BOTTERDAM Ruiten van Margriethal sneuvelden bij handbal Volgend jaar wereldkamp in Schiedam Reeks concerten AGENDA van nieuwe Schieland-Kring H. J. Reekers directeur PTT Man liet groot aantal kippen yerhongeren Man leurde „doofstom pleisters en elastiek Schaper heeft film klaar ASSiSfSNT DElu JA I Dierenbescherming houdt vergadering Man rijdt dwars door ruit van etalage Burgerlijke stand Boete voor verwaarlozing Onverkwikkelijke zaak Zonder papieren in gammele auto m Goud voor jubilaris A. J. Verschuren W7 IC Jongen breekt been tijdens voetballen Lichtstoetroute op het bedrijfsbureau fill pg kottekpammkr Pagina 5 DONDERDAG 28 APRIL 1966 nubeduidend goedkoper SCIBDAM Niet minder dan 76 doelpunten, werden dinsdag avond tijdens het zaalhandbal- toernooi in de Sporthal Margriet gescoord en dat iheeft directeur Cor Bolmersenkele ruiten ge kost. Zaterdag was de eerste ruit al gebroken en toen een WF-spe*» ler dinsdagavond in de slotwed strijd het doel te hoog 2ocht, sneu velde er weer een ruit. (Van een medewerker) Vandaag Microbal Wereldkampioenschap nu beduidend 9? >en morgen cashm»01* en dagelijks Wij vragen een GEMEENTE SCHIEDAM Dodenherdenking 4 mei 1966 GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting café's op 30 april en 5 mei MET de instelling van hel recrea tieschap Roltemeren krijgt een laatste .ii-srkstuk van de een maand geleden gestor ven Rotterdamse journalist Anton van '\]iijndel gestalte. Want in zijn functie van ;]i,| van de wijkraad voor Hillegerslicrg en gchiebroek heeft de heer Van Schijtide] Ven aanzienlijke bijdrage geleverd tot het ontwerp voor een belangrijk gedeelte van 3iet gebied van dit recreatieschap. Gedepo rteerde Stalen van Zuid-Holland leggen Pro vinciale Staten nu het ontwerp-besluit voor betreffende de instelling van dit recrea tieschap, waarhij tevens de eerste twee gio. bale ontwerp-werkplannen aan de orde wor den gesteld. Het ene daarvan is het ont werp voor de Blciswijkse en Zevenhuizer 'Zoom, bet tweede is dat voor het Lage Bergse Bos. Het is de bedoeling dat van bet eerste werkplan dc Zevenhuizer Zoom .voor 1970 gereed is en dat de Bleiswijkse l'Zoom wordt aangelegd voor 1975. Voor het /Lage Bergse Bos staat als streefjaar 1978 op 'bet programma. De investeringen voor de /Bleiswijkse Zoom worden geraamd op tien miljoen gulden, voor de Zevenhuizer Zoom 'op vier miljoen, zodat het eerste werkplan veertien miljoen gulden zal kosten. De in vesteringen voor het Lage Bergse Bos wor den geraamd op vijftien miljoen gulden. •Het recreatieschap Rottemeren krijgt een zelfde structuur als de recreatieschappen jBrielse Maas en Oude Maas. Het krijgt fibevoegdheid tot het instellen van verorde ningen. Deelnemers zijn de provincie ÏZuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, "Bergschenhoek, Bleiswijk en Zevenhuizen 'en als adviserend lid van bet Hoogheem- iraadschap SchielaniL Het algemeen bestuur /van bet recreatieschap krijgt de bevoegd- Beid ook anderen uit te nodigen als ad» -viseur aan de vergaderingen deel te nemen, liet recreatieschap krijgt een algemeen /bestuur en een dagelijks bestuur. Teneinde ,'te voorkomen dat behalve de provincie /Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam |ecn der deelnemers of een minderheid van deelnemers door niet vaststellen van een jwerkplan de voortgang van de werkzaamhe den in het gebied van het recreatieschap /zal kunnen belemmeren of tegenhouden, wordt vastgesteld dat een werkplan geacht fwordt Ie zijn aanvaard als dit door ten iminste tweederde van het aantal define- Wrs is aanvaard. Daaronder zijn de provin