuws! De uitverkoren filtersigaret Van gedistingeerde rokers in meer dan 40 landen ASTOR, een melange van de edelste tabakken. Licht, mild en toch een verrukkelijk vól aroma. Een exclusieve sigaretmen ziet dat al aan het chique pakje. En aan de filter uit zuivere zachte natuurkurk! Gun uzelf voortaan het genoegen van het zéér goede. Rook ASTOR, de elegante sigaret van Waldorf-Astoria. ASTOR de American Blend met filter uit zuivere natuurkurk 20 stuks King Size (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting Viering en Herdenking Nationale Feest- en Gedenkdagen, sectie van de Schiedamse Gemeenschap, heeft voor Koninginnedag weer een uit gebreid feestprogramma samenge steld. Traditiegetrouw wordt vrij dagavond 29 april een ster- en lampiontocht gehouden. Uit vijf verschillende delen van de stad vertrekt men om half negen naar het verzamelpunt op het parkeer terrein aan de Broersvest Van daar maakt men een gezamenlijke mars door Schiedam. kleedt u altijd een klasse betert (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMMet eenendertig tegen zes stemmen heeft de ge meenteraad maandagavond beslo pen tot de bouw van een nieuwe ■brandweerkazerne. Burgemeester Roelfsema vond dat het nu echt Vel tijd werd. Met nadruk stelde jfhij dat de raad nu niet langer over Idit onderwerp moest blijven door praten. Hij zei dat dit nu al sinds |l959 gebeurt. I De discussie handelde voornamelijk fivtr de situering van de te bonsven ka- ,trne. Zo was drs. J. Hontman (Ub.) lïmeesd dat bet zakkendrasrershulsje In iftvaar zou komen. Overigens gteide hij ïrich op het standpunt dat er genoeg jfaiappe deskundigen zijn om zich met lift plan bezig te houden, zodat de raad Ier beter aan deed niet in hun plaats te De heer Houtman zinspeelde daarmee !fc»nnelijk fp het betoog van drs. J. H. Isimcns (socd, die de geschiedenis van liet zeven jaar oude plan tot in de details pad gereleveerd en zijn ernstige twijfel lied uitgesproken of het plan nu eigen lijk wel goed was. Hij suggereerde o.a, 'ten andere plaats en noemde als voor beeld het industrieterrein met een bij post in de haven. De socialistische woord 'voerder dacht ook dat het oefenterrein fvan 1760 vierkante meter te klein zou zijn en had voorts graag een speciale bouwcommissie ingesteld gezien. De heer H, W. Metaal (kath.) opperde financiële herwaren tegen de bouw van de werkplaats, die inclusief grondkosten [op f 320.000 is begroot. Namens de Protestants Christelijke Groep stelde de heer M. Eykenaar zich achter drs. Houtman. Ook hij meende I Horgen verwachten wij die klanten, die voor een paar gul den nieuwe gordijnen willen hebben voor slaap-, logeer- of kinderkamer, zomerhuisjes enz. Want dan houden wij een één malige aanbieding van een partij gordijnstof in leuke, moderne dessins, in drie verschillende kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voor nog géén twee gulden. M. EYKENAAR nieuw asyl dat de raadsleden niet als deskundigen moeten optreden en vond dat het tijd werd de jrenlange discussie nu af te sluiten. De heer Eykenaar voerde ook het woord bij de behandeling, van het voorstel om de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren een jaarlijks bedrag van achtduizend gulden uit te keren. Dit bedrag dient als vergoeding voor het op nemen van zwerfdieren en het afmaken van dieren op verzoek van de eigena ren. Be heer Eykenaar herinnerde aan zijn eerdere pleltvoering voor aanvulling van de Algemene Politie verordening, waar op de raad in zijn vergadering van febru ari 1966 wijzigingen aanbracht. Het PCGraadsüd zei dat zijn fractie het juist vindt dat de gemeentelijke over heid niel self de praktische zorg voor ,l het dier ter hand neemt. Deze taak Is namelijk heter toevertrouwd aan een ver- enlging met een ideële instelling. De erkenning dat het tot de taak der overheid behoort loslopende honden van de openbare