MEN WIL: Aktie GTB cadeaugas eur in Nederland Aansluiting op rijksweg goedkoop uitvoeren Drie gewonden in verkeer Oogstfeest in het Westland lunet terra aV Voor 't eerst sinds 1945 Tunnelver keer liep terug 1 AGENDA Fusie grote clubs Schiedam- Vlaardingen 7S verkoop gaskachel bevorderen verbruik aardgas stimuleren Aankoop kachel 500 m3 aardgas gratis Geen definitief plan Burgerlijke stand JJrJIotlm'tummrr Opening van Hoekse strandseizoen Koorconcert in gebouw Arcade Verkeer sexamen had goed resultaat 'uit Jongetje aangereden bij ovërsteken H00GERWERF 'rotterdammer 7J» Pagina 3 VRIJDAG 27 MEI 19^6 a i fichtecht niet strijken zó droog SCHIEDAM De Gemeente lijke Technische Bedrijven is in samenwerking met de Maatschap Sico-Aardgas op 10 mei gestart gevoerd onder de naam „Alle rnet een reklameaktie, die wordt Cadeaugas". De GTB heeft met de ze aktie de primeur in Nederland. Het doel van de aktie is, om de verkoop van de gaskachel te be vorderen en het verbruik van het aardgas te stimuleren. De aktie zal namelijk duren totdat geheel Schiedam op aardgas is overge schakeld, vermoedelijk dus tot juli 1967. Daarna zal de gratis gas- leverantie ophouden. Ook Jay in ruil van de oude gaskachel ont vangt men geen cadeaugas. (Van een onzer verslaggevers) Omschakeling Richtlijnen Onvoorzien Tevens moet rekening worden gehouden met de gasvoorsehriften bij plaatsing van nieuwe toestellen op bestaande leidingen. Alle instal laties staan onder keur van de Gem. Teohn. Bedrijven, terwijl al le geleverde toestellen voorzien moeten zijn van een Giveg-keur- merk. Alleen erkende installateurs mo-gen de werkzaamheden uitvoe ren. ruimtelljke regelmaat scheppen rust in uw ruimte (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor het eerst na de oorlog is 'het verkeer van motorrijtuigen door de Maastun nel gerekend over een periode van een jaar teruggelopen. Het verschil tussen 1965 en 1964 be draagt 537.140 motorrijtuigen, meer dan een half miljoen dus. komt u naar een toonkamer Opvallend v nübëdiü d e n cf KANTOORMACHINES Vandaag. en morgen en dagelijks éPSP Morg*n kunne" moderne men- nen, die In hun huls de mooiste gordijnen willen hebben hun gang gwn. Want dan verkopen wij Dolan da ideale overgordijnstof, in prachtige fümdruk motieven van 13.98 gn omdat er hier en daar een Kleine misdruk is gemaakt (die niet opvalt en aan de kwaliteit btslist niets afdoet)... verkopen wij deze luxe moderne overgor- dijnstof per meter voor nog géén zes gulden. •r., Morgen begint de verkoop van deze Dolan overgerdljnstoffen, 120 cm breed, de moderne stof met alleen maar voordelen, per meter voor Giin tel. of ithrlft, bijt. Zoals we reeds eerder schreven bij de behandeling van het desbetreffende" raadsstuk, dragen de leverancier van bet verwarmingsapparaat en het gasbedrijf ieder de helft van de koeten van deze gratis gssleveranile. Technische Bedrijven heeft zuiver theoretisch een. schema opgesteld hoe de hoeveelheden gas verdeeld moeten worden. Rekening houdend, dat men bij aankoop van een gashaard 1500 m3 gas per jaar verbruikt, willen de Tech nische Bedrijven en de Maatschap „Si co-Aardgas" een derde van deze hoe- Veelheid voor hun rekening neuten dus SM m3. Voor de eerste haard ontvangt men 500 m3 aardgas, voor de tweede 300 m3 en voor de derde 200 m3. Wil men het hele huis met aardgas verwèmd heb Bovendien is het noodzakelijk uit te gaan van de volgende richtlijnen, wan neer men bij een verkoopgesprek tot een globale kosten oerekening komt. Een installatie bestaat, behalve uit het gastoestel uit gasleiding. De lengte van de leidmg moet bekend zijn. De meterprijzen