cie Zuid-Holland en de gemeente Botter dam begrepen. U heeft ze natuurlijk wel zien liggen - verleidelijk uitgestald in de dure speciaalzaken... deze dromen van nylon nachthemden van 17 gulden... En bij U zelf gedacht, "waarom moet zo'n beetje textiel toch zo ree! kostenT' Maar nu koopt U zo'n droom, ragfijne Nylon nachthemden met de kokette spaghetti schou derbandjes, voor. nog géén negen gulden. Twee flinterdunne laagjes Nylon over eikaar, met flatteus faloem- dessln in diverse kleurstellingen, één en -ai elegance... een tikje frivool... onmisbaar tijdens Uw zuidelijke vacantie (erf wat een beeldig cadeau voor Moederdag/) Hieruit blijkt dat er toch een bescher ming zal moeten komen, want wanneer op dinsdag 10 mei de zaalvoetballen aan de beurt komen, zal er stellig weer hard op hel doel worden geschoten. Overigens heeft de heer A. de Jong (die bij dit tonrnool ook aanwezig was) niet voor niets gezegd, dat het Stichtingsbestuur ontvankelijk is voor klachten en weken, zodat men hiervan alleen maar zal leren, zonder over onvolmaaktheden te spre ken. De wedstrijden, die om zeven uur be gonnen, hadden een bijzonder sportlef verloop. Eerst speelden de dames-junio ren van UVG en DWS tegen elkaar en na een spannend duel won DWS met 7-8. Vrijdag "en zaterdag verkopen wij deze Nylon nachthemden, vlinderlicht, luchtig en zomers, In de maten 38t/m48, in diverse kleuren, voor g en zomers, m Zaterdagmiddag om 1 uur gesloten. ^^1 Géén tet. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op initiatief van de di recteur van de Schiedamse Muziekschool en organist-dirigent aan de Sacra mentskerk te Delft, de heer Kees Bak, is opgericht de „Schiedamse Orgelkring", genaamd „SCHIELAND-KRING". De oprichtingsvergadering werd gehou den in het gebouw van de Mu ziekschool, nadat de initiatiefnemer teza men met twee collegaeorgarvisten de he ren S. W.'J. Schade van Westrum (orga nist Oud. Katholieke Kerk alhier) en J. Hoogervorst .(directeur-organist aan de Dekenale Kerk van St., Lidutna aan de Nieuwe Haven alhier), de voorbereiden de besprekingen en persoonlijke leden werving voor de kern (de eerste opzet) van de kring hadden verricht. Tot nu toe gaven zich dertig sympa thisanten op. van wie de meesten door een contributie van minimaal 10 per jaar tot lid van de kring zijn gewor den. Voor het seizoen 1966 van mei tem. september zijn vijf concerten gepland, waarvan de eerste drie binnen een week in de stad per billet zullen worden aange kondigd. Het ligt in de bedoeling verschillende orgels in de stad hiervoor te benutten. Behalve organisten uit Schie dam zullen mettertijd ook organisten van buiten Schiedam worden uitgeno digd. Voor dit seizoen zijn de volgende concerten gepland: 9. mei Oud-Katholieke kerk S. W. J. Schade van Westrum, Orgel ~mJ».v.-mej. Dlgna'Schade v. Westrum,'alt-blokfluit en mej. Elly Zoomermeijer, cello, 9. juni St. Lidulnakerk Joop Hoogervorst orgel, nun.v. Mej. Hilde Broekhuizen, dwars fluit 30 juni Oud-Katholieke Kerk Jaap Keppel, orgel (org. a.d. Messiaskerk te R'dam)." Jan Huizinga, bas; 24 augustus Julianakerk Gastorganiste 8" sep tember St. Llduinakerk Kees Bak, orgel (m.m.v. solist). (Van een onzer verslaggeven) SCHIEDAM Vanavond (donderdag) houdt de afdeling Schiedam van de Ne- derlandsche Vereniging tot Bescherming van Dieren in het gebouw Irene een jaarvergadering oXv. de voorzitter, de heer H. Willems van Beweren. Uit het jaarverslag over 1965, dat dezer dagen 'is verschenen, blijkt dat de afdeling een moeilijk jaar achter de rug heeft. In de laatste raadsvergadering is jfierover reeds gesproken. Begin