weg te weren is echter in het belang van de veiligheid op de weg. De heer Eykenaar wilde de achtduizend gifden dan ook niet als subsidie beschou wen. De afdeling krijgt trouwens reeds een subsidie van 1100 en de heer Efke- naar achtte het mogelijk dat dit bedrag in de toekomst nog eens voor herziening in aanmerking komt. Overigens vond de heer Eykenaar d« conclusie van B en W dat het de vereni ging met deze vergoeding mogelijk wordt gemaakt het dierenhuis verder te exploiteren Wel wat aan de optimistische kant. Hij zei dat het dierentehuis thans tien honden- en achttien kattenhokken heeft. Om het tehuis gunstig te kunnen exploiteren zouden er tenminste veertig honden- en kattenverblijven moeten ko men, maar zolang het dierentehuis aan de Anna Zusterstraat gevestigd blijft zal er volgens de heer Eykenaar elk jaar geld bij moeten. De pleitbezorger van het Schiedamse dierentehuis deelde mee dat het bestuur uitziet naar een nieuw asyl. Hij sprak de hoop uit dat de vereniging met medewer king van de gemeente op korte termijn bij voorbeeld over een half jaar het nieuwe asyl zal kunnen openen. VLAARDINGEN De hervormde pre- dikam ds W. J. Kolkert is benoemd tot geestelijk verzorger rtn het Zonnehuis. Hij zal deze functie Waarschijnlijk met ingang van 1 september gaan uitoefe nen. Ds. Kolkert is momenteel predikant voor bijzondere dienster, van de Her vormde Gemeente met ais speciale op dracht de geestelijke verzorgine van zie. ken e.- bejaarden. Hij blijft in zijn nieu we kwaliteit predikant van de Hervorm de Gemeente in buitengewone dienst. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM .Geboren: Annette N. d.v. B. Muller en M. M. Boogerd; Jan z.v. C. M. van Genu en C. I. Kramer; Astrtd M. d.v. W, J. van Gogh en J. M. Bruens; Ktlen M d,v. M. A. de Goede en M. J. Xloos: Yvonne H. d. v Xlouwens en E, va» Nieuwenburt. «verteriten: W. Dekker, S5, W. Kaïs 73. Morgenvroeg om 9. uur begint de verkoop van deze grote partij modernegordijnstoffen, in 3 Verschillende kleurstellingen', een éénmaligs verkoop, 120 em breed, per meter voor GHw tal, ef tehHfi. bttt. SCHIEDAM De commissie Kader vorming start op 29 april met de eerste serie vormingsavonden voor het kader jtan de bij de Schiedamse Jeugdraad aan gesloten verenigingen. De heer Boon, die doceerde aan de Sociale Academie te pen Haag, is voor deze avonden uitgeno digd. De bijeenkomsten zulien worden schoudert in het gebouw voor Chr. Socia- ije Belangen, Lange Haven 73 —zaal 4 -en beginnen om 20.00 uur. 'i: Irene: Kunstcentrum Schiedam, smal- filmavond, 20; KM MT P, lezing 20; Schied. Filmkring, vergadering, 20, Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen bond, vergadering, 20. Chr. Sociale Belangen: Rhetorics, exa- tmen, 20; Schied. Fotoclub, kontaktavond, Irene: Schied, Jazz Sociëteit „Guillau- ■ine", culturele avond 20. Surgura Cor,:1a: Hervormde Gemeente, kontaktavond, 20. Bijkant, Be Rotterdammer: Lange .Kerkstraat 28, Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 11558 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstr, 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap) zie bo- ytn) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264056; Alarm brandweer 269123; .Alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein Kite!. 267532. (Van een medewerker) SCHIEDAM Er bestond maandag maar een geringe belangstelling voor de „rolschaalsavond", die in het kader Tan de gportmaand op het programma was geplaatst Niettemin is er naar hartelust door Schiedamse jongens en meisjes gere den op de schaatsen met wieltjes en ook de wedstrijd tussen de kampioen-van Nederland, BC Residentie en <«en Bonds* selectieteam was een groots rolscbaats- festijn. waarvoor de aanwerigengrote be langstelling monden. Nadat - om acht uur de hardrij wedstrijden voor jongens en meisjes van 912 en van 1316 jaar waren