voor korte of lange re leidingen lopen beduidend uiteen, zo- dat een gemiddelde lengte moet worden aangehouden. De aansliutkosten van het ben, dan kan. men rekenen op 1000 m3 toestel hangen af van het verkochte -1- .1Tn.lCTfti nlil.'il.AAi gratis aardgas. Voor de tijd van het verbruik van dit cadeaugas heeft men een limiet gesteld, namelijk de drie wintermaanden decem ber, januari en februari. De omschakeling van aardgas geschiedt in elke plaats anders. Ze is een zuiver locale aangelegenheid. De uitvoe ring van het grote aardgasprojekt met al zijn administratieve, technische en orga nisatorische, haken-en-ogen loopt in Schiedam gesmeerd. In andere plaatsen is de omschakeling dikwijls te veel cen traal geiegeld, waardoor de gehele prooe dure te stroef en te mechanisch wordt Bovendien waren de relaties tussen Technische Bedrijven en de installateurs in Schiedam reeds uitstekend, zodat men thans deze lijn slechts behoefde door te trekken om tot een goede samenwerking te komen. Er bestaat een collectieven overeenkomst tussen de technische be drijven en de Matschap Sico-Aardgas als zodanig, doch elke installateur bedient Zijn klanten zelf. Grondgedachte is- het werk van de Technische Bedrijven en van de installa teurs zoveel mogelijk te spreiden, zegt de cUiccteur van de GTB, de heer J. van Martingsveld, want de grote piek is voor de installateurs niet prettig. Vooral ook omdat dit duur overwer kmet zich meeb rengt, aldus drs. Van der Willigen van de GTB. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met ie St stónd homing van rijksweg 20 begin volgend jaar moeten de afritten van deze Veg in gebruik kunnen worden reno wn, De Burgemeester Verkadesingei en Sc Holysingel zullen dan het verkeer aoetea verwerken. Deze twee straten zul- in daarom moeten worden verbeterd. Het college stélt de gemeenteraad 0. - - - - SCHIEDAM "Ondertrouwd: X. van den Akfcer, n en C. M. A. Ketelaar, 22: A. W. ►sn den Berg, 34 en A. Sehouwnburg, 29: A. i. vin oen Berg, 70 en M. T. Mstthljssen, 8; N. M. Bodde, 25 en J. M. Landman, 21: C. G. Bom, 21 en J. G. van Gcrvcn, 13: J.A Erctacs. 10 en Af. J. Pasztjerilc. 19: J. A. M. DobbeHng, 51 en A. J. M. Landbergen, J, Heijster. 19 en A. C. Schuurmans, 17; Lodema 24 en A. A. van Driel, 21; A. da Lib. 38 en L. W. Venzelaac. 42; M. van Pelt, II en H. Dijkhuizen, 22: J. Plaisier, 25 en M. W. van der Kat, 20: W. J. Schouten, 28 en M, van Potten. 28: A. Semeljn, 21 en P. Velthuizen, 19: C. P. Spruit 22 en X. H. L. M. van Hooidonk, 21: W. van Utrecht, 23 en jl. Abbink, 25. Getrouwd: X. 't Hart. 24 cm A. Kraaijeveld, P. C, Schrei). 28 en X. N. M. Ritmeester, 23; C, van Stuivenberg, 25 en A. M. H. Maas, 21; X. J. van Rutten, 25 en C. A. M. van Dorp. 25: J. J. A. Feelders, 19 en P. Kok, I»; J. van Wensveen, 33 en A. W. Troost, 23: X. A van den Oosten, 22 en T. M. Wecderits, LS; W O Vestdijk, 30 en C. A. Three Is. 20: A. X. van der Heijden, 29 en M. P. T. Sabel, 19, J X. M. Kerktóan. 22 en C. X. A, Reuters, 22: H. M. Huisman. 24 en C. M, X. Vermeu len, 23; E. X. Braber, 24 en J. G. M. van den Berg, 25; A. X, Postma, 44 en J. W. van iBerk, 24; H. Wlldeboer Schut, 25 en X. P. •nti Grevtnbroek. 26; A. Marks, 22 en. A. M, iRombouts, 21; W. van dec Vlies, 23 an Af. F. Teilen, 25; C. A. N. Niehot, 19 en T. K. Ouadt, 18; G. Vreeswijk, 13 ca M. van de Grijp, IS: A. J. Jung, 28 en C. Aardoom, 19; B Vervttege, 24 en P. X. E. Vcrlinde, 23; N. Maagdenberg, 30 en J. C. de Vries. 