VAN metrotrein Luchthaven zeer druk ROMANTIEK" IN BOTLEK Waar., en wat? HOOGSTE m 4 Nog een rit 1% PI y. ROTTERDAMMER Pajrina 3- ZATERDAG 21 MEI 1966 §8j,te 'heden, If.faat 9 9 De Rotterdamse agent van het begin der negentiger jaren werd in. het gareel gehouden door een systeem van straffen en belonin gen. De „edelachtbare heer bur gemeester" nam iedere dag nauwlettend kennis van het wel en wee in de stad Rotterdam. Wij hebben een aantal „anekdo tes" uit de „correspondentie" van de hoofdcommissaris aan de bur gemeester opgetekend. Daaruit blijkt overduidelijk, dat „oud oom-agent" zelf geen „lieverdje" was en dat hij meermalen door eigen schuld in vuistgevechten raakte gewikkeld, waaruit zijn collega's hem dan moesten ont zetten. i Keelaandoening Briekwart eeuw geleden was ér nogal eens assistentie nodig Slapend Drankmisbruik jBonte schilders ,7/ Jm Amsterdamss DenBcag otterdam 'M ïlrvS? Hoe maak ik een metrorijtuig? Deze vraag hebben de technici van Werkspoor Utrecht zich ge steld toen Rotterdam de opdracht voor de bouw van 27 gelede me- 'trotreinen gaf. •Y^SI mmzmm 99 if Wvwsj «tend 'S??5af -3hfc 3«t dat a Het ergst "roiU'kte bet in die tijd wel 'agent van politie eerde klasse A. Krie- |;kaart. Hij gedroeg zich „hoogst onbehoor- flijk" in een politleposthuis, waar „-hij Éeen kameraad zo ernstig en zonder enige ^aanleiding mishandelde, dat deze ene Sbloedneus bekwam". Kriekaart werd (daarvoor op het matje geroepen en kreeg ieen straf van 3 met de waarschuwing, pat hij uit de gemeentedienst zou wor den ontslagen „bij herhaling". Een soort „nozem" onder de agenten, lavas een zekere H. Klouwens, die zich fvolgens de maandelijkse dagorders, whar- ïop de straJEmutaties werden vermeld, „we- cgeos ziekte buiten dienst zijnde toch in f«cn tapperij had opgehouden, al waar hij (sterke drank had gebruikt, ruzie ge naakt met enige bootwerkers, welke ru- jzie eindigde in een vechtpartij op straat, èwelkc vechtpartij slechts door tussen komst van de politie kon worden beëin digd". Klouwens kreeg, eveneens 3 boe kte met delaatste waarschuwing". Voor de aardigheid hebben wij eens Ssii de correspondentie van de hoofd- f commissaris' nagegaan, of (deze vechtpar tij ook in het „dagrapport" was vermeld Sen zo ja. hoe de burgemeester had gerea geerd. Het was niet moeilijk zoeken. We nonden al spoedig een dikke rode streep |in de kantlijn van een der dagrapporten, ihet teken, dat de burgemeester deze zaak 'mondeling met de hoofdcommissaris zou ïopnemen. I In het dagrapport stond, dat agent jPderde klasse Klouwens zich op het poli tiebureau had beklaagd, dat „nadat hij ïzich ongesteld had geméld en zich bij dr. |Van Roon voor onderzoek had aangege ven het proeflokaal van J. Bakker aan het Roode Zand had bezocht. Aldaar be vonden zich 4 a 5 bootwerkers, die hem voor „smeris" hadden uitgescholden, had' j'den aangegrepen en geslagen. De boot- s'tverkers waren nadat pohtie-assistentie •(was gearriveerd op de loop gegaan". ,1 De hoofdcommissaris had zo blijkt luit het dagrapport met het verhaal pvaa agent Klouwens geen genoegen geno- Émen en een nader onderzoek gelast. Uit Idjt nadere onderzoek bleek, dat „agent IKlouwens (die een strafregister heeft) ?2ich voor een keelaandoening bij dr. Van ïfRoon had gemeld, elwear