Strenger silhouet Geslaagde uitvoering Mn muziekschool Na - ramp met Nina JDeifen weer onderzoek voor kier I AGENDA Haal heerlijke ZWANENBERG m vsmsm Sluitstuk verkiezingscampagne PCG beantwoordde tal van actuele vragen Snelheid Vm Haarenlaan vooreen probleem BENDER BENDER DE LIJ J m 4 Geen concert, maar propaganda „Generale" van HBSS met 2-2 gelijkspel Spontane reacties uitzaai Snelle rijders voor rechter Vier Schiedammers kregener e-metaal PRESENTEERT 7* - Grenzen verlegd in il gëniéenten 'n Lekker pilsje in de koelkast „Wéhaté 66" in het teken Tah modern ondernemerschap -uiï Voetbal in de regen Isffi-riÉ ROTTERDAMMER DONDERDAG 26 MEI 1966 ',X«;s COS T IMJ'IH'S - LIG UT-W E IG HTS «nodèhiiis sohiedamsewee vlaardlnflantel. 32Ca Vandaag. i.en morgen I i.en dagelijks (Van eén onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Protestants- Christelijke Groep hield woens dagavond In het gebouw, voor Chr. Sociale Belangeneender vrij grote belangstelling dë grote slotverga- dring van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was tevens de laatste avond, waar op, de kandidaten zich aan de kie zers presenteerden. Aanwezig wa ren de fractievoorzitter S. Kuiper, mevrouwH: Knóok-de Joriig,' M. Eijlkenaar, "A. Sonneveld, J. van Katwijk, K. de Baat, S.'J. Bosman, P. Poot en H; v.: d. Waal. Zij allen vormden het forum, dat de heer J. van Katwijk leidde. Provo's - Kapitaal c»E&e©Bsr 2595.- EMINENT 401 met percussion 1995.- j i a>. Feen&füiii tyera Stretch .cormlet De grote mode. Niet één balein en toch steuiigévehd. Cupa B fin C 38.75. Ook m 'zwart in aUc filialen van co van WALA: speci aajhuis SCHIEDAM Het patsafe Theater was, gisteravond re&eei gevold, toen Kees Bak de. dirigeerstok' hief. Alle leer1 Ungen van de AVMO-klassen openden de avond met: een frlg rejongen: „vrolijk zingen wij ja.ia la". Vijf maanden .had* den honderden leerlingen met Ijver en overgave voorileie avond gestudeerd en gerepeteerd. Het'resultaat wag een prach tig samenspel; waar dat even 'haperde, aarzelde Kees:Bak -iü«Laf te Ukken en hei de kinderen«verfde laten doen. Het was ook. géén concert, maar een prapa- ganda-altvoerlng waarop.". Schiedammer- tjes lieten horen en zien waartoe alge meen vormend en instrumentaal/..onder wijs kan lelden. ,Vah de muzikale opleiding 'hoorden 'we lessen van mevrouw j^Tlmménhan-Beck- raan met ;de klassen - Al én'AII die haar klantjes goed' in dé .hand-had, de klassen BI en BH'bleven in de mist.! De aanwezi gen hoordenhiervan: galleen de vragen van. de lerares mevrouw H. Klcp-Klei- horst';De antwoorden gingen echter., ver loren ;voorv de, zaal. Bijzonder geanimeerd werkten vervolgens' de' Jeërjingen -van de Om-groep. De; directeur gaf een uitleg van-doel'.eninstrumenten van Carl; Orlf, de. hu^evefi'flgjs^gè«mu^icus .uit Salz burg, -die zich.een éigen werkterrein zocht in- 'het/slagwerk. Daartoe horen o.mt'" p'aukëp. .xylofoon,1 klokkenspel, gong,-...metalófoon;7 tamboerijnen; hand trommel, ;olok-, 'en'. buistrommèl. ./claves, enhet^eigea slagwérk','. c. Tot dltVJaalstë. hoort - de muziek die jemet 'het. lichaam- kunt maken: klap pen (scherp, dol; .zacht) stampén,- knie- klappen'. en /knippen, niet de- vingers. „Stamp kniéë klapV knip" .werd in verschillende maten .ten gehore ge- vracht, en- feilloos. Blokfluit- en vedel- groep 'liéten volksliedjes hóren. -Een groepgastei demonstreerde j met - het Concert nr. A la F gr. van J. H. Schlck- 'hardt ".waartoe blokfluiten'kunnen kó men; Voor.de Instrumentenparade:na';de pau- 'ze .had de directeur een - eigen', compositie vervaardigd' met een/ inleiding,-" thema en 21 variaties 'en. finale dver het drin'deriiedi ieV.'fc Zag; twee/beren..."