Speelvijverbeplanting en grote feestruimte voor ENORM VOORDEEL iKptè jjj M; van der Brugge ei dr. Eijsink leden GS Al in de tijd van Willem III P.S P. stemde niet mee PSP wenst niet mee te bidden PTT-besteller verdronken Flinke straffen voor zestal inbraak-kómplot KRITISCH BEKEKEN Uiv rekening draagt een naam bij Vlaer Kol m«r«© sémm Nigerianen wonnen voetbaltoernooi Muziek-academie Bouw geraeenlandshiiis start in augustus WALA speciaalHuis. ROTTERDAMMER WOENSDAG,! IJL1: Pögïna 3 (1650-1702) dt Koning-Stadhouder ...deed Vlaer Kol (van 1691) bankzaken. Dat is misschien wel interessant. Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat.ook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf warendirect en persoonlijk. Geen wondér dat men zegt: - bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, •eleggingsadviezen, belasting - aangiften, spaarrekeningen, reisdcviezen, assurantie leposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Da dienst van stadsontwikkeling is uiteraard hebben B. en W. daartoe ge- nadiglijk hun toestemming gegeven in de. openbaarheid getreden met het project voor .liet Schouwburgplein, nog vóór dit naar behóren voorzien is vnn een rapport »vr tafel gedeponeerd in liet college van jj vu tr. en in de raadscommissies. Het is de l>edoeling dot zulks geschiedt ii{ het najaar, als de nieuwe gemeente- read van de zomervakantie is teruggekeerd en in het stadhui» aan serieuze zaken toe Het Schouw burgplein is, als men de plannen van dc dienst van stadsontwik keling beziet, een der aan trekkelijkste de zer serieuze za ken. De Rotter dammers zijn nu echt wel toe aan een ge noeglijk plein om zich daar te verpozen ra daar allerlei dingen te doen die hij het leven in een gezellige grote stad heitoren. De binnenstud heeft nu niet veel meer dan de draadplasliek van Naum Cabo op de Coolsingel en het water van het Steiger en de Delftse Vaart als speelse elementen. Bij olie waardering voor liet werk van ir, Fokfcinga en zijn dienst van stads ontwikkeling: liet Schouwburgplein is slechts een begin. Onze voorvaderen stel den dat een goed begin het halve werk Is. Het Schouwburgplein is een goed be gin, als het wordt uitgevoerd in de vorm waarin het nu van de tekentafels is ge- komen. Maar het halve werk is het beslist Diet. Er is nog een projeet voor bet Zuid- plein, waarover moeilijkheden zijn gerezen door verschil van inzicht tussen de dienst van stadsontwikkeling en de middenstand in Rotterdam-Zuid. Aan een aantrekkelijk Ztiidplem is even dringend behoefte als aan een mooi Schouwburgplein, een goed Zuidplein is zelfs een levensvoorwaarde voor het uitgaansleven in Zuid en voor de toekomst van de Groole Schouwburg. Rond Botersioot, Pannekóekstraat en Nieuwe Markt zijn óók gezellige beleve nissen noodzakelijk. Een nieuwe bestrating van de Meent en een aankleding van die omgeving moeten wachten op het plan voor Willemstunnel en Spoorwegtunnel. Er gijn méér plaatsen' in Rotterdam waar voor wat leuks beslist noodzakelijk is. De Rotterdammer leeft nu al meer dan ten kwart eeuw tussen rommel, glas, beton, stool en steen. Dat gaat op zijn- zenuw- gestel en zijn gehele psyche werken. Zou liet daarom zijn, dat zovele met-Rotter dammers de dynamische, ploeterende, door douwende en flink-doende bewoners van de Maasstad niet kunnen uitstaan? (Van een onzer verslaggevers) Bankiers anno 1691 Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351. Rotterdam, Coolsingel geb. Utrecht, tel. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/72. IJsselsteïn, Kloosterstraat 7," tel. 2195, Of het Schouwburgplein' het hart van de Rotterdamse binnenstad moet wor den? „Daarmee zou ik voorzichtig zijn", zegt ir. Fokkinga. „Wie weet, waartoe de verbetering van de Meent, nog kan leiden. We moeten het niet bij één ver pozingsobject laten." o. Het publiek en de strijd van Zondags rust. De brood- .en banketbakkers, te Baarn en te'Soesthébben besloten hun zaken van- l.Juni a.s. af op Zondag te sluiten cu op dien. dag geen bestellin gen uit te roeren. S Naar aanleiding "hierydn wi>r.dt door 'een groot-aantal'daniep te Baarn op een. aldaar. circulcerend§ lyst getekend, waar bij ij verklaren, zich bij dién maat-: regel'niet té zullen n-eerlêggenj 'op grond, dat. deze winkelsluiting ten na- deelt van de gemeente Baarn zal zijn. De' dailies 'zijn 'van. mening dat dit voorkomen -had kannen wórden door op Zondag om'beurten .de clientele te hel pen; zooals op sominige-'plaatsen 'de apothekers- doen. Dit besluit dat gëho-: men is zónder" overleg met- de klanten,- zal, volgens de; 'daïnés, dién zelfs dóëh besluiten bón' ihJcobpén op' dé wéekd'a- gén elders te doen of een'coöperatie te vormen. DEN-HAAG Tijdens-deze eerste zit ting van de nieuwe provinciale, staten is gebleken, dat de-PSP.