I wmm is i |OVAiDA-DAG NYLONS Oecumenisch forum sprak over zondagsbesteding Samenwerking in Kamer was en is uitstekend AGENDA at Vink Co. zijn veertig jaar Forddealers Vallend wijnvat raakt havenarbeider (54) Uitgaan van bedrijven niet op dezelfde tijd DE UW A A Oude dame gedood bij autobotsing m BAD GROENOORD ZATERDAG OPEN Kerk midden in sociologisch probleem Sehoolwedstrijden Beueden-Maas 150 jaar Burgerlijke stand Feestavond in nieuwe Mastenbroekschool Burgemeester opent jubileumshow Werf Gusto kreeg order voor boorplatform Dodelijk ongeluk in Eemliaven Ter ontlasting van verkeer Uitslagen van tekenwedstrij den Morgenavond stille tocht Dronken man lag op spoorrails Chauffeur bracht „verloren" paard 7* M\ le/i morgen, wmÊ& Kleuter aangereden door bromfiets HBSS 2 promoveert en is kampioen ODI thans kampioen micro-korfbal EN, de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 3 MEI J965 f- k heb ree! r«n ta» urbi) •mt tam teid, seat elje m Kom kiezen uit een grote collectie in alle filialen van Telefoon Vnndaas Niet uitspreken Zondag en sport Normloosheid CuJotte pakjes, wol en Terlenka vanaf 25.30 LftSJaan kl.stp.m. (voor uw zoon) IDEAAL OM TE DRAGEN (voor u) VERANTWOORD OM TE KOPEN Jongenspakje met korte broek. De brug tussen kleuter en junior-kostuum, maar door die korte broek juist het kostuum met de nodige extra vrije beweging. Tevens werd erop -gewezen, dat de zondagse collectes door het grote aan tal weekendgangers veel minder op brengen. De lasten der thuisgemeente worden hierdoor verzwaard. Ds. D. 3. Spaling en ds. A. D. Klaassen zagen de oplossing in een intensivering van de vaste bijdragen, waardoor de fi nanciële lasten niet allereerst op de schenders van de kerkgangers worden gelegd. nubeduidend Wij faen onze klanten niet voor niets naar de stad komen.» neen, onze huismoeders hebben 'tal druk genoeg. Maar deze aanbieding oyergor» dfjnstoffen met extra voordeel», kunt U toch niet laten lopen... en morgen kiest U ze uk. Effen grijze Dobby van 2.90 Uni Weefstof met woieffect In beige kleur van 3,85 Zware structuurstof In geel en linde van 450 Morgen verkopen wij deze 3 soorten overgordijnstoffen, door elkaar, per meter voor nog géén twee gulden. overgor>diJnstoff< weefstof structuurstof Morgen begint de verkoop van deze 3 soorten overgordijn- stoffen, 120 cm breed, door elkaar per meter voor [tm termeulen Willemskade GEMEENTERAADS VERKIEZING «rHlEDAM Zaterdagmorgen om ne uur zullen de toegangshekken van I'S:* Groenoord" voor het publiek wor- 5Ir ontsloten. Het betreft hier het tiende *Mwnseizoen' waarin enkele attracties worden geboden Tot en met vrij- 1X2dagelijks van 8 30-12 00 en van sSfnn—17 00 uur, kunnen de aangevraagde Abonnementen tegen gereduceerd tarief Êwhet loket worden afgehaald. nii het afhalen van de aangevraagde hArmsabonnementen, dient men het J^rwboekje mee te brengen. l i i te pro. i wtt De nylons, die Moeder zelf zou kiezen. Vanaf 1.75. I WALA.speci^aihuis en van \i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een oecumenisch forum onder leiding van de voorzit ter, de oud-katholieke pastoor C. P. van den Berg, besprak vrijdagavond in de Magnalia Dei-kerk het probleem van de zondagsbesteding in haar ver schillende aspecten. Ook de forumle- leden zelf bleken nog lang niet met deze probleemstelling klaar te zijn. Sprekend over de zondag en de va kantie zei ds. A. D. Klaassen, dat de vakantie sterk in waarde is gestegen. Sociologen hebben voorspel, dat 'over twintig jaar elk gezin een tweede ver blijf zal hebben en dat er op vrijdag avond een ware exodus zal ontstaan naar de recreatiegebieden. ,,Een groot aantal gezinnen zal zich 's zondags op de recreatieterreinen be vinden. Hier ligt voor de kerk een enorme taak Deze kan alleen oecume nisch worden verricht. Velen, ook bui tenkerkelijken, gaan in de vakantie- ti;d 's zondags naar de kerk. Moge lijke achtergrond hiervan is, dat men (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op Bevrijdingsdag (5 mei) zijn er op het D.H.S.