-•inet -als ondertb tel „De-Wónderen 'zijn 'dé' dierenwereld nog niet' uit". Keès Bak' schreef dit zijn leerlingen; én'dé" finale was: een daverend nó;! orkest,, eenstemmig koor; Orff-klas. vedelgroep; - blokfluitsnsemble,' ,gitaaren accordeonenSeir.ble' 'ieder op hun eigen wijze aan bod. '7 r- -Strijkers, coutblaZers én hobo, 'fluit 'en klarinet,- samba-ballen én castagnetten -'al le variërend in: tekst, maat toonsoort en bezetting Hadden hun deel in dit variatie werk. Gèleidélljk groeide he- amenspel aan tot een grote finale in fuga-vorm. Er werd geconcentreerd gewerkt dóór de ROTTERDAM.-—Dé Rotterdamse rech tercommissaris, inr." J. C. Gerbrandy heeft zich woensdag geruime tijd bezig gebonden met -hét- verhoren van .zeven vissers nit het- -Deense Esbjerg over de toedracht van - een- aanvaring in de' buurt van Esbjerg, 'waarbij. de Vlaardingse trawler Liesje' en Rutger (deVI 153) betrokken zon zijn' geweest; Het ogenblik bad trieste gevolgen; het aangevaren schip, do -Deense houten Kotter Nina Mo ds zonk. Twee van de'drie opvarenden verdronken. Het onderzoek 'naar', de oorzaak van de aanvaring speelt zich goeddeels af in Nederland ómdat, de -Denen, 'waaron der de enige overleyende van de Nina Mona; Henry.'; Soerenfen; dè - Liesje- en Rutger uit VlOardmgenervan' beschul digden het triêsteongeluk 'te hebben veroorzaakt. Vólgens - de Denen treffen de schipper en dè- roerganger van de Vlaardingse trawler dë meeste schuld, omdat dezen', zó' zeggen zé, de aanva ring hadden kunnen voorkomen. Ook verwijten'zij deze twee zeelui la chend en zwaaiend te hebben .toegezien hoe de drie drenkelingen .van de Nina Mona zich poogden te redden. De grie ven tegen de-schipper en de roerganger luiden juridisch; vertaald- - dood door schuld. Voor. de 'schipper/ komt daar nog bij „het opzettehjkïftalaten'hulp te verle nen na een ongeluk op zee." In maart van - dit- jaar'gelastte de offi cier van' justitie, "mr.; J.'-- D. de Jong .uit Rotterdam;' een-/gerechtelijk vooronder zoek naar de gedragingen van schipper en roerganger van. de Liesje en Rütger, De officier ndinPdeze beslissing na- bestu dering van de. processen-verbaal van een eerder gehouden confrontatie van de ze- yen Deense vissers '.met "de opvarenden van 'de Liesje' en Rutgêr en .op-, grond yaa verschillende .verhoreii.-" Fradtügèjimport-kwaiiteiterr uit zuiv.er woUen - kamgarens in sprekende dessins. 209,219,— - i Zi9r- en hoger. -t: in terlenka, dsolen .en trcvira vanaf a.V..if;179y~— .-.y- SCHIEDAJf Eètt' pefSohenautp; bestuurddoor,de:26-jarige";kaiitoorbe.dieh.- de A; Va.n Dv botstc woensdag; op,. de Rotter-dams-edljk. door .een- Verkeerde in haalmanoeuvre tègen. veén.- 'geparkeerde perisonenautó" van-: de - twintigjarige -stu- dent;P.'V, - De kantoorbediende, die coder- alcohol verkeerde; werd' inhei:bureau van poli tie aan" dev-Langë' Nleuwstraatf ingesloten. Zijn auto kantelde en kwam op.de, din- tó zijde terécht. - Eveneens op woensdag/' botérte .In' de Havenstraat;- eén - .vrachtauto, bestuurd v' Al» - L. Li L Tt/t";H :-fru»AW Arcade: Schiedams Chr. Mannenkoor, voorjaarsconcert. 20. Musis Sacrum, De Zonnebloem, con tactavond, 20. „Bijkant. De -Rotterdammer: -Lange Kerkstraat 28, uitsluitend -redactiezaken, ^263954 (b.g-g. 010 - 115588 en 01898 - Agentschap: J., v. Gogh, Dr. Zamenhof- «tr. 139. tel. 512400. Klachten -bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: A?arm politie 264656; Alarm brandweer 269123; Alarm G.G. en G.D.-269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242; Kethel, Schiedamseweg 41, teh 269927. -'-De -Vlaardingers hebben- steeds - ont kend -dat -liun schip,-tets- te maken heeft gehad met' denoodlottigeaanvaring voor Esbjerg. Zij aohteri net lang niet;uitgeslo- ten- - dat 'de-.Denen de Liesje eii Rutger verwarren <mef een- Noorse trawler van wie de. roepletters, veel- lijken op- de ,'V1. 