hem was ge- l'zcgd, dat sterke drank niet: goed voor |hem was en dat hij het gebruik daarvan diende te onthouden", li „Toen Klouwens genoemde aangifte Need rook hij zeer sterk naar sterke ïdrank. Kij was op de terugweg van de ^geneesheer in het proeflokaal van J. Gierland aan het Roode Zand (en dus p ROOT compliment voor de heer K. v Damsteeg,- Koordeinde 6b, Rotter- dam-16, een van de trouwe inzenders. Hij was nu de enige en goed. Afge beeld op 7 mei was inderdaad de fraaie Willielminaboom in de Parklaan, get plant op 31 augustus 1898, toen het jonge vorstinnetje meerderjarig werd cii aan de regering kwam. Knap werk, want dit was lieei moeilijk 1 VU niaar weer reus naar boven kij- ken. Deze opgave heeft iets te ma ken met een zeer bekend, maar minder bezocht gebouw. Waar.en wat? In zendingen svp per briefkaart onder dit motto aan „Rijnmondrevue, Dagblad de Rotterdammer, postbus 948, Rotter- dam" voor 2 juni, uitslag 4 juni. met bij J. Bakker) geweest, alwaar enige bootwerkers en slepers met elkaar van de mening verschilden". „Toen men agent Klouwens had zien binnenkomen, had één der bootwerkers gezegd: „Pas op daar staat een smeris", waarop Kl„ naar de tapperijhouder mededeelde, had ge zegd: „Dat is geen taal voor een man". De vechtpartij is hierop gevolgd". Agent A. C. Schoppen was ook geen beste. Hij was „door een superieur voor het pand, waarvan de bewoners een brandbrief hadden ontvangen, als vaste post neergezet en daar op een later tijdstip slapende aangetroffen op de stoep, de helm naast zich op de grond". De straf was ƒ3. B Een ander strafbaar feit pleegde agent H. H. Wemmers (s.v.p. niet verwar ren met de voorzitter van de prot. chr. werkgevers, die eveneens H. H. Wem mers heet en die in het jaar, dat zijn naamgenoot het delict pleegde nog gebo ren moest worden). Agent Wemmers werd beboet met 0,25, omdat... hij met een dienstbode had gepraat, „geheel on nodig". B De tapperijen hadden een onmisken bare aantrekkingskracht op de agenten in de negentiger jaren. Agent C Spreeuw, bijv. bezocht met zijn kame raad „een buiten zijn wijk gelegen tappe rij, alwaar hij een kop koffie gebruikte". Hij kreeg 2 boete. Zijn kameraad, agent H. A. de Jong, die „een glas bitter" gebruikte kreeg dezelfde straf. On derscheid tussen het gebruiken van kof fie en bitter was er dus niet. Het bezoek aan de tapperij werd bestraft. De heren agenten maakten zich nóg al eens aan drankmisbruik schuldig, een zaak, die tegenwoordig onvermijdelijk tot ontslag leidt, maar vroeger met inter ne straffen werd afgedaan. Agent De Broeijer b.v. verscheen niet op het appèl voor de nachtdienst, omdat hij zoveel sterke drank had gebruikt, dat hij enige uren later door een superieur nog slapen de op bed werd aangetroffen 3) en agent J. Scheele bleek „lichteüijk onder invloed onder een zeil te zijn aangetrof- EEN stoere politieman te paard moet dan maar een tegenwicht vormen voor de zonden, die zijn col lega's blijkens bijgaand verhaal be- gingen. fen, alwaar hij door een superieur werd gewekt". (Ook ƒ3). B Agent A. Vispen bleef van het nacht appel weg, omdat hij aan éen verja ringspartij moest deelnemen 2,50) en de agenten A. Stalhouder en A. Faber ■werden door een superieur betrapt, toen zij „in gezelschap van een beke- t