botterdam 111 Shell breidt Europoort uit Ir. Bakker nam afscheid van personeel bedrijven AGENDA NV Werf Gusto een open huis autocarreizen „Geestelijken" maakten zich er met Griekse slag vanaf VIJFTIG JAAR !MW BUI J Morden roepl de khfU Burgerlijke stand ■m Ir. G. Meyer presenteerde zich Rijnmond wel op de hoogte havenplan W. van der Loos bij evangelisatiewerkers Samen naar een eiland Kris-Kras kreeg nieuw karakter Medische dienst STANDPLAATS- en RONDREIZEN BMW! WAT EEN WAGEN WAT ON WEGUGGMG «o«iwjpiauEaF»{!iw Pierre Jansen sprak over mens en kunst msrtsm msmssmm JS«{ ,4 jL ROTTERDAMMER ZATERDAG 14 MEI 3966 r VLAARDINGEN I- en morgen SCHIEDAM U..en maandag en dagelijks HET BETERE GENRE BREEMAN BMW DEALER OARAGE BOENDER AUTOBEDRIJF VAN DIJK/SCHOUTEN AUTOMOBIELBEDR. LAT I L AUTOMOBIELBEDR. RIJKS Kalfsbeek's Automobiel en Gar.bedr. GARAGE PAUL C. TREURNIET Automobielbedr. Verbakef Vergeer AUTOBEDRIJF DE HERTOGH if ■in :N, ER, 04 htt ■ER Pagina 7 VujqEVEER vier- tot v^fhonderd schip- U ners ware I. t =J idler oliöê 3 de Iteep. edrtjf' olitte' ilrec- jaar ii de tea- nde ivea. TO ihre- ~aa. «tea teer sin' ren- r is ear tiet- tfisi niet rm Jew per» waren in de in het Beursgebouw "jsn de Coolsingel gevestigde scbipperebeurs 4a oogal opgewonden stemming bjjeen, wei- - reBd op door de rijksverkeersinspectie Afgeroepen ladingen te „nummeren". De reden van al die opwinding en het weige n ladingen te accepteren was het feit dat ■Qtt dagen geleden er tussen de note- iingscommisaie en de Stichting Nederlandse Particuliere Binnenvaart geen overeenstem- swing i» bereikt betreffende margenoterin- f«en. Die waren tot dusverre 130 procent en tjn de winter zelfs 135 procent. De note- -riagscommissie in Rotterdam wilde, in te- lienstelling tot de noteringscommissie op i«ndere sehippersbeurzen, naar een lagere "inargc toe, hetgeen de Stichting Neder landse Particuliere Binnenvaart, de overkoe- Spelende organisatie waarin de Algemene jSchippersvereniging, de Ned. Prot. Chr. fjchippersbond en de Ned. r.k. Bond van bieders en Schippers „St. Nicolaas" satnen- .1,erken, niet wilden aanvaarden. 5 Voor dergelijke gevallen bestaat een af koelingsperiode van acht dagen en die af koelingsperiode is vandaag verlopen. !ij De Stichting Nederlandse Particuliere binnenvaart waarschuwde het bestuur van --de Vereniging van Nederlandse Makelaars Sn Sclieepvrachten dat op de Rotterdamse Achippersbeurs de „vrije notering" zou gel den en dat zij de schippers zou waarschu wen alleen te „nummeren" op reizen waur- iWr een notering van 135 procent zou gelden. j Vandaag is dit advies uitgegaan aan de ijichippers. (- De Stichting is bereid een vaste notering i&vsn 130 procent te aanvaarden. De moeilijk- ■■lieden zijn nog vergroot door de afroepin gen van de rijksverkeersinspecteur. Die „kon, nu de „vrije notering" geldt, in het geheel geen marge meer afroepen, met als "gevolg dat de schippers in Rotterdam als :liun een lading wordt aangeboden, helemaal jsbuet meer weten aan wat voor notering zij |toc zijn. Zolang de zaak niet in het reine pi, wordt er van Rotterdam uit niet gevaren. iOp de andere sehippersbeurzen is er tussen ~:de stichting en de noteringscommissie wel overeenstemming bereikt over de vaste note ring van 130 procent. Daar zijn dus geen ^moeilijkheden. Inmiddels ontvingen wij be- Sncbt, dat de rijksinspecteur zou afroepen tegen de hoogste notering. De stichting ver- Ijwaciitte dat, waar de meeste bevrachters Ihun ladingen tegen 135 procent willen aan bieden, aan de moeilijkheden voorlopig |cen eind zal komen. Definitieve opluchting kan echter pas overeenstemming met de Ro'terdamsc noteringscommissie brengen. l» l IS ft.