gehouden,volgde na een shownummer kunstrijden de prijsuitreiking. De 10-jarige Gabriel Willems werd - eerste, .Charlotte Stuy (ook 10 jaar) tweede. Marijke den Brinker (14) derde en Yvonne Pietskap (10) eindigde als vierde. Ook Irene Hamerslag (10), Doro- the Willems (11) en Hans Mol (10) kwa men tot goede prestaties. De prijswin naars ontvingen uit handen van de heer J. Olthof een standaardje met em bleem. De wedstrijd tussen RC Residentie én het Bondsteam eindige na een sportlef duel in een verdiende 3X zege voor RC Residentie, dat bij de rust al een 30 voorsprong had. Tim Ek scoorde 10, waarna Gerrit Hakker 20 voor zijn rekening nam. Weer was het Tim Ek, die zijn vijftal op 30 bracht, ter wijl na de thee door Joop Pikaar de eer voor het bondsteam. werd gered (3—1). Aan de show werkten diverse bekende rijders (sters) mee, zoals Ria Riet broek, Marry Joustra, Lisette Aarts, Wouter Toledo, Rietje Franssen en an dere nationale kampioenen of nummers .twee en drie. Bij de„kure n" en shownummers werden de prijzen gewonnen door Anneke Heydt, die Nederlands kampioen dames werd, Rineke Zendijk (kamp. junioren), Gerry Rooyakkers cn Frans Louwers (Ned. kampioen paren), John Winckel- man en Greetje Sikkes (NecL kam pioen paren junioren). Verschillende van deze deelnemers zul len binnenkort (mei) deelnemen aan de wereldkampioenschappen rolschaat sen, die in Brazilië worden gehouden. ■yANDAAG wilde ik maar eens de aandacht trekken met een vlammetje. Dat leek me aaTdig om dat ik wat over het aardgas op; mijn lever heb. Nog wel niet al mijn lezers zullen aardgas hebben, maar de helft waarschijnlijk al Bij na overal is men er mee bezig. Er zijn echter plaatsen, die ook nu geen stadsgas hebben en pas over een aantal jaren aardgas zullen krij gen. Daar moet men het met buta-, gas blijven stellen of elektrisch ko ken. Nu is me gebleken dat er nog angst bestaat voor het aardgas. ,,Het ruikt niet", zegt men, „en het is gevaarlijk." Mag ik die vrees wegnemen? Het' ruikt inderdaad niet, althans oorspronkelijk niet. Maar de energiebedrijven voegen aan dit gas een reukstof toe. Een odorant heet dat, „technisch" ge zegd. En zodoende is het gas heel goed te ruiken. De geur verschilt niet zoveel met die van stadsgas, dat heb ik al ondervonden. Nee, stel je voor dat het gas zo maar de keuken in stroomde zon der geur. Een mogelijkheid niet waar, als het vlammetje door tocht of wat ook uitgaat. Ernstige gevol gen zouden niet uitblijven. ;Daaroiri heeft men gezorgd dat er toch een geurtje is. Of we overigens blij moeten zijn met het aardgas? Daarover geef ik geen oordeel. Ik stel me zo voor dat de mensen van de bedrijven lang niet altijd blij zijn. Want er is een: enorme hoeveelheid werk aan die ömschakeïing verbonden. Misschien' zijn de handelaren blij met de toe-, genomen verkoop? Duizenden* moe ten zich nieuwe toestellen ter ver vanging aanschaffen. Vooral het aantal gasfornuizen dat wordt ver kocht 'is groot, heb ik gehoord. Natuurlijk zijn er ook klachten., over mankementen, dat'hou je ^al tijd. Gelukkig heb ik ook compli- menten gehoord aan het adres van de bedrijven, die dan toch maar voor de operatie-aardgas alles inzet ten. Er is veel lof voor de snelle wijze, waarop bij de gebruikers al le handelingen worden verricht. Men doet alles om op de omschake lingsdag de gebruikers niet al te lang zonder gas te laten zitten. En die service is belangrijk. Want tenslotte: dit noodzakelijke kwaad laat ik het eens zo maar noe men moet gezamenlijk worden aanvaard. SCHIEDAM In het huisje van de Schiedamse Gemeenschap Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer WV is vannacht ingebroken. Men heeft zich aan de achterzijde van het gebouw toegang verschaft. Daarna heeft men in het kan toor van de Schiedamse Gemeenschap alle laden van de bureaus doorzocht en uit het WV-kantoor een laadje met der tig gulden erin meegenomen. Het laadje met het geld erin is later achter het gebouwtje teruggevonden. BODENRUS, 26 april Kas komk 75 en op 62—64, 60 46—48. SO 42—45, 40 38—44, 35 32—33. 