t Freconia kan niet naar Canada en moeten passeren Engelse veerboot te water bij Gusto I niet verstaan DEUN JANs A m VIERDE ZETEL HANGT AF VAN 1000 STEMMEN Havennota dit najaar Ong^liikken in strandbaden 'h DEKLERK&ZN m M7 wÊÊMfl1 i! 4.78 Kind viel uit raam Onwel en overleden Mr.H.Bavinck Dr. J. Biritkamp benoemd bij vrijzinnigen Melkboeren komen donderdag niet 121/2 JAAR BINNENWEG: DE KLERK JUBILEERT VOOR U FEESTELIJK VOORDEEL wmmm uif- uytarts© «na as&Bam nR ROTTERDAMMER MAANDAG? 16 MEi aS>66 M Statendam neemt passagiers over O OTTERDAM/SPIJKENISSE Ondanks het openingsverbod voor de binnenscheepvaart tijdens bepaalde uren van de dag de I Uit jasje spitsuren voor het wegverkeer blijft de Spijkenisserbrug een ho- pelobs obstakel in de verbinding tussen Rotterdam en Voorne en Putten. Het uit 1903 daterende ding is smal en het gaat te vaak open. Ook tijdens de spitsuren, want voor zeeschepen geldt het ope ningsverbod niet. I i 11 imp**»!**® ROTTERDAM Hoewel reeds eerder rijksgoedkeuring is verleend voor de bouw van een groot kan torencomplex: annex parkeergara ge aan de Heer Bokelweg in het westelijke gedeelte van het Zomer- hofkwartier kan N.V. Aannemings maatschappij v.h. H. en P. Voor molen, -die het 'project naar een ontwerp van dr heer H. A. Maas kant van het Rotterdamse archi tectenbureau Maaskant, v. Dom melen, Kroos en ir. Senf voor eigen rekening en risico uitvoert,: eerst mi aandacht besteden aan de bij behorende parkeergarage. Het plan voor. deze garage is thans pas „rond" gekomen. (Van een onzer verslaggeefsters) Rotterdam De boodschap „Vrede op aarde" werd op de eerste kerstdag van het vorig jaar in. een Goudse woning wel heel slecht verstaan. Geen vredige stemming, maar een fiïkse ruzie, waarbij de vrouwelijke helft van het echtpaar een blauw oog en een bloedneus opliep. Aanleiding tot het conflict: het bezoek van twee Mormonen, uitgenodigd door de vrouw. Haar man wenste het tweetal niet te ontvangen.. Poli tierechter mr. A. Heynsius: „Ik kan me best begrijpen dat uw man geen. zin had in die Mormo nen." Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Dc invloed van de I Britse zeeliedenstaking doet zich ook in het Maastedelijk havengebied gelden. Af gelopen weekeinde kwam namelijk het Britse s.s. Franconia van de Cunardiijn aan, dat de dienst Rotterdam-Canada via Southampton onderhoudt. De afvaart naar Canada gaat niet door. Wei vertrekt de Frenconia naar Sou thampton, maar daar hel schip dus stil komen te liggen. De Statendam van de HAL. zal de passagiers, die al voor Cana da hebben geboekt, overnemen. De Fren conia brengt morgen nog dc 200 passa giers voor de weekeindcruise naar Hol land die het aan boord aan. normaal naar'naar Engeland terugbrengen. Morgenmiddag, dinsdag, vertrekt 'de Statendam met 130 passagiers voor Cana da uit Rotterdam. Het schip pikt in Le Havre 100 passagiers op en in. Southamp ton 400. In Canada wordt extra aangelo pen in Halifax. Wat het uitvallen van de nachtboot bcireft, in Hoek van Holland zijn maatre gelen. getroffen om gedupeerde passa giers, die met internationale treinen ko men,' op te vangen. Daartoe worden op het stationsemplacement couchetterij tui gen in gereedheid gebracht. Dat geeft 180 slaapplaatsen extra, wat gezien het te kort aan hotelruimte, wel nodig kan zijn. De nachtboot heeft normaal ongeveer 300 tot 500 boekingen. (Van een onzer verslaggevers). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag werd van een der hellingen van de Werf Gusto de veer boot Free Enterprise IH te water gela ten .Dit schip is in aanbouw voor de Britse maatschappij Townsend Bros. Car Ferries Ltd. Mrs. J. Wlckenden, echtgeno- TSERTROUWD beeld, bij de Spijkenisserbrug: een file wachtende auto's voor eengroot deel bestaand uit beladen vrachtwagens die met dat wach ten economische verliezen lijden. Wel meent de politie van De Slinge, dat de maximum-capaciteit van de Spijke- nisserbrug over de gehele dag bere kend, nog niet is bereikt. Er zijn top pen op de spitsuren en in die toppen is de brug te smal. Als zij dan bovendien open moet „is de boot aan". Als de brug gesloten is en er is geen spitsuur aan komt het verkeer er vrij vlot door. „Het probleem van de Spijkenisserbrug is hetzelfde als het probleem van de Willemsbrug, de Maastunnel en wat nu ook zich al begint af te tekenen, van de Van Brienenoordbrug. De Spijkenis serbrug geeft belangrijke economische schade doordat het vervoer van produc ten langer duurt en omdat de mensen die naar en van hun werk gaan, daar over onmogelijk lange tijd doen." Van de zijde van het gemeentelijk haven bedrijf wordt daaraan nog toegevoegd: „De grootste haven van de wereld is' verbonden aan de provincieplaats Rot terdam. Die provincieplaats groeit uit z'n jasje, in casu uit al zijn verbindin gen. De Spijkenisserbrug is een scha-1 kei in die verbindingen, zoals er zoveel nare schakels zijn." Was vroeger de getijtafel nogal eens een graadmeter bij hoog wa ter ook die factor is weggevallen. De diepte van de Oude Maas is op 10 meter gebracht en dat maakt, aldus het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam, dat op elk uur van de dag zeeschepen de brug kunnen passeren. Er is misschien nog een laatste mogelijk heid tot zeer betrekkelijke tegemoetko ming: wat gaan „schuiven" met het openingsverbod voor de binnenscheep vaart of zo nodig de tijden van dat verbod verlengen. Maar het gemeente lijk havenbedrijf meent, dat men dan helemaal is uitgepraat. Er is maar één oplossing mogelijk: een geheel nieuwe oeververbinding. Daar over heeft Rotterdam niet zo veel te vertellen. Want de Spijkenisserbrug is een rijfcsbrug. Rotterdam ikan alleen maar wat zeggen, maar iets doen kan het gemeentebestuur niet. De politie van het bureau De Slinge, die de verkeersregeling op en rond de brug in handen heeft, ziet weinig pro blemen. „Maar", zegt ons een politie woordvoerder, „die uitspraak is niet eerlijk. Want het zijn niet wij maar de weggebruikers die met de narigheid zitten!" ia, Als U een van die handige huismoeders bent, die met smaak en handigheid zelf iets in elkaar zetten... dan verwachten wij U morgen. Want dan verkopen wij prach tige kwaliteiten Trevi ra impri mé, Tricel imprimé en Cot ton imprimé stuk voor stuk uït de prijsseries van vijf tot zeven gulden, in nieuwe dessins en kleuren van dit voorjaar. Een extra seizoen-aanbieding van modieuze japon en blouse- stoffen, morgen per meter voor nog géén drie gulden. i, Morgen begint de verkoop van deze elegante damesstoffen, mo dieus en een lust voor 't oog, 90 cm breed, door elkaar per meter voor Géén til. of schrift, best. Mrs. J. Wickenden verrichtte de doop van de Free Enterprise lil, die vlot de 'helling afliep. te van de managin-director van Townsend Car Ferries, verrichtte de doopplechtigheid, die op stijlvolle wijze werd omlijst door muziek van het har- monicgezelschap van Gusto. Aan de voet