-terrem aan de Schiedamseweg te Kethel om 14.00 uur voetbal- en handbalweustrijden tussen de leerlingen, van de protestant-christelijke, openbare en rooms-katholieke scholen. Op 7, 8 en 9 juli is er op het terrein aan de Koekoekslaan m Kethel kermis. Op 8 juli zijn er om 19.30 uur op dit terrein demonstraties van de Landelijke Ruiter- vereniging „Schiedam", waarna op 9 juli de kermis om 20.30 uur sluit. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Kamer van ^Koophandel en Fabrieken voor de Bene den-Maas heeft maandagmiddag in een «openbare vergadering het feit herdacht dat zij 15® jaar bestaat. Voorzitter ir. B. jWUton hield naar aanleiding van dit heu- sgelijke feit een rede waarin hij een te- rngblik gaf op het ontstaan en de ontwik keling van de kamer. Zij is ontstaan uit ;twee afzonderlijke kamers, een voor Schiedam en een voor Vlaardingen. Ver reweg de oudste daarvan is dc Schle- Idamse die in 1816 op 1 mei op last van Koning Willem I geïnstalleerd werd In ihet raadhuis te Schiedam BIti 1». Uit oude verslagen blijkt dat de ka mer in de vorige eeuw bijna uitslui tend werkzaam was ten behbeve van de handel en de industrie en dan speci aal van de stokerijen. Zeifs bleek dat er in die tijd in het gebied van de kamer praktisch geen scheepsbouw zoorkwam In 1908 werd de Vlaardingse kamer fopgeneht en m 1922 werden de beide '.'kamers samengevoegd. Dat samengaan ?ging vooral van de kant van Schiedam met van harte. De toenmalige president de heer B. A. J. WsttkampI was van «mening dat plaatselijke belangen de Isfeer m de kamer zouden vertroebelen. 3 De heer Wilton merkte op dat wat het laatste betreft, alles prima is verlopen. È.Van een ernstige tegenstelling is nooit sprake geweest. De vroegere toestand jou niemand vandaag meer terugwensen. De agenda voor de vergadering van maandag bevatte weinig nieuws. De ka lmer besloot om toe te treden tot de ^Stichting Onderzoek Arbeidssituatie in t'het Rijnmondgebied. Men gaat de mim- imuracontributie van ƒ500 betalen. Uit de kamer kwamen wel enkele sceptische ge- luiden over het nut van de Stichting maar uiteindelijk ging men akkoord met de toetreding. De voorzitter deelde de kamer mee dat .de moeilijkheden in het telefoonverkeer in Vlaardingen en Maassluis binnen niet jat te lange tijd waarschijnlijk opgeheven Isullen worden. De capaciteit van de cen trales zal dan voldoende zijn voor de Eerstkomende tijd. Deze mededeling was gedaan door de directeur van het ielefoondistricl Rotterdam. Wat Schiedam betreft blijken de vooruitzichten minder gunstig te zijn. Op korte termijn zal hier niets kunnen SCHIEDAM Geboren: Yvonne dv W dBijI en IT Mo ret, Monique M J dv P J i,*govaers en M M Aalbers, Werner M zv W tVermeulen en J P Lenskens, Johan zv R »<j. Ei van tier Heide en M M Nijssen; Esther M M it. J A van der Hoö en M M Tas; Conny dv Schneider en J Slotboom; Hermanus H M Geul en M Droog; Diana C A dv A de Jong en J C Moolenaar; Jacqueline A dv A M van Oevelen en. I A M van der Mond. Overleden: W Hamilton of Silvertonhil 68; A C Vermeulen 61 ev Bom. Amstelbron: Ned. Bond van Oud-Strij ders, contactavond, 20. Arcade: Aquarium- en terr. ver. Na tuurgenot in huis, contactavond, 20. Musis Sacrum: Schied. Gemeenschap, ïergadering, 20. Wijkcentrum: Hengelsportver. „Schie dam en omstreken", uitreiken visvergun ningen, 19 30. .Aula Stedelijk Museum: Uitreiking he- rmneringsboekje „Vol en verdrukking en iVerzet 1940-1945", 10. Plantage: Herdenking gevallenen, 20. Grote Kerk: 30.30. Herdenkingssamenkomst, Bijkant. De Rotterdammer: Lange «.erkstraat 28, uitsluizend redactiezaken, tel- 283954 (bgg. 010 - 115588 en 01898 - .Agentschap: J v. Gogh, Dr. Zamen- hofotr. 