Honderden zangers met Pinksteren Zieken en bejaarden bij samenzang in Grote Kerk Drinkebroers zorgden voor rumoerige dagen P.6. Silver nam afscheid padvinder-commissie van Pensionprijzen omhoog in bejaardenflat AGENDA Kul J Turken gingen jongens met stoelpoten te lijf FORTEX ff Beatgroep Leger des Heils bij zang ii 't Hof Korfbaltoernooi scholen geslaagd iWtütteriïamnirr Bromfietsdieven aangehouden Hollandse nieuwe bijzonder goed B.enW. van Berkel namen ten onrechte besluit Auto rijdt twee biggen dood Vishericht MW verloor van RSM onverdiend Goed voetbaltornooi Exeeïsior-jimioren DrC. N. Peijster geïnstalleerd Maaltijden ook duurder Burgerlijke stand Strandseizoen werd officieel geopend Fico stopt 4 juni seizoen in Westwijk am&sosa Kind breekt been in speeltuin Bromfietsberij dster aangereden Caféruiten kapotgesmeten Hudsonstraat beleefde grote veldslag Gaaf concert korps Leger des Heils Onwel en overleden Lijk geïdentificeerd Auto's opengebroken Y erkeersmaa tregelen Woïphaertsbocht- Dorpsweg Fortex heeft een ^sheel eigen stijl de moderne man, dit «eet «at hij Fortex herenkleding verkrijgbaar bi wt? botterpammer Pagina 5 DINSDAG 33. MEI Ï96S (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De zang diensten die op Eerste en Tweede Pinksterdag respectievelijk in het Hof en de Grote Kerk werden ge houden zijn door honderden men sen bezocht. Meer dan zeshonderd mensen woonden de Pinksterzang- dienst van het Convent van Kerken in het Oranjepark bij. -uit INENTING TEGEN DIFTERIE - KINKHOEST TETANUS KINDERVER LAMMING EN TEGEN POKKEN. Zonnehuis MODERNE MAN FORTEX nubëciuideincl goedkoper Ragfijne Tertatka Marqui sette, dubbelbreed (dus dubbel voordelig), morgen per meter "Voor nog gééndntierhal vd* gulden. rlonK Vandaag en dagelijks ■4? jJ'bpeiaatt' A.lr'van ïLrasum en*br!j;a" dier M Souverein hielden een toespraak. Kaast het muziekkorps van het Leger its Bells trad een beatgroep van jonge Lsjermorikanten op, die op enthousiaste *if» het geestelijke Hed op een eigen, goderne wijze vertolkten. Op Tweede Pinksterdag zorgde het co mité Kom zing met ons en doe als wij" «voor dat honderden zieken, invaliden en bejaarden de samenzang in de Grote Kerk konden meebeleven. Evenals vorig jaar was er een grootscheepse actie op jouw gezet om alle men«en die normaal op isterdag op de ziekentelefoon rijn «afwezen, naar.de kerk te laten ko men. EHBO, Rode Kruis en vervoersonderne mingen verleenden medewerking. De (Van onze correspondent) MAASSLUIS De Chr. Korfbalvere niging ,,C.K.C." heeft zaterdag een school- korfbalioernooi gehouden De organisatie van de toernooi bleek in goed handen bij CK.C en »naz dan ook in aide opzichten geslaagd worden genoemd. In totaal na men vijftien teams deel. De uitslagen van de drie poules waren als volgt: Poule A: 1. Geref. School Maasland 8 punten; 2. R. K. school Maasland 6 punten; 3, Kon, Wilhelm!- naschool. Maassluis 3 punten; 4 Prins Bwnhardsonool, Maassluis 2 punten; S. St Antoniusschool, Maassluis 1 punt. Pou lt AJ: 1. Minde VisserschOvl, Maassluis 8 punten; 2. Herv. School, Maasland 4 pun- ttn; 3. Groen v. Prinstcrerschool, Maassluis, 3 punten en 4. Bomendijk, Rozenburg, 3 punten. In poule B; 1. Gr, y, Prinstcrerschool Maassluis 5 punten; S.EK. school, Maasland 3 punten. Als laatste met twee punten eindigden St, Antoniusschool Maassluis, Geref. School, Maasland en Bomendijk, Rozenburg. De winnaars van de poules A moesten tlkaad bestrijden om de wisselbeker, dis na een spannende wedstrijd werd ;ewonnen door de Geref. School üaasland. die met 1—0 van de Min. de Vissvrschool, Maassluis won. Buiten de etrste prijswinnaars ontvingen alle scho len een herinneringsprijs uit handen van de voorzitter van C.K.C. de heer M. Rara- (Van een onzer verslaggever») VLAARDINGEN Zaterdag 4 juni !s de laatste tiimvoorstelling van de Fico in de