Zestienhoven beproefd -r, :r - Concert in ten dele interessant S. Eldering wraakte voorzitter Serie klachten Berkelse ambtenaar voor gerecht Gunstige situatie in algemene vrachtvaart Vakcentralen wensen geen huurverhoging Betere N.S.-yerbindiiigen voor Rotterdam e.o. Eersten en laatsten aan de Rijn bijeen Uitersten ontmoetten elkaar 'lLmccLza^f AAN DtUJN m JA AH AH 1* I PI k Zieke zeeman van Jboord gehaald GS: snel beginnen met verdubbelen Groene Kruisweg Jaarverslag KNRV bericht: Blokkering loonsverhoging meer dan 5% Nieuwe regeling start 22 mei Kind aangereden door scooter Boeiend concert Barok Ensemble mm* Bakkers uit gehele land gaan naar ^protestdemonstratie mm IS- I j^|| rotterdammer Pagina 3 MAANDAG >9 jMEI-1966 I de. 3t tl sa» nu... beduidend goedkope^ Morgen begint de verkoop van deze charmante engelse hand- werkhoedjes, elegant en chique, hoedjes in veie a kleuren, 141/ (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Voor het Ambte narengerecht dienden vanmorgen drie beroepen van de door het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs wegens ongeschiktheid ontslagen ambtenaar S. C. Elde ring. (Van onze soc.-econ. redactie) UTRECHT De verwachting van een fors tegoed op de beta lingsbalans over 1966 is wegge smolten. Hoogstwaarschijnlijk zal 1966 zelfs een tekort te zien ge ven. Er kan thans zonder meer gesteld worden dat onze economie in een periode van overbesteding is geraakt. De sterk toegenomen overheidsuitgaven en de daardoor moeilijk af te remmen loonontwik keling en particuliere uitgaven hebben onze economie in gevaar lijk vaarwater gebracht. Het opti misme waarvan minister Den Uyl in het begin van dit jaar getuigde is niet bewaarheid. Devoorzitters van de zeven centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben vorige week de hoofden, reeds bij elkaar gestoken om na te gaan wat van deze ontwikkeling volgend jaar de conse- kwenties voor het bedrijfsleven zullen zijn. De door de voorzitter van het NW, drs. W. Kloos reeds eerder gelanceerde gedachte tot het toekennen van loonsver hogingen die geblokkeerd blijven by de beleggingsfondsen die de drie vakcentra len reeds kennen, is bü dit beraad ernstig overwogen. Nadeel nu... beduidend goedkopen Voor tien die gewend zijn om eisen te stellen aan hun gaine... Is dit een bijzondere aanbieding. Gaines, het elastieken cor set, dat door de dames, die toch een corset nodig hebben het meest gewaardeerd worden brengen wij In de verkoop voor een prijs, die tot heden onmogelijk scheen. Gaines, van 15.95, met extra verstevigde ritssluiting, met verhoogde taille en met balein versteviging,koopt U morgen voor nog géén negen gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze gaines van een prachtkwaiiceit zware elas tiek, het achterpand met satij- elastlek, en met nylon voorpand, In de maten M (42) L (44) 3 £u\ -'• V-"v;.'«':""?'<T-:'t -V-v'.V B3^S •"«SWIW jas® (Van onze Kunstredactie) ..OTTERDAM Zelden treft men op I programma's van Ab Ouwens orgel- Srken aan van grotere omvang, en ook gerdagavond beperkte de organist van 'i Felrakerk zien tot het spelen van ftinere composities. Set interessante van dit concert Varaan de trompettist Gerrit Schotman iede'verkte was net vertolken van ake kleme meesterwerkjes, die men te- Èwoordig niet meer hoort: „Chorahm- ivisation" van Sigfrid Karg-Elert over ■h dank' Dir lieber Herre", twee ko- ëfcewerkingen uit Opus 135 a van Max tor „Ein* feste Burg is unser Gott" en Gott, du frommer Gott", benevens I Deum" uit Opus 59 (nr.12) van de- Me componist i (Van een onzer redacteuren) (OTTERDAM Ook uit het ressort van Maasstad en omgeving zullen bakkers in