Trek in 'n hot dog Haal heerlijke ZWAN ENBERG wenerworsties in huis! Vaime'"! F. J. W. Boogaard en H. Groeneveld ridder Burgemeester Roelfsema reikte ere-metaal uit VWICADE Prijsuitreiking winnaars van S.G.-Toneelwedstrijd LINTJESREGEN I MAASSLUIS Df UW N Poolse film „De in druk wekkend passagier doem tent liiiM BANDRECORDE IS COÜZY w ?Wan w? Elf Schiedammers onderscheiden In sfeervolle aula van museum nE ROTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG 29 APRIL 1966 worstjes (Van een onzer veslaggevers) VLAARDINGEN Elf Vlaar- dingers hebben vandaag gedeeld jn traditionele lintjesregen op Koninginnedag. In de burgerzaal van het stadhuis reikte burgemees ter mr. J. Heusdens vanmorgen de onderscheidingen aan zijn stad genoten uit. onderscheidingen uitgereikt m het kader van de lintjesregen ter ge-l De heer l. Schuitman van de Parkweg 1 43 kreeg een gouden eremedaille. Hy iPgenheid van de verjaardag vanisinds 1934 deel uit va nhet Schie- de Koningin. Drie Schiedammers damse Politiekorps, momenteel in de rang werden benoemd tot Ridder in dejian adiudant- -|Orde van Oranje-Nassau. Boven- De heren M. H. van Dijk. Nieuwe VOORDEELVOORJAAR Onze uitschieters van deze week (van 30 aprii—6 mei) 2 L5CHTECHTE DESSINS, normaal 3,40 nu 2,90 normaal 2,50 nu 2,00 Boerdam voor Behang WESTHBVENKftDE' 11 KANTOORMACHINES Goutl Filniinstituut wisselde van voorzitter I'oor Rotterdam nieuw Reprises Geprolongeerd EN PLATENSPELERS ALLE GOEDE MERKEN BIJ Vlaaréin kregen lintje Tot Ridder jn Nassau werd benoemd de heer F. J. "W. kreeg mejuffrouw M. C. G. J. H. H. van de Wall. Zij was ruim 47 jaar1 verpleegster in een groot aantal zie-1 kenhuizen waarvan elf jaar in Vlaar- dingen. Zij heeft zich verdienstelijk gemaakt in de oorlog in het Roode I Kruisziekenhuis te Brussel. Na de be vrijding van België was zij vier jaar verpleegster bij de Amerikaanse troe pen in Duitsland. Zij heeft daar veel gedaan voor de vluchtelingen. Mejuf frouw v.d. Wal is op het ogenblik in het buitenland, zodat zij de onderschei ding niet in ontvangst kon nemen. J. nrrie van Orante Verder kregen zilver de heer T. van ,1,. t,a„„ f .T IV 1 Pbk die veertig jaar bij de drukkerij SCHIEDAM Vanmorgen om muziekleven en vervuilmomenteel de r i .-I. i 4. tj i functie van secretaris bij Gusto s Mu ielf uur heett burgemeester rl. j ziekverGruging. Voorts is hij secretaris Roelfsema aan elf Schiedammersde afdeling uid-Hoiland van de Bond -i i. u Jvan Militaire Slachtoffers, SCHIEDAM. D. Houthuyzen, Marco-dien overhandigde de burgemees- ^gi^g^eVwe^ke^v^'n^e1 RDM;*?, de nistraat 93, tel. 268516; G.in't Veld, \V.|j;er jtgn gouden, viel" zilveren en Regt. Nieuwe Maasstraat 126a, werkmees- B?naeT7fietèia2fiR250 258599: R Sprey' drie b-onzen eremedailles in de '®r blJ de afd«lins dokververs van de Singel <6, tel. 268250. aiie d. onzen eremeaaiues in aei rdM: G. S Sluiters, Huijsmansstraat 93b, I Orde van Oranje-N assail. i w erkmeester bij de afdeling bankwer kers vin de RDM en P. Kalden. West- De heer G. II. Hoorman van de Buys j trankelandsestraat 142b chef-drukker bij Bailotsinigel 64b werd benoemd tot Rid- iDrtikkern De Eendiacht, ontvingen van- Regenjassen in diolen vanaf 89,- modehuis Bohledamsswsg el viaardlngen tel. 32072 Jacob v. d Wmtstraat 18, hoek Difkiaan, Tel 2872, Viaarcnneen 1 morgen de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau. i der in de Oide van Oranje-Na, sau. De heer Hoorman begon in 1919 zijn carrière! bij het christelijk onderwijs en was hoofd j van de Prinses Irene ULO-school. Hij Vocn'ts !