-'-Vk m (Van een onzer verslaggevers) Shell gaat nieuw uit zijn ROTTERDAM. De tankpark In Europoort-West opi breiden. Besloten Is 600.000 m3 bij te bouwen. Deze toevoeging is groter dan bel-'a vorige f-sen, die elk om 400.000 m3 gingen, De totaie eapacitelt komt hiermee ruim boven de twee miljoen m3. Het op handen, zijnde project omvat vier tanks van 100000, twee tanks van 60 000, een tank van 40.000 en twee van 20 000 m3. Dat reeds nu weer tot uitbreiding wordt overgegaan komt omdat m 1968 aanzienlijk meer capaci teit nodig zal zijn. Dan moeten meer en grotere tankers worden ontvangen. Bovendien zal vanuit Europoort meer ruwe oiie naar de raffi naderij in Godorf (Duitsland) moeten worden gepompt. Daar worden namelijk de installaties uitgebreid. Men zal er twee maal de huidige hoeveelheid aan olie uit de pijp nodig hebben dan thans. Overigens zal de omvang van het pom pen naar Duitsland over het algemeen toenemen. Hoe meer capaciteit in Europoort hoe beter voor die m Pernis, waar het beleid steeds naar behoefte moet kunnen wor den aangepast. Er moet ruimte zijn voor onverwachte aanvoer die zich kan voor doen. Het is de bedoeling dat de nieuwe tanks in Europoort al m 1967 voor een groot deel in bedrijf zijn. Voor medio 1968 dient het totaie project gereed te zijn. In de nabije toekomst zal men in Pernis alleen nog de zware ruwe olie en óie uit Schoonebeek en West-Nederland ontvangen. Via Europoort gaat dan de invoer van alle lichte ruwe olie. Cijfers van april tonen' ininiddels aan welke snelle ontwikkeling zich op het gebied van de olie-aanvoeren voordoet. 61 Europoort kwam meer dan twee miljoen ton ruwe olie aan. Daarvan was bijna een miljoen voor de elgenraffina- (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het voltallige per- ïMneel van de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven te Vlaardingen bracht vrijdagmiddag de laatste ander- pslf uur door in de Harmonie. Reden daartoe vormde het afscheid wan ir. L. A. Bakker als directeur van de [bedrijvenmet daaraan gekoppeld de presentatie van de nieuwe directeur, ir. SG.B. Meyer. Voor wethouder G. Walstra was het geen eenvoudige taak om de scheiden de functionaris opnieuw uit de luiden, nadat hij donderdag in het stadhuis de heer Bakker namens het gemeentebe stuur had toegesproken. De heer Wal stra merkte zelf op, dat hij al zijn kruit reeds had verschoten, maar niettemin slaagde hij er m om op een andere wijze zich de tolk van B. en W. te weten. De wethouder bood de heer Bakker een bijzondere boekenbon aan. De bon verschaft de scheldende directeur name- •sfcjk een boek over de oude geschiedenis VLAARDINGEN Grote Kerk: Kom jzing met ons, 11; Zaal Immannëikerk: 5Bazaar juniorenclubs L en V, 10-17 en 29-22; Zaal Rehobothkerk: Districtsver- gadering NCGOV, 10; jaarfeest afd. s, Viaardmgen (75 jaar), 14; Stadsgehoor- a*34': Teach-in over gemeentepolitiek 5 (org Sociëteit CSLD), 20: Fortunaterreln: jv oetbalwedstrijd predikantenleraren S fvoor Kythera), 17; Kolpabad: ïnterseho- glaire zwemwedstrijden (voor Kythera), 19. 8 VLAARDINGEN Gebouw Triangel: I Teach-in over „Wat doet L en V voor de j jeugd boven de zestien?" (org. John IMott), 20. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin gen, SmaKe Havenstr. 11, tel. 6775 (b.g.g. J810 - 115588). Uitsluitend voor redactieza- pen 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H. erheij, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, maan- t/m vrijdag 18 - 19.30, zaterdag 17.30 -19.00 uur. Vlaardingen: brand 4444; G.G.D. 2541. Apotheek: Wester, Voorstraat 53, tel voorzien van histori- 1 Irene: Chr. Ver.v. Lich. Oefening „Ju- khana", jaarfeest, 20; 120. Arcade: Kon. Ned. EHB.O, feestavond, .Musis Sacrum: Pers. Hoek, feestavond, 120. Tivoli: Sdned. Jazz Sociëteit „GuiUau- j me bijeenkomst, 20.30. Irene: A.B.C,, vergadering, 20; Aquarium- en terr. ver. .Aqua-Fau na', kontaktavond, 20. ®1 jkant» De Rotterdammer: Lange &i ?r„raat 2®i uitsluitend redactiezaken £ill9) (b'S'g' 010 115588 en 01898 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- ^hofotr. 139, tel. 512400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dg. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm ^Politie 264656; Alarm brandweer 269123; Alarm G.G. en G.D. 269280. g„Apotheek: Rembrandt, Rembrandtiaan SM. tel. 268855. van Vlaardingen, sche prenten. De heer G. v. d. Stoep, waarnemend directeur van de bedrijven releveerde :n het kort de gebeurtenissen van de afge lopen negen jaren en sprak zijn waarde ring uit over de samenwerking die uit stekend was en over de besprekingen, die bijzonder prettig waren. Hij bood mevrouw Bakker bloemen aan, waarna de heer Bakker een scheerapparaat kreeg als afscheidsgeschenk van het personeel. Ir, G. B. Meyer presenteerde zich als kapitein van het «hip „Energie en water" en hield zijn toespraak in scheepstermen. Hij was van mening dat de bedrijven zich in een onstuimige vaart bevinden en dat hij zal trachten het schip in goede conditie en geest te doen varen. Tot de bemanning van het schip zei de heer Meyer, dat de richtlijnen van het huidige bedrijf het nchisnoer zal blijven in de komende periode, waarbij hij hoopte op een prettige, openhartige en doelmatige samenwerking. De medezeggenschapscommissie was vertegenwoordigd door de heer S. Klein, die een boekenbon aanbood. De heer Bakker zei zeer getroffen te zijn door de vriendelijke tot hem ge richte woorden en overhandigde voorts enkele sleutels van de bedrijven aan zijn opvolger. ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmond was reeds enkele maanden op de hoogte van de plannen van Rotterdam om ten oosten van Hoek van Holland op de noordelijke oever van de Waterweg een nieuw haven complex aan te leggen. Het gemeente bestuur stelde toen Rijnmond informeel in kennis van dit voornemen, aldus het dagelijks bestuur van Rijnmond in antwoord op vragen van drie leden van de P.v.d-A.-fractie in de Rijnmond- raad. B. en W. van Rotterdam hebben in middels in een brief gedateerd 28 april, verzocht om medewerking te verlenen aan een herziening van het streekplan Westland, omdat de bestemming van het betreffende gebied, „agrarisch be drijf", gewijzigd wordt in „haven gebied" (ferryhaven met bijkomende voorzieningen). Of die medewerking, voor zover ze van Rijnmond afhangt, zal worden verleend, daarover moet de Rijnmondraad te zijner tijd zelf be slissen. Het dagelijks bestuur zal zowel met de gemeente Rotterdam als met het provinciaal bestuur en eventuele ande re bij dit vraagstuk betrokken autori teiten overleg plegen, en daarna een voorstel aan de raad van Rijnmond voorbereiden. Het dagelijks bestuur van Rijnmond vindt niet dat het te laat op de hoogte is gesteld van de Rotterdamse plannen. Het is van mening dat een gemeente bestuur eerst een project moet opzet ten en zelf tot de overtuiging moet komen dat het nuttig en nodig is. Eerst daarna is het vruchtbaar om overleg te plegen buiten eigen kring. derij. Door middel van pompen (naar Godorf) en verschepen (naar Heysham in Engeland) werd de rest weggewerkt. Het volgende overzicht bewijst dat er een zeer snel stijgende lijn zit in de aanvoer van ruwe olie naar Europoort: 1960 een schip met 18.618 ton; 1961: 58 met 2.510250; 1962: 115 met 5248.983; 1963: 145 met 7.041.074; 1964: 177 met 9.802.638; 1965: 244 met 11.538.271. In de eerste vier maanden van dit jaar behandelde Shell- Europoort 148 schepen. In dat tijdvak was de totale aanvoer 6.890 296 ton ruwe olie (en produkten) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder het motto „Gus to Open Huis 1966" gaf vrijdagavond tussen zeven en negen uur de N.V. Werf Gusto gelegenheid aan familieleden van het personeel, jongelui met een techni sche aanleg en belangstellenden de werf te bezichtigen. De 'bedoeling van dit experiment, dat voor de derde maal gebeurde, was de familieleden te laten zien hoe en waar hun mannen, vaders, echtgenoten en verloofden, werkten, bij de jonge mensen de animo voor de metaalnijverheid te stimuleren en in het algemeen aan be langstellenden een