naar de protestbijeenkomst die don- Irdag 12 mei in Middelburg wordt ge iden. Op initiatief van bakkers uit de jeuwse hoofdstad is deze vergadering ®egd. Behalve de Zeeuwse bakkers wor- üi er deputaties uit alle provincies ver acht. Hiermee willen de bakkers uiting ven aan de ontevredenheid over de suitaten, die de Nederlandse bakke- istichting in overleg met het ministerie i economische zaken tot nog toe heeft 'eikt. Het doel van hei overleg was en Ide behartiging van de.algemeen econo- ssche belangen van het bakkersbedrijf ons land en het gezond maken en iden van deze bedrijfstak. Volgens de initiatiefnemers komen de ikkers bij hun afzonderlijke bonden fet verder dan de mededeling, dat er bij ét overleg met het ministerie van econo- jdsche zaken zoveel komt kijken. Men jbdt dat de tot dusver bereikte resulta- ai van het overleg niet of niet genoeg ebben bijgedragen tot het scheppen van en economisch gezond bednjfskli- laat, pe Middelburgse bakkerij commissie eeft de bedrijfseconomisch adviseur J. en Bleker uit Gorinchem uitgenodigd e bakkers toe te spreken. De vergade- "ng wordt gehouden in restaurant 'ohier. Met zo'n flatteus voorjaarshoed- je op, is Uw nieuwe mantel of pakje beslist twee maal zo veel waard... want een hoed geeft allure en staat zo gekleed. Morgen verkopen wij een bij zondere collectie modieuze voorjaarshoeden, originele engelse handwerkhoeden van een kwaliteit, die normaal niet onder de twintig gulden ver kocht wordt. Flatteuze voorjaarshoeden, van organza, tulle en andere luchtige voorjaarstoffen, in vele kleuren en modellen, morgen voor nog géén tientje. Laatstgenoemde, geheel kcrkmuzikale Waarom niemand dit „Te Deum" meer speelt is ons een ïaadsei: in tegenstelling tot de meeste werken van deze vijftig jaar geleden overleden meester van het harmonisch contrapunct, is het niet „dik" van klank, zelfs tamelijk transparant. O vei de uitvoering van deze vergeten werkjes kunnen we niets dan goeds zeg gen, uitstekend geregistreerd en voorge dragen als ze waren, hetgeen ook geldt van de bij bijna iedere kerkelijke huwe lijksbevestiging gespelde werkjes van Clarke en Purcell: ,A- trumpet volunta ry" en „A trumpet tune". De trompetpar tij werd vertolkt door Gerrit Schotman, die ook de „Intrada" van Otta Ketting en sommige delen van André Verwoerds Par tita over Psalm 81 blies. in het vlak van Cv kerkmuziiC3le praktijk liggende compositie, bevat een, feeks, boeiende me. lodiebewerkingen "deels voor orgel en trompet, voor een ander deel als orgelso lo. Ock' waar het gaat om een eenvoudi ge harmonisatie van het koraal, klonk die kleurrijk en stijlvol. Alleen de tegen woordig nogal vaak voorkomende toepas sing van de versla agd eptiem bij jo- nische koralen (als Psalm 81) geeft op de duur de indruk van een .maniertje". Trompettist en organist hebben het werk alle recht doen wedervaren. 'Weinig boeiend daarentegen was „Cho ral in E-majeur, opus 37 no. 4" van de Belgische componist Joseph Jongen (1873-1953) waarmede het concert werd besloten. „In Memoriam Gevallenen 1940-1945" speelde de organist aan het begin een „Air" in d van John Stanley, waarna twee minuten stilte m acht werd geno men. ■-W. P. Verheul "ROTTERDAM Men is thans bezig A met de proefnemingen om te zien of de luchthaven voldoet aan de eisen, die moeten worden gesteld om van Zestienhoven de uitwijkhaven van Schiphol te maken. Officieel zal het Maasstedelijke vliegveld pas.tegen de winter zyn nieuwe hoedanigheid kun nen krygen. Eerder is ook niet nodig. In het kader van de proefnemingen deed de'KLM zaterdag een DC 8 lan den. Dit betekende verkenning van de baan. Factoren als het zicht voor de vlieger, de entourage, de benadering van het vliegveld, het landingssysteem e.d. worden hiermee bestudeerd. Het is vanzelfsprekend voor de KLM van be lang dat zij straks op Zestienhoven kan terugvallen in plaats van uit te wijken naar Dusseldorp of Keulen. Maar voor het zover is wil de maat schappij alle mogelijkheden bezien op dat eventuele wensen kunnen worden bevredigd. 