CHU, AR en SGP gaan weer samen Protestanten eensgezind voor een goed bestuur Vlag uit op Groen-lyceum, alle A-kandidaten geslaagd AGENDA Trainer Zuidgeest nam afscheid van Zwaluwen „ZakkeMragersMsje" een „open studio" Morgen roept AAN Ut LIJ jm e 7$ Medailles voor jubilarissen van Wilton Sametigaan middel tot christelijke politiek Diploma voor 39 gelukkigen Einde woninggeschil van Bergschenhoek is in zicht BON vofWnd» wMk EiTTOIBBli dagje uit? fijn...naar Burgerlijke stand m H.P. J.Prein:25 jaar bij politie Medische dienst 9^a!tmïamniiT Marineschepen naar Rotterdam £33jk mag er dan wel verschil zijn en. zelfs in interpretatie van beginselen, de hoofdzaken onderschrijft men. Daar om ook durft men de kiezer te adviseren te stemmen op lijst 2, de PCG Pocketboeken voor opstellen van brigadiertjes T. Remmers volgt hem op Lijk opgehaald - -U^w JN*g Ds. H. J. Zwijnenburg ^vaarschuwt voor schijnwelvaart Vragen aan B. en W. over badhuis Youth for Christ houdt „drive in" Brandweerhulpfonds heeft batig saldo DE ROTTERDAMMER pagina 4 ZATERDAG 28 MET cARÓQMs melk SCHIEDAM Vandaag en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks Minnelijke schikking K GRATIS BOWLING SPORTLAND CARAVANPARK K j* s V-Y* ■2G* en maandag SCHIEDAM De N.V. Dok- en Werf- maatschappij Wilton-Fijenoord telia vrii- I we®r een groot aantal jubilarissen onder haars werknemers; één perso neelslid dat vijftig jaar achter de rug f?Sr."nJler' er veertig jaren hadden opzitten en 27, die de kwart eeuw had den volgemaakt. ..veertigjarigen" werden koninklijk onderscheden; allen kregen de gebruike lijke toespraak van direkteur ir. B. Wil- ton en het cadeau onder couvert -°?,£ou£en jubilaris was de heer A. de ivruijk, chef afdeling werkvoorbereiding en calculatie machinefabriek. De zilve ren waren: M, de Klerk, assistent walka pitein, die de zilveren ere-medaille, ver- Bonden aan de Orde van Oranje Nassau j?" Verloop, draai er machinefa briek, die de bronzen ere-medaille O-N, kreeg, J. Vet, kapitein, die het ere-zilver kreeg opgespeld, en M. Z. Vletter, ijzer werker aftekenaar, die het erebrons mee naar huis mocht nemen. De werknemers (tie hun 25-jarig dienst verband vierden waren: I. Betbeneh, ma- gaznpoMhende; A. Bezema, archivaris; B, Bragonje, electrisch lasser; A j. N. Kransen, voorman ijzerwerker reparatie; Gerrits, ijzerwerker reperatie, P. Hel- 1 enthal bikker; W. van 't Kondedaai, voorman bankwerker; A. van der Hoe yen, electrisch lasser; P. van Kampen, beugelsmid; B. de Kruis, dokmeester; W. Lambach, magazijnbediende; J. Laagea- doen, kraanridjer; W. de Ligt, bankwer- ker; A Mees, ijzerwerker reparatie; E. Nijman, metselaar; F. van Pelt, ijzerwer ker reparatie; D. Pranger, schilder; H. Keitsma, hulp-ketelmaker; ."W Roozen- boom, steüingmaker; J. Salomons, com- prepor-machinist; M. Schouten, scheep maker; A. Springeling, bankwerker ma chinefabriek; L. H. Toffij, kraanrijder; J. van Teijlingen, voorman-magazijnbe diende; D. J. van Toledo, voorman afde ling terreindienst; J. Verbiest, beambte afdeling magazijndienst en W, A. Ver- maase, ijzerwerker reparatie. - VLAARDINGEN Nog een paar dagen en de kiezers gaan weer uitmaken wie de komende vier jaar de stad zullen besturen. Al weken nebben de politieke partijen zich ingespannen om het publiek ervan te overtuigen dat juist hun partq de beste kandida ten heeft om de gemeente te lei den. Drie protestans-christelijke partijen in Vlaardingen hebben besloten om ook de komende periode gezamenlijk in da raad op te treden. De samenwerking bissen CHU, ABP en SGP is de afgelopen vier jaar bijzonder prettig geweest. Na de moeizame besprekingen van vier jaar ge leden was het resultaat van de samenwer king alleen maar positief. Dit jaar kistte het dan ook niet zo veel moeite om de combinatie te prolongeren. Zo vanzelfsprekend als dit samen gaan lijkt is het echter niet, gezien de moeilijkheden die zich in verschillende andere gemeenten op dit gebied voor doen. Dikwijls spelen allerlei contro versen een zo grote rol, dat een samen gaan op het laatst toch nog wordt