22. Geboren: Anneke C„ d.v. E. Braun en E. C Dumas; Eveline M. d.d,-J. Huizer en E, M, Paczèjka; Sa.sk.ia P., d.v. H. C. M. Ham ea M. F J. Verfngmeljer; Erwin X„ z.v. G, J. C. Hegeman en X. C. van Rooijen; Danny A., i v. h. J. Vlei) en J. E. van dec Laan; ïJpbn LZ,v. W. L. Holster en A. AL Offer- nau. Hendrik, z.v. P, H. Opschoor en J, Scboel. .Overleden: J, I. Wolf. 82 wed. van Tuyll. daarom voor een kleine drie ton te voteren voor de verharding van deze twee wegen. De oorspronkelijke plan nen waren duurder en gingen ook veel verder. Voorlopig zullen er op genoemde straten maar twee rijbanen komen. De aparte fietspaden blijven nog achterwege. Er wordt bij de aanleg evenwel gerekend met de mogelijkheid om op een eenvou dige manier de rijbanen te vermeerde ren. De krappe financiële toestand heeft het college genoodzaakt de reeds gemaakte plannen drastisch in te krimpen. Dat is ook het geval met het zes ton kostende plan tot verbreding van de Broetrweg, voordat Rijksweg 20 klaar is. Ook hier is het mes ingezet. Het eollege wil nu, om toch iets te doen, alleen de aansluiting van Broekweg «n Marathonweg op de rijksweg uitvoe ren. Deze werkzaamheden kosten toch altijd nog ongeveer twee ton. (Van onze correspondent) ROZENBURG Het de2e week gehou den verkeersexamen voor de school jeugd heeft een beter resultaat opgele verd dan de laatste jaren het geval Was. Van de 124 jeugdige deelnemers slaag den er 117. Doordat voor het schriftelijk examen vrijwel allen slaagden is het per centage gezakten (9 procent) bijzonder iaag gebleven. Het examen werd gehouden door de rijkspolitie, in samenwerking met de schoolhoofden. A VLAARDINGEN Burgemeester es we thouders stellen d« raad voor gelden beschik baar te stellen voor de aanschaf van leermid delen voor het verkcersonderwljs. Dit onder wijs is sinds kort verplicht op uloscholen, D® raad moet een voorstel goedkeuren voor et® krediet van 1100 voor de belde openba re ulo's. Verder is er een voorstel om ƒ2835 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van verkeersleermSddeten voor vijf protes tants-christelijk uloscholen en «en roomska- tholieke school. Als vertegenwoordiger van de Schie- damse installateurs heeft de heer J. J. van Woerkom donderdag enkele richtlij nen aangegeven m-et betrekking tot de berekening van de kosten voor de aanleg van gasleidingen. Onwetendheid te aan zien van deze materie kan aanleiding geven tot misverstand ett wellicht nader hand tot (ongemotiveerde) klachten, Vestal nu de gas verwarm ing bij de komst van het aardgas, gestimuleerd door de huidige cadeau-gasaktie, nog meer in de belangstelling komt te staan, blijkt dat vele kopers zich afvragen wat de bijkomende kosten zijn, alvorens ze tot aanschaf overgaan. Sornr vraagt men meterprijzen, wat evenwel verwarring kan stichten, om dat, niet steeds duidelijk is, wat hier mee wordt bedoeld. Sico-Aardgas heeft daarom deze aangelegenhei bestu- eerd tezamen met de Technische Be drijven. i Hierbij. Is gebleken, dat bet aanbeve ling verdient tevoren prijsopgave te vragen voor de aanleg van de gaslei ding, de plaatsing van bet toestel en eventueel ie treffen voorzieningen. Zulks ln verband met de eisen, die de Gavo (de gasvoorscbrlften) stelt. toestel. Deze aansluitkosten zijn voor een bageiser, gaskachel, fornuis of keuken- geiser verschillend ln elk geval dienen ongezien gege/en meerprijzen als vrijblijvend te "worden beschouwd. Een aantal onvoorziene oms,eindigheden is van invloed op de kosceabepaling voor leidingaanleg. On voorziene omstandigheden zullen echter tijulg, zodra deze zich aandienen, dat is tijdens het werk, ter kennis van de op drachtgever moeten worden gebracht. De ze dient zich bereid te verklaren .ie meerdere kosten te betalen, voordat de noodrai elijk