139, tel. 512400. Klachten bezorgen: Agentschap: zie bo- ^en, dag. van 18.30 - 19 30. fflaugnjke telefoonnummers: Alarm fpohtiek 264656; Alarm Brandweer 269123; -Alarm G G. en G.D. 269280 ^Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tèl. worden gedaan aan de overbelasting van het telefoonnet. De centrale in de Spaanse polder zal worden aangepast, zodat de ergste nood op telefoonaanslui- tingsgebied althans voorlopig gelenigd kan worden. Het bericht over het stoppen van inter nationale treinen in Schiedam blijkt vol gens de NS niet helemaal juist te zijn. Berichten in de pers hierover zijn aan de voorbarige kant geweest, delen de spoor wegen de kamer mee. Een verzoek tot nodigverklaring van een opleiding tot laboratoriumassistent te geven door de Stichting Voma werd door de kamer afwijzend geadviseerd. Met de opleiding in het procestechniek aan een van de technische scholen in Vlaardingen ging de kamer akkoord. Men wil zich echter niet uitspreken over de wenselijkheid van deze opleiding aan een bepaalde school. Vlaardingen had om een advies gevraagd in verband met een aanvraag tot nodigverklaring van deze opleiding aan de te stichten Christelijke Lagere Technische School, De oud-voorzitter van de kamer de heer C. H. Buschmann woonde de verga dering bij in verband met de herdenking van het 150-jarig bestaan van de kamer. De heer "Wilton bood hem als dank vor het vele werk dat hij in zijn zittingsperi ode had verricht een album aan met foto's over de historie van de kamer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kleuterschool van de Bar. Mastenbroekschool aan De Meesterstraat, had het hoofd van de kleu terschool, mejuffrouw A. Krabbendam maandag in het schoolgebouw een gezelli ge avond georganiseerd. De feestelijke bijeenkomst was geheel in de intieme sfeer, zodat de genodigden zich op ongedwongen wijze met elkander onderhielden. De voorzitter van de Vere niging tot bevordering van Christelijk Onderwijs, mr. H. Snoep hield een geestig welkomsttoespraakje, dat in de zelfde trant werd beantwoord door het hoofd van de Mastenbroekschool, de heer M. B. van Herwijnen. Mejuffrouw Krabbendam bood het schoolbestuur een doos geurige sigaren aan, en de heer Van Herwijnen ontving een fraaie sigarettendoos voor zijn bu reau. Bij wijze van „sleutelgeld" kreeg mejuffrouw A. E. van Otterloo, die vrij dag met een sleutel de deur van de nieuwe school had geopend, een doos bonbons. Onder talrijke aanwezigen bevonden zich ds. D. J. Spaling, predikant van de Hervormde Wijkgemeente VII, de voor zitter van de prot.-chr. raadsfractie S. Kuiper en de adminstrateur van de vere niging A. van der Most. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen omstreeks acht uur ontstond op het kruispunt Schie damsewegZwaluwenlaan een autobot- sing die de 77-jange mevrouw W. Tem permanBaars het leven heeft gekost Een personenauto bestuurd door de 44- jarige mevrouw A. J van B.T. uit Rot terdam reed op de Schiedamseweg in de richting van Kethel en verleende op het kruispunt geen voorrang aan een auto die werd bestuurd door de 22-jarige me vrouw A. J,K. uit Vlaardingen, die de oude dame vervoerde. Laatstgenoemde auto werd in de flank gegrepen met het gevolg dat mevrouw Temperman bekneld raakte. Zij liep een shock en inwendige kneuzingen op en bleek bij aankomst in het Schiedamse ziekenhuis te zijn over leden. De chauffeuse kreeg een hoofdwond en kon na m hetzelfde ziekenhuisbehandeld te zijn huiswaarts keren. De bestuurster van de aanrijdende auto