'Wat dit laatste betreft, het zal'aan Rotterdam niet liggen. Op de luchthaven vindt men elke nieuwe ont wikkeling, die meer verkeer en zaken teweegbi-engt uiteraard plezierig. HOEK VAN HOLLAND Leden van de EHBO-brigade, de bemanning van de reddingboot Koningin Juliana en dokter H. J. Fokkens uit Hoek van Holland hebben zaterdagavond laat in volle zee bij de Maasboei een zieke zeeman overge nomen. De 26-jarige Marcel C. lansen zat aan boord van een tanker met een acute blindedarmontsteking. Omdat het schip vrijwel geen lij kon maken, was het bijzonder moeilijk de patiënt op de red dingboot over te zetten. De boot moest op enkele me.ers van het schip blijven en het is aan de kundigheid van redders en EHBO-ers te danken dat men de man heelhuids in het Havenziekenhuis kon afleveren, waar hij dadelijk werd geope reerd. voor Géért tel. of schrift, best. Tijdens het eerste beroep tegen de weigering van het gemeentebestuur tot het geven van een vergoeding aan drie kinderen van de heer Eldering voor ten behoeve van de gemeente verrichte werkzaamheden, werd de zitting direct na de aanvang reeds geschorst, omdat de heer Eldering, die zei onder protest te zijn verschenen, de voorzitter van het Ambtenarengerecht, mr. A. G. van Galen wraakte. Na een langdurige zit ting in de raadkamer werd deze wra king afgewezen. Ook wraakte de heer Eldering de ge machtigde van het gemeentebestuur drs. was zjjn 25ste. Th. A. M. van der Horst. Ook dit werd afgewezen. Als getuige was op verzoek van de klager door het Ambtenarengerecht op geroepen de heer M. G. Hogervorst, bode by de gemeente Berkel en Rodenrijs. De heer Eldering merkte na de be ëdiging van de getuige op dat de heer Hogervorst nadat hij zijn oproep als getuige bad ontvangen, op de kamer van de gemeentesecretaris was ontbo den. Hij wilde weten wat daar was be sproken. Drs. Van der Horst deelde mee dat de gemeentesecretaris de getuige had opgedragen op de zitting niets dan de waarheid te vertellen. Wel wees drs. Van der Horst de heer Eldering op het feit dat de getuige onder ede stond. De hele zaak draaide weer om het feit van de verspreiding van kaarten door de kinderen van de klager en het indie nen van een nota by de gemeente ten be drage van ƒ150. Het Ambtenarengerecht m deze reeds lang slepende zaak over drie weken uitspraak doen. In de middaguren behandelde het Ambtenarengerecht nog meer klachten van de heer Eldering. De laatste zaak (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Ged. Staten vnn Zuid-Holland willen allesdoen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de verdubbeling van de Groene Kruisweg tussen Rotterdam en Hoog vliet. Dit staat in het antwoord van het college op de vragen van het Statenlid drs. A. J. Lems (soc.) over deze kwestie. Het bericht dat het werk nog niet zou kunnen beginnen in verband met finan cieringsmoeilijkheden vinden GS. voor barig. Zij delen mee dat het bestek ge reed is. De start van het project hangt echter af van de datum, waarop perio diek uitgekeerde gelden beschikbaar ko men, Vermoedelijk dat dit geld in de loop van dit jaar beschikbaar is. De provincie heeft reeds met de RTM afgesproken dat men de voormalige tram baan langs dit traject kan gebruiken voordat de notariële overdracht is gehou den. Voor