afge- (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) VLAAHDINGEN Tjjdens een feeste lijke bijeenkomst in de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum hebben vrijdagmiddag alle 39 leerlingen het einddiploma HBS-A ontvangen. De span ning voor de 32 jongens en zeven meis jes was pas geweken toen om kwart voor twaalf de concierge naar buiten kwam om de vlag uit te steken. Een aan tal leerlingen reageerde het wachten op de uitslag af door met de vlag boven hun hoofd een rondje om de school te lopen. De rector, drs. E. van den Bosch was uiteraard erg blij met dit mooie resul taat Hij wees er op dat het niet veel voorkomt dat alle kandidaten slagen ze ker niet als het er zoveel zijn. Zonder iets af te doen aan de prestaties van de leerlingen wilde hij wel stellen, dat alles meegewerkt had om tot een gunstig re sultaat te komen. Het werk leende zich dit'jaar zeer goed voor een. positieve uitslag. Ook de gecommiteerden hadden meegewerkt om tot de fraaie einduit slag te komen, terwijl de inspanningen van het lerarenkorps aan het fraaie re sultaat hebben meegewerkt. De enige domper op de vreugde was de afwezigheid van leraar Engels de heer C. van Toor, die enige tijd geleden plotseling in het ziekenhuis werd opge nomen. Via een band sprak de heer van Toor zijn geslaagde leerlingen toe en wenste hen veel succes. De heer Van den Bosch hoopte op een spoedig herstel van de'■heer Van Toor. De hele plech tigheid werd weer op de band opgeno men, zodat de zieke het verloop van de promotie toch zal kunnen meemaken. Voor hij tot de uitreiking van de di ploma's overging wees de heer Van den Bosch de geslaagden erop dat het diplo ma eens zijn waarde zal verliezen- Er komt een tijd dat we aan al onze ver diensten en papieren niets meer hebben. De school is niet voor niets een christe lijke school. In de afgelopen jaren heb ben wij ais leraren getracht jullie bij te brengen dat naast alle maatschappelijke zaken het doel van dit leven is God te dienen. De rector besloot dan ook met de wens dat allen mochten krijgen wat ze van dit leven verwachten, maar voor al dat ze als christenen in de wereld zul len staan. Hoewel van de 39 geslaagden een groot aantal nog niet precies wist wat ze gin gen doen was het opmerkelijk dat een vrij grote groep naar het onderwijs wil. Een stuk of zeven jongelui gaan naar de kweekschool, enkelen naar een sport- academie terwijl er ook een aantal naar de universiteit gaan of een MO-opleiding gaan volgen. Ais geschenk van het be stuur kregen de geslaagden een boek, geschreven door ds. H. Sillevis Smit „Doe open dat luik".- Na afloop van de plechtigheid werden de gelukkige ".diplomabezitters gefelici teerd door leraren, bestuur, gecomiteer- den, ouders en medeleerlingen. De namen van de geslaagde vrouwelijke kandidaten zijn: J. J. v d. Berg, K. J. Faase, F. S. J. Groeneveld. N. Nootenboom. F. J. Punt. M. v. d. Schoor, M. E. v. d. Vlis. De heren: G. L. Bastiaans, J. v. cl. Borden. M, B. van Buuren, C. J. van Est, C. G. van Eijk, J. P. den Hartog, G. J. H. Jprgensen, M, de Kan. J. Kramer. R. E. Herlaar. B. E Koolmees, K. van Mazijk, J. Pieterman. A. J. Reedijk, W. B. Scholten, H. van Tilburg. J. Vermeulen, C. J. Verstijnen. P. Wapenaar. A. Waraaar, P. v. d. Wiel, A J. K. Witte, J. L. Schippers, A. H Jt. Stans. H. Steenkist, A. den Uyi, F. Vogelezang. J. M, Akkerman. J. de Bloais, D. Bos, D. H. Doelman en H. Heineman. ketst. In Vlaardingen hebben de drie partijen gemeend, dat bet belang van samengaan moet prevaleren boven verschillen die er ongetwijfeld zijn en blijven. Men heeft aldus geredeneerd: „in de raad komt het ook bij gescheiden optrok ken dikwijls toch tot een hechte samen werking en tot het gezamenlijk Houden van fractievergaderingen. De consequen tie hiervan is, dat men ook bij de verkie* zingen gecombineerd kleur bekend. Dat heeft een practisch voordeel omdat even tuele reststemmen eerder aan de eigen groepering ten goede komen, terwijl bij afzonderlijk uitkomen deze stemmen ver loren zouden kunnen gaan, In de verkiezingskrant, die de PCG voor de verkiezingen verspreidt, wordt dit