OTTERDAM mm Hl' agenda; 0 Meisje (3) verdronken in de Weverskade Raad wijst beroep van boze huiseigenaar af Raad stelt vragen over aktie „Cadeau-gas' Mie® E ÜSÜffl UW KEUZE Uw stad - Uw Raad mmM E IÈ FORTEX VOOR EEN GOEDE RAAD Man valt van hoogovenslak ^J^dnnen(20) en pakjes gestolen Muziekschool houdt leerlingen-avond Voor kennisgeving aangenomen Ook middenstand inschakelen Woningwethmzen in het geding Laddér waait om: vrouw gewond Automobilist liet! na aanrqdiiig: kind gewond liggen 'MSÊ^M^0y0ïA Personenauto botste tegen truck Man wegéns diefstal auto aangehouden mÈmmmm -7-;ttt 1 1 w mm I Gaat Koopmansbeurs verloren voor tafeltenniscliit>s? Onwel én overleden, C. Lansbergen leidt bij schaakwedstrijd PCG-Scbiedam houdt slotbijeenkomst voor een ch riste! ijk en dus principieel, constructief Gemeentebestuur: Protestants Christ. Groep uit ,°v te- de'; Jjèg£±L (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De brandweer van Schiedam heeft maandagmid dag voor een zware taak gestaan om bij stormweer een felle brand te blussen. Om ongeveer twintig minuten over drie sloegen enorme vlammen uit de twaalf stapels hen nep, sisal- en katoenafval, die op geslagen waren 'aan de Wester kade. In een oogwenk joegen de vlammen over een lengte van meer dan hondërd meter over de kade. r,«-r- Vandaag jo. .t. en morgen en dagelijks Ou beduidend goedkoper overg .77 fl V MODERNE MAN FORTEX Fojlex heeft een geheel eigen stijl voor de moderne man, die weet «at hll wil. tij >1 Maar doe dat niet „zo maar". Kom eerst eens praten. U bent van harte welkom. '-";v op woensdag 25 mei, 8 uur 's avonds in „Chr. Soc. Belangen", Lange Haven 73, Schiedam 13/ !ld SI meatms /£.v,V,*/Y--" - r.v%' •'j\' 'h->pV'- A "T-"'^ VLAMMË BOTTERDAM Maandagmiddag is op het terrein .van de scheepssloperij Si mons aan de Uiterdijk te Pernis een arbeidsongeval gebeurd. De 60-jarige sor teerder Ch, van Zon uit de Havenstraat, die zich boven op'een 5 meter hoge ze. hoogovenslak bevond, viel 'doordat de slak ging schuiven. Hij kwam op de zand grond terecht en liep een gebroken rech- teronderbeen en hoofdwonden op. Men bracht, hem naar het Dijkzigtziekenhuis. «JET toespraken' van wethouder 'me juf. Sf p-frouw mr. J- Zeelenberg, mr. Herman si J]uj en academiedirecteur Pierre Jansen; is |e nieuwe expositiezaal van de Rotter- jarise/Kunststichting in De Doelen in ge- tf prik genomen. De eerste tentoonstelling Uit merendeels bekende werken van Rot- J| yumse schilders. Het zijn, ih alfabetische olgorde, Woody van Amen. Jan v. d. Iroek,:. Jan Burgerbout, Matthieu: Fiche- :'t jus, Kees Franse, Jan Goedhart, Daan van t! loidèn, Wim Motz, Johan van Reede, Guus 1/ e Ruiter, Trees Suringh, Kees Timmer, Jans Verwey, Bóuke IJls tra en Jacob Zek* feld/ Het beeld van deze eersteling is in- jomplèet en nogal onevenwichtig, zeker joor wat betreft artistieke potentie of 'vak- ninsdiap. Er is in bet Doclencomplex qua adeiing van ruimten en de inrichting daar- Ijn zeer veel beslist geslaagd te noemen, it kan echter helaas niet worden gezegd tan de nieuwe RRS-zaal. Deze zeven nieter loge en aan vierzijden uit glaswanden lejiaande ruimte is als expositiezaal niet oor honderd procent geschikt gemaakt, jat te scherpe en bovendien, wisselende ichtval is er oorzaak van dat altijd een fed van het geëxposeerde niet op zijn unsligst is te bekijken. Daar komt