153..' Uitde verhoren dle\hir. Gerbrandy - bok morgen nog-afneemt hoopt hij nog wat' meer. inzicht té krijgen, iu de toe- dracht van; het- ongeluk; cn in de vraag of de schipper en de roerganger van de - Liesje. ^en RutgeË 'inderdaad' schuldig zijn geweest >an d,e ..aanvaring.Ook zul!en -tér-'sprake -komen foto's, die.ónT langszijn gemaakt van; het- ;Wrakvan deNihaMóna. l-- Het'is niet de eerste keer -dat de zeven Denèh''v'opr' Jde 'zaak, Van ide, Nina'Móna naar Nèc(erland .kopaen. Zoals, gemeld wa ren zij in, maart óók. al hier, onder meer voor de' confrontatie: op het Vlaardingse bureau -van. politie met de bemanning van de. Liesje en Rutgejr. Na deze .co(i- frontatie gingen de Denen naar IJ mui- den om 'daar dé toen op de .helling liggen de. VI' 153;/e bekijken en om 'aanwezig te rijn bij; een déél van,het technisch onder zoekje óp de .trawler door hét gefechte- Ujk'Jabonatoritim.1 - - Over jdé resultaten.van'-het onderzoek is' nog. niéts,, bekertd. Öók .niet de her komst van .hputsplinters;, die .tijdens hit technisch' onderzoek' op,:de' boeg van de Liesje. èbButger. zijn. gèvondenj v - leerlingen,- en de finale was een daver- afscheid met de tekst: ,'k zag twee duiven Afscheid wuiven". - Scbledammertjes lieten zien wat ze met de-leerkrachten na jaren van studie met -plezier en Ijver tot klinken konden brengen, èn het werd een- muzikaal sa menspel dat er wezen mocht. Met een langdurig, en hartelijk applaus- beloonden de aanwezigen de jeugdige spelers en niet dn het-minst de directeur Kees Bak. Do einduitvoering van de muziekschool wordt op: 28 september gehouden, waar na hét nieuwe schooljaar begint- op.M oktober. Op de administratie, Lange Ha ven 103;:is aanmelding mogelijk.. (Van een medewerker) SCHIEDAM Met de belangrijke wedstrijd tegen" Heerjansdam voor de boègi .(zaterdag) heeft HBSS woensdag avond-in,de nederlaagserie van zichzelf, een 2-2' gelijkspel veroverd tegen Excelsi or - '20. Deze, wedstrijd mocht, als een generale repetitie worden gezien, hoewel tralöei:,'Bierhuizen na afloop nog geen elftal wilde samenstellen dat zaterdag in Heerjansdam de kampioenstitel zal moe ten veroveren! Vrijdagavond komen de spelers in het clubhuis, bij een eri eerst dan zal het elf- "taL.bekeudgemaakt worden dat zaterdag om half vier tegen Heerjansdam zal spe len en dat. alleen bij een overwinning de kampioenstitel zal behalen. - De wedstrijdtegen Excelsior "20 had een .rustig verloop. Door Dick A'aldijk kwam-HBSS op 1-0, maar nog voor de rust; zorgde rechtsbinnen Kleinekoort voor 1-1. In de tweede helft scoorde Aal- dijk wederom (2-1), maar nu was het rechtsbuiten v. d." Hulst, die -keeper v. Heest het nakijken gaf (2-2).-Arbiter Vis leidde deze wedstrijd uitstekend." In-het .programma van de nederlaagse riis enige wijziging gekomen. HBSS 2^-Martinit 2 zal hedenavond (donder dag) niet doorgaan, terwijl woensdag as. ook'HBSS 1Martinit. 1 uitgesteld is. .In de plaats daarvan speelt HBSS woensdag avond tegen DHS. "Zaterdagavond houdt HBSS in het clubhuis op Harga een kampioensavond. Hetitweede, derde en zesde elftal werden reeds kampioen en mogelijk passeren za terdag ook HBSS 1 en het achtste elftal de eindstreep. HBSS 8 zal dan om kwart over vier op Harga concurrent Zwalu wen 9 moeten verslaan, 's Avonds komen dan' alle kampioenselftallen met hun da mes in de kantine bijeen om de kampi oensfeesten te vieren. "_DE2f'HAAG 'InMassluis, .Maasland, Vlaardingen en .Naaldwijk zijnde gren zen verlegd. Woensdag heeft de Eerste Kamer zich akkoord, verklaard met de grenswijzigingen 'van deze gemeenten. In .Maassluis is,'Wegens het gebrék aan uitbreiding voor de bebouwing, be sloten de grens met Maasland, langs de Maasdijk, te verplaatsen naar de rijks weg 20. Vlaardingen krijgt een stuk recreatie gebied-bij:'wan de grónd van; Maasland en iMaassluis ten ruiden van de rijks weg, gaat -de- gedeel te