duidelijk beeld te geven, hoe een moderne scheepswerf er in feite uitziet. - - Richtingaanwijzers gaven aan, hoe de bezoekers lopen moesten. Deze troffen het ditmaal bijzonder goed, want ze konden de nieuwe autoveerboot „Free Enterprise UI", die vandaag tewater is gelaten, op de helling zien liggen. Ook de imposante werkhallen maakten kennelijk indruk op de talrijke ronddwalende gas' ten. Er was ook een doorlopende voorstel ling van een technische filmdocumentai- re. Ter gelegenheid van -deze Open Huis avond was er bovendien een tekenwed strijd uitgeschreven, waaraan iedere be zoeker kon deelnemen. Het onderwerp van deze wedstrijd was „Gusto een speciaal bedrijf', r - t - - -■- -- (Van een medewerker) VLAARDINGEN De grote zaal van gebouw Triangel was donderdagavond vrijwel geheel bezet met medewerken den van de Centrale Werkgroep voor Evangelisatie van de Geref Kerk. Het betrof de jaarlijkse grote ontmoe tingsavond, dae een min of meer feeste lijk karakter droeg. De grote trekpleister was de Rotter damse voordrachtskunstenaar Willem van der Loos, die enkele malenoptrad. Behalve een werk van Godfried Bcónans, gaf hij oa. ook een (Simon) Carmiggel- tje weg. Of hij voor iedereen aantrekke lijk was, mag worden betwijfeld, maar de wat jeugdiger aanwezigen kregen toch hun zin toen het Vlaarchngse tiener idool Ah Kool haar jong talent liet horen en diverse liederen in vreemde taal liet horen. Ook werd mejuffrouw Kool een interview afgenomen docr de heer A. P. Weeda. De evangelisatiepredikant ds. G. Aal- bersberg hield aan het slot van de bijeen komst een korte meditatie naar aanlei ding van gezang 98 „Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen, zij kent eer lang geen grenzen meer." Muzikale medewerking werd verleend door een bazuingroep o.l.v. de heer A. Sebel. HOEK VAN HOLLAND De lijst- en buscollecte ten bate van het Prinses Beatrix Fonds heeft 1664 opgebracht. Voor het Rheumafonds heeft men 385 ingezameld. O MAASSLUIS -Maandag 16 mei zal de gemeentelijke zweminrichting aan de Burg v. A Leiykade weer voor h«t publiek woeden opengesteld. Vertrek wekelijks tot oktober Ketue uit groot aantal Ideale DOOR GEHEEL EUROPA VAN 2-24 DAGEN SPECIALE PmKSTïASBZE* PttHA HOfavtRZOKING Et646 AUTOCARS DESKURPICE lUDIflG Op HEMELVAARTSDAG M Mdt PINKSTERDAGEN teire uil freoi unit! rfi/todittn Vraagt onze reisgids, ook Door VLIEG- en TREINREIZEN en alle inlichtingen bij: HOOFDKANTOOR: ROTTERDAM - SCB35DAMSEVEST 59 - tel. H707O (S t.) Bükantoor: Botterdam - Noordslngel 59 - teL 244229-347847 en de plaatselijke Agenten. Voor het eerst leidt de Kris-Kras rondrit van de RET door Schiedam. Hier de bas op de Nieuwe Haven bij de hoogste (33 meter) molen ter wereld, De Walvis. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het Kythera-pro- ject dot zich vrijdagavond in de stadsge hoorzaal presenteerde in de vorm van een cabaretfeestavond mag alleszins ge siaagd heien. De zaal was met ongeveer 550 bezoekers zeer redelijk bezet en daardoor is het saldo voor dit Griekse eiland weer aanmerkelijk gestegen. De Griekse Dansgroep Pegasus (be kend van hun optreden bij de film Zorba, de Griek) liet zich evenmin onbetuigd en overhandigde aan ds. J, E. van Veen, die ook een werkkamp zal meemaken, een bedrag van ƒ250, bestemd voor de hulpverleningsaktie aan dit eiland. Tevoren had men een „geestelijken-caba ret" gehouden dat wel aardig was van opzet maar waarbij toch wel bleek, dat men zich niet al te druk had gemaakt om de voorbereiding ervan. De tekst werd steeds gelezen en toch was veel in de zaal niet te verstaan. Echter heeft iedereen goed begrepen waar het om ging en anders bleek dit wel uit de liederen die door allen werden gezon gen. Heel aardig en geslaagd klonk vanaf het podium het stukje cabaret: Samen naar de film..? Ja, gezellig. Samen naar de kerk...' Eh. met ongezellig. Samen naar een eiland...? Ja, geweldig! Immers gaat het om een waterleiding in de drie dorpen op het eiland Kythera en zo bleek meermalen, dat daarvoor heel veel nodig is. De cabaretiers waren LEVERINGSPROGRAMMA: ÊHW1600cm wu BMW 2000 BMW 1600 BMW 20001 BMW1SOO BMW 2000 TI BMW 1800 A BMW 2800 CS BMW 1800 TI - BMW 2900 CA SCHIESTRAAT 25 (nabij Hofplein) ROTTERDAM - Telefoon 12.23.10-14 23.73; ZUID: BREE 13, Tolefoon 19.44.43. CHARIOISE KERKSINGEL 46-52 Telefoon 27.70.51 ROTTERDAM-ZUID COOIHAVEN 158 - Tel. 23.34.45 SAMUEL MULIERSTR. 