maart 1965 verklaarde de vroe gere secretaris, de heer- J. Borsten zich bereid de taak van beheerder van het dierentehuis op zich te nemen, na het ontslag, op eigen verzoek, van de heer H. van Dinteren. De 11e september weid evenwel voor het asiel een zwarte blad zijde van het jaar,'want de heer Borsten verhuisde naar Papendrecht. Men kon geen geschikte beheerder vinden en het asiel moest sluiten. De heer Pluymers van de Reinigingsdienst heeft toen in sa menwerking met de heer S. Spermon de zorg voor de zwervende dieren op zich genomen. Op de lasten- en batenrekening over het jaar 1965 komt een batig saldo voor van ƒ2.282,13. De contributies beliepen ƒ3.722,35. De gemeentelijke subsidie was ƒ704,65. In het Dierentehuis aan de St. Anna Zusterstraat werden opgenomen 17(bhon- den, waarvan 62 afgestaan door de. eige naars en 108 zwerfhonden,tien honden werden door de eigenaars afgehaald, ter wijl voor 110 honden een nieuw tehuis werd gevonden. Er werden 260 katten opgenomen, waarvan 62 zwerfkatten. Voor een groot aantal kon men een on derkomen vinden. Verder verzorgde men nog tijdelijk enige vogels, zoals meeu wen, duiven, merels, mussen en spreeu wen. In het verslagjaar waren in pension 25 honden en 43 katten. De heren junioren van DWS en Snel- wiek scoorden er lustig op los. Bij de rust was dé stand 7-4 voor Snelwiek en toen de arbiter voor de laatste maal' floot keek DWS tegen een 12-10 achterstand aan. 'Bij de dames-senioren leidde DWS met de rust met 3-0 in de wedstrijd tegen UVG, waarna de voorsprong in de tweede helft tot 10-3 werd opgevoerd. "Een waar schuttersfestijn werd de ont moeting tussen de heren-senioren van DWS'er. WF, .tijdens welk duel genoem de ruit sneuvelde. Ruststand 9-4, eindstand 18-10 voor de sneller spelende .DWS-heren. Een zeer sportief duel was dit, evenals de andere wedstrijden, Do micro korf b a Iwedstrijden, die woensdagavond in de sporthal zijn gehou den, trokken redelijke belangstelling. In ieder 'geval was er een grotere opkomst dan daags tevoren bij het zaalhandbal en maandagavond bij het rolschaatsen. De wedstrijd tussen de B-aspiranten wan Schiedam en Succes eindigde zoals die was begonnen (0-0) want geen der spelers konden het doel vinden. De A-aspiranten van deze clubs speelden een aantrekkelijk duel, waarbij het Schiedamteam met 3-0 aan het langste ei id trok. De junioren kwamen daarna aan de beurt en hier waren de doelpunten goe. koper. Het spel was ook beter, maar dat kon niet anders, want het was een ste- denwedstrijd tussen Rotterdam en Den Haag, waarbij het team uit de Residentie met 4-2 won. De senioren van Rotterdam en Dei. Haag hadden er zin in en vooral de aanvallende spelers scoorden volop. Na een spannende wedstrijd bleven de punten in onze omgeving doordat Rotter dam met 9-7 won. Vanavond worden judowedstrijden in'de sporthal gehouden, aanvang acht uur. Tevens demonstraties worden gegeven door de topjudoka's uit Nederland. De Schiedamse korfbalverenigingen ODI, Succes en Schiedam komen vrijdag avond aan de beurt met een microkorf- baltornooi. Een groot volleybaltomooi staat zater dag op het programma, waaraan reeds om tien uur een begin wordt gemaakt. Volgend jaar zullen de wereldkampi oenschappen handbal In de Sporthal Mar griet worden gehouwen. Dit bericht kwam dezer dagen af en het mag een unicum heten, dat de Sporthal hiervoor geschikt geacht wordt, nu deze kampi oenschappen voor het eerst In Nederland worden gehouden. Het betreft hier wedstrijden van jeugd- teams", waarvan de leeftijd tussen de 18 en 23 jaar varieert. De vermoedelijke datum Is