van de met bloemen versierde tribune vormden zeekadetten een dubbele ere haag. De oplevering van de veerboot zal omstreeks 20 juli zijn. Het nieuwe schip zal dus nog voordat het vakantieseizoen ten volle is begonnen, dienst kunnen doen op de route Dover - Calais/Zeebrug- ge. In zijn rede, die de heer K. B. Wicken den na de tewaterlating hield, liet hij doorschemeren, dat de I.H.C. Holland (waartoe Gusto behoort) waarschijnlijk ook de opdracht voor een vierde veer boot zal krijgen. Hoewel de Free Enterprise Hl in vele opzichten op de voorgangers lijkt (beide op dezelfde helling gebouwd), is deze veerboot geen echt zusterschip van de Free Enterprise n, die in 1965 werd afge leverd. Het nieuwe schip is, bij alle over eenkomst met de vorige twee veerboten, langer en breder. De Free Enterprise IH zal met zijn hoofdafmetingen (lengte 1X7.50 m, breed te 18.59 m, en holte 5.79), de grootste auto veerboot zijn in de dienst tussen En geland en het Europese vasteland. Netals zijn voorganger is de Free Enterprisie III een veerboot van het roll- on-roU off'-type, d.w.z. dat zowel de boeg als de achtersteven geopend kun nen worden om auto's te laden of te lossen. Er is plaats voor tweehonderd auto's, terwijl, het schip duizend passagiers kan vervoeren. Op het shelterdek zijn de gro te entree-hal, de douane-kantoren, paspoortenbureaus en inlichtingen-afde lingen. van de Automobile Association en de Royal Automobile Club. Bij de lounge op het promenadedek zijn twee bars, een accijnsvrije winkel en een wisselkantoor. In de ruime en moderne salon is plaats voor 188 passagiers. Hoewel de meeste passagiers tijdens de overtocht een plaats vinden in gerieflijke zit- of ligstoelen, zijn er toch een aanta s passagiershutten aanwezig: negen twee-persoons en veer tien dag/nacht hutten met twee bedden. ROTTERDAM Toen zijn ouders de kinderwagen naar beneden brachten is Theo de Jong uit de C. P. Tielestraat, 4 kant van de eerste etage in het raam- jaar oud, zondagmiddag aan de achter- kozijn geklommen en door het openstaan de raam gevallen. Hij kwam terecht op een vier en een halve meter" lager gele gen betonnen plaatsje. Het kind werd voor onderzoek naar het Dijkzigtzieken huis gebracht. ROTTERDAM De heer J. Loopik uit de Moddermanstraat, rijksambtenaar, 62 jaar oud, is zaterdagmiddag, toen hij zijn vrouw achterop zijn bromfiets wilde ne men, onwel geworden. Beiden vielen, dé heer Loopik is naar het Bergwegzieken huis gebracht, waar bij aankomst bleek dat, hij was overleden. Zijn vrouw kreeg een wond aan het rechter beeru (Van een onzer verslaggevers) t ROTTERDAM Wethouder mr. H. Ba- vinck wees er vrijdagavond tijdens de bijeenkomst die door de A.R.-klesvereni- glng „Nederland en Oranje IV" in de kapel van de Prinsékerfc was belegd, op dat de vierde zetel van de partij in de gemeenteraad zal afhangen van ongevedr duizend stemmen. Hij zei dat de A.R.P. de laatste jaren ten opzichte van andere confessionele partijen in stemmen is teruggelopen. De hees Bavinck constateerde tevens dat de partij veranderd is. Voor de oorlog had men een vaste lijn in het programma, tegenwoordig niet zo meer. De begrippen zijn voor de kiezers vager geworden en moeilijk te begrijpen. Hij illustreerde dat met deelname aan de kabinetten Ma- rijnen en Cals, die beide veel van elkaar verschillen. Hij waarschuwde dat de AR.P. in moeilijkheden komt als de (verkie zingsuitslag van de Provinciale Staten zich zal voortzetten. Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen. Het gereformeerd kerk koor „Rotterdam-Centrum" zong enkele liederen. ROTTERDAM De vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Rotterdam, heeft benoemd tot Voorganger Dr. J. Buitkamp. Dr, Buitkamp is leraar in bijbelkennis, hebreeuws en maatschappij leer te Groningen. Dr. Buitfkamp studeer de theologie en semiotische letteren in Groningen, Bazel, Jeruzalem en aan en kele Duitse Universiteiten. In 1965 pro moveerde hij tot doctor in de letteren. Hij is doctorandus in de Godgeleerdheid. Van zijn hand: verschenen reeds acht boeken en verschillende publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften. Dr. Buitkamp kreeg landelijke bekendheid door de affaire van zijn proefschrift. ROTTERDAM De diverse aspekten van de ontwikkeling in het Rotterdam se havengebied en tevens van de samen werking en onderlinge dienstverlening in zuid-west Nederland zullen worden be handeld in de dit najaar te verschijnen beLeidsnota voor het gemeentelijk haven bedrijf. B. en W. antwoorden dat hit raadslid G. Spruijt (soc.) die vragen had gesteld over de recente plannen voor uitbreiding van de haven. Voorbereidende besprekingen, o.a. ten aanzien van de havenaanieg (tussen De Hoek en Maassluis) zijn reeds geruime tijd gaande en al)e in de vragen aange duide onderwerpen zuLlen in de studies en de nota worden betrokken. Intussen waarschuwt het college tegen allerlei denkbeelden die omtrent moge lijke havenuitbreidingen zijn of worden geopperd, als reële plannen te beschou wen. ROTTERDAM Donderdag, Hemel vaartsdag, wordt geen melk bezorgd in Rotterdam, Schiedam en Vlaardm- gen. Woensdag komt de melkboer dus wel aan hnis. In tegenstelling tot de normale gewoonte zal de melkboer ook morgen, dinsdag, wel verschijnen, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Rotterdamse strandbaden zijn dit weekeinde enkele, gelukkig klein, ongelukken gebeurd. Een jongen stapte in een stuk glas, een ande re kwam met zijn hand in het prikkel draad en een derde kreeg een snijwond aan zijn hoofd en een scheurwond aan de buik toen hij eèn duik maakte De politie waarschuwt dat het Kra- lingse strandbad niet geschikt is om te duiken. Het is er te ondiep. Cretonr.es, een lenteboeket van kleuren op effen satijn, 120 cm. breed. Jubileum- aanbieding, Q per m. w Diolen-gordijnstof 'Melissa' een vol-syntbetische gor dijnstof in 5 briljante kleur stellingen, volledig licht- en waseent, 120 cm. breed. Jubileum- aanbieding, "l per m. I b" Satijn-cretonne „Toscana", 'n feest van fleurige bloem ranken, 120 cm. breed. Jubileum aanbieding, per m. Velours (B-kwaliteit) In vele gloedvolle kleuren. 120 cm. br. Jubileum- OA aanbieding, f qQ perm. 8.80 en i I «OnZHDAM/DEN HMG/mreCOT/VUSSWKN/DevEHTCR/HOORN KOTTERDAMA Zondagmiddag is een reclamevliegtuig van het type Tiger Moth, waaraan bevestigd was een recla- mesleep, op zijn kop ln een ongeveer twee meter brede sloot langs een welde, grenzende aan het vliegveld Zestienhö- ven, terecht gekomn. De bestuurder, de 28-jarig L. J. H. M. Jacobs uit Amsterdam, had even tevoren getracht een noodlandingte maken,'om- Deze parkeergarage wordt zeer interes sant, want zij zal bestaan uit een geheel open begane grond met parkeerkommen en daarboven twee vloeren, die slechts door borstweringen zijn omgeven. Er komt dus geen wezenlijke gevel, alles blijft open. Het gehele kantorencomplex zal zeven bouwlagen tellen -enniet minder dan honderdduizend kubieke meter inhoud krijgen. Het is de bedoeling dat H. en P. Voormolen een gedeelte zelf in gebruik zal nemen. De rest van het pand is bestemd voor verhuur aan derden. Het is de bedoeling dat in dc parkeer garage op de begane grond parkccrme- ters komen en dat de plaatsen op de beide hoger gelegen vloeren worden ver huurd in combinatie met de kantoorruim ten. Het project, voor zover bekend het eerste van deze aard in Nederland, biedt in totaal plaats voor ongeveer driehon derd auto's. dat, kort nadat hij was opgestegen en de reclamesleep had -opgepikt, op 200 voet hoogte gekomen, de trekkracht van de motor minder werd en hij hoogte ver loor. Zijn bedoeling was geweest op een weide tussen het vliegveld en een sport complex te landen. De brandweer damde de sloot af yoor uitstromende benzine, terwijl het vele publiek, dat in verband met de voetbal- wedstrijden aanwezig was, ge waarschuwd werd niet te roken. Het toestel, dat eigendom is van Aero Ypenburg N.V., werd zeer zwaar bescha digd. Het werd, na gedeeltelijk te zijn gemonteerd, met twee takelwagens naar het vliegveld gebracht. De verhouding tussen man en vrouw -was al gespannen en de echtscheidingspro cedure liep reeds. De man had echter de zeggenschap over de woning, zo bleek na enige moeite, want mr. Heyn sius interrumpeerde de poging van de vrouw om een en ander uit te leggen nogal eens.'„Ik wil eerst het dossier van de echtscheiding zien", verklaarde de politierechter op een gegeven mo ment, maar de deurwaarder, die ken nelijk goed toegeluisterd had, gaf uit leg, waarop de zaak voortgang kon vinden. De man ontkende zijn vrouw te hebben geslagen. Hij had de, deur voor de twee bezoekers dichtgemaakt, waarop zijn vrouw trachtte deze weer te openen. „Niet om hen binnen te laten, maar om met hen te praten", verklaarde zij. De man verhinderde dat. „Toen zij bleef opdringen gaf ik haar een duw. Het is mogelijk dat die duw wat hard is aan gekomen, het is mogelijk dat zij een blauwe plek heeft opgelopen, maar ik heb haar niet geslagen". Volgens zijn vrouw en volgens een der Mormonen die getuigenis kwam afleggen, heeft hij dat wel gedaan. De andere Mormoon was niet verschenen. „Vind u het nodig om hem ook hier te laten komen?" vroeg mr. Heynsius de verdachte. De man, niet begrijpend dat de politie rechter mr. Heynsius richtte zijn blik ook niet op hem die vraag tot hem stelde antwoordde niet. Nogmaals „dat is de tweede keer" vroeg de politierechter hem hetzelfde, waarop de man antwoordde: „Voor mij niet". Conform de eis werd de man veroordeeld tot vijftig gulden of tien dagen. Op de geijkte vraag: „U hebt veertien dagen om in hoger beroep te gaan, u kunt ook zeggen dat u daar niet aan begint, ant woordde de man zeer .gedecideerd: „Ik ga in hoger beroep". „De groten aan moederdagriep mr. Heynsius de man nog na. En, verkla rend: „Hij kon de vorige keer niet ko men in verband met moederdag". (De politierechter scheen dat nogal vreemd te vinden, maar aangezien het beroep vande man kweker is, lijkt ons dat niet zo verschrikkelijk merkwaardig, redactie). m TfTAAR moet je nu met een der- gelijk mooi weekeinde achter de rug op deze voor' vele mensen afschrikwekkende maandag over schrijven. Och, denkt u misschien, Jan Krant weet altijd wel war. Ik kan -het natuurlijk hebben over de sportieve activiteiten van velen. Over voetbal en een. heleboel ande re dingen. Of, over wat u deze da gen