Raadsagenda niet bijster interessant Opnieuw aankoop panden in te saneren gebied of 'n setel PU de Spits P. Ruysbroek: veertig jaar melk rondbrengen Praktische élégance FORTEX FORTEX „AR heeft SGP verlies niet te verwijten" AGENDA Christ. LTS gaf druk bezochte openbare les De Eendracht teleurgesteld over ffilj Gromyko bij de paus Ni Is uw keukenwinkeltje'óók zo welgevuld met blikjes Zolder Weeshuis wordt verwarmd „Piet de melkboer gehuldigd steunt opruim 30 jaar ervaring SSS-aktie door CSFS voorbereid Vlam in de pan Indien PCG zetel kwijt raakt Vandaag laatste avond Voor ieder een flinke plak! Welke instantie werkt hier tegen?" Burgerlijke stand w f Hl FORTEX Bromfietser rijdt meisje (12) aan Sociëteit Guillaume geeft „Oranjebal" -int la I n ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 27 APRIL 1956 "VLAARDINGEN Indien er niet meer punten aan de bestaan de agenda worden toegevoegd be hoeft de gemeenteraadsvergade ring van volgende week vrijdag niet lang te duren. De vergader tijd is trouwens beperkt: de ge meenteraad heeft slechts de be schikking over één avond, daar niet kan worden vergaderd op donderdag in verband met Bevrij dingsdag. (Van een onzer verslaggevers) - Weeshuis Stroomvoorziening fQuidations jö liif kleedt u altijd een klasse beter! Korte Hoogstraat Ha, telefoon 6151, Vlaardingen en morgen en dagelijks Wat voor vleesgerecht eet u vanavond? Heerlijk, duik in uw eigen 'keukenwinkeltje' met vieesconserven. Daar is zeker iunchworst bij. 1 Blikje... 5 flinke plakken, gebakken' in de koèkèpan... verrukkelijk! En u weet, wat u eet - alle vieesconserven zijn met zorg bereid en hygiënisch verpakt. AGIO junior TIP 11 ct. AGIO TIP 18 ct; v&flFbo «AAS as&saarar ïL SÏ of uw gehele interieur... Bij de Spits hunt u terecht. Bij de Spits ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u ontwerpt de Spits uw interieuiplan. voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Tel. 010-122198 JEen groot dest van de agenda bevat voorstellen tot aankoop van panden. Hoe wel de financiële toestand van de ge- meent© weinig rooskleurig is, een opmer king die tegenwoordig bij elke gelegen heid wordt gemaakt, gaat het aankopen van huizen in de oude binnenstad door. Deze aankopen zijn noodzakelijk daar de gemeente deze panden moet bezitten om ae bestaande saneringsplannen te kun nen uitvoeren. Volgende week vrijdag zal de raad moeten beslissen over de aankoop van zeven huizen. De panden staan in de Stationsstraat. P. K. Drossaartstraat, Van Riebeekstraat, le Van Leyden Gaelstraat en Dwarsbaanwstraal. Het voorstel van B. en W. zal vermoedelijk bij de raad geen moeilijkheden ge ven. Met bijna elk voorstel van B. en W. waarover de raad moet beslissen is geld gemoeid. Het weeshuis, dat de laatste tijd helemaal is opgeknapt om het geschikt te maken voor diverse jeugdver enigingen, moet worden voorzien van een groot aantal nieuwe radiatoren voor de centrale verwarming. Gebleken is dat de aanvankelijk goed uitziende radiato ren in veel gevallen lek zijn. De lange tijd dat het Weeshuis heeft Ieeggesiaan is daar waarschijnlijk de oorzaak van. KOPIJ T3 Bovendien is de zolder de laatste tijd in gebruik door het clubhuis „De Ha. ven" en de Vereniging van model bon wers. Deze jongelui bivakkeerden de hele winter in de kou. Het college schrijft de raad dat, hoewel de jongens erg enthousiast hun hobby beoefenen, het een eerste vereiste is in de winter te zorgen voor een behoorlijke tempe ratuur op zolder. Om de centrale ver warming weer helemaal in orde te ma ken zal de raad een bedrag van ƒ6.500 uit moeten trekken. Een veel hoger bedrag ts gemoeid met de elektriciteitsvoorziening iin Holy. De raad heeft voor de start van