PUISTJ :S V&ikoJe zaclt-bros beschuit verte ipadmin strati iui U Ik ki g mi in levensverzeker ng niet cadeau c Tijd. Inderwijzer(es) II y Q UKKELÏJiS HUMTSLAG otterdam - 256100 - toestel >E ROTTERDAMMER, KRANT VAN FORMAAT komen niet terug Beschuit, die U gemakkelijk kunt snijden. In kleine partjes, zonder brokkelen. Beschuit die luchtig is en bros Precies: maar dat wist ft vooruit en ik tob Int oeid er graag voor over. Mijn pöüs betekent dat er op een vast moment - of zoveel eerder als nodkt is - een vsst bedreu op tafel komt Die zskaiftekf heb ik os- Jcocïith iïö Icooj} to® f® dat ik gedaan heb wat van wn modem man w wwiKn. Sc bescberm miji gacn m ft tjpsar boy&ndiWL Oat b wdmsdwote de prsmla wssrd. Prins Bernhardschool Uw uw hela levenlang. I ROTTERDAMMER Pagina A WOENSD 27 APRji minderen direct -wèg met die straf RECEPT as- -••••;*• Verrukkelijk... het is Verkadel 37 cent per rol Fjell Oranje N.V. ZOETERMEER NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET LEVENSVERZEKERINGWEZEN UTRECHT. Si fAMILlE-ADVBHTïNTIEÏ wordan opganoman Ini Da Rottardammer Nieuw» Haagt» Crt Nlauwe Laid«e Crt Dordts Dagblad Prii* 41 €t par mm Op varxoak kunnen ia ook allaan in om blad worden opgenomen 26 «t por mm. De ïeere verblijdde ons met de geboorte van on ze zoon MARTIN RUDOLF M. v. d. GRAAF P. v. d. GRAAF- v. d. Leer 'irmerveer, 27 april 1966, Krokusstraat 3. Heden overleed êdt on ze diepe droefheid onze tg geliefde Vader, Broer, Zwager en Oom JAN OOMS Weduwnaar van Johanna van Donk in de luderdóm van bijna 96 jaar. ijn leven getuigde van de keuze zijne? ziel. Uit aller naam: J. OOMS Groot Ammers, 24 april 1966 Voorstraat 59. Geen bloemen. De begrafenis zal plaatshebben D.V. vrij irissen 13 dag *29 april en 14 uur vanuit Jeugdgebouw. het Helder vloeibaar, heerlijk zuiverend SDI Recept doodt de btwterlOn en maakt uw huid weet glad e gaaf, van bins door-en-door gezond, Vanaf 1150 per flacon. Vooi Uw medeleven be toontijdens ziekte en «verlijden van onze lieve Vrouw en Moeder DINA ANTONIA ROSENBRAND-Kielen -zeggen wij U hartelijk dank. Uit aller naam: W. F. ROSENBRAND Heinenoord. Familieberichten uit andere blad- n Geboren Stephen Eisao rv Stheeman-Schwarz Rotterdam: Wlebe Jakob zv var, Mee. nen-Konvwsfacak Hoogvliet: Fredertke Adrian# dv Fe: ter-Mey Berkel: Klaas zv Grei- danus-Hcriar Gau; Anne Ma- rle .1- Dijkslra-RIJpstra Zeist; Miriam ülizabeth dv Kok i ciiouioui Amsterdam; WmdeU Johanneke Nicoliene dv an Ueheleji-Cramer Aar denhout; Anna Christina Ma. •in dv Van Hoom-den Bartog Botterdam Gilsbert Ja: v Van Heemstra- van der Lely Amersfoort; Paul a Da niels-Bekker Rotterdam. Getrouwd: Drs P L Offer, au en Jkvr rar M H Bas Backer beiden; Ir W van Noondt en DJmaranca Mek hol Amsterdam; K van Nes en Bsr.ske J T de Vrits Wasse- :aa; P J van dei Akker en Marianne B H Henderson Rot terdam: P Dorhout Mees en Ellen Sodderland Aerdenhout; A R ran Herwijnen en fob», Hoekstra Solt dam; Mr P Scheltems Bedulr en G J Bo- terliovm te Kaan Diemea. Ove««dens K van der Heij den 15 jaar De Büt; Elsien Helder 60 jaar Meppe leitje Homstra