De Doelen bijna klaar voor opemn R'DAMS HAVENPLAN STUIT OP VERZET 1975 Kwestie Ommoord I „Tulip-Queen" kwaï even overvliegen Bomen hij De Doelen m MN ff LU m JA 4 jfcltotferdamuiiT ijke molen na ingrijpen stopgezet op, w Hartelkanaal gestremd m m Bij Delfland en in Westland Dit is'n opvallend flguurcorrlgërenti LYCRA CORSELET GS achtten zich een nieuwe stijl van roken celk sigaartje zijn eigen mondstuk K ij nmond an t wo or den op diverse vragen niet GEEF Bureau Congreszaken Benei uxtunnel: weer deel op 21 mei ,r rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 11 MEI 1966 HONIG presenteert een maaltijd met verrassingen! -rll.it- 'mm ms&aJMsm slechts 3 dagen Rotterdam uit de Hoeveel zorg, smaak en overleg is de inrichting van uw woning u waard? Alles wat u geven kunt, nietwaar? iaat dus niets aan het toeval óver. U vraagt de raad van ervaren interieur-adviseurs.,.. Geef Fokkeiman 'de ruimte'. mÊÊÊm mtmm lm AGIO AGIO TIP 18 ct (Van een cnzer verslaggevers) - BOTTERDAM Het Hartelkanaal zal -tj-ij hr; westelijk uiteinde dinsdag 24 mei worden gestremd van 8 tot 12 uur. Dat «rebeurd in verband met het leggen van ?ecn waterleidingzinker. Vanaf woensdag jg mei worden ten behoeve van de zin- ?ie* baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Nada' de zinker is afgezonken zal de sleuf worden aangevuld met specie af. komstii van een baggermolen, die drie honderd meter buiten de westelijke toe- gang tot het kanaal zal liggen. (Advertentie) Natuurlijk wilt u iedere week zoveel mogelijk variatie, in uw 6 uur-menu- tjes brengen. Vooral in deze tijd, nu de aardappelen niet van de beste kwaliteit zijn. Deze Honigtip garan deert u een maaltijd met verrassingen: maak van HONIG MACARONI of SPAGHETTI minstens éénmaal per week een aitijd-heerlijk-hoofdgerecht U zult er echt geen spijt van hebben. Integendeel! Want Honig Macaroni of Spaghetti smaakt altjjd anders: U. kunt immers aile fijne kruiden, tomaten en stukjes vlees toevoegen, die juist zo lekker vindt. Macaroni én Spaghetti zijn echt een uitdaging aan uw keu kenfantasie. Het HONIG-RECEPTEN- BOEK met 120 macaroni- en spaghetti- recepten zal u graag helpen! Bestel zo het receptenboek „Uit de HONIG keuken no. 1" 1. Plak op een briefkaart een plus merkje van een gezinspak Honig Macaroni of Spaghetti. 2. frankeer 75 ct. aan postzegels extra. 3. Vermeld duidelijk naam en adres. -Zend de kaart aan: HONIG keuken, postbus 45 D, Koog a. d. Zaan. Per briefkaart slechts één boekje aanvragen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De eèrsie moeilijkhe den na het bekend worden van het plan roar de aanleg van. een zeehaven tussen Hoek van Holland en Maassluis hebben zich .reeds opgestapeld.. Het bericht heeft frote opschudding gewekt in het West- hnd en bij het Hoogheemraadschap Delf land. Het hoogheemraadschap is inmldels look van de zijde van Rotterdam per I brief op dé hoogte gestéld van het pro- lekt. Het plan heeft daarom zo'n verwon dering gewekt omdat Delfland sedert vo ng jaar in de betreffende. Oranjepolder bezig is met de bouw van een uitwate- snngsgemaal, dat, één. miljoen gulden kost. Bovendien wordt gewerkt aan de verbreding van het Oranjekanaal in ver- I band .met een verbetering, van de water- i voorziening van - het gebied. Zoals be kend zou een deel van dit kanaal bij-de aanleg van het havencomplex moeten .verdwijnen. De bouw,van het gemaal Is vorig jaar i.'ns^a' hiervoor goedkeuring van 3 Rotterdam was verkregen, omdat de |fr°ud eigendom Is van die gemeente. !Uok het rijk en de provincie-gaven'tóen lun toestemming. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het NAVO-hoofid- Kwartier komt niet naar ons land, zoals Kras gemeld. Daardoor werd het ant- j woord op de vragen van het commu nistische Rijnmondraadslid B. E.- Collé si Hij informeerde bij gecom mitteerden naar de juistheid der berich- 5 jen dat overwogen zou zijn NAVO-hoofd- e kwartier en bases in het Rijnmondgebied e vestigen. Het dagelijks bestuur ant- f ®°?rdt ontkennend. Het is over deze i °°k niet benaderd. 'j voor het antwoord op de vragen van i®"- L. ,J. Pieters en L. Riedijk (beiden j soc.).over deGroene Kruisweg verwij- j zen gecommitteerden naar het antwoord, prt Ged. Staten reeds gaven op de vra gen van het Statenlid drs. A. J. Lems I tsoc.). Zoals gemeld, is het de bedoeling j spoedig met. de verdubbeling van het toaanvak Rotterdam-Hoogvliet te begin- *Ben. Ê,i ^ure kippen. Men schrijft van de I 'eluwe: Ontzettend Iiooge prijzen, worden momenteel hefteed voor de kip- Pon. Ongetwijfeld zal een en ander ver- naad houden mét dé hooge eierprijzén, doch verhoudingsgewijs is' de stijging 'Bcn abnormaal. Dezerdagen werd voor 108 kippen niet eens raskippen. Pet respectabele bedrag van 230. be deed. Een ondeugende meid. De oudste dochter van zekéren G. te IJmuiden Mhipper 0p een stoomtrawler, die op "0 kinderen zou passen, terwijl dë ouders 'naar Egmond waren, heeft-een. 's' opengebroken en uit éeh 'kistje, inhoudende 2700, 700 weggenomen, "aarmede zij de plaat 'heeft gepoetst. haven ten koste van Nederlandse beste tuinbouwgebied zal worden aangelegd. Er gaat bijna tien vierkante kilometer grond verloren en daarnaast vreest men een ernstige, verzilting van-het.water, in de boezems. - Alle burgemeesters van de gemeenten uit het Westland zouden vandaag in spoedvergadering bijeenkomen om de si tuatie te bespreken. Hét ligt in de lijn der verwachtingen dat er uit deze hoek fel verzet tegen .hét havenplan zal rijzen. Dit verzet zou er wel eens toe kunnen bijdragen dat de verwezenlijking van het plan ëen zeer langdurige zaak gaat worden. zonder baleinen. Het heeft voor gevormde 3-delige cups en 6trètch schouderbanden, en'n achterpand van satjjn elastiek voor'exlra fi- guurcorrectie. Deze iuxe,- soepele Lycra foundation normaal 24.50. Er !s ook 'n niet-voorgevormd cot> selet met voorsluiting voor 19.75 in alle filialen van en van lucht lijkt het Doelen-- complex veel op een platte' doos. Het gigantische con- cert-; en .congrescentrum dat woensdag feestelijk wordt geopend, ziet er niet op zijn voordeligst uit.'Zo zullen de tienduizenden, die het ge bouw nog dit jaar te verwer ken zal krijgen, De Doelen echter niet beleven.. Bovendien is bij dit ge bouw het uiterlijk wel van belang, maar niet het voor naamste. De inlhoud moet spreken en dat dit 'het geval is hoopt onze krant u binnen kort uitvoerig aan te tonen. In de platte doos verber gen zich vele verrassingen. Rondom is gemeentewer ken hard aan het werk met bestratingen. Men hoopt 'het geheel ook de toegangen tot de parkeergarage onder het Schouwburgplein, die eveneens 18 mei open gaat tijdig klaar te krijgen. In het gebouw werken nog velen, maar