de werk zaamheden voor de elektriciteitsvoor ziening 600.000 beschikbaar gesteld.' Dat geld is bijna op. De huizenbouw gaat echter regelmatig door, zodat het laag spanningsnet In de wijk moet worden uitgebreid. De kosten daarvan zullen naar schat ting zo hoog zijn dat het startkrediet met 32.000 gulden wordt overschreden. Daar komt nog bij dat door de te verwachten huizenbouw het meer noor delijke gedeelte van zuidelijk Holy ook van stroom moet worden voorzien. Daarom moeten er hoogspanningska bels gelegd worden en is de bouw van een transformatorhuisje nodig. Het college vraagt de raad om een aanvuiiog van het eerste krediet met 200.000 gulden. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn. dringend noodzake- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM —„Nou Piet, gefeliel- ikerd hè?". Een voorbijgangster Is het, iffle dit zegt. en ze richt deze woorden tot de „melkboer" die met zijn wagentje in de Willem Buytcnwechtstraat staat. Niet dit deze jarig ïs (ook al heeft hij don 'evenveel recht op een gelukwens), maar Vinwcge zijn jubileum. De heer P, Ruysbroek is namelijk veertig jaar melk bezorger bij de Rotterdamse Melk Inrich- Beha van een uitzonder!ijke «lêgance. Met voorsluiting ien verstevigde kanten cups. "eeft een volmaakt natuur lijks lijn. Speciaal ontwor- jpen voor minder slanke fi guren. D, E en F cups- 16>50. Corsetgatna met su bliem corrigerend elastiek. Altijd glad. Geen knellingen. Ook in grote maten 34.50, Met verhoogde taille 39.50. in alle filialen van cn van tlng, en 39 van deze veertig jaar Is hij met zijn melkkarretje de Willem Buytcn wechtstraat op en af gereden. Bij de één weet hij het al: een fles zoete, bij de ander brengt hij vier fles sen zoete en een karne, bij een derde is het ditmaal alleen een halfje vla, de vierde neemt er slagroom bij, de vijfde- de zesde.... de driehonderste.... Driehon derd klanten heeft „Piet", zoals iedereen hem alleen maar kent. Sommigen ken nen hem al de 39 jaren lang, anderen zijn pas kort in de straat komen wonen; voor allen is hij een onmisbare figuur. „Na mijn diensttijd ben ik bij de RMI gekomen, en na een jaar proeftijd in het centrum kreeg ik de wijk rondom de Willem Buytewechtstraat. De straat was veertig jaar geleden trouwens niet veel meer dan een stuk grasland met koeien. Na de sanering vielen de omliggende straten eraf, en de Willem Buytcn wechtstraat bleef over. Daar ben ik nou gewoonlijk van ongeveer kwart over ze ven tot vier uur. kwart over vier bezig. Om half zes sta ik op." In de stralende zon. naast zijn met anjers en groen versierde melkwagen, vertelt de heer Ruysbroek over zijn veertigjarige werk. „Je kent nu iedereen hier. Als er iets is dan leef je mee, je bent samengegroeid. Het is niet alleen de melk die je brengt, je houdt een praatje, en. als er dan moei lijkheden zijn merk je die gauw ge noeg". De buurt leeft dan ook mee met de echtgenote van de heer Ruysbroek, die mede door de drukke werkzaamheden fax verband, met het jubileum zozeer in beslag werd genomen, dat ze bij een klein ongeval haar been brak. Gelukkig kan ze dankzij een gipsbeen tocb de huldiging van haar man meemaken: woensdag 27 april van twee tot vijf uur In de Beatrixzaal van het Grootharg delsgebouw en 's avonds, van zes tot acht uur in de zaai Beatrix, Lange Kerkstraat in Schiedam. Het gure en afwisselende weer heeft de heer Ruysbroek nog nooit een zieke dag bezorgd. Wel heeft de oorlog hem dermate aangegrepen dat hij erna enige tijd zwaar ziek werd. De 61-jarige „Piet de melkboer" houdt nog niet op met werken. „Ik blijf ge woon tot mijn pensionering", zegt hij. (Vervolg van pagina 1) Na het vredesberoep dat de paus in januari jl. op de leiders