botterdam joor C C. Gerstel gaat van Dordt naar Schiedam Heilsofficier moet zich zelf voo bal ll AGENDA FORTEX CHRONISCHE ZIEKEN MAKEN WEERREIS av wm Vijf vergaderingen PCG voor verkiezingen STRIPTEASE OP DE SH01? aan chauffeur reed door AARDGAS IN GROENOORD 1 OF LIJN zien weet raad met elke maat FORTEX SSt, HULPMONTEUR der !tte Zeven jaar plaatselijk commanilaut Mensen en kunst in Egypte Mannenkoor geeft Voorjaarsconcert Ontmoeting kandidaat en kiezer Gewonde liep naar ziekenhuis M7 MAN mm aak.. BROMFIETSAFDELING pg B QlifiRDAMMER Pagina 5 DINSDAG 10 MEI 1966 4 rut r^ea as BOEKHUIS DEN DRAAK, Vandaag.... I: en morgen i» en dagelijks DORDRECHT Majoor C. C. Gerstel en zijn echtgenote gaan het korps Dordrecht van het Leger des Heils verlaten. De avondby- eenkomst van aanstaande zondag zal het karakter van een afscheids- samenkomst dragen. Vanmorgen heeft majoor Gerstel van het hoofd kwartier in Amsterdam bericht ontvangen dat hjj is overgeplaatst naar Schiedam. Het echtpjaar Gerstel is ongewoon lang in Dordt ge weest, namelijk zeven jaar. Normaal geldt een aanstelling voor onge veer vier jaat. In deze zeven jaar ze betekenen een nationaal re cord heeft het echtpaar Geratel zich door zijn beminnelijkheid en eenvoud zeer gezien gemaakt. kleedt u altijd een klasse beter! VAN ZWOL's AARDGASSHOW VAN ZWOL, Meent 104, telefoon 117435. Filiaal: Rotterdamsedijk 445 - 447, telefoon 269548 Forlei heeft een geheel eigen stijl foor de moderne man, die veet vat hij vil Fortii herenkleding feritrijgbasr hi] mÊHÊm Kleine kopgroep bij kampioenschap Verkiezing Gemeenteraad I Garage UNIQUE N.V. die<C [i ajt Her, «da J fnorbereiding. Dit zal een baai» moeten daan, voor een voorstel van B. en W. aan "Brt& Je isrtteenteraad betreffende de aanleg van sselili le haren voor coasters en Rijnvaartschepen, 3lwÜ li»—*®*'* men weet tussen IJsselmonde nu fel Z Bolnes i» geprojecteerd. Ook het ge- aeentelijk havenbedrijf heeft dc mogelijk- ,tdo» die dit rapport kan bieden, in studie onutcj, en, „g jfieling havenwerken van de dienst V\m gemeentewerken liëeft een rapport f j,et Rotterdamse geineeiitehestuur in hfdCIl O10 Ult> -«„omen. Het is de bedoeling, dat er vol- Ldt maand in Useelmonde een voorlid». Lfjivond ral worden gehouden over dit Lienprojec.t. Voorritter W. F. Koppenjan ,je wijkraad voor Usselmonde beeft het Sjlterdamse gemeentebestuur doen weten, L dergelijke voorlichtingsavond ten jeetste op prijs ral worden gesteld. Op dit itrroek is in positieve zin gereageerd. Wie k ^tje voorlichtingsbijeenkomst namens *Y®b J? gemeente Rotterdam het woord zal voe- jtafJT Saur heeft de wijkraad voor IJsselmonde besta hen advies gevraagd over het havenproject. 1 van dt L enige manier, waarop deze wijkraad tot iu toe daarover is ingelicht, ie een in 1e Hos) unnfj op een openbare wljkraadsVergade. -j,, besproken brief, waarin B. en W. de omift Viikrt,<! ded?1 «eten, dst de lo slechte het «2 Kist verkerende en zeer drukke Benedenrij* ler ar, vit Eist bet oog op liet havenproject niet 1 «r ai nor verbetering in Banmerking komt. JIoc- tgeleda s,R van de zijde van de dienst van sladfloni- ctielden. ^fjltkellng zulks beslist wordt ontkend, be- !?fa e ftiien ons berichten, waaruit blijkt, dat er 2 H< e«*Prokcn wo"h over voorbereiding ..t •J.IGlrsi Aonlrnnpn V9M BrftMrtFH CR ^geleidelijke aankopen van gronden en repttd. panden in dit gebied. Wel wordt hier een andaeh! JÜ,|(] oudere en bouwvallige panden ont- en nig L|mj en afgebroken, doch dat zou een oOoem .gestie van sanering zijn, niet van haven? inleg. Het project is reeds oud, maar het Wordt vanzelfsprekend sterk afgeremd door it vor|. Jinanciële factoren. Het zal in ieder geval k« <m- tot volgend jaar moeten duren, eer de ge- ren VU toente Rotterdam definitief stoppen kan laamstt baderoemen. Inmiddels dringt echter om 5en"5< tnihre reden de tijd: rijkswaterstaat en de Bijtring „IJsselmonde™ kunnen het verloop nieuwe waterkering, die immers 'op Delta-hoogte komt, niet vaststellen eer it! gehele havenproject In kannen cn krui- km is. De nieuwe Delta-waterkering moet iai het havencomplex heen lopen. En de 'dijkverhoging is, zoals men weet, dringend |tboden. Nog in de afgelopen winter heeft tel water van de Nieuwe Maas in de Bo- unstraat op do kruin van de bestaande dijk gestaan. Het ia ook te begrijpen, dat Jje tassen Bolnes en IJsselmonde gelegen i industrie maatregelen in voorbereiding leeft. Volgens het havenproject komt de jiiietdnefabriek van Verolme N.V. straks op llbtrtlt toadttt •erguR- if voor tees li iet be ar lm xx dt m het óadtf. nachh rwazr- coming rDub- achtes corses g van aard does gevlng m", m Mae zaal- waar* i van Schio srdag- trdooi lelijke die Sport- Musis el het anise- jebeu. reed-s eet»' sorga- ivexse de it. i Har- 'oortl i tus- van b van' ionen i van n het Ie de June- Meer- begint VOl- ennes eraes erffles -J*. te'de r e® eft het uiterste westpunt van het schiereiland Men ds liaven en de Nieuwe Maas, het- jeen voor dit bedrijf vele mogelijkheden biedt Er zijn plannen voor een uitbreiding lot aan de Benedenrijweg die immers ilrtls kademuur wordt met een aanzien- iijke verruiming van ligplaatsmogelijkiie- jen voor af te bouwen schepen. Een van de ttclmische moeilijkheden van liet havenpro ject betreft de verbindingen. De wegjrerbin- dingen leveren weinig moeite: een rechtstreekse vérbinding tussen de Kie- riuweg in Bolnes en de Van Hoogstraaten- vag in IJatelmonde en dus de Van Brienen- owdbrug bezuiden de nieuwe haven ligt vóór de hand. Maar hei havenspoor, dat thuis eindigt bij de Kreeksehaven aan het legio van de Burgemeester Van Slsjpelaan ill verplaatst moéten worden. Dat zal bij Voorkeur geschieden buiten dé woonwijk rond de vroegere Usseltpondese dorpskern «in, eventueel met een zijtak naar de aan bet westelijke gedeelte van de Bovenstraat plegen bedrijven. PIERRE JANSSEN spreekt vrijdag avond 13 mei om 8 uur in zaal Triangel over Causerie diaprojectie discussie. Toegang 1.50 p.p.. groepen van ten minste 12 jjersonen 1,— p.p. Kantten verkrijgbaar bij de organise rende boekhandel: VEERPLEIN 27 - TEL. 316» eliüi D&eii vort n ia ën en raait! tal'te tgdo- dpro- „Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken 263854 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- -™btr. 139, tel. 512400. 1 Klachten bezorgen: Agentschap zie bo Tfn. dg. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm i Politie 264656; Alarm -brandweer 269123; [Alarm G.G. en G.D. 269280. „Apotheek: Jansen. Swammerdamslngel 41. teL 264917. iteaffl notie- sfoort; unss IJKU- alrke- a hij- alt® en n 1f >rlocr VC-i doof r SI elffit Monopole Theatèr: Kunstcentrum Schiedam, filmavond, 20. Arcade; Ned. Bond van Vogelliefheb bers, kontaktavond, 20; Musis Sacrum: Geron, toneelavond, i 20. WUkecntmm: Hengedsportver. „Schie dam en omstreken", uitreiken visvergun ningen, 20. .Irene: Staatk.