wat betreft de verbreding van de weg tussen Spijkenisse en Geervliet, zeggen GS dat de provinciale waterstaat het plan in voorbereiding heeft. VISSEKUBBRÏCHT VLAAKDINGEN VLA.ARDINGEN, S mei 1966 Vrijdai waren aan de markt de VL 34. schipper L. v. d Harst, die 23.000 besomde aan verse en zoute makreel en hanng on de VL 90 schipper N. Pronk, met 27.000 besomming. Voor de gezouten makreeel betaalde men vrijdag S 52—52.10 per kantje. Vanmorgen waren vier treiters aan de markt, nl. de VL 1, VL T VL IS en VL 115. De beide laatste schepen hadden flinke ladingen vis en ma kreel namelijk elk ca. 1250 kisten en boven dien nog 45 resp. "5 kantjes gezouten ma kreel DEN HAAG De vrachtenmarkt voor droge lading was in 1965 voor trampre ders in het algemeen niet onbevredigend. De vrachten lagen gemiddeld ongeveer 15 pet. boven het, overigens lage, niveau van 1964. Deze betrekkelijke gunstige si tuatie/ in de algemene vrachtvaart is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterk vergrote vraag naar vervoersruim te, vooral In de graansektor, die in hoge mate de algemene tendens van de vrach tenmarkt bepaalt. De Japanse, Chinese en Indiase graan- aankopen bleken daarbij een belangrijke rol te spelen, temeer daar zy niet, zoals in 1963, een incidenteel karakter droe gen. Daarnaast heeft de markt een niet onbelangrijke steun ondervonden van de aktiviteiten der tydbevrachters, die een in de laatste jaren ongekende omvang bereikten. De Koninklijke Nederlandse Reeders- vereeniging, die dit in haar jaarver slag meedeelt, tekent hierbij aan, dat in 1965 slechts ongeveer een half pro cent van de totale wereldvloot opge legd was. Over de tankmarkt deelt het verslag mee, dat deze over het alge meen een „bepaald" ongustig beeld te zien gaf. De vrachten bleven laag tot De vakcentralen zijn echter alleen bereid stappen in deze richting te on dernemen indien ook op andere terrei nen matiging wordt betracht. Zo wenst men de aangekondigde huurverhoging per 1 januari 1966 geen doorgang te doen vinden. Invoering van de arbeids ongeschiktheidsverzekering en de volks verzekering tegen zware geneeskundi ge risico's zonden eveneens nitgesteld moeten worden. Zou In deze voorwaar den niet toegestemd worden dan zon het nnt van een eventuele loonsverho ging van 5 pet. In 1967 reeds teniet zijn gedaan. Bij niet doorvoering van de huurver hoging en twee nieuwe sociale verzeke ringen zullen de werknemers bij 5 pet. loonsverhoging in 1967 nog een reeks verbeteringen kunnen boeken. In bedrijfs takken, waar hogere loonsverbeteringen mogelijk zijn, zal dan het deel loonsver hogingen dat een bepaald percentage bijv. 5 pet. te boven gaat op rekeningen bij de beleggingsfondsen geblokkeerd moeten worden gedurende een of meer jaren. Dit geld korut dan niet In de con sumptie en kan gebruikt worden voor de financiering 'van investeringen en over heidsuitgaven. Voorts leeft in de kring van het be drijfsleven ook sterk de gedachte dat de overheid in 1967 haar uitgaven zal dienen te beperken en zich geen toe neming van de uitgaven zal kunnen permitteren zoals in 1966 het geval was. laat in het jaar. De aanhoudende bouw- aktiviteiten geven voor deze markt geen aanleiding tot hoopvolle verwach tingen. De zwakke positie van de olievrachten- markt is toe te schrijven aan het feit, dat het aanbod van tonnage hoger ligt dan de vraag. Vele tankers werden in 1965 gebruikt voor graanvervoer. De Koninklijke Nederlandsche Ree- dersvereeniging slaakt in haar verslag de verzuchting, dat de ontwikkeling van het kostenpeil „helaas" een weinig opwek kend beeld vertoont. Ook in 1965 konden de kostenverhogingen niet worden afge