kwam met de schrik vrij. O SCHIEDAM Het Stedelijk Museum zal m verband met de herstelwerkzaam heden aan het museum met ingang van vandaag (maandag) voor het publiek ge sloten zijn. Van vrijdag 10 jum af Zijn de exposities weer te bezichtigen. dan uit eigen kring is, dat een kleine dorpskerk vaak aantrekt en dat men een andere taal en een anderde litur gie hoort." Pater Th. Ribberink sprak over de zondag en de sport en betoogde, dat de sport geen afbreuk behoefde te doen aan een goede beleving van de zondag. De zondag is de dag van de Heer, waar op de mens een recreatieve taak heeft. De offerende liefde van de Heer wordt dan gevoerd. Men is zich daarbij be wust van de eigenlijke motivering van werken en leven Hoogtepunt is de eucharisatie. Men is gauw geneigd om dan een tegenstelling te zien ten aan zien van de sport, waarin men vooral het lichamelijke ziet „Het geloof laat zien, dat er niets profaan is, noch arbeid, noch rust, noch recreatie. Het profane ligt in de mens, niet m de sport. De sport kan wel afleiden, maar dat is niet de schuld van de sport, maar van de mens". Pater Ribberink achtte in dit verband ook voor vele mensen de kijksport positief te waarderen. Ds. A. Steinhart (Ev. Luth.) merkte op, dat de zondagsbesteding een theolo gische, bijbelse en sociologische kant heeft, „Het gaat erom de vrije tijd zin vol te besteden, indivudueeü en gemeen schappelijk. Wij mogen dankbaar zijn dat Schiedam zo'n mooie sporthal heeft. De recreatie is uitgegroeid tot een mil- joenenbednjijf. In de bungalowparken is er bijna geen onderscheid meer tus sen de zaterdag en de zondag. Velen zien hierin een verloren gaan van de bestaande stijl. Men moet evenwel proberen een an dere stijl te vinden. De kerken moeten deze recreatiegebieden bereiken en er speciale diensten beleggen. Vanuit het evangelie gezien is de zondag de dag des Heren, die vervlochten is met de bijbelse boodschap." De geref. predikant ds. P. R. Eve raars stelde in zijn uiteenzetting over de zondag en de wekelijkse kerkdienst, dat bij de gereformeerden de zondag altijd van grote betekenis is geweest." De kerkdienst staat centraal Voorheen was er gevaar voor zittlcisme, thans dreigt het gevaar voor normloosheid De zondag is een teken van de rust, teken van de eeuwige sabbath. Volgens de catechis mus komt de gemeente samen en moet ze om de naaste denken. Het vraagstuk van een kerkdienst op een doordeweek se dag hangt samen met de industriali satie (ploegendienst)." Ds. Everaars KORTE HOOGSTRAAT 15 18 MIDDELLANDSTRAAT 83-100 WOLPHAERTSBOCHT 213 - 224 SCHIEDAM Een vijfjarig jongetje M, Gijbeis hep maandag met zijn moeder op het Rubensplein te wandelen. Hij ont snapte zijn moeder en hep het fietspad op, waar hij tegen een bromfiets opliep, bestuurd door de 22-jarige J. H. H. uit uit Maassluis. De jongen viel en kreeg schaafwonden en een snede aan zijn Imker wang. O Bij het turnen kwam maandagavond m de Rehobothschool de kantoorbediende mej. J. T. te vallen. Zij kreeg een rechter schouderfractuur en waarschijnlijk een sleutelbeenbreuk. Men bracht haar ter behandeling naar het Gemeentezieken huis. i achtte het niet urgent om daarvoor een wekelijkse kerkdienst, in te stellen. Bij de vraagstelling kwamen nog vele zaken ter sprake en konden de forum leden verschillende dingen nader accen tueren. Ds. Everaars, meende, dat er gelegenheid moet zijn voor voetbalsport voor hen, die niet oan de kerk geven. Pater Ribberink achtte een zelfde vie ring van de zondag niet meer moge lijk. Ons cultuurpatroon is nu eenmaal veranderd. Ds. Klaassen legde de na druk op de persoonlijke vrijheid van de christen: (Van een medewerker) SCHIEDAM Het is de reserves van HBSS zaterdag gelukt om kampioen te worden van de Res. 