Rotterdam: schone stroomopwekking op komst ie zal 2 m per jaar leveren immmm Gemeente krijgt stroom uit afvalgas Botlek Curator voor m 1 Nog geen uitspraak in kort geding IQPÖ' woningimichters Geen houvast in wonderlijke ivar winkel Dit is dè jas! GRONINGEN T&ilenkd Oplichting met bus autopolish Voor „goede vrouwtje" 15 maanden mm m JohJ de Heer President wil eerst studeren Beschuldigingen over en weer rond korün^m I- ie m KRITISCH Paard bijt jongen in bovenarm C0NN HUIS1* ORGEL 9 Overzicht van eisen vestiging petrochem. industrieën komt Ipfi kotterdambïer Pagina 3 DOXDERDAG, 12 MEI 196S ,s uc, (Van een onzer redacteuren) ROTTEitDAM De Nederland se Gasunie zal Rotterdam per jaar twee miljard aardgas gaan leveren voor stroomopwekking. De Maasstad is de eerste gemeente van ons land', die het aardgas voor energiedoeleinden gaat gebruiken. Hiermee levert zij zelf een bijdra ge in de strijd tegen luchtvervui ling- mmmmm Geen details Huurschuld De meest ideale jas voor elke /dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS Gunstige plaats Aangepast (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam De- president van. de rechtbank, mr. J. G. L. Reudér beeft vanmorgen in. een bijna twee uur durend kort geding dat de N.V. KIPO bad aangespan nen tegen de Commissie Bescher ming Handelsbelangen Woningin- fichtin-g geen uitspraak gedaan. Dé heer Reuder vond de kwestie te moeilijk,.hij wil eerst studeren. Inzet was wat de naam heeft ge kregen van „meubeloorlog", het Rubber expausieslnk als werkplaats Shell bestelt twee f 175.000 tonners in Denemarken Waarschuwing voor Japanse werf w«j pro- Mb «Sa il de Erna, usa- nfen strijd i '«ca 'Jfet- n de bad kiffl W kont rttait eté id.a Boa- 2 es tiet !BSS tana .-eet -yel- d.ï. M CM. in A. *rti: r.n :taat; id S, MY. P. F. Sees pre- iner oiea )oe- Wethouder B. W. Jettinghot maakte dit bekend tijdens een vrijdagmiddag in het stadhuis gehouden bijeenkomst waarover elders meer). Hij zei dat de oplossing van een dreigend probleem! is gevonden in het gebruik van aard Botterdam zal namelijk twee centra les bouwen. Maar die twee stroomlé- veranciers samen zouden ruim 80 ton per dag zwaveloxyden uitwerpen wan neer olie of kolen werd gestookt. Daar om zochten B. en W. naar een schone produktie. Die zal worden gerealiseerd met aardgas. Volgend jaar of het jaar daarop zal het eerste aardgas voor energiedoelein den naar Botterdam komen. Dan zul len de nieuwe eenheden van de centra les Schiehaven en Galileistraat zijn voltooid, achtreenvolgens met capaci teiten van 65 en 165 megawatt. Onmiddellijk daarop volgt de uit breiding van de centrale Waalhaven, die er twee eenheden met een capaci teit van 300 megawatt elk bij krijgt, De vrees bestaat echter dat dit project pas in 1971 gereed zal zijn, terwijl het in 1970 ai nodig is. Botterdam wordt dus voor de Gasu nie een zeer grote afnemer. Dat is duidelijk als men weet dat het land als geheel in de nabije toekomst onge veer 27 mijard per jaar zal gebruiken, waarvan de Maasstad dus twee mil jard voor energiedoeleinden nodig heeft. Of bestaande (traditioneel wer kende) centrale? later ook op. aardgas kunnen overschakelen moet nog wor den bezien. rt« «38 Mwaari F1 EX compliment waard, dot is inderdaad de samenwerking tussen overheid en industrie, die tot uiting is gekomen in de ondertekening van het stroomleveringseon- tract tussen GEB en Columbian Carbon. Het wordt de laatste tijd hoe langer hoe duidelijker dat autoriteiten en industriëlen samen veel kunnen doen om de luchtver vuiling zo mogelijk te verminderen, in ieder geval niet groter te doen worden. Een voorbeeld als het project van de chemische fabriek Vondelingenplaat kan hier worden genoemd, een