nog bij at de noodzakelijke schotten een grauwe a hoekige doolhof vormen. Er is geen «taalbeeld te krijgen, liet maken van vèrge- jlingen is vrijwel uitgesloten en daarenbo- -a is liet toeven in dit „kastenstelsel" «plezierig. Belangrijke kreet bij de bouw ;an De Doelen was 6teeds: „Hier geen brmpelvrecs", maar nergens in de stad strd een zo afwerende drempel opgewor- itn als in deze expositiezaal, die overigens lók nog ongunstig op een etage werd gesitu- •trd. Een vrije passage van winkelend of «rodelend publiek is nimmer' te "Verwezen- ijken. Wij delen dan ook niet de opti- nisösche verwachtingen. .(Van een onzer verslaggever!, SCHIEDAM Een personenauto,' lestuurd door de' 46-jarige J. de V. uit ichiedam, die maandag op de kruising jüeuwlandplein- Burgemeester Van Haa- renlaan geen doorgang had vrijgelaten "oor een passerende truck met oplegger, icstuurd door de 32-jarige chauffeur J-G.T. uit Rotterdam, kwam met laatstge noemd voertuig in botsing. Van de personenauto werd de voorruit vernield en de gehele rechterzijde Jeschadigd, terwijl de auto ook een van ie achterwielen verloor. De bestuurder field aantal losse tanden van het onge val over. De GGD heeft de man naar wis gebracht. (Var. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanuit Den Haag Is aaandag in hét politiebureau aan de Lan- ge Nieuwstraat binnengebracht de 21-jari se Schiedammer F. K. ri >Hij was aldaar aangetroffen in een lereonenauto, die hij afgelopen zondag a de Burgemeester Van Haarenlaan had, patvreemd van mevrouw J.B.-D.i -,Tï De vlammenzee ging gepaard met eén enorme -f rookontwikkeling. Een woonschip, dat aan de kadé lag gemeerd, liep. onmiddellijk gevaar een prooi van het vuur te worden. De eigenaar zag zich genoodzaakt ijlings de touwen te kappen en het scheepje in veiligheid ië brengen door het naar de overzijde van de haven te varen. .-. IV S- De brandweer rukte met groot mate rieel uit. Op korte afstand van dë plaats waar de brand woedde zijn fa briekscomplexen gelegen, - maar dank' V zij het optreden van de oramlweer lie pen deze spoedig geen gevaar meer. Onder: leiding van de commandant, de'" heer t>. de Jager, werd de vlammenzee met vijftien stralen aangepakt. De brand weer moest zeer waakzaam zijn tegen hetopnieuw oplaaien der vlammen. On danks de grootse, aanpak was de sterke wind er de oorzaak .van dat het vuur. steeds weer vat kreeg cn voedsel vond in de zeer brandbare afvalstoffen. Men schatte de hoeveelheid brandbaar materi aal voor de N.V. Fabriek van Machinaal Breeuwwerk v/h Joh. Smit op ongeveer driehonderd ton. - Zodra dit mogelijk waswerd mei vorkheftrucs en ander materieel met het uit elkaar, halen yan de balen be gonnen. De heer P. van Vollenhoven, directeur van de firma Bingham en Co aan de Nieuwe Haven, welk pand aan deachterzijde van de firma Breeuw- werk ligt, liep met een natgespoten regenjas rond om de dekzeilen, die de balen bedekten, te controleren. De brand trok een enorme belangstel ling van het publiek. Hoewel het terrein van de brand was afgezet, hielpen ook kinderen mee de afvalstoffan uit elkaar te halen. Eerst om tien uur 's avonds was het nablussingswerk afgelopen. Over de oorzaak van de brand (ast men heden nog in het duister. Wel wordt het waarschijnlijk geacht, dat kinderen de brand hebben aangestoken. Het mate-, rlaai is eigendom van de N.V. Fabriek voor Machinaal Breeuwwerk cn de voor. Y', A road zou een waarde van 150.000 hebben. ongeveer SCHIEDAM Voor de tiende maal noudt de Schiedamse Jeugd Toneel Vere niging De Dilettantjes een Pinksterkamp- week. Ditmaal gaan dé kinderen logeren op de kampeerboerderij Den Borg te Ei- sergen in de Gelderse Achterhoek; dicht bij de Duitse grens. -Zaterdagmorgen 28 hei om negen uur vertrekken de Dilet- hnties met hunleidsters en leiders in Mi touringcar vanaf de P.K.O.