99 WBËmÊÊÊ "O" i Parkeergarage open cost voor baet uit „arttdbn fSllËl ■sSll riste op toekomst verheugt Techniek is indrukwekkend m Kul M5 11 Alles werkte mee om er van te maken groot feest mMm m? Ondergrondse aanrijding was begin Doe/ ■§»gefs HoUeriUtmntcr dagje uit? fijn...naar In 99Be Doelen" gaat heel veel automatisch év ■->r W U OP Ir. J. v. d. Berg Opbouwdaglunch Oude man verdronk MA DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 18 MEI 1966, ■grpüir n- ggggsgsig* -- - -■SPiSïi,'MÊk 0 -iiaf- rgA&m. ms&smssi I len- f% ,y-'; I" rï-J fwg Pagina-3 BAG VAN DE (Van onze verslaggever) R' OTTERDAM - Rotterdam heeft vandaag zijn Doelen dag beleefd. Alle onderdelen waren aanwezig om er een feestelijke dag van te maken. Daar waren dan de zon die alle kleuren mooier deed lijken, een zacht windje om de hónderden vlaggen die in de hele stad waren uitgestoken te laten wapperen en duizenden belangstellen den die door hun aanwezigheid hlijk gaven de opening van Rotterdams muziek- en congresgebouw De Doelen op de juiste waarde te schatten. - Usjg.nSïr-. jgg-iB aiSiëBS, jfcg: .:5c. RfiS? M- iü .Sê3S, fe dl r". IgjlpIglgjiBaS 9 ROTTERDAM Gemeentewerken - heeft gegund bestek 863: het verrichten van grondwerk voor het maken van de waterkering evenwijdig aan de Waalha ven o z. en aan een gedeelte van de Albert Flesmanweg aan de Aannemers- combinatie Boele Paans, Rotterdam, voor 252.745 en bestek 867: het bouwen van een sporthal aan de Enk aan de N.V. Bouw- en Aanneming Mij Huizer v. d. Grift, Rotterdam, voor 1.230.000. Van dat feestelijke sprak ook de ïL Wethouder van financiën, en kunstza- ken mejjuffrouw mr. J. Zeelenberg toen zij voordat een feestprogramma op het dak van de parkeergarage be- to gon een feestrede uitsprak. Ze zei on- (jerrneer: „Vanavond straalt in volle luister De Doelen. De grote zaal is k groot maar niet groot genoeg om u b Jllen te bevatten. Maar er volgen nog meer avonden en wij vertrouwen dat velen naar De Doelen zullen komen. Zij zei ook dat zaterdag De Doelen voor iedereen vrij toegankelijk is. Verder merkte zij op dat De Doelen vroeger een tuin had waarin feesten werden ge vierd. Het dak zou als die tuin moetan worden gezien en er zullen in de toe- komst grote feesten moeten worden ge- houden. I Voor dolle feesten is m De Doelen geen plaats. Wel is het het feestelijk hart van het nieuwe Rotterdam." Mariniers Voordat mejuffrouw Zeelenberg haar rede uitsprak had de Marinierskapel der TDOTTERDAM Hoewel wen zou kunnen verwachten dat burgemeester W. Thomassen de A-Ford van 1928, waarmee hij de Parking Schouwburg van morgen officieel opende, op zijn duimpje zou kennen met pre cies zo'n automobiel heeft hij immers indertijd gedemonstreerd voor een betere wegverbinding tussen Twente en West-Neder land heeft hij onmiddellijk na het binnenrijden gezorgd voor de eerste aanrijding in de par keergarage. Want de heer Thomassen wil de met zijn prachtig gepoetste historische Ford, nadat hij bin nen was gekomen, even achter uit gaan om beter tussen een paar geleidende trottoirbanden te komen. En dat ging niet, went vlak achter 's burgemeesters wagen stond een tweede voer tuig: een DKW uit 1931. Een poentje"'was het gevolg. Gelukkig kon een brigadier van de verkeerspolitie constats- ren,; dat de ondergrondse 'Par king Schouwburg geen openbare weg'is in de zin der, wet. Dat redde burgemeester Tho massen van een proces-verbaal wegens onvoorzichtig achteruit rijden en dientengevolge veroor zaken van een aanrijding. Echt uitgaan begint cn/of ein digt bij Engels THEATER DINERS van 6 tot 8 uur, THEATER SOUPERS van