ook die arbeid nadert het laatste stadium. Behalve DeDoelen ziet men op deze plaat het Lijn baankwartier, het Schouw burgplein (moet nog worden voltooid) met het dak van de garage, de Schouwburg en het Rijnhotel. (Luchtfoto Behrens en Consenheim) ROTTERDAM De federatie van RotterdamseWoningbouwcorporaties heeft zich gewend tot de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid met het verzoek, geen goed keuring te verle nen voor de bonw van 672 ERA-wonin- gen ten behoeve van de Rotterdamse ge meentelijke woningstichting, welke wo ningen deel zouden uitmaken van een project van ruim tweeduizend in de nieu we. wijk Ommoord te bouwen wonin gen. Dit verzoek is gedaan op advies van G.S. van Zuid-Holland, bij welke college de Federatie van Rotterdamse Woning bouwcorporaties beroep aantekende te gen het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad betreffende de woning- verdeling in Ommoord. G.S. van Zuid-Holland hebben gesteld, dat dit college niet de instantie is, die de bevoegdheid heeft in deze kwestie een uitspraak te doen. Het adviseerde de federatie .zich rechtstreeks te wen den tot de minister, die immers het bouwbeleid bepaalt. Het federatiebestuur is het niet in alle opzichten eens met de onbevoegdheid- verklaring van GS en de weg die GS aangaf. Want de reden dat het federa tiebestuur tegen de woningverdeling in Ommoord protesteert is dat het meent, dat deze woningverdeling in strijd zon zijn met de, nieuwe verleden jaar au gustus In werking getreden woning wet. Volgens artikel 60 en 61 van de nieuwe woningwet mag een gemeente eerst wo ningen in beheer nemen, indien er geen woningbouwverenigingen zijn die deze taak op zich willen of kunnen nemen. Dat laatste is in Rotterdam beslist niet het gevat. Het federatiebestuur meent, dat waar het hier uitsluitend betreft hei al dan niet juist toepassen van de wet de weg via G.S. en de Kroon dé enig mogelijke weg zou zijn.' (Van'een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij de Spaarbank te Rotterdam is in april 21.744.611,49 inge legd (v.j. 18.098.765,71). Er wérd terug betaald 20.092.947,69 (V.j. 17.092.104,98). Er was dus een stijging van het tegoed met 1.651.663,80 (v.j, ƒ.1,006.660,73)., - Het totale tegoed bedraagt nu 492.389.539,43, Hét ziet er naar uit dat dit jaar de 500.000.000 kan worden be reikt. •- Dagelijks expositie van de f/NIAIxr-l RÜAKI T op form- kol lektie 1966. rV/lxIVELIVlMIM 's Maandags gesloten! 'T^F "tOP De nieuwe katalogus _"tJ51 -- M WP™*" ligt voor U klaar. RUII^TTE lOMl Nwe. Binnenweg 288-294, Rotterdam. Tel. 250066-252989 (Klassieke meubelen: Nwe Binnenweg 36) ROTTERDAM Het bureau Con greszaken der gemeente, dat is gevestigd in De Doelen, heeft een versterking.on dergaan. Per 15 april is de heer J. van Koesveld (44) uit Den Haag benoemd als eerste assistent. Hij is dus toegevoegd aan het hoofd van het bureau, de héér J. F. D. yan Joolen en zal bij afwezigheid als plaatsvervanger optreden. v De heer Van Koesveld is reeds ervaren in congreszaken. Hij was tot dusver twee jaar medewerker van het Haagse con gresbureau. Daarvoor was hijo.a. werk zaam als inspecteur van politie'in Indo nesië en directeur- van het jeugdcentrum „Overvoerde" in Rijswijk (ZH). Versterking van het bureau, was drin gend nodig in verband niet de'veie activi teiten, die de organisatie van