remd. Zowel de kosten die intern als die extern ontstaan, ondergingen een stij ging. Het verslag zegt hierover: „Uiter aard doet een algemene stijging in het kostenpeil, op langere termijn gezien, haar invloed gelden op de hoogte van de vrachttarieven. De prijsvorming op de zo bij uitstek internationale vrachten- markt wordt echter niet beroerd door een relatief sterke stijging van het nationale kostenpeil, zoals deze zich de laatste ja ren in Nederland heeft voorgedaan. Hierdoor, alsmede door de revaluatie van de gulden in 1961, heeft de Neder landse zeescheepvaart haar aanvankelijk concurrentievoordeel dan ook geheel ver loren en zelfs in een nadeel zien verke ren. De noodzaak om aan de kostenstij gingen het hoofd te bieden door middel van diepte-investeringen dringt zich steeds meer op. De bedrijfsresultaten zijn echter van de laatste jaren niet zodanig geweest, dat de rederijen, in voldoende mate hebben kunnen reserveren om der gelijke investeringen geheel uit eigen middelen te verrichten. Juist in deze omstandigheden komt dan ook de algehele opschorting van de faci liteit van vervroegde afschrijving en de als gevolg daarvan toenemende belasting druk per 1 februari 1964 bijzonder on gelegen. Het staat dan ook te bezien, of de Nederlandse rederijen op eigen finan ciële kracht een vlootvemieuwing tot stand zullen kunnen brengen, die vol doende tegenwicht biedt ten opzichte van de gestegen kosten. Het verslag vermeldt verder o.a. dat de passagiersvaart, bedreven met ge mengde passagiers-vrachtschepen, een achteruitgang vertoont. Deze vorm van scheepsexploitatie lijkt steeds minder goed te handhaven. SCHIEDAM Doordat zij plotseling van achter een geparkeerde auto de rij baan overstak werd zondag op de Paral lelweg de 4-jarige Johanna van der Touw aangereden door een scooter, bestuurd door de 21-jarige schoonmaker C. H. Simons. De GGD bracht het kind, dat aan een van de benen gewond werd, naar de Dr, Noletstichting. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor Rotterdam en omgeving zuilen met ingang van zondag 22 mei belangrijke aanvullingen en wijzi gingen in de dienstregeling van de Neder landse Spoorwegen gelden. Tijdens de spitsuren bijv. zuilen op de lijn. Amsterdam-Den Haag-Rotter- dam-Dordrecht nog meer tremen wor den ingezet, waardoor over een langere periode van de dag een 15 minu ten-dienst ontstaat. Om en om rijdt een snelstoptrein. Op het trajekt Amsterdam-Rotter dam-Vlissingen/België zal de reistijd met vier tot vijf minuten worden be kort. Het aantal Beneluxtreinen tussen Rotterdam en Antwerpe nwordt uitge breid. Op de lijn Rotterdam-Amsterdam zul len de treinen tussen de Haagse stop plaats Laan van Nieuw Oost-Indië en Lelden stoppen bij het station Maria- hoeve. De treinen die zullen rijden in de uurdienst Den Haag - Rotterdam- Eindhoven zullen in beide richtin gen bijna allemaal stoppen in Baren- drecht en Rijswijk, waardoor deze plaatsen een half uurdienst krijgen. Op zon- en feestdagen wordt de dienst Rotterdam-Eindhoven uitge- breid. Doordat in de kop van Noord-Hol land nieuw elektrisch materieel wordt ingezet, zal een zodanige tijdwinst ontstaan op de lijn Amsterdam-Haar lem-Alkmaar, dat in Haarlem betere aansluitingen mogelijk worden voor reizigers van en naar Rotterdam. Tussen het westen, noorden en oosten van het land zal ook op zondag een uurdienst worden gereden. Door uitbreiding van de -dienst komt er tussen het westen, noorden en oosten op werkdagen een laatste reismogelijkheid hij. Men zal een uur later kunnen vertrekken: uit Gronin gen om 21.30 uur, uit Leeuwarden om 21.25 uur en uit Enschede om 21,48 uur. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Dit weekeinde heb ben de uitersten van de Rijn elkaar ontmoet. Dat gebeurde in Hoek van Holland, waar Toon de Jager, direc teur van Het Jagershuis, een collega met diens gezin kon begroeten. De fa milie Beer, helemaal uit Zwitserland, precies van de andere kant van de RijnAls men de Nieuwe Maas en de Waterweg (en alles wat er nog tussen ligt) meerekent houdt de Rijn op in De Hoek en het laatste huis is het bedrijf van de heer De Jager. Het eerste huis is ook een hotel, namelijk in Tschamut (Graubünden), dat van de heer Beer, Het staat op anderhalve kilometer van de plaats waar de Rijn zijn oorsprong heeft. De uitersten van de Rijn hebben dus een merkwaardige overeenkomst. Aangezien de heer Beer die Rijn wei eens helemaal wilde zien is hij vorige week op reis gegaan. Met vrouw en drie dochters. Na een tocht met een Rijnschip kwamen de Zwitsers zater dag in de Maasstad. Toen was het niet ver meer naar zee. Weinig later kon dus dit plaatje worden gemaakt. Vijf Zwitsers en een Nederlander, de eersten en de laatsten (of omgekeerd) bijeen op een plek waar de Rijn in de zee uitmondt en het scheepvaartverkeer zijn gestage gang gaat. Een en ander tot grote be wondering van de Zwitsers, die-zoiets nog nooit hadden gezien. Uit het noorden komend moet men in Amersfoort overstappen voor Rotter dam en Den Haag. Van 25 juni tot en met 27 augustus gaat tussen Rotterdam" en 't Harde op zaterdagmorgen de Veluwe-expresS rij den, die op vrijwel alle stations van di Veluwe stopt. yt Géén te/, of schrift, best. (Vaa de kunstredactie) ROTTERDAM Ia een volle Oude Kerk te Delfshaven heeft het Rotter damse Barok Ensemble onder leiding van Iskar Anbo zaterdagavond een con cert gegeven dat weer eens liet horen, hoe goed dit koor en dit orkest studeren. De koorzang klonk beschaafd, gevoelig en waar nodig meeslepend in de cantate „Allej, was ihr tut" van Dietrich Buxtehu- de met een bijzonder licht gezongen koor-aria, in het Magnificat van Antonio Vivaldi, van begin tot eind boeiend door de afwisseling van koorzang, soil, ensembles eu door de levendige odkestpar. VANAVOND vertel ik u een verhaaltje over een journalist die een afspraak maakte met een dominee en vergat 'smans adres te noteren. Dat was natuurlijk erg dom, maar goed, een journalist is ook maar een mens en dus van tijd tot tijd ook dom. De dominee woon de in Slikkerveer en de journalist dacht dat hij de predikant, ook zon der dat hij het adres wist, wel zon der al te veel moeite zou kunnen vinden. Maar dat viel tegen! De kranteschrijver comoineerde het bezoek met een karweitje dat hij in Ridderkerk moest opknap pen. Slikkerveer is tenslotte vlak bij Ridderkerk, ja sterker Slikker veer is Ridderkerk, want de doruen Bolnes, Ridderkerk, Rijsoord. en Slikkerveer vormen gevieren de 35.000 inwoners tellende gemeente Ridderkerk, de vierde gemeente in grootte van het Rijnmondgebied. Na het karwei in Ridderkerk te hebben verricht reed de journalist naar Slikkerveer. Hij beoordeelde de kerken waar hij langs reed op hun uiterlijk aanzicht en parkeerde bij de kerk waarvan ds. X wel eens de predikant zou kunnen zijn. Dat was de eerste misser, want het ge bouw bleek van een ander kerkge nootschap. De journalist vroeg ver volgens de weg naar de kerk van de groepering waarvan hij ds. X de predikant wist. Die was gauw ge vonden, maar er .bleek geen pasto rie bij te staan. Een bord aan de kerkdeur gaf echter het adres aan waar de dominee moest wonen en dus vroeg de journalist de weg naar het aangeven adres. Daar aangekomen trof hij een on bewoond huis, waar schilders, lood gieters en soortgelijke ambachtslie den druk aan het