II tot 1 uur. Prijzen van f7,50 tot fl 2,50. Ook in ons Hongaarse en Weense Restaurant met hun specialc.sfecr. ENGELS STATIONSPLEIN 45 TAFELRESERVERINGEN TEL. II9550 I T'ortehloof als spinazie. In Duitscli- land gaat men thans ook liet loof van f gele wortelen, als spinazie bereid, als groente gebruiken. Het moet zeer smake lijk en voedzaam zijn. Wij lazen dezer dagen ook bet bladmoes van rabarber als een uitstekende spinazie aangepre- Buitenkansje. De arbeider v. d. S., gisterenmiddag' langs de Oude Maas j huiswaarts gaande, vond een groote visch, welke waarschijnlijk bij het af- vloeiende water was achtergebleven. Hedenmorgen ten afslag aangegeven, bleek het een zalm te zijn, welke voor ji 12,75 werd gemijnd. Blijde ging onze arbeider huiswaarts. Koninklijke Marine een lunchconcert ge geven. Daarna gaven 450 dames van de huisvrouwengymnastiek (gekleed in blauwe pakjes) een massale demonstra tie. Uiteraard waren niet alle.dames, wat men noemt, slank. Dit ontlokte enkele bouwvakkers opmerkingen als „buik in" en zo Het bleek dat de demonstratie, bijzon der goed was ingestudeerd. Nadat de da mes naar de parkeergarage waren ge- gaaan, kwam de jeugddrumband Domi- nicus het dak op op voorafgegaan door zeer jonge majorettes. Zij werden ge volgd door leerlingen van de gemeente lijke school voor detailhandel. Iemand in het publiek kon de borden kennelijk niet goed lezen en zei dat de jongens waren van de „gemeentelijke school voor de Deltawerken Zij droegen borden bij zich die ge plaatst op een frame van stalen bui zen een miniatuur Doelen vormde. Aan sj' r'p if.g.'-*v, 'i 'A o- kTlffliiVp-dr M het slot van deze activiteiten werden1 len was geopend. honderden kleurige balonnen het luchtruim ingestuurd. Zoals gebruike lijk tsij dit soort evenementen werden vele balonnen te vroeg losgelaten. Ge durende de feestelijkheden rond de Doelen cirkelden vliegtuigen in de lucht die bekend maakten dat De Doe- rpiENTALLEN ballonnen gin- gen even na een uur de blauwe lucht in ten teken dat De Doelen vjas geopend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Toen wij aan deze garage begonnen, wis ten wij, dat zij eerst in de verre toekomst ten voile zou worden benut", aldus wethouder mr. H. Bavinck vanmorgen bij de offi ciële opening van de Parking Schouwburg, de ondergrondse parkeergarage onder het Schouwburgplein. „Toch heeft het Rotterdamse 'geméëntèbe- stuurtot"de bouw besloten, omdat wij ervan overtuigd waren, dat het noodzakelijk is een stuk leefbaarheid in de vorm van een gezellig plein aan de stad toe te voegen. Daarom moest er par keergelegenheid onder de grond worden gemaakt." Wethouder Bavinck beloofde, dat het plan voor het Schouwburgplein volgende week in de vorm van teke ningen en maquettes aan de Rotter- DE Marinierskapel liet op het dak van de parkeergarage vrolijke klanken horen. WASSENAAR groot recreatiecentrum met 110 ha. bos en duin speeltuin bowling trempollnacentrum kanovaren café-rest„De Schaapskooi"enz.. damse burgerij zal worden gepresen teerd. Op de NCRV-televisieuitzending van zaterdagavond, waarin was ge constateerd dat Rotterdam een hart heeft dat 's avond niet klopt, wilde de heer Bavinck niet ingaan, hij constateerde slechts dat daarop scherpe kritiek mogelijk was. Wel meende hij, dat er tussen het Rot terdam dat Anniet Salomons eens beschreef als het „eenvoudige hart van Holland" en.het in de gewraak te uitzending beschreven Rotterdam wel enig verschil bestaat! Betreffende de verwachting; dat de exploitatie van de garage vooral in het begin moeilijk zal zijn, meende de heer Bavinck, dat „de cost