congressen in het nieuwe complex meebrengt; ROTTERDAM De bouwers-van de Beneluxtunnel hebben de bedoeling op zaterdag-21 mei het derde van-de.acht tunnelstukken af te zinken in de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen/Sehiedam en .Rotterdam-Pernis. Vrij vroeg in. de mor gen wordt uitgevaren met het stuk: De scheepvaart is gewaarschuwd dat reke ning moet worden gehouden met de mo gelijkheid dat tussen 10 en 14 uur de doorgaande vaart enkele malen voor kor te tijd zal zijn gestremd. Patrouillevaar tuigen van de rijkshavendieiist- eri de radardienst- van het loodswezen zullen inlichtingen verstrekken. Tussen, de stremmingen en. tijdens- de periode van het afzinken, dat duurt tot de volgende I dag, dient men ter plaatse met geringe' - snelheid te passeren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De negentienjarige steno-typiste Margaret Storey uit Bir mingham poseerde vanmorgen op de Euromast met een reusachtige bos tul pen voor de fotografen. Zij was op 30 april tot „Tulip Queen" gekozen tijdens het jaarlijkse Tulip-Festivai dat wordt georganiseerd door het stadsbestuur en het Nederlandse ministerie voor land bouw en visserij. Behalve een prijs van 250 kreeg zij van het ministerie een dagtrip door ons land. Vanmorgen arriveerde zij op de Rotterdamse luchthaven. In een T-Ford van Heinekens reed zij naar de Euro mast. Miss Margaret was een van de .twintig deelneemsters aan de verkiezingen. ''Daarbij moest zij slechts eenmaal voor de jjury lopen (zonder tulpen)..-Zij ver télde al vaker aan miss- en queen ver kiezingen te hebben deelgenomen, zon der resultaat. - Vandaag was zij de gast van het ministe rie van landbouw en. visserij. Op het programma stond verder een bezoek aan Delft waar een 'draaiorgel en een carillon zou spelen, aan de Schevening- se pier, aan Madurodam en aan de Keukenhof. Vanavond ging, zij weer terug. .v:r- HM h» Wu e r - ROTTERDAM' Nog1 juist op tijd is'hetKruisplein gered van een ernstig verlies aan schoonheid. Het plan bestond om de negen bomen (acht populieren en één plataan) langs de oostzijde van De Doelen te rooien. Dit voor nemen is echter nu van de baan. De kwestie is dat rondom'het gehele Doelencomplex. 60 vlaggemasten zullen worden geplaatst. Bij' manifestaties - (con gressen e.d.) zullen daarin vlaggen wor den gehesen. Voor het zetten, van deze masten was nu een lijn bepaald. In' die lijn vielen aan de. zijde- van hét Kruisplein precies de fraaie bomen. Besloten was'nu deze bomen te laten verdwijnen. De vlaggemasten zouden er voor in de plaats komen.. Van dit voorne men kreeg de heer. Jan F. D. van Joolen, hoofd van het Congresburëau die uit zijn kantoor in De - Doelen precies op deze bomenrij kijkt-kennis. De heer Van Joolen begon onmiddel lijk pogingen om dit plan ongedaan te maken. Het is hem. na enkele uren telefo neren met diverse instanties gelukt de ambtelijke' molen te stoppen. Dé vlagge masten, die er overigens pas na ope- M3JN. gtóchryf over de Beukelsbrug en de nieuwe ver binding Rotterdam-Schiedam heb ik een bijvalsbetuiging ontvangen, van mejuffrouw A. E. van R. te S. Uit haar brief is mij .gebleken dat de toestand- nog minder ideaal is dan mij bekend .was. Mejuffrouw- Van R. rijdt dagelijks, uit S. naar haar kantoor in de Leuveflat te R. Komende over de Beukelsbrug kiest zijvervolgens de route Al- lard'Piersonstraat-Mathenesser- pjein-Mathenesserlaan en elke keer opnieuw ervaart zij dat bij een ge opende Mathenesserbrug het ver keer op het Mathenesserplein finaal; „in de bonen zit". Wat uit de .Vkh Citterstraat komt blijft namelijk netjes op liet plein staan en ver stopt daar de boel heerlijk. Méé juffrouw Van R. vervolgt: „Geen. agent natuurlijk tè /.zien', die.de auto's uit dié richting even aan wijst zich voor de hoek van..