werk waren. Zij bevestigden desgevraagd dat in dit huis een dominee zou komen wo nen, maar wisten niet hoe die heet te en van ds. X hadden ze nooit gehoord. T\E journalist begon zo langea- merhand aan zichzelf te twijfe len, maar ontmoette juist op dat moment in de (toekomstige) pasto- rietuin een broeder die uitstekend op de hoogte bleek. „Ds. X? Die staat niet in Slikkerveer, maar in Ridderkerk". Fats, de volgende dreun tegen het hoofd van de ver- bijsterde kranteman? „Maar", zo, - stotterde hij, „dat bestaat niet, ik moet bij ds. X. in Slikkerveer zijn". „Klopt als een bus", zei de beste broeder, „ds, X. staat in Rid- derkerk, maar hij woont in Slikker veer". „Proost", zei de journalist, die matüürlijk onimddellijK wildst weten waar de. dominee dan wel woonde. Maar die vraag bleef onbeaafc- woord, want de bovenste best» ambtsbroeder was uitstekend op de hoogte met de Siikkerveerse kerke lijke toestanden, maar met die van Ridderkerk had hij geen enkele be moeienis. En dat die Ridderkerkse dominee nou toevallig in Slikker veer woonde, nou ja, dat kon hij ook niet helpen. De journalist moest in Ridderkerk maar eens gaan vragen waar ds. X in Slikker veer woonde. „Weet je wat", zei de ambtsbroeder, „rijd in Ridderkerk even naar ds. Y, dat is zijn maat en hij weet vast wel waar ds. X- woont." T\E journalist droop af, op zoek naar ds. Y in Ridderkerk. Het beste leek hem eerst weer het ge bouw van het desbetreffende kerk genootschap op te zoeken. Het ver haal zou vervelend worden als ik u vertelde dat de journalist hiermee na enige vruchteloze pogingen maar mee opgehouden is en zijn talctiek veranderde door niet naar de kerk, maar naar de pastorie van ds. Y. te vragen. Deze predikant bleek gelukkig ter plaatse alom be kend, „maar," zo maakte de eerste de beste wegwijzer duidelijk, „je kan daar niet parkeren". Ook dat bleek maar al te waar. En om een lang verhaal nu maar kort te ma ken, de journalist is „te voet" bij ds. Y beland die hem, gelijk een goed pastor betaamt, duidelijk en zonder omwegen de juiste weg naar ds. X. te Slikkerveer heeft uitgeduid. Een uur later dan af gesproken drukte de journalist bij ds. X op de bel. De predikant was er nog en hij heeft die avond alleen wat later dan gewoonlijk gegeten. Tja, en nou weten al mijn Rid- derskerkse lezers natuurlijk wie ds. X en wie ds. Y is. Nou vooruit, dat mag dan! tij, in het blijmoedige motet Lobet den Herrn alle Heiden van Jbhann Sebastian Bach met een zeer levendige fuga op Halleluja, eu in diens prachtige Sanctus, gescheven zoals veel van deze kleine koorwerken ter afwisseling van de preek i in de Thomaskerk te Leipzig. Het orkest blonk uit m de sonate, die de koorzang in Buxtehudes cantate on derbreken en in de begeleiding van Vi valdi s compositie. Het liet zich ook van zijn beste zijde horen in het Concert no. 1 in d van Johann Christoph Graupner, een tijdge noot van Bach, waarin trompettist Frans Vreugdenhil briljant de solopartij blies, en in de Suite no. 3 in d van Johann S. Bach, al was die zijde dan ook een beet je minder best in de Ouverture van dit werk, waarin de zuiverheid nogal eens in het gedrang kwam. Bijzonder fraai klonk de Air, wereldberoemd geworden door de transcriptie op de g-snaar yan de viool door August Wiihelmj. Concertmeester J. K. Klynoot liet muzi- kaal spel horen in een merkwaardig duet met de trompet ia het concert van Graup- ner, en ook de andere solisten uit koor en orkest hebben het hunne bijgedra gen tot het welslagen, van dit concert, waarvan het laatste nummer, Bachs Sanc- tus, zo'n bijval kreeg, dat het herhaald1 werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1