voor de baet uyt gaet". De feitelijke officiële opening ge schiedde door burgemeeter W. Tho massen. Die reed de Parking Schouw burg binnen in een A-Ford van 1928. By hem in de wagen zat mevrouw Yvonne van Leynseele, schepen van kunstzaken van Brussel. Vlak achter hem kwam een DKW- sportwagen uit 1936, waarin dames waren gezeten, die gekleed waren vol gens de mode van vijftig tot zestig jaar geleden. Daarachter volgde een A-Ford bestelwagen van het eind der dertiger jaren. Mevrouw Van Leynseele bood Rot terdam haar gelukwensen aan in moeizaam Nederlands. Zij vond het „wonderbaar" wat er na de oorlog in deze stad is gepresteerd". De heer Claude de Clercq, gedele geerd commissaris van de Brussel se onderneming waarvan de Par king Schouwburg een dochterbedrijf is, noemde de Parking Schouwburg de mooiste ondergrondse parkeer garage van Europa. Dergelijke on dergrondse garages zijn noodzaak ge worden, hetgeen Rotterdam, aldus de heer"De •Clercq, heel goed heeft be grepen. In zijn welkomswoord had ir. J. A. C. Tillema, hoofddirecteur van ge meentewerken, het ontwerp en de con ceptie van de Parking Schouwburg toegelicht. Het project heeft, aldus de heer Tillema veel meer parkeergele genheid dan ooit alleen op straatni veau .mogelijk zou zijn geweest en ,er wordt een nieuw .groot stadsplein' ge creëerd in een 'situatie, „die daarvoor, bij uitstek geschikt "is. Dat, dit plein nog niet klaar is, "weet de heer Tille ma aan de financiële situatie van Rot terdam. Hij stelde echter wel dat het werk bovengronds met kracht wordt voorbereid, - Ir. Tillema besefte zeer wel dat voor al in het begin het gebruik van de garage aanpassing van de automobilist vraagt. Want wat in het omringende buitenland reeds gemeengoed is, wordt in Nederland voor het eerst geïntrodu ceerd. Maar de heer Tillem,., verwachtte niet, dat deze noviteit niet zou wennen. Na ide officiële opening,, waarbij het gehele gemeentebestuur de leden van de gemeenteraad, een aanital Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse en Belgische gasten en vele hoge .gemeente-ambte naren en andere autoriteiten waren genodigd, begaf het gezelschap zich na een wandeling door de garage naar een by het Rijn-hotel ingericht .terras (stoe len en tafels op planken, met hekken eromheen en wat planten maakten er een geïmproviseerd, fleurig geheel van) om van daar te genieten van het op het Schouwburgplein geboden pro gramma „De Doelen Voltooid". ai tg. DE LECTUURBAK ?S VAN ZWART Or BRUIN SUE DE IN STALEN FRAME DE Ml Ml-SET HEEFT EEN ZWART EN WIT MARBRIET BLAO DE LAMP IS VAN PALISSANDER MET EEN MAT ALUMINIUM KAP. STUK VOOR STUK KARAKTERVOLLE, INDIVIDU ELE 35WIJZEN VAN MODERNE STIJL KORTE UJNBAANÏt TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR.S TEL 0/0/116162 DEN HAAS V ARIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER /~\PENING van Rotterdams eer- ste ondergrondse parkeer garage: Burgemeester Thomas sen is de eerste (gratis) klant. Hij krijgt (beven) zijn ticket 'en komt na enige moeilijkheden in de betonnen spelonk (onder) waar Brusselse schepen mevrouw Leynseele eerst uitstapt. ROTTERDAM „Hoe goed doet het ons, Rotterdammers, die soms moede loos worden bij het zien van de bijkans eeuwig durende bouwputten, op Opbouw dagen ons te kunnen verheugen over de sprongsgewijze vooruitgang van onze stad, over de scheppingen van bouw kunst en architectuur, gedurfde onderne mingen en havenaanleg, visionaire indus trievestigingen of een wereldprimeur op winkelpromenadegebied", zomeende ir. J. «van den Berg, voorzitter, van de Ka mer van Koophandel en fabrieken