-laan met esn tocht van 210 km in het vooruitzicht. Zaal onder Opstandingskerk: Fibuco, terloting, 20. j Chr. Sociale Belangen: Prot.-Chr. Groe- -Penng, vergadering, 20; j Passage Theater: Schiedamse Muziek- raool, uitvoering, 19.45. s Bijkant. De Rotterdammer; Lange 'Kerkstraat 28. uitsluitend redactiezaken; |l.g263954 (b.g.g. 010 - 115588 eu 01898 - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zaménhof- «t-139. tel. 512400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo- f en, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm OTitie 264656; Alarm brandweer 269123; Alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. ^242; Kcthel. Schiedamseweg 41, tel. •J Morgen begint de speciale verkoop van afgepaste over gordijnen;,. uit de normale se ries van 9.50... die wij bij hon derden verkochten. Afgepaste gordijnen;.-com pleet- metploólband;.;. gor dijnen dié U zoop kunt hangen, morgen voor de helft van de prijs. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze overgor dijnen;'kanten klaar met band voor de haken, 120 cm breed en 224 cm lang, In damast. per gordijn voor ook in 250 cm. eo en 'SCHIEDAM Geboren; Maurice J.A. z.v. J. M. Verspeek cn A. A. M. Zuijderwijk: Wilhelm C. z.v. B. J. de KJeijn en C. Krom menhoek; Rosa M, <3.v. J. Morales Olmedo en M. C. Calvo Martinez; Petronella A. d.v. A. D. Elberse en J.H. van den Brink: Yvon ne J.C. d.v. J. M- van Haasteren., en J. C, vaii Dongën;. Kanna EU d.v. A. Lans er. C. B. de Kok; Renê A. z.v. A. M. E. van Vliet en V. C. A. de Kok. Overleden: C. P. M, Coenen, 72, F. M. A. van Reen en 37. f- (Van. onze correspondent) 'j j'r MAASSLUIS Maandag Is de driejarige Maria v. d, Bnrg in de Wevers- kade, tegenover haar ouderlijke woning, verdronken. Hét; meisje werd 's mór gens om ongeveer half elf vermist. Het zoeken van de ouders en buren had geen resultaat, zodat men omstreeks een uur 's middags 'de politie waar schuwde. A;-.; A.'-.:' Toen vermoedde men reeds dat het meisje was verdronken. De politie ging dreggen in het wafer van de Weverskade, echter zonder resultaat. Ver volgens schakelde men de brandweer in en twee kikvorsmannen; de heren D. van Gendt en J. Paalvast, gingen met persluchtmaskers te water. Om kwart over vier haalde de heer Paalvast het lijkje boven water. Q (Van een medewerker) SCHIEDAM In aanwezigheid van dé wethouder van sportzaken, mr. :P. van Bochove en de voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB, de héer-J. Bijloo is onder geringe belangstelling de jaarvergadering van de SBLO gehouden. ?BLO-voorzitter A. de Jong deélde mede, dat hij in 1968 zijn ïunktie als voorzitter hoopt neer te leggen. Als Hoofd van de Willem de Zwijgerschoot 1 Is hij dan reeds èen jaar gepensioneerd en hij acht de tijd gekomen het voorzitterschap aan een jongere kracht over te dragen. De heer De Jong toonde veel waarde ring voor de medewerkers aan