vim de bij de Vietnamese oorlog betrokken landen had gedaan, antwoordde de Russische presi dent Podgomy hem in hoffelijke termen waarbij hij de schuld aan de Amerikanen bleef wijten. Na deze contacten kon Gromyko thans moeilijk, bij zijn bezoek aan Italië, het Vaticaan voorbijgaan. Het Vaticaan had laten weten dat men Gromyko, indien hij dat zou wensen, gaarne zou ontvangen. Van zijn leant schijnt Gromyko echter in deze niet terstond zo aangedrongen te hebben. Hij bestemde pas de laatste uren van zijn verblijf in Italië voor het be zoek aan de paus, aldus merken waarne mers op. Overigens wordt de aanwezigheid van de Vaticaanse staatssecretaris bij het tot mi nimale omvang beperkt gehouden gezel schap gezien als een aanduiding van het belang dat men van die kant toch aan deze gebeurtenis hecht lijk, aldus burgemeester en wethou ders. De raad zal verder op 6 mei moeten beslissen over de vernieuwing van een centrale verwarming van een 6chool, ver huur van een paar stukken grond, de bouw van een wachthuisje voor het sluispersoneel, de benoemingen van een aantal leerkrachten en over de aanleg van een gasleiding in de Vergulde Hand Polder. (Van een medewerker) SCHIEDAM De SSS-aktie van de NSCU en het CNS, die in de tweede week van mei landelijk zal worden ge houden, wordt door het bestuur van de Christ. Sportfed. Schiedam (CSFS) nu reeds voorbereid. Men heeft een vergade ring gehouden met afgevaardigeden van diverse aangesloten verenigingen. "Na breedvoerig overleg kwam men tot de volgende oplossing: DOK neemt Schie- dam-Zuid en een deel van Nieuwland voor haar rekening, ODI een deel van Nieuwland en van Oost, Juliana behan delt het Centrum en een deel van Oost, K3SS doet de Westerwijk en Animo Ke- thrl, Blijdorp en Groenoord. In totaal zullen straks enkele duizen den adressen bezocht moeten worden, waarvoor de leden van genoemde vereni gingen zullen zorgen. Bij genoemde vere nigingen worden vrijwilligers gezocht, die zich voor dit SSS-werk in willen zetten, waarbij niet vergeten mag wor den dat een groot deel van de opbrengst in de kas van de eigen vereniging te rechtkomt. Zo haalde HBSS vorig jaar bij deze aktie een bedrag van 268 op, zijnde zeventig procent van de opbrengst van HBSS. Het adresmateriaal wordt dezer dagen door het bestuur van de CSFS verza meld. Deels krijgt men van Hervormde zijde adressen, deels uit het jaarboekje van de Geref. Kerk en deels uit het jaarboekje van de Geref. Kerk CVrijg.). Alleen in Schiedam (dus zonder Kethel en Groenoord) betreft dit al meer dan 2500 adressen, zodat de deelnemers aan deze aktie voor een belangrijk werk staan. Vandaar dat de besturen de wens uitspreken, dat vele leden gehoor zullen geven aan de oproepen voor medewer kers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de familie P. Aal- bers, Helievoetsestraat 4b, sloeg dinsdag de vlam in de vleespan toen de be woonster even was weggegaan. Een buur vrouw, mevrouw S. Landaard, zag een dikke walm uit de keuken komen. Zij klom over de heining, haalde de brandende vleespan van het vuur en gooide haar naar buiten in de tuin. Er was slechts geringe materiële schade. SCHIEDAM De twaalfjarige Geer- truida Frauwdeunt stak dinsdag in de Dr. Boslaan vanachter een geparkeerde auto onverhoeds de rijbaan over en werd aangereden door een bromfiets, bestuurd door de 20-jarige mejuffrouw J. H. y. d. Z. Met een dubbele breuk aan het linker onderbeen werd het meisje door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. HOEK VAN HOLLAND De heer A. A. den Hertog, hoofd ran de Van Rijckevorsset- sohool is geslaagd voor de middelbare acte Paedagogiek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Staatkundig Gereformeerde