gebleken hogere kosten worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagmiddag kwam op de kruising Nieuwe Mathenes- serstraat-Van Deventerstraat een brom fiets, bestuurd door de 22-jarige kantoor bediende A. V., in botsing met een vrachtauto, bestuurd door de 25-jarige chauffeur A. J. E. uit Rotterdam. De bromfietser kreeg een hersenschud ding en een fractuur aan het linker been. Men bracht hem naar het Gemeen teziekenhuis en. aangezien hij een inwo ner van Rotterdam was, vervolgens naar het Dijkzigtziekenhuis Op de Koemarkt verleende donder dagmorgen de 59-jarige wielrijdster me juffrouw C. S. uit Schiedam geen voor rang aan een personenauto, bestuurd door de 28-jarige W. A. v. d. H. uit Vlaardmgen Ze werd aangereden en kreeg diverse kneuzingen en een hersenschudding. De GGD bracht haar naar de dr, No- letstichting, waar zij voor behandeling werd opgenomen, Een bromfiets, bestuurd door de 22-ja- rige timmerman F. C. van O. ging donder dag op de kruising Usselmondesestraat - Poortugaalsestraat onverwacht op het wegdek aan het glijden, ■waardoor de bestuurder de macht over zijn voertuig verloor en tegen een personenauto aan botste, bestuurd door de 38-jarige winke lier P, S. Met schaafwonden en een hersenschud ding werd de bromfietser naar de Dr Noletstichting gebracht. De strijd bij Ferdun. Parijs, 25 Mei (Officieel.) Op den Imker-Maasoever ïijn_ ten oosten van den Mort Homme de infanteriegevechten voortgezet.' Ver scheidene pogingen van den vijand om uit het dorp Cumières voorwaarts te komen werden door onze artillerie ver ijdeld. Ia de streek voor Donaumout (rechter Maasoever) is het geschutvuur verdub- held, Na tal van vruchteloze pogingen, waarbij zij geweldige verliezen leden, sLangde de vijand er in de bouwvallen te heroveren van het fort, welks onmid dellijke toegangswegen wij bezet houden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Tweede Van Leijdea G&elstraat werd woensdagmiddag de 4-jarige Gerard Veldhoven door een vrachtauto aangereden. Het jongetje dat zonder op het verkeer te letten de rijweg opliep kwam tegen de voorzijde van de auto terecht. Het kind moest met een hersenschud ding naar het Holyziekenhuis worden ge- brr ht. Op het kruispunt Burgemeester Pruis singelSoendalaan verleende de 29-jarige scooterberijder M. S. uit Spij-kenisse don derdagmiddag geen voorrang aan een personenauto. Er volgde een botsing waarbij S. werd gewond. Hij is naar het Holyziekenhuis gebracht voor onderzoek. NAALDWIJK Van zaterdag 27 au gustus let en met vrijdag 2 septembe- zuilen ir. het Westland voor de vijftiende maai de jaarlijkse oogstfeesten worden gehouden. De organiserende Broe derschap van de Blauwe Druif heeft een druivenpunses, een fruitfee en een bloe- men fee gekozen, De prinses is de negen tienjarige Marijke Zwmkeis uit Honse- 'ersdijk, bloemenfee de zeventienjarige Fine Lange uit Poeldijk en de fruittee Se negentienjarige Agnes van der Lely u.t Maasland. Voor deze meisjes wacht straks weer een arukke tijd, niet alleen in de wee,, der feestelijkheden, maar ook bij andere geoeurtenissen in net Westland. Voor i jaarlijkse oogststoet zijn dertig aanmel dingen voor deelname, zowel met perso nenauto's ais met praalwagens. Aila West- lanc.se veilingen zullen aan het corso deelnemen sleet te bezichtigen zijn op de terreinen der cemrale Westiandse oloemenveiling te Honselersdijk, vanwaar de volgende, ochtend om 12 uur wordt vertrokKen voor een tocht door een deel van het Westland. Via Naaldwijk, 's-Gravenzan- de, Monster en Poeldijk terug naar Hunseleisdijk, waarna in Naaldwijk ae mstailatie van prinses en