Westwijk. Vanaf het begin heeft de Tico een geweldige belangstelling gehad, zodat men voldoende redenen aanwezig ziet het geven van voorstellingen in het aajaar voort te zetten. Zaterdag rijn er om 10.30, 14 en 16 uur jeugdvoorstellingen in de toneelzaal van da Ichtuskerk aan de Van Maerlantlaan. De Fico neeft voor deze laatste voorste'. Hagen weer beslag kunnen leggen op een JCuifje"*film, Ditmaal avonturen van de bekerde figuren in de kleurenfilm .Kuif je en het geheim van de blauwe sinaasap. pel", Toegangskaarten zijn van 10 tot 12 te verfajgen aan de zaal op de dag van de yoorstelling. KOSTELOOZE melk van ons vee. Donderdag kwamen ongeveer SQO koeien over Oidcnzaal to Bentheim aan, waar van vele in zoo'n ongunstige conditie verkeerden, dat ze onmiddellijk moes ten worden afgemaakt. De andere koeien werden alle uitgeladen om gedurende ten paar dagen jn de weilanden wal op dreef te komen om het verdere transport te kur nen doormaken Zoolang deze dieren te Bentheim vertoeven, gaat de Itadsoxnroeper twee keer per dag den volke kond doen, dat onder toezicht de koeien kosteloos gemolken mogen wor den. Op donderdag 2 juni 1966 van i 302 - uur n m. zal er ten huize van de VJaardingse art sen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting: te gen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee Jaar nog niet hebben bereikt; tegen dif terie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor gebo renen in 1960 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden inge ënt tegen difterie- - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkre gen immuniteit voor een aan tal jaren te bestendigen, "Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts, waarbij het oranje in entingsboekje moet worden overgelegd. Oudera, die hun kinderen ge boren in 1962 voljedig Heten in enten tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aanmerking ko men Hierdoor wordt de im muniteit weer verlengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten. Door de huisarts za! bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden ingenomen. laatsteti «telden bussen voor dit doel beschikbaar. Zonder de hulp van autobe zitters is het echter niet mogelijk een dergelijke organisatie rond te krijgen. Het comité beeft dan ook niet tevergeefs een beroep gedaan op de hulp van gezon de mensen, 2odait het geheel een groot succes werd. Ditmaal waren ook de bewoners van Het Zonnehuis van de partij. Voor hen was een dergelijke dienst een heel nieu ws gebeurtenis. De geneesheer-directeur J. de Graaf was zelf aanwezig, evenals de zieken en bejaarden-pastoor van de Hervormde Gemeente ds, W. J. Kolkert. Om half twaalf was de kerk stampvol met zanglustigen. In het koor stonden honderden bloemen, die na afloop van de dienst bezorgd werden bij hen die zelfs deze dag thuis moesten blijven. De samenzang werd begeleid door Gro te Kerkorganist Gijs de Graaf. Als inter mezzo bracht hij een fraaie eigen bewer king van een clavecimbelconcert van Joh. Seb. Bach Het programma vermeld de ook een geheel nieuw lied, gemaakt door een anonieme Vlaardinger, dat ge zongen werd op de melodie van gezang A. De collecte voor de restauratie van de Grote Kerk bracht het forse bedrag van 630,40 op. Personeel van Gemeentewerken zorgde bij aankomst en vertrek dat de vele auto's geen opstoppingen ver oorzaakten, verscheidene naar de markt voerende straten waren afge sloten. Ook de politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te lei den. ROTTERDAM Zaterdagnacht *zijn op de Meent aangehouden de 17-jarige loswerkman J. K. en de 18-jarige T. G. v. d. P, omdat zij beiden op een bromfiets reden, waarvan de verlichting het niet deed. Zij verklaarden de bromfietsen even te voren te hebben gestolen in de Jonker Fransstraat. VLAARDINGEN In Vlaardingen waren vanmorgen 800 kantjes Hollandse