4-6 - Tel. 25.25.33 AlEIDISSTRAAT 47 Telefoon 23.28.03. ADAMSHOFSTRAAT 45 - ROTTERDAM- Kreiingen Telefoon 11.57.15. SCHIEDAM Nieuwe Haven 233 TeL ZB 95 03—36 72 98 mevrouw Bovenberg, kapelaan J. van Slobbe en de predikanten A. J. Hoorn en H. R. Postma, De dansgroep onder leiding van me vrouw Lederus met zang van mevrouw Dimitri de Bruin werd door de jonge ren enthousiast ontvangen en kreeg menig open doekje. Het dansorkest Les Diables verzorgde in de Harmonie voor dansmuziek en m de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal speelde de Dixie- landband van het Gemeentelyceum. VLAARDINGEN Pierre Jansen heeft genoeg aantrekkingskracht uitge oefend om een groot aantal mensen vrijdagavond naar gebouw Triangel te doen kómen waar hij een causerie zou houden over „Mensen en kunst in Egyp te". De aanwezigen bestonden voor een groot deel uit scholieren, die allen waren gekomen op uitnodiging van het Boek huis Den Draak. Het betrof de laatste avond van de lezmg-cyclus, die werd ingeleid door de heer J. M. den.Draak. De.heer Jansen, die drie jaren, in Egypte verbleef, vertel de veel over het land dat door een indrukwekkend grote rivier als de Nijl TWORDT BEHEERST. Hij zei dat 97 Egypte uit woestijn bestaat en dat men in Egypte alleen kan leven daar waar de akkers door water worden bevloeid. Als de Nfjl er niet was dan bestond Egypte ook niet, aldus Pierre Jansen. Hij schetste de Egyptenaren als een vrolijk, opgewekt en levenslustig volk, dat echter geheel afhankelijk is van water. Dat de Egyptische kunst veelzijdig is bleek uit de dia's, die na de causerie van de heer Jansen veel verduidelijkten. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van onderwijs. BERKEL-RODENRIJS e.o.: RODENRIJSEWEG 61b Telef. 01891 -2426 BOSKOOP Voorkade 26 a-27 Telefoon 01727—300& Oostvoorne, Voorne, Putten en Rozenburg: Stationsweg 16 -18 Telefoon oitBS—21(5 Telefoon 01883—3301 Koninginnelaan 23, tel. 2217. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Kris-Kras rit (21 jaar geleden als Wederopbonwrit) ge start heeft een nieuw karakter gekre gen. De RET laat zijn gasten veel oude stadsbeelden zien zowel in Rotterdam (Delfstoven) ais in Schiedam dat vla Behkelsbrug en Horvathweg wordt be reikt. Toch zijn er ook veel nieuw projecten fe zien, zoals de medische faculteit, De Doelen, het nieuwe Hofplein. Uitvoerig wordt Rotterdams „dure wijk" Kralm- gen bekeken. De rondrit-bus gaat via Parkkade en Maasboulevard daar naar toe. Iedere vijfhonderdste Kris-Krasser kriigt een tinnen bekertje, in de gemeentelij ke tingieterij in het zakkendragershuis je gegoten. Deelnemers aan de rit zullen wel onder de indruk komen van het vele „groen" van Rotterdam, zoals het Park en het Kralmgsebos. Besluit is een bezoek aan het metro-station Stadhuis dat eind deze maand door gemeentewerken aan de RET zal worden overgedragen. De RET verwacht dat dit metro-bezoek een trekpleister zal zijn. De prijs van 2,50 is gehandhaafd. De eerste rit begint op maandag 16 mei. Op werkdagen worden de rondritten uitgevoerd om 10 30 en 14 00, op zater dagen om 14.30 uur en op zondag om 14.30 en 17 uur. Vertrekpunt is de Centrale Post van de RET op het Kruisplein, Schiedam: Mr. \V. J. Dambrink, R. de BeerenbrouckL 16, teL 269873; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 266898; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 264244. Vlaardingen: L. v. d. Molen. Schiedamseweg 108, te'.. 