-Geref. Partij, vergade ring, 20. Aquariumver. „Tropica", vergadering 20. Opstandlngskerk Benedenzaal; Prot- Qir.-Groep, vergadering, 20. ^Passage Theater: Orpheus, Galaconcert, ',Chr. Sociale Bebuigen: Schied. Foto- OUb, contactavond, 20; Musis Sacrum: Geron, toneelavond, 20. Het spijt majoor Gerstel wel dat hij Dordt moet gaan verlaten. Juist omdat hij hier 20 lang stond, zijn er in alle richtingen, vooral ook bulten de eigen kring, contacten gegroeid, die in een kor- FORTEX Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 Vlsardingen SCHIEDAM Donderdagavond.-geeft het-Schiedams Christelijk Mannenkoor, onder leiding van Jan van der Ree weer een van haar traditionele voor- tkaarsconcèrten, in gebouw Arcade aan de Lange Haven 71. Aan dit concert werken mee;, Aukje Karseimeijer-de Jong, sopraan, mevrouw H. ..Lange- jan-Leemburg, piano en Chris Schel ler, tenor. Naast xnelodiën van Von Beethoven, Mozart, Von Wfeber, Sühtfbert, Verdi en Strauss, -wordt oük uitgevoerd „Fan tasie", voor sopraan en mannenkoor, van Rudolf Karsemeijer (echtgenoot van mevr. Aukje Karsemeijer-de Jong). De componist is voornemens dit concert bij te wonen. Aanvang 20.00 txur. Kaarten verkrijgbaar bij penning meester H. Troost Aleidastraat 23 en's avonds aan de zaal. tere periode niet zouden kunnen hebben ontstaan. Daarom kan majoor Gerstel zeggen: „We kunnen overal terecht, bij de perife rie zowel als bij de top. We zijn overal welkom en komen nooit voor gesloten deuren. Als gevolg daarvan komen er veel mensen uit zichzelf bij ons met hun geestelijke of materiële nood. Hoewel de geestelijke hulp primair is, gaat in Dordt de geestelijke en maatschappelijke hulp verlening hand In hand. Een ander voor deel van een lang verblijf bij één korps is dat na verloop van tijd resultaten aanwijsbaar wonden." In de tik werk ln Dordt verrichtte is er heel wat ijd dat het echtpaar Gerstel zijn verbeterd en tot stand gebracht. Het aan tal heilssoldaten werd aanmerkelijk uit gebreid, de belangstelling voor de padvin derij verdubbelde, er werd in Crabbehof een clubhuis voor werk onder de georga niseerde en ongeorganiseerde jeugd geo pend, er werd een gitaarbrigade in het leven geroepen, de twee posten voor zon dagsschoolwerk op Krispijn en in het Kromhout, werden met drie vermeer derd; in Crabbehof, Zwijndrecht en Fa- pendrecht. Per week bereikt het Leger des Heils ongeveer 500 kinderen. Over zijn werk vertelt majopr Gerstel: „Ik ben van mening dat de mens pas echt kan leven wanneer hij Christus be zit. Als een heilssoldaat of -officier zich tot de ander richt, moet hij zichzelf voor bij zien: niet praten van het ik-stand- punt uit, maar van het gij-standpunt uit." „Een beloning mag niet het voor naamste zijn en dat is het ook niet. Heilsofficieren leiden geen gemakkelijk leven. We krijgen wat we nodig hebben, de rest wordt als overbodig beschouwd. De officieren leiden geen marte- laarshestaan, maar hun leven is toch gespeend van elke luxe. Als je voor de eeuwige dingen werkt, ligt er al een beloning in het werk zelf." Majoor Gerstel heeft een