-fractie in.- dë, toè- komst. tijdens de opening door de' voor zitter ook een aparte houding zal innemen. Het is, in dë vergaderingen van'de staten, van Zuid-Holland gelukkig; nog gewoonte dat de voorzitter eén gebed uitspreekt. Vanmorgen .voor het uitspreken1 van dit openingsgebed verliet de PSP-fractie de vergaderzaal eh keerde na: het .„amen" weer terug." - ROTTERDAM De 56-jarige PTT- Desteüer J. den Brasem uit Rotterdam is dinsdagmiddag in de Wijnhaven ver dronken. De man viel bij het bestellen van de post aan binnenschipper.» tussen twee schepen. Ruim een kwartier later werd zjjn lichaam gevonden. Men heeft loer. nog getracht met zuurstof hem weer tot leven te brengen. Hy was echter reeds overleden. s Doelen icaBMMj be maq-uette van hei project voor het Schouwburgplein 'in vogelvlucht. Op. &e voorgrond de schouwburg,, op dè achter grond De Doelen.,.D.eschouw burg en De Doelen zijn per auto bereikbaar'," voor" d~é'"r est"' voftnf het' Schouwburgplein tezamen met de Karei Doormanstraat,- de Korte Lijnbaan en de Lijnbaab een enorm wandelgebied, waar voertuigen geen toegang 'Hébbén.) voorstaat die principieel verschilt van het beieid van. het college. „Dit beleid draagt op geen enkele wijze bij tot de verwezen lijking van een socialistische maatschap pij, maar dient de handhaving van het huidige kapitalistische stelsel. Het uit brengen van onze stem- op een bepaalde candidaat zou de gedachte'kunnen wek ken dat er inderdaad zekerheid bestaat, dat het toekomstig provinciaal beleid zou kunnen worden omgebogen in de richting die onze fractie voorstaat", zo zei hij. De heer Brandzen merite verder op. dat zijn fractie bij het vooroverleg voor de candidaatsteïling door de grote par tijen was uitgestoten. Hij noemde dit on democratisch. Na deze verklaring verlieten van vijf fractieleden van de PSP de vergaderzaal, het. gebouw van de Tweede Kamer. Wel deed de PSP mee aan het kiézen van de diverse commissies, waarvoor'candidaten van de PSP-fractie als lid werden voor gedragen. ROTTERDAM De op Tweede Pink sterdag gehouden Internationale. "Voet balcompetitie voor Zeevarenden op liet Sportcentrum voor Zeevarenden is, ge steund door het prachtige weer, een groot succes geworden. Dit bijzondere voetbal- evenement trok uiteraard ook veel be langstellenden van de schepen. Achttien scheepsefltallen namen aan dit toernooi deel cn na een zeer span nende finalewedstrijd tussen het Oost- duitse schip „Leipzig" en het Nigeriaan- se schip „Nigeria" werd de door de ge meente Rotterdam beschikbaar gestelde wisselbeker gewonnen door de „Nigeria" met 02. De wethouder van sociale zaken en volksgezondheid, de heer C..Z. de Vos, overhandigde de aanvoerders van 'de Nigeria, Leipzig en de Froste (Zweed), resp. Ie, 2e cn 3e de bekers. Het aantal deelnemende schepen ver tegenwoordigde de volgende landen: Frankrijk (1), Rusland <1>. Nigeria <1), Oost-Duitsland (1), West-Duitsland (3), Zweden (3), Noorwegen (3) en Groot- Brittannië (3). Radio Wereldomroep Nederland maak-- te van dit toernooi een uitgebreide re portage voor haar Hying Angel (Missions to Seamen) korte-golf programma. (Van- een onzer redacteuren) Er is veel gesproken over een mu ziek-academie, een nieuw huis voor het Rotterdams Conservatorium. Dat zou vol gens oude plannen kunnen komen in de bebouwing van de westwand van het nieuwe Schouwburgplein. Volgens de laatste plannen van de dienst van stadsontwikkeling is die academie iets opgeschoven tot naast de schouwburg, dus op de plaats waar nu de houten DEN HAAG Vanmorgen hebben de leden van de provinciale staten, nadat zij in handen van de Commis saris van de Koningin de eed of de verklaring en belofte hadden afge