Partij „Groen van Prfnsterer" sprak dinsdagavond in de bo venzaal van het Geref. Jeugdhuis de heer W. H. Oostrum- van Zullicbem over het onderwerp: „De vrouw en het staat kundig leven, beeft zij plaats en taak?" In zijn openingswoord zei de voorzitter, de heer L. II. Knipscheer, dat het de SGP hij de komende gemeenteraadsver kiezingen niet alleen gaat om stemmen winst, zoals bij andere partijen, maar om de waarheid en zuiverheid van het be ginsel. Iedere SGP-er gaat naar de stembus uit roeping en in bet besef dat de mens bij brood alleen niet kan leven. De SGP heeft haar programma ge bouwd op de leer der vaderen en het uitgangspunt van de partij kan men vinden bij Groen van Prinsterer, Dr. Drees heeft eens gezegd dat Nederland wel stemt, maar niet kitst. Wie op de SGP stemt kiest wel degelijk, aldus de heer Knipscheer. "'irffiae- Chr. Technische School, Nieuwe Datn- laan 762: openbare les, 18-21. Chr. Sociale Belangen: Rhetorica, examen, 20; Schied. Fotoclub, contactavond, 20; Irene: Schied. Jazz Sociëteit „GuHlau- rae", culturele avond, 20; Sursum Corda: Hervormde Gemeente, contcactavond, 20. Irene: Hervormde WijJcgemeente V, toneelavond, 20; Dierenbescherming, jaarvergadering, 20: Bescherming Bevolking, vergade ring, 20; Wijkcentrum: Hengelsportver. „Schie dam Omstreken", vergadering, 20. Musis Sacrum: Dansschool Sitton, dansavond, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 11558 en 01898 - 6619:-. Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamen- hofsr-r. 1Z*, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap) zie bo ven) dag. van 18.3019,30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656* Alarm brandweer 269123; Alarm G.G. rit GD. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautpleln 17, tel. 267532. vieesconserven (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Christelijke Tech nische School, Nieuwe Damlaan 762, di recteur H. van der Waal, Is dinsdag avond begonnen met de openbare lessen, die vandaag worden voortgezet. Ieder Is er van harte welkom tussen 19 en 21 uur. In de eerste plaats natuurlijk de ouders der leerlingen, maar ook familieleden, kennissen en belangstellenden. Velen kwamen gisteravond kijken, hoe de jongens werken. Het was een lust de leerlingen in hun jeugdige enthousiasme bezig te zien. In het technische vlak kunnen zij allerlei richtingen uit, zoals de elektrotechniek, autoherstellen, me- taalbewerken, timmeren, enz., allemaal vakken vol maatschappelijke perspectie ven. Op velerlei gebied wordt op de Chr- Technische-School veel voor de jongelui gedaan. Op dinsdagmiddag 18 januari wa ren er bijvoorbeeld schaatswedstrijden op de yijver in het Beatrixpark, op 20 januari en 8 februari gaven de Voorlich tingsdiensten van Landmacht en Marine in de kantine voorlichting, op 26 januari bezochten de leerlingen van de hoogste klassen het schooleoncert, dat het Rotter dams Philharmonisch Orkest in het Pas sage Theater gaf, op 11 januari bezoch ten leerlingen van de afdeling auto- herstellen de autotentoonstelling in het RAI-gebouw in Amsterdam en op 17 fe bruari waren alle leerlingen van het eerste algemene leerjaar aanwezig bij de tewaterlating van het motortankschip Di- adeima op de "Werf yan Wilton-Fije- noord. De school bezit ook een aktieve wan delgroep met de heer C, P. C. den Boer als wandelleider. Bijzonder nuttig zijn de contaktavonden voor de ouders, waar op dezen met de leerkrachten over hun kinderen kunnen spreken. Tenslotte is er de geestelijke achtergrond van de school, want bij techniek en maatschappelijk succes alleen kan de mens niet leven. SCHIEDAM De Bouwvereniging De Eendracht heeft dezer dagen in De Goe de Haven een jaarvergadering