duidelijk uit de basis van de staten verkiezingen aan zetels voor de PCG in zou hebben gezeten. Daaruit blijkt zonne klaar dat het samenzijn een twaa'fde zetel, zou opleveren Die twaalfde zetel zou een tweede restzetel zijn en uit het staatje blijkt dat een paar stemmen mee of minder het wel of niet behalen van die zetel betekent. Het motief, dat men sterker Is door gezamenlijk optreden, speelt dns zeer ze ker mee bij de kens om samen te gaan. Dat dit echter het enige motief is zoals op het ogenblik de PCG wordt verweten door de Pv.dA en WD is beslist onjuist. t>J BOI.FR -r Mi/nc OVBHH.f EKLIJg1' Tivoli: Schied. Jazz Sociëteit „Gaul- laume", contactavond, 20.30. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (bgg. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J v. Gogh, Dr. Zamenhof- ïtr 139, tel. 512400, Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van 18 30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; Alarm brandweer 269123; Alarm G G. en G D. 239280. Apotheek: 't Gouden Hert, St Lidui- nastraat 58a, tel 268364; 2e Pinksterdag Nieuwland, Dr. Wi- bautplein 17, tel. 267532 VLAARDINGEN Bethelkerk: Avond gebed, 13.30. Bode Kruisgebouw, Lmas- straat 38: Youth for Ghrist, drive in, 20. Ie PINKSTERDAG VLAARDINGEN Pmksterzangdienst van CVK, in Oranjepark, 15 30. 2e PINKSTERDAG VLAARDINGEN Grote Kerk: Kom zing met ons, ook voor zieken en bejaar den, 11.30. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin gen Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 (b.g.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactiezaken 9493 (b.g g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H Verhey. Wagnerstr. 24b, tel. 345, maandag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 17.30-19.00 Ulviaardingen: brand 4444: G.GD.2541. Apotheek: Walrave, Hofiaan 49, tel. 3093. ROTTERDAM Twee buitenlandse marineschepen zullen binnenkort een rcutinebezoek aan Rotterdam brengen. De Amerikaanse Arcturus zal van 31 mei tot 3 juni ligplaats kiezen aan <le Parkkade. Het is een bevoorradingsschip onder bevel van Captain W. S. Delany USN. Er bevinden zich voorts 18 officie ren en 209 schepelingen aan boord. In het, door het hoofdkwartier van het korps mariniers samengestelde pio- gramma is een feest voor 30 kinderen uit Rotterdamse tehuizen opgenomen (1 juni van 14 tot 16 uur). De Cape Scott zal van 2 tot 8 juni aan de Parkkade afgemeerd liggen. Couman- dant is Commander H. H. Smith BCH. De bemanning bestaat uit 20 officieren, 90 onderofficieren en 150 manschappen. De Cape Scott is eveneens een bevoor radingsschip en bracht het afgelopen jaar van 27 oktober tot 2 november een bezoek aan Rotterdam. Van 1947 tot 1950 heeft het schip als Hr. Ms. Vulkaan dij de Nederlandse marine gevaren. De Cape Scott zal zaterdag 4 juni van 15 30 tot 17.30 en zondag 5 juni van 14 30 tot 17 uur voor het publiek toegankelijk zijn (Van een onzer verslaggevers) BERGSCHENHOEK Op dringend verzoek van de president van de recht bank en na langdurig onderhandelen ach ter gesloten deuren zijn het gemeente bestuur van Bergschenhoek en de heer G. w. A van Aanolt overeengekomen een minnelijke schikking te treffen inza ke het geschil over een premiewoning. Het resultaat van de schikking zal de raad nog moeten bekrachtigen tijdens een vergadering, die dn de loop van de volgende week zal worden gehouden. W f Met dit besluit van beide partijen lijkt het einde m zicht van een geruchtmaken de kwestie, die woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Berg schenhoek haar hoogtepunt bereikte. Tijdens deze vergadering deden de frac tievoorzitters van de PvdA en de WD het voorstel het vertrouwen in beide wet houders op te 2eggen naar aanleiding van de rol, die zij bij de behandeling van het geschil zouden hebben gespeeld Onder meer betichtte men een van de .rethouders er van onder ede een foutie ve verklaring te hebben afgelegd. tHet voorstel van beide fracties behaalde woensdag echter niet de meerderheid van de raad. De president van de rechtbank had reeds tijdens de vorige zitting beide raadslieden