nieuwe aan de wal gébracht, te weten de can voer van acht trawlers. Hiervan mochten er nog slechts 200 worden ver kocht. Voor de kleine maatjesharing werden prijzen betaald van ƒ251 tot ƒ280 en voor het grotere goed van ƒ106 tot ƒ201 per kantje. De haring is over wegend klein van stuk. doch de kwaliteit is voor de tijd van het jaar bijzonder goed. T\E beatgroep van het Leger des Heils was actief bij de Pinkster samenkomst die het Convent van Kerken zondagmiddag in het Hof verzórgde. ROTTERDAM Zondagmiddag is de 12-jarige Margareth v. Linden uit de Hooglandstraat in de speeltuin van Plaswijk, toen zij aan een kabel hmg om zich naar beneden te laten glijden, van 6 meter hoogte gevallen. Met een gecompli ceerd rechteronderbeen breuk is zij naar het Dijkrigtzi ekenhuis vervoerd. VLAARDINGEN Zaterdagavond ver- leende de zestienjarige bromfietsberijd' ster C. K. geen voorrang aan een auto toen rij de uitrit van het BPM-sportpark uitkwam en de Schiedamsedijkopreed. ,Het meisjes werd aangereden en moest met een hersenschudding naar het Holy ziekenhuis worden gebracht (Van onze correspondent) BERKEL EN RODENRIJS Het Amb tenarengerecht in Den Haag heeft uitspraak gedaan in een van de vele zaken, die de heer S. C," Etderlag te Berkel en Rodenrijs aanhangig heeft ge maakt tegen het gemeentebestuur. De heer Eldering had door zijn kinde ren 2100 geadresseerde kaarten van de gemeente laten verspreiden. Hiervoor diende hij bij het gemeentebestuur een declaratie in van 150. B. en W. van Berkel en Rodenrijs weigerden deze ver goed,ng voor de kinderen van de ambte naar. Het Ambtenarengerecht heeft nu uit gesproken, dat B. en W. onbevoegd wa ren dit besluit te nemen. De gemeente raad had zich hierover moeten uitspre ken ROTTERDAM Op de westelijke rij baan van rijksweg 13 ter hoogte van de Zwethbrug zijn twee biggetjes van circa 7 weken, die uit een weiland waren uit gebroken, door een personenauto doodge reden. Zij waren van de landbouwer W. A H. te Delft Rotterdam j. g. b. (34), zonder beroep, wonend tn Rotterdam, heeft maandagmiddag in een dronken bui een kinderwagen door de ruit van een eafé aan de Crooswijkseweg gesmeten. Boven dien heeft h|j een meisje van drie Jaar geweld aangedaan. S. had in het café enige glazen bier ge dronken en werd lastig. De caféhouder (70) verzocht hem dan ook het établis sement te veriaten S. voelde daar weinig voor en hij begon met een stoel te drei gen. Veel kans om kwaad te doen kreeg hij niet, want bezoekers van het café werkten hem de deur uit. Buiten stond de kinderwagen, die S. toen maar als pro- jektiel gebruikte, Daarmee was S. nèg niet tevreden. Door het gat m de ruit kwam hy weer binnen en toen greep hij een meisje van drie jaar, dat met haar moeder in de zaak zat Met het kind liep hu naar de ramen, VLAARDINGEN. St meL AUe aoht trei len, die dinsdag 24 met ter Haringvisserij naar zee gingen kwamen in de loop van zaterdag alweer binnen met d «toegestane MO kantjes en voorts nog wat verse haring en vers« vis. De VI* 16 vai de eerste die zaterdagmid dag in de Koningin Wilhelm te ahaven hier afmeerde. Vanmorgen half zeven begon de afslag van deze aanvoeren. Vooraf werd de gisteren overleden vishan delaar Arte Pronk herdacht die vooral in de tijd van de nieuwe haring een grote rol speelde, Van de aangevoerde 800 kantjes kwamen vanmorgen 162 vaten aan de markt Hier voor betaalde men als volgt- maatjesharirg klein £57230 per kantje en maatjesha ring groot 19®—200 per kantje. In Scheve, n'ngen kwam van de totale aanvoer slechts 38 kantjes aan de afslag Morgen en donderdag komt de restant van de aanvoer hier aan de markt. De trailers die vanmorgen aan de afslag waren zijn inmiddels weer naar zee vertrekken. Morgen vaart het tweede gedeelte van de vloot uit; dat betreft van Vlaardingen zeven treuers. blijkbaar met de bedoeling een van de nog heel gebleven ramen stuk te stoten. Maar de bezoekers, die hem eerst de deur hadden uitgewerkt, maakte nu korte metten. S. werd overmeesterd en vastge houden tot de inmiddels gewaarschuwde politie er bij kwam, Overbrengen naar het politiebureau was geen gemakkelijke zaak: S. verzette zich hevig. Hij had verwondingen, die in het Dijfezigtaiekenhuis 1 moesten worden behandeld. Voorlopig zit S. In verzekerde bewaring. 