-de Van. Citterstraat qp te stellen. Met hét-gevolg dat je: nu nog een'(tijd staat te wachten tot je 'eindelijk: verder kan. Ik begrijp niet dat, men daar nog geen voorzieningen voor heeft getroffen."- r( i 'n:-. Maar er is meer: „Als men uit Schiedam komt kan men toch wel ineens goed rechts voorsorteren, om de Allard Piersonstraat in te gaan? Maar men blijft ondanks, dat het toch duidelijk-is aangegevendat de recht-uit-pijlen .voor dé ,-,Beu- kelsweg bedoeld zijn, toch de goed vobrgesorteérde automobilisten snij den. Heeft men' dan geen ogen in z'n hoofd?" ]\/T EJUFFROUW Van R. heeft gèlijk, ook als zij niet begrijpt dat men op kardinale punten, zoals bijvoorbeeld bij de kruising'Mathe- nesserlaan-Rochussenstraat. geen lichten plaatst. Het spijt haar te moeten schryven dat: zij het ver keer in een wereldstad als Rot terdam nog.allerminst ideaal vindt: „En dan die heerlijke kinderhoofd-, jes. Geen plaveisel voor de eerste havenstad van de wereld. Nee, wat dat betreft moet Rotterdam zich schamen! Dan doet zo'n stadje, als Schiedam het beter." Zo, daar kan Rotterdam het mee doen en het ellendigste- is dat ik er maar heel weinig tégen in kan bren gen. Ik weet alleen dat de finan ciële toestand van 's, werelds grootste havenstad er bijzonder be labberd aan toe is, maar het valt natuurlijk sterk, te betwijfelen; of om die reden allerlei noodzakelijke verkeersvoorzieningen mogen uit blijven. Het enige dat ik mejuf frouw. Van R. zou kunnen adviseren is: Probeer eens een andere route. Natuurlijk staat u volkomen vrij de weg te volgen die u zelf verkiest,, maar ik vraag" mij eigenlijk- af waarom u elke dag opnieuw de.hin dernissen van het Mathenesserplein voor lief neemt, als u die vrij ge makkelijk kunt omzeilen. U neemt mij toch niet kwalijk dat ik het zo zeg, hè? Waarom neemt u niet in plaats van de Allard Piersonstraat de Burgemeester Meingszlaan? Een prachtige weg, geheel geasfalteerd en aan weerszijden bomen! Aan het eind van de Meineszlaan slaat U links af een heel klein stukje Vier- ambachtstraat in en "dan' direct- weer rechts af dè Heemraadssihgel op tot aan de Mathenesseriaan. Het oversteken van de Vierambacht- straat is weliswaar vaak een he le toer,, maar u bent het- Ma thenesserplein kwijt! Nog gemakke-' jÜjker. lijkt mij de Leuveflat te' be- reiken door recht-toe-recht-aan' vah de Beükelsbnfg de Beukelswég- en -de Beukelsdijk af..'te'rijden 'en' dan verder het Weena tót het Stati onsplein en dan rechts af'de Wes-, tersingel op. Ik zou zeggen, pro beert u deze twee routes -eens rustig een paar keer. uit en schrijf; mij dan eens eerlijk of datniet beter gaat dan over het Mathenes serplein. Succes ermee juffrouw- Van R! hing van het complex zullen komen, wor den nu meer naar achter' op het trottoir i geplaatst. 'Slechts de plataan zal het veld ruimen, maar daartoe was al eender beslaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1