voor Rotterdam, sprekend aan de opbouwdag lunch, die vanmiddag in het Rijnhotel werd geserveerd. De heer Van - den Berg zag in zijn geest al ver in de toekomst. „In mijn fantasie", zo zei hij, „zie ik ons straks ai vergaderen over de Maasvlakte, over de driehonderdduizend tons tankers, die Rot terdam niet mag missen, over een wereld- bouwcentrum en een universieit van we reldfaam. Het eerste begin is er en men bouwt gestaag verier." Over De Doelen meende ir. Van den Berg: „De eerste geluiden van deze baby zullen wclluidender zijn dan de eerste kreten die een jonge dopeling gewoon lijk slaakt, maar zij - zullen ons gemoed niet minder roeren." Hij meende dat dit schitterende concertgebouw zal meewer ken aan de opbouw van het culturele leven niet alleen van Rotterdam maar van ons hele land. De congressen, die zich nu al in gro te getale hebben aangemeld, zullen het stadsbeeld verlevendigen en Rotterdam als vergadercentrum bekend maken. Op die manier zal deze grote ha venstad ook langzamerhand een vol wassen cultuur- en universiteitsstad worden. „Wanneer eenmaal het ondergrondse bouwen gereed zal IJNêê, zo besloot ir. Van den Berg, „Evenals nu de garage onder het Schouwburgplein een voltooid werkstuk is, wanneer straks de mensen zich per metro snel van hun werk naar hun huis en omgekeerd kunnen spoeden en wanneer de tunnels onder de rivier jDOTrBRiDAM De opening van De Doelen en de andere opbouwdag- evenementen leek een vrouwenaamgelegenheid te worden. Vanavond zal koningin Ju'liana in De Doelen als eregaste het galaconcert bijwonen, vanmorgen opende "burgmeester cnr. W. Thomassen in aanwezigheid van een vrouwelijke Brusselse wethouder de parkeergarage, daarna opende wethouder mejuffrouw mr. J. Zeelenberg ide byibank van de Algemene Bank Nederland in het Doelen-complex welke bank wondt geleid door een vrouw en waarvan het personeel slechts zal bestaan uit vrouwen. Directrice van het bankgebouw, dat is ingericht met dezelfde mate rialen als waarvan De Dpelen is gebouwd, is mejuffrouw L. B. S. Zwen- nis, de enige vrouwelijke bankdirecteur in ons land. Mejuffrouw Zeelenberg merkte op dat deze opening Voor haar eindelijk de combinatie van haar twee portefeuilles^ van financiën en kunstzaken duidelijk deed uitkomen. Meestal moet ze optreden, namens een van de twee. De algemeen directeur van de bank, mr. H. Vlug, overhandigde de wet houder een cheque van duizend gulden voor aankoop van een kunst werkje voor De Doelen. Het kantoor zal bij-grote congressen ook in de avonduren geopend zyn. de grote stadsdelen van Rotterdam ver binden zal de stad gaaf en schoon wor den overgedragen aan de mensen van de toekomst, die nooit zullen weten, hoe inspirerend het was om in het comité voor de wederopbouw deel te nemen aan de schepping van een nieuw Rotter dam." ROTTERDAM De 80-jarige heer M. Witte uit Rotterdam is in de afgelopen nacht verdronken. De politie vond zijn stoffelijk overschot in de Maashaven en concludeerde dat hy even te voren in het water moest zijn gevallen. ROTTERDAM Om een concert of congres feilloos te doen verlopen is tegenwoordig een indrukwekkende hoe veelheid techniek nodig. Er zijn geen gedienstige geesten meer die achter de schermen aan allerlei touwtjes trekken en van alles en nog wat halen en bren gen. Die zouden bovendien niet zijn opge wassen tegen de enorme ruimte van een modem etablissement als De Doelen. Er zijn ook nog vele zaken waarvan men vroeger geen weet had, zoals radio en televisie. Deze media zijn zelf goed voor zien van eigen uitrusting maar als men voor hen het nodige permanent in De Doelen