0 Ook de Duitse kok P. B. K. W. uit Berlijn, (23) heeft een café-ruit op zijn naasn staan: in de nacht van zondag op maandag smeet hij een vuilnisemmer door een ruit van een café aan de Witte de Wilhstraat Ook W, zit in verzekerde be waring. En als onwaardig sluitstuk van de Pinksterdagen -was er vannacht in de Blaok Diamond Bar aan de Hudsonstraat een grote veldslag, waaraan ongeveer dertig bezoekers, voor het merendeel vreemdelingen, hebben deelgenomen. Bierflessen en bierglazen waren de wa pens; op straat werd het gevecht voort gezet. Een van de vechtersbazen, de 21-jarige di- lekjongen S. V. D. van het Britse nu .och Garth, liggende m de Lekhaven, ontnuchtering en kalmering het bure eau Marcom- werd ter meegenomen naar plem. In het café waren glaswerk en wat meu bilair kapotgeslagen. (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdag speelde het Maaslandse MW haar laatste competitie, wedstrijd tegen RSM uit Rotterdam. Daar da Rotterdammers nog steeds in de gelegenheid waren de tweede plaats op da ranglijst te veroveren en zodoende over te gaan naar de KNVB was het te verwachten dat de gasten alles op alles zouden zetten om van de Maaslanden; te winnen. Reeds direct werd het een spannende wedstrijd en de spanning is gebleven tot het einde toe. Voor de rust leek het er echter op dat MW moest promoveren. MW was de sterkste club. Een doeipunt van Jos Mostert werd afgekeurd wegens buitenspel. Jan Kapteyn en Tet van Uffe- len schoten beiden tegen de paal. Ook na de rust was er een tamelijk gelijk op gaande strijd, en tien minuten voor het einde kwamen de Rotterdammers aan het enige doelpunt, dat voor hen de winst betekende. MW probeerde nog ge lijk te maken, maar het bleef 01. Deze wedstrijd werd door de Maaslanders wel onverdiend verloren. Het was een van de beste wedstrijden die MW in de nu afgelopen competitie heeft gespeeld. De wedstrijd werd goed geleid en er werd sportief gespeeld, MW eindigde op de zesde plaats met een doelgemiddelde van 36—37. (Van onze correspondenten) MAASSLUIS Tweede Pinksterdag organiseerde de junioreommisde van Ex celsior M een juniortoemooi van BI en B2 junloreiftallen, waaraan deelnamen buiten de organiserende vereniging M.V.V, '27, P.P.S.C., Martinit, Excelsior P. Wit Rood Wit. Bij de BI elftaJlen wist Excelsior P uit vier wedstrijden zeven punten te beha len. Voor de 2e en 3e prijs was een beslissingswedstrijd noodzakelijk, daar zowel Mariinit, als Excelsior M, elk met vijf punten waren geëindigd. Deze beslis singswedstrijd blegf ook onbeslist, want hst werd 6—0. Strafschoppen moesten een oplossing brengen. Marünit was de gelukkige en wist er twee van de drie te benutten, zodat de Schiedammers met de tweede prijs naar huis gingen. Bij de B2 elftallen maakte Wit Rood Wit geen fout en won alle vier te spelen wedstrijden en behaalden 8 punten, waar door zij in het bezit kwamen van de le prijs. Se prijs Excelsior M2 6 punten at Martinit met vier punten 3e prijs. De uitslagen voor de BI elftallen lui den; M.V.V. "27-Excelsior M 6-2; PPB.C.-Martinit 0—2: Excelsior P-Marti- nlt 2—1; Excelsior M-PP.S.C. 0—0; Marti- nit-Excélsior P 0—2; P.P.S.C -M.V.V. '27 2—1; Excelsior M-Martinit 1—1; Excelsi or P-P.P.S.C. 1—0; MV.V. '27-Martinit 0—4; Excelsior M-Exceisior P 0—0. B2 elftallen: P.P.S C.-W.R.W. 0-8; Excelsior M-Exceisior P 5I; Marti- nlt-P3.SC.* 7—0; Excelsior P-W.R.W. 0—7; Excelsior M-Martinit 40; PPS C.