3580; J v. d. PoL Binnensingel 47, tei. 3370. Maassluis: P. L. Wekker, Adr. Brouw erstraat 2-6, tel. 2125; verloskundi ge mej, v d. Veen, Jac. Catsstraat 24, tel 2376 en mej. v, d. Hoeven, W. Pijperplein 64, Maassluis-West, tel. 4380. Maasland: J. W. Oltmans, 's-Herenstraat 4, tel. 01899- 2039; veearts P. H. Klein jan, Pr. Irene- laan 13 teL 01899-2467. Hoek van Hol land: J J. van Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2, te2627. Rozenburg: A. de Vries, VEILING WESTERLEE DE UER Andijvie 45-85 per kg: dubb.bontn 460-630; snijbonen 430-520: Fran- kethaler 8-820: komkom, (krom) 45-47; was- peen A 37-46. B 35-38. postelein 24-44; pruimen 125-SCS; rabarber 35-47; spinazie 9- 30; spitskool 75-116: stoofsla 76-95: prei AI 27- 37; bospeen 87-128 p.bos; peterselie 248; raapstelen selderij 4-17V-kroteh 46-47; komkom. AA 48-53. A 38-40, B 35-39, C 32-34, D aS-27, E 19; paprika 35-33; peralken 14.83; sla I 25-44, II 12-1644, Cl 7-10; bloemkool 6 182.185, 8 161-173. 10 132-187, 12 108-129, 15 74- 78; pruimen 6-45; tomaten A 1430-1460, Extra C 1410-1450; tomaten A 140-450, B 3004440, C 1410.1440. CC 1310-1360, VLAARDINGEN De Vereniging Oecumenische Jeugd heeft zaterdag 21 mei uitgeroepen tot vliegeraag. Dan or ganiseert z« voor de Ylaardingse jeugd een grote vliegerwedstrijd, die gehouden zal worden in het Oranjepark. Vlieger en touw worden door de V.O.J. ver strekt De deelnemers mogen deze dan gelijk ais hun eigendom beschouwen. Vanaf het Weeshuisplein zullen de deelnemers, voorafgegaan door muziek, naar het Oranjepark marsen. De kosten voor dit vliegerfestijn bedragen 1. De inschrijving is zaterdagmorgen 14 mei van 10.00 tot 12.00 uur in het Weeshuis en ook op woensdagavond 18 mei van 19.00 tot 19.30 uur. m COM3 zijn de zaken toch *3 gunstiger dan je denkt. Mopper ik daar donderdag zwaar tegen instanties, die maar afbreken en wegdoen. Maar een dag later komt de tip binnen dat de Aeohismast wel behouden blijft. Het ding gaat naar Hoek van Holland,, waar het bij de Berghaven een plaats krijgt. Laten de Rotterdammers maar met chauvinistisch zijn, de mast staat straks weer en nog op eigen grond gebied. „Willen is kunnen", cUe woorden vermeldt de bol onderaan de mast. Een toepasselijk gezegde, zou ik willen opmerken, vooral op deze plaats, waar immers „de hoek van Holland" in de vorige eeuw is door gegraven. Dat werk vereiste een wil en het kunnen dat er uit voortsproot beleefde danig veel moeilijkheden, die geschiedenis mag overbekend worden veron dersteld. Prettig dus, dat de mast weer te zien zal zijn. De bomen op het Kruisplein gered, de Aeohismast be houden. Maar de reuzenpoppen van 5 mei 1965 werden gesloopt. Dat blijf ik jammer vinden. Ik zal er niet meer over mopperen. Er is weer veel goedgemaakt. De heren. Thomassen en Tïhema worden be dankt, voorzover zij een rol in het stuk hebben gespeeld. Aanbevolen voor meer „reddingen"! VOORKOMEN is altijd nog be- ter dan genezen, jaarlijks schrijven de consultatiebureaus voor alcoholisme meer dan 3.000 nieuwe patiënten in.Het alcoho lisme is nog steeds een gevaar. De negentien Medische Consultatiebu reaus doen al het mogelijke de 20.000 ingeschreven patiënten, waar onder zeker 5.000 jonger zijn dan 30 jaar, te helpen-en zo mogelijk te genezen. Maar- zoals reeds gezegd; voorkomen van alcoholisme en ernstige alcohohnoeilijkheden is - toch beter dan te trachten hen te genezen. Daarom moeten en willen wij waarschuwen en voorlichten over de gevaren die aan het ge bruik van alcohol verbonden -zijn. Voorlichting over het alcohol vraagstuk vooral nu en vooral aan de jongeren. Wetenschappelijk on derzoek om de problemen beter te begrijpen en aan te vatten. Daar is veel, zeer veel geM voor nodig." Dat alles schrijft het Rotterdams Drankweer Comité me om de aan dacht te vestigen op de collecte, die de gehele Nederlandse drankbestrij-, ding volgende week houdt. Het gaat hier om een ernstige