de Sport- niaand 1966. Vooral SBLO-bestuufder Niek Spithoven werd door hem in het zonnetje gezet, omdat deze het was, die de programma's van de sportmaand orga niseerde en aktiveerde. Verder bracht.de heer J. D. Degreef de vraag naar voren, of het juist is dat de Koopmansbeursbinnen afzienbare tijd verloren gaat voor de tafeltennissport. Inderdaad beaamde de heer J. C. Bronne- man, dat er besprekingen dienaangaande zijn gevoerd met gemeentefunktkma- rissen, waarbij gedacht werd om de afde ling Burgerlijke Stand in de Koop mansbeurs te vestigen. Dat zou pas ge beuren wanneer net nieuwe stadhuis, werkelijkheid: zal worden, zodat de tafel tennissers voorlopig nog gebruik van de Koopmansbeurs kunnen maken. Daarna is mén aangewezen op de Sport hal, hetgeen de heer Degreef bezwaar lijk vond. Hij was van mening, dat de sporthal wel', geschikt is voor monster- tournooien, zoals tijdens de sportmaand, maar niet voor competitiewedstrijden van verenigingen. De bestuursverkiezing had tot gevolg, dat de aftredénde heren A. de Jong, L. v.d. Kraan, M. van Dijk en G. P. Jansen werden herkozen. De heer P. Leerma- kers vertoonde:-: na afloop over de ope ning van de sporthal op 23 april een kleurenfilm, "die hij aan het Stich tingsbestuur schonk voor het archief, het geen bijzonder, werd gewaardeerd. ROTTERDAM Maandagmorgen werd in een sigarenwinkel op de Nieuwe Binnenweg de 72-jarige P. J. Spoel uit de Samuel Mullërstraat plotseling onwel. Bij; aankomst in het Dijkzigtziekenhuis bleek hij reeds overleden te zijn. ROTTERDAM Uit een bestelauto, die op; de hoek van de Meester Arend- straat én hét." Amelandseplein stond, zijn in het weekeinde vijf mantelpakjes, on- geveer-'tyvintig japonnen en twee over- gooièrs- gestolen. De kledingstukken waren bezit van de koopvrouw B.B.H. van het Amelandseplein. Maandag werd aangifte gedaan van een inbraak in een café aan de Jonker Franssteraat,. waarbij sigaretten en geld uit ;een automaat werden gestolen en voor -ongeveer'500 gulden schade werd aangericht. Eveneens werd een inbraak In een rij wielzaak in de Jonker Fransstraat ge meld. Hier werd uit èen toonbanklade 40 gulden 'gestolen. Bij een inbraak in het kantoorpand van de Bijzondere Diensten van de Rijkswa terstaat aan de 's-Gravenweg werden wel kantoorruimtes doorzocht, maar er is niets van betekenis vermist. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM1'De Schiedamse Mu ziekschool (directeur Kees Bak) geeft woensdagavond'om kwart voor acht in het Passage Theaer een propaganda-uii- voering, waaraan zowel leerlingen als leerkracht zullen medewerken. Er zullen ongeveer vijfhonderd AVMO-dèeriiagen aanwezig zijn. Het is geen einduitvoe ring. Deze wordt aan het einde van het schooljaar gehouden, namelijk in septem ber. Men zal op deze avond zien en vooral horen hoe de leerlingen worden onderwe zen in de beginselen van de muziek. Deze uivoering zal tonen, waartoe ze in staat zijn na een volhardende studie van zes, zeven, soms negen jaar. Reeds maandenlang hebben leerlingen en leerkrachten hard en enthousiast ge werkt aan een veelzijdig programma, waarin begin-, midden- en eindfase van de studie is opgenomen, Aan deze uitvoering nemen deel alle klassen van het AVMO, daarnaast enkele kleinere klassen en tenslotte een uitge breid orkest. Alleen daarom al woest men uitkijken naar een grote zaal en werd