30 28—23: kas komk krom 66—74; glassla A 22.50—27, B 850—11; tomaten ex port A 17.70—18.60. B 17.80—1A20. C 175Ó--19N), CC 12.60—-12,80; tomaten binnel A 12—14, B 12,60—12.80. C 11,70—11,80, CC 8.10; snijbonen 350—3,80; spinazie 28—41; postelein 150; andijvie 1,11—1,21; prei 21; rabarber 28; komkommerstek 5374; slavel- len 6086. Heden werden aangevoerd; glassla 50.000 kg; kas komkommers 146.000 st; krom kommers 7.000 kg; tomaten 83.000 Kg.. SCHIEDAM Zaterdagmiddag heeft de Christelijke gymnastiek vereniging „Door Oefening Kracht" weer de half jaarlijkse vaardigheidsproeven gehouden. Tweemaal per jaar worden in de leef tijdsgroep van 10-13 jaar, zowel voor jon gens als meisjes de vaardigheid op verschillende toestellen beoordeeld. In de gymzaal aan de Van Ostadelaan hebben ruim '200 meisjes aan deze proe ven deelgenomen. In de gymzaal van de Rehoboth-ULO aan de Tuinlaan zetten de jongens hun beste beentje voor. De belangstelling voor deze "vaardig heidsproeven neemt steeds toe. De jon gens en meisjes kregen een diploma mee waarop de behaalde cijfers zijn vermei- PROGRAMMA KONINGINNEDAG SCHIEDAM Op Koninginnedag houdt het Schie dams Politie Gezelschap na het luiden van de klokken vanaf het bureau aan de Lange Nieuwst raat een Revellle-mars. Vervolgens brengt een groot aantal scho lieren om half negen voor het Siadhnls een aubade. De muziekverenigingen van Gusto en het Leger des Hells verlenen hierbij hun medewerking. De heer Bres- sers zal de zang op een hammond-orgel begeleiden. Daarna maken beide korpsen een mars door de stad. Van 9.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur is er weer het Schuttersfestijn in de Koopmansbeurs, waarbij het gaat om het kampioenschap van Schiedam. De stadsbeiaardier Cor Don zal van 10 tot 11 uur vanaf de-St. Janstoren carillon- klanken ten gehore brengen. De geref. Jeugdraad houdt van 10.00 tot 1230 uur een sportochtend op het terTein van HBSS op Harga, terwijl de Schiedamse Volleybalclub van 10 tot 18 uur in de nieuwe Sporthal een groot yolleybal-toer- noool heeft belegd. De vereniging Het Singelkvrartief houdt om 10 uur een teken-kletir- wedstrijd voor kinderen van 612 jaar op het Edisonplein, Eenzelfde wedstrijd houdt om 15.00 uur Jeugdhaven Nieuw land op het trottoir langs de winkelgale rij aan de Mgr. Nolenslaan. Het Clubhuis St. Joris Doele heeft hierbij de leiding. De Sehiedamse Luchtvaartvereniging The Crusaders geeft om 33 uur vliegde- monstraties op het terrein voor de Tech nische School, tussen de Burg. van Haa- renlaan en de Mgr. Nolenslaan. Kinderspelen worden er gehouden om 12.30 uur in de wijken Oost en Zuid onder leiding van de vereniging Het Sin gelkwartier en de Middenstandsvere niging Schiedam-Zuid. Op het sportveld voor de Technische School houdt de Handbalvereniging Wil- tOn-Fijenoord tussen 13.00 en 15.00 uur een handbal- én demonstratiewedstrijd. Drie muziekkorpsen zorgen gedurende de middaguren voor muzikale feestklan ken, namelijk de Chr. Muziekvereniging Harpe Davids, Rijnmond-Band Schiedam en Rit. Muziekver. St. Ambrosius. Op het parkoers Lange Nieuw- siraat-Tülnlaan worden om 14.00 uur door de Schied. Wieier. Ver. wedstrijden Yerreden. De Chr. Gymn Vereniging DOK vooraf gegaan door het eigen tamboers- en pij perkorps, vertrekt om 14.00 uur van het repetitielokaal aan de St. Anna Zusterstraat voor een feestelijke mars door Nieuwland. Het mandolinegezel- achap ONI zal in de morgenuren een bezoek brengen aan het ziekenhuis en tehuizen voor ouden van dagen. De Schied. Accordeon-ver. KDO speelt van 14.30 tot 16.00 uur populaire muziek op het pleintje achter de Grote Kerk. De Landelijke Ruiter-ver. Schiedam geeft om 15.00 uur ruiter-demonstraties