zaak. Feit is dat ons volk in tieze wel- vaartstijd meer drinkt dan vroeger. Om ons heen kunnen we de uitwas- - sen van deze situatie soms duide- hjfc merken. De; drankbestrijding kan veel doen om mensen te red den van de ondergang. Zij is uw geldelijke steun ten volle waard. Aanbevolen vooruw gave! HOEK VAN HOLLAND: Berv. Gein: 10 ds. Wansink 7 ds. Van Zetten Geref: 9-30 en 7 dr. Kraan Hery. Evang: 230 ds. Kleerma ker Vrij® Herv: 7 ds Wagenvoorde MAASLANDHerv, Gem: 10 en 7 ds. Keij- zer Geref: 10 en 7 ds. Potjer (MAASSLUIS: Herv. Gem: Grote Kerk 10 ds. Vogel: 7 dhr Vérhaeje: Herv. Rusthuis: 9 dhr Verhaere: Ichttouscentrum 1030 ds v. Noort, te Vlaardingen. Jeugd- en Kinder- kerk: Sumim Corda, 30 dhr L. J. v. d. Pol: Kerkv. kamer Grote kerk, 10 mej. Beekman: Gen. de Wetstraat, 10 dhr v, d Velde. Geref Immanuetkerk, 9 30 ds. Aa£- tmk: 430 da. Bohhneijer: Maranathakerk: 930 ds Bohkneijer n.m. 430 ds A2ftlnk Geref. (vrijg) 830 en 2 30 ds. v. Tongeren. Chr. Geref. 9 30 ds. De Jong, 4 30 ds. De Jong. Ned Prot, Bond: 40.15 ds. de Gram, te Deventer, Leger dee Heils: 10 helli- gingsdienet. 6.46 Verlosstagssamenkomst o l.v. majoor A. Wip en kapt. C. de Jitoeker. ROZENBURG: Herv. Gem: 0.45 ds. Eveleta 630 ds. Westerveld „De Schans" s.45 ds. Van Ieperen aula uloschool 9.45 jongeren- dienst Geref; 930 en 630 ds. Mante Chr. Geref: 930 en 430 ds. Plantlnga Geref Vrijg: 9.45 en 4.53 ds. Deddens VLAARDINGEN Getrouwd: van der Vlies 53 en Anna Fernandina Theodora Scheepbouwer; Hendrik Johannes Stamkot, IS en Yvonne Henriette Wolf. 17: Martinus van Veelen. 21 en Arendje van der S'cen, ai; Jan Wü&em Cornelas Tintel. 22 en Diderïka Elisabeth Homburg, 21: Adirianus Landheer, 26 en Neeltje Irene Berger, 19; Bartholomeus Kalkman, 21 en Dina Jacobs Boone. 19. Geboren: Jan z v N van den Berg en P M Koster, Dr Wiardi Beckmansingel 273: Enge- lina d v C Termijn en E J van Waas, v Hogendorplaan 142a; Elizabeth d v S Quak en E Simons, Johan Westevweelstr 6: Dirkje Pietemella d v H Broek en E van Santen, J v ArkeLslr 110; Therèse Antonla d v J J van der Kaaden en E Kleingeld, Schiedamseweg 29; Maria Anna d v A A Hoogerwerf en M N van Rijswijk, Geert Grootelaan 231. Overleden: Willem Jean [Louis Hoogvliet, 2, MaassluisJac. Boezemansir. 81. SCHIEDAM Ondertrouwd: G C Schuur man», 19 en P M C Zappeh 20; J den Toom, 24 en A J Hoogendoorn, 24; M L Dooms, 23 en E Voorwinde, 21; G van 't Geloof, 23 en C Rijsdijk 20; J J M Kerklaan, 22 en C J A Reniers, 22; J A Koens, 21 en W van der Spek, 21; h J Korpel 22 en G B C Krabbendam, 22; A Marks. 22 en A M Rombouts, 21; J A van den Oosten. 22 en T Staunton. 25: P Prein, 23 en C J Bosman, 18; J de Regt, 19 en E J Konings, 16; A J van der Reijden 29 en M P T Sebel. 19. Getrouwd: A K den Besten. 23 en M P Vlaanderen, 19; T J Hübens, 27 en T G van der Klink, 24; A F B Verbeek, 23 en V A Evers 13; W Aleman, 21 en J den Hond. 21; E Czernlj 24 en C P M Koppenhagen 20; W van Uden, 26 en H C Peeretxxxn, 22; A Vogelaar. 23 en B I J W E den Dunnen, 23; E pietersen, 30 en M P L CoUignon 22; W H Leentvaar. 23 en A N Gosens, 17; F W Damen, 22 en M van Dijk 18; C van Eendenburg 27 en P M Ktoos 33; H de Graaf, 31 en G E Jansen, 28: J Bregonje, 26 en C J L de Vette, 23; S Tintmers, 28 en A Kreft, 2-!; s. Polak, 36 en L A Meijer, 20; W F'.'lns, 23 en D G M Borsten, 31; W A Walraven, 21 en A M D J Hersbach. 27: C H J Nolet, 24 en C D Immerzeel. 25; B Leer, 24 en A de Bakker. 