begin maart. Alle voorwedstrij den zullen in die week in de sporthal te Schiedam worden gespeeld, waarna al leen de finale in de dan nog net bestaan de Rotterdamse Ener-pehal gespeeld zal worden. Er zijn al 48 inschrijvingen voor damesteams en 44 herenteams, waardoor de commissie een slectie toe zal moeten passen, want dit aantal is nu reeds te goort De grote jubileumshow van Ford perso nen-, bestel- en vrachtwagens, die in he. kader van de sportmaand in de Sporthal Margriet is ingelast, zal wor den gehouden van 5 tot 8 mei. Deze tentoonstelling is de grootste die ooit in Schiedam werd georganiseerd en is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Auto Mij. Vink en Co, N.V. te Schiedam en Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Binnenkort kan de be noeming worden verwacht van de heer H. J. Rekers te Den Haag tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Schiedam. De heer Reekers is op het ogenblik kascontroleur in de rang van referendaris bij de Accountantsdienst van de Centrale Directie in Den Haag, waar hij ook woont. Geboren te Enkhui zen, bezocht jij aldaar de lagere school en behaalde er in 1939 zijn einddiploma HBS-B. Op 16 december 1939 kwam hij op het-kantoor van de PTT te Enkhui zen. In deze periode, die tot 1953 duurde, assisteerde hij ook op andere kantoren van de toenmalige directie Haarlem. Daarna plaatste men hem op 2 februari 1953 in de vooropleiding van de oplei dingscursus voor hoger personeel. Hier bij werd hij tewerk gesteld in het tele- fcxmdistrict Den Haag. In augustus van hetzelfde jaar begon hij de eigenlijke opleiding aan het opleidingscentrum „Voorleider" te Wassenaar. Deze cursus duurde drie jaar. Op 1 augustus 1956 was zijn studie ten einde. Hij liep nog een jaar stage in het telefoondistrict Utrecht. In september 1957 kwam hij bij de Ac countantsdienst, die de controle heeft van alle PTT-kantoren in Nederland. D8 heer Reekers behoort tot de Nederlandse Hervonnde Kerk. Hij is gehuwd en heeft twee dochters en een zoon. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 24-jarige kantoor bediende H. .v. H. reed -woensdag met zijn bromfiets perdoes door een etalage ruit, nadat hij plotseling moest stoppen voor een vrachtauto op de hoek van het Oude Kerkhof en de Lange Kerkstraat Een vrachtwagen reed in de Lange Kerkstraat in de richting van de Broers- vest en moest stoppen voor -een wagen, die uit tegenovergestelde richting kwam. De 'bromfietser wist de vrachtwagen te ontwijken, maar botste tegen de eta lageruit Met enkele snij wonden aan het hoofd 'bracht men hem naar de Dr. Nolet- stiChting, SCHIEDAM Geboren: Geneviève M M iïHJ van Geloven en C M Baars; Marco zv IA Korporaal en B L Taais; Juliana C dv S Velvis en H Vlsscher, Overleden: p Jalink. 83 Jr. (Van- een medewerker) SCHIEDAM De Schiedammer W. J. H. v.d. H. moest woensdag voor de kan tonrechter verschijnen omdat hij aan zijn kippen, zeventig in getal, de nodige zorg had onthouden. De toestanden die In de ren hadden geheerst bleken, zoals de kantonrechter het uitdrukte, menson waardig. De dieren kregen geen voer, geen water en waren volkomen vervuild. Verschillende kippen die gestorven wa ren had men zonder meer tussen de ande re dieren In laten liggen. H. bleek de kippen enige weken tevo ren te hebben gekocht voor prijzen tussen de zestig en tachtig cent per kip. „Uit liefhebberij", zoals h. zelf vertelde. De dood van verschillende kippen weet H. aan de plotseling inge treden vorst waar de dieren niet tegen hadden gekund, waarna hij voor de verwaarlozing aanvoerde dat hij ziek was geweest en ze