-Excelsior M 2—8; Martinit-Excel- sior P 1—0; W.R.W.-Excelsior M 41; Excelsior P-P.P.S.C. 2—1; W.R.W.-Marti- nit 7—1. Aan het einde van dit prima geslaagd toernooi, bracht voorzitter P. v. Dijk aan de organisatoren, de heren scheidsrech ters en spelers dank voor de medewer king en de wijze waarop werd gespeeld, voor de sportiviteit en reikte hierna met enige toepasselijke woorden de prijzen Uit aal (Van een medewerker) VLAARDINGEN Tijdens een spccl- daartoe belegde bijeenkomst In bet gebouw „Wlihelmina" aan de Em- mastraat heeft bet Distriet „Beneden Maas" van De Nederlandse Padvinders afscheid genomen van de heer F. C. Sil ver, die tal van jaren als voorzitter fun geerde van de Plaatselijke Commissie van de afdeling Vlaardingen. Zijn- plaats is ingenomen door dr. C. N. Peijster, commissaris van politie te Vlaardingen. De heer Silver hoorde met de geno digde» (groepsleiders en commissiele den) cast hoe de districtscommissaris, skipper D. Heyting, zijn causerie hield over „De taakverdeling van de Padvin ders", welke inleiding werd gevolgd door een interessante discussie. Skipper Heyting sprak de scheldende p.c -voorzitter hartelijk toe en dankte hem voor alles wat hij had gedaan in het belang van de padvinderij. Als blijk van waardering ontving de heer Silver „De „Zilveren Jakobsstaf', een (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het muziekkorps van het Leger des Heils dat zaterdag avond to de muziektent in 't Hof een concert gaf onder auspiciën van de Fe deratie van Vlaardingse Muziekgezel schappen, speelde van half acht tot pre cies negen uur. Het programma was wel wat lang maar omdat het pubHek nogal wisselde vormde dit geen enkel beletsel voor de muzikanten om de elf nummers geheel af te werken. Bovendien trad, min oi meer als inter mezzo, een instrumentaal kwartet op, dat „Memories" het horen. Dit kwartet, bestaande uit le en 2e cornet, althoorn en euphonium kreeg daarvoor zells een extra applausje van de toehoorders on- der wie zich zeer jeugdige mensen bevon den. Het muziekkorps speelde enkele marsen en selecties en ook verleende het mannenkoor vocale medewerking. Het programma dat werd geopend met het koraal „Er komen stromen van zegen" werd besloten met een heel gave vertol king van het bekende .Abide with me", dat werd gespeeld in de vorm van een meditatie. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Geranium- straat werd zaterdagmiddag de 62-jarige mevrouw A. C. Meeldijk-Weergang plot seling onwel. Een gewaarschuwde arts kon slecnts de dood constateren. De over ledene is door de GGD naar het Holy- ziekenfcuis gebracht Maandagmiddag kwam de vijftien jarige J. Singels bijhet zwemmen zodanig te vallen dat hij twee tanden uit de bo venkaak verloor. De jongen gleed zijn buik vha de glijbaan in net buitel waarbij hij met zijn gezicht op de van de glijbaan sloeg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De steeds stijgen de prijzen sinas vorig jaar april hebben een nadelige invloed gehad op de exploi tatie van het fiatgebouw voor bejaarden. B. en W. menen dat de tarieven, die de raad op 1 april 1065 vaststelde op twee honderdnegentig gulden per maand voor alleenstaanden en vierhonderdzestig gul- fl VLAARDINGEN In verband met de aanstaande verkiezingen voor de gemeente raad zal het Gemeentelijk Inlichtingenbu reau in Holy op woensdagavond i juni geslo ten zijn. e> VLAARDINGEN - Woensdag 1 juni geeft Van Dijk's Jeugdorkest de jaarlijkse uitvoering in Muzanda Het orkest zal ol.v. de heer L. J. va» Dijk een gevarieerd pro- gramma brengen. Gé Borden zal een muzika le wereldreis verzorgen. De avond begint om 3 uur. a VLAARDINGEN Om de gasvoorzié- ntng in Holy gelijke tred te doen houden me de bebouwing is er een plan ontworpen voor de hoofd- en dlstributlelekJingen in de wijk. De kosten van dit project bedragen ander halve