^ktc burgemeester H. Roelf- hoeit zich gedurende vele jaren doen I *em.a dnebï0"?eIL eremedailles uit aan konnon al? een uitstekend srhoolhoofd. i "I?"**6" Van zijn bijzondere toewijding hebben |EefH a' J?.®,0 d i* van veie leerlingen geprofiteerd. De rcsul-SlillÏL. w? Oj^entoBTODViaïltwat 8816- taten var. de examenkandidaten zijn dan j ook uitstekend. bouwer bij de RDM en J. van Keulen. Van Beverenêtraat 39b, ijzerwerker bij de RDM. Boogaard. De heer Boogaard kreeg de g™ - onderscheiding voor zijn veie ver T dlelT jaar arbeid bij de ENCK en de heer C H. Warmenhoven die ruim 45 jaar werk zaam is bij de Shell. De bronzen medaille tenslotte werd uit gereikt aan de heer W. K. van Dorp. De heer Van Dorp is al veertig jaar werk zaam bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij waar hij een van de beste scheepsmakers is. VLAARDINGEN: L. v. d. Molen. Schie- ciamseweg 108, tel. .3586: N. Warmoits, Hoflaan 37, tri. 2074; D. J. Wieringa, Karei de Grotelaan 143. tel. 6669. -ti Mn* nn/r vnnp uw wppk nHfcrirvug voos uw WFyjf' «ET OEHRROE GLAZEN ï-:DRILLEN-SPECIflUSTA', ROZENBURG: H. C. v. d. Graaf, Ane- monelaan 2, tel. 2208. T)E heer H. Groeneveld. com- mandant Van de Vrijwillige Brandweer, in. aktie. Behalve dut hij nu zich ridder mag noe men draagt hij ook de zilveren gesp van de Vereniging ran Brandweer commandant en voor 35 jaar trouwe dienst. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Wegens hun bijzonde re verdiensten op verschillend terrein heeft burgemeester W. J. D. van Dijck tijdens een bijeenkomst ir. het raadhuis vanmorgen aan tien inwoners van Maassluis de bronzen, respectievelijk zil veren of gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Het edele metaal in goud ontving Je heer J. Cats, thans erevoorzitter van de ..Maassluise Harmonie" en van de voet balvereniging „Excelsior". In het vereni gingsleven heeft de heer Cats een aktie- ve rol gespeeld. Hij was in 1918 een der oprichters van de zaterdagmiddag-voet balvereniging Excelsior. Van de Christe lijke Gymnastiekvereniging Advendo is hij jarenlang lid en ongeveer zeven jaar bestuurslid geweest. In 1922 was hij één der oprichters van de muziekvereniging Harpe Davids, die thans de naam Maassluise Harmonie draagt. Verschillende functies bij de Maassluise Vrijwillige Brandweer heeft hij gedurende 38 jaar op zeer actieve wijze verricht. Ook stelde hij zijn talenten ten dienste van het kerke lijk leven. Bovendien was hij vele ja ren bestuurslid van de Stichting Maassluise Gemeenschap, voorzitter Nieuwstraat en lid van de EHBO-vere- niging. Ook de heer A. Dlenske, gemeente-ont vanger, kreeg een gouden ere-nicdallle. HIJ was op 1 januari van het vorige jaar veertig jaar in overheidsdienst. Naast, verscheidene neven-functies, zo als secretaris van het scheidsgerecht, se cretaris der centrale commissie voor geor ganiseerd overleg in ambtenarenzaken, ambtenaar van de burgerlijke stand en administrateur van het grond bedrijf, was ook hij in het kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk zeer actief. HIi was vele jaren ouderling en huisbezoeker. Hij ontwierp de orde van liturgie, zoals deze tot op heden nog wordt gebruikt. Onder meer verscheen van zijn hand een brochure voor de Generale Synode der Gerefor meerde Kerken in Nederland over de liturgie in kerken. Voor de bronzen medaille kwamen de volgende werknemers van de N.V. Veree nigde Touwfabrieken in aanmerking; A. van der End, spinner: J. A. van der Gaag, wever: S. K. Hammer en C. Prins, beiden spinner. Het zilver-metaal ont ving G. Westein, baas bij de afdeling spoelen en copsen. Genoemde personen kunnen terugzien op een dienstverband van veertig jaren bij de N.V. Vereenigde Touwfabrieken. Als bijzondere omstan digheid zij vermeld, dat de heren M. de paat, L. St. Prins en J. H. Tuit, wegens •iun vijftigjarig of nog langer dienst verband bij de N.V. Vereenigde Touwfa brieken, de Zilveren eremedaille verbon den aan de orde van Oranje-Nassau bij bevordering ontvingen. Eerder waren zij onderscheiden met de bronzen medaille, e. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft donderdagavond de prij zen uitgereikt aan de winnaars van de (tiende) S.G.-Toneelwedstrijd. Voor het eerst gebeurde het uitreiken van de prij zen hl de aula van het Stedelijk onderscheiding voor zijn diensten op het gebied van het onder wijs. Op 1 maart van dit jaar nam hij afscheid als directeur van de Christelijke Vormschool voor kleuteronderwijze ressen. Begonnen als onderwijzer heeft hij zich al vrij gauw beziggehouden met de opleiding van kleuterleidsters. Toen de avondcursus in 1961 een dagschool werd was de heer Boogaard met zijn ervaring de aangewezen man om direc teur te worden. Ook op organisatorisch terrein is hij voor het onderwijs werkzaam. Sinds 1957 is hij lid van het hoofdbestuur 1 van de Protestants-Christelijke Onder- wijzers Vereniging en in die funktie t heeft hij veel werk verzet voor de subsidie aan het kleuteronderwijs. Ook j op kerkelijk gebied is hij actief. Vele malen is hij in kerkdiensten van de Hervormde Gemeente als godsdienston derwijzer voorgegaan. Daarnaast leid de hij een groot aantal jaren een jeugd- kerk. Kerkdiensten voor buitenkerkelij ken werden ook door hem georga niseerd. Een tweede Vlaardinger die zich sinds vanmorgen ridder mag noemen is de heer H. Groeneveld, commandant van de Vrijwillige Brandweer. Tot 1 januari 1965 was Vlaardingen een van de weini ge steden met nog een volledige vrijwilli- 1 TT,T-r- te ooorouT j j r> ge brandweer'De heer Groeneveld komt i TpA orRE9JT lammer, dat de Poolse regisseur Andrzej de eer toe een groot aandeel te hebben, _Munk zijn film „Pasazerka tNederl- titel: „De passa gehad in de reorganisatie van het korps "I£:r n ifef kunn(A v? t?ole5' kwam bij een dat nu een kern van vijf beroepsbrand- "m,^et levt'n- "'J behoorde tot een talentvolle weerlieden heeft. j generatie jonge uimers in Poien. De heer Groeneveld heeft al meer j Lesiewicz heeft deze film echter volgens de aanwii- dan vijfendertig jaar op voortreffelijke' zingen in het scenario en het voorhanden fotomateriaal, zo wiizp znn kom* velpiVl Hiï heeft zirh goed als in zijn vermogen lag afgemaakt en daarmede is een film, die opvalt door zijn bijzondere vormgeving en psycho logische inhoud ais een waardevol document voor het nage slacht bewaard gebleven. Do heer J. F. van Tol tut de .Jan Oude geeststraat 106 die eveneens werd be noemd tot Ridder m de Orde van Oranie-1 Nassau, vervult momenteel de functie van i baa.s van de afdeling bankwerkers-ma-1 ch'nef-i'ormk bij de Dok- en Werf Maat- schappij Wilton-Fijenoord Bronswerk. Ook de heer P. Krommenhoek, wonen- i de aan de Westtrankelandsestraat 90b, werd benoemd tot Ridder in de Orde van I Oranje-Nassau. Hij maakt reeds meer dan j veertig jaar deel uit van het Schiedamse VlflfiRtHNGEN I m Ut*l. (01398)- 3697 De films van deze week wijze zijn korps geleid. Hij heeft zich in het bijzonder onderscheiden bij de bestrijding van de chemische brand bij de ENCK in 1963. Het is ook zijn ver dienste dat de brandweer op het ogen