naar deze gemeen te. Om te voorkomen dat de rijksweg door te veel plaatsen zou lopen-krijgt Naald wijk een stukje territoir van Maasland, dat-in. totaal 638 inwoners en 686 hec tare grond zal -moeten" afstaan. v Maassluis ^verliest tien inwoners en 202 hectare aan Vlaardingen. %IA# De voorzitter van het PCG-comité, de heer L. van Veelen,-opende de vergade ring, waarbij hij releveerde, dat er in de afgelopen weken veel organisatorisch werk was verricht. Aan alle leden heeft men mededelingen verzonden. Duizenden folders werden verspreid en in de gehele stad zijn raambiljetten uitgezet. Het co mité hleid .tientallen vergaderingen en bovendien een viertaTspeciale propagan- davergaderixigen in verschillende delen van 'de stad. ,Ongeveer 20 verkfezingsbor- den werden verspreid in de stad opgehan gen., Aan -de vooravond van de verkiezin gen komt; de zeer menselijke vraag: Zullen we resultaat boeken en succes hebben-We moeten „ja" tegen het le ven durven zeggen. Ook ,ja" tegen de jaxige/kantoórbëdiencfe S.' G. 'J. Laatstge noemde fcreèg een schouderfractuur, ont- vcUiflgeh en kneuzingen aan. rijn schou der én. werd nagr 'het Gemeentezieken huis' gebracht;, 'j -y. SCHIEDAM Hét raadslid J. Schef- fers (soc.) heeft aan het college- va-n B m W gevraagd, of het-niet van oordeel is! dat de -verkeerssituatie op de. Chur ch ilb-v.eg tussen de Sporthal .en .'de, Laan. van Sol'Es, mede door het ontbreken' van een voetpad, .een érnstig, gevaar oplevert voor de voetgangers en ;wielrij ders, die van deze'weg. gebruik riiöeten maken. Het raadslid' meent, dat er op, korte termijn-een aantal voorzieningen moet worden getroffen, waardoor' het: gevaar van. ongelukken tot een aanvaardbaar-mi nimum zal worden-teruggebracht. Als oplossingenziet hij 'het aanleggen van een tijdelijk' vóetpad van bijvoor beeld, betonplaten en hét - voorschrijven van- een lagere maximumsnelheid voor hét. snelverkeer, .bijvoorbeeld'dertig - km per uur. 1 - Tenslotte vraagt'de heer. Scheffers aan B en W, waarom gedurende de afgelopen maanden hieraan zó weinig is'; gedaan, terwijl herhaalde malen hierop de aan dacht werd gevestigd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op een xeer „rustige zltring. vap het Schledamse kantonge recht .verschenen, woensdagmorgen verscheidene mensen, die allen terecht moésten, staan omdat zijn op de Burge meester ,vaii Haarenlaan in Schiedam' de maximumsnelheid hadden overtréden. Op'/zichzcl- fwaren het géén van alle geruchtmakendezaken, ware het niet, dat deze overtreders -ér-enkele waren uit de groep van 1200 wélke elk jaar door de Schtedantse politie worden bekeurd en bovendièn. dat hunverdediging vrijwel unaniem was. 7 ?Y ",>- t-id'.J.'.:;; 'T Vóór-de',kantonrechter staande" vertél de ëlk- -óp:?zljn beurt, dat hij. de ver keersborden.'.-, welke aangeven-dat blahen de /bebouwde kóm een snelheid 'van .50 kilometer .-dient te worden aangehouden niet-hadiójpgémerkf en dat hij dientenge volge:. met .«en -snelheid van 70 kilometer of zrifs nag£-'daarboven de stad'was bin nengereden.);- J .pi. j Eén van... hen giag -met zijn verweer v zéUsizóver dat hij -een plaatselijk dag- - blad-.voor de 'kantonrechter legde ten ..bewijze' dat -op .de Van. Haarlenlaan óók 70)kilometer (de-Rotterdamse-snel- -heid),',mag wprden -gereden.,De man 1 j bleek -echter, de krant niet béhoorlijk te. hebben-gelezen wanb duidelijk werd ih het .'betreffende artikel uiteengezet, dut--de~3nriheid "op- het-.Rtterdamse ,f déél. van het traject HorvatUweg- Bfüg"van: Haarenlaan zeventig kilome- ter'mag-.bedragen maar, in Schiedam öioet 'worden' verlaagd tot vijftig. Eén def argumenten welke elke vérdach- v .té .yrijvyelaanvoerde en- het hout snééd,-"was<Jat het aan de; weg beslist niet te zien .was, waar de-sésnisnélwég ophield'en-de"; lokale begon, zodat de V automobilist, -die. zich toen altijd tame- lijk snel verplaatst geheel en al was r aangewezen - op de kleine verkee.rsbor- den,, weiker plaatsing, mede vanwege de werken die rond de weg in uitvoe- v ring waren bepaald nietduidelijk .