dus niet had kun nen verzorgen en dat de kippen hij nader inzien hoe konhet anders voor die prijs niets waard waren. Toch moet u ze behoorlijk verzorgen, merkte de kantonrechter op. H. die over het hekje gebogen stond haalde zijn schouders op. Ik kon niet, zei hij. Een getuige a decharge, die door H. was mee gebracht, vertelde voor de kantonrechter dat hij zelf nog iets had gedaan om het lot van de dieren te verzachten door 25 kilo voer tekopen. Er was overigens maar drie kilo aanwe zig, onderbrak d kantonrechter. Ik heb er echt 25 gekocht, verzekerde de getui ge, die zijn betoog vervolgde met te zeg gen, dat hii meteen alhad gevonden dat de verdachte zijn oomzich „een zootje in de handen had laten drukken". Je kon er niets mee doen, besloot hij. Het was waardeloze koopwaar. Evenasl zijn oom meende hij dat de dood van tien van de beesten een gevolg was van de plotselinge vorst, waartegen echter de officier van justitie, mr. G. G. Abein scherp stelling nam. Er was helemaal niets voor die dieren gedaan, zei hij in zijn rekwisitoor, er was geen voedsel, geen water terwijl de dieren in een slecht hok huisden. Verder zei hij nog dat op de kippenlij ken sectie was verricht waarbij was vast gesteld dat sterke ondervoeding, en niet de door zowel H. als zijn neef aangevoer de kou, de doodsoorzaak was geweest. Hij eiste tegen H. een boete van 100 gulden of 20 dagen, waartoe deze con form werd veroordeeld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Bijzonder onverkwikke lijk was de zaak tegen de 25-jarige woon wagenbewoner J. J. B„ die woensdag voor de kantonrechter moest verschijnen omdat hij zonder vergunning had ge leurd met enveloppen, pleisters en elastiek. Een bijzonder nare saak,i'*merkte mr. W. E. van Vloten op, nadat hij de dag vaarding had voorgelezen. Iets dat in deze tijd eigenlijk niet meer behoort voor te komen. D. stond er zwijgend bij en keek alsof de hele zaak hem niet zo heel erg aan het hart ging. Hij haalde zfjn schouders op en zei: „Ik kon geen werk krijgen". Geen werk krijgen, herhaalde de kan tonrechter. Er is overigens voldoende te doen tegenwoordig. "Wanneer u met dat excuus In de jaren dertig was gekomen had ik het geloofd, maar nu... Hij schud de zijn hoofd. Irene: Hervormde Wijkgemeente toneelavond, 20; V, Dierenbescherming, jaarvergadering, Bescherming Bevolking, vergade- ring, 20; 'l Aula Stedelijk Museum: S. G.-toneei- Wedstrijd, uitslag en prijsuitreiking, 20. ■J 1Geref. Jeugdhuis: Ohr. Leesbiblio theek, uitlening, 19-20.30; Magnalia Dei-Kerk, Oecumenische 'i 9n van Kerken, Oecumenisch Forum, - «JU; Irene, Schied. Luchbvaartelub, verga- denn-g, 20; B'-rs. Ver. Coöp., personeelsavond, 20; bursurr, Corda, N.C.G.O.V., vergade ring, 20; Tivol£ De Megas: Oranjebal, 20, SCHIEDAM De politie nam woens dag de personenauto in beslag van de 27-jarige N. Ba. uit Vlaardingen. De be stuurder was niet in het bezit van een rijbewijs, had geen belastingkaart en was niet verzekerd. Bovendien had zijn wagen drie gladde banden, een lekke uitlaat, een defecte stuurinrichting, een kapotte ruitenwisser een een richtingaanwijzer die het niet deed. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De tien-jarige Huibrecht van Gelderen, wonend, aan de Dr. Schaep- mansingel, was woensdag in de speel weide aan de Vlaardingerdijk aan het voetballen, kwam in botsing met een vriendje en brak zijn linkerbeen op twee plaatsen. Zijn kameraadje sleepte hem met veel moeite maar huis, waarna hij ter behan deling, naar de Dr. Noletstichting .werd gebracht. SCHIEDAM De hengelsport-vere niging Schiedam en Omstreken wil vier avonden in mei beschikbaar stellen voor hen, die lid wensen te worden en voor hen, die nog htm contributie niet hebben betaald. Zij kunnen dit doen op 3-10-17-24 mei in het Wijkcentrum Dr. Wibautplein van 19.30-21 uur. Men dient ex echter wel rekening mee te houden, dat het aantal vergunningen niet onbe perkt is. Het bestuur raadt daarom aan om niet te wachten tot het laatste ogen' SCHIEDAM In verband met de werkzaamheden aan de Hoofdstraat zal de route van de Lichtstoet door Schiedam-Zuid iets gewijzigd worden, en als volgt zijn: Lange Nieuwstraat, over de brug direct rechts af naar de Nieuwe Haven, Hagastraat, Groene- laan, Wilhelminaplein, Willem Brou werstraat, Hoofdstraat, Lekstraat, Nieuwe Maasstraat, Rozenburgplein, Rozenburgsestraat, Stadhouderslaan, en Willem de Zwijgerlaan. Op de Schiedamseweg ter hoogte van de Tweede Van Leijdengaelstraat ont stond woensdagmiddag een botsing tussen twee bromfietsers. De 36-jarige M. B. uit Spiikenisse. wilde de Tweede Van Leij dengaelstraat inrijden, maar lette niet op de achter hem rijdende 17-jarige M. S. B. moest met een sleutelbeenbreuk naar het Holyziekenhuis worden gebracht. Wat bent u eigenlijk van uw beroep, informeerde de kantonrechter verder. Niets, antwoordde D, Ik heb gewerkt in de suikerindustrie, maar daar ben ik mee „uitgescheden" toen mijn schoon vader bij de fabriek wegging. Dit is voor het eerst dat ik van een schoonvaderbinding hoor, merkte de éf- ficier van justitie op in zijn rekwisi toor, waarin hij scherp het gedrag van D. veroordeelde. Er is eerst een pro ces-verbaal opgemaakt wegens oplich ting, zei hij, omdat de verdachte zijn spullen heeft gesleten onder het mom doofstom te* zijn, maar omdat de winst maar zeer gering was heb ik het wil len laten bij de politieverordening. Hij eiste tegen D. een boete van 100 gulden of 20 dagen. Het schijnt u allemaal nogal gemakke lijk te zijn afgegaan, hervatte de kan tonrechter, nadat dé officier zijn eis had uitgesproken. Venten en dan nog doen alsof u doofstom bent. Helemaal niet, verweerde zich D„ het was voor het eerst dat ik zoiets deed en ik wist helemaal niet hoe ik het aan moest pakken. Hieruit blijkt overigens iets heel anders, repliceerde mr. Van Vloten en hield het dossier omhoog. Er staat dat u aanbelde, uw spullen toonde en daarbij op uw mond wees alsof u geen woord kon uitbrengen. D. deed er korte tijd het zwijgen toe. Ik heb nu werk, zei hij na een tijdje, bij terreinaanleg. De kantonrechter knikte. Laten we ho pen dat het van lange duur is, zodat dit niet meer zal voorkomen, besloot hij. D., werd veroordeeld tot een boete van 75 gulden of vijftien dagen plus een voorwaardelijke hechtenisstraf van zes dagen met een proeftijd van twee jaar. De inbelsaggenomen koopwaar werd verbeurdverklaard. Het is geen kunst om met een dikke beurs een paar pull-overs te kopen... en een elegante en modieuze garderobe te hebben. Msar om met weinig gefd het zelfde te bereiken... dat is kunst met een grote K, Nu kunt U zo'n kunstenares 2ljn want dan zoekt U Uw Cashmï- Soit pullovers uit... van 100% Acrylic, prettig In het dragen, zó gewassen en zó d roog, en voor de normahe prijs van één... koopt U er morgen bijna twee,... per stuk voor nog géén zeven gulden, aaaiaers. Vrijdag en zaterdag verkogen wij deze bijzonder fraaie Cashmllon pullovers, van 100% Acrylic, div. kleuren w.o. rose, beige, wit enz., in de maten 38 t/m 46, voor I TT.G, ÓP Zaterdagmiddag om 1 uur gesloten. Gtitt ul» of schrift* best* (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De film van Jan Scha per over Schiedam is