zeer reële visie op de tegenwoordige tijd: „De wel- vaartsiijd is een gevaar voor de geeste lijke groei vaan' de mens: het egoïsme en de gehechtlgheld aan aardse dingen wordt er door ln de hand gewerkt. Met brood alleen kunt gij niet leven" en daar om In deze tijd een uitdaging aan het chindom. rste christendom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft maandagavond een be zoek gebracht aan de Kasteel Staverden van de Holland-Velnwelijn die momen teel met ruim honderd chronische zieken een rondvaart door ons land maakt. Aan boord waren zeventig patiënten van de Gezamenlijke -Doornse Zlekentroostactie „Gedozieta", 47 bewoners van het Doomse Zonnehuis en 23 verpleegden uit het dorp zelf. De bemanning bestond uit dertig zié- kenverzorgsters en drie gediplomeerde verpleegsters, die werkten onder lei ding van dokter J. C. Endent en zuster Joh. de Beus, directrice van het Zonne huis te Doom. Het schip had ligplaats gekozen voor het Havenkantoor aan de Havenstraat. Zal er op de Show in het DE KLERK'S DANSINSTITUUT een strip tease zijn? Zeer zeker! Er zal op deze AARDGAS-HAARDENSHOW van VAN ZWOL een „ontmanteld" model getoond worden van een gashaard, zodat u nu eens precies kunt zien hoé een gashaard eigen lijk werkt. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er te zien valt. Een enorme sortering haarden, geisers en gasfornuizen, staat opgesteld en boven dien kunnen de experts van VAN ZWOL u hier letterlijk alles laten zien v/at er ook maar voor aardgas te koop is. En over dat alles krijgt u op deze show de meest complete voorlichting. Laat u deze kans niet ontgaan. Juist nü. is de brandstoffenmarkt in beweging. Daarom ook is het juistNTJ belangrijk, dat u alles van gas- verwarming weet. Dat betekent STRAKS goedkoop stoken en koken. Ln DE KLERK'S DANSINSTITUUT,' Katshoek, bij stafion Hofplein en Heliport. Maandag 9 mei tan. vrijdag 13 mei van 2 u.6 u. 's middags en van 7—10 unr 's avonds. Aan boord'Waren ondermeeraanwezig de hoofdinspecteur van politie C. van der Haag en, tevens voorzitter van het Schledamse Politie Muziek Gezelschap, dat onder leiding van de dirigent M. Brilleman op de kade concerteerde, ter wijl een aantal verpleegsters een vro lijke rijdans uitvoerden. qOok qhet bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, de directeur van Sociale Zaken mr. G. J. Roelofsen, toonde zijn belangstelling. Helpers en helpsters van de Rode-Kruisoolonne verleenden assistentie. "Van acht tot ongeveer negen uur ver telde de archivaris van Schiedam, drs. Van der Feyst, het een en ander over de stad, waar de boot voor deze enkele avond,en nacht ligplaats had gekozen. Ook de drumband van Gusto onder lei ding van de heer A. Altorp bracht op onverwachte wijze met haar dertig man bezetting enkele nummers ten gehore bracht De zieken genoten zichtbaar. De Kasteel Staiverden was zaterdagmor. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In verband met de ge meenteraadsverkiezing houdt vanavond de Protestants-Christelijke Groep van avond (dinsdag) in de benedenzaal van de Opstandingskerk een vergadering. De volgende bijeenkomsten worden gehou den op 13 mei in de zaal van de Bethel- kerk aan de Nieuwe Maasstraat, op 18 mei in het wljklokaal ln de Step- hensonstraat, op 20 mei in De Rank te Kethel en op 25 mei de grote slotvergade- In het gebouw voor Chr. Sociale en. .dens deze vergaderingen kan men luisteren en opnieuw kennismaken met de kandidaten van lijst 3. Men houdt ten gerieve van de bezoekers gepro beerd deze vergaderingen in verschil lende wijken van Schiedam. De dandi- daten zullen een korte toespraak hou den, waarbij ze bereid zijn vragen en opmerkingen te benatwoorden. Het ligt in de bedoeling dat een vruchtbaar gesprek zal ontstaan tussen de aanwezi gen en de kandidaten. Op'Tjuni, de dag' van de gemeenteraads-, 'verkiezing, hóudt de Prot.-Chr. Groep "s avonds van acht uur af in het ge bouw Irene een instuif. Mét elkaar zal men de uitslagen volgen op de tele visie. Er wordt een kopje koffie ge. dronken en een gezellig praatje ge maakt en het is de bedoeling weer 'wat nader tot elkaar te komen. Het bovenstaande staat vermeld in een verkiezingsuitgave van de samenwerken de AR.- en C.H.- kiesverenigingen,- die gen uit Utrecht vertrokken en had ver volgens bezoeken gebracht aan Arnhem, Volendam (waar de zieken van boord zijn geweest) en Amsterdam. Morgen zet de boot koers naar Dordrecht, woensdag wordt Tiel aangedaan en donderdag "Wa- geningen, waarna men vrijdag weer in Utrecht hoopt aan te komen als de week- reis langs Hollands onvolprezen binnen wateren met zijn wisselende decors ten einde is. SCHIEDAM Een vrachtwagen, bestuurd door de 46-jarige chauffeur B. B. nit Rotterdam, die maandag op de hoek van de Burgemeester Knappert- laan-BemUnglaan geen voorrang verleende aan een bromfiets, bestuurd door de zestienjarige mejuffrouw A. H. H., reed het meisje omver. Met een ge broken sleutelbeen en een hersenschudding kon zij nog net de dichtbijzijnde Dr. Noletsöchting bereiken, waar zij ter behandeling werd opgenomen. De- bestuurde? van de vrachtauto had niets van het ongeluk bemerkt en was doorgereden. A XlddtvilUjd m« kluit ktMrt Korte Hoogstraat Ha Tel. 6151, Vlaardlngen SCHIEDAM.Met hun armen over elkaar of met hun handen in hun zakken staan directeur Technische Bedrijven J. van Hartingsveld en zijn mannen de voltooiing van hun werk te aanschouwen: Schiedam heeft aard gas! De eerste 'wijk die var. de na-oorlogse energiebron gaat profiteren is Groenoord-Zuid, waar •gisteravond de omschakeling zonder moeilijkheden tot stand kwam. Op zeven plaatsen werd „afgefakkald". hetgeen mei enorme vlammen gepaard ging. De bewoners hebben gisteren overigens een uit vei ligheidsoverwegingen een gasloze avond gehad. Vanmiddag voor het eerst zullen da maaltijden in Groenoord-Zuid op aardgas worden bereid. in Schiedam op grote schaal is verspreid. De huidige voorzitter van het comité van de Prot.- Chr. Groep, de heer L. van Veelen, heeft ter inleiding „een praatje op de man af', geschreven, gevolgd door een opwekkend woord van 1 de PCG-franktievoorzitter, de heer S. Kui per. Het onderwerp „financiën" komt eveneens ter sprake, want verkiezingsak- ties kosten veel geld. Verder vindt men in dit verkiezlngsge- schrift, dat aan duidelijkheid niets te wensen overlpat, de samenstelling van lijst 3 met de namen van de twintig kandidaten, een aanwijzing over stem men bij volmacht, een stukje propaganda en een mededeling over de autodlenst op de verkiezingsdag, voor mensen die slecht ter been zijn. SCHIEDAM :Nvr"reécIs* enkele ron den,zijn gespeeld in !de strijd om,het