-/-was. -j Dit werd echter ontkend door de-Hoofd- /inspecteur van politie, de heer Willems - van -Beveren, bij wie we na de zittirig - informeerden naar deuniformiteit in de'verdedigingen. Wel gaf hij toe dat het. voor sommigen een wat magere ..- aanduiding kon- zijn geweest. „Dit wordt nu ondervangen", zei - nij, „door het plaatsen van meer borden en grote plakkaten waarop duidelijk de verande- ring van maximum snelheid staat aan gegeven",' Overigens zei hij het verweer van de yeraachtén weinig sterk te vinden, om- -dat zeker- elke automobilist behoorlijk dient te letten op verkeersborden en hij-door zijn rij-ervaring een zesde zintuig ontwikkelt, dat hem in staat stélt de borden snel tot hem te laten doordringen. Dat de plaatsing van de - borden verkeerd zou zijn geweest, het-, geen vele verdachten als excuus,zou den hebben aangevoerd, ontkende hij. ,;We zijn er verschillende malen langs gereden", zei hij. ,„We hebben, er zelfs nog het een ert ander aah veranderd óm ze duidelijker te doen zijn, maar zelfs alsje op de tweede rijstrook zat en jé reed met de maximumsnelheid zag je de aanwijzingen onmiddellijk. Zelfs's avonds". Wat betrof de vo2komen gelijkheid van de beide stedelijke delen, merkte de ■heer Willems van Beveren op, dat dit voor de automobilisten geen enkel ex cuus mocht, zijn. Dat was een uit vloeisel van. het /karakter 'van de weg, gaf hij als "rijn-; mening." Het Rotter damse deel van 'de Horvathweg loopt geheel buiten de stad, wordt nergens gekruist en is qui karakter een semi snelweg waarop een versnelling van het verkeer-geenenkel gevaar ople vert: - Dit ;is echter - niet het geval op Schiedams grondgebied waar de weg een lokale verbinding wordt met een aantal kruisingen,: waarmee rekening -• moet worden gehouden. De meeste au tomobilisten keren deze gedachtengang echter-om Uit Rotterdam komend büj- ven 'ze de Van Haarenlaan beschouwen als een soprt Rijksweg, een snelverbin- ding /en-deze gedachte dat moet worden 'toegegeven wordt in de hand. gewerkt doör het uiterlijk van de weg. - - (Van een onzer rédacteuren) ROTTERDAM De achttiende Inter nationale Technische Tuinbouwbeurs .WéHaTé 66", die van 5 tot en met 9 juli in de Haagse Houtrusthallen wordt ge houden, is momentèel voor ruim 95 pro cent volgeboekt. Deze gunstige situatie is dit jaar- ruim een/maand eerder bereikt dan-inl965." De-ruimte in de grote broeikas, die op het buitenterrein van Houtrust is ge bouwd en Waarin gedurende de komende weken reeds zal wórden geplant, is ge heel verhuurd, evenals de rest van het buitenterrein. Alleen in de hallen zijn nog enkele kleinere stukken voor be langstellenden beschikbaar. Op de „WéHaTé 66", die in het teken zal staan van het moderne onderne merschap in de glastuinbouw, zullen meer dan tweehonderd firma's expose ren, waaronder ongeveer 25 die nog niet eerder aan de béurs hebben deelgeno men. Speciaal -voor. de expositie zijn kassen geconstrueerd, compleet met verwarming en'lucbting en er worden nieuwe produc tiemogelijkheden getoond, zowel op bloe men-, als óp groentegebied. De hele opzet is er op gericht de mensen in de agrarische wereld, die een geweldige om wenteling doormaakt, omhoog te brengen naar het stadium van de moderne onder nemer. SCHIEDAM Geboren: Ronald z.v. A. van der Slot en F. A. van der Wal. Ovci-'a- den: Han Ga He Nio, 69 eehtg. van Putten D, van Wingerden, 61; R. Hommel 28; S. B. Guerequeta, 63; S. Lucas 70. S. KUIPER warme belangstelling Christelijke politiek. Met vallen en opstaan leven we vanuit'het EvaDgeiie van Christus. We zullen nooit met al onze activiteiten de volmaaktheid berei ken, maar het'bijbelwoord van Philipp. 