aanwezig heeft, ligt het gebouw bij bijzondere evenementen niet vol ka bels en lijnen. Dat is natuurlijk veel netter en het biedt minder kans op sto ringen. Voor al die voorzieningen is de gewo ne stroom van het lichtnet niet vol doende. De Doelen heeft een .hoogspan ningsinstallatie, die via twee eigen transformatoren wordt gevoed. Onder normale omstandigheden brandt de ver lichting op wisselstroom van iets lage re spanning dan die van het lichtnet. De gloeilampen hebben daardoor een langere levensduur. Bij,een elektrische storing wordt de op dat moment in- overgeschakeld op accumulatoren. Keert de spanning terug, dan wordt weer automatisch van de accu's terug geschakeld op het elektrische net. O Op verschillende belangrijke punten in De Doelen is er achter een ruitje een drukknop. Wordt zo'n knopi n ge val van nood ingedrukt, dan gaan alle lampen in De Doelen aan. Alleen in de portiersloge kan men, als men daar voor een speciale sleutel hanteert, de lichten weer uit krijgen. Bewaking des nachts is niet nodig: er is een speciale verbinding met de portier van de Rotterdamse Schouw burg. 9 De luchtverversingsinstallatie heeft een enorme capaciteit: per persoon wordt ongeveer veertig kubieke meter lucht toegevoerd. De „airconditioning" werkt automa tisch: wordt de buitentemperatuur ho ger dan veertien graden, dan komen de koelmachines in werking, De brandbeveiliging is zeer effectief: melders reageren reeds op een geringe rookconcentratie. Dan gaan alle ventila toren automatisch uit en dicht, de druk- yerhogingspompea van de waterleiding slaan aan, brandweer en portier van de Rotterdamse Schouwburg worden gea larmeerd via een directe lijn. De pauze biedt een „lichtjesspel". On der op diverse plaatsen in defoyers aangebrachteverlichte letters „pauze" is aangegeven het aantal minuten dat de pauze duurt. De cijfers die deze minuten aangeven, verspringen. In- plaats van pauzebelletjes is er een gong met een melodietje, dat vier mi nuten voor het eind van de pauze en ook tegen het eind van de pauze klinkt. Natuurlijk gaat dat alles even automatisch als de rest. 9 De oproep van mensen uit de zaal geschiedt tijdens de pauze, via luidspre kers. Tijdens een uitvoering echter ge beurt dat via een lichtsignaal. Een dok ter, of iemand anders, die moet kunnen worden opgeroepen, vraagt bij het ko pen van zijn kaartje en nummer. Wordt hij opgeroepen, dan verschijnt in de zaal het desbetreffende nummer op een transparant. Er is eenaparte installatie om voor gereden auto's aan te kondigen. De suppoost kan via een handmicrofoon auto's'en taxi's "afroepen. Een spreker op een congres vindt op een tableau bij zijn katheder lichtsigna len: geel voor „langzamer spreken", rood voor „herhalen, tolkensysteem. on klaar". Er zijn vijf tolkencellen en de tol ken. die tijdens een congres daarin werken, hebben ook aleen heleboel techniek ter beschikking, zoals keu zeschakelaars, sterkteregeïaars, omscha* kelknoppen en zelfs een „kuchknopje" waarmee ze een spreker die een hoest-' bui krijgt even kunnen afzetten. 9 Er zijn vijftig - discusslemicrofoons met signaallamp, zodat iemand kan zien, of hij aan het woord kan komen of niet. Dan is er een uitgebreide technische uitrusting voor radio en televisie. Daar mee kunnen bandopnamen worden ge maakt of directe uitzendingen worden verzorgd. Voor de radio- en televisie mensen is een aparte cabine ingericht. Er zijn niet minder dan zestien rechtstreekse spreek- en muzieklijnen naar Hilversum. 