persoonlijk schaakkampioenschap i van Schiedam, heeft zich een kleine kop groep gevormd. Weliswaar zijn. nog enke le partijen afgebroken, maar de stand geeft toch te kennen dat de heren L. Reitsma en C. Landsbergen elkaar fel gaan betwisten om de bovenste -plaats, terwijl ook H.den Uyl goede kansen maakt mee te gaan doen. De partijen van maandagavond duur den tot ongeveer twaalf uur, waarbij men nog niet tot overeenstemming kon komen. Zo werd de paftij tussen J. Stah- lie en M. v. Grevenbroek afgebroken in een stelling, die voor v. Grevenbroek weinig winstkansen biedt. Ook de partij tussen C. Vrijland en H. den Uyl moest worden afgebroken. Hier staat Vrijland ongunstig en het ziet er naar uit dat Den Uyl de partij zal gaan winnen. C. Landsbergen, de kampioen van vo rig jaar, won van H. Planken en A. Noordegraaf verloor met wit spelend van L. Reitsma. De stand is nu: L. Reitsma 2-2, C. Landsbergen 2-1%, H. den Uyl 1-1, C. Vrijland 2-1, M. v. Grevenbroek 2-%, A. Noordegraaf 2-%, H- Planken 2-% en J. Stahlle 1-0. Maandagavond wordt bij de schaakvereniging Schiedam (in het clublokaal van Het Zwarte Paard bij Wilton Feijenoord) de yolgende ronde gespeeld. 6) Het Verbond voor Veilig Verkeer heeft vandaag (dinsdag) het praktische gedeelte van het Jeugdverkeersexamen afgenomen. Het examen duurde van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De start en finish waren voor de ingang van de Prinses Beatrixschool aan de Buijs Ballotsingel 108. Op 12 mei wordt het verkeersexamen voortgezet op dezelf de tijd en plaats. De Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeente raad brengt ter openbare ken nis. dat de genummerde kandi datenlijsten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing ter gemeentesecretarie (Afd, Alge mene Zaken - Oude Kerkhot) voor een ieder ter inzage zijn nederzelegd. Schiedam, 9 mei 1966. De Voorzitter voornoemd, H. ROELFSEMA. 'I r.TiJhi'J1!"" «1 S-f ïj*>4 llii;" TlAAR was ik nou bang voor. Waarvoor? Dat de Rotterdamse kinderen weinig zouden kunnen vertellen over hun stad. Die angst groeit tot een overtuiging als ik lees wat Ada Hollander, leerling van de AWF Idenburgschool schrijft in een opstel over een be zoek aan het voorlichtingscentrum „Het Open Boek", Dit zegt Ada: „Onze klas mocht een bezoek bren gen aan het Open Boek. Ik was natuurlijk reuze blij, want ten eer ste hoefde ik dan niet de hele mor gen op school te zitten. Ik ben in Rotterdam geboren, maar ik weet er haast niks van te vertellen." Nou, daar ziet u het dan. De kin deren weten te weinig over de stad, de dynamische stad. Vandaar dat de gemeentelijke voorlichters een proef op touw zetten. Een viertal klassen is er op bezoek geweest. En die,van de Idenburgschool was de eerste. U weet toch dat men in Het Open Boek alle mogelijke voorlich ting over het Onderwerp „Rotter dam" geeft? Over alles wat er ge beurt in de stad? Alle dertig leerlin gen van deze school maakten een opstel nadat zij een instructief ver haal over de ontwikkeling van Rot terdam hadden beluisterd en de film „En toch... Rotterdam" hadden gezien. Uit die opstellen blijkt, zo schrijft men mij van de gemeente lijke voorlichting, hoe nuttig het is dat leerlingen van ulo, nijverheids scholen, technische scholen, hbs- en e.d, iets leren over -de betekenis van hun stad en