3 vers 12 zegt, dat we zullen hebben te jagen naar de volmaaktheid, of we die ook grijpen mochten, al-dus de heer Van Veelen. De heer S- Kuiper constateerde dat er nog steeds warme belangstelling bestaat voor de beginselen van de PCG en dat deze nog aanslaan bij een groot percenta ge van de bevolking. Op I juni moeien we tonen, dat het bestaan van confessio nele partijen nog zin heeft. De PCG wil tevens progressief rijn. Daarnaast is de PCG voor de handha ving van het gezag en bestrijding van de ondermijnende krachten in staat en maatschappij. De provo's, de echte wel te verstaan, eisen voor zich de vrijheid om 'op rustige wijze met hun démonstraties aan te tonen, welke wensen of grieven ze hebben. Dat is hun goed recht! Maar ze moeten geen herrie gaan schoppen of de politie treiteren. Dit soort Provo's misbruikt de vrijheid. De overheid mag niet' nalaten bier in te grijpen, -liefst echter zonder gebruik van wapenen, al dus de heer Kuiper. Als leider van het forum wierp de heer Van Katwijk een aantal vragen op, onder meer aan welke nonnen het subsi diebeleid dient te worden gebonden, spe ciaal betreffende de kunst. Deze vraag was aanleiding voor een geanimeerde discussie, waarbij ook de auteur Gerard van het Reve en de moderne, abstracte kunst ter sprake kwamen. De heer Sonnevel-d bracht het subjec tieve karakter van het stellen van nor men naar voren. Kunst moet vooral zede lijk verantwoord zijn, vond de heer J. H. Weveriing, terwijl de heer N. Koren het moeilijk-achtte voor een niet-kunstenaar tot een juiste esthetische oordeelvelling te komen. De heer Van Veelen deelde mede, dat het Rijk zijn eigen normen heeft, waar door het mogelijk is, dat de kunstenaars subsidie ontvangen. Wat tot gevolg heeft, dat -de kelders onder de Binnenhof tjok vol schilderijen liggen. De rijksbureaus, waarvan de interieurs nogal sober zijn, kunnen evenwel uit deze overvloedige voorraad nooit een enkel schilderij krij gen om hun werkruimten wat op te vro lijken. En andere actuele vraag was, of, nu het kapitaal zo schaars is geworden, men toch moet overgaan tot hei bouwen van het stadhuis en of dit dan aan de moder ne eisen moet voldoen. De heer II. van der Waai was niet direct tegen het bou wen, mits het slechts op doelmatige en vooral functionele wijze zou geschieden. Hierbij zou men velerlei prioriteiten in acht moeten nemen en in fasen moeten bouwen. Nu de Poldervaart haar 'functie kwijt raakt, dient ze nu ook te worden gedempt of vindt u dat de vaart als recreatie-oord moet worden gehand haafd?, vroeg de heer Van Katwijk. Men moet wel tot dempen overgaan vanwege de slechte toestand der kaden. De boeren in Kethel eisen, dat deze worden vernieuwd, als het dempen niet zou doorgaan. Men is dan nog veel meer geld kwijt, aldus wethouder Van Schoon eveld. Het forum vormde inderdaad een De stalen helmen. Nu de kepi, een te velde onbruikbaar hoofddeksel, weder ie ingevoerd, is men overgegaan tot hel vervaardigen, zij het ook op zeer kleine schaal, van helmen. De stalen 6chelp rust op een kruisriem en deze is weder- om gespannen op een lederen bond, die op het hoofd geplaatst wordt. Loonsverhoging bij de S.S. Naar men uit betrouwbare bron verneemt) zal door de Sü. aan baar personeel eene alge meen® loonsverhoging worden toege kend, nt. voor hen, wier salaris ƒ700 of minder bedraagt 10 pCl.; boven 700 salaris voor elke 200 meer J pCl. minder. sprankelend vuurwerk van vragen en antwoorden, waaraan bijna de gehele zaal spontaan meedeed. De discussies waren buitengewoon geanimeerd. De gedachten flitstenonafgebroken tussen forumleden en bezoekers en legden een vruchtbaar contact. De heer M. Eijkenaar maakte op het eind nog enkele frappante opmerkin gen: Een enquête