het Passage Theater gehuurd. Alle leerlingen van het tweede, derde en vier de leerjaar AVMO krijgen een vaste plaats op het podium. Alle eerstejaars- leerlingen bezetten de eerste elf rijen in de zaal, dat zijn 220 leerlingen. Van de 940 plaatsen blijven er nog 720 over voor de ouders en belangstellenden. De toegangskaarten a 1,00 zijn ver krijgbaar bij de afdeling administratie van de Schiedmase Muziekschool, Lange Haven 103, tussen 9 en 12 en 3 en C uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De huiseigenaar M. Stoik (e Voorburg had zich ernstig ge griefd gevoeld door een tweetal aanschrijvingen van B. en W. tot 'woning verbetering, waarvan een afschrift naar de hypotheekhouders was verzonden. Hij had dat gezien als een onverbloemd ver wijt van nalatigheid. Bovendien onver diend, omdat de aannemer of loodgieter tegenwoordig niet bepaald direct klaar staat. Naar zijn mening had deze procedu re gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Daarom was hij bij de raad in •beroep gegaan, wat een enigszins onge bruikelijke weg was. B. en W. achtten hun wijze van handelen niet appella- bel en stelden maandagavond de raad voor de beroepsschriften van de ver toornde huiseigenaar voor kennisge ving aan te nemen. Het raadslid ir. K. J. J. Dominicus (Prot.) toonde zich niet eens met het beleid van het coEege von B. en W. in dergelijke gevallen. Het gaat niet om dit speciale geval, maar in het alge meen orn het beleid van het college. Aanschrijvingen als deze verslechteren slechts het klimaat. De verhouding tus sen de huiseigenaren en Woningdienst is meestal prima, aldus het raadslid, die dergelijke brieven beneden de waardigheid van het college achtte en ze te veel afgestemd vond op een star en stroef automatisme. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de raadzitting van maandagavond, die ondanks de vier entwintig punten van de agenda slechts kort dunrde, wilde het raadslid P. J. Beekman (kath.) wat meer weten over de plannen van B. en W. inzake de aan gekondigde Actte-Cadeaugaa, terwijl het raadslid G. P. Verhnlsdonk (Ub.) vroeg, of ook de handeldrijvende en In dustriële middenstand bij deze actie kon worden ingeschakeld. Deze risico-dragende middenstanders zijn namelijk veelal eveneens belang rijke gasverbrulkera, zowel In de win kels ate in de industriële bedrijven. Inschakeling van deze bedrijfssector zon de penetratie van aardgas ongetwij feld ten goede komen, aldus de heer Verhnlsdonck. Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen beloofde deze suggestie in. studie te zullen nemen. In zijn antwoord aan de heer Beekman zette de wethouder nog maals de voordelen van de actie ca- deaugas uiteen, zoais deze reeds in het .desbetreffende raadsstuk naar voren waren gebracht. De tarieven voor het kleingebrulk van aardgas, zoals deze door de Samenwer king Regionale Organen (SROG) zijn aanbevolen, zullen alleen dan rendabel kunnen zijn, indien de gasafzet sterk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen de onderhotids- en verbeteringswerkzaamheden van de 36 woningwet-woningen aan de Van Ma- rumstraat en de 47 woningwet-woningen aan de Fultonstraat tijdens de raadszit- ting van maandagavond ter sprake kwa men, vroeg de socialistische fraktievoor- zitter, drs. J. Simons, waarom de onder handelingen hierover sedert 1962 nog zó weinig effect