initiatief van de Shell met zijn „superpijp", nu de installatie voor stroomopwekking in de Botlek, waar van het surplus in de gemeentelijke energie- kanalen zal stromen. Tegelijk is het ver. heugend Ie constateren dat de Maasstad liet initiatief heeft genomen om als eerste aard gas voor de elektrische centrales te gaan benutten. Zonder paniekerig te doen: het is olie man! hard nodig. Reeds eerder hebben we betoogd dat dit gebied geen goede reputatie heeft, alleen al door de lucht vervuiling. Men overdrijft na tuurlijk nogal eens. Maar een kern van waar heid ia er. Niet anders dan door te bewijzen dat een stevige aanpak ernst is kan men die reputatie niet nog slechter maken. En mis schien ten goede doen keren De grote stap naar totale controle moét echter nog komen. We bedoelen de instel ling van de Raad voor de Milieuhygiëne, die als voornaamste apparaat de centrale meld- en re gelkamer zal inrichten. Dat is een zeer grote investering. Er zyn tonnen voor nodig. Helaas hebben wjj de indruk dat deze zaak niet vlot genoeg loopt Dat is zeer te betreuren. Het streven is er op gericht per 1 januari r€n regelkamer te doen draaien. Pas dan kan het Rijnmondgebied ttellen (als het orgaan door Rijnmond wordt" overgenomen, maar dat is het pro bleem niet) dat deze materie in alle gele dingen wordt aangepakt. Men moet niet direct wonderen 'verwachten. Er moet ech ter worden begonnen met het stellen van de diagnose. Daarom zou het jammer zijn als de in werkingtreding van dit centraal orgaan zou worden vertraagd als gevolg van mening^-' verschillen. Het is beter dat die snel bin- jtenskamers worden opgelost. Opdat alle betrokkenen binnen en buiten het ge- eendrachtig streven naar de vol tooiing van dit project. Men kan de be volking hiermee gezien de algemene verontrastlng over het verschijnsel lucht- Vervuiling alleen maar een dienst bewijzen. •.ROTTERDAM Dr. W. J. H. Schmidt, chirurg, is benoemd tot hoogle raar aan de katholieke universiteit in Nijmegen voor het geven van onderwijs to de algemene heelkunde en thoraxohi- rurgie. Prof, Schmidt is chef de clinique geweest bij de chirurgische universiteits kliniek van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en is sinds 1955 hoofd van de heelkundige afdeling van het St. Fran- eiscus Gasthuis in Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank heeft woensdag het Nederlands Computer Pro- grammerings College „CPC" (Nether lands Computer Programming College „CPC") NV failliet verklaard en nr. W. A, P. Smit benoemd tot curator. De formulering van ditfaillissement geeft reeds aan, welk een gecompliceerde situatie er rond het Computer Program ming Center van de heer H. H. Bor Is opgebouwd en voor welke puzzels de curator Is gesteld. Want de failliete onderneming Is slechts één der drie, vier of vijf het aantal is niet eens bekend ven nootschappen, waaruit het CPC is opge bouwd. Er is een „IEE", er is een Internatio nale Computer Programming College „CPC" en er zijn ook ondernemingen waarvan de naam nu nog duister is. Het faillissement betreft dus niet de heer H. H. Eor in persoon en -ok niet directeur J. Plevier. „Ik ben pas één dag curator 'en - Ik weet ik de' verste Verte "niet waarvoor ik kom te. staan", vertelde nr. Smit ons. „De zaak is hoogst onoverzichte lijk en bovendien is het gehele perso neel de straat op gestuurd. De direc teur kan mij globaal Inlichten, maar er is niemand, die mij iets kan vertellen over détails!" „Maar ik meen wel", aldus vervolgde mr. Smit, „dat de NV die wij te pakken hebben, de NV is die te maken heeft met de gedupeerde cursisten". Voor wat betreft één pand. aan de 's Gravendijkwal heeft de failliete NV een fikse huurschuld aan de huiseigenaar, mevrouw B. C. Verhoef-Bartels. Het CPC heeft nog een tweede pand aan de 's Gravendijkwal -in gebruik.. Over huurschuld met -betrekking tot' dat tweede pand kon mr. Smit nog niets vertellen. „Ik weet niet, of het CPC dat itt.eigendom heeft dan wel in huur en ik weel dus ook niet wie de verhuurder is"t zei hij. Ten slotte: „Ik begrijp zeer goed, dat hetgeen ik over dit faillissement zeg, bij zonder vaag is. Maar. de situatie rs mij even verward als-u!"