blik beschikt over het modernste mate rieel. Verdienstelijk werk verrichtte hij ook als sectorcommandant bij de brandsveer van de BB. De heer Groeneveld is oprichter van de GIMA, een inkoopvereniging van meu- Men kan stellen dat het doet dat Munk voor ogen stond er waarschijnlijk niet helemaal uitgekomen is het geen men kan afleiden aan de tekening van de twee hoofdfiguren m deze film. beihandelaren. "Verder was hij voorzitter i 0je jWge tha. die a ne in een gevangenkamp zit van de Vlaardingse IJsclub en regent I it'I" uTp fi''nnutu.'oJ-?r" van het „Ary Westfonds". In oktober vo- j ih®-..4"e. Pobt-eke gevange ns jaar kreeg hij de zilveren gesp van de voor jaar trouwe dienst. neerde sympathie heeft voor De Gouden Medaille van de Orde van Museum, dat met haar historische en de-1 Oranje Nassau werd uitgereikt aan de LT r! coratleve interieur niet te vervangen is. j heer B. van der Ven. ieidcr van een s ^uamwoorc. Martha en die zij. zoals zij zelf later beweert, het leven heeft gered. Doch daarop geeft de fiim geen o vertui - Ais nummer een in de afdeling A. kwam i researchgroep van het Unilever Research V" 21®"u,k Y?"" de toneelvereniging „Utile Dulci" metLaboratorium. Na eerst in Thviindrecht i. l.ul .ttt geleien situaties Of dit in Zwüjndreeht"Ieï ."J; „Wie het eerst iacht" uit de bus. Eerste gewerkt te hebben kwam de heer Van Ht J.„YYfn„ ,5\* in de afdeling B. werd „Onyx" met „Erder Ven in 1955 naar Vlaardingen. Hij euste instantie gelo- verdwijnt een gast". als zodanig geïnstalleerd, roering waarneemt en vra gen stelt. Nu vertelt Liza haar man wat er in het kamp gebeurd is. „Ik was daar kapó", ver telt zij; een trieste bekente nis op zichzelf. Hoe de man daarop reageert zien we niet maar het interessante van al les is, dat zij zich in het ver- haai tekent als de kapo die het leed in het kamp zoveel mogelijk verzachtte en in het bijzonder dat van Martha. Echter later volgt het werke lijke verhaal, dat haar herin nering oproept. Daarin zijn de accenten van hetzelfde ge beuren aangrijpend verlegd. Een verhaal dat zij nimmer aan haar man za! vertellen. Martha's verloofde zat ook in het kamp en zij liet heime lijk ontmoetingen tussen die twee toe. Waarom? Haar le ven was arm aan liefde, ei genlijk geestelijk arm aan al les en voortdurend strijdt zij tussen haar haat en liefde, haar afschuwelijke piicht en haar menselijkheid. Naar dit laatste zou zij zo graag het vertrouwen gewonnen heb ben van Martha, doch deze weigerde haar gunsten en zij wees haar stug af. Die strijd wordt boeiend In beeld ge bracht. Doordat we veel van het randverhaal missen, worden we zonder meer op de naakte feiten gedrukt en moet de toeschouwer on vele vragen zelf het antwoord vinden. Echter, zelfs in deze vorm moeten we zeggen in deze „npg onvolmaakte" vorm is deze film toch een boeiend geheel geworden. Een waarde vol document voor het na geslacht. Munk's stijl herin nert aan grote filmers als Resnais. Hoewel met grote voorzich tigheid gehanteerd, worden we toch geconfronteerd met afschrikwekkende tonelen die zich afspelen in dit vernieti gingskamp, die uiteraard zo schokkend zijn dat dit werk; alleen geschikt is voor voI-| wassenen. En onder dit alles is wel het meest wonderlijke, dat men Liza als kampbe waakster niets verwijten kan, terwijl zij toch in de gruwe lijkheden betrokken is. Daar om merkten we reeds op, dat Munk's bedoelin en niet dui delijk worden. In 'ieder geval is „De passagier" een film die de voile aandacht ver dient zij het dan onder het voorbehoud, dat dit werk al leen verstaan wordt wanneer men beschikt over een ge rijpt onderscheidingsvermo gen. "t Vensier 14 jaar. Herm Steggerda. un en ui iuji) iiiiür v mal uiiiecii. hij i - heeft zich vooral beziggehouden met °P een f°te passa nieuwe analysemethoden. Over zijn werk i Li,?