Holy wijk verdringt ROTTERDAM Motie behoud hofstee met 25-5 verworpen Morgen roept orm Raad (in spoedzitting) besluit tot woningbouw ALLEEN 'T HOOGNODIGE KAN MAAR DOORGAAN Burgemeester huldigde aantal brandweerlieden AGENDA Klif j L. de Snaijer in maidenspeech Niet slopen' Medische dienst Burgerlijke stand 9r3iütteritamturr Marktberichten Raad nam afscheid van C.v.d.Bergh Vlaardingen wil opleiding chemiciën Elementumhuizen in negen lagen Toestand ver van rooskleurig Tijdrede voor SGP Nieuw materiaal in gebruik Ongewenst bezoek aan radiohandel Metro-viaduct is compleet r I f)E rotterdammer_ ZATERDAG 1 MEI 1966, f' I 1 de GRATIS TOP-FORM catalogus 1966 ligt voor U klaar! Krediet voor terrein van veerdienst Hoge kosten Recreatie Spijt -uit- in Rotterdam uitsluitend bij De Stam Fokkelman Metalen „gestolen bij ICI ,Het Ivoren Kruis" won leden in 1965 Jongetje door auto gegrepen VLAARDINGEN 'ks SCHIEDAM Vandaag ...en maandag en dagelijks Pagina 3 i i - 73 /TP <le Verolmcwerf in de Botlek is een iv tragisch dodelijk ongeluk gebeurd JJet slachtoffer is de 27-jarige gereedschap ifsjnaker W. Ziekenheimer uit de Waalstraat Rhoon. Hij rat achterin «en wagen aan "de bedrijfsbrandweer die op weg was naar f£ten brandje Hij was met vier andere '"brandweerlieden herig blusmateriaal ge- ïrecd te maken toen de wagen door een kuil B reed waardoor de deur openvloog en de Jeer Ztekenheimer uit dc hard rijdende ^auto viel. De bedrijfsarts kon slechts dc 'iaod constateren. Het slachtoffer had een -'"jchedelbasisfractuur en een gebroken nek- •■«cn el. i r.XJET raadslid A. Geerlings (pac. soc.) i'Ji vraagt het college van B. en W. of liet kennis heeft genomen van de berichten *over het Rotterdamse water in een dagblad, hip, over de maand april, waaruit blijkt idat het zoutgehalte, gelcidingsvermogen en Ibardlreidsgehalte van het drinkwater van Sliet bedrijf aan de Bcrenplaat belangrijk ^hoger dan van het bedrijf aan de Honin* gerdijk. Indien dit juist ts wil hij weten door welke oorzaken het slechter is. Is het iteeds dieper maken van de bestaande en „.uitbreiding van de havens misschien een r'ran de oorzaken? Zijn B. en W. tevreden if met de levering van slechter drinkwater I-van een nieuw winbedrijf als de Beren- "fplaat?, zijn enkele andere vragen. Tenslot- j* |e informeert de heer Geerlings of liet col- plege bereid is ie bevorderen dat het drink- ■fwater van dé Berenplaat in geen geval I"slechter wordt afgeleverd dan van het be drijf aan de Homngerdijk. jIN liet Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut worden de meest uiteen lopen- 'de gczwelziekten behandeld. De aandacht wordt echter niet alleen op de behande ling geconcentreerd, ook naar de oorzaken 5der verschillende aandoeningen wordt ge drocht, hopende hierdoor in de toekomst Ivoor velen groot leed te kunnen voorko mmen. Eén van de vele onderzoekingen gaat |uit naar het verhand tussen verschillende ^'beroepen en de 6toffen waarmede men fhicrdoor in aanraking komt en bepaalde fgerwehoorten Om conclusies uit de ver zamelde gegevens te kunnen trekken, is vergelijking met de beroepen van gezonde mensen noodrakelijk. Door dc welwillende medewerking van de afdeling bevolking van de gemeente Rotterdam was het moge lijk om uatnen en adressen te verkregen |van een duizendtal Rotterdamse inwoners, Izodantg „ongeselerteerd gekozen" dat ze |ern juiste weerspiegeling vormen van de grilde Rotterdamse bevolking. Deze door „lift lot aangewezenen" zullen binnenkort een brief van het Rotterdamsch Radio- Therapeuiisch Instituut ontvangen met het gedetailleerd toegelichte verzoek om, door zich te laten enquêteren, mee te werken aan voornoemd onderzoek. Het instituut hoopt dat een ieder hieraan gehoor zal ge. ven om zodoende bij te dragen tot een mo gelijke voorkoming van één der meest ge- Iduchte zie'.'en. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een motie waarin gevraagd werd de boerde rij Middel-Huyse alsnog voor sloop te bewaren is vrijdagavond met 25 stemmen tegen vijf ver worpen. De motie was ingediend door de iheer L. de Snaijer (prot.) die in zijn „maiden-speech" een hartstochtelijk pleidooi voerde voor het behoud van de histori sche boerderij. Dat het onderwerp aait de orde kwam lag aan het feit dat B. en W. een Ingeko men brief, hoewel te laat ontvangen, alsnog op de lijst van Ingekomen stuk ken hadden gezet. De heer De Snaijer greep de gelegenheid aan om In te haken op het antwoord dat hij van het college had ontvangen op de vragen die hij eni ge tijd geleden stelde. Wethouder T. de Bruijn stelde in zijn antwoord dat het college gemeend had de brief op de lijst van ingekomen stuk ken te moeten - er «elden omdat deze zaak kennelijk ue r ad aan gesproken. Het w!"- -nag in alle openheid een u raad hebben. De heer De r. nog eens uitvoerig op nat ov.an„ u e oude ROTTERDAM. - B. en W. vragen de gemeenteraad een krediet van 2.471000 voor het maken van een beschoeiing met op- en afritten, alsmede een kraanbaan op een terrein aan de Beneluxhaven. Daar zal de Transport Ferry Service (At lantic Steam Navigation Co.) emd 1965 een dienst van veerschepen beginnen op Felixstowe aan de oostkust van Enge land. De totale kosten aan dit terrein zullen f 4.500.000 bedragen, maar voor dit jaar wordt 2.471.000 uitgetrokken. Bij de vaststelling van de huurprijs zal hiermee rekening worden gehouden, aldus B. en W. De twee door Transport Ferry Service bestelde schepen worden voorzien van een opening in de achterzijde, waardoor de auto's direct in en uit het schip kun nen rijden. Tevens zullen ze -worden inge richt voor het vervoer van containers, die met een. kraan op de wal zullen worden gelost en geladen. SI houd van de boerderij, maar dat de argu- menten voor sloop duidelijk waren. Hij wilde wel graag een positievere aandui ding van de kosten die het laten staan van de boerderij mee zouden brengen. Die kosten waren volgens wethouder De Bruijn erg hoog. Niet alleen het nu behouden van de boerderij moest men rekenen. Die kosten vielen wel mee. Het hele bestemmingsplan voor Holy moest echter herzien worden, bovendien zou er een hectare grond voor de groenvoorzie ning om de boerderij vrij gehouden ijroe- ten worden. Die grond was echter de meest waarde volle in de wijk. Juist op dat punt komt het winkelcentrum en worden er hoge flats gebouwd langs de Europaboulevard. Hoewel de sSedebóuwkunóige, stadsuit breiding en gemeentewerken van mening waren dat de boerderij behouden kon worden en hoewel monumentenzorg be reid zou zijn de boerderij op haar lijst te plaatsen, wat de wethouder overigens niet bekend was, toch meende de heer De Bruijn de raad te moeten adviseren de motie niet te aanvaarden. Wij hebben er niet een paar maal over gepraat maar hofstee voor Vlaard.ngen gewezen. Hij z-ell's Paar jaar, aldus de wethouder. L. DE SNAIJER motie vroeg zich af waarom het gebouw niet op de lijst van monumentenzorg was ge plaatst. Naar zijn mening was er bij deze instantie genoeg interesse en was men bereid om bij handhaving van de boerde rij deze direct op de lijst te plaatsen. Als recreatie-objekt en als onderbre king in een strakke moderne wijk zou de boerderij het volgens de heer De Snaijer goed doen. De kosten konden, m het geheel van de miljoenen die in Holy worden geïnvesteerd geen bezwaar zijn, meende hij. De boerderij ligt op een terp zodat het geen moeilijkheden met het opspuiten, zal geven. De heer H. M. J. Dubbeldam (lib) pleitte ook voor de handhaving van de boerderij. Hij meende dat er op het gebied van de recreatie nog wel het een en ander kon gebeuren. Hij maakte zijn pleidooi echter niet sterker toen hij, daaraan vastknopend het beleid van de gemeente op het gebied van monumentenzorg wilde aanvailen. De burgemeester liet het evenwel zo- vér "niet komen, maar verzocht de heer Dubbeldam bij zijn ontwerp te blijven. De heer Dubbeldam beloofde toen schrif telijke vragen te stellen. Wat Mid' del-Huyse betrof was hij van mening dat het geld geen rol speelde en dat het argument dat de boerderij nooit op de lijst van monumenten had gestaan geen hout sneed. „Dan had het college daar voor moeten zorgen," zo meende hij. die zei dat in het college een minderheid bestaat die voor behoud van de boerderij is. De heer De Bruijn stelde dat als de raad zou besluiten dat de boerderij moest blijven staan het college dit besluit natuurlijk mt zou voeren. Afge zien van de kosten. Wat is echter het nut van de boerderij als die zou blijven, wat moet er mee gebeuren, zo vroeg de wet houder zich af. Het grootste deel van de raad kon het hier mee eens zijn. De heer Vermeer kwam zeggen dat de PCG-fractie met leedwezen de motie van de hr. De SnaaiJ- er verwierp. Men zag echter de nood' zaak van de verdwijning van Middel Huyse voor de ontwikkeling van de wijk. Voor stemden tenslotte mevrouw De Vries, mevrouw Bleeker (lib) en de he ren De Snaijer, Dubbeldam en wet houder G. Walstra (soc) die het enige collegelid was dat voor behoud van de boerderij had gepleit. 