feeën zal geschieden. Gedurende de feestweek wordt onder meer een openluchtspel opgevoerd door een groep jonegren. Voorts wordt een cauaretopvoermg gegeven. In een grote kas, die m het dorp wordt gebouwd is onder meer gelegenheid tot druiveneten. Van 30 augustus tot en met 2 septemoer wodrt in samenwerking met de afd. der Ned. Maatschappij voor Plant i kunde in het nieuwe gebouw der Naald- De .Jaargroei van de Maastunnel (die op ongeveer anderhalf miljoen geschat mag worden) Is opgevangen door de op I februari 1365 door HJti. de Koningin ge opende Van Brlenenoordbrug. Vorig jaar passeerden door de noord-zuid buis van de tunnel 14.029.970 motorrijtuigen (tegen 14.139.500 in 1964), door de zuid-noord buis 13.677.410 (1964: 14.105.020), de totalen zijn voor 1965 en 1964 resp. 27.707.380 en 28.244.520. De na-ooriogse groei van het Maastun- nelverkeer is verbazingwekkend. In 1945 gingen er nog maar 1.228.209 motorrijtui gen door beide buizen. Na vijf jaar was dit aantal reeds opgelopen tot 7.594.316 en toen begon pas de grote- groei. 1-et cijfer voor 1960 was 22.933.180. voor 1961 totaal 24.171240 en ln 1962 reden 25.407.960 auto's e.d. door de Maastunnel. Het cijfer van 1963 bedroeg 26.219.100. KAMTOORfNSTAlUTies vtAAROcMCOi OktortunosmAATdi mcfOONvm km luna terra is uw bezoek waard (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Met enig officieel vertoon zaï op tweede Pinkster dag het strandseizoen in Hoek van Hol land worden geopend. Dit zal gebeuren door het ms. jleren van de Rotterdamse Reddings Brigade door de voorzitter van de wijkraad, de heer A. Lems. Na de installatie om een uur 's mid dags zal de Hoekse WV weer een strand feest houden voor de jeugd. -Het feest zal bestaan uit diverse aktiviteiten, zoals schatgraven en zaklopen. SCHIEDAM In de wijk Kethel zal van 31 mei tot en met 3 juni huis aan huis een collecte worden gehouden ten bate van een bejaardentocht, uie op woensdag 15 juni zal worden gehouden. De kosten van deze tocht zullen onge veer tweeduizend gulden bedrage» De voetbalwedstrijd tussen de elftallen van Cockbums afsluitersfabriek en P. L. v. d- .Staay's brood- en banketbakkerij heeft woensdag ƒ450 opgebracht. Het tekort zal door het houden van de collecte moe ten worden opgebracht. Voor de zuid-noord buis is de terug gang in 1965 van het aantel motorrijtui gen opvallend. Deze teruggang vindt zijn oorzaak in het geit, dat de A.N.W.B.-rou- te voor doorgaand verkeer in de richting noord-zuid via de Maastunnel loopt en in de richting ^zuid-noord via de Van Brie- nenoordbrug. De Van Brienenoordbrug beeft in elf maanden van Ï965 ongeveer tien miljoen motorrijtuigen verwerkt.De terugval van hei verkeer ln de Maastunnel was. In de eerste maanden na de opening van de Van Brienenoordbrug- duidelijk merk baar. Later< heeft deze terugval alch hersteld. De Maasbruggen kregen in 1965 onge veer één miljoen motorrijtuigen minder te verwerken dan in het jaar ervoor. In ronde cijfers kunnen voor de Maasbrug gen de jaargetallen worden gesteld op 14.600.000 voor, 1964 en 13.505.000 voor 1965. Een aanzienlijker teruggang dus dan "die ln de Maastunnel. Dit is echter verklaarbaar. «Bij fi le-vorming kunnen automobilisten die de route over de Maasbruggen willen ne men, de fües eerder constateren. Zij ver kiezen dan -veelal het doorrijden naar de Van Brienenoordbrug. j t VLAARDINGEN De gemeenteraad donderdag beslissen op men garant zal Kaan voor een lening van 1.650.OCO, aan te Saan door de Stichting Rusthuizen van de Hervormde Gemeente. De gemeente is reeds rirant voor een bedrag van 3-250.000 gulden. De verhoogde bouwkosten