- a be%indt zich heeft hij veel gepubliceerd in we- b°on» °P tenschappelijke buitenlandse bladen. i g nadaï Z1J Naast zijn werk op het laboratoriumj. ft is de heer Van der Ven een bekende hot 00 figuur m kerkelijke kringen. Zowel in, „Lnn Zwijndrecht als in Vlaardingen was en! T "vn'Tin 1 is hij ouderling van de gereformeerde! .-m"1 Een kerk. Hij was secretaris van de Vereni-hnnri? rtio iSV r aM gmg voor Bijzander ChristelijkexTj,rth*„f 1- k t 11 Schoolonderwijs in Zwijndrecht. Mo-H.t „YAM j ^a,5,a' menteel leidt hij wijkavonden van de ,,.1, mv if ieT kerk. Hij was leider van de zondags-1 „„aJL ijil e aanta! school „Jachin" en hij is violist van fl„n n Z°U" het muziekgezelschap Insuhnde. 1 a „„JKÏÏ- 0p~ De tweede gouden medaiile is voor de J] !l?L ü0!? bekende Jo Mulder, die morgen op de worden Markt weer de jaarlijkse aubade zal lei- den. Mejuffrouw J. H. G. Mulder is op j muziekgebied een vooraanstaande figuur. Op zestienjarige leeftijd schreef zij reeds De^ voorzitter van Geron. de heer A.een operette. Zij is lid van de Konink- Kegel. zei in een toespraak dat men m hjke Nederlandse toonkunstenaars Vere- Schiedam biij mag zijn met een gele- niging en van de Nederlandse Dirigenten genheid als de aula. Het lijkt wel, of 1 Organisatie de band met het verre verleden het zij heeft'diverse operettes en cantates meest wordt gevoegd op samenkomsten geschreven. De operette „Marjolijn in m een omgeving als deze. Te lang Sprookjesland", werd opgevoerd in de heeft het geduurd, dat er van de kant 1 Koninklijke Schouwburg in aanwezig- van de deelnemende verenigingen aan I heid van prinses Margriet. Ook de de toneelwedstrijd en blijk werd gege-NCRV-radio bracht deze operette ten ge Voordat ae winnaars bekend werden gemaak; sprak de voorzitter van de sektie toneel, de heer M A. A. de Jonge, een kort openingswoord. Vervol gens droeg Jules Croiset op indringende wijze en met veel acteurstalent een viertal verhalen voor van A. P. Tsje- chow. Na de pauze sprak mr. C. J. Pels Rijc- ken. lid van het dagelijks bestuur van de Schiedamse Gemeenschap. Hij zei dat de ze toneelwedstrijden een stimulans moe ten blijven voor het Schiedamse amateur toneel. Natuurlijk zullen er altijd win naars en verliezers zijn. De verliezers van vandaag kunnen echter de winnaars van morgen worden, aldus de heer Pels Rijcken. hore. Ter gelegenheid van de bevrijding schreef zij „Vijf jaren zijn doorleden". Naast haar creatieve werk op muziek gebied geeft zij zanglessen aan verschil lende scholen, tevens leidt zij opgenomen. Merkwaardig zijn de sta tische beelden waarin Munk de ontroering van Liza weer geeft. Ze zijn stu1- voor stuk met spanning geladen. Zo ge laden, dat haar man haar ont- Na gedu- ven van waardering voor het vele werk, dat elke keer weer werd gedaan, aldus Geron's voorzitter. In het bijzon der braent zij dank a-n de voorzitter van de sektie toneel met zijn mede bestuursleden voor hun verdienstelijk 1 bejaarden en"kmdërkörem werk voor het Schiedamse amateurto- j heel. Vervolgens gaf de voorzitter van.yi de jury, de heer J. Everwijn een na-j*JlUt*r beschouwing van de wedstrijd, waarna! Zilver kregen de volgende zes jierso-1 Hpt „riredpn ,.m J e burgemeester Roelfsema d£ prijzen uit-,nen: De heer K. Buisman voor zijn werk