legd-, de-zes leden van gedeputeerde staten gekozen. In de vacature mr. T. A. vkn Dijken (ar) werd benoemd N. van der Brugge, burgemeester van Giessenburg. Meegedeeld werd, dat hij zijn functie als gedeputeerde pas zal kunnen aanvaarden, als de Konin gin hem. ontslag heeft verleend als burgemeester van Giessenburg. Xofc opvolger van de heer A. Dee- renberg werd benoemd dr. R. Eijsink (kath. v. te Rotterdam). Dé overige leden van het vorige col lege van,ged. staten, mevrouw mr. Chr.. A. de Ruijter-de Zeeuw (soc.), rnr.JK. van Riel (leb.), D. van dei- Kwaak (c.h.) en prof. dr. J. P. van Praag (soc.) werd herkozen. Voor de verkiezing van het college van Ged. Staten werd een politieke verkla ring afgelegd door de fractievoorzitter van de PSP, de heer J. Brandzen. Hij zei, jat de PSP niet aan de verkiezing zou deelnemen, omdat zijn partij een politiek ROTTERDAM De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken tegen zes verdachten, die betrokken, waren.bi.j een' inbraak-complot;- waarvan' een- café' in Rotterdam-Zuid het centrum vormde. De 42-jarige expeditieknecht L. K. van Z. werd veroordeeld tot' vier jaar met aftrek, een halfjaar minder dan was geëist. Tot twee jaar met aftrek (even eens zes maanden, minder dan de eis) werd de 28-jarige caféhouder. J. B.. ver oordeeld. Het vonnis, voor de 24-jarige constructieschilder L. D. G. luidde een jaar en drie. maanden, na,,een -eis van anderhalfjaar.' De 35-jarige chauffeur P. L. K„, tegen wie vier jaar was gevorderd, werd tot twee jaar. en. negen maanden veroor deeld. Conform de eis werd tegen de 38-jarige glazenwasser A. Mi" een' vonnis van anderhalf jaar .met., aftrek., uitgespm- ken, terwijl deze man bovendien eenzelf de straf kreeg voor eerde rgeplyegde in braken, waarvoor, de officier hem met twee jaar bestraft wilde-zien.-De 30-jafi- ge serveerster.A. W, kreeg een straf van zeven maanden, waarvan drie voorwaar delijk opgelegd. Tégen -haar had: de offi cier negen maanden, waarvan drie voor waardelijk geëist. Zie deze beeldige, geheel kanten strapless bëba (desgewenst met schouderbandjes te 'dragen) 3/4 voorgevormde cups met schulp- lijn, pittige, modieuze, pasvorm, slechts 3 dagen §)Q enorm voordelig i Zie deze afslankende Lycra gaine met f.intasie-voorpahdje, soepel in het dragen, slechts 3 dagen C. QPj enorm voordelig 5Pg in aliehlialen van De plattegrond van het pro ject voor het Schouwburgplein, zoals de dienst van stadsont wikkeling het ontwierp. Bo ven De Doelen met vijf grote bloemperken daarvoor, links de nieuwe bebouwing van de west- wond met een lange speelvijver. Daarin ligt een eiland, dat via stapstenen is te bereiken. Bene den de schouwburg met op het plein een heggetuineen snackbar boven de ingang van de parkeergarage en rechts een afdak, dat voor allerlei dingen kan worden benut. Aan de rech terzijde de voor het verkeer a/gesloten. Karei Doormanstraat met boekenstalletjes onder de bomen, grasperken met sculp turen en veel banken. In het midden een grote open ruimte met acht hoge lichtmasten. Twee van deze masten staan aan de noordkant van de bloemenper ken voor De Doelen. Vóór De Doelen op het plein een koffie bar, links boven de garage-inrit een kiosk. raadschap van Schieland en de Maasbou levard, hoek Willem Ruyslaan. Voorbe reidende besprekingen met het architek- tenbureau Kraayvanger zijn reeds ge voerd, zodat erop gerekend kan worden dat. half 'augustus met de bouw zal wor- d enbegonnen. .Voorzitter-mr. U. G. Schijthuis zei dit ■tijdens de gistermiddag gehouden verga dering-. Men machtigde het college van dijkgraaf- en hoogheemraden tot onder handse aanbesteding van het pand. Het is de bedoeling zes aannemers uit te nodi gen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het derde kwartaal van dit jaar zdl dë rijksgo'edkeuring wor den verleend .voor de bouw, van hét nieu we geméenlandshuis van' het Hooghceiré ONTWERP SCHOUWBURGPLEIN ®Hl! restaurant I=)tH!C vitrines pafiS koffieshop [ET) toegang garage (voetgangers) overkapping - banken kiosk tnr'.l E?1 bloemvakken bai boekenstalletjes iiïi) E geschoren hagen nZEZjlHj jeu de boute I ':l gazon nVVjV terras EBE I eiland" •©- ^-'lichtmasten TS33 sculptuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1