haven.. Hoewel niet alle stof werd begrepen, bleef van de kern toch wel een bepaalde indruk achter. De meeste leerlingen gaven een uitvoerige beschrijving van hun ervaringen.. Zo van de aan komst en de lift, de'causerie tot-het zien van de film in de filmzaal. T1IER een paar indrukken van L het geschrëvenëCoenraad Ste- geman schrijft:„We kregen een groot wandbord te zien, waarop Rotterdam en ömgevin g stonden';-af gebeeld. Een meneer drukte op een knopje en je zag de rivier tie Maas blauw worden. Zo waren ernog meer knopjes". .Bert 't Hart had meer oog-voor details. Hij zegt:„In het begin was het een rustig.stadje, met zoals altijd winkelende dames, weinig verkeer en gezellig druk". Arie Quist werd door iets geheel anders gepakt: „Vooral het bombar dement dat we opdé film-de;zien kregen,»greep mij„ergraan?'- J; -Bosma constateert; ^Daarna werd het opbomireh' geblazen: - allemaal noodhuizen en dorpen „E. H. Haring zegt kritisch: „Ik weet:;niet waar liet aan ligt, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er, geen stra ten opengebroken zijn." Trudi .v. d. Berg vindt dat „zé mét dergelijke bezoeken beslist moeten doorgaan," „want ik ben' er wel zeker van dat de andere, klassen en scholen er ook dolgraag naar toe willen en dat ze ook van mening zijn, net als ik, dat je er nog wat van opsteekt." Pieternel Krijger sluit zich daarbij aan: „Ik vond het erg interessant en vond het jammer toen het afge lopen was". Zo zien Rotterdamse kinderen dus hun stad en haven. Het ligt in de bedoeling met ingang van het nieuwe leerjaar regelmatig school klassen het „Open- Boek" te laten bezoeken; U ziet al met al: „Die proef i? niet voor zijn tijd genomen. Er moest echt wel wat aan gedaai» worden. Als krant kunnen we die jongens en meisjes misschien min. der goed bereiken. Bovendien, in een krant staat alles zo „grote mensenachtig". Ik vind het dan ook verdienstelijk dat Het Open Boek dit voorlichtingsterrein gaat ontgin nen. En alle schoolhoofden zou ik willen zeggen: Stuur er. vooral, zo- veel mogelijk klassen heen! 4 U'EN verlate aprilmop, gevon- •Lj den in een personeelsblad,- dal er ook niet zo tijdig mee is. Toch tf lèuk om niet door te geven.. Leest r maar. Dit is tie circulaire, die/he' personeel van de Nieuwe Matex 05 31 maart kreeg. „Daar de luchtver ontreiniging boven het gebied var de Nieuwe Waterweg 'nog steed? toeneemt en er bij enkele per so neelsleden Hydrazinus-Latox- sonium in de urine is gevonden achten wij het noodzakelijk hier naar op korte termijn een onder, zoek in te stellen. Wij verzoeken t vrijdagmorgen eén kleine hoeveel heid van Uw ochtend-urine mede te brengen en dit af te leveren bij de portier - verbandkamer. Het bijgesloten etiket, met Uw naam, op het flesje plakken. De Medische dienst Dr. Tenkater" Aan het' verzoek van deze grap jas, wiens naam bedrieglijk veel lijkt op die van de bedrijfsarts heb ben diverse personeelsleden vol daan. Tot hun geruststelling kon worden meegedeeld dat er bij het onderzoek ondanks stethoscoop en geigerteller geen enkel spoor van waterweg-hydralatis is gevon den. Op het plaatje hierbij ziet u hoe een „collaborerende laborant" op 1 april constateerde dat de zaak goed was geflest... heeft plaats voor: 'I Aanmelden: St: Liduinastraal 52, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1