hebt gedaan. Of over wat dé dominee heeft gezegd of juist nief heeft gezegd. -Maar dat zijn alle maal onderwerpen die u vanmor gen al uitvoerig met de collega's tijdens de koffiepauze hebt behan deld. Maar wat dan? Het volgende, op het gevaar af boze brieven te krijgen,maar daar is nu eenmaal niet aan te ontkomen. De een heeft gelachen, de ander heeft het gewoon koud gelaten en de derde heeft enthousiast geroepen: „Fijn, eindelijk". Waar ik het over heb? Over de „hondentoiletten" die zaterdag zijn geopend in Schie- broek, de bakken met zand waar honden hun uitwerpselen kunnen achterlaten, zodat, en dat hoop ik met ir. A Raad van de gemeente lijke plantsoenendienst, de straten en vooral de trottoirs schoon blij ven. Die honden kunnen het bord niet lezen, maar hun begeleiders wel. Ik kom er eerlijk voor uit Ik hoor bij de „Ha, fijn-roepers". Ik heb er een gruwelijke hekel aan om als ik in het „groen" loop (waarvan Rotterdam toch niet zo erg goed is voorzien) ik constant naar de grond moet kijken of'ik niet in een hoop trap. En dan die verhalen van collega's l met kleine kinderen, over Jantje of Pietje die zo uitgelaten kunnen: doen op een klein stukje gras. Vaak is het plezier er gauw af als ze van onder tot boven onder de viezig heid van uitgelaten honden zitten.- Je zou je bijna gaan afvragen: voor- wie is dat gras, voor ménsen of voor honden? Het schokkendste ver haal over dit onderwerp konit -vaat, die collega die onlangs naar Spijke- nisse is verhuisd. Bij hem op 'de'*; galerij woont ook een „dierenlief hebber". iemand die een hondje houdt. Weet u waar het dier wordt: uitgelaten? Op de galerij. Daar 1 wordt de hoop gelegd.... Ik wistT; niet dat zoiets bestond. En dacht uf, dat de eigenaar van de hond het weghaalde? Nee, het hoopje heeft] er gelegen totdat de regen de viezig-] heid wegspoelde het riool in,,waar-v het hoorde. t y TK weet het honden en andere huisdieren kunnen hun eige-; naars veel plezier doen. Zij helpen soms een groot verlies te vergeten.; Of zij zijn er om eenzaamheid op te vullen. Maar over deze categorie heb ik het niet. Zij zorgen er wel yoor dat hun dieren andere mensen geen overlast bezorgen. Het zijn vaak de mensen die een hond hou den om de status, omdat het zo chique staat bij het winkelen, of zo stoer, of weet ik veel wat nog meer. Deze mensen willen wel het genoegen van een huisdier, maar niet de last. Daarom behoor ik bij de „Ha, fijn-roepers" voor de hon dentoiletten. Maar of die categorie „statushondenbezitters" er hun die ren gebruik van zullen laten ma ken, betwijfel ik. Het hondentoilet zal voor hen altijd wel te ver zijn. Het trottoir, het speelplein of zelfs de galerij is veel dichter bij. Je kunt zelfs binnen blijven als je een lange lijn gebruikt. De Iersche opstand. Londen, 8 mei. (Renter.) Een telegram uit Dublin meldt de gevangenneming van John Mac Neil, .president van de Sinn Fein-vrij? willigere. Mac Neil is hoogleraar aan do nationale universiteit te Dublin. In het lagerhuis lieeft Redmond heden den eersten minister gevraagd, of hij wist, dat het voortduren' van militaire terechtstellingen in Ierland snel toenemende verbittering en woede gaande maakt onder een gróót deel dér bevolking dat niet de minste sympathie met den opstand heeft, en of Asquitü, op het voorbeeld van generaal Botha in Zuid-Afrika, onverwijld een einde zou willen maken aan die terechtstellingen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1