5 SCHIED4M Geref: Oosterkerk 10 drs De Bruyn te Den Haag, 5 ds Warniak te Xieuwerkerk a/d Ussel. Kethel „De Alk" 930 d3 Nammesma, 5 drs De Bruyn; Magnalia Dei kerk 10 ds Everaars, 5 ds Nammensma: „De Goede Haven" 10 ds Van Duinen, 5 ds Everaars; Julianakerk 10 ds Waratok, 5 ds Van Duinen Chr Geref: 10 en 4 ds D re nth. Gem voor Oorspr. Christendom: Lange Haven 120: 4 dhr'V d Brugge. Leger des Heils: Lange Haven 127: 10 dienst, 1215 zondagschool, 6 openlucht samenk7 30 samenk. Vrije Chr. Geref. Gem: 10 en 4 ds Usselsteln (Tuinlaan 50i. Oud Geref Gera; Haven 97. 10 en S ds Luitjes Ned Uerv Ger Evans: KW Haven 153, dhr De Reus te Ouddorp. ds Kaste- leijn te Capelle aan den IJsse!. Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Spalng. 5 oecumenische dienst. Bethelkerk 10 ds Van. Soest te Rotterdam, 7 ds Van der Sluijs te Overschte. Opsbandtgskerk 10 ds Zimmer man, 7 ds Spaltng ;Vredeskerk 30 ds Van der Steen. 7 ds Jansen; Kethel- De Rank 830 ds Vans; Dorpskerk 10 ds Vons, 7 ds Zimmerman HOEK VAN HOLLAND Herv Gem: 10 ds Saraber, 7 ds Kok Geref: 10 en 7 ds Ruilman Herv Evang: 230 ds Langerak. p Vrijz Herv: 7 ds Reitsema S. f Schiedam: J. van Buren, Buys Bal- iilotsmgel 72-76, tel. 155050; J. Moor, Burg, i'Knappertlaan 154, tel. 269880; Ch. A. Poll, {Tuinlaan 92, tel. 267856. Ylaardingen: M. |Pnns van Wijngaarden, Van Hogendorp- Slaan 28, tel. 6264; H. A. R. Nikkeis, Gansfoortstraat 4, teL 5100. Maassluis: B. teB Elsman, Haven 40. tel. 2109; verloskun dige mejuffrouw Van de Veen, Jac. Cats- straat 24, tel. 2376 en mejuffrouw Van de Hoeven, W. Pijperplein 64, ^Maassluis-West, tel. 4380. Maasland: P. f Noordam, Molenweg 1, tel. 01899 - 2035; "j vee arts C. v.d. Most, Kethelweg 13a, JVlaardingen, tel. 01898 - 3084. Rozenburg: BH F. Ponne, Olmendaal 3, tel. 2005. Hoek van Holland: H. J. Fokketna, Harwich- IWeg 210, tel. 2566. VLAARDINGEN Getrouwd: J van Nieuwkerk 22 en J C Cats 19; J H van h-Deldea 29 en N C de Zwart 25. 1 Geboren: Gabrielle M d.v H Stein, en B van beo ven. Algemeene toestand. De onlogische eisch van President "Wilson is thans door ren logisch antwoord van Duitschlaiid gevolgd. De Duitsche nota is een kloek is en waardig stuk, waaraan Amerika'» '^President heel wat te verduwen zal (hebben indien het hem inderdaad ernst is met zijti opkomen voor do menschi»- óhjkheid. Zulks temeer omdat het Duit- sche antwoord, de onverzettelijkheid van S-het Duitsche optreden ter zee als bittere noodzakelijkheid tegen de Britsohe vol- j-kenrechtssehendingen volhoudend, noch tans een daadwerkelijke toeschietelijk heid voor de haar» inziens toch on billijke en eenzijdige Amcrikaansche eischen toont en zulks, naar het zeggen van de Duitsche regeering, ten eerste om met Amerika in vriendschap te [blyven en len tweede om, in het belang Eucr menschheid, den oorlog niet nog langer te rekken. MAASLAND Herv Gem: 10 en 7 ds Xe IJ zier. Geref: 10 en 7 ds De Jongb. MAASSLUIS Grote Gem 10 ds Kalkman, 7 ds Van Veen te Vlaardtogen, jeugd dienst: Herv Rusthuis 9 ds Vogel, Ich« thuscentrum 10S/3 ds Vogel, jeugd- en kin- oerkerk: Sursum Corda lp dhr A A-Koe nen; iKerkv-kamer Grote Kerk 10 mevr Voker; Gen De Wetstraat. 10 dhr Vd Stoep, Geref: S 30 ds Bohimerjer. 4,30 df Bos te Vlaardtngen; Immanuelkerk 930 dr Bos, 4 30 ds Bohlmeijef ln de Maranatha- kerk. Geref (Vrtjgem): 8 30 en 230 ds Van Tongeren. Chr Geref; 9.30 en'3 ds De Jbilg Ned Piot Bond: 10.15 mej De Jong te Overschie. Leger des Hells: 10 hei Li- gingsdienst, «45 openluohtsamenkomst op de Markt; 7.30 verloasingssamenkomst o.l v. maj A Wip. ROZENBURG Herv Gera: 9.46 ds Wester- veld, 630 ds Eveleln; „De Schans" 9 45 ds Evelein; ouïa Ulo 9 45 jongerendienst. G:- ref; 9.30 ds Heijnen, 6.30 ds Griffioen. Chr Geref: flliO en 6 30 ds Bijkerk. Geref Vrije: 9 45 en 4 15 ds Ded-dens VLAARDINGEN Herv Kerk: Grote Kerk 10 ds Van Veen.17 ds Bouterse; Nieuwe Kerk 10 ds Blei, 17 ds Jongerden; Bethel kerk 10 ds Kolkert, 10 de heer Hogendam; Immanuélkerk 10 do Hoorn. 