Tdonvnieo imoi' m,,l p reikte. bij de Vrijwillige Brandweer gedurende De verenigingsuitslagen waren als iïï/v zitter van cie Raad voor de volgt: Afdeling A: 1, Utile Dulci met i va.n. t,e ,zilv1"n. Sesp van dc Ku;].!; AMSTERDAM diverse rende iijftien iaar het voor- j, zitterschap van het Neder lands Filminstituut te hebben I bekleed heeft prof dr. Ph. J. Idenburg deze functie neerse- „VVie het eerst lacht" 79.80 punten: 2. vereniging van brandweercommandan-1 Dezer dagen is tijdons een Geron met „Een inspecteur vraagt belet" j aVhïnndlf•"3renn" bijeenkomst mn de'raad van 7 au minion- a TiraSenodo Ti de brand w cerliedenvereniginff „Door Oe- beheer 74.14 punten; 3. Brederode met ,,De her bergierster" 71.12 punten: 4. Othello met „Een hete zomeravond" 70 85 pnt. Afde ling B: 1. Onyx met ,..,Er verdwijnt een gast" 67.94 punten: 2. Intermezzo met ..George en Margaret" 55.48 punten; 3 Tot Steun in den Strijd met Beau Rivage 55 25 punten. Persoonlijke prijzen: Groep A: rollen van het 1ste plan: 1. dames Sheila (Ge ron) Elly van Eyk; 2. dames Louise (U.D.) Reina Kieipool; 3. heren Char les (U.D.) Reind de Vries; 2e heren Markies (Brederode) Jan Gudde. Groep B: roilen van het 1ste plan: le dames Sally Philips (Onvxi Joke van Heei; 2e dames Edna Sanders (Onyx) Roeiie Koning: le heren Arnold Jordan (Onyx) Kees v. d. Most: 2e heren Dudley (Intermezzo) Ton Uyl. Groep A: rollen van het 2de plan: le dames Déjanira (Brederode) Cor Gruyters van Nooven; le heren Verhuizer (U.D.) Paul "Dekking. Groep B: rollen van het 2de plan: le dames Beer (Intermez zo Nettie v. d. Harg-BRebers: le heren Mlfx (tot St. i.d. Strijd) W. de Vo gel. fening Vaardig en hij maakt deel uit Filminstituut, het cuiatonum van de oefencommissie. Brandmeester van de Nederlandse Filmnca- Buisman is ook actief In de BB deime en delegaties w,n ieia- Mejuffrouw C Molenaar kreeg dcren en ieei-:ir.aen van de fil- zilveren medaille voor de ruim veertig academie afscheid genomen jaar die ztj werkzaam is bij de Vore- van pror idenbuig. Hem i"s nigde Touwfabrieken. Eveneens zilver dank gebracht vóór al het- geen hij voor dc ontvvikke- lmg van het Nederlands Fiim- ESJBERG Duikeis van de Deenseinstituut en de Nederlandse marine zijn er in geslaagd stukken hout Filmacademie heeft ver van de overvan-n kotter Mina Mona bo-, richt, ven water te brengen. De Deense politieDe raad van beheer van zal de brokken hout gebruiken als be- het Nederlands Filminstituut wijsmatenaal om de Nederlandse justitie heeft prof. dr J. E Andiies- er van te overtuigen, dat de Vlaardingersen te Wassenaar bereid ge- 153 de aanvaring heeft veroorzaakt vonden het voorzittersehaD Het hout zal door TNO te Delft wordeni van dit instituut op zich te vergeleken met de houtsprinters, die op nemen In een speciaal hier- dc boeg van de Vlaardingse trawler zijn, toe belegde vergadering is gevonden. prof. Andriessen inmiddels ARENA. „De sheriff schiet altijd raak". Een Western zonder verassingen. Behoor lijk amusement. 2, 7 en 9.30 en zat. ook 4.00 uur. 14 jaar. CINEAC N.R.C.: De nieuwe Metro film „Rotterdam Metropolis"*, de gebruikelijke uitgebreide meuwrevue, een tekenfilm met Chilv Willy (woensdag twee teken films). Doorl.voorst. Woensdag 4 mei van 182! uur gesloten. REX. Vrijdag t/m vvoensd. „Stormbriga- de Anzio", een wat eenvoudige oor logsfilm waarin een Duits officier tussen Amerikaanse soldaten dringt voor spionna- gedoeleinden Geen sterk overtuigend werk 2, 7 en 9,15 en zat. ook 4 30 e.v.v. 14 jaar. 