gehouden. In zijn openingswoord herdacht de voor zitter A. Goudswaard de heer van Put ten, die zoveel voor de vereniging heeft gedaan. Alle bestuursfunkiies heeft hij in de loop der jaren waargenoemen. Eind december 1965 werden de 90 nieu we woningen in Groenoord verhuurd. Dit heeft veel arbeid gekost. Maar dank zij de goede samenwerking met-het Bu reau Huisvesting is het allemaal vlot ver lopen. De vele oude woningen, die leeg kwa men, werden tot aller tevredenheid ver huurd. Ook al vanwege de grote vraag en omdat de huren hiervan nog yrij laag zijn. De woningverbetering is evenwel voor bestuur en leden opnieuw een grote te leurstelling geworden, omdat er nog steeds geen goedkeuringvoor is. Het bestuur vraagt zich wel eens af wie hier tegenwerkt of welke instantie een antipa thie koestert tegen de bouwvereniging? Men kan dit beter openlijk zeggen, zodat men het kan uitpraten. Alle aftredende bestuursleden werden herkozen. Vele leden stelden hierna vra gen over de woningverbetering. Pogin gen hiertoe duren al drie jaar en er gebeurt nog steeds niets. Anderen zijn reeds begonnen of al klaar. Hoe kan dat? Wie is de schuldige? Wat doet de Natio nale Woningraad? AI deze vragen vuurden de leden af op het bestuur, dat het er volkomen mee eens was en beloofde er de volle aandacht aan te schenken. Maar op den duur zou men er wel eens moedeloos van worden. Het jaarverslag werd met een woord van dank goedgekeurd. SCHIEDAM Zaterdagavond houdt de Sckiedamse Jazz Sociëteit „Guillau me" weer een Oranjebal in Maison Tivo- li, Nieuwe Haven 237. Muzikale medewer king wordt verleend door The Riverside Seven o.i.v. R. Nieuwenhuyzen. De entreeprijs voor leden bedraagt 2 voor niet leden 2,50. De aanvang is om half negen. Het einde om ongeveer 01.00 uur. VLAARDINGEN De recherche heeft dinsdagavond de 28-jarige machi nist B. B. aangehouden die met zijn woonwagen in Schiedam staat. De man heeft smeerolie, vet en een rol staaldraad van zi;ii werkgever gestolen. Op rijksweg 20 werd in de afgelopen nacht door de politie een' personenauto aangetroffen, die in Utrecht bleek, te zijn gestolen. De bestuurder. De G. uit Lunte- ren, was verdwenen. De recherche stelt een verder onderzoek in. SCHIEDAM Geboren: Wilhelmus T.zx.v. W.T. Schuuimms en- J. M. C. in't Veld Max z.v. P. A.M. Koogje en W. Lim burg Ericus J. z.v.J X>on ei; J. C. van Ulfelei.. Marcella A. L. d.v. H. Heiden en J. H. Verdijk. Overleden: C. J. Terschegget 84 M. Smit 94, De SGP-voorzitter sprak tevens over do samenwerking met de CH en AR, die om principiële redenen is verbroken. „Als de Prot. Chr. Groep bij de ge meenteraadsverkiezing een zetel min der zon krijgen, wil men dat de SGP verwijten. Men vergeet echter, dat de AR reeds enkele jaren achteruit gaat wat het aantal stemmen betreft. "We hebben dat vier jaar geleden kunnen constateren, toen de SGP met AR en CH samenwerkte en deze hun zevende (rest) zetel hebben mogen behouden". De SGP, aldus de heer Knipscheer, ziet in de christelijke politiek een steeds meer afglijden van het oorspronkelijke beginsel en het op één stoel willen zitten met roomsen en socialisten. De SGP-voorzitter sprak de verwach ting uit dat bij de gemeenteraadsver kiezingen evenveel stemmen znlten worden uitgebracht op de kandidaten lijst van de partij als bij de statenver kiezingen. m QP HET BUREAU van Jan Krant dwarrelen regelmatig perso neelsbladen, bedrijfsorganen en hoe die tijdschriften ook mogen «heten. De een ziet er uitstekend uit, 'de andere wat minder. De een be- Vat interessante verhalen of tech nische beschouwingen die uitslui- .tend bruikbaar zijn voor insiders en weer anderen (en die vind ik als Jan Krant de belangrjjkste) hebben