hadden gesorteerd. Boven dien vroeg hij, hoe het stond met het realiseren van geluiddempend materiaal in de nieuwe woningen. Het raadslid B. E. Collé (comm.) infor meerde naar de mogelijkheid de huiseige naren te dwingen in de oude huizen douches aan te brengen. In zijn antwoord aan de heer Simons zei wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren, dat men niet .te gemakkelijk moest denken over deze onderhouds- en werk- venbeteringswerkzaamhedea, die voor elk pand vier a vijfduizend gulden on kosten betekenen. Bovendien moet er een lange weg van allerlei instanties wor den doorlopen, alvorens het eenmaal zo ver is. Eerst -moet deze zaak in het ge meentelijk apparaat worden behandeld, daarna gaat deze naar de Provinciale di rectie en vervolgens moet de minister zijn goedkeuring geven. De toepassing van geluiddempend ma teriaal in de woningen is nog steeds in studie. Deze materie verkeert nog geheel in het experimentele stadium. Wat het aanbrengen van douches betreft, wilde de wethouder binnen afzienbare tijd de juridische kant hiervan onder de loep nemen. zal toenemen. De bedrijfsvoering is er dan ook op gericht de gaspenetratie te bevorderen. Daarom is thans in samen werking met de Maatschap „Sico-Aard- gas" een reclameactie opgezet, die zal worden gevoerd onder de naam „Ac- tie-Cadeaugas." Deze actie houdt in, dat de gasver- brulker, die nieuwe verwarmingsappa raten laat aansluiten tijdens de om- bouw periode van de sector waarin hij woont, een hoeveelheid gas van 300, 500, 600, 800 of 1000 m3 zal ontvangen, waarbij de leverancier van het verwar mingsapparaat en het gasbedrijf ie der voor de helft de kostén van deze gratis gasïeverantie zullen' dragen, al dus de wethouder. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na het uitspelen van enkeleafgebroken partijen en na de schaakronde, die maandagavond bij de Schaakvereniging Schiedam werd ge speeld,, heeft de kampioen van vorig jaar, de jeugdige C. Landsbergen de te verdédigen. De heer J. Stahlie verloor zijn partij tegen A. Noordegraaf, terwijl C. Landsbergen won van M. Grevenhoek. De partij tussen C. Vrijland en L. Reitsrna moest worden afgebroken met een iets gunstiger stelling, voor eerstgenoemde Oók de partij tussen ff. Planken en H. den Uyt moest om des tljds wille worden afgebroken en-hier heeft Planken rede lijke kansen straks tot winst te komen. Hij staat-weliswaar-de::kwaliteit achter, maar heeft twee pionnen meer. De stand is nu: >1. C. Landsbergen 4—3%, 2.' L. Reitsma 4—3, 3. H. den Uyl 3—2, 4. C. Vrijland 3—3, 5. H. Planken 4—2, 6.. J. Stahlie 5—-l%, 7, A. Noorde- graaf 47-% en .8. M. v. Grevenhoek .5—% ROTTERDAM Maandagmorgen stónd op het Ganzerikplein-'een zes me ter lange ladder tegeneen; pand .in ver band nipt schilder 3 werkzaamheden. Plotseling woel de ladder door een hevi ge, ruk wind om en kwam-terecht op het hoofd en de rug vande 36-jarige "me vrouw M. Vlierhout-van Resteren van het Rododehdronplein. Zij werd met'in wendige kneuzingen naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. Aan boord van het in de nacht van maandag op -dinsdag in de Vulkaanhaven afgemeerde schip Franzesca werd de Duitser C. H. W. K., oud 21 jaar, gear resteerd. Hij bad enige', tijd geleden in Amsterdam een bromfiets gestolen en de ze aan boord verborgen. Man en - bromfiets zullen ter beschik king