- - - - "5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een bewoonster van de Klerkstraat heeft aangifte gedaan dat onlangs twee.mannen haar aan.de deur ■een bus autopoltéh aanboden voor 4.75. De opbrengst zou zijn voor de speeltuin vereniging Alexanderstad. Na een week zou. de bus worden thuisbezorgd. Er kwam geen bus polish en de speeltuin vereniging weet 'van niets. ROTTERDAM Toe i de '/-jarige Ro nald van Alphen van de Wil genplaslaan, gistermiddag, niets vern;-"-ri^nd bloeme tjes plukte aan de rand van een weiland, gelegen aan de Van Enewoortlaan, werd hij door een daar grazend paard in de linkerbovenarm gebeten. De jongen is naar het Sophfaklnder- ziekenhuis gebracht. Na behandeling kón hij weer naar huis. i ROTTERDAM Conform de ets is de 41-jarige-hotelhoudster G. C. van I>.-H. wegens oplichting en flessentrekkerij ver oordeeld tot vijftien maanden met aftrek. Dé vrouw praatte met verzonnen verha len 11.600 los, die zij, zogenaamd nodig had voor de-inrichting van een hotel. "Bovendien kocht zij een groot aantal artikelen zonder daarvoor te betalen. Een deel van het geld de dagvaarding ver meldt slechts een bloemlezing heeft zij inmiddels terugbetaald. Tijdens de zitting werd zij het „goede vrouwtje" genoemd. /Twintig weken met aftrek, waarvan zes voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar luidde het vonnis tegen twee zwa gers, de 49-jarige magazijnmeester 'F. Z. .en de 43-jarige winkelier B. E. M. Tegenslag bracht de twee mannen tot diefstal en heling, waarvoor de officier van justitie negen maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar eiste. Hit is Columbian Continental. Carbon Nederlandde fa briek aan de Chemiehaven in de Botlek, die elektriciteit gaat leveren aan Rotterdam. Aan de ondertekening'van liet contract tussen Rotterdam en Continental Carbon rlamen' deel burgemeester VV. Thomassen en directeur, K. R. Dahmen van Columbian Carbon Nederland Clinks). Staande O. Newell, (Amerikaanse) president van het concern. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM In de B. en W, -ka mer van het stadhuis is vrijdagmiddag het contract getekend tussen Rotterdam en Continental Columbian Carbon Black Nederland. Deze in de Botlek gevestigde industrie zal de Maasstad namelijk, elek triciteit gaan leveren, opgewekt met be hulp van afvalgassen uit het bedrijf. Rot terdam krijgt daardoor twee procent energie per Jaar meer. Bovendien betekent deze overeenkomst een stap ter bestrijding der luchtver vuiling. Want bij de produktie van dit roetbedrijf komen schadelijke afvalgas sen los. Om nu toeneming der luchtver vuiling te verhinderen-kan stroom wor den geproduceerd, waarbij de afvalgas sen worden benut. Continental Columbian Carbon zal ech ter veel meer energie produceren dan het zelf nodig heeft. Daaróm'koopt Rot terdam de overtollige hoeveelheden stroom. Om de betekenis van dit con tract te markeren was een speciale bij eenkomst gearrangeerd, waarin toespra ken werden gehouden en die besloten werd met de ondertekening door beide partijen. De Nederlandse directeur van Carbon, de heer K. R. Dahmen,' zei dat hier tot uitdrukking komt een gemeenschappe lijk streven van overheid en bedrijfsle ven om de leefbaarheid, van dit gebied té beschermen. Hij schetste