19 ds Hoora (HA..): Rehobothkerk 9 en 40.30 ds Jogner- den, 19 ds Schouten: fchthuskerk 10 en 19 ds De Jong (H.A.); Holykapel 1030 ds Bouterse; Ziekenhuis 9 ds De Boer; Trian- «ekiienst 10.30 ds Van Bruggen. Geref Kerk: Oosterkerk 40 ds tAjelbersberg, 17 ds Kouweühovea; Emmiaüskerk 9 en 1030 ds Swen, 17 ds Krol; Holykapel 9 ds Krol, 17 ds Lever; Pniëlkerk 9 en. 1030 ds Lever. 17 dr Bos; Maranathakerk 10 ds Kouwenho- 7™. 17 ds Swen. Chr Ger Kerk: Emmastr 11«: 10.45 ds Toorman, 17 ds De Jong; Ds De Cockschool, Ph de Goedestr 3t32: 9 ds Tooman. Geref Gem: Westnleuwland 56, .„en„ ds Huisman. Rem Geref Gem: kerk Hoflaan 1030 ds Beukman. Chr Geref 6: 10 en 17 de heer Nij- hoff Leger des Heils, Baanstraat, samen komsten 10 en 1830. MAASLAND Het bèstuur van de speeltuin „De Lentetuin" stelt zich de vraag of de speeltuin nu werkelijk geslo- ten moet worden. Het is het bestuur tot op heden nog niet gelukt een plaatsver vangster voor mevrouw Van Dijk te krij gen. MAASLAND De maand april le verde een spaaroverschot op van 36 000. Ingelegd werd 180381.28, terug betaald wend 1 123.725.38. Meer ingelegd dan terugbetaald 36.655 90. Het spaarte goed is per eind apnl gestegen tot 3 547.65750. Aan 225 Zilvervlootspaar- ders was verschuldigd 143 356.30. VEILING WESTERLEE DE LIER, S mei Aardbeien 490; andijvie 7710J dubb. non»n 330750; snijbonen 3905c0; komkom, «rom 59—03; waspeen A 62S3 B 33; postelein 14—71; pruimen 210, rabarber 1929; spinozie 1333: spitskool 88; stoofsla 50—65; prei AI 38—43, BI 15—25. bospeen 430—190; peterselie 27; raapstelen 67; radijs 14—30; selderij 9)425)4. kroten 73—85; komkom. I AA 58—60, A 47—55, B 39—41, C 33—35, D 31—32, E 28—26: paprika 27—60 perziken 1384; pruimen 829; sla 1 22—37)4, II 15—20, Cl 7)b10; bloemkool 6 153—159, 8 122—155, 10 99—147, 12 95—117, 15 83—79; tomaten extra A 16.60—17 C 16—1630 I A 1650—16 50, B 20.60-2.70, C 5.70—.13 CC 14 30—44 90. Aanvoer; 3 900 kg andijvie, 700 kg snijbonen; 18 000 kg kom kom.. 3.500 kg waspeen; 6.500 kg postelein; 2.400 kg rabarber; 9 500 kg spinazie; 1.780 kg stoofsla, 1800 kg orei. 34000 stuks komkom, extra. 90 800 st. I, 11200 st. bin, 138 00 st totaal; 31 000 st. Ja export, 28 000 st. bin., 320.000 st totaal, 13 J00 st bloemkool; 1080 bos peen; 2100 bos peterselie; 18 bos raapsielen; 8 000 bos "adijs; 8 000 bos selde rij- BOTTERDAM Gemeentewerken gunde bestek 864: het maken van een gewapend betonnen keerwand en van ge wapend voorgespannen betonnen palen langs de Randweg te Rotterdam-Zuid aan A. Faas' Aanneming Mij N.V., Amsterdam, yoor 358.600. Mevrouw M. de Vries-Van der Spek (sóc) speet het dat zij vorig jaar au gustus voor het voorstel tot sloop gestemd hadAToen had zij zich dat niet gerealiseerd. Daarom wilde ze nu. ook pleiten om alsnog al het mogelijke te doen voor behoud. Drs. H. P. M. van. der Drift (kathkon wel meegaan met het college dat het raadsbesluit van vorig jaar dat slopen in hield wilde uitvoeren. Hij wilde alleen een duidelijke uitspraak over de kosten, gemoeid met het conserveren van de boerderij. Ook de heer S. Barendregt (soc) was het eens met B. en W. Hij stelde dat er niemand geweest is die tot voor enkele weken ooit over het behoud van Mid del-Huyse had gesproken. De heer J. Vermeer (prot) zei dat zijn fractie sympathiek stond tegenover be- A .y*« W\<- *- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Betrekkelijk wei nig mensen zetten zich In voor het werk In de politiek of voor een vereniging, U hebt echter uw aandeel in dit soort werk steeds gedaan". Met deze woorden sprak burgemeester mr. J, Heusdens vrijdag tot het om gezondheidsredenen aftreden de raadslid C. van der Bergb (soc.). Dt burgemeester prees de heer Van der Bergh voor zijn aandeel in de raad sinas 1958. Hij betreurde het dat de ge zondheid de reden tot het ontslag moest zijn Do heer Heusdens memoreerde nog eens alle functies waarin de heer Van