jaar Zandvoort; Petroce-Ua van der Meuien 47 jaar Utrecht; Dieuwerke dr Ruiter 85 ;aar Assen; Leendert Kalkman jaar .otterdam; e ertrul d e He'ena var ijk Rovrra 's-Gravenhage; J C Xoen.de rs imst, thr Leonard Willem Stöok van .inschoten V? jaar Krimpen a Les; Cornelia Willem Fruin-Loder Wassenaar; J G "cydals-is Jong B-issum Ooise Jan de rong 4 jaar Heeren- veen; A H %lgn» .eeuwardea; Jelle Jura» 59 jaar Hees; Din* Wilhelmina Dierdorp 28 jaar Amsterdam; Zwaantje Oude- laar-Kamphuis 45 jnt Du Earn; Jan «rata I Jaar Weesp; J Mid 58 Jaar Gres. nlngen; Geertruld- Sunier-Jon- geneel 82 Jaar Rotterdan; Da niel Dresden K Jaar W?: soln- gen: Johanna Maria Tal 87 Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Psalm 90. Vertrouwend op de overwinning van Christus zij: Heer, ging van ons heen onze lieve man, vader en grootvader OEGE MOLLEMA op de leeftijd van 60 jaar. Mede namens de kinderen, J. M. MOLLEMA—Tïbout scheveningen, 2 april 1966. Mechelsestraat 15, Liever geen bezoek aan huis. Geen toespraken. De overledene is opgebaard in de rouwkamer Van Diemenstraat 167. Bezoekuren van 4-7 ui De rouwdienst zal plaatshebben donderdag 28 pril a.s. te 12.45 uur in de Ichtuskerk, Duin- kerksestraat 9, waarna de teraardebestelling op de algemene begraafplaats „Westduin", Ockenburghstraat, Loosduisen. Aankomst al daar te 2.15 uur, Gelegenheid tot condoleren nt de begrafenis in de wachtkamer van de begraafplaats. W»! jongeman zelfstandighei De Algemene Vereniging voor de Centrale Verwarmingsindustrie (&.C.I.) geeft met groot leedwezen kennis van het mverwachte ver lijden van haar sympathieke secretariaats medewerker de heer OEGE MOLLEMA op de leeftijd van 60 jaar. Zijn warme menselijkheid jetoond aan zijn collega's, zijn gedegen vakkennis en zijn on vermoeibare activiteit voor de vereniging en haar leden, zullen wij node missen. In grote dankbaarheid voor hetgeen hij ge durende zijn leven voor de centrale verwar mingsindustrie heeft gedaan, zullen wij hem blijven gedeqken. Namens het bestuur van de A.C.I. Ir. P. J. K MISSEL, voorzitter J. C. ROPS, algemeen secretaris Den Haag, 24 april 1966. Surinamestraat 24. VIVVIW 6w SI»»»» S8W8W|p RPRw tafl'Va flVHVtf w™ VIVW wSw 9pW LEVENSVER TRANSATLANTISCH SCHEEPVAARTBEDRIJF vraagt voor spoedige Indiensttreding: te lefc lists leeftijd 18-24 jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Veerkade 1, Rot- ferdam-2. Telefoon 11.44.20, toestel 46. S Meistraat 3 Telefoon 01790—3399 Gevraagd, wegens ziekte o.a. een voor klas 2 van 1 mei t/m 19 juni. <1 week Pinkstervak.), verg. reisk. Br. a.h.d.s. K. A. Koekkoek, Frans Halsstraat 11, Zoetermeex, De voorkeur gaat uit naar iemand met M.U.L.O .-opleiding, die er varing heeft in commercieel-administratieve werkzaamheden. Overeenkomstig ztfa opleiding en «rvating zal hij worden gehono reerd, terwijl mor een bekwam e jongeman de mogelijkheid bestaat een goede toekomst ia ons bedrijf op te bouwen. Hebt u belangstelling voor deze werkkring, bel dan voor het maken van een afspraak: lT- y*. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2