ton. De raad zal donderdag zijn goed keuring aan dit voorstel moeten hechten wil het uitgevoerd worden. rn VLAARDINGEN De zinker van het waterleidingbedrijf die de Oude Saven kruist ter hoogte van de Maasstraat is vorig jaar buiten werking gesteld wegens iekkage De zinker dateert uit 1916. Door «en grotere leiding in de Schledamsedijk werd dit gemis niet gevoeld. B. en W. vinden het echter niet verantwoord om de watervoorziening voor het westen van de stad maar door twee van de drie leidingen te laten iopen Ais er een uitvalt wordt de druk te laag. Door werkzaamheden aan het Emaus bestaat er kans op beschadiging van de daar liggende leidingen. Bovendien neemt het waterver bruik toe, daarom is edk een vergroting van do capaciteit nodig. De zinker in de Oude Haven moet daarom weer in gebruik wor den gesteld. De kosten hieraan verbonden zijn 160.009. ROTTERDAM Het Rik dat zaterdag morgen vroeg in de Coolhaven nabij de Lage Erfbrug is gedregd, is geïdentifi ceerd als de 48-jarige varensgezel H. G. Huijzer, gewoond hebben de in de Geu- zenlaan. Vermoedelijk is hij 22 mei te water geraakt. ROTTERDAM Maandagmorgen werd aangifte gedaan van het openbre ken van vijf auto's, die geparkeerd ston den in de Van Ghentstraat. Omtrent de vermissingen uit de auto's zullen de eige naar» nog opgave moeten doen. den voor echtparen, moeten worden ver hoogd. Het lijkt het college redelijk dat de prijs per maand voor alleenstaanden ƒ215 wordt en voor echtparen 500, Tot nu toe liepen de verhogingen van de pensionprijzen min of meer parallel met de die van de Algemene Ouder domswet. B, en W. vinden dat dit sys teem gezien de algemene prijsontwikke ling in de toekomst niet meer is te hante ren. In vergelijking met pensionprijzen van soortgelijke instellingen in andere plaatsen zijn de Vlaardingse prijzen nog aan de lage kant Een verdere verhoging zal dan ook moeten worden overwogen als de werkelijke kostprijs van de ver pleeginrichting in het flatgebouw bekend is. Het college meent dat men op het ogen blik de pensionprijzen van het flat niet teveel moet laten afwijken van die in het bejaardencentrum De Wetering. Buiten de verhoging van de pensioen- prijzen zullen ook de prijzen voor maal tijden en wasgoed voor niet-pensionbewo- ners verhoogd moeten worden. Het tarief voor de broodmaaltijd komt nu op een gulden, dat is een kwartje meer dan voorheen. Een warme maaltijd wordt eveneens een kwart duurder en komt op ƒ2. Voor een kilogram wasgoed gaat men straks een gulden in plaats van zestig cent betalen. Als de raad dit voorstel aanneemt zal het jaarlijkse tekort van het bejaarden flat dalen met rond 18.000. SCHIEDAM Geboren: Richard A A ïv E T van Poucke enPIM Kropman; Suzan M M dv E T van Poucke enPTM Kropman; Barbara dv J Hadders en M Keller; Evert xv P van den Broek en N Post; Gerard zv S H J Bonefaas en N Baanvinger! Harold Rzv R K F Grimm en W R Bake; Ferdinand L zv F L Ueberfeldt en J Vos. Overleden: E F van Cieef 68 wed van der Kroft; M Stolk 64: H B Gudde 73: J C Verwijs 63 echtg ZeUstra. ROTTERDAM Op de kruising Wol- phaertsbocht - Dorpsweg geldt thans een permanent linksaf verbod voor het ver keer komende uit de richting Doklaaa. Het verkeer op de Wolphaertsbocht krijgt thans sop de kruising gelijktijdig een groenfase (voorheen afzonderlijk). Een en ander is noodzakelijk om het toegenomen verkeer op de kruising te kunnen verwerken. Kl((4t ftltlld li, klim httarl Korte Hoogstraat 11 a Tel. 8151, Vlaardingen vrij hoge onderscheiding in Padvte- derskringen die zelden -wordt toege kend. Als herinnering kreeg de heer Silver bovendien een fraaie verrekij ker, een geschenk van de Plaatselijke .Commissi? en van het District. De heer Silver zei in zijn dankwoord, dat hij in Vlaardingen de moeilijke en prettige jaren met veel plezier had mo gen doorbrengen. Hij nam afscheid in verband met zijn vertrek naar Baarn. Daarna werd dr. C. N. Peijster geïnstal leerd. Hij ontving daarbij het bekende speldje. Men bleef nog enige tijd gezel lig bijeen waarbij op aangename wijze van gedachten werd gewisseld. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Het strandseizoen ia Tweede Pinksterdag offi cieel geopend. Traditiegetrouw gebeurde dft bij de post van de Rotterdamse Bed dingsbrigade, waar wijkraadsvoorzitter A Lems de strandwacht inspecteerde. De Hoekse WV haakte op deze ge beurtenis in met een strandfeest; de kleinste kinderen konden zich vermaken door een stuk strand om te woelen waar uit rollen snoep, lollies en andere lekker nijen te voorschijn kwamen; voor de ou deren waren er zaklopen en soortgelijke spelletjes. Hoewel het Pinksterweekend bepaald geen ideaal strandweer heeft gebracht beleefde De Hoek toch op beide dagen een zeer grote drukte. Opvallend groot was het aantal Duitsers. De EHBO-post behandelde ongeveer tachtig lichtgewonden en verzorgde een groot aantal vondelingetjes. De zesjarige E. E„ werd door een poDy op zijn voet getrapt en de dertienjarige B. M. S. viel bij de Noorderpier van een bunker, waar bij hij een diepe kniewond opliep. Zaterdagavond hebben enkele jongelui vanuit een auto lampjes van de Boule vardverlichting kapot geschoten met een windbuks. De politie stelt hiernaar een onderzoek in. De Hoekse politie voert cp het ogenblik ook weer een strenge controle op ondeug delijke bromfietsen uit. Tijdens het week einde werd er één in beslag genomen. „Er loopt een streepje doof'... dat mag U vandaag de dag best zeggen van de gordijnen In huls-, slaap- of eetkamer. En ze staan bijzonder fleurig, deze vitrages In kleuren, die u nu koopt voor minder dan de halve prijs. Morgen begint de verkoop van deze moderne Terlenka Marqui sette, met kleurige streep- effecten, 150 cm breed, per meter voor m cUn ut af schrift, best. VLAARDINGEN Triangel: Afhaal- dienst voor verkiezingen van de PGG, tel. 8410. Mnzanda: Concert Van Dijk's Jeugdorkest, 20. Triangel: „Woodlands School Morris and Sword Dancers" en CJV-Volksdansgroep, 20. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin gen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 <b.g.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactiezaken 9493 (b g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H Verhey, Wagnerstr. 24b, tel. 345, maandag t/m vrijdag 18-1930, zaterdag 17.30-19.00 uur. Vlaardingen- brand 4444: GGD 2541 Apotheek: Walrave, Hoflaan 49, tel. 2093. m T^ANWEGE de drukte die de verkiezingen met zich meebren gen ga ik het me vandaag maar eens gemakkelijk maken. Helemaal uit Den Haag kreeg ik een brief, die ook al'les te maken heeft met verkiezingen. De heer L. v. d. Does haakt in op de serie „De provo van Rotterdam", die wij vorige maand in onze krant hadden. Hij heeft „als Rotterdammer, die in Den Haag woont", zo zegt hij, genoten van deze artikelen. Aangezien de heer v. d. Does leuke aanvullingen geeft op de relazen over de verkie zingstijd vroeger (zie cok het arti kel over de Rapaille Partij van za terdag jl. in de rubriek Rijnmond revue) laat ik hem verder gewoon aan het woord. Dan ben ik dus weer klaar! Hoewel ik nog niet zo heel oud ben (ten minste dat verbeeld ik me) heb ik beide door U gesigna leerde heren medegemaakt. Onze Gerrit van Burink was rap van de tongriem, al zwetste hij meestal wel en werd hy' niet au serieus genomen. Ik was in die tijd een kwajongen van zo om en de bij 20 jaar. Dan denk je dat niemand bang voor je is en je wel iedereen aan kan. Onze Gerrit van Burink was behalve de door u genoemde functies, ook nog enige tijd markt koopman. Hij stond dan 's zaterdags op de markt op de Goudsesingel en ver kocht sigaren. Vooraf hield hij dan aan „politieke" rede, waarbij alles wat los en vast was, volledig door hem gekraakt