van de Amsterdamse politie worden gesteld. Tegen dit pleidooi voor een protere psychologische nuancering kwam wet-1 houder mr. M. J. M. van Kinderen in het geweer, die antwoordde, dat er hier geen sprake was van automatisme. Er gaan'. wel duizend aanschrijvingen per jaar de deur uit,, zodat er dus wel een vaste regel moet zijn. Bovendien had de heer Stolk tijd genoeg gehad, aldus de wet--: houder. Ook het raadslid ir. C. Boerman (soc.) voorzitter der Commissie als bedoeld in artikel 22 der Bouwverordening 1944, was het niet eens met zijn me de-raadslid. Ten slotte nam de Raad het beroepschrift voor kennisgeving aan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Prot. Chr. groep, waarin de CH en AR samenwerken' voor de gemeeteraadsverkiezingen, heeft in de afgelopen weken vier open bare bijeenkomsten gehouden in vier wijken van Schiedam. Overeenkomstig de leidraad van de gevoerde propagan da spraken'op deze vergaderingen vier kandidaten over respectievelijk Uw Le- ven, Uw stad. Uw Raad en Uw Keuze. Op woensdag 25 mei zal in het ge-V bouw voor Chr. Sociale Belangen de slotbijeenkomst van deze campagne - worden gehouden. De avond zal voornamelijk staan in het teken van kennismaking met de 7 kandidaten een soort receptie dus en van open discussie. Op deze wijzer' willen de PCG-kandidaten duidelijk;-; maken, wat zij verstaan onder „princi piële, constructieve gemeentepolitiek." Model 459 S - re- bra met afheëhb schouderbandjcR Geheel van kant In wit en zwart. Maten: A 32r3SfÉ" B32-38 f4,95 V'-V in aRe filialen van a kif Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151, Vlaardingen VLAARDINGEN Zondagmiddag feV7 de elfjarige Katbarina J. M. van der. Helm op de Holy weg door een automóbl-"V list gesneden waardoor het kind met haar fiets, waarop haar achtjarige broer- i tje zat, viel. De automobilist is zonder naar het meisje, dat haar linker knie gebroken had, om te kijken, doorgere den. Het ongeval gebeurde omstreeks.'/' vier uur. Katharina reed in de richting van dé - Woudweg. Ter hoogte van de Usselhoeve passeerde haar een auto, die uit moest ?-? wijken voor een uit de andere richting komende wagen. De passerende auto' v sneed het meisje, waardoor zij. met-haar-, voorwiel tegen de achterbumper terecht kwam. Hét meisje en haar broertje vie-" len: Katharina kroop in de berm .van de v: weg, maar kon-niet-meer lopen. De'auto-:® mobilTst heeft gekeken of zhi achterbum-" per beschadigd en is daarna'zonder meer: doorgereden. - De beide kinderen zijn door een onbe- kend gebleven automobilist'naar huis ge. bracht In de Dr. Noletstiehting in Schie- - dam bleek het kind haar knie gebroken- ,7 te hebben. De commissaris van politie té Vlaardingen verzoekt getuigen zich op zijn bureau bekend te maken. TOMTttO Ot&COXl De Keizer te Berlijn. Berlijn, 20 (Woik.' De Keizer is vanochtend te Boa lijn aangekomen. - SS?"? Nieuw Duitsch vliegtuig. Aan het f»ont; hij Riga is een nieuw,groot, zwart (e- icbilderd Duitsch vliegtuig verschenen van nog onbekend model. Het ontwik- - kelt een ontzaglijke snelheid, gemid» deld 112 mijlen per uur." Bij alle weer en wind beweegt het zich in de lucht. Met Paschcn heeft men het 't eeist'ge^^^v zien. Toen nam hel deel aan het bom-.;:_i-V hardement van Riga. Men zag het niet lager vliegen dan op ongeveer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1