opko per van gestolen goed „Den Oudsten" een tapperij binnengingen, alwaar zij zouden worden onthaald op sterke drank". Voor hetzelfde feit was Stalhouder al eerder gestraft en Faber was op de hoogte van de identiteit van „Den Oudsten". Daarom kregen beiden dezelfde straf 3) en „een laatste waarschuwing'V B Ook de gemeente-arbeiders in vaste dienst, waren niet van de allerbesten. Wanneer een vergrijp hunnerzijds in de dagrapporten werd vermeld, tekende de burgemeester onveranderlijk 'een groot vraagteken in de kantlijn. Dit betekende, dat moest worden geïnformeerd of de directeur van gemeentewerken van het voorgevallene op de hoogte was gesteld. Was dit niet gebeurd, dan diende het zo spoedig mogelijk te geschieden; T)E „SUPER PIJP" van de Shell in Pernis, die 16 miljoen kost, is de hoogste van Europa en vermoede lijk tevens de hoogste ter wereld. Zo bericht ons de Persdienst CPD, die bij gaande tekening maakte. De Sliell-gi- gant, die volgend jaar klaar moet ko men, meet dan 21Ï nieter. Lange tijd hadden de schoorstenen van Ohio Electric in Madison (V.S.) het wereld record met 204 meter. De schoorsteen, waarvan de onder bouw nu zowat voltooid is, zal de „rommel" van ongeveer 20 huidige af voeren, naar men weet. Bijna' 200 palen dragen de reus, waarvan de buiten- schacht uit gewapend béton bestaat, de binnenséhaebt tilt; staal. Als de pijp in vol.bedryf.is komt.èr per seconde 1000 m3 rookgas uit, dat dan met een snel heid van ongeveer 70:fem de lucht in wordt gestoten. NEDERLAND BO'JttT HOOGSTE SCHOORSTEEN SCHEMA VAK' DE SCHOORSTEEN ca2T7m Ribben fw voorkoming vonmlling ^.In de spouw een personen- rkfaet! Acnviser vm rookgas uit bestaandeinshilfafe J ca 200 polen NOORDZEE Ufrechh m Voor de leek. is weinig interessant wat toen het eerst volgde, namelijk tekenen, planningwerkverdeling enz, enz. Indrukwekkend daarentegen is de eigenlijke bouw. Vijf foto's brengen deze bouw globaal in beeld. 1. Dit zijn de daken,gegolfd om met een lichter materiaal toch een gro te mate van stevigheid te krijgen. Hieronder komt glaswol voor warmte en geluidsisolatie, verder per wagen enkele kilometers kabel, luchtverver singsbuizen en verlichting. 2. Op het geraamte komt de bepla ting. Met enkele tonnen trekkracht wordt de plaat gespannen d.w.z. drie centimeter uitgereikt om dan te wor den vastgelast. De knik in de zijkant, speciale RET-wens, wordt aange bracht door tien vertikaal opgestelde vijzels. 3. Nadat de voor- (of achter) kant is aangebracht begint het op een trein te lijken. 4. Een nieuwtje is de wijze waar op de ramen worden gemaakt. Nor maal is dat het staal wordt uitge brand. Deze jongen heeft een heel klein maar erg sterk schaartje waar mee hij via een magnetisch aange brachte, mal de ramen uitknipt, uithip- pelen, zoals de vakman zegt. ,..v Ir fm.. B Wei heel bont maakten het C. Versnel en A. van Driel, beiden als „ver- wers" in dienst van de gemeente. Zij waren belast met „het verrichten van schilderswerkzaamhedea in het politiebu reau aan de Groote Pauwensteeg. Versnel moest midden op de dag „stom dronken" uit het pohtieiokaal naar een cel worden overgebracht en „enige kwar tieren" later moest Van Driel wegens hetzelfde feit uit de woning van de com missaris van politie (eveneens aan de Groote