der Bergh werkzaam is geweest. Daaruit sprak wel duidelijk de sociale bewogen heid van het scheidende raadslid. De bur gemeester wenste de heer V d. Bergh alle goed en een spoedig herstel toe. De heer V. d. Bergh dankte voor de woorden van de burgemeester Hij ging met spijt v/eg omdat het raadswerk hem altijd erg had aangetrokken. Zo goed als bij een voorstel de mening van deskundi gen meetelt, zo was bij hem de mening van ce deskundigen ip het gebied van volksgezondheid de reden dat hij met al zijn werkzaamheden stopte. Hij dankte de raad en het college voor de prettige samenwerking. „Ik hoop dat bij een herse. van mijn gezondheid ik weer in deze raad mag terugkeren" aldus de heer v. d. Bergh. IDs vergadering werd hierna een ogen blik geschorst en de raadsleden kregen in da koffiekamer gelegenheid afscheid te nemer van de neer Van der Bergh. BOSKOOP Burgemeester G. W Baron van Dedem zal maandagavond 9 mei a.s. achter het nieuws in de zendtijd beschikbaar gesteld voor de politieke partijen 10 minuten spreken voor de Christelijk Historische Unie. De uitzen ding begint om 8.20 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het liberate raadslid de heer H. J". H. Dubbeldam vindt dat er op net ministerie van onder wijs een voorkeur bestaat voor christe lijk technisch onderwijs. Hij meende dit te moeten opmaken uit de nodigverkla- ring voor een chemiciënsopleidiog die Den Haag heeft toegewezen 'aan de te stichten Christelijke LTS. De heer Dubbeldam meende dat in dertijd niet is, gesteld dat de opleiding perse aari 'dé iwatedë BTS möest kbJ men- „Het lijkt wel of men in Den Haa;, iets tegen de neutrale LTS heeft". Hij vond dat het college in deze wel eens wat meer mocht doen Wethouder van onderwijs E. P. van der Veen maakte de heer Dubbeldam duiaehjk dat het college al het moge lijke deed een dergelijke opleiding naar Vlaardingen te krijgen ongeacht aan welke school Den Haag heeft hele maal geen voorkeur voor een bepaald soort school. De moeilijkheden zitten m de subsidieregeling. Noch ik noch de burgemeester hebben de indruk dat er iets anders achter zit. Op een op roep tot een gesprek over deze zaak aan de beide betrokken besturen had den beide echter afwijzend gerea- De wethouder betreurde dit ten zeerste. De heer Dubbeldam bleef het vreemd vindtn dat de opleiding op zich liet wachten. MAASSLUIS In april werd bij de Nutsspaarbank ingelegd in 5387 posten f 1.769.933.47 en terugbetaald in 2843 posten 1667.668 88. zodat meer werd in gelegd een bedrag van 102.26459. Zestien nieuwe Zilvervlootspaarders wer den ingeschreven. Verschuldigd is thans aan 1228 deelnemers 806 315. Met spaar- busjes werd gespaard in 329 ledigingen 12.923. Totaal werden 150 nieuwe in leggers ingeschreven. Per 1 mei 1966 was verschuldigd aan 20169 spaarders 26 695 49555. Bekijk de complete TOP-FORM collectie 19S6 van alle kantenDirect doen... stuur een kaartje or kom even langs :u krijgt de fraai geïllustreerde meubelcatalogus ge heet gratis. afdeling modem en klassiek: Mariniersweg 39-47 afdeling Windsor en Oud-Hollands: Meent 7a afdeling woninginrichting: Nwe Binnenweg 288-294 afdeling klassiek: Nwe Binnenweg 36 officieel erkende TOP-FORM adviseurs (Van onze correspondent) MAASSLUIS De gemeente- raad kwam vrijdagavond in spoed vergadering bijeen om een besluit te nemen in verband met de voor genomen bouw van 324 woning wetwoningen. Het betrof hier 324 Elementumwoningen die gebouwd zullen worden in drie blokken van elk negen verdiepingen. De woningen zullen geriefelijker zijn dan de tot nu toe in Maassluis gebouwde Elementum-woningen. Er komt een hal m die tevens als speelruimte kan worden gebruikt. De inhoud van de woning is 90 m3 tegen 77 m3 in de vorige woningen. Bij de wasruimte komt gelegenheid een wascombinatie te plaatsen. Per blok zul len twee liften beschikbaar zijn. In clusief de centrale antenne, schoonhou den trappenhuis, glasverzekering, groen voorziening en centrale verwarming zul len de woningen 175 per maand aan huur gaan doen. ESk jaar (negen jaar lang) wordt de huur 60 per jaar hoger, zodat na tien jaar de huur komt op 205 per maand. De gewone huurverhogingen zullen niet voor deze woningen gelden. HOEK VAN HOLLAND Behoudens