3de klas C van de KNVB en wel door een 3—1 overwinning op concurrent Zuidland 2 en mede door dat concurrent Groote Lindt 2 een punt verspeelde (3—3) aan PPSC 2. Door deze overwinning is HBSS 2 gepromoveerd naar de Res. 2de klas van de KNVB. HBSS 1, 6 en 8 hebben ook nog kam pioenskansen, zodat het jubileumjaar van de Schiedammers een goed seizoen be looft te worden. PPSC heeft na een matig duel van het Haagse DUNO gewonnen en wel met 41 na doelpunten van v. Veen, Boertje <2x) en invaller Herlaar, Arbiter Ver maas deelde in de algehele malaise, want het was een zeer matige wedstrijd, waarin drie spelers van DUNO in het boekje van de zwak leidende arbiter Vermaas werden genoteerd. GSS had blijkbaar last van het warme weer, want tegen Sunlight werd een matige partij voetbal gespeeld. Een mis verstand tussen keeper v. Beek en links achter v. d. Plicht betekende 01 na een mislukte voorzet van d/ Sunlight-rechts- buiten. Het met twee invallers spelende GSS anm na de thee het heft in handen, maar later werd Sunlight toch sterker. De Vlaardingers konden ook geen vuist maken. Snijder profiteerde daarna van een misser in de defensie van de rood- witten, waardoor hij de uitslag uiteinde lijk no op 11 kon bepalen, (Van een medewerkerk) SCHIEDAM De eerste kennismaking van ODI met de Sporthal Margriet is een bijzonder aangename geweest. Deze Chr. Korfbalvereniging presteerde het om vrijdagavond tijdens het in de sporthal gehouden microkorfhaltoemooi als eerste uit de bus te koemn, waardoor ODI in feite microkorfbalkampioen van Schie dam mag worden genoemd. Tegenstanders waren de beide plaatse lijke korfbalverenigingen Schiedam en Succes, waartegen ODI onbetwist de sterkste bleek. Van de acht gespeelde wedstrijden won ODI er zeven, terwijl er -een in een gelijkspel eindigde. ODI 1 versloeg Succes met 10 en bleef over Schiedam 1 met 42 de baas. ODI 2 klopte Schiedam 2 met 4-2 en Succes 2 met 4—0. ODI 3 kiet een veer door tegen Schiedam 3 11 te spelen, maar van Succes 3 werd na een span nende wedstrijd met 3—2 gewonnen. Tenslotte hebben ook de junioren hun best gedaan, want Succes werd met 2—1 verslagen en de junioren van Schiedam moesten met 32 de meerdere in de ODI- junioren erkennen. ODI 2 speelde zater dag tegen TOP 2 en won daarvan met 4—3. SCHIEDAM De Werf Gusto, een der bedrijven van de I.H.C. Holland, heeft opdracht gekregen voor de bouw van een vierpoots produktie-platform voor de Brtish Petroleum Co., dat gebruikt zal worden bij olieboringen in de Noordzee. Het platform zal op de zeebodem staan op vier holle stalen poten, waarbinnen vier, eveneens stalen heipalen, geheid in de bodem, voor stevigheid zullen zorgen. Het platform is van voet tot top 47,30 m. hoog, de poten komen op een afstand van ruim 19 meter uit elkaar te staan. Voor de aflevering, die al begin juni zal plaats hebben, zal voor het platform en voor de heipalen 320 ton staal worden verwerkt. Op de Werf Gusto zal, ook voor de BP., het boorgedeelte worden vervaar digd voor een vast booreiland, dat met acht stalen poten op de Noordzeebodem zal komen te staan. De 50 m. hoge constructie heeft een platform met een grondvlak van 35 bij 16 meter, In het booreiland, dat begin augustus zal wor den opgeleverd, zal 660 ton staal worden verwerkt. Voor het sheikdom Oman aan de Per zische Golf worden op de werf momen teel twee olieoverslagboeien gemaakt van ket zg, „single point mooring system". De Shell gaat deze ronde boeien, die een middellijn hebben van 8.10 m, gebruiken voor de overslag van olie uit tankers via een vaste verbinding van de boei met de He. boeien zullen geschikt zijn om 165 000 tons tankers een goede ligplaats te bieden. ■0 GUn fk of schrift» betU (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema opent donderdagmorgen in de sporthal Margriet de grote jubi leum-show van Ford personen-, bestel en vrachtwagens van de Automij. Vink en Co N.V. te Schiedam en Vlaardingen. Deze tentoonstelling, die de grootste is dit op dit gebied ooit in Schiedam werd georganiseerd, wordt gehouden ter gele genheid van het 40-jarig bestaan van het bedrijf. Er zullen ongeveer 70 van de nieuwste Amerikaanse en Duitse Ford modellen worden getoond. De tentoonstel ling is geopend: donderdag 5 mei van 11 - 22 uur, vrijdag 6 mei en zaterdag 7mei van 10-22 uur, zondag 8 mei van 12-22 uur. De geschiedenis van het Jubilerend be drijf is er een van succesvol koop manschap. De oprichter, thans nog di recteur, de heer G. Vink, was na de voltooiing van zijn studie, twee jaar in Engeland werkzaam als tekenaar op een machinefabriek, waar hij ook prak tisch werk verrichtte. De zee trok hem evenwel en hij werd machinist bij de Ned.-Ind. Tankstoom boot Mij. De mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog nep hem terug en hij moest gaan varen op tankschepen om benzine te halen in Amerika en Oost-A- zié. Het avontuur trok hem en hij werd boormeester op de olievelden van Okla homa. Daarna was hij enige jaren be drijfsleider bij een ïtuwadoorsbedrijf in Rotterdam, totdat de Fordfabriek zich in Rotterdam vestigde. In 1924 werd hij magazijnmeester en"al gauw service-inspecteur. Het duurde niet lang, of hij werd aangesteld als Officie! Ford Dealer te Schiedam voor het rayon Maasland, Maasdijk, 's-Gravenzande en Hoek van Holland. De toenmalige Ford-dealer, de firma Rosier en Van der Linden verdween, hierdoor. Het bedrijfje begon aan de Willemska de 11. Het -werd er spoedig te klein. In 1930 betrok men een nieuw pand aan de Stadhouderslaan. De oorlogsjaren waren moeilijk. Vooral ook, omdat de heer Vink niet bereid was voor de Duitsers te werken. Ze roofden alles weg. Bij de bevrijding was er alleen nog een lege brandkast en een onbruikbare schroeven draaier. Geleidelijk gingen de zaken evenwel in opgaande lijn, zodat men op nieuw moest uitbreiden. Dit zal ongetwij feld nogmaals moeten gebeuren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan boord van het Finse schip Ksïsaniemi in de 2e Eem- haven is maandag een ongeluk gebeurd, dat aan de 55-jarige havenarbeider F. W. Aandeweg van de Koppeldijk het'leven kostte. Hij wed geraakt door een 150 kg wegend houten wijnvat, dat uit een strop gleed en vijf meier naar beneden viel in het ruim, waar bij aan het werk was. Ih ernstige toestand werd hij naar het Zuiderziekenhuis gebracht, waar bij aan komst bleek, dat hij was overleden. In het Zuiderziekenhuis overleed maandag de 44-jarige schipper W. Koojj- man van de Westerkade. De man was op 20 april in bewusteloze toestand gevon den in de hut van zijn schip Fricka in de Waalhaven. In het ziekenhuis werden vergiftigingsverschijnselen van kool- monoxyde vastgesteld. Tijdens zijn ver pleging deden zich complicaties voor, waaraan hij overleed. 9 Twee balen wol van 600 kg per stuk, die maandag van een deklast aan boord van het'schip Situla in de Lekhaven drie meter omlaag vielen, raakten de 44-jarige havenarbeider M. Maas uit Breda en zijn 32-jarige collega J. Baremans eveneens uit Breda. De eerste kreeg een kneuzing aan het rechterdijbeen, terwijl Baremans een schedelbasisfractuur en een gebroken linkersleutelbaan opliep. Hü is naar het Havenziekenhuis gebracht. O Bij het heien van een damwand in een sloot bij de Blaauwstraat raakte maandagmiddag de 60-jarige voorman- fitter C. Dingemans uit Capelle a. d. IJssel gewond. Toen een dam-element in SCHIEDAM Van een vrachtauto, ge laden met glazen inmaakpotten, kwam maandag op de Singel een gedeelte van de lading, die