de nog slechts korte ontwikkelingsgang van het bedrijf, dat In 1960 ging werken. De plaats in de Botlek is gunstig geble ken' Men kón er als energiebron Vóór dé reaktoren beschikken over raffinaderij- gas later vervangen door aardgas. Oök de goede situatie op het gebied van aan voer van olie en voor de afvoer der produkten werkten stimulerend. In het begin waren de afgassen (bevat ten behalve waterstofgas, koolwaterstof- resten, mercaptanen en koolmonoxyde) op zichzelf niet voldoende om al een luchtvervullingsprobleem te vormen. Hoe wel de sporen van mercaptanen bij be paalde weeromstandigheden onaange naam konden ruiken. Toen echter de Botlek meer bezet raakte en alsmaar meer luchtverontrei niging ontstond werd ook Columbian Carbon geconfronteerd met het streven der overheid op dit gebied. In 1964, toen de installatie werd verdubbeld, werd de voorwaarde gesteld dat e afgasen moesten woren verbrand al vorens zij worden geloosd. Dit vergde omvangrijke studies. Er zouden kostbare installaties nodig zijn. En de kans bestond dat de produktie- kosten zodanig stegen dat de concurren- tiekosten werden verzwakt. Men heeft echter een nog hogere Investering ge daan juist omdat het overschot aan energie kan worden verkocht. Daar door kan de zaak rendabel worden ge maakt. De heer Dahmen is de gemeente Rot terdam dankbaar voor deze tegemoetko ming. Ook bleef hij erkentelijk voor de steun van het GEB bij het bestuderen der mogelijkheden en voor de hulp der Stichting Europoort-Botlek Belangen. Er is een installatie gebouwd, bestaande uit drie ketel-, turbine- en elektrische eenhe den, die continue bedrijfsvoering waar borgen. Deze eenheden zijn in staat 5600 kW per uur te leveren. De heer O. Newell Jr., president van de Continental Carh m Company, stel de dat hét bedrijf 75 mensen werk geeft en een exportwaarde van meer dan tien miljoen heeft. Hij wees er op dat het bedrijf zich aangepast heeft bij de Nederlandse verhoudingen: Neder-' Een huisorgel, kiezen fs een belangrijke zaak: éérst hei horen, zien en zèif bespelen, vóóru eert beslissing neemt ij CONN orgel, het I Ideaal van I kenners, nur I binnen uw bereik! I Kwaliteit is een CONN-tradltia: (beroemd I sinds 1875.' I Hoor het CONN-órgel in de concertzaal van I Joh. de Heer. lOnze. medewerkers lontvangenu geheel vrijblijvend jen kunnen u j adviseren over betaling,, huur met recht van koop en I het nieuwe unieke |les-systeem I voor zelfstudie. Oostzeedijk 330 Rotterdam i Tel. (010)415255 landse directie, Nederlandse employ-" ees, financiering in ons land, sociale, voorzieningen vólgens Nederlandse standaarden. De Amerikanen zijn bij zonder tevreden over produktlviteit en. kwaliteit van hun dochteronderneming. Met het nieuwe project toonde de heer Newell zich zeer verheugd. Het Is voor de carbon black industrie iets ge heel nieuws. De samenwerking getuigt ■«•'an.''een voornKiiefedé' blik bij- de over heid. En tenslotte "is deze krachtcentra le voor het concern in die zin dat bet een investering betekent in de - orde van grootte van de oorspronkelijke in vestering van een carbon black produk- tie-eenheid. bananen Dit Is een doorsneetekening van hef moderne 16 miljoen gulden kostende) bananen-overslagcom plex dat Müller-Progress vorige week aan de Prinses Beatrixhaven officieel in gebruik heeft genomen. Per jaar zal voorlopig 100.000 ton worden gelost, welk proces geheei overdekt gebeurt vanaf de kade tot aan de belading in spoorwegwagens en/of vrachtauto's. Verklaring der cijfers: 1. vier ba- nanenelevatoren; 2. vier transport banden voor verbinding-van eleva toren met sorteerruimte; 3. sörteer- ruimte;,4. retourband; 5. herverpak- Idngsruimte; 6. afvoer herverpakte bananen; 7. transporteur voor afval naar lichter. 