verzocht een minnelijke schikking te treffen. Mr. P. van Schuf- gaarde, die voor de heer Van Aanolt pleitte, wees dit verzoek toen at Bij de voortzetting van het rechtsgeding verscheen gisteren niet mr. Van Schilf- gaarde maar mr. A. D. Mijs als pleiter voor de heer Van Aanolt die dit keer eveneens de -itting bijwoonde. De PCG heeft als slagzin „Protestan len eensgezind." Men vindt namelijk in de drie partijen dat het samenbinden de sterk genoeg is om ook gezamenlijk naar buiten op te treden. De waarden die een protestants-christelijke groep heeft uit te dragen kunnen voor de gemeenschap veel betekenen. Men maakt zich sterk omdat men meent ais christenen een goed beleid te kun nen voeren tot heil van de stad. Niet de macht op zichzelf maar de we tenschap dat men een goede zaak dient is de reden van de bundeling van krachten. De drie koplopers van de PCG, de we thouders E. P, van der Veen (CH), A Meerman (AR) en fractievoorzitter A. C. Ph. Hardonk (SGP) weten wat ze willen. Alle drie onderschrijven ze de kop van de verkiezingskrant „Christ- lijke politiek is gefundeerd in het evan gelie.® Vanuit die stelling bekijkt men de gemeentelijke problemen en dan komt men. tot een refele en vooruitstre vende aanpak van de taken die er (Van onze correspondent) MAASSLUIS De zesde klas van de lagere Dr. Kuypersehool kreeg vrijdag bezoek van de politie. Geen onprettig bezoek overigens, want brigadier Haaksma kwam drie pocketboeken bren gen aan drie leerlingen van de klas, die in hun functie van verkeersbrigadiertje onlangs bij de politie op bezoek waren geweest en hierover een opstel hadden geschreven De eerste prijs ging naar Adrie Briis, de twee andere naar San Bassie en Pe ter Bakker Enige weken geleden had brigadier Haaksma aan acht leerlingen van de St. Anthoniusschool dergelijke prijsjes uitge reikt Daar waren de ringetjes, bedeltjes of pocketboeken voor Sylvia van der Le- ly, Cinny Manz, Lia van der Hoeven, Ida Ham, Martin Duits, Jan Willem Alleman, Cock Roters en Kees van Veen. Ook de verkeersbrlgadiertjes van de Prins Bernhardschool, die een opstel had den gemaakt kregen pocketboeken. Dick Ringlever, Wim Alberts, Tiny Lange, Arie van der Ende, Hans Becker, Tony Klein en Freddy van Hoorn kregen hier de prijzen. Uit het opstellen is gebleken nat de kinderen door hun bezoek aan de politie een beter begrip hadden gekregen oyer is. Brigadier (Van een medewerker) VLAARDINGEN Zeer druk was het vrijdagavond In de kantine van de v.v, Zwlauwen aan de Kethelweg waar afscheid werd genomen van trainer W. Zuidgeest. die voortaan bj T'SB zal gaan fungereniate""oefenmeester. Dat de heer Zuidgeest' veel voor Zwaluwen heeft ge daan bléek wel uit de vele woorden van waardering-die töt bem werden gericht. +1 t VoófzIftir.-BV A. V.d. Snoek kenschetste de heer," Zuidgeest als iemand die er -nïet-tegen opzag meer werk te verzet ten' dan ij',contractueel .verplicht was. Gezien de verhouding werkgever-werfc- nemeiwnerkte de- heer Van der Snoek op dat de .trainer naar de omstandlgbe- de" gerekend onderbetaald werd. het werk van het korps. Haaksma hoopt, dat de jongelui later nog eens aan dit contact zouden t denken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Uit het water van de Coolhaven'heeft, de politie een lijk van een nog onbekende 40- tot 45-jarlge man' opgehaald. Hèt tijk moét ongeveer een week m het water hebben gelegen s .i i \t< ««ftsv v rm-r -.„-i" ROTTERDAM De 26-jarige Maria Rolloos-de Gier van de 's Gravenweg is gisteren met een gebroken linkerheup en linkerelleboog naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht. Ze was 2% meter gevallen toen de leuning van het balkon van haar woning waarop ze stond, afbrak. voffl«nd® wNk tegen Inlevering van deze bon of andere attractie in geldla v<» 31 nel t/m 4 Juni WASSENAAR 1.000,000 mJ reereetlecentrum bos en duin speeltuin trampolines m!dg*t-golf e kano's bswllng etc. estt-rast. „Da Schaapskooi". Zojuist gaopand. Nog onkalo rtiimo Isantandplaatsan baschlkbaar veor ltvlng*ant. Elgan tuin. Elotv.