waarschijnlijk niet goed was gestouwd, op straat terecht. Er sneu velden 152 inmaakpotten. De Voorzitter van het Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden, van de Gemeente raad maakt bekend, dat van het hooidstembureau de mede deling is ontvangen, welke geldige kandidatenlijsten voor die verkiezing zijn ingeleverd. Binnen vier dagen na heden kunnen zitttinghebbende raads leden bij het Centraal Stem bureau lijsten voor een voor- keumummer aanbevelen. Op VrtJdag S mei a.s. om 17 uur 2al het Centraal Stem bureau in een voor de kiezers toegankelijke zitting, te houden ten Stadhulze, tot de numme ring van de lijsten overgaan Schiedam, 29 april 1966. De Voorzitter voornoemd, H. ROELFSEMA. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Tijdens de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas heeft men maandagmiddag besloten een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid om de grote bedrijven op ver schillende tijden het werk te laten beëindigen. Burgemeester H. Roelfsema van Schiedam had de Kamer dit verzoek voorgelegd om advies. De burgemeester is van mening, dat het verkeer tijdens de spitsuren aan merkelijk zai worden ontlast, indien de grote bedrijven de werkzaamheden op verschillende tijden zullen beëindigen. De heer J. Witteveen, vertegenwoordiger van de werknemers, merkte op dat het plan niet te verwezenlijken is. Van de zijde van de bedrijven staat men echter niet afwijzend tegenover het idee. De heer J. L. Jonker zei dat er zeker redelijke kansen voor het plan bestaan. verticale stand was gehesen schoot de haak, waaraan, dit element was opge hesen, los. Het viel en raakte" de heer Dingemans aan het hoofd. Hij viel, brak zijn linkeronderbeen en kwam in de sloot terecht. Hij is naar het St Franciseus Gasthuis gebracht. (Van eea onzer verslaggevers) SCHIEDAM De uitslag van de téken- wedstrijd op Koninginnedag in de Mgr. No- lenslaan luidt als volgt: le klas: 1. Anneke Punt Calvijnsdhool, 2. Kenny de Waal Mastenbroekschool, 3. Inge Moerer Gtmningsehool, 4. Cora Zoutendijk Pr. Marljkoschool. 2e klas: 1. Carta Jaeobi Alb, Magnusschoöl, 2. EHy Pil Gun- olngscbool, 3. Cara Egbers Willebrordus- schoot, 4. Annette Geerders Dom. Savl- oschooi. 3e klas; 1. Henk Wemke Masten broekschool, 2. Peter van Rongen Cal- vijnsehooL 3. Gerard Yercllel St. Martinus- schooL 4, Martin Moonen Jan Llgthartsdhool. 4e klas: <1. Sylvia van Gennep Alb. Magnus- schooL 2. Karm Vermij Caivijnsdhool, 3 Diny van Eyk St. Martinussehool, 4. Gebbri- na Haahdriknian Thorbeekeschool, Se klas: 1. Jacqueline Lier St, Martinussehool, 2. Wij- nand Westerveld Calvijnschool, 3. Rudy Buurman Thorbeekeschool, 4. Marijke Me- lref Thorbeekeschool. 6e klas: 1. Llan Rom- bouts St. Martinussehool, 2. Henny v. d. Water Alb. Ma gnusschool, 3. Lilian Vinther Erasmusschool, 4. Herman Keesbaas Dr. de Vissersehool. De wisselbeker gaat naar de Calvijnschool. De prijsuitreiking gesehiedt op mei om 15 uur in het clubhuis Jeugdhaven Nteuwland, Albardastraat 19, SCHIEDAM Morgenavond, woensdag, zal op de traditionele wijze de herdenking van de gevalenen bij het Mo nument aan de Gerrit "Verboonstraat wor den gehouden. Verenigingen, van welke aard ook, kun nen deelnemen, maar ook kan een ieder persoolnlijk zich aansluiten bij de stoet, waarvan de formatie om 1900 uur pre cies begint. De regelmatig deelnemende verenigingen weten hun plaats, de ande- ren kunnen zich in de Boterstraat opstel len. De stille tocht naar het monument be gint om 19.20 uur. Op de hoek van de Boersvest sluiten de scholieren uan, die zich tijdig naast de R.H3.S. en het par- keerplein hebben opgesteld. Voor famili- leden van gevalenen die met aan de stoet deelnemen, is bij het monument een plaats gereserveerd. De