gereed gekomen en zal vermoedelijk volgende week aan de gemeentelijke autoriteiten worden af geleverd. Naar men verwacht, zal het Zakken dragershuisje op vrijdag 6 mei of uiter lijk 13 mei officieel worden opengesteld. Jan Schaper wil daar een centrum schep pen voor de film- en toneelkunst in het gehele Rijnmondgebied. Zijn ploeg is de laatste maanden druk in de weer geweest om in het schilderachtige gebouwtje al lerlei verbeteringen aan te brengen. Hij heeft vooreen groot aantal nieuwe tafels en stoelen gezorgd, en de werkplaats achter het dagverblijf heeft hij gemoder niseerd. VLAARDINGEN N.V. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 2», Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 11558 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (zie bo ven) dag, van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; Alarm brandweer 269123; Alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nleuwland, Dr. "Wibautplein 17, tel, 267532, Interessant werk voor flinke kerel van 18-23 jaar, administratief onderlegd met feeling voor tech niek. Hy krijgt de expeditie, de tijdverantwoor- ding en een gedeelte van de nacalculatie te ver zorgen. Sollicitaties schriftelijk aan onze Personeelschef, Postbus 90 te Vlaar dingen of mondeling na telefonische afspraak met onze Heer Baten burg de Jong, tel. 010 - 14 13 11 resp. 01898 - 2202 en 7907, toestel 31. In verband met bet karakter van de Nationale herdenking van de gevallenen uit de tweede wereldoorlog op de avond van 4 mei heeft de Bur gemeester besloten» dat; X gesloten moeten zijn van 18.00—21.00 uur: a. openbare da nsinrich tin- gen; b alle gebouwen, waarin openbare vermakelijkheden kunnen worden gehouden, tenzij in een zeer speciaal geval In verband met de voorstelling ontheffing wordt verleend. 2 de inrichtingen tot het ver bruiken van eet- en/of drinkwaren van 18.0021.00 uur alleen muziek ten ge hore mogen brengen door middel van radio-ontvang toestellen, welke zijn afge- zenders Hilversum I en II. stemd op de Nederlandse Schiedam, 25 aprU 2966. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer A. J. Verschu ren, technisch hoofdambtenaar bij de af deling elektriciteitsdistributie van de Ge meentelijke Technische Bedrijven is ko ninklijk onderscheiden met de ere-me- daille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Burgemeester H. Roelfsema reikte hem vanmorgen de on derscheiding uit tijdens een huldigings bijeenkomst in het GTB-kantoor aan de Dwarsstraat. De heer Verschuren is ruim veertig jaar bij het bedrijf werkzaam geweest en gaat zaterdag met pensioen. in verband met de viering van Koninginnedag op zaterdag, 30 april 1966. en de Nationale Be vrijdingsdag op donderdag, 5 mei 1S66, heeft de Burgemees ter beslopen, dat de inrichtin gen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren op deze dagen open mogen blijven tot respectievelijk des nachts 2.30 uur en 1.30 uur. Er mag dan muziek gemaakt worden tot respectievelijk 2.00 uur en l.OO uur. Tevens mag zonder nadere vergunning op bovenvermelde dagen tot des nachts 2.00 uur en 1.00 uur gelegenheid wor den gegeven om te dansen, mits vooraf de verschuldigde vermakelijkheidsbelasting is voldaan. Voor dancings alsmede nacht bars blijft van kracht het ge stelde in de voor die inrich tingen verleende ontheffing van het normale sluitingsuur. Schiedam, 25 april J366. m T)E ooievaar die de laatste we- ken boven Diergaarde Blijdorp en omgeving klapwiekte, is op vrij ersvoeten. Daardoor is èen deel van Botterdam een niet alledaagse be zigheid (voorlopig?) kwijt. Velen zullen dat