't VENSTER. „De passagier". Psycholo gisch -drama. Een Duitse kampbewnakster ontmoet later een van haar slachtoffers. Uitstekende film die de aandacht waard is. 2, 7 en 9.15 en zat. 2. 4.15 e.v.v. 14 jaai. STUDIO'62 Laatste week Walt disnev's ..Mary Poppins" met Julie Andrews en Dick'van Dyke. Kostelijke musical voor iedereen. 2. 6.45 en 9 15 en zat. 1,45. 4.15, 6,45 en 9.15 uur. A.L. THALIA. 4e week Sophia Loren in ..Ju dith" Uitstekend filmwerk van Daniël "Mann. Voor rijpere jeugd en volwassenen. 2.15. 7 en 9.30 en zat. 2, 4 30. 7 en 9 30 uur. 14 jaar. GlNEAC AD: 2c week „Geheim Pa rijs". een rariteiten reportage. Weinig be langrijk document. Van 9 3021.30 om de twee uur 18 jaar CINERAMA. 7e week ..Battle ot the bul- ge". cineramafiim over het beruchte Ar dennenoffensief in 1944 Boeiend werk. 2 en 8 uur. 18 jaar. CORSO. IDe week „The scnmd of music" met Julie Andrews. Een kostelijke mur- cal. Amusement \oor iedereen 2 en 8 uur. AL GRAND 5e week Sean Connery als James Borr.i m Thunderball" Technisch knappe iiim, doch naar inhoud tc onwer kelijk. Nie'temm spannend amusement. 2 15. 7 en 9 30 en zat. 2. 4 30 7 en 9 30 uur. 14 jaar. KRITERION 4e weck ..De dans van de reiger", de nieuwe Nederlandse speelfilm van Fons Rndemakers. Een knapne fi'rn die naar de inhoud echter een volwassen inzicht vraagt 2 20 7. en 9 30 uur. 14 jaar. LUMIëRE 4e week „Fnntomas slaat weer toe", een stuk aardige lan'asie. waarin Fantomas in ,1e knel komt. maar toch nog ontsnapt voor een volgende film. 2. 7 en 9 30 en zat 2, 4.30 e.v v A L. METRO Zet de vet toning oor van Derek Flint le klas-Ge dan". Spannende smonnagotilm niet Oils Go'an 2. 7 en 9 30 en zat. 2 4 30 7 en 9 30 uur. 14 jaar. CENTRAAL. ..Blond en brutaal", ver haal met gevaarlijke moraal. Geraffineer de scenes. Alleen voor volwassenen met een gezond onderscheidingsvermogen. 2, 7 en 9.30 en zat. ook 4 30 uur. 18 jaar. COLOSSEUM Vrijdag t m woensd. „De zonen van Katie Elder", een uitstekende Western op een goed thema. Knap film- zerk 2. 7 en 9 15 uur. 14 jaar Zat. 2 uur „Zorro kruist de degens" een spekta kelstuk. Oppervlakkig amusement. A.L. HARMONIE T m z.aterdag „Hercules in de hel van Dzengis Khan", een spektakel film van het gebruikelijke soort, Voor de Lefhebber van het genre aardig amuse ment 2. 7 en 915 uur. 14 jaar. T m woensd. „Altijd np zaterdagavond" Avon turenfilm over zes zeelui die zich te Lon den gaan amuseren Weinig geslaagde ii'm Al'een voor volwassenen 18 jaar. LUXOK. Jean Maris in ...Mr. Stanislas slant tern"*-" spannend avontuur van epn gehcimagenf. Aardige amusementsfilm voor de liefhebber van dit acnre. 2. 7 en 9 3D en zal nok 4.30 uur. 14 jaar. PASSAGE. „Viva Maria", een kostelijke Western met BrigiHe Bardot en Jeanne Moreno 2 en 8.15 en zat. 2, 4 15 7 en 9.15 uur i4 iapr PRINSES T m dinsdag „Inspecteur Co- plan gebruikt geweld". Thriller met vak- mnns^han gemankt Milieu en enkele frivo le scènes maken deze Hlm voor ionec neen nncesfhikt. Reddiik amusement 2 15. "en 939 en zat 7 en 9 30 uui 14 iaar Zat 2 uur' „Rerrüut tegen wil en dank" Anrdi"? comedie A L. Waen-d 4 me st^'-eidps contra Dracula" W jaar yiffTRTA T m dinsdag X 1117 vrmi- wemaeht in B'dropth". spannende avontu ren van een geheimogen! voor de liefheb ber van dit eenre aa rdic amusement. iT'nfi,.r aesnhik4- \nor te iop"e o»cn 7 en 9 3(1 rug Maandag geen voor«*plhnc 14 jan r Zat en v-apic l o imr .Do p'euwe nvortpron van P nopu-jo" kos'^Hitc rnvse- rnr-nl voor de ieiu'd, A L Woensd R 15 tui' dn hekopr'r. ijl pi „Het dartboek van ,Annn Frank" A 1, 1e MIDDEILANDSTR 72 AERT V. NESSTRAAT 38 