noodzaakten de stichting een nieuwe lening aan te gaan B. )V. adviseren de raad de garantie te leven onder de voorwaardne, die ook voor eerste lening gelden. VLAARDINGEN Het bstuur van de Vereniging voor Bijzonder Christelijk SchOol- anerwijs heeft de gemeenteraad gevraagd ptd beschikbaar te stellen voor het opnieuw setegelen en ontstoppen van de afvoerkol- van de speelplaats van de Govert "jaaschool. De kosten hiervoor bedragen «W Het college van B. en W. stelt voor dit «hag uit te trekken. I Mnsis Sacrum, wrtavond, 20. De Zonnebloem, con- Geref. Jeugdhuis: Chr. Lat «bibliotheek, Uitlening, 15-17 Tivoll: Schied. Jazz Sociëteit „Gaul- isimie", contactavond, 20.30. Bijkant. De Rotterdammer: Lange aerkstraat 26, uitsluitend redactiezaken, «'•g263954 Cb.g.g. 010 - 115588 en 01898 - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof. ffel39, tel. 512400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo. dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm tie 264856; Alarm brandweer 269123; rm G.G. en G.D. 269280. dtheek; Evers, Lange Haven 81, tel Kethel, Schiedamseweg 41, tel. SCHIEDAM Stampvol was de erote zaal van het gebouw Arcade, toen gister avond Schieaams Christelijk Mannen, koor zich opstelde op het podium, Onder de rustige en duidelijke directie van Jan van der Ree opende het koor dit concert met „De heem'len roemen" van Ludwig van Beethoven, waarin beschaafde ca fraai klinkende zang was te horen. Dit was ook het geval in „Let us wonder" van Henry Purcell en in het Jagerkoor uit de opera Der Freisehiitz van Carl M. von Weber, in weik laatste koor de lich te klank en de uitstekende tegenstellin gen van sterk en zacht zeer opvielen. Ook in Schuberts „Die Allmacht", in Mozarts „Dir, Seeie des Weltalls" en in „Schenkt man sich Rosen in Tirol" van Carl Zeiler waren zang en voordracht alleszins te loven. Voortreffelijk klonken ook de sopraan- en tenorsoli in de laatste drie werken, gezongen door Aukje Karsemeijer en Chris Schetter. Laatstgenoemde zong de beroemde aria „Ach so fromm" uit de opera Martha-van Friedrich von Flotow met een prachtig mezza-voce, maar in de fortissimo hoge tonen gaf hij wat te veel van het goede. Aukje Karsemeijer zong voor de pauze prachtig de sopraansolo zn een composi tie van haar man, Rudolf Karsemeijer, ojp een gedicht van onze tijdgenoot Ru- dolf Alex Schroder, dat Fantasie heet. Het is een zeer boeiend, uitstekend geschreven werk, dat terecht zo'n succes had, dat een gedeelte werd herhaald. Na de pauze bleef men in da sfeer van operette en opera, welke belde genres tegenwoordig bijzonder geliefd zijn. SPORTFORll MET TAL VAN PROMINENTEN (Van een medewerker) SCHIEDAM Onder voorzitterschap van de heer J. Bijloo hield men donder dagavond in de grote zaal Musis Sacrum een sporiforumavond belegd door de (SSV) en met deelname van diverse „kopstukken" utt de landelijke en plaatselijke sportwereld, Bovendien had ook burgemeester H. Roelfsema zitting ln het forum, dat op het podium achter dlvene microfoons had plaatsgenomen. De SSV-voorzitter L. Schotting stel de het forum aas de vele aanwezigen voor: L. Stouthzsdel (voorzitter Her- me» (DVS), Koen Verhoef (tv-commen- tator), Dirk Nljs (KNVB), M. Elstng {voorzitter SW) en H. Roelfsema (bur gemeester van Schiedam) Vele aktuele vragen waren voor deze bijzondere sportavond naar voren ge bracht en zodoende kon men een goed overzicht krijgen van wat er zo leeft in do Schiedamse sportwereld. Fusie-proble men werden aangeroerd, specialisatie bij het tv-commentaar, de wenselijkheid van een gesloten seizoen tijdens de winter maanden, alsmede vele andere