8. verlaadloods met vier "perrons; 9. uitrit beladen vrachtauto's met weegbrug; verza melplaats lege spoorwagons; 10. cen trale controlepost; 11. hoofdingang met portiersloge; 12. gebouw met o.m. kantine; 13. kantoren en werk plaatsen; 14. twee stukgoedloodsen van ieder 150 x 40 meter; 15. gara ge op voorgedeelte, tevens verza melplaats voor beladen wagons parkeerplaats lege vrachtauto's). Vredestein in Loosduinen, die zich o.a. met de vervaardiging van rub- yervoegstroken, sluisdeur-en tunnel- afdichtingen op het gebied van wa terbouwkundige rubbertoepassingen bezighoudt, leverde onlangs een spectaculaire prestatie in deze sek- tor. Op Westduitse rivieren vaart namelijk een vreemdsoortig uit ziend schip, dat bedoeld is om het verwijderen van wrakken en ande re obstakels voor het scheepvaart verkeer van de bodem van vaarwa teren mogelijk te maken. Daartoe is dit schip, de Carl Straat, voorzien van een. bodemloze duikerklok. Deze klok is via een enorme buis scharnierend verbon den aan het moederschip en kan aan een hijsinrichting worden neer- ■SSSSS; gelaten op de rivierbedding. In het gewricht, dat deze bewe ging mogelijk maakt, is tevens een luóhtsluis aangebracht. Zo kan in deze klok een lichte overdruk ten opzichte van het omringende water worden gehandhaafd, waardoor dit niet binnenstroomt. Daard-oor kun nen werklieden zich door de buis naar de bedding begeven en zich daar bezighouden ,met' graaf- en bergingswerk in een droge omge ving. - Omdat echter de bedding van ri vieren meestal oneffen is en de werkzaamheden op verschillende diepten moeten worden verricht, dient de klok beweegbaar aan de buis gekoppeld te zijn, zodat hij toch plat kan worden neergezet. Vredestein. leverde daartoe een ■flexibele verbinding tussen buis en klok. Dit solide geconstrueerde ex- - pansiestuk is zo groot, dat het vol doende ruimte biedt om als toe gangspoort tot de duikerklok en bo vendien als werkplaats voor de dui kers te kunnen dienen. Het gevaarte weegt 1050 kg, heeft een-doorsnede van 2,20 meter en is 1,50 meter lang. Door de bijzonder soepele constructie is het mogelijk het expansiestuk in alle richtingen te buigen onder een hoek van 25 graden. De wand is vervaardigd van syn thetische rubber en textielweéfsël. Om regelmatig buigen te vergemak kelijken, heeft men het ex pansiestuk een gegolfde vorm gege ven, terwijl tegen de binnenwand stalen hoepels werden gemon teerd. 1 Shell 'International Marine Ltd. heeft dézer dagen twee tankers van elk 175.000 ton dw besteld bij Odense Staalskibsvaerft A/S in De nemarken. Deze order brengt het totaal op tien schepen van deze grootte die Shell besteld heeft. Er worden drie schepen, in Japan, twee in Duitsland, twee in Frank rijk, één in Engeland en twee in Denemarken gebouwd. De in Odense te bouwen schepen worden midden 1968 'en in het eerste kwartaal van 1969 opgele verd. De schepen zullen met een 28.000 pk turbine-installatie 16 knoop kunnen lopen. De accommo datie en de brug komen op het ach terschip. Het zijn de grootste ooit m Dene marken bestelde schepen. De Japanse minister van verkeer, Torata Nakamura, heeft onlangs een scheepswerf een waarschuwing gegeven en gezegd dat zij zorgvuldi ger te werk moet gaan bij het bou wen van schepen. Twee buitenlandse rederijen heb ben namelijk geklaagd over de constructie van twee schepen die op de betreffende werf zijn ge bouwd. De minister heeft de werf dringend verzocht deze schepen zorgvuldig en vakkundig te repare ren. Hij legde er de nadruk op dat een dergelijke slordige manier van werken de naam van Japan als scheepsbouwland nadelen oplvert. Het gaat om bulkcarriers die in 1963 zijn gebouwd. De klacht had vooral betrekking