19; J Rab. 32 en N A Heerkens, 25. Geboren: Miranda d v P J Dingier en J J E de Roo; Edwin z v J C van Leeuwen en Leendert A T L Peek; Michel V F z v J F van Zijl en IFM Goedhart. Overleden: M van der Waal, 65 echte Muetolhaus; c Llgthart, 58, echtg Lanser; F C A van Benthem, 52 wed Koevoets MAASSLUIS Geboren: Cornells Jaco bus, zn v G van Dijk en M Hordijk; Jeannet- te, dr v J van Hartingsveld en H J Muis' Jaeoba Johanna, dr v W de Nie en J Senff; Aibertlne Deslrée, dr v J van Dorp en M I Mulder; Nicolaas Xdsard, zn v M F Tinga en J J Glasbergen: Hanna Josefien, dr v J W Verhulst en E J Zeldenrust Ondertrouwd: M A Klein en M W van 't Hof: D A Dorsman en H A Ghardoa; A van Blools en M C van Buuren; A C van der Hoeven en M Th Dries; G M Diepstraten en UCHvan Vught. Getrouwd: H H Weide en K W Dercksen; A van Beest en M P A Kling; P J Doelman en J Heupers; Th W Nieuwpoort en G E Prang. Overleden: Fleter Mastenbroek, ongeh 71. MAASLAND Geboren: Richard Marcel, zn v T Goudswaard en E P van Buuren, Kon Julianaweg 23; Hugo Machiel. zn v W van der Kooij en H Klapwijk, Oosigaag 15a; Maria, Helena. Johahna, dr v J L Olthoom en J G de Haas, Zuldbuurt 77; Dingena, dr v J Ruljsbroek en PM Vermeer, Westgaag 36. Getrouwd: J A van Schelven en M P Ammerlaan; L E Wildeboer en A E M Kroes. Overleden: A M van der Marck, 26, geh m P van dr Borden, 's-Gravenhage. HOEK VAN Holland Geboren: Peter N, zn v S Vast en J Spijk; Gerardus C, zn v H Burger en J Broos. Gehuwd: T G Harmeling, 27, en T A Rooney, 18. Ondertrouwd: G F Vermeer, 20 en M de Voogd 22. VLAARDINGEN Getrouwd: Wilhelm tor Scheer 35 en Hiliegonda Polak 35. tor Scheer 35 e HUlegohda Polak 35. Geboren: Ene zv P Magereij en M Knuist VI. Jac v Heemskö.'kstraat 5; Jurgsn zv K de Haan en N van Teljlingen VI. Boerhaav- estraat 88; Egbert zv C J Krug en J Schalk Maassluis. Paulus Potterstr 12; Carolina Hu berdina Geertrulda Ann dv H van den Berg en G A W van Rijswijk VI Bm Pruissingel 110 B. VLAARDINGEN: Herv. Gerat Grote Kerk 10 ds. Biesbroek 5 ds. Biel: Nieuwe Kerk 10 da. Kolkert 5 ds. De Jong; Bethelkerk '10v dhr. Van Zetten 7 ds. Blei: Immanuelkerk 10 dhr. Van Lamtolagen 7 ds. Van den Bergh te Oud Beljerland: Rehobothkerk 9 dhr. Westmaas 10-30 ds. Biel 7 ds. Schou- f ten; Iehthuskerk 10 ds. De Jong 7 ds De s Jong Holy kapel 1030 dhr. Westmaas: Zie- kenhuis 9 ds, Huisman: Harmonie-Combo - 10 ds. Van Veen. Geref: Oosterkerk 10 ds i Lever 5 ds Kouwenhoven; EntmausJtcrk 9 1 en 1030 ds. Tiemersma 5 dr. Bos: Hoiy-ka- pel 9 ds. Swen 5 ds. Tiemersma: Pniëlkerk 9 ds Kouwenhoven 10 30 ds. Aalbersberg 5 da Swen. Maranathakerk 10 dr. Bos 5 ds. Lever; Geref, Gem; Westnieuwland 55 10 en 5 ds. Huisman. Chr. Geref: Emmastraat 11S 10 en 5 ds. Dreotfc te Ridderkerk: Aula i ds. De Cocksohool 10 leesd. 3 ds. Verhoge te Den Haag SCHIEDAM: Onsterk. 10 ds Nawijn te A'dara. S ds V.d. Weg; Kethei „De Ark" 930 ds Van de Wog 3 ds, Van den Bos te Pijn acker: Magnalia Dei Kerk W ds Nammensma 5 ds. Nawijn; „De Goede Haven" 10 ds Eve raars 5 ds. Nammensma; Julianskerk rI0 ds. Van den Bos 5 ds. Evsrasrs; Leger des Heils (Lange 'Haven 127) 10 dienst 11.15 zondagschool 6 openl, pred. 7 30 verl.sa- menkVrije Chr. Geref. Gem: Tuinlaan 50 10 en 4 ds IJsselstein; Oud Geref. Gem: haven 97 10 en 5 ds. Luitjes; Gein. voor Oorspr Christendom Lange Haven 129 Dhr. V. d. Brugge; Ned. Herv. Geref. Evang: Vredeskerk 10 ds. Bergsma te Nw Beljerland 4 in .Irene" ds Lokhorst te Eemnes: Chr. Geref- 9 en 3 ds. Wijnsma; Herv. Gem: Grote Kerk 10: ds Hoffman, 17 ds Zimmerman: Bethelkerk 10 ds r Jansen, 19: ds. Spallng; Opstandingskerk t 10. ds. Hemmes, 19: ds Le Coq; Vre- deskerk 10: ds. Oostertbrug. Rotterdam, Mr ds. Van der Steen: De Rank 8.30: ds Bou- terse te Vlaardingen: Dorpskerk 40: ds Bou terse te Vlaardingen; De Rank 19: d3 Bakker te Krimpen a/d iJssel. Wittebrood voor zeevisschers. Op verzoek van den voorzitter van den Aig. Zeemansbond en Van den voor zitter van de afd. IJmuideu van dien bond, die bij den Minister van Land bouw op audiëntie zijn geweest heeft de Minister toegestaan, dat aan de op varenden van de stoomtrawlers wit brood zal mogen worden verstrekt, volgens een door het hoofdbestuur van dien bond te ontwerpen regeling. Voor de opvarenden der trawlers die voor aebt lot tien dagen brood medenemen, een zeer gunstige beschikking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1