van enkele jaren ge leden heeft aangetoond, dat tachtig pro cent. van de kiesgerechtigden nooit een politieke vergadering bezoekt. De helft van de lezers leest nooit een kamer verslag. Men heeft daarentegen wel be langstelling voor de dingen, die in de directe omgeving gebeuren. Ondanks het feit, dat de meesten nooit een poli tieke bijeenkomst bezoeken, de raads zittingen inbegrepen, is er toch kenne lijk belangstelling voor de besluiten van de raad. Wat de openbare financiën betreft, zul len de gemeenten nog meer de pas moeten inhouden. Dit is wel gebleken, Nederladse gemeenten dezer dagen uit het bezoek dat de Vereniging van bracht aan de Ministers van Binnen landse Zaken en Financiën. De heren keerden terug, nadat ze nul op het rekest hadden gekregen. Bij deze verkiezingen moet de PCG zich niet langer presenteren als een combi natie van drie, maar van twee partijen. Het moet mogelijk zijn de zevende ze tel te behouden, ondanks het feit dat de SGP is afgevallen. Vooral nu het GPV geen. lijst heeft ingediend: Men moet trachten de. SGP-gerinden ervan te overtuigen, dat het in feite afbraak- politiek is voor de prot. Chr. Groepe ring, ais ze stemmen op een yrijwel kansloze lijst. SCHIEDAM Vanmiddag om. kwart over vier heeft burgemeester H.iRoelfse- ma tijdens een bijeenkomst i uhet stad huis aan vier Schiedammers koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De heer J. M. van Coilenburg van de Swammerdamsingel 69 viert het feit, dat hij vijftig jaar, geleden in dienst is getre den bij de Distilleerderij en Likeurstoke rij Herman Jansen N.V. Hij kreeg ter gelegenheid van dit jubileum de zilveren ere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De heer F .J. A. Karis, die aan de Carel Reinierskade 127 woont, is reeds gedurende vijftig jaar bij. dezelfde distil leerderij -werkzaam, Hij ontving even eens de zilveren, ere-médaille in de orde van Oranj e-Nassau. De heer Van Coilen burg is procuratiehouder en de heer Ka- ris vervult de functie van eerste verte genwoordiger. 'S*- De heer A. C. A. van Geel uit Rotter dam ontving wegens langdurige en trou we dienst het zilveren ere-metaai. Hij viert zijn veertig-jarig jubileum bij de Mosterd- .en Arijnfabneken Breder N.V., waar hij momenteel de functie van be drijfsleider vervult. De heer A Liebeek uit de Dr. Boslaan 47 kreeg de bronzen ere-medaille in de orde van Oranje-Nassau toegekend. De heer Liebeek is reeds gedurende veertig jaar werkaam bij de N.V, Gusto als afschrijver-samensteller, - L2EE2 iiupaiiw Kom eens langs bij Bender om deze prachtige Eminent 400 de luxe te zien en te horen. Een volwaardig orgel met 24 registers, leslie en percussion. 'met drie maanden gntis cursus. Ook andere orgels in voorraad. WITTE DE WITHSTRAAT 32 Rotterdam Telefoon 010-138113 SCHIEDAM Twee voetbalelftallen van Cockbums afsluitersfabriek en P. L. v.d. Staay's brood- en banketbakkerij hebben woensdagmiddag op het DHS-ter- rein in Kethel de regen iangè tijd ge trotseerd om geld bijeen te schoppen voor een bejaardentocht van de ouden van dagen, die op woensdag 15 juni ge houden zal worden. De spelers van Cockburn bleken uit sterker voetbalhout gesneden te zijn dan de brood- en banketbakkers, want al spoedig stond men met 2-0 voor, waarna v.d. Staat's mensen 2-1 scoorden met wel- m TJET gaat de dustrie in chemische inLj ons land voor de wind, zo heb ik in deze krant gele/- zen. Ja, dat idee had ik ook. al. Dé vooruitzichten voor de toekomst zijn ook gunstig eh deze tak van industrie zal zich" nog belangrijk uitbreiden, als ten minste de over heid geen roet in het eten. gooit met allerlei onverstandige Hindër-r -; wetsbepalingen. Zo ongeveer heb ik het begrepen. Jaja, rustig' afwach ten dan maar. en niet bang zijn. Maar wat mij betreft kan de nieu we Hinderwet - niet