op de slechte kwaliteit van dé lassen. dwingen van fabrikanten en gros siers slechts te leveren aan „wit- te" detailisten enniet aan de „grijze" onder wie KIPO. Er kwamen weinig nieuwe gezichts punten naar voren in de kwestie, KIPO eist een verbod om fabrikanten ,«ié grond' vgn dé' wet 'economische mede-.v grossiers.' «p 'deze .wijzete/dwingen "oj>. dingen en op de bepalmgettrinzakë.rte/; vértikale prijsbinding., Mr. J. G. Verstegen zette naj KIPO uiteen dat-de tegenpartij door «de; actie de prijzen op hoogte Wil houden;' De middelen zijn .echter verkeerd- Hetjj 'doel, het weren van scharrelaars, wordt;.;, voorbijgestreefd. Volgens mr.- Verstegen-, .'is het dreigen ,met sancties /ij de wet/ op de economische,, mededinging veré.j boden en' strafbaar. t/olgens hern zou de économische cónz'ï traledienst de zaak -in onderzoek hebbent). Aan de hand van brieven vair voorma-;, lige leveranciers trachtte mr. Verstegen te bewijzen dat er'dwang is gebruikt. Mr. D. W. O. A. Grosheide uifcAmster-yï dain begon notulen/voor té lézen vStol ene vergadering die leden van 'de com? missie met de héér W. B. Knóöps yah:! KIPO hebben gehad, en waarbijde heer-j: Knoops zóu hebben..toegegeven andere," winstmarges te--hanteren-dan hij ver telt Bovendien zei hij niets te zullen ondernemen! ,47 Aan de band hiervan zou de heer!/ Knoops niet ontvankelijk moeten worden? verklaard. Hij zöü voorts niét worden! geboycot want er blijven genoeg fabriè-J kanten en grossiers over. De héér Gros-/ heide zette uiteen dat de kortingen niet/ reëel zyn maar tevoren er op gelegd/Hij; bewees dit aan de hand van diverse voor-/ beelden waarin andere bedrijven die geen porting geven aanmerkelijk ^goedkoper waren. De heer Grosheide merkte ook op dat voorbeelden die KIPO gaf van stoelen - die bij hen goedkoper zouden zijn, van andere, mindere kwaliteit zijn. Hij .zei dat de prijzen de commissie niet in- terssseren, maar slechts het verkoopsys teem van KIPO waarbij de suggestie wordt gegeven dat men goedkoper is. De verticale prijsbinding zou dan ook', niet in het geding zijn. Volgens hem gaat/ het slechts - om merkartikelen die bij KIPO tien procent van de omzet uilma ken. Volgens mr. Verstegen echter negen-- tig procent - De heer Verstegen noemde de beschul diging dat de KIPO-kortingen schijnkor- tingen zouden zijn een aantijging. Hij liet rekeningen zien waarbij De Klerk, die beweert een winstmarge van zes tot acht) procent te hebben, tien procent korting', gaf. Hij stelde vast dat de houding van; de commissie tijdens het geding was ver-: anderd ten goede.'Daarom wilde hij een verbod op herhaling in de toekomst. Mr. Grosheide zei verder dat er waarschijnlijk actie zou worden ge voerd tegen de heer Knoops die in een weekblad beschuldigingen heeft, geuit die niet behoorlijk zouden zijn. Daarom zou de heer Knoops de actie hebben vergeleken bij een actie - van de Gestapo waardoor KIPO van 1940 tot 1950 werd verboden. ROTTERDAM B. en W. hebben da bedoeling een overzicht te geven van de- eisen die bij dë vestiging van petroche mische industrieën in het algemeen beho ren te worden gesteld. Zij antwoorden dit -de heer J. Reehorst (soc), die yragen had gesteld over dit onderwerp. Het maken van een dergelijk over zicht, waarmee reeds is begonnen, is niet eenvoudig, omdat deze eisen niet alléén in dé hinderwetvoorwaarden zijn neerge legd, maar ook voortvloeien uit de-bij de vergunningen behorende tekeningen 'ea beschrijvingen van de diverse installa ties. Deze eisen zullen zodanig worden /ge groepeerd dat een vergelijking met bijv.' de eisen die aan Mobil Oil, die zich bij Amsterdam gaat yestigen, zijn gesteld,' mogelijk zal zijn. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1