-, water- an riool-arms!, lal.: Duinmli 1, Wttbsnatr, tol. (017S1) 4065/5482. VLAARDINGEN Getrouwd: Francisco Korea Duran 28 en Wüly van der Lugt 19; Jacobus Schouten 30 en Sva Waasdorp 50; Jacob van SchiJndel 24 en Margaretha Hele na van Rij 23; Jaap van. der Kamp, 29 en Petronella Jacobs Maria Vermeulen 19; Arie Klos 27 en Adriana Jacoba Pieteraella van der Bliek 22; Klaas Veifcrugge 36 en Sophia Hoftijier 40. Gebaren: Jolanda v A de Graaf en E M Valk, Prof Rutgersstraat 269; Edwin zv J Schrijvershof en J Langbroek, le Maasbos- stra&t 92; Adriaan zv A Baauw en F Poorta, Asterstraat 14; Simon Pieter zv P van Oeve- renenXJ de WUt, Waalstraat 31; Berendi- na Margaretha dv H Troost en B M Rose- boom. Hortensiastraat 10B; Johannes Corne lls zv. J C A Verdutfn en S de Vos, Swee- Unckstraat 205; Anna JMikrebeth. d.v HAM van den Berg en A E Poot. Schiedamseweg 55; Angela Justina dv P J Rosmalen en T E van den Broek, Van Hogendorplnan 116A. Overleden: Pieter Leonardos Timmers 76. echtg v W Storm, Oosterdwarsstr 14; Huber ts Reversma 68 jr, echtg v H Hordijk, Wlar- di Beckmansingel 213. VLAARDINGBN Getrouwd: Henrlcus Chrlstiaan Co me Us Maria Verburg, 24 en Wllhelmina Maria Geertruida van Rijn, 32, Hans Freddie Petit, 19 en Maria «Apoioni* Wapenaar, 16; Johannes Petrus Post, 43 en Atida van der Klooster, 42; Pieter Arte Cor- Cornelis Johannes van Veelen, 28 en Wijntje de Man, 23, Johannes Brobbel. 43 en. Helena Ruyten, 36, Theodorus Willem Schaap 30 en PetroneUa van Oudheusden, 17; Wouter Boender, 24 en Janna Cornelia Stalenburg, 23: Hendrik Johannes Cornells Jansen, 19 en Olga Ingrid Blom, 17, Rudolf Gerrit Alexan der van Dijck, 22 en Nora Wllhelmina Klut, 23; Geboren: Hella, dv J Bootsma en J M Brederveld, Kethelweg 194; Paul, zv F G C Buijse en A F M C de Nooijer, Schiedamse weg 109: Adrianus, zv H Korpel en N J van der Kuil. Eendraehtstraat 17; Adrianus, zv A van Nlerop en J van der Spek, Maassluis; Jacobus zv A van Nterop en J van der Spek Maassluis; Jacqueline, dv J le Pair en W Bettlnger, Sperwerlaan 365; Johanna Christina, dv J Kerver en J Oosterlee, v Klnsbergenplaats; Overleden: Johanna de Bruljn, 77 Delftse- veerweg 3SB; Johan Petera, 79 echtg. v: G Karsteaberg, Insulindesingel 56B; Johannes Franciscus Smit. 72 echtg. v.: N van der Kuil, Claudius CivHislaan 40; Johannes Jaco bus Valck, 48 echtg. v: P Vons, Commander- ijstraat 12, MAASSLUIS Geboren: Clara Maria, dr v F P A de Jong en J H M Dutivestijn; Bianca, dr v P Stolk en E ie Lege; Mare Paul, avGWie Boer cn J Ui Hooidonk; Maria, dr v A A Visser en L C van Nleuw- kerk: Linda Johanna, dr v J van de Weerd en F E C Hartjesveld; Cornells Arend, zv v J C Hulsman en A S van Hassent, Ronald, zn v J van der Linden en M de Vries; Ondertrouwd: C P M Willemse en H Th M van der Made; C A de Ru letjrenEVer- waard; J Groeneveld en M van Rijn. Getrouwd: A van der Veen en C A Over- di.in; H J Rietdijk en J C Groenendaal; A van dvr Hout en C Bakker; F J G Huettng ea M jï Knoppert; A C van der Hoeven en M Th. Bries; D A Dorsman en H A Char- don; G M Diepstraten en M C H van Vught, Overleden: Hermanns Burger, echt v J Hartman. 69; Maria Cornelia van der Burg, - r. 'j. - - 'Nv- - v," y w. y v-v e<v^ V r - -* y j- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „We leven in Ne derland al heel lang in kommervolle omstandigheden. De gesel van God' zien we niet meer, eerder verharden Wé ons." Dat zij ds. H. J, C. H, Zwijnenburg, predikaat van de Christelijk Gerefor meerde Gemeente, vrijdagavond tijdens de openbare vergadering van de Staat kundig Gereformeerde Partij. Ds. Zwijnenburg wees er In zijn tijdre- de op dat Nederland in,een schijnwel vaart leeft, waarin naar God niet meer wordt geluisterd. Hij wekte zijn talrijke gehoor op zich weer onder de „banier des Heren" te scharen. Hij hield zijn gehoor voor op 1 juni die mensen te kiezen, die in de „oude waarheid willen wandelen". De vergadering in het Rode Kruisge bouw stond onder voorzitterschap van de SGP-kandidaat van de PCG, de heer A C. Ph. Hardonk. De opkomst was zeer groot. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het raadslid mevrouw M. A. C. Taverne-van Campen (kath.) heeft het college van B. en W. vragen gesteld over het sluiten van het badhuis aan de Lange Haven. Zij vraagt of het college hiervan op de hoogte is en zo ja, of het badhuis in overleg met het college is gesloten. Bovendien vraagt zij naar de mogelijk heid om het badhuis met financièle steun van de gemeente weer te openen, zoals dat ook is gebeurd met het badhuis in Schiedaxn-Zuid. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Youth for Christ houdt vanavond in het Rode Kruisgebouw, Emmastraat 38 een „drive in". Op deze bijeenkomst kunnen jonge ren met elkaar van gedachten wisselen over geloof en godsdienst. De mogelijk heid bestaat ook meer persoonlijke nekken, te voeren, •ftsTTiemeljèr üit "Aiphen aan tie Rijn zal een toespraak houden en het „Gospel- trio" zal enkele liederen zingen. De - avond begint om acht uur. BOTTERDAM Het Fonds van hulp betoon der Vrijwillige Brandweer geeft voor het eerst in zijn bestaan een gunstig saldo, te weten van twee hon derd gulden en twintig cent. Dat werd bekendgemaakt. Verscheidene jubileren de brandwacht» met 25 dienstjaren, ont vingen een diploma met de daarbij beho rende gratificatie. Het waren: C. M. Bren- tjes, J. Geerts, P. H. van Daal, B. Pop, B. P. van Donk en H. Bootsma. Het bestuur werd in de oude samenstelling herbe ROTTERDAM Aan „Het Charloise Lyceum" zijn geslaagd voor het einddi ploma Gymnasium-alpha: Petra Hoogstad te Barendrecht, Tjitske Schud- debeurs te Rhoon, Ginie de "Waal Male- fijt te Rotterdam, Rob Petrescu te Rotter dam; voor het einddiploma gymnasi um-bèta: Liesbeth Oosterhuis te Rhoon, All Rebbers te Rotterdam, Koen Mastik te Rotterdam. "ffRlJDAG heeft burgemeester H. Roelfsema ie Open Studio van Jan Schaper geopend (zie ook pag. lij. Het in 1725 door het Schiedamse gilde der zakkendragers in gebruik genomen gildehuis is thans betrok ken door een gilde van deze tijd, namelijk door het gilde va ntelevisie, film en theater. In het centrum aan de Oude Sluis zullen in de toekomst onder meer smalspeelfitms teerden vervaardigd. De cineast Jan Schaper deed het gebouw gedurende enkele jaren een grondige restauratie onder gaan. Bet interieur is goeddeels in oude stijl teruggebracht. SCHIEDAM Onder grote belangstel ling van zijn collega's werd vrijdagmid dag in de kantine van het hoofdbureau van politie de heer H. P. J. Preln die 1 juni 25 jaar tot het Schiedamse politie korps behoort gehuldigd. Commissaris K. Rijpma releveerde de ambtelijke loopbaan van de jubilaris, die begonnen was als broodbakker, daarna op een passagiersschip had gevaren en vervolgens in New York had gewoond. Na de oorlog kwam de heer Preln bij de recherche in Schiedam en deed er nuttig werk bij de Politieke Opsporingsdienst. In 1947 kreeg hij zijn aanstelling bij de Vreemdelingendienst van de politie. De Commissaris overhandigde hem na mens het gemeentebestuur het bekende cadeau onder couvert en namens het korps en de PolTtiesportvereniging een armbandhorloge. Hoofdinspecteur J. J. Knook haalde in zijn toespraak uit de vijf letters van de naam van de heer Prein zijn even zovele voornaamste deugden: Plichtsgetrouw, re presentatief, eenvoudig, integer en nauw gezet. Brigadier H. H. van der Horst, voorzit ter van de afdeling Schiedam van de r.-k. Bond van Politie-ambtenaren. meen de dat het vijfentwintigjarig ambtenaars schap de beste levensjaren van de jubila ris waren geweest. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een envelop met In houd van het hoofdbestuur van de bond en een kist sigaren van de afdeling. De laatste spreker was de adjudant J. Dot- lag, voorzitter van de sportvereniging van de (Schiedamse politie. VLAARDINGEN; Herv Gem Grote Kerk 10 ds J Bouterse 17.de heer J Hoogendam Nieuwe Kerk 10 ds W J Schouten 17 ds J Bouterse Bethelkerk 10 ds H W Hemmes !9 ds W J Schouten Imcnanuèlkerk 9 Leer huis 10 ds A J Hoorn, Pinksterfeest met bevestiging van lidmaten aansl viering Hei lig Avondmaal 29 ds W J Kolkert Heho- bothkerk 9 en 30/30 ds K Biel 19 ds J in t Veld Ichthuskerk 40 dhr Jae Westmaas 19 ds E H Kalkman Holy-kapel JOJO ds G Blesbroek Triangeidienst 1030 da M N Schrale uit R'dam onderwerp „De eigen lijke mens ls de onofficiële Holyzieken- huis 9 ds W J Kolkert. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Y J Tiemerema 37 ds G Aalbereberg Bmmailskerk 9 ds Th Swen JOJO dr F L Bos 17 ds J Tiemersma Holy-kapel 9 dr F L Bos 17 ds Th Swen Pmelkerk 9 en 10 30 ds H J Kouwenhoven '17 os Joh Lever Maranathakerk 10 ds Joh Lever 47 dr F L Bos De Wetering 10,15 ds Th Swen. - Geref Gem Westnieuw!ar.d 55 10 en 15 ds Huisman. - Chr Geref Gem Dijksteeg 6 10 en 17 de heer Nijhof. Rem Geref Gem Hofiaan 10 ds Postma Leger des Hells Baanstraat 10 en 19 30 samenkomsten. Chr Ger Kerk Kerk Emmastr 116 10 en 17 ds Drenth Ds De Coekschool Ph de Goedestr 152 10 ieesd 15 ds Nieuwenhuijze. SCHIEDAM: Geref Oosterkerk Geref 10 ds f„wart3 te Den Haag 5 ds Koster fe Monster Kethel ,De Ark" 9 30 ds Koster 5 Visscher te Maasdijk Magnalia Bei Kerk 10 ds Kersten te Den Haag 5 ds Post te Leiden „De Goede Haven" 10 ds post 5 ds Nammensma Julianakerk 10 ds Nam- mensma 5 ds Kersten. Chr Geref 10 en 5 ds Holbrigter 30/5 9J0 ds Holbrigter. Gem, voor Oorspr Christendom Lange Ha- yen 129 4 dhr V d Brugge Leger des Heils Lange Haven 27 JO heillgingsdienst 6 openl saraenk 7J0 samenk. Vrije Chr Geref Gem 10 en 4 ds IJsselstein (Tuta- laan 50). Oud Geref Gem Haven 97 10 en 5 ds Luitjes. Ned Herv Geref Xvdne Nw Haven 155 10 en 4 kand Ravesloot te Almelo 30/5 10 ds Stolk te Scheveningen Herv Gem Grote Kerk 9 Kmderdienst 10.15 ds Hoffman 5 ds SpaUng Bethelkerk 10 drs Wissmk 7 ds Hoffman Opstarj- dingskerk 10 ds SpaUng 7 ds Klaassen Vredeskerk 10 ds Jansen 7 ds Van der Steen 30/5 Grote Kerk 10 drs Wissink, KETHEL: De Rank 8J0 ds Vons Dorpskerk 10 ds Vons Dorpskerk 7 ds Vons Pinkster- zangdienst m.m,v. Kerkkoor 30/5 De Ark Oecumenische dienst ds J N Nammensma ds W Vons. HOEK VAN HOLLAND: Herv Gem 10 ds "Wasstok 7 ds Haanemaaijer. Geref 10 en 1 ds Kuilman. Herv Evang 2 30 ds Van Kooten, Vrljz Herv 10.45 mej Tuinman, MAASLAND: Herv Gem 10 dj Keljzer 7 ds Hoorn te Vlaardingen. Geref 10 ds Po- tjer 7 ds De Jong 30/5 10 in de Geref Kef. een gez kerkdienst ds Potjer en ds Kelj zer. MAASSLUIS: Grote Kerk 10 ds Kalkman 7 ds Evelein, te Rozenburg Opeo-Deurdienst Herv Rusthuis 9 ds Vogel Ichthuseentrum JOJO ds Vogel Jeugd en Kinderkerk 10 dhr L J v d PoL Geref Immanuelkerk 930 ds Bdblmeijer 4Jö ds Aafttok Maranatha kerk 930 ds Aafttok 430 ds Bohlmeijer. Geref Kerk (vrijgem) 8J0 en 2J0 ds Van Tongeren, Chr Geref Kerk 930 en 430 ds De Jong 30/5 930 ds De Jong. Ned Prot Bond 10,15 ds Beukman. ROZENBURG; Immanuelkerk 9.45 ds Eve lein 630 ds Van Soest „de Schans" 8,45 ds Van Noort aula „ulo" 9 45 jongerendienst. Geref 0.30 en 630 ds Mantz. Chr Geref 9 30 en 6 30 ds Plantinga, Geref Vrijg 1030 en 4 15 ds Deddcns. VLAARDtNCiEN* Herv Gem Nieuwe Kerk 10 ds Blesbroek. Ger Gem Kerk Wert- oieuwland 56 10 ds Huisman Chr Ger Kerk Kerk Emmastr 11-6 10 leesdiehst. SCHIEDAM Ch. A, Poll, Tuinlaan 92, tel. 267856; J. Moor, Burg. Kanppert- laan 154, tel. 266880; F. Jungerius, Jac. Catslaan 8, tel. 267355; L. B. E. van Hoog- enhuyze, Nassaulaan 59, tel. 268067. VLAARDINGEN M. Prins van Wijn gaarden, Van Hogendorplaan 28, tel. 6264; H. Hasper, Riouwlaan 40, tel. 2081; C. Lambrechts, Schiedamseweg 56, tel, 2374, MAASSLUIS J. L. van Loon, Veerstraat 15, tel. 2103; mejuffrouw v. d. Veen, Jacob Catsstraat 24, tel. 2376 en mejuffrouw v. d. Hoeven, Willem Pijper- plem 64. Maassluis-West, tel. 4380. MAASLAND ,P Noordam, Molen weg 1, tel. 01899 - 2035; 2e Pinksterdag J. W. Oltmans, 's-Herenstraat 4, teL 01899 - 2039; veearts P. H. Klelnjan, Pr. Irene- laan 13, Maasland, tel. 01899 - 2467. HOEK VAN HOLLAND J. J. van Lonkhuijzen, Jolinkstraat 2, tel. 2627. ROZENBURG H. F. Ponne, Olmen- daal 3, tel. 2005. Als compensatie maar nog meer aj voor alles wat hij voor Zwaluwen w? gedaan werd de heer ZufdgeeSl™, autoradio aangeboden, terwijl zirn genote met bloemen werd verrast Penningmeester H, C. Sloots, teven, - voerder van het eerste elftal van u Vogels, sprak namens de seleetieémï van Zwaluwen en dankte de heer y-S? geest voor de zeer prettige wijze wS, op hij vijf jaar lang zijn stempel S gezet op de training Als heriineC bood hij een vulpenset met insoS aan. 