organisatoren verzoeken de bevol king om 18.00 uur de vlaggen halfstok uit te steken. ROTTERDAM Een man, die in ken nelijke staat van dronkenschap verkeer de, iheeft gisteren verscheidene spoorweg mensen schrik aangejaagd. De man was namelijk over de gesloten spoorbomen bij de Rosespoorstraat geklommen ert op de rails gevallen. Een spoorwegwachter kon nog net het sein op onveilig zetten, zodat de goederentrein uit Dordrecht op tijd kon stoppen. Ua ongeveer vijf minuten was de man weggehaald. ROTTERDAM Een taxichauffeur bracht maandag een nogal ongebruikelijk „gevonden voorwerp" bij het politiebu reau. Het was een paard, dat hij op de Willemsbrug had opgevangen. Het dier was weggelopen van de Veemarkt. Tegen, ontvangstbewijs is het aan de rechtheb bende teruggegeven. i De huidige werkplaats-chef, de <heer H. C. Schipper, viert dezer dagen eveneens zijn veertig-jarig jubileum bij het be drijf., In 1945 werd de heer D. JT. Ruseler bedrijfsleider. In 1950 werd hij benoemd tot directeur. In 1947 werd de huidige directeur, de heer P. Bijlo, aangetrokken als vertegen woordiger. Hij kwam uit de levensmidde lenbranche en kreeg een opleiding bij de Ford fabreiken te Amsterdam. In 1950 werd ook hij lid van de directie. m nPWEE PLAATJES, die naar ■*- ik ineen een zeer grote te genstelling oproepen. TT begrijpt het al: liet gaat over de tijd van 21 jaar geleden en over die van nu. Deze week immers herdenken we de geval lenen en vieren wij onze bevrijding in 1945. Morgenavond hangen de vlag gen weer halfstok en zullen de dui zenden weer deelnemen aan 'stille tochten en plechtigheden bij monu menten. Daarom een herinnering. Dezer da gen kreeg ik dit plaatje in handen. Kent u het ding nog? De car- bid-lamp, die de- toenmalige „rege ring" in de handel bracht tijdens de hongerwinter,voorzien zelfs van rijkskeur. Op zichzelf was het appa raat niet slecht. Vooral als men be denkt dat velen het moesten stellen met kaarsverlichting of een brandend pitje op afgewerkte olie. Fietsdyna-, mo's waren ook populair voor „ver lichtingsdoeleinden". Alleen je moest er tijd en kracht voor hebben om het fietswiel enkele uren in beweging te houden. Overigens konden de bezitters van de carbidlampen deze alleen laten branden als hij zo gelukkig was in de zwarte handel carbid te bemachtigen, zo in de prijs van ƒ25 per kilo. En dat was dan nog een normaal bedrag. Maar, de carbidlamp verspreidde een helder wit licht. Het ding was te ver kiezen boven ieder ander (primitief) middel van „verlichting". NU: we gaan herdenken en vieren. Het eerste doen we mas saal, het tweede is maar zeer beschei den. Dat zij zo, in deze tijd van veel licht. Onze kamers tellen vele lam pen. We doen aan lichtspreiden (ge zelligheid, zegt de leus der gloeilam penfabrieken). Het gaat allemaal zo maar en de weelde kan nauwelijks op, zo lijkt het. Ik dacht dat het goed was er even. bij stil te staan dat er een oorlog en. een bevrijding nodig was om het zo ver weer te laten komen. Zodra we in alle vrijheid van onze aardse verwor venheden kunnen genieten. Van een weelde van tulpen in het Rotter damse Park bijvoorbeeld. Van een kind dat we erbij zetten en van wie we zomaar een plaatje kunnen ma ken. Tja, ik weet het, dat is allemaal bros en vergankelijk. De tulpen ver gaan weer na duizenden in verruk king te hebben gebracht. Ook de mens is vergankelijk. Maar, ik zou er aan toe willen voegen, de vrijheid kan dat ook zijn. Het is dan ook nuttig even stil te staan in dit drukke leven. Te peinzen bij een plaatje van een carbidlamp en bij een plaatje van een kind met tulpen. En juist m deze week, met dit fantastische weer, ons te bezinnen op de les der histo rie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1