goedkeuring van de Rotterdamse gemeente raad zal de maandagmorgen in plaats van de dinsdagmiddag voor de verplichte halve- dagsluiting van bloemenwinkels in Hoek van Hollard worden aangewezen. Dit gebeurt op verzoek van de enige Hoekse bloemenwinke- lier. die het gedaan gekregen heeft dat B. en W biertoe n voorstel tot wijziging van de Verordening op de winkelsluiting hebben voorgelegd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgeineester en wethouders hebben de urgectielijst die dezer dagen werd gepubliceerd vrijdag avond in de raad toegelicht. Wethouder van financiën E, van der Veen gaf een overzicht van de bijzonder precaire situa tie waarin de gemeente verkeert De wethouder maakte duidelijk dat vee' van wat gedaan moet worden noodzakelijk moet wachten omdat er eenvoudig geen geld voor is. Op de urgertiehjst komen de zaken voor die naar men hoopt nog te financieren zijn ais GS tenminste hiermee akkoord gaan. Een aantal kleine projekten wil men in ieder geval uitvoeren. Geld daarvoor is nog beschikbaar, ongeveer tweeeneen- half miljoen. Dit geld is nog net geleend voor' de centrale financiering van kracht ^erd. i kj j De heer De'Bruijn, wethouder voor Ver keerszaken, gaf aan welke noodzake lijke verkeersvoorzieningen in ieder ge val, zij het summier, moeten doorgaan. Daaronder valt een voorziening voor de verbinding rijksweg 20-binnenstad over Holysingel en Verkadesingel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Staatkundig Geref. Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" houdt dinsdagavond om 8 uur in het gebouw Irene ds. E. Venema, Chr. Geref. Pred. in Hersteld .Verband te Zwijndrecht een tijdrede. Deze vergade ring is voor iedereen toegankelijk. Het afdelings bestuur van de SGP ver zoekt ons mee te delen dat zij die bij.de komende gemeenteraadsverkiezing hun stem met kunnen uitbrengen wegens ziekte of vakantie, of die per auto ge haald moeten worden, dit voor 18 mei a.s. kunnen opgeven bij de onderstaande adressen. T. M. Monster, Groenelaan 2: L. H. Kmpscheer. Havendijk 202 A; J. Beze- mer, van Limburg Stirumstraat 33; A. Huizer, Faulus Potterstraat 46 A; C. A. den Uyl, Alb. Cuypstraat 14 A; J. Huizer, v. Oldebarneveldstraat 6; J, Bezemer, v. Limburg Stirumstraat 33 en D. de Bid der, Seringenhof 4 De definitieve voorziening blijft ech- ler liggen. Ook de verbreding van het Emous en de nlannen voor het ver keersplein bij de molen op de Korte- dijk worden slechts provisorisch uitge voerd Hetzelfde geldt voor enkele voorzie' Dinger. ivan de energiebedrijven. Aansluitingen van gas en licht in nieu we huizen moeten doorgaan evenals de begonnen omschakeling van stadsgas op aardgas. Daarvoor hoopt men in Den Haag begrip te vinden aldus de heer "Walstra, wethouder van bedrij ven. De burgemeester stelde tenslotte dat de, toestand yerre van rooskleurig is. Hij was blij „dat de raad hiervoor begrip toonde. ROTTERDAM Vannacht heeft N.V. Atlantiade aan Ihet Vasteland minder ge wenst bezoek gehad. Deze bezoekers kwamen binnen door een ruit in de deur te vernielen. Zij namen mee een band recorder, drie elektrische scheerappara- ten, een radiotoestel en een transistor radio. ROTTERDAM Op het terrein van de ICI, in het Europoortgebied zjjn de laatste weken grote hoeveelheden koper en brons verdwenen, Bij de" politie is aangifte ge daan van diefstal van acht rollen kope ren pijp (lengte 500 meter) en dne bron zen pompmantels. De totale waarde be draagt drieduizend gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H, Roelfsema heeft vrijdagavond in de Brandweerkazerne aan de Singel enkele brandweerlieden gehuldigd. Het waren de heren 3. C. Putter, hoofdbrandmeester le klasse en waarnemend commandant, H. Bieze, J. Boks, C. H. van den Bout, M. Witsel, hoofdbrandwachten en A. "Wit- berg, brandwacht le klasse, die allen het jubileum van hun vijfentwintig-jarig dienstverband vierden. Van de brandweerlieden H. J. F. Dinke- laar, W. van Doorn, A. J. Verschuren en J. Zuidgeest werd afscheid genomen we gens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Brandweercommandant D. de Jager ?5' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In 1965 is het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor mond- en tandhygiène „Het Ivoren Kruis" sterk toegenomen. Per 31 decem ber van dat jaar telde de vereniging 1484 leden, onder wie 1145 tandartsen. Sedert de teruggang in 1957 (692 leden) is het ledental bijna 2% maal zo groot gewor den. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1965 van deze vereniging. In combinatie met het Voorlichtingsbu reau voor de Voeding js het grammofoon plaatje voor de jeugd „Hou je mond gezond" m voorbereiding. Op initiatief van de Amsterdamse Schooitandverzor- gmg is men gekomen tot de landelijke uitgifte van een affiche „kleverig snoep wolf m schaapsvacht" als reactie op de reclamecampagnes van de suikerin dustrie. overhandigde de zes jubilarissen een ca deau onder couvert namens het gemeen tebestuur. De voorzitter van de brand- weerliedenvereniging „Vnendsohap Zij Ons Doel", de heer J. Holswilder, voerde eveneens 'het woord. Namens de Neder landse Vereniging van Brandweercom mandanten reikte de heer J. C. Putter aan de jubilarissen elk een medaille uit. Ook de waarnemend commandant, de heer J. Keuzenkamp hield een korte toespraak, evenals de heer Unk. De ge- huldigden ontvingen veel cadeaus en de dames kregen bloemen. Tevens werden op deze avond een nieu we nevelspuit en een nieuwe materiaal- wagen officieel in gebruik genomen. Bur gemeester Roelfsema liet als teken hier van voor de eerste maal de sirenes van beide voertuigen loeien. Nadat het officie- Ie gedeelte was afgelopen, bleven de tal rijke aanwezigen nog geruime tijd bij een. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen om een uur of zeven is de allerlaatste betonbalk in het metro-viaduct door Rotterdam-Zuid gelegd. Het hele viaduct heeft nu zijn volle breedte en lengte. Resten nog de afwerking en het leggen van de rails. Nu is het nog een foeilelijk ding. Straks als alles is afgewerkt zal het er netter uitzien. Of het dan de bewoners van het stadsdeel, waar het doorheen gaat, toch nog zal bevallen'' Die zijn vooral benieuwd naar hetgeen er mogelijk terecht komt van de ideeën van de afdeling plantsoenen van ge meentewerken. Een aantrekkelijke be groeiing met ampelopsis of klimop zou de beste manier .van afwerking zijn! ROTTERDAM De vijfjarige Eric Stroober van de Hordijk is vrijdag aan gereden op die dijk, toen hij plotseling de rijbaan ovenstalk. Hij werd gegrepen door een passerende auto, die hem vijf meter meesleurde. Met verwondingen aan het hoofd is hij naar het Dijkzigtaiekenhuis vervoerd. VLAARDINGEIN Bethelkerk: Avond gebed, 19.30. Roodc Krulsgebonw, Em- mastraat 38, Zendingsavond Youth for Christ, spreker Jos Kalmijn, 20. ,i Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardfti- gen, Smalle Havenstr. 11, tel. 6775 (bg.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactieza ken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging "Vlaardingen: H. Verheij, "Wagnerstraat 24b, tel. 3345, maan dag t/in vrijdag 18 - 19.30, zaterdag 17.30 -19.00 uur. Vlaardingen: brand 444; G.GD. 2541. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 4233. Wijkcentrum: Gerepatrïeerden, Con tactavond, 20. TSvoli: Schiedamse Jazz Sociëteit Guil laume, 2030. Arcade: ed. Ver, „De Verzamelaar" ruilbeurs, 19JL5. Chr. Sociale Belangen: N.C.B.O, verga' dering, 20. Musis Sacrum „De Bron": Schiedamse Gemeenschap, bestuursvergadering, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken teL 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139. teL 512400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dg. van 18.30 - 19 30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; Alarm brandweer 269123; Aiarm G.G. en GD. 2(59280. Apotheek: Jansen, Swammerdamslngel 41, teL 264917, Verscheidene raadsleden vroegen zich af of deze woningen wel vlot verhuurd zouden kunnen worden. Rotterdam, die het contingent voor deze woningen beschikbaar heeft gesteld, gaat 80 pro cent van de woningen toewijzen. Maassluis zal dus 65 gegadigden moeten leveren. De heer M. B. Duimelaar (soc.) noem de het zelfs middenstands-woningen die 'bijna 40.000 stuk gaan kosten. Alleen de fractievoorzitter van de A.R, de beer J. van Hartingsveldt, was nogal optimistisch. Hij rekende de andere raadsleden voor dat als men een