'l,B Op tie hem eigen wijze sprak ere-voo»» ter. K. Smit. Hij noemde de heer ZnS geest de motor van Zwuawen tra bond de spelers op het hart, door tl gaan wet de training. ,e De heer Zuidgeest stond perplex va» a, grote belangstelling eri zei dat 5» afscheid hem moeilijk viel. Hij vï? zocht de spelers vriendelijk om de te? mng niet te verwaarlozen, maar om daarmee door te blijven gaan. De W Zufgeest zal worden opgevolgd do. a heer T. Remmers. 001 I7NKELE DAGEN geleden sprak Lj ik op een avond de eerste Rot terdammer die helemaal niet blij js met De Doelen. Die er zelfs wat mistroostig tegenaan staat te kij. ken. Ik trof hem in de hal van de Rotterdamse Schouwburg en 's mans gezicht was zolang, dat ik hem vol meegevoel naar zijn moei- lijkheden vroeg. „Zal je niet mistroostig kijken, Jan!" zei hij. „Moet je zien wat er tegenover ons is kennen te staan! Wij kunnen hier wel inpakken* Dat ondersteunend met een brede armzwaai in de richting van de ia het avondlijk duister schitterend op lichtende ramen van De Doelen. Ik meende troostwoorden te hebbes: „Hier komt toch straks óók iets moois. De burgemeester heeft toch zelf beloofd dat er een studiecom missie komt ter voorbereiding vaa de bouw van een nieuwe schouw- burg." TXJEN had ik het pas goed -1- gedaan. De man werd serieus boos. „Je schijnt er niets van ie begrijpen. Jan", zei bij, „net als die burgemeester en de mensen die hem dat idee in z'n hoofd hebben gepraat. Je weet toch zelf wel hoe deze schouwburg is gebouwd! Steentje voor steentje is dïe uit het puin gehaald. Elke steen van dere schouwburg heeft ons wat te zeg gen over de geschiedenis van Rot terdam over wat we allemaal heb ben doorgemaakt. Jan, j'ij hebt blijkbaar net zoveel gevoel voor piëteit als al die nieuwlichters. Bah." Ik keek wat bedremmeld. „Heb je nooit bij nagedacht, Jan? Adi, jij bent ook maar zo'n nieuwtjesja- ger. Voor jou is een nieuwe schouw burg niet anders dan een stukje ia je krant. Maar jij bent net zo goed Rotterdammer als wij allemaaL Het wordt hoog tijd, dat jij eens at beseffen wat Rotterdam werke- voor je betekent!" TYE man ging verder: „Voor ons oudere Rotterdammers is deze zo gesmade noodschouwburf een monument, een gedenkteken ft an een heel beroerde tijd, wfi&rin we allemaal hebben kunnen laten zien wat we waard waren of wat we niet waard waren." „Maar we hebben toch m Botter dam wel wat anders nodig dan de ze noodschouwburg," vond ik. „Die schiet toch echt wel tekort." „Dat kan heel best waar zijn. Ben ik zelfs met je eens. Maar als Rotterdam dan werkelijk zo'n cultu rele stad is, laten ze er dan een schouwburg bijbouwen. Die mag moét zelfs helemaal volgens de eisen van de tijd zijn. Er een bij bouwen is bovendien goedkoper dan deze afbreken en er daarvoor een nieuwe in de plaats zetten, Ea als Rotterdam die tweede schouw burg niet samen met deze vol krijgt, wel dan is Rotterdam gefa tweede schouwburg waard, maar óók geen nieuwe in de plaatsvaa deze! Van onze piiin-schouwhurf moeten burgemeester en studiecom missie afblijven." Iets om te over denken, dacht ik zo. de de ïi zo Re ae jti de De lli J be Je pe TC yo TtHfCMVUK Y9CK V# MET GEHARDE GlAZEH - BKIULCn DMtLIHL YlflflRW"'®'" De Geallieerden onderling. Berlijn, Mei. In officïcele ItaliaBnsche knnjio openbaart zich steeds duidelijker de ontstemming tegen Rusland, Niet alk® de officieuze Agenzia Stefani wijf*.? op, dat Rusland stil zit en dat Franlfnjr en Italië door de aanvallen der Mwd®- Europeesche mogendheden reeds til' geput zullen zijn, wanneer Rusland M den aanval gereed zal zijn, doch o®*/1 „Giomaie d'Italia", het orgaan va# oofr nino, spreekt op bitteren toon de wachting uit, dat Rusland zijn plicht doen en onder de tegenwoordige, St stige omstandigheden Duitscbland Oostenrijk zal aanvallen. D< ov va se In W( TC dr te dn lts va ko de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2