misschien jammer vin den, anderen daarentegen zijn blij, vooral als de vrouwtjes-ooievaar zich met haar gade houdt aan het gezegde „In mei leggen alle vogels een ei". Want het gaat de laatste jaren in ons land niet zo best met de ooievaars, vogels die vaak met de lente, het nieuwe leven worden vereenzelvigd. Op slechts enkele plaatsen ziet men ze af en toe nog wel eens. In steden gebeurt dat ech ter zeer zelden en daarom was het zo bijzonder dat die zwart-witte vo gel boven de Rotterdamse huizen vloog. Maar de kans is groot dat de vogel alleen of met het mannetje terugkomt wie weet misschien wel blijft ook. ]")IE stadse ooievaar is een bij- zonder beest, weet u. Het is er één van een stel dat door het mi nisterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk in de dieren tuin is ondergebracht. Het zijn vo gels met beschadigde vleugels door dat ze tegen draden of kabels zijn aangevlogen en in Blijdorp de kans krijgen weer te herstellen en terug te keren naar de natuur. Dat is die ene dus al enige tijd gelukt, van daar die vliegerij. Met fraaie zweef vluchten liet 'het beest zien dat ze de goede kant opging. Begin van de week, met het mooie weer, kreeg de vogel opeens gezelschap. Hij, kennelijk net terug van de trek, en zij zagen elkaar voor 't eerst op het dak van de Rivièrahal. Ze vlogen wat rond boven de tuin, maar na een dag waren ze verdwenen. Waarschijnlijk waren ze het eens geworden over een spoedhuwelijk en op zoek gegaan naar een nest, waarvan er in de provincie diverse zijn opgesteld. De Diergaarde vindt het een beetje jammer, want het zou leuk geweest zijn als de dieren in de tuin zelf waren gebleven. Daarom is inmiddels op het dak van de Rivièrahal ook een nest ge maakt. Mochten de ooievaars eens niets geschikts kunnen vinden en terugkomen, dan is hun bedje al vast gespreid. Mochten ze niet te rugkomen, maar elders zijn ge trouwd,- dan houdt de direktie van Blijdorp zich aanbevolen voor een telefoontje van mensen die menen dat het Diergaarde-paartje in hun omgeving is neergestreken. Het vrouwtje kan worden herkend aan de linkervleugel, waaraan enkele slagpennen ontbreken. A/TAAK hoofdzaak is toch de mogelijkheid dat er kleine ooie vaartjes komen, want die zijn erg welkom. Als ik u vertel dat vorig jaar het broedseizoen een grote te leurstelling is geworden en het resultaat het laagste is dat ooit in ons land werd geregistreerd, zult u daar helemaal kunnen inkomen. Er zijn dit jaar slechts 45 jonge ooie vaars uitgevlogen, terwijl dat er in 1964 nog 60 waren. Toch zijn er veel trekkende ooievaars gezien, die evenwel maar voor 45 bevolkte nesten zorgden. En daarvan waren er dan nog maar 31 waarop zich blijvend paren bevonden, terwijl op slechts 17nesten eieren en/of jongen werden voortgebracht. Ken nelijk voelen 'de ooievaars zich in Nederland niet meer zo thuis. En dat komt dan vrijwel zeker door de moderne methoden die men toepast bij graslandverbetering, waardoor de voorraad veldmuizen, sprinkha nen, mollen en bruine kikvorsen snel slinkt. En dat spul eten de vogels juist en gee.i groene kikkers uit sloten, zoals velen vaak denken. Toch is de ooievaar geen bedreigde vogel, want het aantal nesten in Spanje en Noord-Afrika groeit. Maar de vogels prefereren landen waar ze beter aan de kost kunnen komen. Daarom is in ons land elk ooievaar-paar er één, vooral in de drukke stad. Ik hoop dan ook (en u zult zich zeker achter mij scharen) dat de vliegende ooievaar (en mis schien wel twee) naar Blijdorp te rugkeert MiïX" vVW >»5§i§ ïii H !§Pl "wl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1