streng' genoeg zijn. En aan een verdere uitbrei ding van de chemische industrie heb ik echt geen behoefte. Er zijn ten slotte grenzen! En nou hoéft geen enkele staffunctionaris van'dë SHELL, de GULF, de CALTEX.de ENCK of weet ik wat nog meer, mij morgenochtend op te belle» voor een bezoek aan zijn bedrijf om te kómen kijken hoe: schoon daar het afvoersysteem werkt. Dat. kan allemaal best waar zijn, maar ik vind het zo mooi genoeg. j Ja maar, zegt de chemische' imf dustrie, vergeet u niet dat wij zo? veel deviezen, opbrengen en één heel belangrijk aandeel léveren?ia". de algemene welvaart Ach meneer, wat: is welvaart? Ik ken ménsen'die tien jaar geleden begonnen op één. ouwe fiets en die nu- in een Mefée-f- des rijden en ih eèn '.bungaipwé'jK&-£: nen. Maar als ik om mij heehdnjk: zié ik overal gezinnen, die in dézéif- de tien jaar gaandeweg stéèdèjinbëi- lijfcer konden rondkomen van f éen intussen meer dan verdubbeld ibko- men. Men wil er-n nog grotere!wél- vaart?-: Voor mij hoeft; hét met:01~ -leerrials de? qhemisché*ihdustrie?er iets .aan kam doen/ dat ;öe -wel*aért 'f wat gèiijker"? wordt verdeeïdikdanv m ■EIGENLIJK geloof ;ik dat' -siiet ■44- begrip iyiréivaart vèeÖmeeésjtèj: maken heeft met wat men-étègëh-- /woordig „leefba^heid'i-nqëmt'cdan met e conomi e. En 'ik kannog 'steeds niet vindën dat dé chemiscSël 6i- dustrie een Belangrijk .aapdéëT le-: vert in de opvoering- van deA,leef baarheid". Overigensvmd'/i&het een gek woord; öat „leefbaarheid".' Ik heb het -voor de 'aardigheid 'èëns .opgezocht in mijn Van Dale;.<die onder, dé hand ook al weerj'-tien jaar oud is. Maar- niks hoort- Van Dale kent geen „leefbaarheid".-Er gens vind. ik dat .logisch, want1 ais ik het woórd^ga ontleden, dan stuit •ik' op het achtervoegsel (jbaariV dat -een menselijke werkzaamheid, aan-;? geeft.; Denk rnaar*aan handelbaar, bèweeg-baar, dfaaï-baar, iets'Vdus waarmee dèmens. :'kah handelen,;! dat hij kan bewegen èn kan draai en. De werkzaamheid moet VQoor,-; menselijk toedóen tot stand, komen,/! Maar zo is het met „leven'% niett Leven leeft zélf! Het is spontaan! En waar de Bron van het leven. te", vinden is hoef ik de lezers' van deze krant niet te vertellen, v-'" VIT u ook zo uit te kijken naar het komende Pinksterweek end? Of neemt het drukke dage lijkse leven met zijn vele proble men en zijn grote en kleine zorgen en zorgjes u zo helemaal in beslag dat u er nog geen ogenblik-aan hebt gedacht dat het zondag - Pinksteren is? Zo ja, dan bent' u wel erg hard aan Pinksteren toe. Dan wordt het voor u hoog tijd dat u er eens tussenuit gaat! Dan moet u, weer of geen weer, het komende weekend naar buiten. Dan moet u niet in de stad blijven plakken! Ik -vind de Lijnbaan ontzettend gezel lig en ik kijk mijn ogen uit in de prachtige Doelen, maar als ik bui ten kom zeg ik toch: „Dit is het". Dat buiten hoeft niet ver te zijn. Tot voor kort dacht ik dat als ik op mijn vrije dag op sjouw ging, ik dan pas voorbij Utrecht begon op te leven. Maar dat is niet waar. Aan de rand van de stad heb ik het ook „beleefd". Ik heb een groene .weide als mijn Pinksterbruid be groet. Ik heb genoten van een zwe vende libel boven een sloot, van madeliefjes, boterbloemen en hondsdraf. En ik heb" een ordinair stukje.paars bloeiende klaver afge plukt en in mijn hand genomen en ik heb er naar gekeken en ik héb tegen God gezegd: „Wat zijt Gij groot". V/L:, ke stand ook werd gerust. Daarna werd het 3-1, 4-1 en 4-2 voor Cockburn, waap- na de scheidsrechter het (na 25 minuten) beter vond de strijd te staken vanwege de steeds meer neervallende regen. Intussen had men toch 900 kaarten van twee kwartjes per stuk aan de man ge-, bracht, zodat de ouden van dagen zeker: zijn van hun .tocht en van de dekking van de onkosten daarvan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1