Pauwensteeg) worden verwij derd. Het ergst was wel „dat zij eerst na ontnuchtering hun namen konden ver melden". B Gelukkig voor dé orde en rust in de stad waren er ook andere agenten, zoals b.v. J. P. Scheentjes en J. A. Vermeulen, „die door strikte opvolging van een door een superieur gegeven bevel in staat wa ren twee hoogst gevaarlijke buitenlandse dynamietmannen te arresteren" (beloning 5 ieder). Ook de dieven werden nauw lettend in het oog gehouden. De agenten G. H. den Boeren A. van Peen kregen elk 0,50 beloning omdat zij „een persoon hadden aangehouden, die in het bezit was van een vermoedelijk ont vreemde mat". B Relletjes waren er ook in die dagen en blijkbaar grepen de agenten dan ook wel eens te vroeg naar „de hartsvanger". Een inspecteur-controleur b.v. moest in grijpen bij een gevecht tussen agenten en slepers, waarbij het publiek de zijde van de slepers dreigde te kiezen. „De inspec teur liet de agenten de „hartsvanger" opsteken en liet het publiek op een afstand houden. ,£>e genoemde inspec teur", zo zegt het dagrapport, „zag een sieper met een bloedende duim wegslui pen en een der agenten had een trap op de rechter voet opgelopen". 5. Het wielstel dat op tal van 'PERSTE indruk van dit plaatje: wat een'drukte op die luchthaven van plaatsen is voorzien van rubberblok- Rotterdam. Bedrieglijk, want hier is met de telelens gewerkt en dan ken om een zo gering mogelijk geluid wordt alles „in elkaar gedrukt". Wat ook weer niet wil zeggen dat het cp door te laten. Deze foto toont de het vliegveld Zestienhoven niet steeds drukker wordt. Voorgrond: een kistje stroomafnemer die onder een aan de in de afdeling „sport- en reclame" (grasmat); midden: klaar voor start in de bovenzijde beschermde 'stroomrails afdeling „verkeer en vracht" (platform); achtergrond: Doenkade en het sil- schuift. De stroomafnemer is op een houet van Delft, dat dichtbij lijkt, maar toch nog altijd een kilometer of houten baik gemonteerd. drie, vier verder ligt. n jgEHALVE de „Kris-Kras"-rit biedt de RET nok dit seizoen voor de derde maal nog ccn flinke bustocht. Ophouwdag startte de eerste „Euro- poortrit" (of Euroliaventocht), een eve nement met een route van 100 kilome ter, dat soms wel wat avontuurlijks heeft. Men koint immers door gebie den, die men uit de krant e.d. kent, maar meestal nooit ziet. Dit is het tra ject: centrale post Kruisplein-Maastun- tiel-Vondelingemveg-Botlekweg (bezoek aan V-erolmewerfl-Europawcg (door Rozenburg)-Europoort-West (Schelde- weg is keerpuntl-dam Brielse Meer- Oostvoonie-Groene Kruisweg-Rotter dam. Pauze is bij Rob de Pionier, on der-breking van een drie uur durende tocht, waarop men zeer veel nieuws zal zien en horen (van de chauffeur). Op de terugweg wordt nog bel Iloog- vlietse winkelcentrum bezocht. De bus rijdt elke woensdag om 9.30. Kosten: ƒ5 volwassenen, 3 kinderen beneden 13 jaar. "V O MAAR EEN AARDIG plaatje van bedrijvigheid. Men noemt dat tegenwoordig wel een „artist's impression". Aj Beter is natuurlijk: indruk van een kunstenaar. Dit is het imposante GEM-project met de reuzensilo en de elevators op de steiger, die alsmaar meer graan overslaan. Zo bezien zeg je dan: er zit toch wel romantiek in die prozaïsche Botlek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1