voorlichtende artikelen over voor iedereen belangrijke of minder belangwekkende zaken. Overigens is het een wat vreemde zaak met die personeelsorganen. Neem nou eens die van de gemeen te Rotterdam. De RET heeft ér een, uitstekend verzorgd, de ROTEB (reiniging en brandweer) iets min der luxueus en daartussen zweeft „Energie" van het GEB. De' redac tie van Roteb-nieuws moest laatst meedelen dat het aantal verschijnin gen minder zou worden, omdat als gevolg van de financiële moeilijkhe den van 's werelds grootste ha venstad er geen nieuwe werken konden worden uitgevoerd en geen nieuw materieel kon worden ge kocht en dat de inhoud van het blad eruit bestond te schrijven over nieuwe dingen. Het klinkt geloof waardig, maar zit er niets anders achter, iets op het financiële vlak? Jan Krant denkt er het zijne van. A/TAAR goed. Energie meldt eén nieuw elektriciteitstarief dat op 1 januari al is ingegaan voor Rotter- dam, Bergschenhoek_ en Bleiswijk. Ook voor de gebruikers van het Rotterdamse stroom op Voorne en Putten en Rozenburg *en in Rhoon en Poortugaal zal dit tarief gaan gelden. Maar.schrijft Energie, de gelijkschakeling in dit gebied is echter vrij omvangrijk en tijdro vend. Het is noodzakelijk gemeente na gemeente af te werken en tot het moment waarop in een gemeen te de overschakeling mogelijk is, het bestaande tarief te handhaven. Voor het gehele gebied wordt gere kend op een periode van ongeveer twee jaar. In Rozenburg is dit al gereed gekomen, en. men is bezig - met de gemeenten Rhoon en Poortu- gaaL Het tarief wordt anders bere- kend en er komt een dag- en nacht tarief belangrijk voor mensen die boilers en zo hebben. Maar omdat die overschakeling niet gelijk gaat, kan men dus. tot aanmerkelijke verschillen elek- triciteitsnota's komen voor gezin nen in de ene of in een andere plaats. Dat vind ik jammer. "Want hoe zit dat bij verhuizingen voor mensen die elektrisch koken, die een boiler hebben en nog andere elektrische apparaten? Die merken dat verschil geducht zeker als het over enkele maanden, gaat lopen. Jammer vooral voor die mensen die eens bij het GEB zijn gaan in formeren over elektrisch koken en zo en die daarna aan de hand van folders en papiertjes en gesprekjes dachten: de prijs valt mee. Ze zeg gen nu: die prijs valt erg tegen, en dat zal wel een paar maanden du ren in die bewuste plaatsen. Jam mer, maar het zal wel niet anders kunnen. VEILING WESTERLEE DE LIER, 26 april Andijvie 92—143 34000 kg, snijbonen 350—330 100 waspeen A 2611 2200, B 304.1, witlof 9981.49, kaskomkom. 66—67 9000, postelein 155170 400. rabarber 34—44 2000, spinazie 45—79 9500 stooisla 7763 3000. prei AI 29—35 1800, peterselie 22)4—231,4. raapstelen 15',4—17)4 1009 bos. ra dijs 22—36 7000. selderij 8)4—13 4000, kom kom Afi 68—69 A 46—51 B 44—47 C «10—42 D 35—37, EI30—31, Sla I 17)4—30)4, H 10—15, Cl 12—14, Bloemkool D 133—145, 10 104. 12 96—119 13 71—32 tomaten A 1670—1930 extra C 2020—2050 tomaten A 1810—1880 B 1880—1930 C 1810—1850, CC 1470—1550. KomkemsAA 23600 extra 48500 I 8000 BIN 97500 stuks totaal sla 430000 export 52500 bin 4S88509 stuks totaal, bloemkool 200 stuks toma ten A 6558 bakjes export 351 bakjes Bin 6909 totaal. De „Maashaven" en de „Noordzee" op een mijn geloopen. Men Bei tide ons hedennacht uit Hoek van Holland: De ingekomen sleepboot „Oostzee" rap porteert dat de sleepboot „Noordzee" en het door hen gesleepte stoomschip „Maashaven" op een mijn zijn geloo pen. Van de „Noordzee" zijn de 2e machinist en de sloktr verdronken. De „Maashaven" is drijvende. De kapitein en machinist zijn daar aan boord ge bleven. De overige bemanning is aan boord van de „Oostzee".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1