yO HET ZIT er weer op! Samen met enkelen van mijn collega's heb ik de Koninginnedagpro gramma's voor vrijwel alle gemeen ten in het verschijningsgebied van deze krant „weggewerkt". Ik vind dat elk jaar opnieuw maar weer een hele opgaaf en tegelijk een wei nig opwindende bezigheid. Met alle respect voor de enthousiaste bestuurders van Oranjeverenigin gen en „comité's tot viering van nationale feest- en gedenkdagen" blijft het toch maar stom-verve lend om al die programma's te be werken en beknopt weer te geven. Ik schrijf liever een verslag of een reportage! Daar komt nog bij dat de Koninginnedagprogramma's in het algemeen maar weinig origi neels te bieden hebben. Van heel wat gemeenten ken ik het feestpro- ramma al uit miin hoofd voordat ik het heb ontvangen, om de een voudige reden dat het elk jaar een der is. Ze beginnen de dag met klokge lui of herauten geblaas, houden ver volgens een aubade voor het ge meentehuis, komen dan met optoch ten van de plaatselijke verenigin gen en besluiten de voormiddagfes tiviteiten met poppenkastvoorstel lingen en wedstrijden in blokjes ra pen. 's Middags zijn er wielerron den en een demonstratie van de turnvereniging en tegen schemer- tijd is er 'uiteraard de traditionele lampionoptocht. Ais de kindertjes naar bed zijn of niet krijgen we dan ten slotte nog de keus te maken tussen het vuurwerk en het Oranjebai, en dan hebben we het allemaal weer gehad. Blijft nog over te vermelden het kermis- en cireusvermaak, dat in deze tijd van het jaar in veel gemeenten wordt „gepleegd", en dat natuurlijk juist op Koninginnedag meer dan norma le aftrek krijgt. Ik ben heus een enthousiaste Oranjeklant hoor. maar eerlijk, van de Koninginnedagvieringen en nog veel minder van de idem-program- ma's ben ik de laatste jaren niet ondersteboven. Ik weet wel. je moet oppassen om altijd de tijd van vroeger te verheerlijken dat toen alles zoveel mooier was (dat was het namelijk beslist niet), maar wie de vooroorlogse Koninginneda gen heeft meegemaakt zal mij toch moeten toegeven dat we toen wisten wat feesten was In feite was de eenendertigste augustus (de verjaardag van koningin Wiihelmi- na) het grandioze sluitstuk van de zomervakanties der scholen. Geen Oranjeklant zou het in z'n hoofd ha len zijn vrije Koninginnedag eens lekker uit te gaan naar het strand of de bossen. Dat was zoiets ais je opzettelijk onttrekken aan de feestelijkheden. VIAAR tijden en zeden verande- ren en ik schaar mij niet bij hen die in alle opzichten daar ach an wee over roepen. Ik ben ontzet tend biij dat het befaamde „Oran je-zonnetje" niet tot zaterdag op zich liet wachten, maar dat ik het de afgelopen dagen van deze week ook al volop heb zien schijnen. Ik neb er maandenlang naar uitgeke ken. Ais het nog even blijft zal zater dag mijn eerste vrije dag zijn dat ik ervan genieten kan, en daarom ga ik zaterdag de stad uit. Naar het strand of naar het bos, dat maakt mij met zoveel uit. Maar bij de aubade zien ze me van het jaar niet. Die gaat zonder mij ook wel door. Natuurlijk hoop ik niet dat u nou allemaal mijn voorbeeld gaat volgen. Dat zou ik sneu vinden voor de heren van de Oranjeco- mité's en voor al die burgemeesters die aubades moeten afnemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik zon der dat alles ook heei goed Konin ginnedag zal kunnen vieren, 'k Wil het in teder geval eens gaan probe ren. En ais ik dan toch naar het bos ga. nou dan kon het wel eens zijn dat ik toch nog even langs Soestdijk rijd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1