9 Ook aan slechthorenden is gedacht: er is een iaagfrequente ringleiding, waarop slechthorenden, voorzien van een gehoorapparaat met luisterspoel al les kunnen horen. EEN weer om. te schrijven w vindt u niet? Geen weer om te werken, zeggen sommigen. Daar kan ik neg in komen ook. Wie nu zijn vakantie heeft boft wel heel erg. Zij, die het in Rotterdam voor het zeggen hebben konden nog niet met vakantie gaan. Nee, want er was Opbouwdag te vieren. En dat is een jaarlijks feest, want aan wordt er weer van alles geopend. Vorige jaren allerlei gebouwen'en fabrieken. Dit jaar maar één ge bouw,' maar dan toch een groot. De Doelen, kosten 30 miljoen. We heb ben er met zijn allen lang tegen, -aan.zitten kijken. Maar nu is het complex dan toch open. Misschien hebt u vanmiddag de feestelijkhe den gezien. Misschien gaat u straks nog even naar het vuurwerk kij ken. Bedenkt u dan maar dat zoiets niet gauw meer voorkomt. Een stad bouwt maar één keer in de eeuw, dat zegt .men tenminste, zo'n ge bouw. -i' De kranten hebben-zjch beijver.d van tevoren veel te vertellen ovèr De Doelen. „Het hoe en waarom",' zoals dat heet, is uitvoerig uit'de doeken gedaan. U weet er dus alles van, nemen wij aan. Want dit blad heeft een aantal speciale 'pagina's gebracht. Vandaag kunt u weer le zen hoe het vanmorgen eri" tussen de middag is gegaan. Daar 2it heel wat werk in. Verslaggevers en foto grafen hebben er veel energie ^aan. verbruikt. Regelingen zus en reger lingen zo. Aangezien de RVD ook meedeed (vanwege het koninklijk bezoek) is er de afgelopen dagen nogal eens gemopperd op de redacties. Omdat deze ambtenaren de zaak alleen maar moeilijker ma-ken. Ik zal u niet met details vervelen. Ze zijn inderdaad vervelend om te verne men. In dergelijke gevallen wordt het werken er voor krantemensen bepaald niet gemakkelijker op. Maar goed, vrijdag kunt u wel weer het nodige lezen en zien. On danks alle narigheid... DOTE televisie kykt zal De Doe- len-plechtig.heden al eerder hebben gadegeslagen, denk ik zo. Want Rotterdam "staat deze dagen aardig in de aandacht. Laatst was er ook nog een documentaire over de Maasstad te zien. Mooi film werk, is me verteld: Ook de radio vergeet Rotterdam niet. Dat blijkt me uit een brief van het Historisch Genootschap „Roterodamum". Waarin gesproken wordt van de klacht als zou „Hilversum" naar verhouding weinig aandacht geven aan Rot' '"m. Met name dan in "ergelii* do belangstelling, (Ho - voor Amster- dp- - „mum" laat in het miu -at zo is. Ik zou willen zeggen: ik geloof het niet. De brief is bedoeld om de speciale aandacht te vestigen op donderdag 26 mei. Dan zendt de AVRO van 20.55 tot 21.45 uur een klankbeeld uit onder de titel „Napoleon" in Rotterdam. Na een inleiding over de reis van Napoleon door ons land in 1811 in het algemeen volgt een reportage in de vorm, zoals tegenwoordige ra dio-reporters van een vorstelijk be zoek zouden geven. De inhoud, aldus de brief sluit geheel aan op de historische waar heid. Die berust ten volle op een boek van dr. W. F. Lichtenauer, voorzitter van het genootschap. Het gaat hier om de uitgave „Het be zoek ,van Napoleon aan Rotterdam van 25-27 oktober 1811". En om een artikel van mr. Lichtenauer in het Rotterdams Jaarboekje 1965 (Het bezoek van Napoleon aan Rotter dam door Franse ogen gezien). Op hun beurt zijn deze publicaties weer. gebaseerd op openbare en persoonlijke documenten uit die da gen. De luisteraars zullen dus in de volle zin des woords de weerklank horen van wat in 1811 werkelijk heid was. Dat wordt een bijzondere uitzen ding, dacht ik zo. Als Rotterdam u ter harte gaat moet u maar eens luisteren,Ik hoop het ook te doen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1