op het vroegere sportterrein Boshoek aan de Julianalaan. De r.k. Gymnastiek- ver Excelsior houdt om 15.00 uur met drumband een mars door Nieuwland. Om ongeveer 17.00 uur is er vanaf hét terrein aan' de Hogenbanweg een optocht van versierde fietsen en autopeds van gekostumeerde kinderen van 6 tot 12 jaar, m.m.v. de drumband van de r.k. Gymnastiekver. Excelsior. De negende Lichtstoet vertrekt dit jaar van de nieuwe opstelplaats in de Rem- brandtïaan, beginnende met de kop van de stoet bij de hoek van de Vlaardlnger- dijk en vervolgens in de Mesdaglaan en de Westfrankelandsestraat. Tot slot is 's avonds om acht uur in Musis Sacrum en in De Bron een Oranjebal. De Oranje-vereniging Wilhelmina in voormalig Kethel heeft op Koninginne dag haar eigen feestprogramma, dat 's morgens om 9 uur begint met een auba- da op het kerkplein van de Ned. Herv, Kerk. Daarna zijn er om ongeveer 9.45 uur op de Leeuweriksingel en in de Koe- koekslaan kinderspelen. Om 14 uur houdt de Chr. Gymnastiek-ver. Animo eeri mars met drumband door Kethel. waarna om 20.30 uur de feestdag wordt besloten met een grote lampionoptocht vanaf het plein van de Chr. school aan de Vlaardingerweg. de. De tweede serie van deze proeven zal worden gehouden in oktober. Zaterdagavond waren ook verscheidene DOK-leden in de weer. Een spring- ploeg van dames en heren verzorgde een intermezzo tijden het ope ningsfeest van de Sporthal Margriet. Een demonstratie tafelspringen met mi ni-tramp onder leiding van de tech nisch leider, de heer A. Herlaar. viel bijzonder in de smaak. De komende week is er ook weer vol op aktie. Vrijdagavond zal worden deel genomen aan de lamploe nop tocht Het Tamboers- en Pijpericorps start om half negen in de Vondellaan. Alle leden van 5-12 jaar kunnen aan deze optocht deelne men ln DOK-costuum. Eén groep zal een bijzondere bij-drage aan het geheel leve ren. Op Koninginnedag zal DOK een mars door één der stadswijken maken, 's Mid dags om twee uur wordt vertrokken van het gymnastiek-lokaal aan de St. Anna Zusterstraat. Hieraan zullen deelnemen alle leden vanaf 8 jaar. 's Morgens zal hetTambours-en Pijperskorps medewer king verlenen aan het sportfestijn georga niseerd door de gereformeerde jeugd. Ook zal een demonstratie worden gege ven door een springploeg o.l.v. de heer A. Herlaar. (Van een medewerker) SCHIEDAM In het clubgebouw van de schaakvereniging Het Zwarte Paard bij Wilton Fyenoord zijn. maandagavond de wedstrijden begonnen om het persoon lijk schaakkampioenschap van Schiedam. Nadat de voorzitter van de Schaakvereni ging Schiedam, de heer H. W. Boele, een openingswoord had gesproken gaf wedstrijdleider C. K. Harmanny enkele ("chnische gegevens. Daarna bogen de schakers zich over de borden, waarna de strijd om de hoogste schaker van Schie dam was begonnen. Acht schakers nemen aan deze strijd deel, waarnaast ook in andereklassen om de eer van die klas wordt gestreden. In de Hoofdklasse komen uit de heren: M. v. Grevenbroek, L. Reitsma, J. Stah- lie, C. Vrijland, C. Landsbergen, H. Plan ken, H. den Uyl en A Noordegraaf. SCHIEDAM Een personenauto, bestuurd door de 22-jarige student C. van V., die voor de eerste maal met een auto van een voor hem onbekend merk reed, botste maandag - in het Broersveld tegen vier andere auto's, die alle min of meer ernstig werden beschadigd. De student reed vanuit het Herenpad het Broersveld op en wilde naar rechts afslaan. Door onbekendheid met de stuur- inrichting reed de auto evenwel naar links en ramde twee aldaar geparkeerd staande auto's. Daarna gooide de student het stuur om, maar toen hij even later wilde remmen, drukte hij per ongeluk op het gaspedaal en botste opnieuw te gen twee stilstaande auto's aan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. FORTEX Korte Hoogstraat 11 s tel. 6151 Vlaardingen 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1