werd. Was hij dan uitgebulderd, dan ging hij de aan dacht vestigen op zijn sigaren. Hij begon met er zo'n stuk of wat gra tis uit te delen. Ik had als kwajon gen de grootste lol als hij dan zijn uitdeling had gehouden, en er nie mand besloot maar een enkele te kopen. Hoewel it pas in „de lange broek" was heb ik zelf ook eens geprobeerd zo'n sigaar te bemachti gen en het lukte nog ook. Hoewel ik ze in die tijd zelf niet rookte, gaf ik hem aan mijn vader die zelf politieagent was. Ik gai hem met de groeten van Gerrit. Nadat mijn vader de sigaar had opgerookt, vertelde ik dat het van Gerrit van Burink was, waar hij beroepshalve nog al eens mede te maken had. Gerrit was ook agitator van het W.A.C. (het werklozen agi tatie comitie). Hij reed dan mei een handwagen op het Noordplein te Rotterdam, omgeven door een stelletje van zijn kornuiten.» Hoe wel het niet mocht, hield hij dan vanaf zijn handwagen een praatje over de politiek. De politie kwam en verzocht eerst met zachte drang aan Gerrit of hij wilde doorlopen. Dit deed hij dan ook prompt, om enkel meters verder weer op de 'wagen' te "klimmen en zijn praatje voort te zetten. 1 *'1,1i1 TWERD HET de politie te dol en v gingen zij krachtiger optreden, dan was onze Gerrit zo verdwenen, terwijl zijn kornuiten de klappen mochten incasseren. Toen ik ouder werd begreep ik wat een persoon die Gerrit eigenlijk was, en wat voor smerige streken hij eigenlijk uithaalde. Een geheel ander persoon was de door U genoemde Coremans. Het was een grote kerel. In de verkiezingstijd liep hij met een houten bord op zijn rug met de woorden „Stemt mijn, Coremans, lijst Nr..." Als het Leger des heils op straat stond te zingen, stond hij braaf mee te zingen en te klappen, totdat de politie hem in zijn kraag greep. Ook had hij enige tijd een café in de Pannekoekstraat, welke zowat 3 of 4 meter breed was. Rustig vroeg hij in de gemeente raad toestemming om een terras te maken, want andere cafés hadden dit ook. Ja, die verkiezingstijd in Rotter dam was vroeger wat. Ik herinner me nog met dankbaarheid, de vele avonden van ds. v. d. Valk in de Generaal v. d. Heydenstxaat Deze Dominee was zuiver A-R. en hield dan een rede over de politiek, met gelegenheid tot debat. Ook hier was ik een echte kwajongen. Mijn grootste lol was dan, als er politieke tegenstanders in de zaal waren. Ik herinner me nog leven dig dat een man van de SDAP plotseling door hem onderbroken werd met „Wil jij nou nog wat zeggen" „Hier (en dan een greep onder de tafel) lees jij eerst maar eens wat de „Voorwaarts" zelf schrijft. De SDAP was gevloerd. Ook gebeurde het dat de vergade ring om 11 uur gesloten werd en buiten op straat werd voortgezet. Meestal werd er dan wel stevig ge vochten. Toch leerde ik veel van dergelijke avonden, welke een stampvolle zaal opleverde (kom daar nu eens om). Ook herinner me ik nog heel goed de lezingen in de Westerkerk aan de Ammanstraat, waar vele po litieke avonden werden gehouden. Dat hier een geheel ander niveau bereikt werd dan door beide heren Van Burink en Coremans spreekt vanzelf. Als Colijn of Schouten daar verscheen laaide het enthousi asme op en werd men gesterkt in de beginselen." i (Van ©en onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Wesihavenkade vielen maandagavond harde klappen tijdens een vechtpartij, waar de politie bij aan te pas moest komen. Een onbekend gebleven jongeman beledigde de vrouw van de 37-jarige 3. Deze gaf de jongen als antwoord ©en klap, waarna de negentienjarige M. C. B. uit Rotterdam zich met de ruzie bemoeide, J. kreeg assistentie van enige Turken die gewapend met bezems en stoelpoten de twee jongelui te lijf gingen, BIJ de rake klappen die werden' uitgedeeld raakte B, licht gewond. De gewaarschuwde politie heeft de ge moederen gesust.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1