verge lijk maakt met een woning van ongeveer 50.000 gebouwd van geld dat op de vrije markt zeven procent doet plus on derhoud en lasten, men veel duurder uit komt dan met deze woningen. Wethouder J. van Gelderen, die deze vergadering leidde, wees er op dat de recreatiemogelijkheden voor de jeugd zeer veelzijdig zullen zijn. Er kamen drie tegelplateaus, een voetbalveld en drie trapveldjes waar kinderen, ook tent jes kunnen bouwen en andere halspelen bedrijven. Hij vond dat als men deze woningen ziet met alle voorzieningen er in en er rondom zij zeker niet duur zijn: „Wij moeten toch naar betere woningen toe. Het 'heeft geen zin om krotten voor de toekomst te bouwen". Zonder hoofdelijke stemming ging de raad. tenslotte aceoord met de plannen. Alleen de heer A. Hoekveen (ar) wenste aantekening te hebben tegengestemd, De woningen zullen eind 198Ï of begin 1968 gereed zijn. 1 m TY/ILT U misschien een hond? Al of niet op een bovenhuis? Of nu u eindelijk een eengezinshuis hebt bemachtigd? Voor de jongens, die er steeds om vragen? Nu, dat kan. Mevrouw R, T. Spaan-Wiebes van de dierenbescherming in Rot terdam heeft het me gezegd. Wat is de kwestie? Deze: de dierenbewaar- plaats aan de Abraham van Stolk-% weg bewaart nu zoveel honden, dat het niet langer kan. Men heeft er zoveel mogelijk hokken bij ge- maakt. Maar de capaciteit is echt niet groter. Er zijn 'dertig honden te veel. Daarom dit beroep op de hondeliefhebber. U kunt maandag tot en met vrijdag van 917 uur terecht, zaterdags van 1012 en 1517 uur. De dierenbescherming zit-met "deze honden in' haar ^fi guurlijke) maag. Ik zal me niet wa gen aan .veronderstellingen over het lot dat; de dieren treft als er geen bazen voor komen opdagen. Wilt u van tevoren meer weten dan. ik u vertellen kan? Bel dan me-' vrouw Spaan: 249559 (Pijnacker* plein 4, Rotterdam). MOG EEN AANBOD. Dit komt van de Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Niet te verwarren met de Raad voor de L.O. Er zijn namelijk nog wat' plaatsen vrij in de kinderkampen, die, deze instantie steeds houdt in de bossen van Rijen (NB). Van IS juli tot en met 30 ijuli is het meisjeskamp, van 3Q juli tot en met 11 augustus het jongenskamp. Kin deren van 9 tot en met 14 jaar kunnen deelnemen aan deze evene menten, die dertien dagen duren. Kosten: 50 per kind, tweede kind uit zelfde gezin 45, volgende 40. Alles is inbegrepen, ook de reiskosten en het onbeperkte ge bruik van het natuurbad „Surae," vlakbij het kampterrein. Voor gezinnen, die deze kosten niet kunnen dragen, kunnen rege lingen worden getroffen. Men zal desgewenst aparte groepen vormen voor leerlingen van protchr. en r.k. scholen. Vanzelfsprekend zul len de kinderen de kerk kunnen bezoeken. Alle inlichtingen bij het bureau van de RBLO, 's-Graven- dijkwal 89b, Rotterdam, teL 251932, b.g.g. 247783, spreekuren: woensdag en vrijdag van 14—18 uur. Deze kampen, dat kan ik beamen, staan goed bekend. En de natuur, daar in het Brabantse is prachtig, dat kan ik ook bevestigen. Ook in dit geval: liefhebbers voor! TETS HEEL anders. U kent mis- schien ,JDe Koppeling" niet, het personeelsblad der NV Nederlandse Spoorwegen. Ik wel, want op onze redactie kijken we het elke week door. Het is een aantrekkelijk blad, dat kan ik u verzekeren. Levendig en rijk geïllustreerd. Er staan ook wel eens pittige dingen in. Zoals dit bericht, over de kwestie „stop plaats internationale treinen in Schiedam". De laatste dagen heb ben de kranten daarover nogal wat geschreven. Dit zegt „De Koppeling": „Er bestaan plannen, de stop van de D-treinen te Rotterdam-Noord naar Schiedam te verleggen. Dit zal zo mogelijk met ingang der dienstregeling 19671968 gebeuren. In persberichten werd vermeld dat het dan gewenst zou zijn, de naam van station Schiedam te verande ren. Van verschillende kanten kwa men daarna suggesties binnen. De gene, die een van onze reizigers ons aan de hand deed, zijn bepaald da moeite waard: „Schierodam, Schie- rottdam, Schiedamrott, Rottschie- dam, Rotterdam-Schïe, Roschie- dam, Schiedamro. Iemand voor keur?" Aldus een correspondent van dit blad. Ik kan het wel waarderen: veilig, vlug en ook vrijmoedig......

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1