vragen, die in Schiedam aktueel zijn. Over de „winterstop" zei de heer Nljs, dat dit wel voor het jeugdvoetbal wense lijk is, maar beslist niet voor ouderen. Beter Uen keer vergeefs het voorberei- dend werk gedaan dan een dag niet gespeeld." Ook de heer Stootten del was die mening toegedaan, hoewel hij het wenselijk vond, dat voor de jeugd dan in elk geval Iets wordt gedaan om het kon- takt te bewaren. De heer Elslag vond stopzetting niet nodig, want „dat beetje werk" was zo erg niet. Over de specialisatie van tv-commenta- tor» waren de meningen verdeeld. Koen Verhoef voelde er wel voor, maar men moest deze specialisatie niet te ver door voeren. Leo Hom vond, dat de werke lijke vakman hier op zijn plaats was en dat niet „iedereen" als commentator dienst mag doen. Dirk Nijs wierp een ander licht op deze vraag en vond, dat men molestaties niet op het scherm moest brengen, maar bet spel zelf meer aandacht moest geven. „Doelpunten zien we soms helemaal niet, maar wel wange- dBij' de vraag over de mogelijkheid om in Schiedam te komen tot een „Stichting Betaald Voetbal Schiedam—Vlaardingen" zei burgemeester Roelfsema, dat in de huidige situatie (SW gepromoveerd en Hennes DVS dus een Divisie lager spe lend) niet van een fusie gesproken kan worden en dat men In de nabije toe komst meer aan een concentratie van het Betaalde Voetbal moet gaan denken, „De voorbereidende besprekingen zijn im mers steeds op de concentratie gericht geweest en niet zonder meer op een fusie. Thans is het onmogelijk om iets in die richting ie gaan ondernemen." De heer Stouthandel (Hermes DVS) bleef een groot voorstander van een concentratie (of fusie) van de bestaan de grote clubs ln Schiedam en Vlaar dingen), maar rekende dan «o mede werking van de gemeentelijke over heid en van het bedrijfsleven, waarbij hij Deventer en IJmuiden ais voor beeld noemde. De heer Eising (SVV) vond, dat eerst een bedrag van 500.0000 aanwezig moet zijn wil men over concentratie van de grote clubs kunnen praten. „De ingestelde Commissie van goede diensten heeft nog geen enkele goede daad gedaan. Ht heeft geen nnt om van twee zwakken een zwakke te ma ken, zodat het momenteel onmogelijk is iets in die richting te onderne men." Schiedam als stad met 82.000 inwoners zonder ijsbaan, vond de burgemeester niet zo bezwaarlijk. „Er zijn wei ste- die dat ook niet hebben. Wat de ijsbaan betreft „slapen" de ijsverenigin- den n»et het dubbele aantal Inwoners, gen, terwijl het met de wielerbaan wat tegenzit" Het „strafbankje" kwam ook weer eens als vraag naar voren (Dirk Nljs: tegen) en de spelverruwing werd eveneens onder de loup* genomen (reeds bij de jeugd sportiviteit bijbren gen) Na afloop zorgde de SSV-voorzltier Leen Schotting voor een waardevol presentje voor de forumleden, die met een warm applaus werden bedankt voor hun heldere ulteenzettingen.*Voor- zitter Bijloo toonde zich «en kundig forumieider. .xmmm Als U nu of binnenkort een kinderstoel nodig hebt... en U wiit voor Uw kleine evengoed de beste en mooiste kopen die er is... kom dan morgen eens kijken In onze Baby-afdeling. Want daar begint de bijzondere verkoop van zwaar ver chroomde kinderstoelen, met formica bekleed los tafelblad U kunt er dus ook een tafeltje en stoeltje van maken). Kinderstoelen, normate prijs 42,50 met formica voorblad en fraaie bekleding op rugleuning en zitting morgen voor nog géén dertig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zwaarver- chroomde kinderstoelen In rode en blauwe ruit en in tomaatkleur, voor ly: Giin ut. of schrift, bet t. *4 ",*r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1